Ασφάλιση ΒΟΕΑ στο ΜΤΣ μετά την αποστρατεία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύμφωνα με την ανάλυση στην παρ. Γ προηγούμενου άρθρου: Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ
από 1-1-2023 μειώνεται στο μισό ο υπολογιζόμενος χρόνος (άρα και το βοήθημα) μετά την αποστρατεία του γονέα.
Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα αποφυγής της ανωτέρω μείωσης, εάν ο απόστρατος γονέας καταβάλλει εισφορά ως εν ενεργεία (= 4,3% x κλιμάκιο μισθού), αντί για την εισφορά που προβλέπεται για απόστρατους (= 5% x μέρισμα ΜΤΣ).
Στο παρόν άρθρο αναλύεται εάν συμφέρει οικονομοτεχνικά αυτή η εναλλακτική λύση που θέσπισε το ΜΤΣ.

Α. ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΕΑ (εισφορές μισθού Αλχία ~ Ανχη ΑΣΣΥ ε.ε.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 13.800 € –> Γέννηση τέκνου 1997 / Λήψη ΒΟΕΑ 2022
Το τέκνο εισπράττει 46 € για κάθε μήνα ασφάλισης (46 € x 300 μήνες = 13.800 €).
Οι εισφορές είναι από 21 € (→Αλχίας 10 ετών) έως 41 € (→Ανχης 35 ετών), άρα ο μέσος όρος μηνιαίας εισφοράς είναι 31 €.
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μισθό ανέρχεται σε 31 x 0,78 = 24 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 24 x 300 = 7.200 € και εισπράτονται 13.800 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  6.600 €.
Το ονομαστικό κέρδος 6.600 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 4,8% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Β. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΒΟΕΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (εισφορές μερίσματος Σχη ΑΣΣΥ ε.α.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 6.900 € –> Αποστρατεία 2022 / Γέννηση τέκνου 2023
Το τέκνο εισπράττει 23 € για κάθε μήνα ασφάλισης (23 € x 300 μήνες = 6.900 €).
Μετά την αποστρατεία οι εισφορές είναι σε 5% επί του μερίσματος, δηλαδή περίπου 9(→Σχης ε.α. 35 ετών).
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μέρισμα ανέρχεται σε 9 x 0,78 = 7 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 7 x 300 = 2.100 € και εισπράτονται 6.900 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  4.800 €.
Το ονομαστικό κέρδος 4.800 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 8,5% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ (εισφορές μισθού Ανχη ΑΣΣΥ ε.ε.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 13.800 € (= ίδιο ποσό με ανωτέρω περίπτωση Α).
Το τέκνο εισπράττει 46 € για κάθε μήνα ασφάλισης (46 € x 300 μήνες = 13.800 €).
Η μηνιαία εισφορά επί του αποστρατευτικού μισθού είναι περίπου 41 € (= ανώτατη εισφορά περίπτωσης Α).
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μέρισμα ανέρχεται σε 41 x 0,78 = 32 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 32 x 300 = 9.600 € και εισπράτονται 13.800 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  4.200 €.
Το ονομαστικό κέρδος 4.200 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 2,8% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Από τη σύγκριση των ανωτέρω παραδειγμάτων Α ~ Γ, προκύπτει ότι η περίπτωση Β έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία απόδοση (= 8,5%), ενώ η περίπτωση Α έχει το μεγαλύτερο ονομαστικό κέρδος (= 6.600 €).
Αντίθετα η περίπτωση Γ είναι η χειρότερη από τις τρεις, διότι έχει και το μικρότερο ποσοστό απόδοσης (= 2,8%) και το μικρότερο ονομαστικό κέρδος (= 4.200 €).

Κατά συνέπεια δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση η λύση Γ, δηλαδή να πληρώνονται από απόστρατους εισφορές εν ενεργεία για λήψη πλήρους ΒΟΕΑ.
Σε σχέση με τη λύση Β (συνέχιση ασφάλισης από το μέρισμα), ένας απόστρατος ουσιαστικά καλείται να πληρώνει σχεδόν πενταπλάσιες εισφορές (41,74 € / μισθός έναντι 9 € / μέρισμα) για να πάρει απλώς διπλάσιο ΒΟΕΑ.

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Οι εισφορές ΒΟΕΑ στο μέρισμα είναι περίπου οι μισές σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν από 1984 μέχρι 2022 και για το λόγο αυτό προτάθηκε ο διπλασιασμός των εισφορών σε προηγούμενο άρθρο: Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ
Όμως ο προτεινόμενος σχεδόν πενταπλασιασμός των εισφορών είναι υπερβολικός και καταντάει άδικος σε σχέση με τις μικρότερες εισφορές που πληρώνουν συνολικά οι εν ενεργεία!
Δηλαδή ένας απόστρατος θα πληρώνει για 25 έτη εισφορές τελευταίου βαθμού (41 €), ενώ ο εν ενεργεία πληρώνει εισφορές με σταδιακή αύξηση από 21 έως 41 € (= μέσος όρος 31 €), ώστε και οι δύο να δικαιούνται το ίδιο ΒΟΕΑ!

Μία δίκαια λύση προϋποθέτει αξιολόγηση των δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη και ότι ίσχυε τα προηγούμενα 40 χρόνια, ώστε να επιλεγεί μία λογική και δίκαιη αύξηση εισφορών αποστράτων για λήψη πλήρους βοηθήματος, η οποία βέβαια να συμφέρει τους αποστράτους και να μην είναι χειρότερη από την απόδοση μισού ΒΟΕΑ που ισχύει τώρα!

Μία απλή (λίγο μπακάλικη) βελτίωση θα μπορούσε να είναι ο καθορισμός των εισφορών αποστράτων όχι επί του τελευταίου κλιμακίου, αλλά με βάση κάποιον σταθερό “ενδιάμεσο” βαθμό ανάλογα με την προέλευση.
Πχ. για προέλευση ΑΣΣΥ οι εισφορές αποστράτων να υπολογίζονται με 1,75% επί του κλιμακίου Β15 (=Ανθλγός με 20 έτη υπηρεσίας) και όχι επί του τελευταίου κλιμακίου.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη ΚΥΑ που βασίστηκε σε απόφαση του ΜΤΣ –> ΦΕΚ Β 6694/23-12-2022
μειώνονται τα βοηθήματα που θα δοθούν από 1-1-2023 (= γέννηση τέκνου από 1-1-1998) όταν το ΒΟΕΑ δίνεται μετά την αποστρατεία του γονέα, διότι το χρονικό διάστημα μετά την αποστρατεία μετράει πλέον στο ήμισυ.
Παρακάτω αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην υποχρηματοδότηση του ΒΟΕΑ του ΜΤΣ σε σχέση με τα άλλα δύο μετοχικά ταμεία (ΜΤΝ και ΜΤΑ), ενώ προτείνεται μία εύκολα εφαρμόσιμη και (το κυριότερο) οικονομοτεχνικά δίκαιη λύση.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΕΑ ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ
1. Δεν σχεδιάστηκαν ως κεφαλαιοποιητικές παροχές (το ποσό δεν προέκυπτε από τις εισφορές).
Το ΒΟΕΑ γενικά ήταν ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα, ενώ στον αρχικό σχεδιασμό σε κανένα μετοχικό ταμείο δεν υιοθετήθηκε κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή  το ποσό του βοηθήματος δεν υπολογίζονταν από τις εισφορές, αλλά με βάση σχετικά αυθαίρετους πίνακες μεριδίων ανά βαθμό.
Ο υπολογισμός με πίνακες προκαλεί πάντα αδικίες, αφού ο αριθμός μεριδίων δεν προκύπτει από τις εισφορές που πληρώθηκαν και δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει δίκαια όλες τις περιπτώσεις διοικητικής εξέλιξης (έτη σε κάθε βαθμό), ούτε την προέλευση (αξκοί, υπξκοί, ΕΜΘ), ούτε την υπηρεσιακή κατάσταση (ε.ε. ή ε.α.).

2. Δεν υπήρχε διαφοροποίηση λόγω υπηρεσιακής κατάστασης (ε.ε. / ε.α.).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι την εποχή που θεσμοθετήθηκαν τα βοηθήματα ΒΟΕΑ ήταν γνωστό ότι:
α. Για όλους τους στρατιωτικούς ίσχυε θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με 25 έτη υπηρεσίας.
β. Ίσχυε κατά περίπτωση υποχρεωτική αποστρατεία με 35ετία ή σχετικά χαμηλά όρια ηλικίας ανά βαθμό.
… αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτης γνώριζε ότι ένα μεγάλο ποσοστό βοηθημάτων (ίσως ακόμη και η πλειοψηφία) θα δίνεται σε τέκνα αποστράτων, παρά ταύτα σε κανένα μετοχικό ταμείο δεν προβλέφθηκε διαφοροποίηση του βοηθήματος σε σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του γονέα (ε.ε. ή ε.α.).

3. Παγίωση βοηθημάτων με βάση παλαιότερη (υψηλότερη) τιμή μεριδίου.
Μετά το 2011 τα μερίσματα όλων των μετοχικών ταμείων άρχισαν να μειώνονται σταδιακά μέχρι ποσοστό περίπου 50%, δηλαδή πολύ περισσότερο σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση μισθών την ίδια χρονική περίοδο (περίπου 15%).
Για να μην μειωθούν αντίστοιχα και τα ΒΟΕΑ κατά 50% (αφού προκύπτουν από το μέρισμα), όλα τα μετοχικά ταμεία παγίωσαν το ΒΟΕΑ με βάση το μέρισμα ενός σταθερού έτους, αντί για το ισχύον μέρισμα (που συνέχισε να μειώνεται).
Το ΜΤΣ παγίωσε το βοήθημα με βάση το μέρισμα 2011, το ΜΤΝ με το μέρισμα 2012 και το ΜΤΑ με το μέρισμα 2013.
Έτσι σε όλα τα μετοχικά ταμεία το ΒΟΕΑ παγιώθηκε σε ποσοστό 75% περίπου του ισχύοντος προ κρίσης.

Β. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΟΕΑ ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ
1. Αναλογία εισφορών εν ενεργεία και αποστράτων.
Τα ποσοστά εισφορών ΒΟΕΑ είναι διαφορετικά στα τρία μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ / ΜΤΝ / ΜΤΑ) και στο μισθό και στο μέρισμα, ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει ευθεία σύγκριση των ποσών εισφορών και βοηθήματος.
Αυτό που μπορεί και πρέπει να συγκριθεί είναι η αναλογία των ποσοστών εισφορών μισθού / μερίσματος σε κάθε μετοχικό ταμείο, η οποία επέτρεπε την απονομή ίδιου ΒΟΕΑ σε εν ενεργεία και αποστράτους.
Με το παλιό μισθολόγιο ίσχυαν για δεκαετίες τα κάτωθι ποσοστά στα 3 μετοχικά ταμεία:

Εισφορές ΒΟΕΑ στο ΒΜ+ΕΧΥ / τέκνο:  ΜΤΣ 2%      ΜΤΝ 4%      ΜΤΑ 4%
Εισφορές ΒΟΕΑ στο μέρισμα / τέκνο:  ΜΤΣ 5%      ΜΤΝ 16%    ΜΤΑ 16%

Ακριβώς επειδή το μέρισμα είναι πολύ μικρότερο από το άθροισμα [ΒΜ+ΕΧΥ], το ποσοστό εισφορών ΒΟΕΑ στα μερίσματα ΜΤΝ και ΜΤΑ ορίστηκε τετραπλάσιο του ποσοστού εισφορών στο μισθό.
Αντίθετα το ποσοστό εισφορών στο μέρισμα ΜΤΣ είναι μόλις 2,5 φορές το ποσοστό του μισθού, το οποίο σημαίνει ότι οι απόστρατοι του ΜΤΣ επιδοτούνται δυσανάλογα σε σχέση με τους ε.ε., συγκρινόμενοι με τα άλλα 2 μετοχικά ταμεία.

2. Αναπροσαρμογή λόγω παγίωσης ΒΟΕΑ με βάση παλαιότερη τιμή μεριδίου.
Όπως προαναφέρθηκε στην παρ. Α.3, τα βοηθήματα σταθεροποιήθηκαν σε παλαιότερη (υψηλότερη) τιμή μεριδίου.
Για να μην υπάρχει αναντιστοιχία εισφορών και παροχών, τα δύο μετοχικά ταμεία ΜΤΝ και ΜΤΑ αντιστάθμησαν την παγίωση του βοηθήματος με την αυτονόητη αναπροσαρμογή των εισφορών υπέρ ΒΟΕΑ.
Το απλούστατο (και σωστό) σκεπτικό τους ήταν ότι αφού το ΒΟΕΑ υπολογίζεται με βάση το μέρισμα παλαιότερου έτους, τότε και οι εισφορές πρέπει να υπολογίζονται επί του παλαιότερου μερίσματος και όχι επί του εκάστοτε ισχύοντος.

Πχ. στο ΜΤΑ το 2014 δίνονταν μέρισμα με βάση τιμή μεριδίου 7,80 €, αλλά και το ΒΟΕΑ και οι εισφορές υπολογίζονταν επί της παλαιότερης (μεγαλύτερης) τιμής μεριδίου 11 €.
Δηλαδή σε μέρισμα ΜΤΑ ύψους 200 € με ποσοστό εισφοράς τέκνου 16%, αντί να κρατούνται εισφορές 32 € (=200 x 0,16), κρατούνταν πολύ υψηλότερες εισφορές 45 € που αντιστοιχούν σε τιμή μεριδίου 11 € (45 = 32 x 11 / 7,8).
Έτσι ενώ τα μερίσματα ΜΤΝ & ΜΤΑ μειώθηκαν συνολικά κατά 50%, οι εισφορές ΒΟΕΑ μειώθηκαν μόνο κατά 25%.

Αντίθετα το ΜΤΣ δεν προέβη σε καμία αναπροσαρμογή εισφορών και οι εισφορές στο μέρισμα υπολογίζονται με μικρότερη τιμή μεριδίου περίπου 5 €, αλλά το βοήθημα υπολογίζεται με την κατά 50% μεγαλύτερη τιμή μεριδίου 7,619 €.
Η μη αναπροσαρμογή των εισφορών επί του παγιωμένου μερίσματος, σε συνδυασμό με την πολύ μικρότερη μείωση μισθών σε σχέση με τα μερίσματα, οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση των αποστράτων σε σχέση με τους εν ενεργεία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2016 η εισφορά ΒΟΕΑ για ένα τέκνο στο μισθό Λγού ΑΣΣΥ με 27 έτη υπηρεσίας ήταν 40 € και στην αποστρατεία η εισφορά στο μέρισμα γίνεται 7 € (!) δηλαδή μείωση εισφοράς κατά 83% !!!

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Οι βασικοί λόγοι που δημιούργησαν το πρόβλημα στο ΒΟΕΑ του ΜΤΣ είναι ακριβώς οι διαφορές που αναλύονται στην ανωτέρω παρ. Β, δηλαδή ο λανθασμένος αρχικός σχεδιασμός (μικρή αναλογία εισφορών αποστράτων σε σχέση με ε.ε.), σε συνδυασμό με τη μη αναπροσαρμογή των εισφορών αποστράτων (με βάση το παγιωμένο μέρισμα αναφοράς).

Για να καταστεί δυνατή η διατήρηση του βοηθήματος στο ίδιο ποσό για εν ενεργεία και απόστρατους (χωρίς περικοπή), η δίκαια (και απλή) οικονομοτεχνικά λύση είναι ο διπλασιασμός των εισφορών στο μέρισμα.
Αυτό το συλλογισμό τον αποδέχεται έμμεσα και το ίδιο το ΜΤΣ, καθώς θεωρεί ότι με το σημερινό ύψος εισφορών πρέπει να προσμετρά στο ήμισυ ο χρόνος από τη διαγραφή μέχρι την απονομή του ΒΟΕΑ, άρα εάν διπλασιαστούν οι εισφορές στο μέρισμα τότε ο χρόνος ασφάλισης μετά την αποστρατεία θα πρέπει να μετράει ολόκληρος!

Ο διπλασιασμός των εισφορών μπορεί να γίνει με αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους:
1η λύση (διπλασιασμός ποσοστού κράτησης):
Αύξηση των εισφορών στο μέρισμα από 5% σε 10% ανά τέκνο επί του ισχύοντος μερίσματος, ο οποίος υλοποιείται με υπουργική απόφαση, όπως έγινε πχ. με το ΒΟΕΑ ΜΤΝ το 2016: Αλλαγή ποσοστού εισφορών για το ΒΟΕΑ ΜΤΝ

2η λύση (διπλασιασμός τιμής αναφοράς):
Διατήρηση του ποσοστού ανά τέκνο στο 5%, αλλά υπολογισμός επί της τιμής μεριδίου που ίσχυε προ κρίσης (10,16 € αντί για 5,13 € τώρα), κατ’ αντιστοιχία με την αναπροσαρμογή που ήδη έκαναν το ΜΤΝ και το ΜΤΑ (παρ. Β.2 ανωτέρω).

3η λύση (διπλασιασμός χρόνου ασφάλισης):
Χωρίς καμία τροποποίηση των εισφορών, αλλά με διπλασιασμό του χρόνου ασφάλισης μετά την αποστρατεία.
Πχ. εάν κάποιο τέκνο δικαιούται το βοήθημα 8 έτη μετά την αποστρατεία του γονέα, τότε θα συνεχίσουν να παρακρατούνται οι ισχύουσες εισφορές ΒΟΕΑ 5% από το μέρισμα για ακόμη 8 έτη από την απόδοσή του, ώστε να διπλασιαστεί ο ασφαλιστικός χρόνος πληρωμής εισφορών μετά την αποστρατεία σε 16 έτη.
Αυτή η λύση δεν χρειάζεται ακύρωση της πρόσφατης απόφασης του ΜΤΣ, καθώς στο ανωτέρω παράδειγμα με τα 8 έτη πρόσθετων εισφορών το τέκνο θα δικαιούται πλήρες ΒΟΕΑ 25ετίας (17 έτη ε.ε. + 16 έτη ε.α. / 2 = 25).

Οι ανωτέρω λύσεις είναι ενδεικτικές, εύκολα εφαρμόσιμες και επαναφέρουν την αρχική αναλογία εισφορών ε.ε. και ε.α.
Επίσης μπορούν να αποτελούν πρόσθετη προαιρετική λύση, δηλαδή μόνο μετά από σχετική αίτηση του γονέα.
Για να μην μειωθεί κανένα ΒΟΕΑ από 1-1-2023, οποιαδήποτε λύση επιλεγεί θα πρέπει να ισχύει αναδρομικά, προβλέποντας τη σταδιακή (και άτοκη) παρακράτηση της οφειλόμενης διαφοράς εισφορών και μετά την απόδοση του βοηθήματος.

Κάτι αντίστοιχο γίνεται ήδη με το βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α που αποδίδεται πλήρες κατά την αποστρατεία βάσει συνολικών ετών υπηρεσίας, ενώ οι εισφορές άρχισαν λίγο πριν το 2000 (ανάλογα με το μετοχικό ταμείο).
Για το λόγο αυτό κρατούνται από το μέρισμα αναδρομικές εισφορές υπέρ ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α μέχρι να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης ίσος με τα έτη υπηρεσίας, διαδικασία που μπορεί να εφαρμοστεί με όμοιο τρόπο και στο ΒΟΕΑ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ στα Σώματα Ασφαλείας

Α. ΠΑΛΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΩΣ 2010)
Αρχικά τα ταμεία ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ και ΤΕΑΥΠΣ υπάγονταν στο ΤΕΑΠΑΣΑ με διοίκηση από τα σώματα ασφαλείας, ενώ το κάθε ταμείο ήταν αυτόνομο με διαφορετικές διατάξεις (άλλα ποσοστά εισφορών και διαφορετικό τρόπο υπολογισμού).
Το ποσό προέκυπτε από τα έτη και το βαθμό αποστρατείας με βάση πίνακες μεριδίων (διαφορετικούς για κάθε ταμείο).
Μέχρι το 2016 οι εισφορές ήταν διαφορετικές και στα 3 ταμεία για παλιούς και νέους ασφαλισμένους.
Εισφορές παλιών ασφαλισμένων: Πυροσβεστική 4% / Αστυνομία 6% x βασικός μισθός (χωρίς εισφορά εργοδότη).
Εισφορές νέων ασφαλισμένων: 3% x σύνολο αποδοχών παλιού μισθολογίου (με πρόσθετη εισφορά εργοδότη 3%).
Από το 2017 με το νέο μισθολόγιο οι εισφορές είναι ίδιες για όλους (σήμερα 3% x σύνολο αποδοχών).

Β. ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ (2011 – 2012)
Την περίοδο 2011 ~ 2012 επιβλήθηκαν στα επικουρικά μνημονιακές μειώσεις (όπως στη σύνταξη) ως ακολούθως:
1. Ν.3986/11: Εισφορά αλληλεγγύης 3% από 300 ~ 350 € / 4% από 350 ~ 400 € / 5% από 400 ~ 450 € κλπ.
2. Ν.4051/12 άρθρο 6 παρ.1: Μείωση 12% για άθροισμα σύνταξης + επικουρικού άνω των 1.300 € (καταργήθηκε to 2020).
3. Ν.4051/12 άρθρο 6 παρ.2: Μείωση 10% έως 250 € / 15% από 250 ~ 300 € / 20% πάνω από 300 €.
4. Ν.4093/12: Μείωση 5% για άθροισμα σύνταξης + επικουρικού άνω των 1.000 €, 10% για άθροισμα 1.500 ~ 2.000 € κλπ.

Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (2013)
Ειδικά για τις αιτήσεις αποστρατείας (κοινώς “παραίτηση”), το Σεπτέμβριο 2013 θεσπίστηκαν ελάχιστα όρια ασφάλισης προκειμένου να δικαιούται κάποιος επικουρικό κατά τη διαγραφή του: Υποχρεωτική ασφάλιση για επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ
Σημειώνεται ότι το 2020 διπλασιάστηκε το κόστος εξαγοράς: Διπλασιασμός κόστους υποχρεωτικής αναγνώρισης ΤΕΑΠΑΣΑ

Δ. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑ (2015) 
Στις 1-9-2015 τα τρία ανωτέρω ταμεία του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ μαζί με άλλα επικουρικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ), όπως αναλύθηκε εδώ: Ένταξη επικουρικών ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ
Ταυτόχρονα καθιερώθηκε για πρώτη φορά και η επιβολή κράτησης περίθαλψης 6% σε όλα τα επικουρικά.

Ε. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ (2016)
Με το Ν.4387/16 καταργήθηκαν οι παλαιότερες ξεχωριστές διατάξεις του κάθε ταμείου για τον υπολογισμό του επικουρικού και αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή όλων των επικουρικών του ΕΤΕΑ με τον ίδιο κανόνα για όλα τα ταμεία:
1. Έτη έως 31-12-2014: Ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% x έτη x μέσος όρος αποδοχών 2002 ~ 2014
2. Έτη από 1-1-2015: Επιστροφή εισφορών, αναπροσαρμοσμένων με βάση το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.
Ως αποτέλεσμα μειώθηκε αρκετά το ακαθάριστο ποσό, όμως παράλληλα καταργήθηκαν οι μνημονιακές μειώσεις.

ΣΤ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (2019 – 2020)
1. Διαγραφή έως 31-12-2014
Με την 1890/2019 απόφαση ΣτΕ κρίθηκε αντισυνταγματική η αναπροσαρμογή επικουρικών προ 2014 βάσει του Ν.4387/16.
Ουσιαστικά αποφασίστηκε η προστασία των παλιών επικουρικών συντάξεων προ 2014 (με βάση πίνακες μεριδίων κάθε ταμείου και μνημονιακές μειώσεις), κατά τα πρότυπα της προστασίας της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ προ 2016.
Η απόφαση του ΣτΕ νομοθετήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4670/20 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 2020, όταν αυξήθηκε το (ακαθάριστο) επικουρικό και ταυτόχρονα επιβλήθηκε ξανά η κράτηση Ν.4093/12.

2. Διαγραφή από 1-1-2015
Για διαγραφή μετά το 2015 εξακολουθεί να ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού επικουρικού με βάση την ανωτέρω παρ. Δ, όπου δεν επιβάλλονται μνημονιακές μειώσεις και το επικουρικό δεν επηρεάζει την κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη ΓΛΚ.

Ζ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ενημερώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης των σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία τ.ΧΦ & τ.ΑΠ, Πυροσβεστική) με επαναφορά της μείωσης Ν.4093 στα επικουρικά για διαγραφή μέχρι 31-12-2014.
Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το επικουρικό συμμετέχει και πάλι στο συνολικό άθροισμα αποδοχών, άρα επηρεάζει το ποσοστό κράτησης Ν.4093 και στη σύνταξη (παρ. Β.4. ανωτέρω).
Τέλος επειδή το ΜΤΠΥ και το επικουρικό εξαρτώνται από μέσους όρους αποδοχών, την ηλικία και το προσδόκιμο επιβίωσης στη διαγραφή (!), οι υπολογισμοί στο site δεν είναι απόλυτα ακριβείς και χρειάζεται πάντα διόρθωση των αποτελεσμάτων, ώστε να υπολογίζονται σωστά οι κρατήσεις και ο φόρος –> Διόρθωση πρόγνωσης

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Παλιοί συνταξιούχοι και κράτηση Ν.4093/12

Με το Ν.5018/23 καταργήθηκε η μείωση Ν.4093/12 μόνο στα μερίσματα των μετοχικών ταμείων ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ.
Ο τρόπος υλοποίησης αυτής της κράτησης πριν και μετά το Ν.5018/23 καταγράφεται στις κάτωθι παραγράφους Α και Β:

Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Το ποσοστό της μείωσης εξαρτώνταν (μέχρι και το 2022) από το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων ως εξής:
Σύνταξη + μερίσματα 1.000 ~ 1.500 €: κράτηση 5% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα 1.500 ~ 2.000 €: κράτηση 10% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα 2.000 ~ 3.000 €: κράτηση 15% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα πάνω από 3.000 €: κράτηση 20% και στα δύο

Β. ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.5018/23
Λόγω της κατάργησης της μείωσης Ν.4093 στα μερίσματα, αυτά δεν συμμετέχουν πλέον στα εισοδήματα που καθορίζουν την κράτηση, δηλαδή το ποσοστό Ν.4093 εξαρτάται πλέον μόνο από τη σύνταξη ως εξής:
Σύνταξη 1.000 ~ 1.500 €: κράτηση 5% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη 1.500 ~ 2.000 €: κράτηση 10% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη 2.000 ~ 3.000 €: κράτηση 15% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη πάνω από 3.000 €: κράτηση 20% μόνο στη σύνταξη

Γ. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΚΡΑΤΗΣΗ Ν.4093 ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
1. Κατ’ αρχήν η κατάργηση της κράτησης Ν.4093 δεν αφορά αποστρατείες μετά το Β’ εξάμηνο 2016 (νέοι συνταξιούχοι), διότι σε αυτούς δεν είχε επιβληθεί η κράτηση στα μερίσματα, οπότε η κατάργησή της δεν έχει καμία επίπτωση.
Αφού δεν κόπηκε τίποτε αρχικά, δεν υπάρχει κάτι για να επιστραφεί ούτε στη σύνταξη, ούτε στο μέρισμα.

2. Στους παλιούς συνταξιούχους (προ 2016) υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις:
α. Όσοι έχουν αρνητική προσωπική διαφορά σημαίνει ότι λαμβάνουν τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ (στην οποία δεν επιβάλλεται κράτηση Ν.4093), άρα δεν επηρεάζεται η σύνταξη, αλλά αυξάνεται μόνο το πληρωτέο μέρισμα.
β. Εάν το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων ήταν μεγαλύτερο από κάποιο όριο (πχ. 1.500 €), αλλά η σύνταξη μόνη της ήταν κάτω από αυτό το όριο, αυξάνεται το πληρωτέο των μερισμάτων και της σύνταξης, όπως στο παράδειγμα Δ.1 κατωτέρω.
γ. Εάν το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων ήταν μεγαλύτερο από κάποιο όριο (πχ. 1.500 €), όμως και η σύνταξη μόνη της ήταν πάνω από αυτό το όριο, τότε αυξάνεται το πληρωτέο μόνο στα μερίσματα, όπως στο παράδειγμα Δ.2 κατωτέρω.

Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αύξηση μερίσματος και σύνταξης

Δ.1Προηγούμενη ρύθμιση
(άθροισμα 1.700 € = κράτηση 10%)
Νέα ρύθμιση
(σύνταξη 1.400 € = μειωμένη κράτηση 5%)
ΠαροχήΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέοΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέο
Σύνταξη1.40010%1401.2601.4005%701.330
Μέρισμα30010%30270300300

2. Αύξηση μόνο μερίσματος

Δ.2Προηγούμενη ρύθμιση
(άθροισμα 1.950 € = κράτηση 10%)
Νέα ρύθμιση
(σύνταξη 1.600 € = αμετάβλητη κράτηση 10%)
ΠαροχήΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέοΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέο
Σύνταξη1.60010%1601.4401.60010%701.440
Μέρισμα35010%35315350350

ΥΓ. Για τα επικουρικά των σωμάτων ασφαλείας (όπου επιβάλλεται η μείωση Ν.4093/12) θα υπάρξει ξεχωριστό άρθρο.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Καθορισμός κλιμακίων για Ανθλγούς ΕΜΘ

Α. ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 91 του νόμου “Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις…” που ψηφίστηκε την 23-3-2023, θεσπίζονται τα κλιμάκια Γ1 ~ Γ3 για τον καθορισμό των αποδοχών των Ανθυπολοχαγών ΕΜΘ και αντιστοίχων, τα οποία θα ισχύσουν αναδρομικά από 1-1-2022.
Η νέα διαφοροποίηση κλιμακίων ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας είναι η εξής:

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ (παλιό)ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (νέο)
ΕΤΗΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣ
30Γ41.939Γ32.009
31Γ32.009Γ22.039
32Γ32.009Γ22.039
33Γ32.009Γ22.039
34Γ32.009Γ12.145
35Γ32.009Γ12.145
36+Γ22.039Γ12.145

Β. ΜΙΣΘΟΣ
Ενημερώθηκε η εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” με τα νέα κλιμάκια για τον υπολογισμό μισθού ΕΜΘ με βαθμό Ανθλγού.
Καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κλιμάκια βαθμών Υπλγού / Λγού ΕΜΘ (που θεσπίστηκαν με το Ν.5018/23), η μόνη μισθολογική διαφορά των βαθμών αυτών σε σχέση με το μισθό Ανθλγού είναι το ελάχιστα αυξημένο επίδομα ειδικών συνθηκών.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ
Ενημερώθηκαν οι εφαρμογές σύνταξης ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ, όπου η διοικητική εξέλιξη των ΕΜΘ υπολογίζεται αυτόματα.
Υπενθυμίζεται ότι από 1-1-2017 η σύνταξη αποσυνδέθηκε από το μισθολόγιο των εν ενεργεία, δηλαδή για διαγραφή μετά το 2017 η σύνταξη δεν αναπροσαρμόζεται εάν αλλάξει στη συνέχεια το μισθολόγιο (όπως γινόταν ως το 2016).
Οπότε η ανωτέρω αναδρομική αλλαγή κλιμακίων επηρεάζει (έστω και λίγο) το μέσο όρο αποδοχών μόνο των αξκών ΕΜΘ που ήταν εν ενεργεία την 1-1-2022 και διαγράφηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία.
Για το λόγο αυτό στις εφαρμογές σύνταξης ως νωρίτερη ημερομηνία προαγωγής σε Ανθλγό υπολογίζεται η 1-1-2022, διότι για διαγραφή πριν από αυτή την ημερομηνία δεν επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών –> Έτος αλλαγής μισθού ΕΜΘ

Δ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1. ΜΤΣ: Ο αριθμός μεριδίων προκύπτει από το κλιμάκιο ασχέτως διοικητικού βαθμού –> Μερίδια ΜΤΣ νέου μισθολογίου
Ο αριθμός μεριδίων είναι ίδιος για τα κλιμάκια Γ1 ~ Γ3, οπότε για τους Ανθλγούς ΕΜΘ με πάνω από 31 έτη υπηρεσίας δεν αλλάζουν τα μερίδια ΜΤΣ, καθώς ως Ανθστές δικαιούνταν ήδη το κλιμάκιο Γ3 (= 26 μερίδια όπως το Γ1).
Υπάρχει αύξηση μεριδίων μόνο για Ανθλγούς ΕΜΘ που διαγράφονται μετά την 1-1-2022 με 30 έως 30,99 έτη υπηρεσίας, οι οποίοι πριν δικαιούνταν το κλιμάκιο Γ4 (= 23 μερίδια) και πλέον δικαιούνται το κλιμάκιο Γ3 (= 26 μερίδια).
2. ΜΤΝ: Ο αριθμός μεριδίων ΕΚΟΕΜΝ προκύπτει από πίνακες βαθμών (όχι κλιμακίων), όπου όμως δεν προβλέπεται βαθμός Σημαιοφόρου κατηγορίας Γ –> Μερίδια ΕΚΟΕΜΝ κατηγορίας Γ
Ομοίως το μέρισμα ΜΤΝ προκύπτει και από το κλιμάκιο και από πίνακες βαθμών χωρίς πρόβλεψη για αξκούς κατηγορίας Γ, οπότε απαιτείται ο καθορισμός από το ΜΤΝ νέων μεριδίων για Σημαιοφόρους κατηγορίας Γ.
3. ΜΤΑ: Όπως και στο ΜΤΝ, ο αριθμός δικαιούμενων μεριδίων ΜΤΑ / ΕΚΟΕΜΑ προκύπτει με βάση πίνακα βαθμών, όπου επίσης δεν προβλέπεται βαθμός Ανθυποσμηναγού κατηγορίας Γ –> Μερίδια ΜΤΑ κατηγορίας Γ
Άρα απαιτείται ο καθορισμός από το ΜΤΑ νέων μεριδίων για Ανθυποσμηναγούς κατηγορίας Γ.

Ε. ΕΦΑΠΑΞ
Με την αύξηση του βασικού λόγω των νέων κλιμακίων προκαλείται αρκετά σημαντική αύξηση στο εφάπαξ, διότι για τα έτη μέχρι και το 2014 το εφάπαξ υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό.
Ειδικά για πάνω από 34 έτη υπηρεσίας (από κλιμάκιο Γ3 / 2.009 € σε Γ1 / 2.145 €) το εφάπαξ αυξάνεται πάνω από 3.500 €.
Ομοίως έχουν ενημερωθεί οι εφαρμογές εφάπαξ στρατιωτικών, με νωρίτερη ημερομηνία Ανθλγού την 1-1-2022 (ως παρ. Γ).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ενημέρωση εφαρμογής “Μισθολόγιο 2017”

Στην εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” υπολογισμού αποδοχών / κρατήσεων αφαιρέθηκε το παλιό μισθολόγιο που ίσχυε μέχρι το 2016, ενώ ενσωματώθηκαν σχετικές υπουργικές αποφάσεις και ο πρόσφατος Ν.5018/23, με τις κάτωθι αλλαγές.

Α. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Προστέθηκε ο καθορισμός της αποζημίωσης των νυχτερινών υπηρεσιών για τους στρατιωτικούς, σύμφωνα με το άρθρο 1 της σχετικής υπουργικής απόφασης: ΚΥΑ νυχτερινής απασχόλησης στρατιωτικών
Για κάθε νυχτερινή υπηρεσία αποζημιώνονται 5 ~ 5,6 ώρες στους στρατιωτικούς (στα σώματα ασφαλείας είναι 8 ώρες).
Στην αποζημίωση νυχτερινών κρατείται φόρος και εισφορά αλληλεγγύης (όπως σε όλες οι αποδοχές), καθώς και εισφορά υπέρ εφάπαξ (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α) που όμως είναι ανταποδοτική (αυξάνεται ισόποσα το εφάπαξ) –> Νυχτερινά και κρατήσεις

2. Προστέθηκε η εισφορά για τους ειδικούς λογαριασμούς πρόνοιας ΕΛΠΣΞ / ΕΛΠΠΑ που θεσπίστηκαν με το Ν.5018/23 για το στρατό και την αεροπορία (στο ναυτικό υπήρχε ήδη), σε ποσοστό 0,3% επί του κλιμακίου.
Καταγραφή των δικαιούχων και των παροχών στα άρθρα 4 και 10 του Ν.5018/23: Σκοπός ΕΛΠΣΞ / ΕΛΠΠΑ (ισχύουν τα ίδια)

3. Προστέθηκε η κράτηση ειδικού λογαριασμού ΤΠΑΣ ποσοστού 0,1% επί του κλιμακίου.
Είναι υποχρεωτική στην τ.ΧΦ, ενώ στην τ.ΑΠ ισχύει για κατάταξη από 2023 και προαιρετικά για κατάταξη από 2013.
Καταγραφή των δικαιούχων και των παροχών στο άρθρο 84 του Ν.5018/23: Ειδικός Λογαριασμός ΤΠΑΣ

4. Αφαιρέθηκε η φορολόγηση των επιδομάτων επικινδυνότητας (ΠΝΠ ΦΕΚ 14/A/29-1-2022).

5. Αφαιρέθηκε η εισφορά αλληλεγγύης με βάση το συνολικό ετήσιο εισόδημα (άρθρο 29 Ν.3986/11).

6. Αφαιρέθηκε η ειδική εισφορά ποσοστού 1% επί των τακτικών αποδοχών (άρθρο 38 παρ. 2.β. Ν.3986/11).

7. Συνεχίζει να ισχύει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2.α. Ν.3986/11), η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Για να καθοριστεί ο μηνιαίος φόρος, οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές ανάγονται πρώτα σε ετήσια βάση (επί 12 μήνες), δηλαδή υπολογίζεται ένας “τεκμαρτός” ετήσιος φόρος με βάση τις αποδοχές μόνο ενός μήνα, καθώς και μία “τεκμαρτή” ετήσια μείωση φόρου (με βάση το ετήσιο εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση).
Ο “τεκμαρτός” ετήσιος φόρος διαιρείται ξανά διά 12 για να προκύψει ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα.
Ειδικά για τις έκτακτες αποδοχές (πενθήμερα και νυχτερινά) που αλλάζουν κάθε μήνα και δεν μπορούν να προβλεφθούν, κάθε υπηρεσία υπολογίζει τον “τεκμαρτό” ετήσιο φόρο με διαφορετικό τρόπο:

1. Η πυροσβεστική φορολογεί τις συνολικές αποζημιώσεις εκάστου μήνα.
Πχ. σε μήνα με 5 πενθήμερα φορολογούνται όλα, υπολογίζοντας “τεκμαρτές” ετήσιες αποδοχές 60 πενθημέρων (5 x 12), οπότε ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα είναι μεγαλύτερος του κανονικού (μέχρι 52 πενθήμερα ετησίως).

2. Η αστυνομία λαμβάνει υπόψη ένα “μέσο όρο” αποζημιώσεων.
Πχ. σε μήνα με 5 πενθήμερα φορολογούνται τρία (περίπου), υπολογίζοντας “τεκμαρτές” ετήσιες αποδοχές 36 πενθημέρων (3 x 12 μήνες), οπότε ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα είναι μικρότερoς (πάνω από 36 πενθήμερα ετησίως).

3. Τέλος στο στρατό εφαρμόζεται σταθερό ποσοστό φορολογίας 20% στα νυχτερινά που θεσπίστηκαν πρόσφατα.
Όμως το γενικό ποσοστό φορολογίας είναι 22% (και ανεβαίνει σε 29% για ανώτερους αξκούς λόγω υψηλότερων αποδοχών), οπότε και στην περίπτωση αυτή η παρακράτηση φόρου είναι μικρότερη της πραγματικής οφειλής.

Τελικά όμως όλα τα παραπάνω δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι η μηνιαία παρακράτηση φόρου είναι προσωρινή και καμία διαδικασία υπολογισμού δεν μπορεί να είναι απόλυτα σωστή, αφού κανένας δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πόσα πενθήμερα και νυχτερινά θα αποζημιωθούν συνολικά κατά τη διάρκεια του έτους!
Η οριστική φορολόγηση γίνεται μόνο μία φορά κάθε χρόνο με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, όπου με βάση το πραγματικό ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος και η μείωση φόρου, από τον οποίο αφαιρούνται μετά οι 12 προσωρινοί μηνιαίοι φόροι που παρακρατήθηκαν και προκύπτει πάντα κάποιο ποσό προς επιστροφή ή πληρωμή.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέα ενημερωτικά ΕΦΚΑ Φεβρουαρίου 2023

Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά Φεβρουαρίου 2023, όπου περιλαμβάνεται η αύξηση του 7,75% σε όσους τη δικαιούνται.
Υπενθυμίζεται ότι στο site ήδη υπολογίζονται και αναλύονται οι συντάξεις όλων των αποστράτων.
Το μόνο που χρειάζεται ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι να συμπληρώσει τα ασφαλιστικά δεδομένα του (ημερομηνίες, βαθμοί, τέκνα κλπ), όπως περιγράφεται εδώ: Διόρθωση σελίδων σύνταξης μετά την έκδοση ΣΠ

Εάν συμπληρωθούν σωστά όλα τα υπηρεσιακά δεδομένα και γίνουν οι μικρο-διορθώσεις των προγνώσεων σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, τότε όλα τα νούμερα στον κάτω δεξιά πίνακα της ανάλυσης ΕΦΚΑ θα πρέπει να συμφωνούν 100% με τη στήλη ΕΦΚΑ 2023 στο site –> Αντιστοιχία enstoloi.net με ανάλυση ΕΦΚΑ

google_analyticsΥπόδειγμα ανάλυσης μηνιαίου ενημερωτικού ΕΦΚΑ και “ορολογίας” συντάξεων
Σύνταξη ΓΛΚ: Παλιά σύνταξη με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από το 2016.
ΕΦΚΑ 2016: Αρχική νέα σύνταξη με βάση το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό).
ΕΦΚΑ 2020: Αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης (σταδιακή 20% ανά έτος μέχρι το 2024).
ΕΦΚΑ 2023: Τρέχουσα σύνταξη με αύξηση κατά 7,75% (μέσος όρος πληθωρισμού / αύξησης ΑΕΠ).

Οπότε κατ’ αρχάς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει λάθος ούτε στον ΕΦΚΑ ούτε στη σελίδα, ενώ στη συνέχεια μπορεί να κατανοήσει το είδος της προσωπικής διαφοράς που εμπίπτει σε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Ένδειξη ΓΛΚ > ΕΦΚΑ 2023 και ΠΔ 100% –> Μείωση θετικής διαφοράς = ίδιο πληρωτέο
Αφορά τις περιπτώσεις με προηγούμενη μεγάλη (θετική) προσωπική διαφορά που απλώς μειώθηκε λόγω της αύξησης του 7,75% αλλά δεν μηδενίστηκε, οπότε δεν υπάρχει αύξηση πληρωτέου διότι συνεχίζει να δίνεται φορολογητέο ποσό ίσο με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, η οποία εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη και από τη σύνταξη ΕΦΚΑ 2023.

β. Ένδειξη ΕΦΚΑ 2023 > ΓΛΚ  –> Μηδενισμός θετικής διαφοράς = αύξηση
Αφορά τις περιπτώσεις με προηγούμενη μικρή (θετική) προσωπική διαφορά που μηδενίστηκε από την αύξηση του 7,75%, οπότε υπάρχει μικρή αύξηση πληρωτέου καθώς η σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 έγινε μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ (ενώ η σύνταξη ΕΦΚΑ 2020 ήταν μικρότερη).

γ. Ένδειξη ΕΦΚΑ 2020 > ΓΛΚ  –> Μείωση αρνητικής διαφοράς = αύξηση
Αφορά τις περιπτώσεις με προηγούμενη αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή η σύνταξη ΕΦΚΑ 2020 (με αυξημένη αναπλήρωση) ήταν μεγαλύτερη και από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ και από την πρώτη σύνταξη ΕΦΚΑ 2016.
Σε αυτή την περίπτωση η αύξηση σύνταξης του 2020 δεν δίνεται ολόκληρη (= διαφορά ΕΦΚΑ 2020 – ΕΦΚΑ 2016) αλλά σε ποσοστό 80%, δηλαδή από τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 αφαιρείται το 20% της αύξησης [ΕΦΚΑ 2020 – ΕΦΚΑ 2016].
Το 2024 θα αποδοθεί το 100% της αύξησης, δηλαδή δεν θα αφαιρείται πλέον κανένα ποσό από τη σύνταξη ΕΦΚΑ.

δ. Ένδειξη ΕΦΚΑ 2020 < ΕΦΚΑ 2016 και Νέα Πρ.Δ.  –> Νέα θετική διαφορά = αύξηση
Αφορά τις περιπτώσεις με πολλά εξάμηνα επικινδυνότητας, όπου ακόμη και η αρχική σύνταξη ΕΦΚΑ 2016 ήταν μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, αλλά το 2020 με την αλλαγή των συντελεστών αναπλήρωσης μειώθηκαν (κατά 0,3%) οι συντάξεις ΕΦΚΑ 2020 με πάνω από 45 συντάξιμα έτη.
Αυτή η διαφορά του 0,3% (ΕΦΚΑ 2016 – ΕΦΚΑ 2020)  θα δίνεται σε μόνιμη βάση και το άθροισμα [ΕΦΚΑ 2016 + Νέα ΠΔ] θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος όπως γίνεται και με τις υπόλοιπες συντάξεις.

ε. Ένδειξη ΓΛΚ > ΕΦΚΑ 2023 και ΠΔ 25% ή 33% ή 50% –> Μείωση θετικής διαφοράς = ίδιο πληρωτέο
Αφορά τις διαγραφές από 7ο 2016 έως 2018, οι οποίες δικαιούνται μικρότερο ποσοστό προσωπικής διαφοράς, αλλά μόνο εφόσον η αρχική διαφορά [ΕΦΚΑ 2016 – ΓΛΚ] ήταν μεγαλύτερη από το 20% της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ.

στ. Ένδειξη ΓΛΚ > ΕΦΚΑ 2023 (χωρίς ΠΔ) –> Χωρίς προσωπική διαφορά = αύξηση
Αφορά τις διαγραφές από 7ο 2016 έως 2018, οι οποίες δεν δικαιούνται καθόλου προσωπική διαφορά όταν η αρχική διαφορά [ΕΦΚΑ 2016 – ΓΛΚ] ήταν μικρότερη από το 20% της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ, οπότε η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ λαμβάνει ολόκληρη την αύξηση του 7,75% αφού δεν υπάρχει προσωπική διαφορά.

ΥΓ. Οι επικαιροποιημένες σελίδες υπολογισμού σύνταξης έχουν ημερομηνία έκδοσης 14-2-2023.
Εάν εμφανίζεται παλαιότερη ημερομηνία σημαίνει ότι ο browser δεν “κατέβασε” τη νέα σελίδα, αλλά εξακολουθεί να σας δείχνει την παλαιότερη σελίδα που είναι αποθηκευμένη στον Η/Υ σας (μνήμη cache του browser).
Λύση 1 – Πατήστε ταυτόχρονα Control + F5 στο πληκτρολόγιο για να “αναγκάσετε” τον browser να ανανεώσει τη σελίδα.
Λύση 2 – Σβήστε τη μνήμη cache στις ρυθμίσεις του browser, πχ. στον Chrome γίνεται έτσι –> Διαγραφή cache

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τελικό ψηφισθέν νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Δημοσιεύτηκε ο Ν.5018/23 (ΦΕΚ 25Α/9-2-2023) με το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: “Μέριμνα προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων …”
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου ανά κατηγορία με νέα αρίθμηση άρθρων είναι τα κάτωθι:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Άρθρα 3 ~ 14: Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Πρόνοιας Στρατού (ΕΛΠΣΞ) και Αεροπορίας (ΕΛΠΠΑ), καθώς στο Ναυτικό υπήρχε ήδη ο αντίστοιχος λογαριασμός ΕΛΠΝ. Οι λογαριασμοί αφορούν την παροχή βοηθημάτων στους εν ενεργεία για διάφορες δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το δημόσιο (αναγκών υγείας, κηδείας, κατασκηνώσεων, δικηγόρων για υπηρεσιακά θέματα, δάνεια κλπ) και προβλέπεται εισφορά 0,3% επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου.

Άρθρο 22: Αλλάζει το καθεστώς παραμονής μετά την πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια αξιωματικών:
α. Εάν το νόσημα είναι ανίατο, ο αξκός τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. (όπως ίσχυε από το 1973 έως το 2019)
β. Εάν το νόσημα δεν ιάθηκε και παρίσταται ανάγκη χορήγησης δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας, αυτή χορηγείται από τον ΑΓΕΕΘΑ υποχρεωτικά εντός μηνός από τη γνωμάτευση της επιτροπής. (καμία αλλαγή)
γ. Εάν το νόσημα ιάθηκε, στη συνέχεια υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:
1. Εάν παρά την ίαση ο αξκός κρίνεται μεν ανίκανος για την “ενεργό υπηρεσία” αλλά ικανός για υπηρεσία γραφείου, τίθεται σε καθεστώς ελαφράς υπηρεσίας. (όπως ίσχυε από το 1973 έως το 2019)
2. Εάν παρά την ίαση ο αξκός κρίνεται ανίκανος για τη “στρατιωτική υπηρεσία”, τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν επιθυμία του για παραμονή (όπως ίσχυε από το 1973 έως το 2019),
δηλαδή καταργείται η δυνατότητα αίτησης για ελαφρά υπηρεσία που προέβλεπε ο Ν.4609/19.

Ουσιαστικά με τον Ν.4609/19 αφαιρέθηκε τελείως από την υγειονομική επιτροπή το δικαίωμα που είχε να αποστρατεύει αυτεπάγγελτα κάποιον, καθώς δόθηκε τότε το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στην κατηγορία ελαφράς υπηρεσίας ανεξαρτήτως παθήματος, η οποία γινόταν υποχρεωτικά αποδεκτή.
Με το νέο νόμο επανέρχονται αυτούσιες οι διατάξεις του Ν.Δ.1400/73 που ίσχυε μέχρι το 2019, δηλαδή η απόφαση για παραμονή ή μετάπτωση σε ελαφρά υπηρεσία ή αυτεπάγγελτη αποστρατεία λαμβάνεται μόνο από την υγειονομική επιτροπή αναλόγως της πάθησης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του ενδιαφερόμενου –> Σύγκριση Ν.1400/73 με Ν.5018/23

Άρθρο 24: Η διαγραφή στρατιωτικών γίνεται την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ αποστρατείας. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το πρόβλημα λόγω της έναρξης καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το παλαιότερο άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής άρα και η Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ, ενώ θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα από την παλιά μέχρι τη νέα διαγραφή.
Η διαγραφή λόγω ορίου ηλικίας  στα Σώματα Ασφαλείας γίνεται την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας, ενώ στους στρατιωτικούς τυχόν προαγωγή αποστρατείας απονέμεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και η διαγραφή γίνεται με νέο ΠΔ συνήθως το Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Άρθρο 34: Καταργείται αναδρομικά από 1-1-2021 η κράτηση Ν.4093/12 που επιβάλλονταν στα μερίσματα ΜΤΣ / ΜΤΝ / ΜΤΑ των παλαιών συνταξιούχων προ 2016. Αυτή η κράτηση είχε ήδη αφαιρεθεί (πρόωρα) από τους υπολογισμούς στο site.

Άρθρο 46: Αυξάνεται ο ανώτατος βαθμός εξέλιξης των ΕΜΘ από Ανθλγός σε Υπλγός και αντίστοιχα ο ανώτατος βαθμός αποστρατείας από Υπλγός σε Λγός. Δεν θεσμοθετούνται (ακόμη) μισθολογικά κλιμάκια για αξκούς προέλευσης ΕΜΘ (κατηγορία Γ), οπότε η προαγωγή σε αξκό δεν έχει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα επί του παρόντος.

Άρθρο 50: Αυξάνεται από 2 σε 4 έτη ο ανώτερος χρόνος παραμονής αξιωματικών στο βαθμό του Ταξιάρχου, μετά τον οποίο τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία εάν δεν προαχθούν λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων.
Επίσης προστίθεται η περίπτωση “μη διατηρητέος” στους πίνακες ετήσιων κρίσεων –> Χαρακτηρισμοί κρίσεων

Άρθρο 52: Οι αξιωματικοί ΑΣΣΥ υπάγονται στον προηγούμενο Ν.2439/96 (περί ιεραρχίας και εξέλιξης) εάν έχουν συμπληρώσει 25ετή υπηρεσία μέχρι το 2018, ενώ το προηγούμενο χρονικό όριο της 25ετίας ήταν το 2015.
Οπότε και οι αξιωματικοί ΑΣΣΥ με κατάταξη από 1991 ~ 1993 δικαιούνται πλέον διοικητική προαγωγή με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του παλαιότερου Ν.2439/96, καθώς και προαγωγή αποστρατείας υπό προϋποθέσεις.
Δεν δικαιούνται αναδρομικές αποδοχές όσοι από τους ανωτέρω λάβουν προαγωγή αναδρομικά με βάση το νέο νόμο.

Άρθρο 76: Προσαυξάνεται το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών για τα πληρώµατα των πολεµικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων που εκτελεί ειδική αποστολή.
Το ακριβές ποσό και οι προϋποθέσεις χορήγησης θα καθορίζονται με σχετική ΚΥΑ των υπουργών οικονομικών και άμυνας.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Άρθρο 28: Καθορίζονται μερίδια για τον υπολογισμό των μερισμάτων ΜΤΣ με βάση τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.
Σε κάποιους συνδυασμούς βαθμού / ετών τα νέα μερίδια είναι περισσότερα από όσα ίσχυαν προσωρινά μέχρι σήμερα.

Άρθρο 29: Αυξάνεται το μέρισμα ΜΤΣ ανωτάτων αξκών –> Πρόσθετα μερίδια ανωτάτων / ημερομηνία ισχύος
Προσαυξάνεται κατά 4 ~ 10 μερίδια το μέρισμα των αποστρατευθέντων με το παλιό μισθολόγιο ανωτάτων αξιωματικών, αλλά ταυτόχρονα καταργείται η προσαύξηση 20% που ίσχυε στα μερίδια άνω του Αντιστρατήγου, με συνέπεια η πραγματική αύξηση να κυμαίνεται από 1 έως 6 μερίδια (περίπου) στις περισσότερες περιπτώσεις.
.
Τυχόν αύξηση μερισμάτων ΜΤΣ (θετική διαφορά λόγω αύξησης μεριδίων με το νέο νόμο) θα δοθεί από 1-1-2023, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει μείωση καταβαλλόμενου μερίσματος.

Άρθρο 30: Δίνεται η δυνατότητα και στο ΜΤΣ να καταβάλλει έκτακτο μέρισμα (προβλέπονταν μόνο στο ΜΤΝ και στο ΜΤΑ), εφόσον με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου προκύπτει απόδοση εσόδων πλέον των προϋπολογισθέντων.

Άρθρο 35: Μειώνεται το ποσό για αναγνώριση γάμου στο ΜΤΣ στο 1/3 του κλιμακίου νέου μισθολογίου (από πλήρης βασικός μισθός), για γάμους που τελέστηκαν μέχρι 22-7-2002, καθώς μετά η αναγνώριση καταργήθηκε με το Ν.3036/02.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Άρθρο 37: Τροποποιείται η κράτηση για αναγνώριση γάμου στο ΜΤΝ με τον καθορισμό σταθερού εφάπαξ ποσού, ενώ παλαιότερα προβλέπονταν και προσαύξηση της κράτησης λόγω προαγωγής –> Ποσό αναγνώρισης ανά κατηγορία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Άρθρο 84: Ένταξη εν ενεργεία αστυνομικών τ.ΑΠ στον Ειδικό Λογαριασμό ΤΠΑΣ (ίσχυε μόνο για την τ.ΧΦ), υποχρεωτικά για όσους κατατάσσονται μετά το 2023 και προαιρετικά μόνο για όσους έχουν λιγότερα από 10 έτη υπηρεσίας.
Παρέχεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε έκτακτες περιπτώσεις όπως παθήσεις σε διατεταγμένη υπηρεσία, βαριές παθήσεις ιδίων ή οικογένειας, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμός, πυρκαγιά) κλπ.
Η προβλεπόμενη εισφορά είναι 0,1% επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου.

Άρθρο 85: Η διαγραφή αστυνομικών γίνεται την τελευταία ημέρα του μήνα κυκλοφορίας του ΦΕΚ αποστρατείας. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το πρόβλημα λόγω της έναρξης καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το παλαιότερο άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής άρα και η Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ, ενώ θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα από την παλιά μέχρι τη νέα διαγραφή.
Η διαγραφή λόγω ορίου ηλικίας γίνεται πάντα την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Άρθρο 86: Η διαγραφή πυροσβεστών γίνεται την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ αποστρατείας. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το πρόβλημα λόγω της έναρξης καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το παλαιότερο άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής άρα και η Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ, ενώ θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα από την παλιά μέχρι τη νέα διαγραφή.
Η διαγραφή λόγω ορίου ηλικίας γίνεται πάντα την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας.

Άρθρο 87: Για αξιωματικούς που κατετάγησαν πριν την 15-4-2016 ή εισέρχονται στην Σχολή Ανθυποπυραγών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος προαγωγής Επιπυραγών σε 18 (από 20) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού και Αντιπυράρχων σε 25 (από 27) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Δέκα χρόνια λειτουργίας enstoloi.net

google_analyticsΠριν από μερικές ημέρες συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια λειτουργίας του site, καθώς η διαδικτυακή διεύθυνση “enstoloi.net” ενεργοποιήθηκε στις 28-1-2013.
Από την ανάλυση επισκεψιμότητας της Google, συνολικά πάνω από 2.054.000 διευθύνσεις IP (New Users) από περισσότερες από 50 χώρες έκαναν 8.870.000 επισκέψεις (Sessions) με 30.858.000 θεάσεις σελίδων (Pageviews), με υψηλή μέση διάρκεια επίσκεψης (4 λεπτά).
Σε ημερήσια βάση το site έχει 2.000 ~ 3.000 επισκέψεις αναλόγως της επικαιρότητας.

Το site ξεκίνησε δοκιμαστικά το φθινόπωρο του 2012 ως enstoloi.tk με την δωρεάν κατάληξη .tk της νήσου Τοκελάου (!) και στις 28-1-2013 κατοχυρώθηκε η ονομασία enstoloi.net (επειδή το enstoloi.gr ανήκε ήδη στη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ).

Τους πρώτους μήνες το site περιλάμβανε μόνο on-line υπολογισμούς (σύνταξης, εφάπαξ, θεμελίωσης κλπ) και πληροφορίες με στατικές σελίδες (ενότητα FAQ, σελίδα “Απασχόληση”, σύνδεσμοι, έγγραφα κλπ).
Τον Ιανουάριο 2013 προστέθηκαν ενότητες για σχόλια συναδέλφων, οι οποίες με τον καιρό αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δημοφιλείς και σήμερα έχουμε φτάσει αισίως στα 94.030 σχόλια συνολικά ως ακολούθως:
Διακλαδικά: 19.030
Στρατός Ξηράς: 17.430
Πολ. Ναυτικό: 2.400
Πολ. Αεροπορία: 18.710
Σωμ. Ασφαλείας: 29.470
Επικαιρότητα: 3.440
Φορολογία: 3.550

Σε ελάχιστες περιπτώσεις διαγράφονται προληπτικά κάποια σχόλια για να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο επικοινωνίας.
Σε 10 χρόνια έχουν διαγραφεί μερικές εκατοντάδες σχόλια (περίπου 3 ανά 1.000) λόγω απρεπών εκφράσεων ή πολιτικής αντιπαράθεσης ή ονομαστικές καταγγελίες κατά προσώπων, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να απαντήσουν.
Ενώ αυτή η “λογοκρισία” είναι αυθαίρετη (αφού κρίνει μόνο ένα άτομο), ταυτόχρονα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στις συζητήσεις και σωστού συναδελφικού κλίματος χωρίς εμπρηστικές αντιπαραθέσεις.

Η προληπτική διαγραφή ορισμένων σχολίων είναι το τίμημα για να μπορούν οι συνάδελφοι να υποβάλλουν ερωτήματα ανώνυμα, για προφανείς λόγους λόγω ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος. Το όνομα και το mail που δηλώνονται μπορούν να είναι εικονικά (δεν γίνεται έλεγχος) και το mail δεν εμφανίζεται πουθενά, αλλά χρησιμοποιείται για τυχόν κατ’ ιδίαν επικοινωνία (εφόσον είναι πραγματικό) ή για κοινοποίηση σε άλλους συναδέλφους εφόσον το επιτρέψει ο κάτοχος.

Το site δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από ένα άτομο (ερώτηση 1.1 στην ενότητα FAQ) που δεν διαθέτει καμία “εσωτερική” πληροφόρηση, οπότε δεν θα είχε νόημα η ανάρτηση καθημερινών άρθρων ειδησεογραφίας με απλή αντιγραφή (copy – paste) κειμένων από άλλα site, όπως γίνεται κατά κόρον στο διαδίκτυο.
Στην Αρχική σελίδα ανεβαίνουν μόνο πρωτότυπα άρθρα με πρωτογενές υλικό που αφορούν στρατιωτικούς και Σ.Α.
Καθώς δεν είναι συχνή η έκδοση νέων νόμων ή διατάξεων, οι αναρτήσεις συνήθως δεν υπερβαίνουν τις 1~2 ανά μήνα.

Φυσικά ένα άτομο δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα ούτε να απαντάει σε όλα τα ερωτήματα, οπότε η επιτυχία της ενότητας των σχολίων οφείλεται στη συνεισφορά πολλών συναδέλφων, μερικοί εκ των οποίων ασχολούνται επισταμένως με τη νομοθεσία και είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι για τα περισσότερα θέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως τα σχόλια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις επίσημες απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς (υπηρεσία, ΕΦΚΑ κλπ).

ΥΓ. Ο ενδεικνυόμενος τρόπος ενημέρωσης και χρήσης του site αναλύεται εδώ: Τρόπος χρήσης και αξιοποίησης του site

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν δύο διατάξεις νομοθεσίας που επηρεάζουν το μέρισμα και το ΒΟΕΑ που απονέμει το ΜΤΣ.
Α. Καθορισμός μεριδίων ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Με το νέο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ καθορίζονται για πρώτη φορά μερίδια ΜΤΣ με το νέο μισθολόγιο –> Άρθρο 28 Ν/Σ ΥΠΕΘΑ
Αυξάνονται τα μερίδια για ανώτατους αξκούς έως 2016 και για τα κλιμάκια Α1 ~ Α21 και Β1 ~ Β8 του νέου μισθολογίου.
Σε περίπτωση αύξησης μερίσματος αυτή θα καταβάλλεται από 1-1-2023 και όχι αναδρομικά από τη διαγραφή.
Ενημερώθηκαν οι εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ” με τα νέα αυξημένα μερίδια ΜΤΣ του ανωτέρω άρθρου.

Β. Αύξηση μεριδίων ΜΤΣ ανωτάτων με παλιό μισθολόγιο
Αυξάνονται τα μερίδια των αποστρατευθέντων με το παλιό μισθολόγιο ανωτάτων αξκων –> Άρθρο 29 Ν/Σ ΥΠΕΘΑ
Η αύξηση ενσωματώθηκε στις εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ” για αποστρατευθέντες με διοικητικό βαθμό ανωτάτου, ενώ τα αυξημένα μερίσματα θα καταβάλλονται από 1-1-2023 και όχι αναδρομικά από τη διαγραφή.
.
Μετά από σχετική επισήμανση του συναδέλφου GEORGIOSP, προκύπτει ότι η ανωτέρω προσαύξηση υλοποιείται παράλληλα με τη μείωση των υφισταμένων μεριδίων ανωτάτων (με τις καταργούμενες διατάξεις στο άρθρο 80 του νομοσχεδίου), οπότε η σχεδιαζόμενη αύξηση 4 ~ 10 μεριδίων είναι στην πραγματικότητα 2 ~ 6 μερίδια.

Γ. Μείωση ΒΟΕΑ για χρόνο ασφάλισης σε αποστρατεία (Η διάταξη τροποποιήθηκε την 10-5-2023)
1. Σε ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα προβλέπεται ότι για τα βοηθήματα που θα δοθούν από 1-1-2023 (= γέννηση τέκνου από 1-1-1998), ο χρόνος ασφάλισης ΒΟΕΑ από το μέρισμα του απόστρατου γονέα μετά την 1-1-2023 θα μετράει στο ήμισυ.
Εάν ο απόστρατος γονέας επιθυμεί πλήρες ΒΟΕΑ, μετά την 1-1-2023 θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές ως εν ενεργεία.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του ΜΤΣ με λεπτομέρειες για την εφαρμογή της νέας διάταξης.
Νέα ρύθμιση 10-5-2023 –> ΦΕΚ 3099/Β/10-5-2023
Πχ. εάν ο γονέας είναι απόστρατος πριν το 2023 και το παιδί λάβει το ΒΟΕΑ στο τέλος Ιουνίου 2024, οι 18 μήνες μετά την 1-1-2023 θα μετρήσουν ως 9 μήνες και το βοήθημα θα αντιστοιχεί σε 24,25 έτη ασφάλισης (παράδειγμα Γ.2 παρακάτω).
Για αποστρατεία μετά την 1-1-2023, εννοείται ότι θα μετράει στο ήμισυ ο χρόνος από τη διαγραφή μέχρι τη λήψη ΒΟΕΑ.
Ενημερώθηκε ο υπολογισμός του ΒΟΕΑ στις εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ”, όπου καθορίζεται νέα αναλογία σε 25α (με μείωση των ετών ασφάλισης) για λήψη του βοηθήματος μετά την 1-1-2023 όταν ο γονέας είναι απόστρατος.

2. Λήψη ΒΟΕΑ με γονέα απόστρατο
Ο νέος υπολογισμός με μείωση του ασφαλιστικού χρόνου αναλύεται στο παράδειγμα –> Γονέας σε αποστρατεία
Για να δείτε (ενημερωτικά) το πλήρες ποσό, στο πεδίο [ΒΟΕΑ τέκνου] αντί για α/α τέκνου επιλέγετε “Πλήρες”.

3. Λήψη ΒΟΕΑ με γονέα εν ενεργεία
Ως διαγραφή εισάγεται η ημερομηνία συμπλήρωσης 25 ετών του επιλεγόμενου τέκνου και ο βαθμός του γονέα που θα ισχύει τότε, ώστε να υπολογιστεί σωστά το μισθολογικό κλιμάκιο και τα μερίδια ΜΤΣ εκείνη την ημέρα.
Η αλλαγή ημερομηνίας διαγραφής (=ηλικία τέκνου 25 ετών) πρέπει να γίνεται για κάθε παιδί ξεχωριστά, επιλέγοντας στη συνέχεια τη σωστή αρίθμηση τέκνου στο σχετικό πίνακα –> Γονέας εν ενεργεία

ΥΓ. Οι νέες σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ” έχουν ημερομηνία έκδοσης 3-1-2023 –> Ένδειξη ημ/νίας έκδοσης
Εάν εμφανίζεται παλαιότερη ημερομηνία (18-12-2022 ή 2-1-2023) σημαίνει ότι ο browser δεν “κατέβασε” τη νέα σελίδα, αλλά εξακολουθεί να σας δείχνει παλαιότερη σελίδα που είναι αποθηκευμένη στον Η/Υ σας (μνήμη cache του browser).
Λύση 1 – Πατήστε ταυτόχρονα Control + F5 στο πληκτρολόγιο για να “αναγκάσετε” τον browser να ανανεώσει τη σελίδα.
Λύση 2 – Σβήστε τη μνήμη cache στις ρυθμίσεις του browser, πχ. για τον Chrome γίνεται έτσι –> Διαγραφή cache

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης