Ενημέρωση εφαρμογής “Δικαίωμα Σύνταξης”

Επ’ ευκαιρίας πρόσφατης επερώτησης στη Βουλή για τη θεμελίωση στρατιωτικών και έκδοσης νέου εγγράφου που αφορά τους τρίτεκνους, ενημερώθηκε η εφαρμογή Δικαίωμα Σύνταξης περιλαμβάνοντας τις κάτωθι αλλαγές:

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2011
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3865/10, οι ΔΥ και στρατιωτικοί που προσλαμβάνονται μετά την 1-1-2011 υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Άρα για κατάταξη μετά το 2011 οι στρατιωτικοί θεμελιώνουν δικαίωμα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το ΙΚΑ (και όχι του δημοσίου), δηλαδή πλήρης σύνταξη με συμπλήρωση 40 συντάξιμων ετών και ηλικία 62 ετών.

Το ίδιο αναφέρεται σε απάντηση του υφυπουργού εργασίας στη Βουλή: Eπερώτηση με αριθ. πρωτ. 4878/24-5-2024
“Επίσης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που ασφαλίζονται στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01.01.2013 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον συμπληρώνουν:
α. το 67ο έτος της ηλικίας με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 15 έτη ασφάλισης
ή το 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος,
β. το 62ο έτος της ηλικίας, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης για την λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.”

Λόγω του υψηλού ηλικιακού ορίου (σχεδόν) πάντα ικανοποιείται και η επιπλέον απαίτηση για 40ετία.
Πχ. όσοι εισάγονται σε παραγωγική σχολή σε ηλικία 18 ετών, σε ηλικία 62 ετών θα διαθέτουν 44 πραγματικά έτη υπηρεσίας και εάν αναγνωρίσουν και την πενταετία θα λάβουν σύνταξη με 49 συντάξιμα έτη υπηρεσίας.

Εξαίρεση: Εάν κάποιος έχει προϋπηρεσία πριν το 2011 σε δημόσιο / ΝΠΔΔ / ΟΤΑ ως υπάλληλος ή συμβασιούχος (αορίστου ή ορισμένου χρόνου), τότε δεν υπάγεται στην ασφάλιση ΙΚΑ αλλά εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση δημοσίου.

B. ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2014
Πρόσφατα κυκλοφόρησε στην αεροπορία το έγγραφο με στοιχεία Φ.846/6784/Σ.1408/14-6-2024/ΓΕΑ/Δ6/1 με διευκρινήσεις όσον αφορά τη θεμελίωση τριτέκνων, με τη σημαντική κάτωθι διαφοροποίηση:
“Η «ιδιότητα» του γονέα με τρία (3) τουλάχιστον τέκνα είναι απαραίτητο να υφίσταται κατά το χρόνο αποχώρησης / συνταξιοδότησης του στρατιωτικού από την υπηρεσία, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτής, πριν ή μετά την 1 Ιαν 13.”

Με βάση το ανωτέρω έγγραφο εάν κάποιος συμπλήρωσε 20ετία μέχρι την 31-12-2014 αλλά έγινε τρίτεκνος μεταγενέστερα, πλέον έχει ήδη θεμελιώσει, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ.
Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω έγγραφο του ΓΕΑ δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση η ιδιότητα του παλιού ασφαλισμένου και αυτή η βασική παράλειψη μάλλον παραπλανεί παρά ενημερώνει τους τρίτεκνους νέους ασφαλισμένους.

Η κατάργηση της 20ετίας για νέους ασφαλισμένους αναλύθηκε εδώ: Δεν ισχύει 20ετία για τρίτεκνους νέους ασφαλισμένους
Οι τρίτεκνοι νέοι ασφαλισμένοι, εάν αμφισβητούν την ορθότητα της ανωτέρω πληροφορίας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφο ερώτημα στον ΕΦΚΑ που είναι ο αρμόδιος φορέας για την εξέταση της θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης.

Γ. ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ”
1. Για κατάταξη πριν το 2010 επιλέγει ο χρήστης την καταμέτρηση συντάξιμων ετών είτε στις 31-12-2014 (έλεγχος υπαγωγής στην 40ετία), είτε στην ημερομηνία θεμελίωσης –> Καταμέτρηση συντάξιμων ετών

1. Για κατάταξη μετά το 2011 εμφανίζεται πεδίο ημερομηνίας γέννησης και καταμετρούνται τα συντάξιμα έτη είτε σε ηλικία 62 ετών, είτε στην ημερομηνία θεμελίωσης (σχεδόν πάντα συμπίπτουν) –> Θεμελίωση με ασφάλιση ΙΚΑ

2. Για τρίτεκνους παλιούς ασφαλισμένους δεν χρειάζεται πλέον το έτος γέννησης τρίτου τέκνου.
Ουσιαστικά όλοι οι τρίτεκνοι παλιοί ασφαλισμένοι που διέθεταν 20 συντάξιμα έτη το 2014 θεμελίωσαν έως το 2015.

Αναγνώριση στρατ. σχολής ως χρόνου πενταετίας

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Στις 22-3-2024 κυκλοφόρησε διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με διευκρινήσεις για την επέκταση της πενταετίας σε όλες τις Μονάδες από 25-11-2022 (ημερομηνία ισχύος Ν.4997/22).
Το εν λόγω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας αναλύθηκε εδώ: Διευκρινιστικό έγγραφο αναγνώρισης πενταετίας

2. Πρόσφατα εκδόθηκε έγγραφο από το ΓΕΕΘΑ για το ίδιο θέμα: https://enstoloi.net/sxolia/comments/#comment-128414
όπου αναφέρεται: “στ. Βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου, υπολογίζεται στο διπλάσιο κάθε χρόνος υπηρεσίας για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης επομένως υφίσταται πλέον η δυνατότητα αναγνώρισης στο διπλάσιο του χρόνου φοίτησης των στελεχών στις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ.”
Δηλαδή το έγγραφο του ΓΕΕΘΑ δεν χρησιμοποιεί τη φρασεολογία του Υπουργείου Εργασίας, αλλά επιπρόσθετα ερμηνεύει ότι η πενταετία μπορεί να επεκταθεί και στο χρόνο φοίτησης των παραγωγικών σχολών.

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από σχετική έρευνα του συναδέλφου GEORGIOSP προέκυψε ο μισθός των μαθητών παραγωγικών σχολών ως κάτωθι:
1. ΑΣΕΙ (ΣΣΕ – ΣΝΔ – ΣΙ)
α. Μέχρι 2002: Το 15% βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού
β. 2003 ~ 2016: Το 15% βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού + 15% επιδόματος εξομάλυνσης
γ. Από 2017: Το 10% του μισθολογικού κλιμακίου 25 της Α’ κατηγορίας

2. ΑΣΣΥ (ΣΜΥ – ΣΜΥΝ – ΣΤΥΑ)
α. Μέχρι 2002: Το 15% βασικού μισθού Λοχία
β. 2003 ~ 2016: Το 15% βασικού μισθού Λοχία + 15% επιδόματος εξομάλυνσης
γ. Από 2017: Το 8% του μισθολογικού κλιμακίου 17 της Β’ κατηγορίας

3. Μέχρι το 1997 ίσχυε αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή και οι βασικοί μισθοί ήταν πολύ χαμηλοί.
Ο βασικός μισθός Ανθλγού το 1996 ήταν 41.000 δραχμές = 120 € άρα οι εισφορές / μήνα: 120 x 0,15 x 0,0667 = 1,2 € !!!
Το 1997 ο μισθός Ανθλγού αυξήθηκε σε 178.000 δραχμές = 522 € άρα εισφορές / μήνα: 522 x 0,15 x 0,0667 = 5,2 € !
Οπότε εάν η σχολή ολοκληρώθηκε πριν το 2002 συμφέρει πάντα η αναγνώρισή της ως χρόνου πενταετίας διότι οι εισφορές είναι ασήμαντες και δεν λαμβάνονται υπόψη στο μέσο όρο αποδοχών.

4. Εάν η σχολή είναι μετά το 2002 μάλλον δεν συμφέρει μακροπρόθεσμα η αναγνώρισή της ως χρόνος πενταετίας, διότι ενώ οι αποδοχές αναγνώρισης είναι πολύ μικρές, επηρεάζουν αρνητικά (= μειώνουν) το μέσο όρο αποδοχών και τη σύνταξη.
Όμως αφού το κόστος υπολογίζεται επί των παλαιών αποδοχών και είναι ίδιο ασχέτως έτους υποβολής αίτησης, προτείνεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση της πενταετίας λίγο πριν την αποστρατεία.

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
1. Η φράση “κάθε χρόνος υπηρεσίας για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης” στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ δεν υπάρχει ούτε στο Ν.4997/22, ούτε στο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας.
Αντίθετα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.4997/22 αναφέρεται: “Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται: α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων”

2. Σύμφωνα με πολλές διατάξεις οι μαθητές παραγωγικών σχολών δεν θεωρούνται μόνιμα στελέχη:
α. Ν.2448/96 άρθρο 2 (παλιό μισθολόγιο): “Επίδομα ειδικής απασχόλησης για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων”
το οποίο δεν το δικαιούνταν οι σπουδαστές παραγωγικών σχολών.
β. Ν.3187/03 άρθρο 3: “Οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι., οι οποίοι …… διεγράφησαν είτε ως σπουδαστές από άλλο Α.Σ.Ε.Ι. ή από άλλη παραγωγική σχολή των Ε.Δ. είτε ως μόνιμοι στρατιωτικοί από τις τάξεις των Ε.Δ…”,
όπου γίνεται σαφής διαχωρισμός σπουδαστών και μονίμων στρατιωτικών.
γ. Ν.4472/17 (νέο μισθολόγιο): “Για τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών……”,
ενώ δεν καθορίζεται κατηγορία μισθολογικής κατάταξης για σπουδαστές στρατιωτικών σχολών.

3. Ουσιαστικά η φράση του Ν.4997/22 “διανύθηκε … από τους εν ενεργεία μονίμους” ερμηνεύεται εντελώς διασταλτικά στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ ως “κάθε χρόνος υπηρεσίας για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης”.
Βέβαια η διασταλτική (και κάποιες φορές αυθαίρετη) ερμηνεία νόμων είναι αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο.
Οι εγκύκλιοι και τα διευκρινιστικά έγγραφα “εκλαϊκεύουν” τη νομοθεσία και δίνουν οδηγίες στους υπαλλήλους για την εφαρμογή των νόμων, ασχέτως εάν η ερμηνεία ή τα συμπεράσματα δεν συμφωνούν πλήρως με το κείμενο του νόμου.
Πάντως η συγκεκριμένη ερμηνεία του νόμου συμφέρει τους ενδιαφερόμενους, άσχετα εάν είναι σωστή ή λάθος.

Υπολογισμός τόκων εφάπαξ 35ετίας ΤΑΠΑΣΑ

Στην παρ. Γ του παλαιότερου άρθρου: Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης
αναφέρονταν ότι σε περίπτωση λήψης εφάπαξ με 35ετία στην ενέργεια και συνέχιση της ασφαλιστικής σχέσης, το ΤΑΠΑΣΑ χρεώνει τόκους κατά την εξόφληση του τελικού εφάπαξ μετά την αποστρατεία.

Α. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΟΣ ΕΦΑΠΑΞ
Από σχετικά στοιχεία που παρείχε συνάδελφος, προέκυψε ότι το επιτόκιο που χρεώνει το ΤΑΠΑΣΑ μετά τη λήψη εφάπαξ 35ετίας και συνέχιση της ασφάλισης, είναι ίσο με την “Απόδοση Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων”.
Η απόδοση (= επιτόκιο ΤΑΠΑΣΑ) καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος –> Αποδόσεις Κοινού Κεφαλαίου 2015 ~ 2023
και αυξήθηκε σημαντικά το 2023 (3,2%) σε σχέση με το μέσο όρο της τριετίας 2020 ~ 2022 (1,7%).

Β. ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ !!!
Οι τόκοι του εφάπαξ 35ετίας καθορίζονται με ανατοκισμό ανά εξάμηνο (τοκίζονται ανά εξάμηνο και οι τόκοι).
Όμως από τα στοιχεία προέκυψε το (αναπάντεχο) συμπέρασμα ότι το ΤΑΠΑΣΑ χρεώνει τόκους και μετά τη διαγραφή!
Υπολογίζονται τόκοι μέχρι την ημερομηνία της απόφασης ΤΑΠΑΣΑ για το υπόλοιπο εφάπαξ, η οποία φυσικά εκδίδεται πολλούς μήνες μετά τη διαγραφή.
Ενώ με τη διαγραφή τερματίζεται η ασφαλιστική σχέση και υπάρχει πλέον δικαίωμα λήψης εφάπαξ, ο δικαιούχος χρεώνεται τόκους για το χρόνο έκδοσης σύνταξης από τον ΕΦΚΑ και για το χρόνο έκδοσης εφάπαξ από το ΤΑΠΑΣΑ.
Σε τυπική περίπτωση με καθορισμό εφάπαξ ΤΠΑΣ 5 μήνες μετά τη διαγραφή, οι τόκοι πενταμήνου είναι περίπου 1.500 €.
Δηλαδή ο δικαιούχος χρεώνεται τόκους για το χρόνο που καθυστερεί η έκδοση απόφασης για το εφάπαξ !!!

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΛ.ΑΣ.
Τροποποιήθηκε η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ Αστυνομίας, όπου προστέθηκαν πεδία εισαγωγής τυχόν ληφθέντος εφάπαξ 35ετίας και της ημερομηνίας λήψης, μόνο για όσους διαθέτουν πάνω από 35 έτη υπηρεσίας.
Η εφαρμογή υπολογίζει τους συνολικούς τόκους (με εξαμηνιαίο ανατοκισμό) και προσθέτει επιπλέον τόκους για 4,5 μήνες μετά τη διαγραφή (έως την πιθανή ημερομηνία της απόφασης ΤΑΠΑΣΑ), όπως αναλύεται στην παρ. Β ανωτέρω.
Το υπόλοιπο πληρωτέο εφάπαξ προκύπτει αφαιρώντας το εφάπαξ 35ετίας, τους τόκους και την πάγια κράτηση 3%.
Για μελλοντικά έτη οι τόκοι υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο 3% και όποτε θα ανακοινώνεται η απόδοση προηγούμενου εξαμήνου από την Τράπεζα της Ελλάδας θα ενημερώνεται ανάλογα η εφαρμογή.

Μπορεί να αξιολογηθεί η λήψη εφάπαξ με 35ετία ε.ε. σε 2 στάδια:
1. Αρχικά ο ενδιαφερόμενος υπολογίζει το εφάπαξ στην ενέργεια –> Αρχικό εφάπαξ 2020 (35ετία)
2. Στη συνέχεια υπολογίζει το τελικό εφάπαξ εισάγοντας το ποσό που ήδη εισέπραξε –> Υπόλοιπο εφάπαξ 2023
Ανάλογα με το χρόνο από τη λήψη εφάπαξ 35ετίας μέχρι τη διαγραφή και εάν υπάρχει ή όχι προαγωγή αποστρατείας, υπάρχει πιθανότητα το υπόλοιπο εφάπαξ να είναι αρνητικό! –> Περίπτωση αρνητικού υπόλοιπου εφάπαξ

Δ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Κάνοντας δοκιμές στη νέα σελίδα, οι ενδιαφερόμενοι θα ανακαλύψουν ότι πολύ σπάνια συμφέρει η λήψη εφάπαξ 35ετίας στην ενέργεια και συνέχιση της ασφάλισης, για τους κάτωθι λόγους:
1. Υψηλά επιτόκια χρέωσης (πολύ μεγαλύτερα από τα επιτόκια καταθέσεων).
2. Ανατοκισμός τόκων ανά εξάμηνο.
3. Χρέωση τόκων για αρκετούς μήνες μετά τη διαγραφή (χωρίς ευθύνη του δικαιούχου).
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις λήψης προκαταβολής εφάπαξ από στρατιωτικούς, οι τόκοι υπολογίζονται από το αντίστοιχο ταμείο μόνο μέχρι τη διαγραφή.

Προσωπικά θεωρώ ότι η λήψη εφάπαξ 35ετίας στην ενέργεια συμφέρει μόνο για αγορά ακινήτου, όπου η ετήσια αύξηση των τιμών υπερβαίνει το επιτόκιο του ΤΑΠΑΣΑ.
Σε καμία περίπτωση δεν συμφέρει να ληφθεί το εφάπαξ στην 35ετία απλά για να κατατεθεί το ποσό σε μία τράπεζα.
Πολλές φορές οι συνάδελφοι παρασύρονται από “παπαγαλάκια” που εδώ και 10 χρόνια “προβλέπουν” μειώσεις στο εφάπαξ, έτσι λαμβάνουν εφάπαξ 35ετίας χωρίς να το χρειάζονται άμεσα, χάνοντας χιλιάδες ευρώ “για να είναι σίγουροι”.

Ο επίσημος απολογισμός του ΤΑΠΑΣΑ για την πενταετία 2018 ~ 2002 είναι δημοσιευμένος στο διαδίκτυο και τα στοιχεία για τα ταμεία ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ είναι αυτά –> Έσοδα / Έξοδα ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ 2018 ~ 2022
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για τη βιωσιμότητα των εν λόγω ταμείων, αξιολογώντας τα ανωτέρω επίσημα στοιχεία σε σχέση με τις καταστροφολογικές (χωρίς κανένα στοιχείο) προβλέψεις ανώνυμων συναδέλφων.

Μετάταξη στρατιωτικών από υπξκός σε αξκός

Βελτιώθηκε ο τρόπος εισαγωγής στοιχείων για στρατιωτικούς με μετάταξη από υπξκός σε αξκός.
Πλέον με την επιλογή [Υπ –> Αξκός] εμφανίζεται νέο πεδίο “Ημ/νία Ανθλγού” και υπάρχουν οι κάτωθι 2 περιπτώσεις:

α. Ημερομηνία μετάταξης (ονομασία σε αξκό) μέχρι το 2001.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι για το μέσο όρο αποδοχών δεν έχουν καμία σημασία οι αποδοχές πριν το 2002 (οι βαθμοί υπξκού), στον πίνακα προαγωγών συμπληρώνονται μόνο τα έτη ανά βαθμό αξκού –> Ονομασία αξκού έως 2001
Εννοείται φυσικά ότι τα συντάξιμα έτη υπολογίζονται κανονικά από την ημερομηνία κατάταξης.

β. Ημερομηνία μετάταξης (ονομασία σε αξκό) μετά το 2002.
Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται όλες οι προαγωγές (υπξκού και αξκού) και ανάλογα με τα έτη που εισάγονται η εφαρμογή αποκρύπτει πλέον τους βαθμούς που προσπεράστηκαν.
Πχ. για μετάταξη από Αλχίας σε Ανθλγό παραλείπεται ο βαθμός Ανθστή –> Ονομασία αξκού από 2002

Οι νέες σελίδες έχουν ημερομηνία έκδοσης 12-5-2024 και θα πρέπει να πατήσετε Control + F5 για την ανανέωσή τους.
Στη συνέχεια ελέγξτε ξανά όλα τα λευκά πεδία ώστε να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα.

Βελτίωση υπολογισμού προαγωγών Λμφκων Λ.Σ.

Βελτιώθηκε ο αυτόματος υπολογισμός των διοικητικών προαγωγών στο Λιμενικό Σώμα ειδικά για τους Λιμενοφύλακες.
Λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά όλες οι παρακάτω διατάξεις, οι οποίες επηρεάζουν τις υπολογιζόμενες προαγωγές στις εφαρμογές Σύνταξη ΛΣ και Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ / ΤΑΛΣ για προέλευση Λιμενοφύλακας.
(Υπενθυμίζεται ότι για τις προελεύσεις Σχολή Αξκών & Υπξκών οι προαγωγές εισάγονται από τους χρήστες)

Α. Προσμέτρηση θητείας (από 2017)
Με το Ν.4504/17 η ύπαρξη θητείας (εφόσον ήταν τυπικό προσόν κατάταξης) μειώνει κατά ένα έτος το χρόνο παραμονής στο βαθμό Λιμενοφύλακα –> Άρθρο 65 παρ. 2 Ν.4504/17
Η αλλαγή αυτή δεν είναι αναδρομική (δεν αλλάζουν οι βαθμοί πριν το 2017), αλλά μειώνεται κατά ένα έτος ο απαιτούμενος χρόνος για όλες τις μελλοντικές προαγωγές από το 2017 και μετά.

Β. Προσμέτρηση πενταετίας ΟΠΥ – ΕΠΥ (από 2018)
Με το Ν.4532/18 η προϋπηρεσία πενταετίας ΟΠΥ – ΕΠΥ (εφόσον ήταν προσόν μοριοδότησης) μετράει για το χρόνο βαθμολογικής προαγωγής –> Άρθρο 23 Ν.4532/18
Η αλλαγή αυτή δεν είναι αναδρομική (δεν αλλάζουν οι βαθμοί πριν το 2018), αλλά μειώνεται κατά πέντε έτη ο απαιτούμενος χρόνος για όλες τις μελλοντικές προαγωγές από το 2018 και μετά.

Γ. Προσμέτρηση πτυχίου ΑΕΙ (από 2020)
Με το Ν.4676/20 δόθηκε ένας επιπλέον βαθμός στους Λιμενοφύλακες –> Άρθρο 28 παρ. 2 & 3 Ν.4676/20
1. Προαγωγή σε Υποπλοίαρχο με 5 έτη Ανθχου ή 34 χρόνια υπηρεσίας για απόφοιτους ΑΕΙ.
2. Προαγωγή σε Ανθυποπλοίαρχο με 5 έτη Σμρου ή 30 χρόνια υπηρεσίας για τους υπόλοιπους.

Δ. Υπολογισμοί στις εφαρμογές
1. Όλες οι παραπάνω διατάξεις λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά, δηλαδή απόφοιτος ΑΕΙ με θητεία προάγεται σε Υποπλοίαρχο στα 33 έτη υπηρεσίας (αντί για 34 έτη χωρίς θητεία) –> Θητεία + ΑΕΙ = Υπχος 33 έτη

2. Τυχόν θητεία ή/και ΑΕΙ επηρεάζουν τις προαγωγές και τις αποδοχές ασχέτως αναγνώρισης, οπότε οι μήνες θητείας και ΑΕΙ πρέπει να εισάγονται πάντα (άσχετα εάν αναγνωρίστηκαν ή όχι), όπως στο παράδειγμα της ανωτέρω παρ. Δ.1.

3. Προστέθηκε νέο πεδίο για την προϋπηρεσία πενταετούς θητείας –> Εισαγωγή πενταετίας ΟΠΥ-ΕΠΥ
Επιλέγοντας ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο υλοποιούνται τα παρακάτω:
α. Προστίθενται 5 έτη στη συντάξιμη υπηρεσία, αυξάνοντας το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης.
β. Προστίθενται 5 έτη στο μέρισμα ΜΤΝ, διότι οι αντίστοιχες εισφορές (πχ. υπέρ ΜΤΣ) μεταφέρονται στο ΜΤΝ.
γ. Προστίθενται 5 έτη στο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ, διότι οι αντίστοιχες εισφορές (πχ. υπέρ ΕΛΟΑΣ) μεταφέρονται στο ΕΛΟΑΝ.
δ. Στο εφάπαξ ΤΑΛΣ δεν προστίθεται επιπλέον χρόνος αφού κατά την πενταετία ΟΠΥ δεν κρατούνταν εισφορές υπέρ ΤΑΛΣ, αλλά η πενταετής θητεία επηρεάζει έμμεσα το εφάπαξ γιατί αλλάζουν τα έτη προαγωγών και ο αποστρατευτικός βαθμός.

Διευκρινιστικό έγγραφο αναγνώρισης πενταετίας

Πρόσφατα εκδόθηκε νέο διευκρινιστικό έγγραφο για την πενταετία –> Xρόνος υπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σ.Α.
Οι βασικές ρυθμίσεις καταγράφηκαν από τον GEORGIOSP εδώ: https://enstoloi.net/sxolia/#comment-127333
Τo παρόν άρθρο λειτουργεί ως γενική ανακεφαλαίωση του θέματος της πενταετίας με μορφή ερωταπαντήσεων.

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010

1. Παλαιότερα δεν δικαιούνταν την πενταετία όλοι οι στρατιωτικοί και τα Σώματα Ασφαλείας;
Όχι, η πενταετία καθιερώθηκε ως ανταμοιβή για την υπηρέτηση σε συγκεκριμένες μονάδες “εκστρατείας” ή “μάχιμες”.

2. Σε ποιο νόμο καθορίζονταν αυτές οι “μάχιμες” μονάδες;
Υπήρχε συγκεντρωτική αναφορά στο άρθρο 42 του ΠΔ 169/2007 ως εξής:
Στρατός Ξηράς –> Μονάδες εκστρατείας Στρατού Ξηράς
Ναυτικό & Πολεμική Αεροπορία –> Μάχιμες μονάδες Ναυτικού – Αεροπορίας
Αστυνομία & Πυροσβεστική –> Μάχιμες μονάδες ΕΛ.ΑΣ – Πυροσβεστικής
Λιμενικό –> Μάχιμες μονάδες Λιμενικού
Αρχικά με το Ν.1204/81 επεκτάθηκε η προσμέτρηση πενταετίας για έτη μέχρι και το 1984.
Με το Ν.3234/04 επεκτάθηκε αναδρομικά για υπηρεσία από το 1985 έως το 1992 –> Πενταετία από 1985 ~ 1992
Τέλος με το Ν.3513/06 επεκτάθηκε (πάλι αναδρομικά) μετά το 1993 χωρίς χρονικό όριο –> Επέκταση μετά το 1993

3. Τι ακριβώς άλλαξε το 2022 με το Ν.4997/22;
Με το άρθρο 23 του Ν.4997/22 καταργήθηκε η έννοια της μονάδας “εκστρατείας” ή “μάχιμης” και η πενταετία ισχύει πλέον για “οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία”, ενώ ο νόμος άλλαξε ως εξής –> Τροποποίηση άρθρου 42 του ΠΔ 169/07
Έτσι μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν την πενταετία και όσοι δεν έχουν υπηρετήσει σε μάχιμες μονάδες.
Επίσης μπορεί κάποιος που υπηρέτησε αργά στην καριέρα του σε μάχιμη μονάδα, να αναγνωρίσει προγενέστερο χρόνο πενταετίας (αμέσως μετά τη σχολή ή την κατάταξη), ώστε να μειωθεί το κόστος της αναγνώρισης.

4. Ποιους αφορά ο Ν.4997/22 και το νέο έγγραφο;
Αφορά μόνο όσους ήταν εν ενεργεία στις 25-11-2022 όταν δημοσιεύτηκε ο νόμος –> Ημ/νία ισχύος επέκτασης 5ετίας
Δεν ισχύει για όσους ήταν απόστρατοι (είχαν διαγραφεί) πριν την 25-11-2022.

5. Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την αίτηση αναγνώρισης πενταετίας;
Η αίτηση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε στην ενέργεια μέχρι τη συνταξιοδότηση, υποχρεωτικά όμως πριν τη διαγραφή.
Δεν μπορεί να γίνει αίτηση αναγνώρισης πενταετίας μετά την αποστρατεία.

6. Άκουσα ότι στα Σώματα Ασφαλείας η πενταετία ίσως μετρούσε και στο μισθό. 
Πέρυσι εκδόθηκε μία εγκύκλιος που παρερμηνεύτηκε από πολλούς συναδέλφους αλλά και από ΜΜΕ ότι η πενταετία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη (για λήψη προαγωγής και αλλαγή κλιμακίου).
Όπως είχε αναλυθεί τον Αύγουστο 2023 σε αυτό το άρθρο: Εγκύκλιος εναλλακτικής αναγνώρισης 5ετίας Σ.Α.
αυτή η άποψη δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε νομικά, αλλά ούτε και ηθικά (= χρηματική εξαγορά βαθμών).
Υπήρξαν τότε κάποιοι συνάδελφοι που αμφισβήτησαν την ανωτέρω ανάλυση του παρόντος site:
Μάχιμη Πενταετία: Τελικά και συντάξιμος χρόνος αλλά και βαθμολογική/μισθολογική προαγωγή για τα στελέχη του ΛΣ;
Το νέο έγγραφο εξηγεί το θέμα επιβεβαιώνοντας την ανάλυση του enstoloi.net –> Ανάκληση περ. 1.Β. 2 εγκ. 43/2023

7. Ποια περίοδος πενταετίας συμφέρει να αναγνωρίσω;
Η πενταετία αναγνωρίζεται δωρεάν για όσους κατετάγησαν ή διορίστηκαν στο δημόσιο μέχρι 30-9-1990.
Για κατάταξη μετά την 1-10-1990 κοστίζει 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της αναγνωριζόμενης περιόδου, άσχετα πότε θα υποβληθεί η αίτηση αναγνώρισης.
Άρα συμφέρει η αναγνώριση της νωρίτερης περιόδου που ο μισθός ήταν μικρότερος, δηλαδή αμέσως μετά την παραγωγική σχολή (απόφοιτοι ΑΣΕΙ / ΑΣΣΥ κλπ) ή αμέσως μετά την κατάταξη για ΕΜΘ / ΕΠΟΠ / Ειδικούς φρουρούς κλπ.
Υπάρχει μαθηματική ανάλυση εδώ: Αναγνώριση πενταετίας πριν ή μετά το 2002

8. Πότε προσμετράει η πενταετία, πόσο κοστίζει και έχω έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση;
Όλα αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β.5 εδώ: Θεμελίωση σύνταξης & αναγνωρίσεις

9. Είναι σίγουρο ότι με συμφέρει η πενταετία;
Ναι, λόγω μειωμένου ποσοστού αναγνώρισης (6,67%) συμφέρει σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως συντάξιμων ετών.
Ο χρόνος απόσβεσης κυμαίνεται από μηδέν μήνες (= άμεσο κέρδος) μέχρι μερικά έτη στη χειρότερη περίπτωση.
Θα υπάρξει μελλοντικό άρθρο με αναλυτικούς μαθηματικούς υπολογισμούς.

10. Υπάρχει ανώτατο όριο αναγνώρισης συντάξιμων ετών με ή χωρίς την πενταετία;
Κανένα απολύτως.
Πχ. οι πιλότοι μπορούν να αναγνωρίσουν πάνω από 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας με πτητικά εξάμηνα και πενταετία.

Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2011
Για τους κατατασσόμενους μετά το 2011 ισχύουν όλα τα παραπάνω, αλλά προστέθηκε μία σημαντική παράμετρος!

1. Είδα στο έγγραφο ότι πλέον υπάρχει όριο αναγνώρισης 7 ετών συνολικά.
Αυτό αναφέρθηκε για πρώτη φορά με το πρόσφατο διευκρινιστικό έγγραφο, όπου αναφέρεται συνολικός χρόνος αναγνώρισης μέχρι 7 έτη μόνο για τους “ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην Φορείς κύριας ασφάλισης, πλην των ασφαλισμένων στο Δημόσιο –> Χρόνος αναγνώρισης με ασφάλιση ΙΚΑ

2. Στο όριο των 7 ετών περιλαμβάνεται και η πενταετία και τα διπλά εξάμηνα επικινδυνότητας;
Λαμβάνοντας υπόψη τη φράση “… συνυπολογιζόμενου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγματικού ή πλασματικού …”
φαίνεται ότι στον περιορισμό εμπίπτουν και τα διπλά εξάμηνα.

3. Όταν κατατάχθηκα δεν γνώριζα ότι υπάρχει τέτοιος περιορισμός!
Όσοι διορίζονται από 1-1-2011 στο δημόσιο / Ένοπλες Δυνάμεις / Σώματα Ασφαλείας ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ.
Με το άρθρο 40 παρ. 6 του Ν.3996/11 τέθηκε όριο 7 ετών για τις αναγνωρίσεις στους “Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης”.
Οι ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι αυτοί –> πρώην Φορείς Κύριας Ασφάλισης
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει το ανώτατο όριο 7 ετών για ΔΥ με ασφάλιση στο ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ.

4. Δηλαδή ασφαλιστικά δεν είμαι ίσος με τους παλαιότερους συναδέλφους μου;
Δυστυχώς όχι.
Είναι ενδεικτικό ότι για πολλά χρόνια μετά το 2011 δεν ίσχυε για σένα ούτε η πενταετία ούτα τα εξάμηνα, διότι η νομοθεσία του ΙΚΑ δεν προέβλεπε αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας!

5. Σε ποιο νόμο περιγράφονται τα ασφαλιστικά δικαιώματά μου για πενταετία και εξάμηνα;
α. Μέχρι το 2022 κανένας νόμος δεν προέβλεπε αναγνώριση διπλού χρόνου πενταετίας & εξαμήνων με ασφάλιση ΙΚΑ.
β. Το 2017 εκδόθηκε η πρώτη εγκύκλιος για αναγνωρίσεις, χωρίς αναφορά σε ασφάλιση ΙΚΑ –> Εγκ. 29/30-6-2017
γ. Το 2018 εκδόθηκαν οδηγίες, όπου επίσης δεν αναφέρονταν τίποτα για το ΙΚΑ –> Έγγραφο ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46
δ. Το 2019 εκδόθηκαν νέες οδηγίες που επέκτειναν την αναγνώριση διπλάσιου χρόνου σε όσους διορίζονται μετά το 2011 και υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ, χωρίς αυτό να προβλέπεται από κάποιον νόμο –> Επέκταση για κατάταξη από 2011
ε. Μόλις το 2022 η πενταετία με ασφάλιση ΙΚΑ θεσπίστηκε με νόμο –> Άρθρο 23 Ν.4997/22
στ. Εξακολουθεί να υπάρχει νομοθετικό κενό για τα εξάμηνα, το οποίο περιπλέκεται με το προαναφερθέν όριο των 7 ετών.

6. Πως εκδίδονται εγκύκλιοι για θέματα που δεν έχουν καθοριστεί με νόμους;
Η ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων στο ΙΚΑ έγινε βεβιασμένα με συνοπτικές διαδικασίες με το Ν.3865/10 στην αρχή της κρίσης (με τον ίδιο νόμο καθιερώθηκε η 40ετία), χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις περιπτώσεις.
Όταν υπάρχουν νομοθετικά κενά ή ασάφειες, αυτά καλύπτονται εκ των υστέρων (άλλοτε σωστά άλλοτε όχι) με εγκυκλίους ή οδηγίες ή απλά διευκρινιστικά έγγραφα, όπου φυσικά η εκάστοτε ερμηνεία είναι λίγο – πολύ αυθαίρετη.
Αρκετές φορές εγκύκλιοι καταπίπτουν στα δικαστήρια αφού δεν είναι πραγματική νομοθεσία αλλά ερμηνεία νόμων.
Εγκύκλιοι έναντι νόμων | Συνήγορος του Πολίτη
Όταν η εγκύκλιος είναι ανώτερη από το νόμο | Capital
Νομοθέτηση με εγκυκλίους και φορολογικοί εγκύκλιοι κόντρα στους νόμους | Taxheaven

7. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι στο μέλλον;
Προσωπικά εκτιμώ ότι θα εκδοθούν αρκετές εγκύκλιοι ακόμη (αυτό είναι πρόβλεψη και όχι ειρωνεία), με τις οποίες θα επιχειρηθεί να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά της ασφάλισης των ΔΥ στο ΙΚΑ.
Θεωρώ εξαιρετικά πιθανό (αλλά φυσικά όχι σίγουρο), ότι για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ στρατιωτικούς και Σ.Α. θα καταργηθεί τελικά το όριο των 7 ετών αναγνώρισης, για τον απλούστατο λόγο ότι αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για την επιλογή ειδικότητας υψηλής επικινδυνότητας (με διπλά εξάμηνα).
Όμως χρειάζονται πολλά χρόνια ακόμη για την αποστρατεία των πρωτοδιορισμένων του 2011 οπότε κανένας δεν βιάζεται!

8. Μήπως είναι λίγο “μπάχαλο” η νομοθεσία για καταταγέντες μετά το 2011 ή μου φαίνεται;
Ουδέν σχόλιον.

Οικονομική ενημέρωση νέων συνταξιούχων

Στο παρόν άρθρο αναλύονται οικονομικά στοιχεία και επιλύονται αρκετές απορίες που έχει κάθε νέος συνταξιούχος.
Βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει πρώτα τη σελίδα υπολογισμού σύνταξης στο enstoloi.net ώστε να γνωρίζει (με αρκετά μεγάλη ακρίβεια) και τη σύνταξη και τα μερίσματα που δικαιούται.

Α. Αρχικό πληρωτέο ποσό σύνταξης χωρίς μερίσματα
1. Η πληρωτέα σύνταξη (μετά την αφαίρεση κρατήσεων και φόρου) εξαρτάται και από το άθροισμα των μερισμάτων / επικουρικών, διότι πάντα ο φόρος υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ με βάση το συνολικό ετήσιο εισόδημα.
Όμως κατά τους πρώτους μήνες συνταξιοδότησης επειδή δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τα μερίσματα από τα αντίστοιχα ταμεία, ο φόρος στη σύνταξη είναι μικρότερος όπως αναλύεται στην ερώτηση 3.7 της ενότητας FAQ.

2. Στις εφαρμογές του site αρχικά πρέπει να εισάγεται ΟΧΙ στους πίνακες μερισμάτων –> Πληρωτέα σύνταξη χωρίς μέρισμα

3. Μετά την έναρξη των μερισμάτων πρέπει να εισάγετε ΝΑΙ στους αντίστοιχους πίνακες, ώστε να υπολογίζεται σωστά ο φόρος στη σύνταξη, ο οποίος τότε θα αυξηθεί και θα μειωθεί το πληρωτέο ποσό! –> Πληρωτέα σύνταξη με μερίσματα

Β. Πρώτη πληρωμή σύνταξης με αναδρομικά
Με την πρώτη πληρωμή καταβάλλονται αναδρομικά οι δικαιούμενες συντάξεις και επειδή πλέον η διαγραφή γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, οι οφειλόμενες συντάξεις είναι πάντα ακέραιες.
Παράδειγμα με διαγραφή 31-12-2023 και πρώτη πληρωμή σύνταξης στο τέλος Μαρτίου.
Καθώς η σύνταξη προπληρώνεται (όπως και ο μισθός), στο τέλος Μαρτίου πληρώνονται συνολικά συντάξεις 4 μηνών (Ιανουάριος ~ Απρίλιος), όμως δεν είναι ίδιες όλες οι πληρωτέες συντάξεις!

1. Η τελευταία σύνταξη Απριλίου φορολογείται κανονικά, συνυπολογίζοντας την ετήσια μείωση φόρου.
Επιλέγοντας ΟΧΙ στους πίνακες μερισμάτων στις εφαρμογές του site (παρ. Α.2 ανωτέρω), υπολογίζεται με μεγάλη ακρίβεια η αρχική πληρωτέα σύνταξη –> Πληρωτέα σύνταξη (Β) = 1.222 €

2. Αντίθετα οι συντάξεις Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου λογίζονται ως αναδρομικά, τα οποία φορολογούνται πάντα με σταθερό συντελεστή 20% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ετήσια μείωση φόρου.
Για τα αναδρομικά χρειαζόμαστε τη σύνταξη προ φόρου (Α) της εφαρμογής –> Σύνταξη προ φόρου (Α) = 1.354 €
η οποία πρέπει να φορολογηθεί με σταθερό ποσοστό φόρου 20% (= πολλαπλασιάζουμε με 0,80).

3. Αναδρομικά Ιαν – Φεβ – Μαρ: Σύνταξη προ φόρου (Α) x 0,80 (φορολόγηση) x 3 (μήνες) = 1.354 x 0,80 x 3 = 3.250
Σύνταξη Απριλίου: Πληρωτέα σύνταξη (Β) = 1.222
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ: 3.250 + 1.222 = 4.472

Γ. Επιστροφή φόρου σύνταξης
1. Όπως φαίνεται στο προηγούμενο παράδειγμα, η πρώτη πληρωμή 4 μηνών είναι μικρότερη από 4 πληρωτέες συντάξεις, λόγω του ειδικού τρόπου φορολόγησης των αναδρομικών. Εννοείται ότι το επιπλέον ποσό φόρου που παρακρατήθηκε θα συνυπολογιστεί και θα επιστραφεί με τη φορολογική δήλωση του επομένου έτους (το 2025).

2. Επίσης όταν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα θα υπάρχει επιστροφή φόρου κάθε έτος.
Αυτό συμβαίνει επειδή ο ΕΦΚΑ υπολογίζει πρώτα τον ετήσιο φόρο (και μετά διαιρεί διά 12 μήνες), αλλά αφαιρεί πάντα τη μικρότερη μείωση φόρου αγάμου (= 777 €) χωρίς να λαμβάνει υπόψη τυχόν ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων!
Στη συνέχεια κάθε χρόνο με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης από την ΑΑΔΕ υπολογίζεται ο σωστός φόρος (με συνυπολογισμό των τέκνων) και επιστρέφεται ο υπερβάλλων φόρος που παρακρατήθηκε.

Δ. Αρχικές κρατήσεις μερισμάτων
Κατά την αρχική πληρωμή μερισμάτων καταβάλλονται αναδρομικά πολλών μηνών, τα οποία συνήθως είναι αρκετά μικρότερα από τo αναμενόμενο για τους κάτωθι λόγους:
1. Τα μετοχικά ταμεία καθορίζουν τα μερίδια με βάση ακέραια έτη (ΜΤΝ) ή διετίες (ΜΤΣ-ΜΤΑ).
Οπότε εάν κάποιος έχει ασφαλιστικό χρόνο στο ταμείο πχ. 34 έτη και 3 μήνες, τότε κρατούνται επιπλέον εισφορές 9 μηνών με βάση τον τελευταίο μισθό, προκειμένου να συμπληρωθούν ακριβώς 35 έτη.
2. Η ειδική φορολόγηση των αναδρομικών ποσών μερισμάτων, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παρ. Β.2.
3. Τυχόν άλλες οφειλές προς το ταμείο (πχ. αναγνωρίσεις).

Βελτιώσεις στις εφαρμογές σύνταξης Αστυνομίας

Μετά από αυτή την ενημέρωση στα σχόλια –> Σχολή Αστυφυλάκων και μετά Σχολή Αξιωματικών
έγιναν βελτιώσεις στις εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης Αστυνομία τ.ΧΦ και Αστυνομία τ.ΑΠ.
Οι νέες σελίδες έχουν ημερομηνία έκδοσης 3-3-2024 και θα πρέπει να πατήσετε Control + F5 για την εμφάνισή τους.
Στη συνέχεια ελέγξτε ώστε όλα τα λευκά πεδία να είναι συμπληρωμένα σωστά σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα.

Α. Διαγραφή μέχρι 2016 (όλοι)
Υπολογίζεται πλέον αυτόματα ο μισθολογικός βαθμός αποστρατείας (παλιό μισθολόγιο) με βάση τρία στοιχεία:
1. Προέλευση (Σχ. Αξκών / ΤΕΜΑ / Σχ. Αρχκων / ΑΥ / ΜΑΥ).
2. Διοικητικός βαθμός αποστρατείας (του τελευταίου μήνα πριν τη διαγραφή).
3. Αιτία συνταξιοδότησης (αίτηση αποστρατείας ή όριο ηλικίας / 35ετία).

Β. Εισαγωγή στοιχείων Αξκών με διαγραφή μετά το 2016
Καλύπτονται τα κάτωθι ενδεχόμενα για τους αξιωματικούς κατηγορίας Α (απόφοιτοι σχολής αξκών).

1. Πανελλήνιες (από 1995)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΕίναι η απλούστερη περίπτωση, όπου στον πίνακα προαγωγών εισάγονται πρώτα οι μήνες της σχολής αξκών (συνήθως 45 ή 46) και στη συνέχεια όλες οι διοικητικές προαγωγές.
Ο βαθμός αποστρατείας (στον πρώτο πίνακα) έχει σημασία μόνο για το μέρισμα ΜΤΣ και μπορεί να είναι μέχρι ένας βαθμός παραπάνω από τον τελευταίο βαθμό του πίνακα προαγωγών.


2. Απόφοιτοι ΑΕΙ (απευθείας κατάταξη ως αξκός)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΟμοίως ως ανωτέρω παρ. 1, με τη διαφορά ότι εισάγονται 0 (μηδέν) μήνες σχολής  αξκών, γιατί η ημερομηνία κατάταξης λογίζεται ως ημερομηνία λήψης βαθμού Υπαστυνόμου Β.
Σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος φοίτησης ΑΕΙ (πριν την κατάταξη) θεωρείται κανονικός χρόνος υπηρεσίας και τότε πρέπει να εισάγονται οι μήνες ΑΕΙ και να επιλέγεται [Προϋπ. ΑΕΙ = ΝΑΙ]


3. Αξκοί από Αστυφύλακες (ονομασία Υ/Β μέχρι 2001)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΑφορά τους παλαιότερους αξκους που κατετάγησαν ως Αστυφύλακες πριν από τις πανελλήνιες.
α. Στο αντίστοιχο πεδίο επιλέγεται αρχικά [Αστφκας ε.ε. –> ΝΑΙ].
β. Στη συνέχεια εισάγεται η ημερομηνία αποφοίτησης από τη σχολή αξκών (Ονομασία Υ/Β).
γ. Ο πίνακας προαγωγών περιλαμβάνει μόνο τις διοικητικές προαγωγές αξκού.
δ. Οι προαγωγές υπξκού πριν την ονομασία σε Υ/Β δεν έχουν σημασία, διότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών δεν έχουν καμία σημασία οι αποδοχές πριν το 2002.
ε. Εισάγονται οι μήνες της αρχικής Σχολής Αστυφυλάκων (συνήθως 5 ~ 6) διότι η σχολή δεν μετράει στο μέρισμα και το επικουρικό, αλλά η σύνταξη υπολογίζεται πάντα από την ημερομηνία κατάταξης (εισαγωγή στη σχολή).


4. Αξκοί από Αστυφύλακες (ονομασία Υ/Β από 2002)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑα. Στο αντίστοιχο πεδίο επιλέγεται αρχικά [Αστφκας ε.ε. –> ΝΑΙ].
β. Στη συνέχεια εισάγεται η ημερομηνία αποφοίτησης από τη σχολή αξκών (Ονομασία Υ/Β).
γ. Εισάγονται οι διοικητικές προαγωγές υπξκού και οι προαγωγές αξκού μετά από την ημερομηνία ονομασίας Υ/Β, ενώ δεν εμφανίζονται οι βαθμοί υπξκού που δεν υπηρετήθηκαν.
δ. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Αξκων δεν έχει σημασία, διότι λαμβάνονται αποδοχές υπξκού.

Γ. Παρατηρήσεις
1. Ως “Προέλευση” θεωρείται η ανώτερη σχολή που έχει φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος, πχ. εάν κάποιος είναι απόφοιτος Σχολής Αρχκων και Σχολής Αξκών εισάγει προέλευση “Σχ. Αξκων” –> Αστκας ► Σχ. Αρχκων ► Σχολή Αξκών
Ομοίως απόφοιτος Σχολής Αρχκων και ΤΕΜΑ εισάγει προέλευση “ΤΕΜΑ” –> Αστκας ► Σχ. Αρχκων ► ΤΕΜΑ

2. Ο αυτόματος υπολογισμός μισθολογικού βαθμού προ 2016 θα βγει σωστός για το 99% των περιπτώσεων, αλλά θα υπάρξουν και περιπτώσεις ασυμφωνίας οι οποίες θα οφείλονται σε αιτίες όπως κατωτέρω:
α. Αναγραφή αποστρατευτικού βαθμού στη Συνταξιοδοτική Πράξη χωρίς αντίκρυσμα, πχ. τελευταία πραγματική προαγωγή Αρχκας με “αποστρατευτικό” βαθμό Ανθμου, ο οποίος δεν ελήφθη υπόψη για το μισθολογικό βαθμό.
β. Διαγραφή με παλαιότερες διατάξεις διοικητικών προαγωγών, πχ. σε αποστρατείες με όριο ηλικίας δεν προβλέπονταν οι αποστρατευτικοί βαθμοί Υ/Β, Υ/Α και Α/Β για προέλευση ΜΑΥ, ΑΥ και ΤΕΜΑ αντίστοιχα.

3. Προκειμένου να εξετάζεται οποιαδήποτε περίπτωση ασυμφωνίας του μισθολογικού βαθμού, χρειάζεται να αναφέρονται όλα τα παρακάτω στοιχεία:
– Ημερομηνίες κατάταξης και διαγραφής
– Διάρκεια θητείας
– Προέλευση
– Τελευταίος διοικητικός βαθμός
– Είδος αποστρατείας (με αίτηση ή με όριο ηλικίας)

Προσμέτρηση εισφορών τριετίας στη σύνταξη

Α. Η αναγνώριση τριετίας είναι μία (ακριβή) λύση για όσους εμπίπτουν στην 40ετία, κατετάγησαν μέχρι το 1995 και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με αίτηση αποστρατείας το συντομότερο δυνατόν (με 32 έτη υπηρεσίας + 5ετία + 3ετία).
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος μπορεί να είναι και μικρότερος των 36 μηνών, προκειμένου να συμπληρωθούν ακριβώς 40 συντάξιμα έτη όπως αναλύεται εδώ: Αλλαγή τρόπου εισαγωγής πρόσθετης τριετίας

Για τον υπολογισμό της σύνταξης στο enstoloi.net, μέχρι τώρα η τριετία λαμβανόταν υπόψη μόνο για τη θεμελίωση και για την αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης, το οποίο για 40 συντάξιμα έτη είναι 50,01% ακριβώς.
Όμως ανάλογα με το έτος της αίτησης αναγνώρισης τριετίας επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών, καθώς οι αποδοχές εκείνου του έτους λαμβάνονται υπόψη στο τετραπλάσιο (1 φορά για την πραγματική υπηρεσία και 3 φορές για την τριετία).

Β. Παράδειγμα για αίτηση τριετίας το 2019 και διαγραφή 30/6/2026, ο μέσος όρος αποδοχών εξάγεται ως εξής:
1. Αποδοχές 17 ετών 2002 ~ 2018 αναπροσαρμοζόμενες κάθε έτος με το συνολικό πληθωρισμό έως το 2024.
2. Αποδοχές έτους 2019 επί 4 φορές (λόγω άθροισης τριετίας), αναπροσαρμοζόμενες με τον πληθωρισμό 2019-2024.
3. Αποδοχές 5 ετών 2020 ~ 2024 αναπροσαρμοζόμενες κάθε έτος με το συνολικό πληθωρισμό έως το 2024.
4. Αποδοχές 1,5 έτους 2025 ~ 30/6/2026 χωρίς αναπροσαρμογή (διότι ο πληθωρισμός 2025 καθορίζεται την 31-12-2026).
5. Συντάξιμα έτη από 2002 έως 30-6-2026: 24,5 έτη πραγματικά + τριετία = 27,5 έτη = 330 μήνες
Μέσος όρος αποδοχών: Αποδοχές 1-1-2002 ~ 30-6-2026 / συντάξιμος χρόνος = Άθροισμα B1 ~ B4 / Μήνες Β5

Γ. Η αναγνώριση τριετίας γενικά προσαυξάνει το μέσο όρο αποδοχών, λόγω αυξημένων αποδοχών στο έτος της αίτησης.
Υπάρχει όμως μία ιδιαιτερότητα / εξαίρεση στο συγκεκριμένο γενικό κανόνα, καθώς με (ακριβότερη) αναγνώριση το έτος 2022 ο μέσος όρος αποδοχών μειώνεται σε σχέση με τη (φθηνότερη) αναγνώριση το 2021 !
Αυτό δεν είναι λάθος στον υπολογισμό, αλλά αποτέλεσμα της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών.
Ο πληθωρισμός έτους 2021 ήταν εξαιρετικά υψηλός (9,65%), δηλαδή για την εξαγωγή του μέσου όρου αποδοχών οι μισθοί έτους 2021 προσαυξάνονται κατά 9,65% και καταλήγουν υψηλότεροι από τους μισθούς του 2022.
Για τον ίδιο λόγο συμφέρει οι αιτήσεις αναγνώρισης (θητεία, ΑΕΙ, τριετία) να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι οι εισφορές είναι σταθερές (άτοκες) υπολογιζόμενες σε μισθούς παρελθόντων ετών, αλλά προκύπτει κέρδος στο μέσο όρο αποδοχών (ανέξοδα) λόγω της ετήσιας αναπροσαρμογής αυτών των μισθών.

Δ. Άλλες βελτιώσεις
1. Για διαγραφή προ 2017 (παλιό μισθολόγιο), στις εφαρμογές Σύνταξη ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ για προέλευση ΑΣΣΥ (Σχολή Υπξκών) ο μισθολογικός βαθμός υπολογίζεται πλέον αυτόματα από το διοικητικό βαθμό –> Μισθολογικός βαθμός προ 2016
Σε περίπτωση προσαύξησης των 3 ετών Κονδύλη σε αξκούς ΑΣΣΥ, υπολογίζεται και η μείωση του μισθολογικού βαθμού στη σύνταξη (ερώτηση 3.4 στην ενότητα FAQ) –> Έτη Κονδύλη με μείωση μισθoλογικού βαθμού αξκών ΑΣΣΥ

2. Ο χρόνος ασφάλισης των μερισμάτων ΜΤΝ και ΜΤΑ λογίζεται από την είσοδο στη στρατιωτική σχολή ή την κατάταξη.
Όμως τα ΕΚΟΕΜΝ και ΕΚΟΕΜΑ θεσπίστηκαν μεταγενέστερα με το Ν.2913/01 και η ασφάλιση ξεκίνησε την 23-5-2001.
Για να αποδοθεί πλήρες βοήθημα ΕΚΟΕΜΝ ή ΕΚΟΕΜΑ προβλέπεται παρακράτηση πρόσθετης εισφοράς αναγνώρισης από το μέρισμα, μέχρι να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης ίσος με το μέρισμα.
Πλέον στα μερίσματα ΜΤΝ και ΜΤΑ εμφανίζεται και η ημερομηνία λήξης της κράτησης για αναγνώριση πλήρους χρόνου ασφάλισης ΕΚΟΕΜΝ και ΕΚΟΕΜΑ αντίστοιχα –> Λήξη αναγνώρισης ΕΚΟΕΜΝ / ΕΚΟΕΜΑ

Ασφάλιση ΒΟΕΑ ΜΤΣ με εισφορές ε.ε. αποστράτων

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύμφωνα με την παρ. Γ παλαιότερου άρθρου: Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ
από 1-1-2023 ισχύει νέα διάταξη του ΜΤΣ, όπου μειώνεται στο μισό ο ασφαλιστικός χρόνος ΒΟΕΑ μετά την αποστρατεία του γονέα, λόγω των πολύ χαμηλών εισφορών ΒΟΕΑ επί του μερίσματος.

Οπότε οι 2 εναλλακτικές για το ΒΟΕΑ που έχει κάθε αποστρατευόμενος μετά την 1-1-2023 είναι:
1. Εισφορά 5% x μέρισμα: Μείωση 50% του ασφαλιστικού χρόνου μετά την 1-1-2023  –> Επεξήγηση μείωσης χρόνου
2. Εισφορά 1,75% x κλιμάκιο τελευταίου μισθού: Προσμέτρηση πλήρους ασφαλιστικού χρόνου 25 ετών.

Αναβαθμίστηκαν οι σελίδες υπολογισμού Σύνταξη ΓΕΣ και Αστυνομία τ.ΧΦ (νέα ημερομηνία έκδοσης: 15-1-2024), ώστε να υπολογίζεται το ποσό του ΒΟΕΑ τέκνων και με τις δύο ανωτέρω εναλλακτικές μετά την 1-1-2023.
Επίσης υπολογίζεται η διαφορά αυτών των 2 εναλλακτικών και στις εισφορές και στο δικαιούμενο ποσό ΒΟΕΑ.
Όπως πάντα, πιθανώς να χρειάζεται ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων Control + F5 για να ανανεωθούν οι σελίδες.

Β. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ
Για καλύτερη κατανόηση παρατίθεται παρακάτω ένα παράδειγμα εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης του ΜΤΣ.
Έστω απόστρατος Ανχης προέλευσης ΑΣΣΥ (από 1987 έως 2020) με δεύτερο τέκνο που γεννήθηκε 31-12-2007.

1. Απλή εισφορά μετά την 1-1-2023: Επιλογή [Τέκνο] –> 2ο
Εισφορά 5% στο μέρισμα ΜΤΣ = 173,12 € x 5% = 8,66 €
Εισφορές 10 ετών στην αποστρατεία = 8,66 € x 10 έτη x 12 μήνες = 1.039 €
Χρόνος ασφάλισης τέκνου: 15 έτη μέχρι 31-12-2022 + 10 έτη x 50% = 15 + 5 = 20 έτη (μειωμένος)
Δικαιούμενο ΒΟΕΑ: 10.971 € (μειωμένο)

2. Αυξημένη εισφορά εν ενεργεία μετά την 1-1-2023: Επιλογή [Τέκνο] –> Πλήρες
Εισφορά 1,75% στο κλιμάκιο Ανχη = 2.385 € x 1,75% = 41,74 €   (πενταπλάσια της απλής)
Εισφορές 10 ετών στην αποστρατεία = 39,64 € x 10 έτη x 12 μήνες = 5.009 €
Χρόνος ασφάλισης τέκνου: 25 έτη  (πλήρης)
Δικαιούμενο ΒΟΕΑ: 13.714 € (πλήρες)

3. Δηλαδή με την αυξημένη εισφορά ε.ε. μετά το 2023 καταβάλλονται επιπλέον εισφορές 3.970 € (= 5.009 – 1.039) για να δοθεί επιπλέον ΒΟΕΑ μόλις 2.743 € παραπάνω (= 13.714 – 10.971), δηλαδή αρνητική απόδοση εισφορών -31% !!!

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Επαναδιατυπώνεται το συμπέρασμα της παρ. Δ του παλαιότερου άρθρου: Ασφάλιση ΒΟΕΑ στο ΜΤΣ μετά την αποστρατεία
όπου επισημαίνονταν ότι είναι ασύμφορη η επιλογή πληρωμής εισφορών εν ενεργεία από τους απόστρατους.
Με καταβολή εισφορών εν ενεργεία, ουσιαστικά ο απόστρατος με δική του ζημία  καλύπτει τα ελλείματα του ταμείου λόγω λάθος σχεδιασμού τις προηγούμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την παρ. Β εδώ: Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Πρέπει να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η προαιρετική ασφάλιση με αρνητική απόδοση εισφορών, καθώς σε όλα τα εφάπαξ προβλέπεται άτοκη επιστροφή εισφορών μετά το 2015 αλλά σε καμία περίπτωση μείωση αυτών!
Η προαιρετική ασφάλιση θα πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον την άτοκη επιστροφή εισφορών (χωρίς ζημία), ώστε να προκύπτει κέρδος από τη μείωση της φορολογίας, όπως ακριβώς γίνεται στα εφάπαξ όλων των υπηρεσιών μετά το 2015.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να μειωθούν οι προαιρετικές εισφορές αποστράτου στο 50% περίπου των εισφορών εν ενεργεία του τελευταίου μισθού (από 100% που ισχύει τώρα) και εάν δεν γίνει αυτή η μείωση θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η προαιρετική ασφάλιση ώστε να μην παρασυρθεί σε ζημία κανένας απόστρατος!

Η ανωτέρω μείωση των εισφορών ε.ε. κατά την αποστρατεία επιβάλλεται και για λόγους δικαιοσύνης, αφού οι εν ενεργεία πληρώνουν εισφορές που αυξάνονται σταδιακά με κάθε προαγωγή (πχ. από Αλχίας έως Τχης), οπότε μεσοσταθμικά για την 25ετία οι εισφορές τους αντιστοιχούν στο 50% περίπου του υψηλότερου κλιμακίου αποστρατείας (πχ. Ανχης).