Απασχόληση (2024)

Α. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟ 1-1-2024
1. Εργασία συνταξιούχου στον ιδιωτικό τομέα
Από 1-1-2024 καταργείται η περικοπή σύνταξης σε περίπτωση εργασίας συνταξιούχου στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ , ΟΑΕΕ κλπ).
Αντίθετα προβλέπεται η καταβολή ενός μη ανταποδοτικού πρόσθετου πόρου υπέρ ΕΦΚΑ ανάλογα με την εργασία:
α. Μισθωτοί ΙΚΑ – Πρόσθετος πόρος 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του μισθού.
β. Μισθωτοί μηχανικοί και δικηγόροι – Πρόσθετος πόρος 7,7% επί του μισθού και 40% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικού.
γ. Ελεύθεροι επαγγελματίες – Πρόσθετος πόρος 50% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας σύνταξης.
δ. Αγρότες με ετήσιο αγροτικό εισόδημα άνω των 10.000 € – Πρόσθετος πόρος 50% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας σύνταξης.
ε. Εργαζόμενοι με παραστατικό (μπλοκάκι) – Πρόσθετος πόρος 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού.
στ. Εργαζόμενοι με εργόσημο – Πρόσθετος πόρος 10% επί της αναγραφόμενης τιμής εργοσήμου.

2. Εργασία συνταξιούχου στο ευρύτερο δημόσιο
Για μισθωτή εργασία σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) –> Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
αναστέλλεται η σύνταξη και τα μερίσματα όταν ο εργαζόμενος συνταξιούχος δεν έχει κλείσει τα 62 έτη (πλήρης περικοπή 100%).
Για συνταξιούχο άνω των 62 ετών που εργάζεται ως μισθωτός στο δημόσιο δεν υπάρχει περικοπή σύνταξης, αλλά παρακρατείται πρόσθετος πόρος 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του μισθού, σύμφωνα με την περίπτωση Α.1.α ανωτέρω.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΡΟΥ ΕΦΚΑ: Ο πρόσθετος πόρος υπέρ ΕΦΚΑ ανά έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12 εθνικές συντάξεις (= 5.114 € για το 2024).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συνταξιούχοι πριν αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ (ή το αντίστοιχο μετοχικό ταμείο).
Η δήλωση στον ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ πριν την ανάληψη εργασίας είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση, ενώ η ποινή σε περίπτωση παράλειψης της δήλωσης είναι ο καταλογισμός ποσού ίσου με 12 μηνιαίες συντάξεις!


Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μισθωτός -
Αυτοαπασχόληση
Όταν για συγκεκριμένα επαγγέλματα δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης ΕΦΚΑ (πχ. ζωγράφος). Δεν καταβάλλεται πρόσθετος πόρος όταν δεν απαιτείται υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, ακόμη και εάν υπάρχει εισόδημα.
Αγροτικές εργασίες Ετήσιο αγροτικό εισόδημα κάτω από 10.000 €. Για αγροτικό εισόδημα έως 10.000 € δεν καταβάλλεται πόρος ΕΦΚΑ.
Πολύτεκνοι
(4 τέκνα και άνω)
Πολύτεκνοι με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ή σπουδές έως 24 ετών ή ανίκανου για εργασία. Δεν καταβάλλεται πόρος υπέρ ΕΦΚΑ. Αρχίζει να καταβάλλεται πρόσθετος πόρος μετά την ενηλικίωση όλων των τέκνων.
Εργασία στο εξωτερικό Δεν γίνεται αναφορά στο νόμο, αλλά τεκμαίρεται ότι δεν καταβάλλεται πρόσθετος πόρος αφού δεν υπάρχει ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.
Συντάξεις ανικανότητας
εξαιτίας της υπηρεσίας
Πάθηση στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής,
ασχέτως ποσοστού.
Δεν καταβάλλεται πόρος ΕΦΚΑ και η σύνταξη υπολογίζεται με το προηγούμενο καθεστώς (ΠΔ 169/07) --> Σχετικό έγγραφο ΓΛΚ
Συντάξεις ανικανότητας
εκτός υπηρεσίας
Χαρακτηρισμός σύνταξης ως ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ή λήψη επιδόματος ανικανότητας άρθρου 54 ΠΔ 169/07. Δεν καταβάλλεται πρόσθετος πόρος υπέρ ΕΦΚΑ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.