Υπολογισμός σύνταξης στρατιωτικών με μετάταξη

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μέχρι το 2010 γινόταν μετάταξη στρατιωτικών (από υπξκό σε αξκό) για συγκεκριμένες περιπτώσεις και με εξατομικευμένη διαδικασία κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ή μετά από δικαστική διεκδίκηση του ενδιαφερόμενου.
Με το Ν.3883/10 δόθηκε δυνατότητα μετάταξης υπξκών ΑΣΣΥ σε αξκούς και ΕΜΘ σε υπξκούς –> Αρχικό άρθρο 9 Ν.3883/10
Με το Ν.4407/16 επεκτάθηκε αυτή η δυνατότητα σε ΕΠΟΠ πτυχιούχους ΑΕΙ, ενώ με το Ν.4650/2019 καταργήθηκαν για τους μετατασσόμενους τα παλαιά όρια ηλικίας (50 έτη για υπξκούς / 54 έτη για Ανθστές) –> Προσθήκες στο άρθρο 9 Ν.3883/10
Τα τελευταία χρόνια προκηρύχθηκαν θέσεις μετάταξης υπξκών ΑΣΣΥ – ΕΜΘ – ΕΠΟΠ, κυρίως στο στρατό και στην αεροπορία.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Επειδή οι συνάδελφοι που μετατάσσονται θα αυξάνονται συνεχώς, δημιουργήθηκαν 3 νέες κατηγορίες προέλευσης (λόγω μετάταξης) στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης στρατιωτικών (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ).

1. Υπξκός σε Αξκό κατηγορίας Α (Υπ→Αξκός)

Στην περίπτωση αυτή ο μισθός από Ανθλγός (και αντιστοίχων) και μετά υπολογίζεται με βάση τις μισθολογικές προαγωγές αξκών ΑΣΕΙ με το παλιό μισθολόγιο μέχρι το 2016, ενώ από το 2017 και μετά ισχύει η κατηγορία Α του νέου μισθολογίου.
Δεν χρειάζεται η εισαγωγή της ημερομηνίας μετάταξης, διότι ως έτος μετάταξης θεωρείται το έτος ονομασίας σε Ανθλγό, το οποίο προκύπτει από τον πίνακα προαγωγών που συμπληρώνει ο χρήστης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ότι υπξκός ΑΣΣΥ με βαθμό Αλχία / Ακστή / Ασμία μετατάχθηκε το 2006 σε αξκό μετά από 2 έτη στο βαθμό του Αλχία, κατά συνέπεια έγινε Ανθλγός / Σημαιοφόρος / Ανθσγός χωρίς να περάσει καθόλου από το βαθμό του Ανθυπασπιστή.
Εισάγει τα έτη ανά βαθμό όπως ακριβώς τα υπηρέτησε επιλέγοντας 0 (μηδέν) έτη σε όποιον βαθμό έχει “προσπεράσει”, οπότε με βάση τον πίνακα προκύπτει το 2006 ως έτος μετάταξης σε αξκό ΑΣΕΙ –> Συμπλήρωση πίνακα προαγωγών
Στο ανωτέρω παράδειγμα οι μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται ανά έτος ως εξής:
α. Μέχρι το 2006 με μισθολογικές προαγωγές υπξκών ΑΣΣΥ (παλιό μισθολόγιο)
β. Από 2006 έως 2016 με μισθολογικές προαγωγές αξκών ΑΣΕΙ (παλιό μισθολόγιο)
γ. Από 2017 με μισθολογικά κλιμάκια αξκών κατηγορίας Α (νέο μισθολόγιο)


2. ΕΜΘ σε Υπξκό κατηγορίας Β (ΕΜΘ→Υπ)

Οι υπολογισμοί ισχύουν μόνο για μετατάξεις μετά το 2017 και ο μισθός από τη μετάταξη και μετά προκύπτει με βάση την κατηγορία Β του νέου μισθολογίου. Για τις περιπτώσεις αυτές προστέθηκε νέο πεδίο εισαγωγής της ημερομηνίας μετάταξης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ΕΜΘ με 2 έτη στο βαθμό Αλχία / Ακστή / Ασμία μετατάσσεται σε υπξκό το 2021.
Εισάγει την ημερομηνία μετάταξης και μετά συμπληρώνει στον πίνακα προαγωγών τα έτη ανά βαθμό όπως ακριβώς τα υπηρέτησε, οπότε από τη μετάταξη λαμβάνονται υπόψη αποδοχές κατηγορίας Β –> Υπόδειγμα μετάταξης ΕΜΘ
Στο ανωτέρω παράδειγμα οι μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται ανά έτος ως εξής:
α. Μέχρι το 2016 με τις μισθολογικές προαγωγές παλιού μισθολογίου των ΕΜΘ.
β. Από 2016 έως το 2021 (έτος μετάταξης) με τα μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Γ.
γ. Από το 2021 και μετά ισχύουν μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Β (υπξκών, Ανθστών και αξκών).


3. ΕΠΟΠ σε Υπξκό κατηγορίας Β (ΕΠΟΠ→Υπ)

Οι υπολογισμοί ισχύουν μόνο για μετατάξεις μετά το 2017 και ο μισθός από τη μετάταξη και μετά προκύπτει με βάση την κατηγορία Β του νέου μισθολογίου. Για τις περιπτώσεις αυτές προστέθηκε νέο πεδίο εισαγωγής της ημερομηνίας μετάταξης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ΕΠΟΠ με κατάταξη το 2006 μετατάσσεται σε υπξκό το 2024 έχοντας 3 έτη στο βαθμό Επχία / Επκστή / Εσμία.
Εισάγει την ημερομηνία μετάταξης και μετά συμπληρώνει τον πίνακα προαγωγών με τα έτη ανά βαθμό όπως ακριβώς τα υπηρέτησε, οπότε από τη μετάταξη λαμβάνονται υπόψη αποδοχές κατηγορίας Β –> Υπόδειγμα μετάταξης ΕΠΟΠ
Στο ανωτέρω παράδειγμα οι μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται ανά έτος ως εξής:
α. Μέχρι το 2016 με τις μισθολογικές προαγωγές παλιού μισθολογίου των ΕΠΟΠ.
β. Από 2016 έως το 2024 (έτος μετάταξης) με μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Γ (μέχρι τα 3 πρώτα χρόνια Επλχία).
γ. Από το 2024 και μετά ισχύουν μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Β (υπξκών, Ανθστών και αξκών).

Γ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΦΑΠΑΞ
Τα μερίσματα ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζονται σωστά με βάση τη μετάταξη (κατηγορία Α ή Β), όπως και το ΒΟΕΑ στο στρατό και στο ναυτικό.
Όμως οι υφιστάμενοι υπολογισμοί των εφάπαξ ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ και του ΒΟΕΑ της αεροπορίας επί του παρόντος δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις μετάταξης, διότι εξαρτώνται από την εξέλιξη των αποδοχών (όχι μόνο από τον τελευταίο μισθό) και θα χρειαστεί να τροποποιηθούν και να ενημερωθούν οι αντίστοιχες εφαρμογές.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Μικρή αύξηση στην τιμή μεριδίου ΜΤΣ

Πρόσφατα ανακοινώθηκε νέα τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 1-7-2022: ΜΤΣ – Ανακοίνωση Τιμής Μεριδίου
Η νέα τιμή μεριδίου ορίστηκε σε 5,1524 € και είναι ελαφρά αυξημένη κατά 3,33% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή των 4,9865 €.

Ενημερώθηκαν οι υπολογισμοί με τη νέα τιμή μεριδίου στις σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ”, για τους στρατιωτικούς και αστυνομικούς που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ –> Νέα τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 1-7-2022

Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει το ποσό ΒΟΕΑ που δικαιούνται τα τέκνα, το οποίο υπολογίζεται ήδη με τη μεγαλύτερη τιμή μεριδίου ΜΤΣ (= 7,619 €) που ίσχυε το 2011.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τροποποίηση κρατήσεων στο εφάπαξ αστυνομίας

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Όσον αφορά το εφάπαξ, οι κρατήσεις στο μισθό των αστυνομικών είναι διαφορετικές για παλιούς και νέους ασφαλισμένους και ως προς το ποσοστό και ως προς τον ασφαλιστέο μισθό, διαφοροποίηση που ισχύει και με το παλιό και με το νέο μισθολόγιο.
Λόγω των διαφορετικών εισφορών, το τμήμα Ι του εφάπαξ (που αφορά χρόνο έως 31-12-2014) υπολογίζεται με διαφορετικό συντελεστή για παλιούς και νέους ασφαλισμένους –> Εφάπαξ νέου ασφαλισμένου
Το τμήμα ΙΙ του εφάπαξ (διάστημα μετά την 1-1-2015) προκύπτει από την επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν.
Ο τρόπος υπολογισμού εφάπαξ για όλες τις περιπτώσεις αναλύεται εδώ: Νέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας από 1-1-2017

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 30-10-2021
Οι κρατήσεις που επιβάλλονταν κατά τη λήψη του εφάπαξ (από το 2014 και μετά) ήταν οι κάτωθι:
1. Κράτηση νέας γενιάς και βιωσιμότητας σε ποσοστό 1,2% επί του ακαθάριστου ποσού του εφάπαξ, η οποία ισχύει μόνο για παλιούς ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας έχοντας λιγότερα από 30 έτη μετοχικής σχέσης με το ΤΑΠΑΣΑ.

2. Κράτηση ίση με τις εισφορές 12 ή 18 μηνών στον τελευταίο και προτελευταίο βαθμό (12 μήνες για αυτεπάγγελτη αποστρατεία και 18 μήνες για παραίτηση) –> Υπουργική Απόφαση 8000/20/89α/2014 – ΦΕΚ 625/Β/13-2-2014
Εάν ο ενδιαφερόμενος είχε υπηρετήσει 12 ή 18 μήνες αντίστοιχα στους δύο τελευταίους βαθμούς και είχε πληρώσει τις αντίστοιχες εισφορές από το μισθό, τότε δεν επιβάλλονταν αυτή η κράτηση.
Όμως σε περίπτωση αποστρατείας με όριο ηλικίας προβλέπεται απονομή προαγωγής μέχρι και 2 διοικητικών βαθμών ένα μήνα πριν την αποστρατεία, έτσι στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλονταν στο εφάπαξ πρόσθετη κράτηση 11 μηνών και για τους 2 τελευταίους βαθμούς, επειδή πληρώθηκαν από το μισθό εισφορές υπέρ εφάπαξ μόνο για 1 μήνα.

Γ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 31-10-2021
Οι κρατήσεις που επιβάλλονται κατά τη λήψη του εφάπαξ (από 31-10-2021 και μετά) είναι πλέον οι κάτωθι:
1. Εξακολουθεί να ισχύει η κράτηση νέας γενιάς και βιωσιμότητας σε ποσοστό 1,2% επί του ακαθάριστου ποσού του εφάπαξ, μόνο για παλιούς ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας έχοντας λιγότερα από 30 έτη μετοχικής σχέσης με το ΤΑΠΑΣΑ.

2. Με πρόσφατη υπουργική απόφαση: Υπουργική Απόφαση 8000/28/59-θ – ΦΕΚ 4302/Β/11-8-2022
θεσμοθετήθηκε νέα κράτηση με σταθερό ποσοστό 3% επί του ακαθάριστου ποσού εφάπαξ, η οποία ισχύει για όλους (παλιούς και νέους ασφαλισμένους), ασχέτως προαγωγής αποστρατείας ή παραίτησης –> Απόσπασμα ΥΑ 8000/28/59-θ
Προσθήκη 24/8: Μετά από σχετική ενημέρωση από το ΤΑΠΑΣΑ, η νέα κράτηση 3% που ισχύει από 31-10-2021 αντικαθιστά πλήρως (και υποχρεωτικά) την προϊσχύουσα κράτηση λόγω προαγωγής της παρ. Β.2 ανωτέρω.

3. Ενημερώθηκε η σελίδα εφάπαξ αστυνομίας και για διαγραφή μέχρι 30-11-2021 υπολογίζεται η παλιά κράτηση εισφορών 12μήνου ή 18μήνου λόγω προαγωγής (Β.2), ενώ από 31-12-2021 υπολογίζεται μόνο η σταθερή κράτηση 3% (Γ.2) –> Αλλαγή κράτησης εφάπαξ

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 2018 θεσπίστηκε η έναρξη καταβολής σύνταξης από τον επόμενο μήνα μετά τη διαγραφή –> Αρθρο 1 παρ. 2.α του Ν.4554/2018
Όμως στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του 2021, αυτή η διάταξη δεν εφαρμοζόταν στους στρατιωτικούς & σώματα ασφαλείας και η σύνταξη ξεκινούσε από την επόμενη ημέρα της διαγραφής, όπως γινόταν και παλαιότερα.

Φέτος ψηφίστηκε ο Ν.4921/22 στις 18-4-2022 όπου το άρθρο 52 επέφερε κάποιες αλλαγές στο ανωτέρω άρθρο 1 του Ν.4554, οι οποίες όμως έχουν σχέση με τυχόν οφειλές και όχι με την έναρξη καταβολής της σύνταξης –> Προσθήκη Ν.4921/22 στο άρθρο 1 Ν.4554/18
Παρά ταύτα, μετά την ψήφιση του Ν.4921/22 οι συντάξεις που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ έχουν ως ημερομηνία έναρξης την πρώτη ημέρα του επόμενου της διαγραφής μήνα –> Απόσπασμα Συνταξιοδοτικής Πράξης 2022

Υπάρχει η πιθανότητα να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διάταξη μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας (κοινώς “παραίτηση”), καθώς στο άρθρο 1 του Ν.4554 χρησιμοποιείται η έκφραση “υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης”.
Χρειάζονται στοιχεία από περισσότερους συναδέλφους για να ελεγθεί η ανωτέρω υπόθεση, αλλά εάν ισχύει σημαίνει ότι η πληρωμή σύνταξης αρχίζει από τον επόμενο της διαγραφής μήνα μόνο στις περιπτώσεις παραίτησης / αίτησης αποστρατείας και όχι στις αυτεπάγγελτες αποστρατείες.

Β. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Η διάταξη του άρθρου 1 του Ν.4554 πιθανώς να έχει νόημα για ιδιώτες που επιλέγουν οι ίδιοι την ημερομηνία συνταξιοδότησης και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ πχ. στις 30 του μήνα για να δικαιούνται σύνταξη από την πρώτη του επόμενου μήνα.
Όμως δημιουργεί αδικίες στους στρατιωτικούς οι οποίοι δεν μπορούν να επιλέξουν την ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ αποστρατείας τους και χάνουν ένα σημαντικό ποσό κατά την αποστρατεία, καθώς για το χρονικό διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την έναρξη της σύνταξης δεν δικαιούνται ούτε μισθό ούτε σύνταξη!
Κατά μέσο όρο χάνεται μισή σύνταξη σε όλες τις αποστρατείες, αλλά θα υπάρχουν και περιπτώσεις με διαγραφή πχ. 3 Ιουλίου (άρα έναρξη σύνταξης 1 Αυγούστου), όπου οι απόστρατοι θα χάσουν σύνταξη 27 ημερών, δηλαδή σχεδόν μία ολόκληρη σύνταξη!

Προσωπική άποψη είναι ότι οι ενώσεις των στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας θα πρέπει να αναδείξουν το θέμα και να γίνουν προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση διόρθωσης της αδικίας, καθώς όλοι οι απόστρατοι “τιμωρούνται” για την ημερομηνία διαγραφής τους, για την οποία όμως ούτε ευθύνονται, ούτε μπορούν να την επιλέξουν!

Επειδή τυχόν αλλαγή του νόμου είναι δύσκολη, απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα και δεν είναι σε καμία περίπτωση σίγουρη, θα μπορούσε να επιλυθεί έμμεσα το πρόβλημα μετά από (προφορική;) συνεννόηση των υπηρεσιών που προωθούν τις αποστρατείες με την Προεδρία της Δημοκρατίας, ώστε τα προεδρικά διατάγματα αποστρατείας να εκδίδονται πάντα τις τελευταίες ημέρες κάθε μήνα και να ελαχιστοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο το χρονικό διάστημα χωρίς αποδοχές.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανανέωση εφαρμογής σύνταξης Λιμενικού

Αναβαθμίστηκε η εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης λιμενικού με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Διαφορετικοί τρόποι εισαγωγής, επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής & αλλαγές βαθμολογίου 
1. Επιλογή του τρόπου εισαγωγής στις σχολές αξιωματικών / υπαξιωματικών (εξετάσεις – πτυχίο ΑΕΙ – ε.ε. λιμενικοί).
2. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
3. Επίσης οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για ονομασία (αποφοίτηση από σχολή λιμενικού) μέχρι 31-12-2016.
4. Για χρόνο σχολής την περίοδο 2002 ~ 2016 ως αποδοχές σπουδαστή λαμβάνονται υπόψη 284 € μηνιαίως.
5. Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα μόνο για τους Λιμενοφύλακες, ενώ οι απόφοιτοι ΣΔΣΛΣ (αξκοί) και ΣΔΥΛΣ (υπξκοί)  πρέπει να εισάγουν στον πίνακα προαγωγών τα έτη ανά διοικητικό βαθμό όπως ακριβώς τα έχουν υπηρετήσει.

Β. Ελαχιστοποίηση πεδίων ανάλογα με υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα και δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Ομοίως το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα ΜΤΝ (έναρξη πληρωμής) εμφανίζεται μόνο για 12 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή των μερισμάτων (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με προέλευση / έτος διαγραφής
1. Διαγραφή ή παραίτηση έως 30-6-2016 με παλιό ασφαλιστικό (τελευταίος μισθός)

Όλες οι προελεύσεις με αποστρατεία προ 2016   (πατήστε εδώ)

Χρειάζεται μόνο ο τελευταίος διοικητικός και μισθολογικός βαθμός του παλιού μισθολογίου, με βάση τους οποίους υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα παλαιού συνταξιούχου (προ 2016)
Το ΕΧΥ (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) υπολογίζεται αυτόματα με βάση όλα τα στοιχεία (κατάταξη, πτυχίο ΑΕΙ, θητεία κλπ).

2. Διαγραφή από 1-7-2016 με νέο ασφαλιστικό (μέσος όρος αποδοχών)

α. Σχολή Αξκών (ΣΔΣΛΣ)

i. Είσοδος ΣΔΣ –> Εξετάσεις (για εισαγωγή στη σχολή)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής αξκων και τα έτη ανά βαθμό  –> Διοικητική εξέλιξη με εισιτήριες εξετάσεις
Για αποφοίτηση από ΣΔΣΛΣ μετά το 2002 λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές σχολής της ανωτέρω παρ. Α.5.

ii. Είσοδος ΣΔΣ –> Απευθείας (κατάταξη ως αξκός)
Εισάγονται οι μήνες ΑΕΙ και τα έτη ανά βαθμό στον πίνακα προαγωγών –> Πρόσληψη αξκου με πτυχίο ΑΕΙ
Δεν εισάγεται χρόνος σχολής και η ημερομηνία κατάταξης ταυτίζεται με την ονομασία σε Σημαιοφόρο.
Επίσης μετρούν 2 επιπλέον έτη στο ΕΧΥ (μέχρι το 2016), ενώ ταυτόχρονα ο χρόνος ΑΕΙ μετράει και διοικητικά και μισθολογικά.

iii. Είσοδος ΣΔΣ –> Λιμενικός ε.ε. (με εσωτερικές εξετάσεις)
Εισάγονται τα έτη για όλους τους βαθμούς από την αρχική κατάταξη. Εάν κάποιος βαθμός δεν ισχύει τότε εισάγονται 0 (μηδέν) έτη, πχ. οι απόφοιτοι ΣΔΥ που ξεκινούν από το βαθμό του Κελευστή εισάγουν 0 (μηδέν) έτη Λιμενοφύλακα.
Παράδειγμα: Λιμενοφύλακας που εισάγεται στη Σχολή Αξκών ως Κελευστής, εισάγει πρώτα τα 8 έτη Λιμενοφύλακα, μετά πχ. τα 3 έτη που πληρωνόταν ως Κελευστής (μέχρι να ονομαστεί Σημαιοφόρος), μετά εισάγει 0 (μηδέν) έτη στους βαθμούς Επκστή, Ακστή και Ανθστή (που δεν υπηρέτησε) και συνεχίζει με τους βαθμούς από Σημαιοφόρος και μετά –> Μετάταξη υπξκού σε αξκό


β. Σχολή Υπξκών (ΣΔΥΛΣ)

i. Είσοδος ΣΔΥ –> Απευθείας (ιδιώτης με εξετάσεις)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη ανά βαθμό (από Κελευστής) –> Υπαξιωματικός σχολής
Για αποφοίτηση από ΣΔΥ μετά το 2002 λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές σχολής της ανωτέρω παρ. Α.4.

ii. Είσοδος ΣΔΥ –> Λιμενικός ε.ε. (με εσωτερικές εξετάσεις)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής Λιμενοφυλάκων και τα έτη στο βαθμό Λιμενοφύλακα μέχρι και την αποφοίτηση από τη ΣΔΥ (ονομασία σε Κελευστή) –> Μετάταξη Λιμενοφύλακα σε Υπξκό


γ. Σχολή Λιμενοφυλάκων

Εισάγονται οι μήνες σχολής και η υπόλοιπη διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα –> Εμφάνιση προαγωγών Λιμενοφύλακα
Εάν συμπληρωθεί το πεδίο “ΑΕΙ (μήνες)” λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη πτυχίου ΑΕΙ, ασχέτως αναγνώρισης στον ΕΦΚΑ.
1. Από 2002: Η εξέλιξη υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος –> Ν.3079/02 άρθρο 57 παρ. 2
2. Από 2007: Προαγωγή Λμνφκα από 10 σε 8 έτη και προαγωγή Αρχικελευστών χωρίς πτυχίο –> Ν.3569/07 άρθρο 2 παρ. 12.β
3. Από 2012: Προαγωγή Ανθυπασπιστών χωρίς πτυχίο και Σημαιοφόρων με πτυχίο –> ΠΔ 81/12 άρθρο 17 παρ. 7.ε & 7 παρ. 2
4. Από 2017: Προαγωγή Λμνφκα με θητεία από 8 σε 7 έτη –> Ν.4504/17 άρθρο 65 παρ. 2
5. Από 2020: Προαγωγή Ανθυποπλοιάρχων με πτυχίο και Σημαιοφόρων χωρίς πτυχίο –> Ν.4676/20 άρθρο 28

Δ. Αποστρατευτικός βαθμός
Για διαγραφή μετά το 2019 η προαγωγή αποστρατείας επηρεάζει ελάχιστα τη δικαιούμενη σύνταξη (λιγότερο από 1 ευρώ), επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και επηρεάζεται ελάχιστα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002.
Όμως ο τελευταίος βαθμός επηρεάζει τα μερίσματα ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ (άρα και το ΒΟΕΑ), οπότε πρέπει να εισάγεται ο σωστός βαθμός από το χρήστη, αναλόγως εάν καλύπτονται ή όχι οι προϋποθέσεις προαγωγής αποστρατείας.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέα αύξηση τιμής μεριδίων ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ 2022

Α. ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ (ενημέρωση 8-6-2022)
Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ με νέα αύξηση των μερισμάτων αεροπορίας αναδρομικά από 1-1-2022: ΦΕΚ αύξησης ΜΤΑ & ΕΚΟΕΜΑ

Η τιμή μεριδίου στο μέρισμα ΜΤΑ αυξάνεται από 11,00 € σε 12,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 9,1%.
Η τιμή μεριδίου στο βοήθημα  ΕΚΟΕΜΑ αυξάνεται από 3,00 € σε 4,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 33,3%.

Το υψηλότερο άθροισμα μεριδίων ήταν 20,42 € (= 14,52 ΜΤΑ + 5,90 ΕΚΟΕΜΑ), το οποίο ίσχυε μέχρι 30-6-2011.
Το μικρότερο άθροισμα μεριδίων ήταν 9,80 € (= 7,80 ΜΤΑ + 2,00 ΕΚΟΕΜΑ), το οποίο ίσχυσε από 1-7-2014.
Με τις νέες τιμές μεριδίων (άθροισμα 16,00 €) τα μερίσματα επανέρχονται στο 80% της υψηλότερης τιμής τους (μετά από 11 έτη).

Έχει ενημερωθεί η σελίδα υπολογισμού “Σύνταξη ΓΕΑ” με τα αυξημένα μερίδια, παράλληλα με την αφαίρεση της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα, η οποία αναλύεται στο προηγούμενο άρθρο: Κατάργηση μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα
Εννοείται ότι εάν δεν εφαρμοστούν ταυτόχρονα και οι 2 αλλαγές από το ΜΤΑ (κατάργηση μείωσης Ν.4093 και αύξηση μερισμάτων), τότε για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα συμφωνεί η εφαρμογή “Σύνταξη ΓΕΑ” με τις μηνιαίες αναλύσεις ΕΦΚΑ και ΜΤΑ.

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ = ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Όταν αυξάνονται τα μερίσματα πάντα μειώνεται το πληρωτέο ποσό της σύνταξης, για δύο διαφορετικούς λόγους:
1. Αύξηση παρακράτησης φόρου στη σύνταξη (ισχύει για όλους)
Ο λόγος είναι η ελάττωση της ετήσιας μείωσης φόρου (λόγω αύξησης συνολικού εισοδήματος) και ο τρόπος επιμερισμού της στη σύνταξη και τα μερίσματα, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά (με παράδειγμα) στην ερώτηση 3.7 παρ. Α στην ενότητα FAQ.

2. Πιθανή αύξηση κράτησης Ν.4093 στη σύνταξη (τυχαίνει σε μικρό ποσοστό παλαιών συνταξιούχων)
Η μνημονιακή μείωση Ν.4093 ισχύει μόνο για όσους συνταξιούχους λαμβάνουν προσωπική διαφορά και το ποσοστό της κράτησης εξαρτάται από το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων (5% για άθροισμα 1.000 ~ 1.500 €, 10% για 1.500 ~ 2.000 € κλπ).
Καθώς αυξάνεται σημαντικά το μέρισμα, αυξάνεται αντίστοιχα και το άθροισμα αποδοχών [σύνταξη + μερίσματα], με βάση το οποίο καθορίζεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 που επιβάλλεται και στη σύνταξη και στα μερίσματα.

α. Σε κάποιες “μεσαίες” συντάξεις όπου το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 1.500 €, πλέον με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει τα 1.500 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 5% σε 10% στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

β. Ομοίως σε κάποιες “υψηλές” συντάξεις όπου το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 2.000 €, πλέον με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει τα 2.000 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 10% σε 15% στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

Γ. Η ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΒΟΕΑ
1. Στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε δεν αλλάζει η παλαιότερη υπουργική απόφαση που καθορίζει την εισφορά υπέρ ΒΟΕΑ για απόστρατους με βάση τιμή μεριδίου 11,00 €, οπότε για την ώρα δεν αλλάζει η σχετική κράτηση στο μέρισμα ΜΤΑ.

2. Η αύξηση μερισμάτων δεν επηρεάζει το ΒΟΕΑ τέκνου όταν ο γονέας είναι εν ενεργεία, αλλά ακόμη και εάν στο μέλλον αλλάξει η βάση υπολογισμού εισφορών στο μέρισμα (από 11 σε 12 €) θα είναι ελάχιστη η διαφορά όταν ο γονέας είναι απόστρατος.
Πχ. για απόστρατο που λαμβάνει 30 μερίδια η εισφορά ΒΟΕΑ (16% ανά τέκνο) θα αυξηθεί κατά 30 μερίδια x 1 € x 16% = 4,8 € μηνιαίως, άρα το ΒΟΕΑ του τέκνου θα αυξηθεί κατά 5 € περίπου (μαζί με τον τόκο) για κάθε μήνα από 1-1-2022 μέχρι τη λήψη του βοηθήματος, πχ. για λήψη βοηθήματος μετά από 3 χρόνια το ποσό ΒΟΕΑ θα αυξηθεί κατά 36 μήνες x 5 € = 180 €.

3. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται η ορθότητα της περυσινής απόφασης του ΜΤΑ για το ΒΟΕΑ: Τροποποίηση ΒΟΕΑ Αεροπορίας
διότι με τον παλιό τρόπο υπολογισμού (= 60 μηνιαία μερίσματα) σε κάθε αλλαγή τιμής μεριδίου θα προέκυπτε αδικία μεταξύ των δικαιούχων τέκνων, καθώς για διαφορά λίγων ημερών ή μηνών οι νεώτεροι θα εισέπρατταν αρκετά μεγαλύτερο βοήθημα κατά 9,1% (με τιμή μεριδίου 12 € το 2022 σε σχέση με 11 € το 2021), χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει διαφορά στις παρακρατηθείσες εισφορές.

 

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Κατάργηση μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα

Πρόσφατα διέρρευσε στο διαδίκτυο σχέδιο νόμου, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατάργηση της μνημονιακής μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα των στρατιωτικών –> ΕΑΑΑ – Κατάργηση κράτησης Ν.4093/2012 & Αύξηση τιμής μεριδίου ΜΤΑ
Το πλήρες κείμενο νόμου που δημοσιεύτηκε είναι αυτό: Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ Μάιος 2022

Α. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
1. Κατ’ αρχήν η ανωτέρω κατάργηση αφορά μόνο τους αποστράτους με ημερομηνία διαγραφής μέχρι 31-12-2018, στους οποίους υπολογίζονται 2 συντάξεις (παλιά ΓΛΚ και νέα ΕΦΚΑ) για να προκύψει τυχόν προσωπική διαφορά. Κατά τη διαδικασία αυτή εφαρμόζεται η κράτηση Ν.4093 και στη σύνταξη και στα μερίσματα, ενώ το ποσοστό της εξαρτάται από το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων (5% για άθροισμα από 1.000 ~ 1.500 €, 10% από 1.500 ~ 2.000 € και 15% από 2.000 ~ 3.000 €).
Δεν αφορά αποστράτους με ημερομηνία διαγραφής από 1-1-2019, στους οποίους δεν επιβάλλεται αυτή η μνημονιακή μείωση, καθώς εμπίπτουν πλήρως στο νέο ασφαλιστικό και δεν δικαιούνται προσωπική διαφορά.
2. Κατά δεύτερον η κατάργηση αφορά μόνο τα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΝ), δηλαδή τους αποστράτους στρατού, ναυτικού, αεροπορίας καθώς και αστυνομίας τ.ΧΦ (οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ).
Δεν αφορά απόστρατους αστυνομικούς τ.ΑΠ και πυροσβέστες που λαμβάνουν επικουρικά και μέρισμα ΜΤΠΥ, τα οποία είχαν αναπροσαρμοστεί (περικοπεί) με το Ν.4387/16 και στη συνέχεια δεν επιβάλλονταν σε αυτά η μείωση Ν.4093/12.

Β. ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ Ν.4093/12 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Με τον προταθέν σχέδιο νόμου η μείωση Ν.4093 καταργείται μόνο στα μερίσματα και όχι στη σύνταξη.
Η μείωση Ν.4093/12 κρίθηκε αντισυνταγματική με το σκεπτικό ότι έγινε χωρίς αναλογιστική μελέτη, ότι επηρεάστηκε δυσανάλογα μόνο ένα τμήμα του πληθυσμού (οι συνταξιούχοι), ότι δεν εξετάστηκαν ενδελεχώς άλλοι τρόποι εξοικονόμησης χρημάτων κλπ.
Όμως αυτή η μνημονιακή μείωση κρίθηκε αντισυνταγματική (όπως και άλλες) μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι 12-5-2016, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4387/16.
Στη συνέχεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ισονομίας μεταξύ γενεών, θεωρήθηκε συνταγματική η προστασία (μέσω της προσωπικής διαφοράς) των παλαιών συντάξεων ΓΛΚ στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2014, συμπεριλαμβανομένων όλων των μνημονιακών μειώσεων (άσχετα εάν κάποιες κρίθηκαν αντισυνταγματικές).
Το σκεπτικό αυτό αναλύεται σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2019 –> Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1891/2019
και επαναδιατυπώνεται σε μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου το 2020 –> Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1439/2020

Παράδειγμα: Μία παλαιά σύνταξη 1.800 € μειώθηκε σε 1.400 € το 2014 (με όλες τις μνημονιακές μειώσεις), αλλά η αντίστοιχη νέα σύνταξη με βάση το Ν.4387/16 με τα ίδια υπηρεσιακά δεδομένα ανέρχεται σε 1.200 €.
Οπότε θεωρήθηκε συνταγματικό να προστατευθεί η παλιά σύνταξη μόνο μέχρι το ποσό των 1.400 € που ίσχυε το 2014 με όλες τις μνημονιακές μειώσεις, θεσπίζοντας προσωπική διαφορά 200 € (= 1.4001.200).
Εάν καταργούνταν όλες οι μνημονιακές μειώσεις στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ, τότε θα έπρεπε να δοθεί προσωπική διαφορά 600 € στον παλιό συνταξιούχο που θα συνέχιζε να λαμβάνει την αρχική σύνταξη των 1.800 € (προ μνημονίων), ενώ ο νέος συνταξιούχος μετά το 2016 με τα ίδια υπηρεσιακά δεδομένα δικαιούται μόνο 1.200 €.

Γ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Στους παλαιούς συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους έχει καταργηθεί από το 2016 η μείωση στα επικουρικά και το μέρισμα ΜΤΠΥ που λαμβάνουν, τα οποία τότε είχαν αναπροσαρμοστεί με το Ν.4387/16.
Όμως η μείωση Ν.4093 συνεχίζει να επιβάλλεται στη σύνταξη σε ποσοστό σύμφωνα με το άθροισμα σύνταξης + επικουρικού + μερίσματος ΜΤΠΥ, παρά το γεγονός ότι στα 2 τελευταία δεν επιβάλλεται πλέον η μείωση (αλλά ίσχυε την 31-12-2014).
Παράδειγμα: Σε συνταξιούχο ΔΥ με σύνταξη 1.300 € + 200 € επικ. + 100 € ΜΤΠΥ το ποσοστό μείωσης Ν.4093 που συνεχίζει να επιβάλλεται στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ είναι 10% (= 130 €), παρά το γεγονός ότι η σύνταξη από μόνη της είναι κάτω από 1.500 €.
Αυτό αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του ταμείου ΜΤΠΥ –> Συχνές ερωτήσεις (αναπροσαρμογή μερισμάτων)
Tα παραπάνω ισχύουν και στους αποστράτους αστυνομικούς τ.ΑΠ και πυροσβέστες (που λαμβάνουν επικουρικό και μέρισμα ΜΤΠΥ) και με αυτό τον κανόνα υπολογίζεται η μείωση Ν.4093 στις εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης “Αστυνομία τ.ΑΠ” και “Πυροσβεστική”.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Δεν μεταβάλλεται η μείωση Ν.4093 στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ ούτε η προσωπική διαφορά, αλλά θα μειωθεί η πληρωτέα σύνταξη κατά μερικά ευρώ, διότι αλλάζει η αναλογία φορολογητέων ποσών σύνταξης / μερισμάτων (ερώτηση 3.7 παρ. Α στην ενότητα FAQ).
Θα υπάρξει αύξηση των μερισμάτων κατά το ποσό της μείωσης Ν.4093, αφαιρουμένης της φορολογίας (22% στους περισσότερους).
Στο νομοσχέδιο αναφέρεται αναδρομικότητα της κατάργησης από 1-1-2021, αλλά αυτό μένει να επαληθευτεί με την ψήφισή του.

Θεωρώντας ότι θα ψηφιστεί τελικά η κατάργηση της μείωσης Ν.4093/12, τροποποιήθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης με αφαίρεση της εν λόγω κράτησης από τα μερίσματα, αλλά όχι από τη σύνταξη (παρ. Β. ανωτέρω).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανανέωση εφαρμογής σύνταξης Πυροσβεστικής

Αναβαθμίστηκε η εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης πυροσβεστικής με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Νέο βαθμολόγιο, επικουρικά, επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής
1. Επιλογή του τρόπου εισαγωγής στη σχολή αξιωματικών (εξετάσεις, πτυχίο ΑΕΙ ή πυροσβέστες ε.ε.).
2. Για χρόνο υπηρεσίας μετά το 2021, χρησιμοποιείται το νέο βαθμολόγιο (N. 4662/20) όταν η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή (απόφοιτοι σχολής Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβέστες ΜΠΣ).
3. Επανακαθορίστηκαν από μηδενική βάση οι υπολογισμοί του επικουρικού ΤΕΑΥΠΣ και του μερίσματος ΜΤΠΥ.
4. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
5. Επίσης οι υπολογισμοί ισχύουν για ονομασία (αποφοίτηση από σχολή) πυροσβεστών ή αξιωματικών μέχρι 31-12-2016.
6. Για χρόνο σχολής την περίοδο 2002 ~ 2016 ως αποδοχές σπουδαστή λαμβάνονται υπόψη 284 € μηνιαίως.
7. Προστέθηκε επιλογή επιδόματος παραμεθορίου (100 €) ή ΕΜΑΚ (141,92 €) με εισαγωγή περιόδου λήψης σε έτη μετά το 2018.

Β. Ελαχιστοποίηση πεδίων ανάλογα με υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα και δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Ομοίως το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα / επικουρικό (έναρξη πληρωμής) εμφανίζεται μόνο για 12 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή μερίσματος & επικουρικού (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με προέλευση / έτος διαγραφής
1. Διαγραφή ή παραίτηση έως 30-6-2016 με παλιό ασφαλιστικό (τελευταίος μισθός)

Όλες οι προελεύσεις μέχρι 2016   (πατήστε εδώ)

Χρειάζεται μόνο ο τελευταίος διοικητικός και μισθολογικός βαθμός του παλιού μισθολογίου, με βάση τους οποίους υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα παλαιού συνταξιούχου (προ 2016)
Το ΕΧΥ (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) υπολογίζεται αυτόματα με βάση όλα τα στοιχεία (κατάταξη, πτυχίο ΑΕΙ, θητεία κλπ).

2. Διαγραφή από 1-7-2016 με νέο ασφαλιστικό (μέσος όρος αποδοχών)

α. Σχολή Αξκών (ΣΑΠΣ)

i. Εισαγωγή με εισιτήριες εξετάσεις
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής αξκων και τα έτη ανά βαθμό  –> Πίνακας βαθμών με εισιτήριες εξετάσεις
Η σχολή δεν λαμβάνεται υπόψη στο επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ και το μέρισμα ΜΤΠΥ γιατί δεν πληρώνονταν αντίστοιχες εισφορές.
Εάν η αποφοίτηση από τη ΣΑΠΣ είναι μετά το 2002, λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές της ανωτέρω παρ. Α.6.

ii. Εισαγωγή με πτυχίο ΑΕΙ
Εισάγονται οι μήνες ΑΕΙ και τα έτη ανά βαθμό στον πίνακα προαγωγών –> Πρόσληψη αξκου με πτυχίο ΑΕΙ
Δεν εισάγεται ο χρόνος σχολής και η ημερομηνία κατάταξης ταυτίζεται με την ονομασία σε Ανθυποπυραγό.
Επίσης μετρούν 2 επιπλέον έτη στο ΕΧΥ (μέχρι το 2016), ενώ ταυτόχρονα ο χρόνος ΑΕΙ μετράει και διοικητικά και μισθολογικά.

iii. Εισαγωγή πυροσβέστη ε.ε.
Εμφανίζεται πεδίο για την εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Ανθυποπυραγό και υπάρχουν 2 υποπεριπτώσεις:
► Για λήψη βαθμού Ανθγου μέχρι 31-12-2001 συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών μόνο με τους βαθμούς αξιωματικού, αφού οι αποδοχές πυροσβέστη (προ 2002) δεν έχουν σημασία για τον υπολογισμό της σύνταξης –> Μετάταξη σε αξκό μέχρι 2001
► Για λήψη βαθμού Ανθγου μετά την 1-1-2002 συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών για όλους τους βαθμούς από την αρχική κατάταξη του ενδιαφερόμενου, ώστε να υπολογίζονται για τα πρώτα χρόνια αποδοχές πυροσβέστη (κατηγορία Β) και μετά την ονομασία σε αξκό υπολογίζονται αποδοχές αξκού (κατηγορία Α) –> Μετάταξη σε αξκό μετά το 2002
Τέλος η αρχική σχολή ΣΠΥΠΣ δεν μετράει στο επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ και στο μέρισμα ΜΤΠΥ γιατί δεν κρατήθηκαν εισφορές.


β. Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης

Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη όλων των βαθμών –> Εισαγωγή βαθμών για Σχ. Επιμ. & Μετ.
Με το νέο βαθμολόγιο ο καταληκτικός διοικητικός βαθμός για αποφοίτους της Σχολής Επιμόρφωσης είναι Αντιπύραρχος.
Η σχολή πυροσβεστών δεν μετράει στο επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ και στο μέρισμα ΜΤΠΥ, γιατί δεν κρατήθηκαν αντίστοιχες εισφορές.
Εάν η αποφοίτηση από τη ΣΠΥΠΣ είναι μετά το 2002, λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές της ανωτέρω παρ. Α.6.


γ. Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την ημερομηνία ονομασίας σε Αρχιπυροσβέστη, ενώ για διαγραφή μετά το 2021 μετράει και τυχόν φοίτηση στο Τμήμα Σχολής Επιμόρφωσης (για προαγωγή σε αξκό) –> Εμφάνιση πίνακα προαγωγών Απστων
Οι διοικητικές προαγωγές προκύπτουν από το αντίστοιχο βαθμολόγιο πριν και μετά το 2022 –> Βαθμολόγια Απστων σχολής


δ. Πυροσβέστες ΜΠΣ (μη παραγωγικής σχολής)

Εισάγονται μόνο οι μήνες ΣΠΥΠΣ και η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα –> Εμφάνιση πίνακα προαγωγών ΜΠΣ
Οι διοικητικές προαγωγές προκύπτουν από το αντίστοιχο βαθμολόγιο πριν και μετά το 2022 –> Βαθμολόγια Πυροσβεστών ΜΠΣ

Δ. Αποστρατευτικός βαθμός
Για διαγραφή μετά το 2019 η προαγωγή αποστρατείας επηρεάζει ελάχιστα τη δικαιούμενη σύνταξη (λιγότερο από 1 ευρώ), επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και επηρεάζεται ελάχιστα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002.
Ομοίως ο τελευταίος βαθμός δεν επηρεάζει ούτε το μέρισμα ΜΤΠΥ, ούτε το επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ, επειδή και τα δύο υπολογίζονται από μέσους όρους προηγουμένων ετών, οπότε ο τελευταίος διοικητικός βαθμός επηρρεάζει μόνο το κόστος αναγνώρισης χρόνου κατά την αποστρατεία (θητείας, ΑΕΙ, ΤΕΑΠΑΣΑ κλπ).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανανέωση εφαρμογών σύνταξης αστυνομικών

Ανανεώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης αστυνομικών με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Ειδικό μισθολόγιο Σ/Φ, νέο βαθμολόγιο, επικουρικά, επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής
1. Για πρώτη φορά ενσωματώθηκε το ειδικό μισθολόγιο που ισχύει για τα πρώτα 8 χρόνια υπηρεσίας των συνοριοφυλάκων / ειδικών φρουρών πριν από τη μετάταξή τους σε αστυφύλακες, όπου δεν υπάρχουν μισθολογικοί βαθμοί αλλά κλιμάκια που προκύπτουν από τον εκάστοτε βασικό μισθό αστυφύλακα με σταθερή αύξηση 2,1% ανά διετία (επιπλέον του ΕΧΥ).
2. Για χρόνο υπηρεσίας μετά το 2022, χρησιμοποιείται το νέο βαθμολόγιο (ΠΔ 82/2021) στις προελεύσεις όπου η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή (απόφοιτοι σχολής Αρχιφυλάκων, Αστφκες ΑΥ και ΜΑΥ).
3. Επανακαθορίστηκαν από μηδενική βάση οι υπολογισμοί των επικουρικών ΤΕΑΕΧ / ΤΕΑΥΑΠ και μερίσματος ΜΤΠΥ, τα οποία προκύπτουν από μέσους όρους αποδοχών προηγουμένων ετών (2002 έως 2014) και λογικά πρέπει τώρα να είναι αρκετά πιο ακριβή σε σχέση με το παρελθόν (το μέρισμα ΜΤΣ πάντα ήταν ακριβές).
4. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
5. Όσον αφορά την κατάταξη, οι υπολογισμοί ισχύουν για ονομασία αποφοίτων σχολών αστυνομίας μέχρι 31-12-2016, δηλαδή έτος εισόδου στη σχολή αξκών μέχρι 2012 και στη σχολή Αστυφυλάκων μέχρι το 2013, ώστε η ονομασία σε Υ/Β ή Αστυφύλακα να έχει γίνει μέχρι 31-12-2016 (λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου από 1-1-2017).
Για τα έτη φοίτησης σε παραγωγική σχολή μετά το 2002, οι αποδοχές σπουδαστή υπολογίζονται όπως ίσχυε με το παλιό μισθολόγιο (32% βασικού Υ/Β έως 2012 και 284 € από 2012 ~ 2016). Οπότε οι μειωμένες αποδοχές σχολής για 3 ή 4 έτη επηρεάζουν (μειώνουν) το μέσο όρο αποδοχών, άρα και τη μελλοντική δικαιούμενη σύνταξη ΕΦΚΑ σε σχέση με ονομασία πριν το 2002.

Β. Ελαχιστοποίηση πεδίων ανάλογα με υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα, ενώ δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πλέον το πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Ομοίως το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα / επικουρικό (έναρξη πληρωμής) εμφανίζεται μόνο για 12 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή μερίσματος & επικουρικού (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με προέλευση / έτος διαγραφής
1. Διαγραφή ή παραίτηση έως 30-6-2016 με παλιό ασφαλιστικό (τελευταίος μισθός)

Όλες οι προελεύσεις μέχρι 2016   (πατήστε εδώ)

Χρειάζεται μόνο ο τελευταίος διοικητικός και μισθολογικός βαθμός του παλιού μισθολογίου, με βάση τους οποίους υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα παλαιού συνταξιούχου (προ 2016)
Το ΕΧΥ (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) υπολογίζεται αυτόματα με βάση όλα τα στοιχεία (κατάταξη, θητεία κλπ).

2. Διαγραφή από 1-7-2016 με νέο ασφαλιστικό (μέσος όρος αποδοχών)

α. Αξκοί από ΣΑΕΑ ή μετάταξη ή διαγωνισμό / απόφοιτοι ΤΕΜΑ

Επειδή η διοικητική εξέλιξη αυτών των κατηγοριών δεν είναι σταθερή (εξαρτάται από την ύπαρξη οργανικών θέσεων και τις κρίσεις), συμπληρώνεται πίνακας προαγωγών ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια ο μέσος όρος αποδοχών από 2002 για τον καθορισμό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα συμπλήρωσης πίνακα προαγωγών
► Αξιωματικοί με μετάταξη από αστυφύλακες (κατάταξη ως Αστφκας έως 1994 και μεταγενέστερη φοίτηση στη σχολή αξκών) πρέπει να  εισάγουν στον πίνακα προαγωγών το χρόνο από την κατάταξη μέχρι την ονομασία σε αξκό –> Μετάταξη Αστφκα σε Αξκό
► Απόφοιτοι ΑΕΙ που διορίζονται με διαγωνισμό επιλέγουν [ΑΕΙ-Πρόσληψη –> ΝΑΙ], όπου μετρούν 2 επιπλέον έτη στο ΕΧΥ μέχρι το 2016, ενώ παράλληλα ο χρόνος ΑΕΙ μετράει και διοικητικά και μισθολογικά –> Πρόσληψη αξκού με διαγωνισμό


β. Απόφοιτοι σχολής Αρχιφυλάκων

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή και για το λόγο αυτό χρειάζεται μόνο η ημερομηνία αποφοίτησης από τη σχολή Αρχφκων και εάν υποβλήθηκε αίτηση για προαγωγή σε αξκό (Υ/Β) –> Πίνακας προαγωγών Σχολής Αρχιφυλάκων
► Οι προαγωγές προκύπτουν από το αντίστοιχο βαθμολόγιο πριν και μετά το 2022 –> Βαθμολόγιο με σχολή Αρχφκων


γ. Αστυφύλακες ΑΥ / ΜΑΥ

Για διαγραφή μετά το 2022 εμφανίζεται πρόσθετο πεδίο ΝΑΙ/ΟΧΙ αίτησης για προαγωγή σε Υ/Β (ΑΥ) ή Ανθμο (ΜΑΥ), ενώ η αυτόματα υπολογιζόμενη διοικητική εξέλιξη εμφανίζεται για επαλήθευση  –> Πίνακας προαγωγών Αστυφυλάκων ΑΥ / ΜΑΥ
► Οι διοικητικοί βαθμοί ΑΥ υπολογίζονται με το αντίστοιχο βαθμολόγιο πριν & μετά το 2022 –> Βαθμολόγιο Αστφκων ΑΥ
► Ομοίως εφαρμόζεται η αντίστοιχη εξέλιξη για προέλευση ΜΑΥ και Σφ/ΜΑΥ –> Βαθμολόγιο Αστφκων ΜΑΥ


δ. Πρώην Σ/Φ & Ε.Φ. με Σχ.Αρχφκων ή ΜΑΥ

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. Γ.2.β / γ κατά περίπτωση, όπως ισχύουν για τους αστυφύλακες.
Οι αποδοχές των Σ/Φ για τα πρώτα 8 χρόνια (μέχρι τη μετάταξη σε αστφκες) υπολογίζονται με μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) όπως περιγράφεται στην παρ. Α.1 ανωτέρω, ενώ μετά το 2017 με την κατηγορία κλιμακίων Γ του νέου μισθολογίου.

Δ. Αποστρατευτικός βαθμός
Για διαγραφή μετά το 2019 η προαγωγή αποστρατείας επηρεάζει ελάχιστα τη δικαιούμενη σύνταξη (λιγότερο από 1 ευρώ), επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και επηρεάζεται ελάχιστα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002.
Για προέλευση τ.Χ/Φ ο αποστρατευτικός βαθμός χρειάζεται μόνο για τον καθορισμό του μερίσματος ΜΤΣ (και του ΒΟΕΑ).
Όμως για τους αστυνομικούς τ.ΑΠ ο τελευταίος βαθμός δεν επηρεάζει ούτε το μέρισμα ΜΤΠΥ, ούτε το επικουρικό ΤΕΑΥΑΠ, επειδή και τα δύο υπολογίζονται με βάση μέσους όρους προηγουμένων ετών, οπότε ο τελευταίος διοικητικός βαθμός χρειάζεται μόνο για τον καθορισμό του κόστους αναγνώρισης χρόνου κατά την αποστρατεία (θητείας, ΑΕΙ, ΤΕΑΠΑΣΑ κλπ).

Ε. Αφαίρεση χρόνου σχολής από μέρισμα και επικουρικό
Ασφάλιση τ.Χ/Φ: Μέχρι το 2008 δεν γινόταν κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ για τη σχολή αστυνομίας και για το λόγο οι μήνες (αρχικής) σχολής αφαιρούνται από τα έτη ασφάλισης ΜΤΣ για αποφοίτηση μέχρι το 2008.
Ομοίως αφαιρούνται οι μήνες σχολής από το χρόνο ασφάλισης στο επικουρικό ΤΕΑΕΧ, ενώ προστέθηκε νέο πεδίο αναγνώρισης σχολής για τις περιπτώσεις που έγινε αναγνώριση παλαιότερα ή για κατάταξη μετά το 1995.

Ασφάλιση τ.ΑΠ: Ο χρόνος (αρχικής) σχολής αφαιρείται σε κάθε περίπτωση από τα έτη ασφάλισης μερίσματος ΜΤΠΥ.
Ομοίως αφαιρούνται οι μήνες σχολής από το χρόνο ασφάλισης στο επικουρικό ΤΕΑΥΑΠ, ενώ προστέθηκε νέο πεδίο αναγνώρισης σχολής για τις περιπτώσεις που έγινε αναγνώριση παλαιότερα ή για κατάταξη μετά το 1995.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ν.4670/20 και αναλύσεις συντάξεων ΕΦΚΑ 2022

Α. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν από τον ΕΦΚΑ οι νέες αναλύσεις συντάξεων με βάση το Ν.4670/20, ο οποίος αύξησε τα ποσοστά αναπλήρωσης για πάνω από 30 συντάξιμα έτη.
Με βάση μηνιαίες αναλύσεις συναδέλφων υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις περιπτώσεις αρνητικής προσωπικής διαφοράς, όταν δηλαδή η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2022 είναι μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, οι οποίες οφείλονταν στις κάτωθι αιτίες:

1. Οι περισσότερες περιπτώσεις αρνητικής προσωπικής διαφοράς αφορούν ανώτατους αξκούς με πολλά χρόνια υπηρεσίας, στους οποίους πιθανότατα έχει απονεμηθεί μεγαλύτερος βαθμός αποστρατείας μετά από δικαστική προσφυγή.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέρισμα υπολογίζεται με το μικρότερο βαθμό της αρχικής αποστρατείας, γεγονός που επηρεάζει την κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη και κατά συνέπεια την προσωπική διαφορά.
Για το λόγο αυτό προστέθηκε στις σελίδες ΓΕΣ και ΓΕΑ νέο πεδίο [Προσφυγή] –> Απονομή βαθμού μετά από δικαστική προσφυγή
που ενεργοποιείται σε ορισμένους ανώτατους βαθμούς με αποστρατεία λόγω κρίσεων και μειώνει τα μερίδια των μερισμάτων.
2. Η τελική αρνητική προσωπική διαφορά δεν προκύπτει από τη σύγκριση [ΕΦΚΑ 2022 – ΓΛΚ 2016] όπως γινόταν στο site, αλλά υπολογίζεται μία επιπλέον προσωπική διαφορά [ΕΦΚΑ 2022 – ΕΦΚΑ 2019], η οποία προστίθεται στην προϊσχύουσα προσωπική διαφορά [ΕΦΚΑ 2019 – ΓΛΚ 2016] που εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως γινόταν πριν το Ν.4670/20.
3. Στη συνέχεια η τελική αρνητική προσωπική διαφορά ανάγεται σε όρους ακαθάριστης σύνταξης στον κάτω πίνακα των μηνιαίων αναλύσεων ΕΦΚΑ, διαδικασία που υπέδειξε σωστά ο συνάδελφος GEORGIOSP μεγιστοποιώντας την ακρίβεια των υπολογισμών.

Β. Σήμερα ανέβηκαν νέες εκδόσεις των σελίδων υπολογισμού σύνταξης στρατιωτικών (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ), όπου πλέον η διαφορά μεταξύ εφαρμογών και ΕΦΚΑ κυμαίνεται συνήθως από 0 έως 2 λεπτά του ευρώ και σε μερικές περιπτώσεις λίγο περισσότερο.
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις μείωσης της σύνταξης 2022 σε σχέση με το 2019, η οποία προκύπτει μόνο όταν υπάρχουν πάνω από 45 συντάξιμα έτη (με πολλά διπλά εξάμηνα), όπου η διαφορά με τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε (λίγα) ευρώ αντί για λεπτά!
πίνακας Ε διοικητικής εξέλιξηςΣτο διπλανό παράδειγμα σημειώνονται τα ποσά που υπολογίζουν οι εφαρμογές στο site σε σχέση με τον τρόπο αναγραφής στο νέο μηνιαίο ενημερωτικό του ΕΦΚΑ.
α. Η πρώτη στήλη ΓΛΚ της εφαρμογής αντιστοιχεί στην πρώτη στήλη του επάνω πίνακα της ανάλυσης.
β. Η δεύτερη στήλη ΕΦΚΑ της εφαρμογής αντιστοιχεί στον τελικό (κάτω) πίνακα της μηνιαίας ανάλυσης.
γ. Το ποσό [Αύξηση] ή [Μείωση] είναι η συνολική προσ. διαφορά Ν.4670 στην τρίτη στήλη του επάνω πίνακα.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης