Νέα εφαρμογή εφάπαξ ΕΛΟΑΝ Λιμενικού

Δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή εφάπαξ ΕΛΟΑΝ λιμενικών, λόγω πολλών ιδιαιτεροτήτων και ως προς τον τρόπο κατάταξης και ως προς την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης, η οποία γενικά δεν συμπίπτει με την κατάταξη.

Α. Προέλευση, εξέλιξη και επέκταση ορίων κατάταξης / διαγραφής
1. Στη σχολή αξκών & υπξκών επιλέγεται επιπρόσθετα και ο τρόπος εισαγωγής (ιδιώτες ή υπξκοί ή λιμενοφύλακες).
2. Στους λιμενοφύλακες υπολογίζονται αυτόματα όλες οι διοικητικές & μισθολογικές προαγωγές.
3. Η εφαρμογή ισχύει για ονομασία μέχρι 31-12-2014 και διαγραφή μέχρι 31-12-2050.
4. Ως χρόνος σχολής λαμβάνονται υπόψη 9 μήνες για τη ΣΔΥ (υπξκών) και 6 μήνες για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

Β. Έναρξη ασφάλισης ανάλογα με την προέλευση
Η ένταξη των λιμενικών στο ταμείο ΕΛΟΑΝ προβλέφθηκε για πρώτη φορά στις 10-12-2002 με τις διατάξεις του Ν.3079/02, οι οποίες συμπληρώθηκαν την 2-10-2006 με το Ν.3490/06 ειδικά για τους λιμενοφύλακες.

Στην εφαρμογή υπολογίζεται αυτόματα η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης για εφάπαξ ΕΛΟΑΝ ως εξής:
1. Απόφοιτοι σχολής αξκών (ΣΔΣ): Ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 4
2. Απόφοιτοι σχολής υπξκών (ΣΔΥ): Ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 4
3.α. Λιμενοφύλακες με κατάταξη μέχρι 2002: Ασφάλιση από 2-10-2006 –> Ν.3490/06 άρθρο 13 παρ. 1
3.β. Λιμενοφύλακες με κατάταξη από 2003: Ημερομηνία ονομασίας σε Λιμενοφύλακα –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 5

Λογικά στις περιπτώσεις 1 & 2 (αξκοί και υπξκοί) πρέπει να παρακρατήθηκαν αναδρομικά από την υπηρεσία οι αναλογούσες εισφορές εφάπαξ, για όλα τα έτη από την ονομασία μέχρι και το 2002 που ψηφίστηκε ο Ν.3079/02.

Γ. Αναγνώριση πρόσθετου χρόνου στο εφάπαξ
Προβλέπεται αίτηση αναγνώρισης (που συμφέρει σχεδόν πάντα) των εξής χρόνων –> Αναγνωριζόμενοι χρόνοι ΕΛΟΑΝ
1. Χρόνος φοίτησης σε παραγωγική σχολή (ΣΔΣ / ΣΔΥ).
2. Χρόνος στρατιωτικής θητείας.
3. Χρόνος φοίτησης ΑΕΙ, μόνο εφόσον το πτυχίο αποτελούσε τυπικό προσόν κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα.
4. Χρόνος φοίτησης ΑΣΔΕΝ / ΑΕΝ.
5. Θαλάσσια υπηρεσία.
6. Χρόνος φοίτησης στη σχολή Λιμενοφυλάκων μόνο για ονομασθέντες μετά την 10-12-2002.

Στην εφαρμογή υπάρχει πεδίο επιλογής για κάθε αναγνώριση καθώς και όλων των χρόνων συνολικά, εμφανίζοντας τους μήνες αναγνώρισης, το συνολικό κόστος και την επακόλουθη αύξηση στο εφάπαξ –> Πεδίο αναγνώρισης ετών

Δ. Εξέλιξη και αποστρατευτικός βαθμός
Το Α’ τμήμα του εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31-12-2014  υπολογίζεται με βάση τον αποστρατευτικό βαθμό.
Επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις προαγωγής λίγο πριν τη διαγραφή, ο “Βαθμός αποστρατείας” εισάγεται πάντα από τον χρήστη και πρέπει να είναι ίσος ή μέχρι ένα βαθμό μεγαλύτερος από τον τελευταίο βαθμό του πίνακα προαγωγών –> Ασυμφωνία προτελευταίου και αποστρατευτικού βαθμού

Το Β’ τμήμα του εφάπαξ για τα έτη μετά την 1-1-2015 προκύπτει από τις παρακρατηθείσες εισφορές και για το λόγο αυτό χρειάζεται η ακριβής αποτύπωση της διοικητικής & μισθολογικής εξέλιξης μέσω της συμπλήρωσης του πίνακα προαγωγών (απόφοιτοι ΣΔΣ και ΣΔΥ), ενώ στους λιμενοφύλακες η διοικητική & μισθολογική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι βαθμοί και οι αποδοχές πριν το 2015 δεν επηρεάζουν το υπολογιζόμενο εφάπαξ.

Ε. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με την προέλευση

1. Σχολή Αξκών (ΣΔΣ)

α. Κατάταξη ως → Ιδιώτης
Αφορά την κατάταξη ιδιωτών στη σχολή αξιωματικών, είτε με εισιτήριες εξετάσεις, είτε κατευθείαν με πτυχίο ΑΕΙ.
Εισάγεται η ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο και συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών –> ΣΔΣ – Ιδιώτης
Ο χρόνος φοίτησης στη ΣΔΣ προκύπτει αυτόματα από τις ημερομηνίες κατάταξης και ονομασίας σε αξκό.
Σε περίπτωση απευθείας διορισμού με πτυχίο ΑΕΙ, εισάγετε ημερομηνία ονομασίας ίδια με την ημερομηνία κατάταξης.
Εάν υπάρχει πτυχίο ΑΕΙ πριν την εισαγωγή στη σχολή αξιωματικών ΛΣ και εφόσον τα έτη σπουδών προσμετρούν στο μισθό (για ΕΧΥ / μισθολογικό βαθμό / κλιμάκιο), τότε επιλέγεται [Προϋπηρεσία → ΝΑΙ].
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο (αποφοίτηση από ΣΔΣ / διορισμός).

β. Κατάταξη ως → Υπξκός ΣΔΥ
Ο πίνακας προαγωγών υπολογίζεται αυτόματα για τους βαθμούς υπξκού με βάση την κατάταξη, αλλά μετά την αποφοίτηση από τη ΣΔΣ (= Ονομασία Αξκός) πρέπει να συμπληρώνονται τα έτη ανά βαθμό αξκού –> ΣΔΣ από Υπξκός
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή (σε 9 μήνες από την κατάταξη).

γ. Κατάταξη ως → Λιμενοφύλακας
Ο πίνακας προαγωγών υπολογίζεται αυτόματα για τους βαθμούς υπξκού με βάση την κατάταξη, αλλά μετά την αποφοίτηση από τη ΣΔΣ (= Ονομασία Αξκός) πρέπει να συμπληρώνονται τα έτη ανά βαθμό αξκού –> ΣΔΣ από Λφκας
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Σημαιοφόρο ή Λιμενοφύλακα ή 2-10-2006 (ως παρ. Β ανωτέρω).


2. Σχολή Υπξκών (ΣΔΥ)

α. Κατάταξη ως → Ιδιώτης
Αφορά την κατάταξη ιδιωτών στη σχολή υπαξιωματικών (9 μήνες) μετά από εισιτήριες εξετάσεις.
Συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών από την προαγωγή σε Ακστή και μετά –> ΣΔΥ – Ιδιώτης
Επίσης εισάγονται τα έτη πτυχίου ΑΕΙ εκτός της σχολής υπαξιωματικών και εφόσον αυτά προσμετρούν στο μισθό (για ΕΧΥ / μισθολογικό βαθμό / κλιμάκιο) τότε μόνο επιλέγεται [Προϋπηρεσία → ΝΑΙ].
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή (σε 9 μήνες από την κατάταξη).

β. Κατάταξη ως → Λιμενοφύλακας
Ο πίνακας προαγωγών ξεκινάει ως Λιμενοφύλακας (χρόνος σχολής = 6 μήνες), ενώ στη συνέχεια το έτος προαγωγής σε Κελευστή προκύπτει αυτόματα από την ημερομηνία [Αποφοίτηση ΣΔΥ] –> ΣΔΥ από Λφκας
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Κελευστή ή Λιμενοφύλακα ή 2-10-2006 (σύμφωνα με παρ. Β.2 ανωτέρω).
Χρειάζεται ενημέρωση από τους ενδιαφερόμενους εάν είναι σωστή η υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης.


3. Σχολή Λιμενοφυλάκων

Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Λφκων θεωρείται 6 μήνες και υπολογίζεται αυτόματα ολόκληρη η διοικητική εξέλιξη, ενώ η εισαγωγή χρόνου ΑΕΙ επηρεάζει τη λήψη βαθμού Υπχου (με 34 έτη υπηρεσίας) –> Σχολή Λφκων
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Λιμενοφύλακα ή στις 2-10-2006 (σύμφωνα με παρ. Β.3 ανωτέρω).
Χρειάζεται ενημέρωση από τους ενδιαφερόμενους εάν είναι σωστή η υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης.

ΥΓ. Όπως γίνεται πάντα με κάθε καινούρια εφαρμογή, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν λάθη σε υπολογισμούς ή (το πιθανότερο) στην ημερομηνία έναρξης ασφάλισης που φυσικά επηρεάζει άμεσα το εφάπαξ.
Όμως για να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία που εισάγονται, κυρίως το έτος κατάταξης / διαγραφής, η προέλευση, η ημερομηνία ονομασίας κλπ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εγκύκλιος εναλλακτικής αναγνώρισης 5ετίας Σ.Α.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε εγκύκλιος με διευκρινήσεις για την αναγνώριση πενταετίας: e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 43 / 14-8-2023

Α. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ Σ.Α. ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Η πρώτη βασική προσθήκη είναι ότι επεκτείνεται η χρήση της πενταετίας (πάντα με αναγνώριση και πληρωμή εισφορών) στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας επί θητεία, αναφέροντας ως σχετικά παραδείγματα τους Συνοριακούς Φύλακες ορισμένου χρόνου του Ν.4647/19, τους πενταετείς Συνοριακούς Φύλακες του Ν.2622/98, καθώς και τους πενταετείς Ειδικούς Φρουρούς του Ν.2734/99 –> Παρ. 1.Α. εγκυκλίου
Επαναλαμβάνεται ο διαφορετικός τρόπος καθορισμού των εισφορών 5ετίας στα Σώματα Ασφαλείας σε σχέση με τους στρατιωτικούς (επί της αποζημίωσης πενθημέρου), δηλαδή οι εισφορές αναγνώρισης ανέρχονται σε 2.392 € συνολικά.
Τέλος αποκλειστικά για τις περιπτώσεις παραίτησης (όχι αυτεπάγγελτης αποστρατείας) συνεχίζει να ισχύει η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 25ετούς υπηρεσίας για την προσμέτρηση της 5ετίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνοριακοί Φύλακες του Ν.2622/98 και οι Ειδικοί Φρουροί του Ν.2734/99 μονιμοποιούνται τελικά ως αστυνομικοί, για αυτούς δεν αλλάζει τίποτε επί της ουσίας στην αναγνώριση 5ετίας.
Ουσιαστικά η ρύθμιση αφορά τους Συνοριακούς Φύλακες “ορισμένου χρόνου” του Ν.4647/19 που είναι ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, στους οποίους θα προσμετρηθεί η 5ετία εφόσον συμπληρώσουν 25ετή υπηρεσία με διαδοχικές ανανεώσεις.

Β. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η δεύτερη σημαντική αλλαγή που αναφέρεται στην εγκύκλιο είναι ότι: “Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο μπορεί να αναγνωρισθεί είτε ως συντάξιμος ή, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής.” –> Παρ. 1.Β. εγκυκλίου
Όπως έχει γίνει με αρκετές εγκυκλίους στο παρελθόν, το εν λόγω κείμενο αντί να διασαφηνίζει περιπλέκει ακόμη περισσότερο το θέμα και για το λόγο αυτό παρατίθενται παραπάτω 3 διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με το σχολιαστή!

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ)
Κάποιοι συνάδελφοι ερμήνευσαν την εγκύκλιο ως δυνατότητα προσμέτρησης της 5ετίας για βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή στους εν ενεργεία, δηλαδή για άμεση αύξηση του βαθμού και του μισθού λόγω αναγνώρισης της 5ετίας.
Αυτή η ερμηνεία όχι μόνο δεν είναι ρεαλιστική, αλλά θα καταργούσε εντελώς την ιεραρχία στα Σώματα Ασφαλείας!

Η επιλεκτική προσμέτρηση της 5ετίας για βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή στους εν ενεργεία θα σήμαινε:
► Τροποποίηση όλης της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προαγωγών
Σε όλα τα σώματα ισχύουν κανονισμοί προαγωγών με βάση συγκεκριμένα χρόνια υπηρεσίας ανά βαθμό, οπότε όλες οι προϋποθέσεις προαγωγών θα μειωνόταν κατά 5 έτη για όσους επιλέξουν την εναλλακτική αναγνώριση 5ετίας.
► Τεράστιες αδικίες μεταξύ του προσωπικού
Θα υπήρχαν περιπτώσεις όπου κάποιος νεώτερος (ηλικιακά και υπηρεσιακά) προσμετρώντας την 5ετία θα έπαιρνε προαγωγή νωρίτερα από συναδέλφους με περισσότερα έτη υπηρεσίας και θα γινόταν προϊστάμενός τους.
► Υποβάθμιση πραγματικών προσόντων (θητεία, ΑΕΙ κλπ)
Σε όσες υπηρεσίες επιβραβεύεται η ύπαρξη πρόσθετων προσόντων (θητεία κληρωτού / πτυχίο ΑΕΙ) με νωρίτερη προαγωγή, αυτά τα προσόντα λαμβάνονται υπόψη χωρίς την ανάγκη αναγνώρισης ή οποιασδήποτε πληρωμής, πολύ απλά διότι τα πραγματικά προσόντα δεν εξαγοράζονται!
► Κατάργηση εργασιακής εμπειρίας / αξιοκρατίας
Τα καθήκοντα και η επιλογή προϊσταμένων προκύπτουν κατά βάση από τα έτη υπηρεσίας, οπότε η προσμέτρηση 5 ετών “εικονικής” προϋπηρεσίας θα απέβαινε σε βάρος όσων εργάστηκαν πραγματικά για περισσότερα χρόνια.
Θα αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία να μην εξαρτάται η διοικητική εξέλιξη ενός στελέχους από αντικειμενικά κριτήρια και προσόντα (έτη υπηρεσίας, εμπειρία, εκπαίδευση, θητεία κλπ), αλλά η διοικητική εξέλιξη να εξαγοράζεται!

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ)
Η ερμηνεία αυτή αναφέρεται σε αυτό το άρθρο εφημερίδας: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Τι συμβαίνει με την μάχιμη πενταετία
όπου με την αναγνώριση δεν αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και το ποσοστό αναπλήρωσης, αλλά αυξάνεται μόνο ο μέσος όρος αποδοχών με βάση μία “εικονική” υπηρεσιακή εξέλιξη, στην οποία προστίθεται η πενταετία –> Απόσπασμα άρθρου

Δεν γνωρίζω εάν η εφημερίδα διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση, αλλά η αποσύνδεση των συντάξιμων αποδοχών από τις εισφορές και η προσαύξηση με βάση μεγαλύτερους “εικονικούς” βαθμούς / έτη υπηρεσίας (χωρίς πληρωμή αντίστοιχων εισφορών) έρχεται σε αντίθεση με τη βασική πρόνοια του ασφαλιστικού που είναι η ανταποδοτικότητα των εισφορών, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) λαμβάνουν σύνταξη με βάση τις καταβληθείσες εισφορές.
Σημειώνεται ότι το κόστος αναγνώρισης 5ετίας στα ΣΑ (40 € / μήνα) αντιστοιχεί σε αποδοχές μόλις 600 € (= 40 / 0,0667).

Εάν η ανωτέρω κατάργηση της ανταποδοτικότητας των εισφορών είναι όντως πολιτική απόφαση, σχεδόν σίγουρα το επόμενο βήμα θα είναι η μελλοντική επέκταση της ρύθμισης στους στρατιωτικούς και μετά στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, καταργώντας σταδιακά τη μοναδική διάταξη που επιτυγχάνει πραγματική ισονομία στο ασφαλιστικό για όλους τους Έλληνες, όπου οι συντάξιμες αποδοχές των εργαζομένων καθορίζονται από τις εισφορές που πληρώθηκαν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
Προσωπικά θεωρώ ότι η πιο λογική ερμηνεία της εγκυκλίου είναι η εξής:
Μέχρι το Ν. 4997/22 η μόνη δυνατότητα αναγνώρισης της πενταετίας ήταν η πληρωμή ενός σταθερού ποσού (2.392 €).
Αυτή η αναγνώριση δεν μπορεί να θεωρηθεί “πραγματική ασφάλιση” διότι δεν εξαρτάται από το μισθό και ένας αντιστράτηγος πληρώνει το ίδιο ποσό αναγνώρισης 5ετίας με έναν απλό αστυφύλακα.
“Πραγματική ασφάλιση” είναι οι εισφορές 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών όπως ισχύει για τους στρατιωτικούς, όπου ένας αντιστράτηγος καταβάλλει υπερτριπλάσιο ποσό αναγνώρισης από έναν λοχία (με βάση τις αποδοχές).

Επισημαίνεται ότι η φράση “δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής” δεν υπάρχει στο νόμο!
Ο νόμος αναφέρει απλά “αναγνώριση του χρόνου των 5 ετών ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης”, μαζί με τη διευκρίνιση ότι “οι εισφορές αντιστοιχούν στο χρόνο που ζητήθηκε να υπολογιστεί στο διπλάσιο” –> Άρθρο 23 Ν.4997/22
Η λογικότερη ερμηνεία της έννοιας της πραγματικής ασφάλισης (με εισφορές που αντιστοιχούν στην περίοδο αναγνώρισης), είναι η καταβολή εισφορών ως ποσοστό επί των αποδοχών της αναγνωριζόμενης πενταετίας, σε αντίθεση με την καταβολή εισφορών με βάση την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας.

Εν κατακλείδι η πιο λογική ερμηνεία της εγκυκλίου για τους εναλλακτικούς τρόπους αναγνώρισης της 5ετίας είναι η εξής:
α. Αναγνώριση 5ετίας ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας με καταβολή σταθερού ποσού
Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος αναγνώρισης 5ετίας που ίσχυε μέχρι το Ν.4997/22, όπου το ονομαστικό κόστος εξαγοράς δεν εξαρτάται από το μισθό, αλλά είναι σταθερό ποσό και ίδιο για όλους (40 € / μήνα αναγνώρισης).
Στην περίπτωση αυτή η προσμέτρηση της 5ετίας στη σύνταξη αυξάνει μόνο το ποσοστό αναπλήρωσης και δεν επηρεάζει το μέσο όρο αποδοχών, όπως είχε ήδη προβλεφθεί με παλαιότερη εγκύκλιο –> ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 / 2018

β. Αναγνώριση 5ετίας ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας με “πραγματική ασφάλιση”
δηλαδή με πληρωμή εισφορών 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος.
Στην περίπτωση αυτή το κόστος αναγνώρισης είναι σημαντικά υψηλότερο (από τριπλάσιο για χαμηλούς βαθμούς έως και πενταπλάσιο για βαθμούς ανωτάτων), αλλά η πενταετία πέραν της αύξησης του ποσοστού αναπλήρωσης της σύνταξης επηρεάζει και το μέσο όρο αποδοχών (είτε θετικά είτε αρνητικά), όπως ισχύει στους στρατιωτικούς.

ΥΓ. Ασχέτως ερμηνείας, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί και τρίτη εγκύκλιος για να εξηγήσει τις 2 προηγούμενες!

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στο διαδίκτυο οι αυξήσεις που θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί εντός του Ιουλίου.
Ο νέος νόμος δημοσιεύεται εδώ: Διαβούλευση νόμου αυξήσεων μισθολογίου
Υπάρχει αυτή η αναλυτική καταγραφή: Οικονομικός Ταχυδρόμος – Ενιαίο μισθολόγιο [πίνακες]
και οι αυξήσεις που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι οι κάτωθι:

1. Οριζόντια αύξηση όλων των κλιμακίων κατά 70 € (άρθρο 20).
2. Αύξηση επιδόματος ειδικών συνθηκών εγγάμων κατά 15 € (άρθρο 24).
3. Αύξηση επιδόματος ευθύνης κατά 30%, πχ. για Σχη από 60 € γίνεται 78 € (άρθρο 22).
4. Αύξηση επιδόματος τέκνων κατά 20 € για 1 τέκνο και κατά 50 € (συνολικά) για 2 τέκνα και άνω (άρθρο 21).
5. Αύξηση επιδόματος παραμεθορίου κατά 30%, από 100 € σε 130 € (άρθρο 25).
6. Αύξηση αφορολόγητου ορίου κατά 90 € για ένα τέκνο, 220 € για 2~3 τέκνα και 240 € από 4 τέκνα και άνω (άρθρο 43).

Φυσικά αντίστοιχα αυξάνουν και όλες οι κρατήσεις (εισφορές και φόρος), αλλά ενδεικτικά αναφέρεται ότι για ένα μέσο μισθό Ανθλγού ΑΣΣΥ με 20 έτη υπηρεσίας και 2 παιδιά χωρίς παραμεθόριο, οι ακαθάριστες αποδοχές αυξάνουν κατά 135 € (από 1.970 σε 2.105 €) και το πληρωτέο κατά 102 € (από 1.354 € σε 1.456 €).

Επικαιροποιήθηκε η σελίδα υπολογισμού μισθοδοσίας με όλες τις ανωτέρω αλλαγές και νέο όνομα “Μισθολόγιο 2024“.
Για σωστή σύγκριση προηγούμενου και νέου μισθολογίου, πρέπει να συγκρίνονται οι αποδοχές έτους [2023] (όχι 1-1-2023) και οι αποδοχές έτους [1-1-2024], ώστε να μην αλλάζει το κλιμάκιο –> Σύγκριση 2023 και 1-1-2024

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αίτηση αποστρατείας με 40ετία στην αεροπορία

Στο άρθρο καταγράφονται οι προϋποθέσεις για αποδοχή αίτησης αποστρατείας με 40ετία από την πολεμική αεροπορία.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από συναδέλφους της πολεμικής αεροπορίας και μπορεί να μην ισχύουν σε άλλες υπηρεσίες.

Α. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
► Στην αίτηση αποστρατείας δηλώνεται ότι συμπληρώθηκαν τα απαιτούμενα έτη για σύνταξη –> Αίτηση αποστρατείας
Στη συνέχεια η υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και μετά αποδέχεται την αίτηση (και προωθεί την αποστρατεία) μόνο εφόσον διαπιστώσει και αυτή ότι επιτεύχθηκε θεμελίωση και ο αιτών δικαιούται άμεσα σύνταξη.
Εάν με βάση τα δικαιολογητικά δεν προκύπτει θεμελίωση σύνταξης τότε η αίτηση αποστρατείας δεν γίνεται δεκτή.

► Αντίθετα στην αίτηση παραίτησης ο αιτών ζητά να φύγει από το στράτευμα χωρίς να ζητήσει σύνταξη –> Παραίτηση
Η παραίτηση γίνεται δεκτή σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά προωθούνται από την υπηρεσία στον ΕΦΚΑ χωρίς έλεγχο του δικαιώματος σύνταξης και μετά ο ΕΦΚΑ αποφασίζει εάν θα απονείμει σύνταξη ή όχι (όταν δεν συμπληρώνεται 40ετία).

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (στην Π.Α.)
1. Πενταετία (απαίτηση πλήρους εξόφλησης)
Επειδή στην αίτηση αποστρατείας ο αιτών δηλώνει: “έχω συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για να συνταξιοδοτηθώ”,
τουλάχιστον για την αεροπορία δεν αρκεί να έχει ξεκινήσει η πληρωμή των δόσεων, αλλά πρέπει να εξοφληθεί πλήρως το κόστος αναγνώρισης πενταετίας και να έχει εκδοθεί σχετική “Βεβαίωση Εξόφλησης” από τον ΟΛΚΑ.

2. Θητεία (πλήρης εξόφληση ;;;)
Για τη θητεία δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση, όμως λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική (της αεροπορίας) για την πενταετία, πιθανώς να απαιτείται και η πλήρης εξόφληση της αναγνώρισης για να προσμετρηθεί η θητεία.

3. Πράξη Αναγνώρισης Τριετίας (απαιτείται έκδοση από ΕΦΚΑ)
Η πρόσθετη τριετία για κατάταξη μέχρι 1995 έχει αναλυθεί εδώ: Αλλαγή τρόπου εισαγωγής πρόσθετης τριετίας
Πριν υποβληθεί αίτηση αποστρατείας πρέπει να γίνει αίτηση αναγνώρισης τριετίας προς τον ΕΦΚΑ με ειδική αναφορά για άμεση υλοποίηση, αλλιώς η αίτηση παίρνει απλά αριθμό πρωτοκόλλου και αναμένει μελλοντική υλοποίηση.
Εάν έχει γίνει παλαιότερα αίτηση τριετίας, πρέπει να ζητηθεί εκ νέου “άμεση υλοποίηση” πριν την αίτηση αποστρατείας.
Με την αίτηση άμεσης υλοποίησης (της αναγνώρισης τριετίας), εντός λίγων ημερών εκδίδεται η “πράξη αναγνώρισης”, η οποία κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία –> ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Στην ίδια αίτηση πρέπει να αναφέρεται εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί εξόφληση εφάπαξ ή σε δόσεις (που είναι άτοκες), ενώ η παρακράτηση των δόσεων ξεκινάει μερικούς μήνες μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης (πρώτα από το μισθό και μετά από τη σύνταξη).

4. Προϋπηρεσία ΙΚΑ (δεν γίνεται δεκτή από την αεροπορία)
Για συμπλήρωση 40ετίας συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία ΙΚΑ από τον ΕΦΚΑ, αλλά όχι από την αεροπορία!
Η πολιτική μη αποδοχής των ενσήμων πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο τα ένσημα που θα ληφθούν υπόψη από τον ΕΦΚΑ να διαφοροποιηθούν σε σχέση με την επίσημη καταμέτρηση του ΙΚΑ.

– Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-283/#comment-85046
διότι ο ΕΦΚΑ δεν λαμβάνει υπόψη πάνω από 25 ένσημα το μήνα ή 300 ένσημα το χρόνο για συντάξεις δημοσίου, ενώ όλα τα ένσημα θα μετρούσαν κανονικά σε μία σύνταξη ΙΚΑ.
– Μερικές φορές ο ΕΦΚΑ προσμετρά λιγότερα ένσημα από την καταμέτρηση του ΙΚΑ για διάφορους λόγους (σε μία περίπτωση αφαιρέθηκαν όσα είχαν την ένδειξη “702 ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ”).
– Τέλος υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο κάποια ένσημα ΙΚΑ να επικαλύπτονται με άλλο ασφαλιστικό χρόνο πχ. ΑΕΙ ή θητείας.

Πιθανότατα για τους παραπάνω λόγους η αεροπορία δεν προσμετρά το χρόνο ΙΚΑ για συμπλήρωση 40ετίας (δεν αποδέχεται αίτηση αποστρατείας), όπως αναφέρεται σε αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/#comment-120780
Επειδή μπορεί να προκύψει μείωση των ενσήμων ΙΚΑ (έστω και σπάνια), συνιστάται να μην μετριούνται “μίζερα” οι χρόνοι και να μην υποβάλλεται παραίτηση συμπληρώνοντας 40 έτη και μία ημέρα (!), αλλά να υπάρχει κάποιο περιθώριο λάθους.

Γ. ΑΣΑΦΕΙΕΣ
1. Η Πράξη Αναγνώρισης εκδίδεται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι 36 μήνες για να συμπληρωθεί 40ετία.
Σύμφωνα με αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-375/#comment-118110
οι εισφορές για τυχόν πλεονάζοντες μήνες τριετίας πάνω από τα 40 έτη χάνονται, αλλά αυτό χρειάζεται επαλήθευση.
2. Ως γνωστόν δικαίωμα αναγνώρισης τριετίας έχουν όσοι κατατάχθηκαν μέχρι το 1995, δηλαδή εισήλθαν σε παραγωγικές σχολές ή διορίστηκαν μέχρι 31-12-1995 (δεν μετράει ούτε το ΙΚΑ, ούτε η κατάταξη για υποχρεωτική θητεία).
Υπάρχει ασάφεια εάν προκύπτει δικαίωμα αναγνώρισης τριετίας στα σώματα ασφαλείας λόγω παλαιότερης κατάταξης ως ΕΠΥ-ΕΜΘ πριν το 1995, καθώς αυτός ο διορισμός αφορούσε διαφορετικό σώμα από αυτό που υπηρετούν.

ΥΓ. Το παρόν άρθρο θα επικαιροποιείται ανάλογα με την πληροφόρηση και από άλλες υπηρεσίες.
Mail επικοινωνίας ΕΦΚΑ για στρατιωτικούς: [email protected]
Mail επικοινωνίας ΕΦΚΑ για σώματα ασφαλείας: [email protected]

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ασφάλιση ΒΟΕΑ στο ΜΤΣ μετά την αποστρατεία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύμφωνα με την ανάλυση στην παρ. Γ προηγούμενου άρθρου: Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ
από 1-1-2023 μειώνεται στο μισό ο υπολογιζόμενος χρόνος (άρα και το βοήθημα) μετά την αποστρατεία του γονέα.
Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα αποφυγής της ανωτέρω μείωσης, εάν ο απόστρατος γονέας καταβάλλει εισφορά ως εν ενεργεία (= 4,3% x κλιμάκιο μισθού), αντί για την εισφορά που προβλέπεται για απόστρατους (= 5% x μέρισμα ΜΤΣ).
Στο παρόν άρθρο αναλύεται εάν συμφέρει οικονομοτεχνικά αυτή η εναλλακτική λύση που θέσπισε το ΜΤΣ.

Α. ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΕΑ (εισφορές μισθού Αλχία ~ Ανχη ΑΣΣΥ ε.ε.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 13.800 € –> Γέννηση τέκνου 1997 / Λήψη ΒΟΕΑ 2022
Το τέκνο εισπράττει 46 € για κάθε μήνα ασφάλισης (46 € x 300 μήνες = 13.800 €).
Οι εισφορές είναι από 21 € (→Αλχίας 10 ετών) έως 41 € (→Ανχης 35 ετών), άρα ο μέσος όρος μηνιαίας εισφοράς είναι 31 €.
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μισθό ανέρχεται σε 31 x 0,78 = 24 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 24 x 300 = 7.200 € και εισπράτονται 13.800 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  6.600 €.
Το ονομαστικό κέρδος 6.600 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 4,8% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Β. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΒΟΕΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (εισφορές μερίσματος Σχη ΑΣΣΥ ε.α.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 6.900 € –> Αποστρατεία 2022 / Γέννηση τέκνου 2023
Το τέκνο εισπράττει 23 € για κάθε μήνα ασφάλισης (23 € x 300 μήνες = 6.900 €).
Μετά την αποστρατεία οι εισφορές είναι σε 5% επί του μερίσματος, δηλαδή περίπου 9(→Σχης ε.α. 35 ετών).
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μέρισμα ανέρχεται σε 9 x 0,78 = 7 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 7 x 300 = 2.100 € και εισπράτονται 6.900 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  4.800 €.
Το ονομαστικό κέρδος 4.800 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 8,5% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ (εισφορές μισθού Ανχη ΑΣΣΥ ε.ε.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 13.800 € (= ίδιο ποσό με ανωτέρω περίπτωση Α).
Το τέκνο εισπράττει 46 € για κάθε μήνα ασφάλισης (46 € x 300 μήνες = 13.800 €).
Η μηνιαία εισφορά επί του αποστρατευτικού μισθού είναι περίπου 41 € (= ανώτατη εισφορά περίπτωσης Α).
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μέρισμα ανέρχεται σε 41 x 0,78 = 32 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 32 x 300 = 9.600 € και εισπράτονται 13.800 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  4.200 €.
Το ονομαστικό κέρδος 4.200 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 2,8% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Από τη σύγκριση των ανωτέρω παραδειγμάτων Α ~ Γ, προκύπτει ότι η περίπτωση Β έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία απόδοση (= 8,5%), ενώ η περίπτωση Α έχει το μεγαλύτερο ονομαστικό κέρδος (= 6.600 €).
Αντίθετα η περίπτωση Γ είναι η χειρότερη από τις τρεις, διότι έχει και το μικρότερο ποσοστό απόδοσης (= 2,8%) και το μικρότερο ονομαστικό κέρδος (= 4.200 €).

Κατά συνέπεια δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση η λύση Γ, δηλαδή να πληρώνονται από απόστρατους εισφορές εν ενεργεία για λήψη πλήρους ΒΟΕΑ.
Σε σχέση με τη λύση Β (συνέχιση ασφάλισης από το μέρισμα), ένας απόστρατος ουσιαστικά καλείται να πληρώνει σχεδόν πενταπλάσιες εισφορές (41,74 € / μισθός έναντι 9 € / μέρισμα) για να πάρει απλώς διπλάσιο ΒΟΕΑ.

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Οι εισφορές ΒΟΕΑ στο μέρισμα είναι περίπου οι μισές σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν από 1984 μέχρι 2022 και για το λόγο αυτό προτάθηκε ο διπλασιασμός των εισφορών σε προηγούμενο άρθρο: Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ
Όμως ο προτεινόμενος σχεδόν πενταπλασιασμός των εισφορών είναι υπερβολικός και καταντάει άδικος σε σχέση με τις μικρότερες εισφορές που πληρώνουν συνολικά οι εν ενεργεία!
Δηλαδή ένας απόστρατος θα πληρώνει για 25 έτη εισφορές τελευταίου βαθμού (41 €), ενώ ο εν ενεργεία πληρώνει εισφορές με σταδιακή αύξηση από 21 έως 41 € (= μέσος όρος 31 €), ώστε και οι δύο να δικαιούνται το ίδιο ΒΟΕΑ!

Μία δίκαια λύση προϋποθέτει αξιολόγηση των δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη και ότι ίσχυε τα προηγούμενα 40 χρόνια, ώστε να επιλεγεί μία λογική και δίκαιη αύξηση εισφορών αποστράτων για λήψη πλήρους βοηθήματος, η οποία βέβαια να συμφέρει τους αποστράτους και να μην είναι χειρότερη από την απόδοση μισού ΒΟΕΑ που ισχύει τώρα!

Μία απλή (λίγο μπακάλικη) βελτίωση θα μπορούσε να είναι ο καθορισμός των εισφορών αποστράτων όχι επί του τελευταίου κλιμακίου, αλλά με βάση κάποιον σταθερό “ενδιάμεσο” βαθμό ανάλογα με την προέλευση.
Πχ. για προέλευση ΑΣΣΥ οι εισφορές αποστράτων να υπολογίζονται με 1,75% επί του κλιμακίου Β15 (=Ανθλγός με 20 έτη υπηρεσίας) και όχι επί του τελευταίου κλιμακίου.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη ΚΥΑ που βασίστηκε σε απόφαση του ΜΤΣ –> ΦΕΚ Β 6694/23-12-2022
μειώνονται τα βοηθήματα που θα δοθούν από 1-1-2023 (= γέννηση τέκνου από 1-1-1998) όταν το ΒΟΕΑ δίνεται μετά την αποστρατεία του γονέα, διότι το χρονικό διάστημα μετά την αποστρατεία μετράει πλέον στο ήμισυ.
Παρακάτω αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην υποχρηματοδότηση του ΒΟΕΑ του ΜΤΣ σε σχέση με τα άλλα δύο μετοχικά ταμεία (ΜΤΝ και ΜΤΑ), ενώ προτείνεται μία εύκολα εφαρμόσιμη και (το κυριότερο) οικονομοτεχνικά δίκαιη λύση.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΕΑ ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ
1. Δεν σχεδιάστηκαν ως κεφαλαιοποιητικές παροχές (το ποσό δεν προέκυπτε από τις εισφορές).
Το ΒΟΕΑ γενικά ήταν ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα, ενώ στον αρχικό σχεδιασμό σε κανένα μετοχικό ταμείο δεν υιοθετήθηκε κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή  το ποσό του βοηθήματος δεν υπολογίζονταν από τις εισφορές, αλλά με βάση σχετικά αυθαίρετους πίνακες μεριδίων ανά βαθμό.
Ο υπολογισμός με πίνακες προκαλεί πάντα αδικίες, αφού ο αριθμός μεριδίων δεν προκύπτει από τις εισφορές που πληρώθηκαν και δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει δίκαια όλες τις περιπτώσεις διοικητικής εξέλιξης (έτη σε κάθε βαθμό), ούτε την προέλευση (αξκοί, υπξκοί, ΕΜΘ), ούτε την υπηρεσιακή κατάσταση (ε.ε. ή ε.α.).

2. Δεν υπήρχε διαφοροποίηση λόγω υπηρεσιακής κατάστασης (ε.ε. / ε.α.).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι την εποχή που θεσμοθετήθηκαν τα βοηθήματα ΒΟΕΑ ήταν γνωστό ότι:
α. Για όλους τους στρατιωτικούς ίσχυε θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με 25 έτη υπηρεσίας.
β. Ίσχυε κατά περίπτωση υποχρεωτική αποστρατεία με 35ετία ή σχετικά χαμηλά όρια ηλικίας ανά βαθμό.
… αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτης γνώριζε ότι ένα μεγάλο ποσοστό βοηθημάτων (ίσως ακόμη και η πλειοψηφία) θα δίνεται σε τέκνα αποστράτων, παρά ταύτα σε κανένα μετοχικό ταμείο δεν προβλέφθηκε διαφοροποίηση του βοηθήματος σε σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του γονέα (ε.ε. ή ε.α.).

3. Παγίωση βοηθημάτων με βάση παλαιότερη (υψηλότερη) τιμή μεριδίου.
Μετά το 2011 τα μερίσματα όλων των μετοχικών ταμείων άρχισαν να μειώνονται σταδιακά μέχρι ποσοστό περίπου 50%, δηλαδή πολύ περισσότερο σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση μισθών την ίδια χρονική περίοδο (περίπου 15%).
Για να μην μειωθούν αντίστοιχα και τα ΒΟΕΑ κατά 50% (αφού προκύπτουν από το μέρισμα), όλα τα μετοχικά ταμεία παγίωσαν το ΒΟΕΑ με βάση το μέρισμα ενός σταθερού έτους, αντί για το ισχύον μέρισμα (που συνέχισε να μειώνεται).
Το ΜΤΣ παγίωσε το βοήθημα με βάση το μέρισμα 2011, το ΜΤΝ με το μέρισμα 2012 και το ΜΤΑ με το μέρισμα 2013.
Έτσι σε όλα τα μετοχικά ταμεία το ΒΟΕΑ παγιώθηκε σε ποσοστό 75% περίπου του ισχύοντος προ κρίσης.

Β. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΟΕΑ ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ
1. Αναλογία εισφορών εν ενεργεία και αποστράτων.
Τα ποσοστά εισφορών ΒΟΕΑ είναι διαφορετικά στα τρία μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ / ΜΤΝ / ΜΤΑ) και στο μισθό και στο μέρισμα, ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει ευθεία σύγκριση των ποσών εισφορών και βοηθήματος.
Αυτό που μπορεί και πρέπει να συγκριθεί είναι η αναλογία των ποσοστών εισφορών μισθού / μερίσματος σε κάθε μετοχικό ταμείο, η οποία επέτρεπε την απονομή ίδιου ΒΟΕΑ σε εν ενεργεία και αποστράτους.
Με το παλιό μισθολόγιο ίσχυαν για δεκαετίες τα κάτωθι ποσοστά στα 3 μετοχικά ταμεία:

Εισφορές ΒΟΕΑ στο ΒΜ+ΕΧΥ / τέκνο:  ΜΤΣ 2%      ΜΤΝ 4%      ΜΤΑ 4%
Εισφορές ΒΟΕΑ στο μέρισμα / τέκνο:  ΜΤΣ 5%      ΜΤΝ 16%    ΜΤΑ 16%

Ακριβώς επειδή το μέρισμα είναι πολύ μικρότερο από το άθροισμα [ΒΜ+ΕΧΥ], το ποσοστό εισφορών ΒΟΕΑ στα μερίσματα ΜΤΝ και ΜΤΑ ορίστηκε τετραπλάσιο του ποσοστού εισφορών στο μισθό.
Αντίθετα το ποσοστό εισφορών στο μέρισμα ΜΤΣ είναι μόλις 2,5 φορές το ποσοστό του μισθού, το οποίο σημαίνει ότι οι απόστρατοι του ΜΤΣ επιδοτούνται δυσανάλογα σε σχέση με τους ε.ε., συγκρινόμενοι με τα άλλα 2 μετοχικά ταμεία.

2. Αναπροσαρμογή λόγω παγίωσης ΒΟΕΑ με βάση παλαιότερη τιμή μεριδίου.
Όπως προαναφέρθηκε στην παρ. Α.3, τα βοηθήματα σταθεροποιήθηκαν σε παλαιότερη (υψηλότερη) τιμή μεριδίου.
Για να μην υπάρχει αναντιστοιχία εισφορών και παροχών, τα δύο μετοχικά ταμεία ΜΤΝ και ΜΤΑ αντιστάθμησαν την παγίωση του βοηθήματος με την αυτονόητη αναπροσαρμογή των εισφορών υπέρ ΒΟΕΑ.
Το απλούστατο (και σωστό) σκεπτικό τους ήταν ότι αφού το ΒΟΕΑ υπολογίζεται με βάση το μέρισμα παλαιότερου έτους, τότε και οι εισφορές πρέπει να υπολογίζονται επί του παλαιότερου μερίσματος και όχι επί του εκάστοτε ισχύοντος.

Πχ. στο ΜΤΑ το 2014 δίνονταν μέρισμα με βάση τιμή μεριδίου 7,80 €, αλλά και το ΒΟΕΑ και οι εισφορές υπολογίζονταν επί της παλαιότερης (μεγαλύτερης) τιμής μεριδίου 11 €.
Δηλαδή σε μέρισμα ΜΤΑ ύψους 200 € με ποσοστό εισφοράς τέκνου 16%, αντί να κρατούνται εισφορές 32 € (=200 x 0,16), κρατούνταν πολύ υψηλότερες εισφορές 45 € που αντιστοιχούν σε τιμή μεριδίου 11 € (45 = 32 x 11 / 7,8).
Έτσι ενώ τα μερίσματα ΜΤΝ & ΜΤΑ μειώθηκαν συνολικά κατά 50%, οι εισφορές ΒΟΕΑ μειώθηκαν μόνο κατά 25%.

Αντίθετα το ΜΤΣ δεν προέβη σε καμία αναπροσαρμογή εισφορών και οι εισφορές στο μέρισμα υπολογίζονται με μικρότερη τιμή μεριδίου περίπου 5 €, αλλά το βοήθημα υπολογίζεται με την κατά 50% μεγαλύτερη τιμή μεριδίου 7,619 €.
Η μη αναπροσαρμογή των εισφορών επί του παγιωμένου μερίσματος, σε συνδυασμό με την πολύ μικρότερη μείωση μισθών σε σχέση με τα μερίσματα, οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση των αποστράτων σε σχέση με τους εν ενεργεία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2016 η εισφορά ΒΟΕΑ για ένα τέκνο στο μισθό Λγού ΑΣΣΥ με 27 έτη υπηρεσίας ήταν 40 € και στην αποστρατεία η εισφορά στο μέρισμα γίνεται 7 € (!) δηλαδή μείωση εισφοράς κατά 83% !!!

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Οι βασικοί λόγοι που δημιούργησαν το πρόβλημα στο ΒΟΕΑ του ΜΤΣ είναι ακριβώς οι διαφορές που αναλύονται στην ανωτέρω παρ. Β, δηλαδή ο λανθασμένος αρχικός σχεδιασμός (μικρή αναλογία εισφορών αποστράτων σε σχέση με ε.ε.), σε συνδυασμό με τη μη αναπροσαρμογή των εισφορών αποστράτων (με βάση το παγιωμένο μέρισμα αναφοράς).

Για να καταστεί δυνατή η διατήρηση του βοηθήματος στο ίδιο ποσό για εν ενεργεία και απόστρατους (χωρίς περικοπή), η δίκαια (και απλή) οικονομοτεχνικά λύση είναι ο διπλασιασμός των εισφορών στο μέρισμα.
Αυτό το συλλογισμό τον αποδέχεται έμμεσα και το ίδιο το ΜΤΣ, καθώς θεωρεί ότι με το σημερινό ύψος εισφορών πρέπει να προσμετρά στο ήμισυ ο χρόνος από τη διαγραφή μέχρι την απονομή του ΒΟΕΑ, άρα εάν διπλασιαστούν οι εισφορές στο μέρισμα τότε ο χρόνος ασφάλισης μετά την αποστρατεία θα πρέπει να μετράει ολόκληρος!

Ο διπλασιασμός των εισφορών μπορεί να γίνει με αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους:
1η λύση (διπλασιασμός ποσοστού κράτησης):
Αύξηση των εισφορών στο μέρισμα από 5% σε 10% ανά τέκνο επί του ισχύοντος μερίσματος, ο οποίος υλοποιείται με υπουργική απόφαση, όπως έγινε πχ. με το ΒΟΕΑ ΜΤΝ το 2016: Αλλαγή ποσοστού εισφορών για το ΒΟΕΑ ΜΤΝ

2η λύση (διπλασιασμός τιμής αναφοράς):
Διατήρηση του ποσοστού ανά τέκνο στο 5%, αλλά υπολογισμός επί της τιμής μεριδίου που ίσχυε προ κρίσης (10,16 € αντί για 5,13 € τώρα), κατ’ αντιστοιχία με την αναπροσαρμογή που ήδη έκαναν το ΜΤΝ και το ΜΤΑ (παρ. Β.2 ανωτέρω).

3η λύση (διπλασιασμός χρόνου ασφάλισης):
Χωρίς καμία τροποποίηση των εισφορών, αλλά με διπλασιασμό του χρόνου ασφάλισης μετά την αποστρατεία.
Πχ. εάν κάποιο τέκνο δικαιούται το βοήθημα 8 έτη μετά την αποστρατεία του γονέα, τότε θα συνεχίσουν να παρακρατούνται οι ισχύουσες εισφορές ΒΟΕΑ 5% από το μέρισμα για ακόμη 8 έτη από την απόδοσή του, ώστε να διπλασιαστεί ο ασφαλιστικός χρόνος πληρωμής εισφορών μετά την αποστρατεία σε 16 έτη.
Αυτή η λύση δεν χρειάζεται ακύρωση της πρόσφατης απόφασης του ΜΤΣ, καθώς στο ανωτέρω παράδειγμα με τα 8 έτη πρόσθετων εισφορών το τέκνο θα δικαιούται πλήρες ΒΟΕΑ 25ετίας (17 έτη ε.ε. + 16 έτη ε.α. / 2 = 25).

Οι ανωτέρω λύσεις είναι ενδεικτικές, εύκολα εφαρμόσιμες και επαναφέρουν την αρχική αναλογία εισφορών ε.ε. και ε.α.
Επίσης μπορούν να αποτελούν πρόσθετη προαιρετική λύση, δηλαδή μόνο μετά από σχετική αίτηση του γονέα.
Για να μην μειωθεί κανένα ΒΟΕΑ από 1-1-2023, οποιαδήποτε λύση επιλεγεί θα πρέπει να ισχύει αναδρομικά, προβλέποντας τη σταδιακή (και άτοκη) παρακράτηση της οφειλόμενης διαφοράς εισφορών και μετά την απόδοση του βοηθήματος.

Κάτι αντίστοιχο γίνεται ήδη με το βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α που αποδίδεται πλήρες κατά την αποστρατεία βάσει συνολικών ετών υπηρεσίας, ενώ οι εισφορές άρχισαν λίγο πριν το 2000 (ανάλογα με το μετοχικό ταμείο).
Για το λόγο αυτό κρατούνται από το μέρισμα αναδρομικές εισφορές υπέρ ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α μέχρι να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης ίσος με τα έτη υπηρεσίας, διαδικασία που μπορεί να εφαρμοστεί με όμοιο τρόπο και στο ΒΟΕΑ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ στα Σώματα Ασφαλείας

Α. ΠΑΛΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΩΣ 2010)
Αρχικά τα ταμεία ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ και ΤΕΑΥΠΣ υπάγονταν στο ΤΕΑΠΑΣΑ με διοίκηση από τα σώματα ασφαλείας, ενώ το κάθε ταμείο ήταν αυτόνομο με διαφορετικές διατάξεις (άλλα ποσοστά εισφορών και διαφορετικό τρόπο υπολογισμού).
Το ποσό προέκυπτε από τα έτη και το βαθμό αποστρατείας με βάση πίνακες μεριδίων (διαφορετικούς για κάθε ταμείο).
Μέχρι το 2016 οι εισφορές ήταν διαφορετικές και στα 3 ταμεία για παλιούς και νέους ασφαλισμένους.
Εισφορές παλιών ασφαλισμένων: Πυροσβεστική 4% / Αστυνομία 6% x βασικός μισθός (χωρίς εισφορά εργοδότη).
Εισφορές νέων ασφαλισμένων: 3% x σύνολο αποδοχών παλιού μισθολογίου (με πρόσθετη εισφορά εργοδότη 3%).
Από το 2017 με το νέο μισθολόγιο οι εισφορές είναι ίδιες για όλους (σήμερα 3% x σύνολο αποδοχών).

Β. ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ (2011 – 2012)
Την περίοδο 2011 ~ 2012 επιβλήθηκαν στα επικουρικά μνημονιακές μειώσεις (όπως στη σύνταξη) ως ακολούθως:
1. Ν.3986/11: Εισφορά αλληλεγγύης 3% από 300 ~ 350 € / 4% από 350 ~ 400 € / 5% από 400 ~ 450 € κλπ.
2. Ν.4051/12 άρθρο 6 παρ.1: Μείωση 12% για άθροισμα σύνταξης + επικουρικού άνω των 1.300 € (καταργήθηκε to 2020).
3. Ν.4051/12 άρθρο 6 παρ.2: Μείωση 10% έως 250 € / 15% από 250 ~ 300 € / 20% πάνω από 300 €.
4. Ν.4093/12: Μείωση 5% για άθροισμα σύνταξης + επικουρικού άνω των 1.000 €, 10% για άθροισμα 1.500 ~ 2.000 € κλπ.

Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (2013)
Ειδικά για τις αιτήσεις αποστρατείας (κοινώς “παραίτηση”), το Σεπτέμβριο 2013 θεσπίστηκαν ελάχιστα όρια ασφάλισης προκειμένου να δικαιούται κάποιος επικουρικό κατά τη διαγραφή του: Υποχρεωτική ασφάλιση για επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ
Σημειώνεται ότι το 2020 διπλασιάστηκε το κόστος εξαγοράς: Διπλασιασμός κόστους υποχρεωτικής αναγνώρισης ΤΕΑΠΑΣΑ

Δ. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑ (2015) 
Στις 1-9-2015 τα τρία ανωτέρω ταμεία του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ μαζί με άλλα επικουρικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ), όπως αναλύθηκε εδώ: Ένταξη επικουρικών ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ
Ταυτόχρονα καθιερώθηκε για πρώτη φορά και η επιβολή κράτησης περίθαλψης 6% σε όλα τα επικουρικά.

Ε. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ (2016)
Με το Ν.4387/16 καταργήθηκαν οι παλαιότερες ξεχωριστές διατάξεις του κάθε ταμείου για τον υπολογισμό του επικουρικού και αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή όλων των επικουρικών του ΕΤΕΑ με τον ίδιο κανόνα για όλα τα ταμεία:
1. Έτη έως 31-12-2014: Ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% x έτη x μέσος όρος αποδοχών 2002 ~ 2014
2. Έτη από 1-1-2015: Επιστροφή εισφορών, αναπροσαρμοσμένων με βάση το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.
Ως αποτέλεσμα μειώθηκε αρκετά το ακαθάριστο ποσό, όμως παράλληλα καταργήθηκαν οι μνημονιακές μειώσεις.

ΣΤ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (2019 – 2020)
1. Διαγραφή έως 31-12-2014
Με την 1890/2019 απόφαση ΣτΕ κρίθηκε αντισυνταγματική η αναπροσαρμογή επικουρικών προ 2014 βάσει του Ν.4387/16.
Ουσιαστικά αποφασίστηκε η προστασία των παλιών επικουρικών συντάξεων προ 2014 (με βάση πίνακες μεριδίων κάθε ταμείου και μνημονιακές μειώσεις), κατά τα πρότυπα της προστασίας της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ προ 2016.
Η απόφαση του ΣτΕ νομοθετήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4670/20 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 2020, όταν αυξήθηκε το (ακαθάριστο) επικουρικό και ταυτόχρονα επιβλήθηκε ξανά η κράτηση Ν.4093/12.

2. Διαγραφή από 1-1-2015
Για διαγραφή μετά το 2015 εξακολουθεί να ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού επικουρικού με βάση την ανωτέρω παρ. Δ, όπου δεν επιβάλλονται μνημονιακές μειώσεις και το επικουρικό δεν επηρεάζει την κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη ΓΛΚ.

Ζ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ενημερώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης των σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία τ.ΧΦ & τ.ΑΠ, Πυροσβεστική) με επαναφορά της μείωσης Ν.4093 στα επικουρικά για διαγραφή μέχρι 31-12-2014.
Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το επικουρικό συμμετέχει και πάλι στο συνολικό άθροισμα αποδοχών, άρα επηρεάζει το ποσοστό κράτησης Ν.4093 και στη σύνταξη (παρ. Β.4. ανωτέρω).
Τέλος επειδή το ΜΤΠΥ και το επικουρικό εξαρτώνται από μέσους όρους αποδοχών, την ηλικία και το προσδόκιμο επιβίωσης στη διαγραφή (!), οι υπολογισμοί στο site δεν είναι απόλυτα ακριβείς και χρειάζεται πάντα διόρθωση των αποτελεσμάτων, ώστε να υπολογίζονται σωστά οι κρατήσεις και ο φόρος –> Διόρθωση πρόγνωσης

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Παλιοί συνταξιούχοι και κράτηση Ν.4093/12

Με το Ν.5018/23 καταργήθηκε η μείωση Ν.4093/12 μόνο στα μερίσματα των μετοχικών ταμείων ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ.
Ο τρόπος υλοποίησης αυτής της κράτησης πριν και μετά το Ν.5018/23 καταγράφεται στις κάτωθι παραγράφους Α και Β:

Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Το ποσοστό της μείωσης εξαρτώνταν (μέχρι και το 2022) από το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων ως εξής:
Σύνταξη + μερίσματα 1.000 ~ 1.500 €: κράτηση 5% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα 1.500 ~ 2.000 €: κράτηση 10% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα 2.000 ~ 3.000 €: κράτηση 15% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα πάνω από 3.000 €: κράτηση 20% και στα δύο

Β. ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.5018/23
Λόγω της κατάργησης της μείωσης Ν.4093 στα μερίσματα, αυτά δεν συμμετέχουν πλέον στα εισοδήματα που καθορίζουν την κράτηση, δηλαδή το ποσοστό Ν.4093 εξαρτάται πλέον μόνο από τη σύνταξη ως εξής:
Σύνταξη 1.000 ~ 1.500 €: κράτηση 5% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη 1.500 ~ 2.000 €: κράτηση 10% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη 2.000 ~ 3.000 €: κράτηση 15% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη πάνω από 3.000 €: κράτηση 20% μόνο στη σύνταξη

Γ. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΚΡΑΤΗΣΗ Ν.4093 ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
1. Κατ’ αρχήν η κατάργηση της κράτησης Ν.4093 δεν αφορά αποστρατείες μετά το Β’ εξάμηνο 2016 (νέοι συνταξιούχοι), διότι σε αυτούς δεν είχε επιβληθεί η κράτηση στα μερίσματα, οπότε η κατάργησή της δεν έχει καμία επίπτωση.
Αφού δεν κόπηκε τίποτε αρχικά, δεν υπάρχει κάτι για να επιστραφεί ούτε στη σύνταξη, ούτε στο μέρισμα.

2. Στους παλιούς συνταξιούχους (προ 2016) υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις:
α. Όσοι έχουν αρνητική προσωπική διαφορά σημαίνει ότι λαμβάνουν τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ (στην οποία δεν επιβάλλεται κράτηση Ν.4093), άρα δεν επηρεάζεται η σύνταξη, αλλά αυξάνεται μόνο το πληρωτέο μέρισμα.
β. Εάν το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων ήταν μεγαλύτερο από κάποιο όριο (πχ. 1.500 €), αλλά η σύνταξη μόνη της ήταν κάτω από αυτό το όριο, αυξάνεται το πληρωτέο των μερισμάτων και της σύνταξης, όπως στο παράδειγμα Δ.1 κατωτέρω.
γ. Εάν το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων ήταν μεγαλύτερο από κάποιο όριο (πχ. 1.500 €), όμως και η σύνταξη μόνη της ήταν πάνω από αυτό το όριο, τότε αυξάνεται το πληρωτέο μόνο στα μερίσματα, όπως στο παράδειγμα Δ.2 κατωτέρω.

Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αύξηση μερίσματος και σύνταξης

Δ.1Προηγούμενη ρύθμιση
(άθροισμα 1.700 € = κράτηση 10%)
Νέα ρύθμιση
(σύνταξη 1.400 € = μειωμένη κράτηση 5%)
ΠαροχήΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέοΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέο
Σύνταξη1.40010%1401.2601.4005%701.330
Μέρισμα30010%30270300300

2. Αύξηση μόνο μερίσματος

Δ.2Προηγούμενη ρύθμιση
(άθροισμα 1.950 € = κράτηση 10%)
Νέα ρύθμιση
(σύνταξη 1.600 € = αμετάβλητη κράτηση 10%)
ΠαροχήΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέοΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέο
Σύνταξη1.60010%1601.4401.60010%701.440
Μέρισμα35010%35315350350

ΥΓ. Για τα επικουρικά των σωμάτων ασφαλείας (όπου επιβάλλεται η μείωση Ν.4093/12) θα υπάρξει ξεχωριστό άρθρο.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Καθορισμός κλιμακίων για Ανθλγούς ΕΜΘ

Α. ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 91 του νόμου “Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις…” που ψηφίστηκε την 23-3-2023, θεσπίζονται τα κλιμάκια Γ1 ~ Γ3 για τον καθορισμό των αποδοχών των Ανθυπολοχαγών ΕΜΘ και αντιστοίχων, τα οποία θα ισχύσουν αναδρομικά από 1-1-2022.
Η νέα διαφοροποίηση κλιμακίων ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας είναι η εξής:

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ (παλιό)ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (νέο)
ΕΤΗΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣ
30Γ41.939Γ32.009
31Γ32.009Γ22.039
32Γ32.009Γ22.039
33Γ32.009Γ22.039
34Γ32.009Γ12.145
35Γ32.009Γ12.145
36+Γ22.039Γ12.145

Β. ΜΙΣΘΟΣ
Ενημερώθηκε η εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” με τα νέα κλιμάκια για τον υπολογισμό μισθού ΕΜΘ με βαθμό Ανθλγού.
Καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κλιμάκια βαθμών Υπλγού / Λγού ΕΜΘ (που θεσπίστηκαν με το Ν.5018/23), η μόνη μισθολογική διαφορά των βαθμών αυτών σε σχέση με το μισθό Ανθλγού είναι το ελάχιστα αυξημένο επίδομα ειδικών συνθηκών.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ
Ενημερώθηκαν οι εφαρμογές σύνταξης ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ, όπου η διοικητική εξέλιξη των ΕΜΘ υπολογίζεται αυτόματα.
Υπενθυμίζεται ότι από 1-1-2017 η σύνταξη αποσυνδέθηκε από το μισθολόγιο των εν ενεργεία, δηλαδή για διαγραφή μετά το 2017 η σύνταξη δεν αναπροσαρμόζεται εάν αλλάξει στη συνέχεια το μισθολόγιο (όπως γινόταν ως το 2016).
Οπότε η ανωτέρω αναδρομική αλλαγή κλιμακίων επηρεάζει (έστω και λίγο) το μέσο όρο αποδοχών μόνο των αξκών ΕΜΘ που ήταν εν ενεργεία την 1-1-2022 και διαγράφηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία.
Για το λόγο αυτό στις εφαρμογές σύνταξης ως νωρίτερη ημερομηνία προαγωγής σε Ανθλγό υπολογίζεται η 1-1-2022, διότι για διαγραφή πριν από αυτή την ημερομηνία δεν επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών –> Έτος αλλαγής μισθού ΕΜΘ

Δ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1. ΜΤΣ: Ο αριθμός μεριδίων προκύπτει από το κλιμάκιο ασχέτως διοικητικού βαθμού –> Μερίδια ΜΤΣ νέου μισθολογίου
Ο αριθμός μεριδίων είναι ίδιος για τα κλιμάκια Γ1 ~ Γ3, οπότε για τους Ανθλγούς ΕΜΘ με πάνω από 31 έτη υπηρεσίας δεν αλλάζουν τα μερίδια ΜΤΣ, καθώς ως Ανθστές δικαιούνταν ήδη το κλιμάκιο Γ3 (= 26 μερίδια όπως το Γ1).
Υπάρχει αύξηση μεριδίων μόνο για Ανθλγούς ΕΜΘ που διαγράφονται μετά την 1-1-2022 με 30 έως 30,99 έτη υπηρεσίας, οι οποίοι πριν δικαιούνταν το κλιμάκιο Γ4 (= 23 μερίδια) και πλέον δικαιούνται το κλιμάκιο Γ3 (= 26 μερίδια).
2. ΜΤΝ: Ο αριθμός μεριδίων ΕΚΟΕΜΝ προκύπτει από πίνακες βαθμών (όχι κλιμακίων), όπου όμως δεν προβλέπεται βαθμός Σημαιοφόρου κατηγορίας Γ –> Μερίδια ΕΚΟΕΜΝ κατηγορίας Γ
Ομοίως το μέρισμα ΜΤΝ προκύπτει και από το κλιμάκιο και από πίνακες βαθμών χωρίς πρόβλεψη για αξκούς κατηγορίας Γ, οπότε απαιτείται ο καθορισμός από το ΜΤΝ νέων μεριδίων για Σημαιοφόρους κατηγορίας Γ.
3. ΜΤΑ: Όπως και στο ΜΤΝ, ο αριθμός δικαιούμενων μεριδίων ΜΤΑ / ΕΚΟΕΜΑ προκύπτει με βάση πίνακα βαθμών, όπου επίσης δεν προβλέπεται βαθμός Ανθυποσμηναγού κατηγορίας Γ –> Μερίδια ΜΤΑ κατηγορίας Γ
Άρα απαιτείται ο καθορισμός από το ΜΤΑ νέων μεριδίων για Ανθυποσμηναγούς κατηγορίας Γ.

Ε. ΕΦΑΠΑΞ
Με την αύξηση του βασικού λόγω των νέων κλιμακίων προκαλείται αρκετά σημαντική αύξηση στο εφάπαξ, διότι για τα έτη μέχρι και το 2014 το εφάπαξ υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό.
Ειδικά για πάνω από 34 έτη υπηρεσίας (από κλιμάκιο Γ3 / 2.009 € σε Γ1 / 2.145 €) το εφάπαξ αυξάνεται πάνω από 3.500 €.
Ομοίως έχουν ενημερωθεί οι εφαρμογές εφάπαξ στρατιωτικών, με νωρίτερη ημερομηνία Ανθλγού την 1-1-2022 (ως παρ. Γ).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ενημέρωση εφαρμογής μισθολογίου

Στην εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” υπολογισμού αποδοχών / κρατήσεων αφαιρέθηκε το παλιό μισθολόγιο που ίσχυε μέχρι το 2016, ενώ ενσωματώθηκαν σχετικές υπουργικές αποφάσεις και ο πρόσφατος Ν.5018/23, με τις κάτωθι αλλαγές.

Α. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Προστέθηκε ο καθορισμός της αποζημίωσης των νυχτερινών υπηρεσιών για τους στρατιωτικούς, σύμφωνα με το άρθρο 1 της σχετικής υπουργικής απόφασης: ΚΥΑ νυχτερινής απασχόλησης στρατιωτικών
Για κάθε νυχτερινή υπηρεσία αποζημιώνονται 5 ~ 5,6 ώρες στους στρατιωτικούς (στα σώματα ασφαλείας είναι 8 ώρες).
Στην αποζημίωση νυχτερινών κρατείται φόρος και εισφορά αλληλεγγύης (όπως σε όλες οι αποδοχές), καθώς και εισφορά υπέρ εφάπαξ (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α) που όμως είναι ανταποδοτική (αυξάνεται ισόποσα το εφάπαξ) –> Νυχτερινά και κρατήσεις

2. Προστέθηκε η εισφορά για τους ειδικούς λογαριασμούς πρόνοιας ΕΛΠΣΞ / ΕΛΠΠΑ που θεσπίστηκαν με το Ν.5018/23 για το στρατό και την αεροπορία (στο ναυτικό υπήρχε ήδη), σε ποσοστό 0,3% επί του κλιμακίου.
Καταγραφή των δικαιούχων και των παροχών στα άρθρα 4 και 10 του Ν.5018/23: Σκοπός ΕΛΠΣΞ / ΕΛΠΠΑ (ισχύουν τα ίδια)

3. Προστέθηκε η κράτηση ειδικού λογαριασμού ΤΠΑΣ ποσοστού 0,1% επί του κλιμακίου.
Είναι υποχρεωτική στην τ.ΧΦ, ενώ στην τ.ΑΠ ισχύει για κατάταξη από 2023 και προαιρετικά για κατάταξη από 2013.
Καταγραφή των δικαιούχων και των παροχών στο άρθρο 84 του Ν.5018/23: Ειδικός Λογαριασμός ΤΠΑΣ

4. Αφαιρέθηκε η φορολόγηση των επιδομάτων επικινδυνότητας (ΠΝΠ ΦΕΚ 14/A/29-1-2022).

5. Αφαιρέθηκε η εισφορά αλληλεγγύης με βάση το συνολικό ετήσιο εισόδημα (άρθρο 29 Ν.3986/11).

6. Αφαιρέθηκε η ειδική εισφορά ποσοστού 1% επί των τακτικών αποδοχών (άρθρο 38 παρ. 2.β. Ν.3986/11).

7. Συνεχίζει να ισχύει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2.α. Ν.3986/11), η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Για να καθοριστεί ο μηνιαίος φόρος, οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές ανάγονται πρώτα σε ετήσια βάση (επί 12 μήνες), δηλαδή υπολογίζεται ένας “τεκμαρτός” ετήσιος φόρος με βάση τις αποδοχές μόνο ενός μήνα, καθώς και μία “τεκμαρτή” ετήσια μείωση φόρου (με βάση το ετήσιο εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση).
Ο “τεκμαρτός” ετήσιος φόρος διαιρείται ξανά διά 12 για να προκύψει ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα.
Ειδικά για τις έκτακτες αποδοχές (πενθήμερα και νυχτερινά) που αλλάζουν κάθε μήνα και δεν μπορούν να προβλεφθούν, κάθε υπηρεσία υπολογίζει τον “τεκμαρτό” ετήσιο φόρο με διαφορετικό τρόπο:

1. Η πυροσβεστική φορολογεί τις συνολικές αποζημιώσεις εκάστου μήνα.
Πχ. σε μήνα με 5 πενθήμερα φορολογούνται όλα, υπολογίζοντας “τεκμαρτές” ετήσιες αποδοχές 60 πενθημέρων (5 x 12), οπότε ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα είναι μεγαλύτερος του κανονικού (μέχρι 52 πενθήμερα ετησίως).

2. Η αστυνομία λαμβάνει υπόψη ένα “μέσο όρο” αποζημιώσεων.
Πχ. σε μήνα με 5 πενθήμερα φορολογούνται τρία (περίπου), υπολογίζοντας “τεκμαρτές” ετήσιες αποδοχές 36 πενθημέρων (3 x 12 μήνες), οπότε ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα είναι μικρότερoς (πάνω από 36 πενθήμερα ετησίως).

3. Τέλος στο στρατό εφαρμόζεται σταθερό ποσοστό φορολογίας 20% στα νυχτερινά που θεσπίστηκαν πρόσφατα.
Όμως το γενικό ποσοστό φορολογίας είναι 22% (και ανεβαίνει σε 29% για ανώτερους αξκούς λόγω υψηλότερων αποδοχών), οπότε και στην περίπτωση αυτή η παρακράτηση φόρου είναι λίγο μικρότερη της πραγματικής οφειλής.

Τελικά όμως όλα τα παραπάνω δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι η μηνιαία παρακράτηση φόρου είναι προσωρινή και καμία διαδικασία υπολογισμού δεν μπορεί να είναι απόλυτα σωστή, αφού κανένας δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πόσα πενθήμερα και νυχτερινά θα αποζημιωθούν συνολικά κατά τη διάρκεια του έτους!
Η οριστική φορολόγηση γίνεται μόνο μία φορά κάθε χρόνο με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, όπου με βάση το πραγματικό ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος και η μείωση φόρου, από τον οποίο αφαιρούνται και οι 12 προσωρινοί μηνιαίοι φόροι που παρακρατήθηκαν και προκύπτει πάντα κάποιο ποσό προς επιστροφή ή πληρωμή.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης