Προσμέτρηση εισφορών τριετίας στη σύνταξη

Α. Η αναγνώριση τριετίας είναι μία (ακριβή) λύση για όσους εμπίπτουν στην 40ετία, κατετάγησαν μέχρι το 1995 και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με αίτηση αποστρατείας το συντομότερο δυνατόν (με 32 έτη υπηρεσίας + 5ετία + 3ετία).
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος μπορεί να είναι και μικρότερος των 36 μηνών, προκειμένου να συμπληρωθούν ακριβώς 40 συντάξιμα έτη όπως αναλύεται εδώ: Αλλαγή τρόπου εισαγωγής πρόσθετης τριετίας

Για τον υπολογισμό της σύνταξης στο enstoloi.net, μέχρι τώρα η τριετία λαμβανόταν υπόψη μόνο για τη θεμελίωση και για την αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης, το οποίο για 40 συντάξιμα έτη είναι 50,01% ακριβώς.
Όμως ανάλογα με το έτος της αίτησης αναγνώρισης τριετίας επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών, καθώς οι αποδοχές εκείνου του έτους λαμβάνονται υπόψη στο τετραπλάσιο (1 φορά για την πραγματική υπηρεσία και 3 φορές για την τριετία).

Β. Παράδειγμα για αίτηση τριετίας το 2019 και διαγραφή 30/6/2026, ο μέσος όρος αποδοχών εξάγεται ως εξής:
1. Αποδοχές 17 ετών 2002 ~ 2018 αναπροσαρμοζόμενες κάθε έτος με το συνολικό πληθωρισμό έως το 2024.
2. Αποδοχές έτους 2019 επί 4 φορές (λόγω άθροισης τριετίας), αναπροσαρμοζόμενες με τον πληθωρισμό 2019-2024.
3. Αποδοχές 5 ετών 2020 ~ 2024 αναπροσαρμοζόμενες κάθε έτος με το συνολικό πληθωρισμό έως το 2024.
4. Αποδοχές 1,5 έτους 2025 ~ 30/6/2026 χωρίς αναπροσαρμογή (διότι ο πληθωρισμός 2025 καθορίζεται την 31-12-2026).
5. Συντάξιμα έτη από 2002 έως 30-6-2026: 24,5 έτη πραγματικά + τριετία = 27,5 έτη = 330 μήνες
Μέσος όρος αποδοχών: Αποδοχές 1-1-2002 ~ 30-6-2026 / συντάξιμος χρόνος = Άθροισμα B1 ~ B4 / Μήνες Β5

Γ. Η αναγνώριση τριετίας γενικά προσαυξάνει το μέσο όρο αποδοχών, λόγω αυξημένων αποδοχών στο έτος της αίτησης.
Υπάρχει όμως μία ιδιαιτερότητα / εξαίρεση στο συγκεκριμένο γενικό κανόνα, καθώς με (ακριβότερη) αναγνώριση το έτος 2022 ο μέσος όρος αποδοχών μειώνεται σε σχέση με τη (φθηνότερη) αναγνώριση το 2021 !
Αυτό δεν είναι λάθος στον υπολογισμό, αλλά αποτέλεσμα της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών.
Ο πληθωρισμός έτους 2021 ήταν εξαιρετικά υψηλός (9,65%), δηλαδή για την εξαγωγή του μέσου όρου αποδοχών οι μισθοί έτους 2021 προσαυξάνονται κατά 9,65% και καταλήγουν υψηλότεροι από τους μισθούς του 2022.
Για τον ίδιο λόγο συμφέρει οι αιτήσεις αναγνώρισης (θητεία, ΑΕΙ, τριετία) να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι οι εισφορές είναι σταθερές (άτοκες) υπολογιζόμενες σε μισθούς παρελθόντων ετών, αλλά προκύπτει κέρδος στο μέσο όρο αποδοχών (ανέξοδα) λόγω της ετήσιας αναπροσαρμογής αυτών των μισθών.

Δ. Άλλες βελτιώσεις
1. Για διαγραφή προ 2017 (παλιό μισθολόγιο), στις εφαρμογές Σύνταξη ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ για προέλευση ΑΣΣΥ (Σχολή Υπξκών) ο μισθολογικός βαθμός υπολογίζεται πλέον αυτόματα από το διοικητικό βαθμό –> Μισθολογικός βαθμός προ 2016
Σε περίπτωση προσαύξησης των 3 ετών Κονδύλη σε αξκούς ΑΣΣΥ, υπολογίζεται και η μείωση του μισθολογικού βαθμού στη σύνταξη (ερώτηση 3.4 στην ενότητα FAQ) –> Έτη Κονδύλη με μείωση μισθoλογικού βαθμού αξκών ΑΣΣΥ

2. Ο χρόνος ασφάλισης των μερισμάτων ΜΤΝ και ΜΤΑ λογίζεται από την είσοδο στη στρατιωτική σχολή ή την κατάταξη.
Όμως τα ΕΚΟΕΜΝ και ΕΚΟΕΜΑ θεσπίστηκαν μεταγενέστερα με το Ν.2913/01 και η ασφάλιση ξεκίνησε την 23-5-2001.
Για να αποδοθεί πλήρες βοήθημα ΕΚΟΕΜΝ ή ΕΚΟΕΜΑ προβλέπεται παρακράτηση πρόσθετης εισφοράς αναγνώρισης από το μέρισμα, μέχρι να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης ίσος με το μέρισμα.
Πλέον στα μερίσματα ΜΤΝ και ΜΤΑ εμφανίζεται και η ημερομηνία λήξης της κράτησης για αναγνώριση πλήρους χρόνου ασφάλισης ΕΚΟΕΜΝ και ΕΚΟΕΜΑ αντίστοιχα –> Λήξη αναγνώρισης ΕΚΟΕΜΝ / ΕΚΟΕΜΑ

Ασφάλιση ΒΟΕΑ ΜΤΣ με εισφορές ε.ε. αποστράτων

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύμφωνα με την παρ. Γ παλαιότερου άρθρου: Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ
από 1-1-2023 ισχύει νέα διάταξη του ΜΤΣ, όπου μειώνεται στο μισό ο ασφαλιστικός χρόνος ΒΟΕΑ μετά την αποστρατεία του γονέα, λόγω των πολύ χαμηλών εισφορών ΒΟΕΑ επί του μερίσματος.

Οπότε οι 2 εναλλακτικές για το ΒΟΕΑ που έχει κάθε αποστρατευόμενος μετά την 1-1-2023 είναι:
1. Εισφορά 5% x μέρισμα: Μείωση 50% του ασφαλιστικού χρόνου μετά την 1-1-2023  –> Επεξήγηση μείωσης χρόνου
2. Εισφορά 1,75% x κλιμάκιο τελευταίου μισθού: Προσμέτρηση πλήρους ασφαλιστικού χρόνου 25 ετών.

Αναβαθμίστηκαν οι σελίδες υπολογισμού Σύνταξη ΓΕΣ και Αστυνομία τ.ΧΦ (νέα ημερομηνία έκδοσης: 15-1-2024), ώστε να υπολογίζεται το ποσό του ΒΟΕΑ τέκνων και με τις δύο ανωτέρω εναλλακτικές μετά την 1-1-2023.
Επίσης υπολογίζεται η διαφορά αυτών των 2 εναλλακτικών και στις εισφορές και στο δικαιούμενο ποσό ΒΟΕΑ.
Όπως πάντα, πιθανώς να χρειάζεται ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων Control + F5 για να ανανεωθούν οι σελίδες.

Β. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ
Για καλύτερη κατανόηση παρατίθεται παρακάτω ένα παράδειγμα εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης του ΜΤΣ.
Έστω απόστρατος Ανχης προέλευσης ΑΣΣΥ (από 1987 έως 2020) με δεύτερο τέκνο που γεννήθηκε 31-12-2007.

1. Απλή εισφορά μετά την 1-1-2023: Επιλογή [Τέκνο] –> 2ο
Εισφορά 5% στο μέρισμα ΜΤΣ = 173,12 € x 5% = 8,66 €
Εισφορές 10 ετών στην αποστρατεία = 8,66 € x 10 έτη x 12 μήνες = 1.039 €
Χρόνος ασφάλισης τέκνου: 15 έτη μέχρι 31-12-2022 + 10 έτη x 50% = 15 + 5 = 20 έτη (μειωμένος)
Δικαιούμενο ΒΟΕΑ: 10.971 € (μειωμένο)

2. Αυξημένη εισφορά εν ενεργεία μετά την 1-1-2023: Επιλογή [Τέκνο] –> Πλήρες
Εισφορά 1,75% στο κλιμάκιο Ανχη = 2.385 € x 1,75% = 41,74 €   (πενταπλάσια της απλής)
Εισφορές 10 ετών στην αποστρατεία = 39,64 € x 10 έτη x 12 μήνες = 5.009 €
Χρόνος ασφάλισης τέκνου: 25 έτη  (πλήρης)
Δικαιούμενο ΒΟΕΑ: 13.714 € (πλήρες)

3. Δηλαδή με την αυξημένη εισφορά ε.ε. μετά το 2023 καταβάλλονται επιπλέον εισφορές 3.970 € (= 5.009 – 1.039) για να δοθεί επιπλέον ΒΟΕΑ μόλις 2.743 € παραπάνω (= 13.714 – 10.971), δηλαδή αρνητική απόδοση εισφορών -31% !!!

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Επαναδιατυπώνεται το συμπέρασμα της παρ. Δ του παλαιότερου άρθρου: Ασφάλιση ΒΟΕΑ στο ΜΤΣ μετά την αποστρατεία
όπου επισημαίνονταν ότι είναι ασύμφορη η επιλογή πληρωμής εισφορών εν ενεργεία από τους απόστρατους.
Με καταβολή εισφορών εν ενεργεία, ουσιαστικά ο απόστρατος με δική του ζημία  καλύπτει τα ελλείματα του ταμείου λόγω λάθος σχεδιασμού τις προηγούμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την παρ. Β εδώ: Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Πρέπει να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η προαιρετική ασφάλιση με αρνητική απόδοση εισφορών, καθώς σε όλα τα εφάπαξ προβλέπεται άτοκη επιστροφή εισφορών μετά το 2015 αλλά σε καμία περίπτωση μείωση αυτών!
Η προαιρετική ασφάλιση θα πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον την άτοκη επιστροφή εισφορών (χωρίς ζημία), ώστε να προκύπτει κέρδος από τη μείωση της φορολογίας, όπως ακριβώς γίνεται στα εφάπαξ όλων των υπηρεσιών μετά το 2015.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να μειωθούν οι προαιρετικές εισφορές αποστράτου στο 50% περίπου των εισφορών εν ενεργεία του τελευταίου μισθού (από 100% που ισχύει τώρα) και εάν δεν γίνει αυτή η μείωση θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η προαιρετική ασφάλιση ώστε να μην παρασυρθεί σε ζημία κανένας απόστρατος!

Η ανωτέρω μείωση των εισφορών ε.ε. κατά την αποστρατεία επιβάλλεται και για λόγους δικαιοσύνης, αφού οι εν ενεργεία πληρώνουν εισφορές που αυξάνονται σταδιακά με κάθε προαγωγή (πχ. από Αλχίας έως Τχης), οπότε μεσοσταθμικά για την 25ετία οι εισφορές τους αντιστοιχούν στο 50% περίπου του υψηλότερου κλιμακίου αποστρατείας (πχ. Ανχης).

Έναρξη ασφάλισης εφάπαξ στην Αστυνομία

Η έναρξη ασφάλισης αστυνομικών για τα εφάπαξ ΤΠΑΣ / ΤΠΥΑΠ / ΤΠΔΥ εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:
α. Προσμέτρηση ή όχι του χρόνου φοίτησης στη σχολή αστυφυλάκων, ανάλογα με το έτος κατάταξης.
β. Προσωπική επιλογή έναρξης ασφάλισης (προαιρετικού) εφάπαξ ΤΠΔΥ για προέλευση τ.ΧΦ.
γ. Καθιέρωση ασφάλισης εφάπαξ για προέλευση ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων.

Τροποποιήθηκε η σελίδα εφάπαξ για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (πάτημα Control + F5 για ανανέωση), ώστε να αναφέρεται η έναρξη ασφάλισης ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη –> Προαιρετικό ΤΠΔΥ τ.ΧΦ από 1999
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εισάγονται λάθος ημερομηνίες κατάταξης ή διαγραφής για να τροποποιείται ο χρόνος ασφάλισης, καθώς τότε θα υπολογιστούν λάθος οι βαθμοί, οι αποδοχές και οι κρατήσεις εφάπαξ όλων των ετών.
Εάν δεν ισχύει κάποιος από τους παρακάτω κανόνες (παρ. Α-Β-Γ), τότε θα πρέπει να επισημανθεί η διαφορά στα σχόλια ή με mail, ώστε να αλλάξει ο κανόνας και όχι τα υπηρεσιακά δεδομένα!

Α. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ τ.ΧΦ
1. Εφάπαξ ΤΠΑΣ (υποχρεωτικό)
α. Μέχρι το 1995 (= εισαγωγή με πανελλήνιες) ως έναρξη ασφάλισης ΤΠΑΣ θεωρείται η έξοδος από τη σχολή αστυνομίας, πχ. με κατάταξη 15-4-1991 και διάρκεια σχολής 6 μήνες το εφάπαξ υπολογίζεται από 15-10-1991 –> ΤΠΑΣ από ονομασία
β. Από το φθινόπωρο 1995 και μετά, ως έναρξη ασφάλισης εφάπαξ θεωρείται η κατάταξη (δεν αφαιρείται η σχολή).

2. Εφάπαξ ΤΠΔΥ (προαιρετικό)
Η προαιρετική δυνατότητα ασφάλισης στο ΤΠΔΥ δόθηκε με το Ν.2676/5-1-1999 –> Ν.2676 άρθρο 27 παρ. 14
Ο εν λόγω νόμος ισχύει από 5-1-1999, αλλά ταυτόχρονα είχε δοθεί η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούσαν να αναγνωρίσουν αναδρομικά χρόνο ασφάλισης από 1-1-1993 με καταβολή των ανάλογων πρόσθετων εισφορών.

Οπότε υπάρχουν τα κάτωθι ενδεχόμενα όσον αφορά την έναρξη της προαιρετικής ασφάλισης στο ΤΠΔΥ:
α. Κατάταξη έως 1992: Επιλογή ασφάλισης είτε από 1-1-1993, είτε από 5-1-1999 –> Επιλογή ΤΠΔΥ από 1993
β. Κατάταξη 1993 ~ 1998: Επιλογή ασφάλισης είτε από κατάταξη, είτε από 5-1-1999 –> Επιλογή ΤΠΔΥ από 1999
γ. Κατάταξη από 1999: Επιλογή ασφάλισης από κατάταξη –> Επιλογή ΤΠΔΥ

Β. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ τ.ΑΠ
1. Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ (υποχρεωτικό)
α. Μέχρι το 1995 (= εισαγωγή με πανελλήνιες) ως έναρξη ασφάλισης ΤΠΥΑΠ θεωρείται η έξοδος από τη σχολή αστυνομίας, πχ. με κατάταξη 15-4-1991 και διάρκεια σχολής 6 μήνες το εφάπαξ υπολογίζεται από 15-10-1991.
β. Από το φθινόπωρο 1995 και μετά, ως έναρξη ασφάλισης εφάπαξ θεωρείται η κατάταξη (δεν αφαιρείται η σχολή).

2. Εφάπαξ ΤΠΔΥ (υποχρεωτικό)
Για την Αστυνομία Πόλεων η ασφάλιση στο ΤΠΔΥ είναι υποχρεωτική από το 1936 ! –> ΦΕΚ 285/13-7-1936
α. Μέχρι το 1995 (= εισαγωγή με πανελλήνιες) ως έναρξη ασφάλισης ΤΠΔΥ θεωρείται η έξοδος από τη σχολή αστυνομίας, πχ. με κατάταξη 15-4-1991 και διάρκεια σχολής 6 μήνες το εφάπαξ υπολογίζεται από 15-10-1991.
β. Από το φθινόπωρο 1995 και μετά, ως έναρξη ασφάλισης εφάπαξ θεωρείται η κατάταξη (δεν αφαιρείται η σχολή).

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ – ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ (τ.ΧΦ & τ.ΑΠ)
Η κατηγορία αυτή αρχικά προβλεπόταν να ασφαλίζεται μόνο στο ΙΚΑ (σύνταξη) και σε ένα επικουρικό (ΤΕΑΕΧ ή ΤΕΑΥΑΠ).
Από 10-9-2003 ξεκίνησε η ασφάλιση για εφάπαξ και για μέρισμα ΜΤΣ ή ΜΤΠΥ –> Ν.3181/03 άρθρο 1 παρ. 10
Άρα για όλα τα εφάπαξ (ΤΠΑΣ / ΤΠΥΑΠ / ΤΠΔΥ) υπάρχουν δύο ενδεχόμενα όσον αφορά την έναρξη ασφάλισης:
α. Κατάταξη 2000 ~ 2003: Ασφάλιση από 10-9-2003.
β. Κατάταξη από 2004: Ασφάλιση από την ημερομηνία κατάταξης.
Σύμφωνα με τις παρ. Α και Β το εφάπαξ ΤΠΔΥ είναι προαιρετικό για προέλευση τ.ΧΦ και υποχρεωτικό για προέλευση τ.ΑΠ.

Αλλαγές στις συντάξεις από 1-1-2024

Ενημερώθηκαν, τροποποιήθηκαν και βελτιώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης με την αναπροσαρμογή 3% έτους 2024, καθώς και όλες τις υπόλοιπες αλλαγές που προβλέπονται να ισχύσουν από 1-1-2024.

Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1. Αναπροσαρμογή 3% λόγω πληθωρισμού
Αποφασίστηκε η αύξηση των νέων συντάξεων ΕΦΚΑ κατά 3% (= προσωρινός μέσος όρος πληθωρισμού + ανάπτυξης 2023).
Ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής, η αύξηση στη σύνταξη ΕΦΚΑ θα ισχύσει ως εξής:
α. Διαγραφή μέχρι 31 Νοεμβρίου 2023:
Αύξηση 3% στην εθνική + 3% στην ανταποδοτική σύνταξη
β. Διαγραφή από 31 Δεκεμβρίου 2023:
Αύξηση 3% στην εθνική + 4,3% στην ανταποδοτική σύνταξη (= αύξηση μέσου όρου αποδοχών με πληθωρισμό 2023)
Για διαγραφή 31-12-2023 ο ΕΦΚΑ καθορίζει την ανταποδοτική σύνταξη μαζί με τον πληθωρισμό έτους 2023 (ως Α.1.β.).

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΑντιστοιχία υπολογισμών με τους πίνακες της επίσημης μηνιαίας ανάλυσης του ΕΦΚΑ
Στην εικόνα στα αριστερά καταγράφεται η αντιστοιχία των αποτελεσμάτων στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης με τους πίνακες της επίσημης μηνιαίας ανάλυσης του ΕΦΚΑ (για παλαιούς συνταξιούχους).

2. Αυξήσεις μισθολογίου από 1-1-2024
Μετά την 1-1-2024, στον αυτόματο υπολογισμό των αποδοχών λαμβάνονται υπόψη όλες οι αυξήσεις του μισθολογίου που προβλέπονται από το Ν.5045/23, οι οποίες καταγράφονται εδώ: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

3. Κατάργηση μείωσης αρνητικής προσωπικής διαφοράς
Μέχρι και το 2023, όσοι παλαιοί συνταξιούχοι είχαν αρνητική προσωπική διαφορά (= μεγαλύτερη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ σε σχέση με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ), η αύξηση δεν δινόταν ολόκληρη αλλά παρακρατούνταν ένα ποσοστό που μειώνονταν σταδιακά (80% το 2020, 60% το 2021, 40% το 2022 και 20% το 2023) –> Παράδειγμα μείωσης 20% διαφοράς ΕΦΚΑ – ΓΛΚ
Το 2024 μηδενίζεται αυτό το ποσοστό και οι υψηλότερες νέες συντάξεις ΕΦΚΑ αποδίδονται ολόκληρες.

4. Κατάργηση περικοπής λόγω εργασίας (εξαιρείται πρόσληψη στο δημόσιο έως 62 ετών)
α. Με ρύθμιση στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας: Προτεινόμενο άρθρο 114
καταργείται η περικοπή στη σύνταξη και τα επικουρικά σε περίπτωση εργασίας συνταξιούχου με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, εκτός από την περίπτωση εργασίας σε ηλικία κάτω των 62 ετών σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης (δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ).
β. Σε περίπτωση εργασίας στο δημόσιο σε ηλικία κάτω των 62 ετών η σύνταξη αναστέλλεται πλήρως, δηλαδή ισχύει περικοπή 100% μέχρι να κλείσει τα 62 έτη ο συνταξιούχος που θα εργαστεί στο δημόσιο.
Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταγράφονται εδώ: Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

5. Αύξηση 8% στα επιδόματα ανικανότητας
Από 1-5-2023 αυξήθηκαν κατά 8% τα επιδόματα ανικανότητας: Ν.5043/2023 άρθρο 95 παρ. 1.γ.
Οι ανωτέρω αλλαγές ενσωματώθηκαν στις σελίδες σύνταξης με την επιλογή [Αιτία συνταξιοδότησης –> Ανικανότητα].

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ Σ.Α. – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΤΝ
1. Κατάργηση υποχρεωτικής ασφάλισης ΤΑΠΑΣΑ
Με σχετική ρύθμιση στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας: Προτεινόμενο άρθρο 116
προβλέπεται η απονομή επικουρικού με μόνη προϋπόθεση τα 15 έτη ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους, οπότε εκ των πραγμάτων καταργείται η υποχρεωτική αναγνώριση χρόνου στο ΤΑΠΑΣΑ για άμεση λήψη επικουρικού.
Στις σελίδες σύνταξης των σωμάτων ασφαλείας αφαιρέθηκε ο πίνακας υπολογισμού της υποχρεωτικής ασφάλισης και πλέον τα επικουρικά (ΤΕΑΕΧ – ΤΕΑΥΑΠ – ΤΕΑΥΠΣ) καθορίζονται με βάση τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης.
Κανονικά το ΤΑΠΑΣΑ μετά την ψήφιση του νόμου θα πρέπει να εκδώσει οδηγίες για όλους τους ασφαλισμένους του.

2. Καθορισμός ΕΚΟΕΜΝ για Σημαιοφόρους ΕΜΘ
Μετά από ενημέρωση του συναδέλφου GEORGIOSP προέκυψε ότι το Σεπτέμβριο 2023 το ΜΤΝ καθόρισε 65 μερίδια ΕΚΟΕΜΝ για Σημαιοφόρο ΕΜΘ με 35 έτη ασφάλισης ΜΤΝ, αναδρομικά από 1-1-2022 –> Απόφαση ΥΦΕΘΑ 12-9-2023

3. Μείωση μερισμάτων ΜΤΝ λόγω νέου μισθολογίου
Τα μερίδια μερίσματος ΜΤΝ δεν καθορίζονται μόνο από τον αποστρατευτικό βαθμό (όπως γίνεται στο ΜΤΣ και ΜΤΑ), αλλά επιπρόσθετα λαμβάνεται υπόψη και το αρχικό κλιμάκιο της εκάστοτε κατηγορίας (Α-35 ή Β-28 ή Γ-22).
Πχ. μέχρι το 2023 για Πλοίαρχο ΑΣΣΥ με 35 έτη υπηρεσίας ο συντελεστής μεριδίων είναι ίσος με:
2,421 = 2.385 (αποστρατευτικό κλιμάκιο Β-2) / 985 (αρχικό κλιμάκιο Β-28).
Από το 2024 για τα ίδια ακριβώς υπηρεσιακά δεδομένα ο συντελεστής μερίσματος γίνεται:
2,327 = 2.455 (νέο κλιμάκιο Β-2) / 1.055 (νέο κλιμάκιο Β-28).
Δηλαδή προκύπτει μείωση περίπου 4%, η οποία οφείλεται στην ισόποση (και όχι αναλογική) αύξηση των κλιμακίων.

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Πιθανή αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ)
Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ν.3865/10 συνεχίζει να ισχύει για όλους (παλαιούς και νέους συνταξιούχους).
Το ποσοστό της εισφοράς είναι 0% μέχρι 1.400 €, 3% από 1.400 ~ 1.700, 6% από 1.700 ~ 2.000, 7% από 2.000 ~ 2.300 κλπ.
Σε αρκετές συντάξεις η αύξηση από 2024 θα περιοριστεί λόγω υπέρβασης κάποιου ορίου και αλλαγής ποσοστού της ΕΑΣ.
Ειδικά σε ακραίες περιπτώσεις όπως η παρακάτω ολόκληρη η αναπροσαρμογή “χάνεται” εντελώς:
2023: Παλιά ακαθάριστη σύνταξη 1.660 € – 50 € (παλιά ΕΑΣ 3%) = 1.610
2024: Νέα ακαθάριστη σύνταξη 1.660 x 1,03 = 1.710 € – 103 € (νέα ΕΑΣ 6%) = 1.607 €, δηλαδή λιγότερο από πριν!

2. Πιθανή αύξηση εισφοράς Ν.4002/11
Και αυτή η εισφορά ίσως αυξηθεί, αλλά αφορά πολύ λίγους γιατί ισχύει μόνο με όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Υποβολή παραίτησης (= αίτηση αποστρατείας), δηλαδή δεν ισχύει στις αυτεπάγγελτες αποστρατείες.
β. Ακαθάριστη σύνταξη άνω των 1.808 € (= 1.700 € μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ).
γ. Ηλικία συνταξιούχου μικρότερη από 60 έτη.
Υψηλές συντάξεις με παραίτηση προκύπτουν μόνο για ανώτερους αξιωματικούς ή έχοντες πολλά διπλά εξάμηνα, στους οποίους όμως μπορεί να προκύψει κάποια ακραία περίπτωση όπως το παρακάτω παράδειγμα:
2023: Μεικτές αποδοχές 1.850  – 111 (ΕΑΣ 6%) = 1.73939 (Ν.4002) = 1.700
2024: Νέες αποδοχές 1.850 x 1,03 = 1.906  – 114 (ΕΑΣ 6%) = 179292 (Ν.4002) = 1.700 €, άρα “χάνεται” όλη η αύξηση!

3. Καθορισμός πληθωρισμού
Στους υπολογισμούς ο πληθωρισμός 4,3% (έτους 2023) είναι προσωρινός, καθώς το επίσημο ποσοστό θα καθοριστεί την άνοιξη του 2024, αφού τα δεδομένα οριστικοποιούνται μετά το πέρας της χρονιάς (σύγκριση 31-12-2022 με 31-12-2023).
Πχ. ο πληθωρισμός 2022 καθορίστηκε το Φεβρουάριο 2023 –> Γνωστοποίηση πληθωρισμού συνταξιοδοτήσεων έτους 2022
Τότε προέκυψε ότι η αύξηση 7,75% που αποφασίστηκε το Νοέμβριο 2022 τελικά έπρεπε να ήταν 7,60% μετά το πέρας της χρονιάς (μικρότερη κατά 0,15% της δοθείσας), οπότε για να καθοριστεί το φετινό ποσοστό αναπροσαρμογής 3% αφαιρέθηκε το “πλεονάζον” ποσοστό 0,15% του 2023.

Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ ΤΑΛΣ Λιμενικού

Ενημερώθηκε η εφαρμογή υπολογισμού του εφάπαξ ΤΑΛΣ των λιμενικών για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024, καθώς και για αναλυτική καταγραφή των υπηρεσιακών δεδομένων για τον καθορισμό του τμήματος ΙΙ του εφάπαξ (επιστροφή εισφορών από 1-1-2015).
Η εφαρμογή ισχύει για ονομασία μέχρι 31-12-2014 και για διαγραφή μέχρι 31-12-2050.

Α. Τρόπος υπολογισμού
1. Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στο μισθολόγιο από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

2. Ο τρόπος εισαγωγής των υπηρεσιακών δεδομένων (ανάλογα με την προέλευση) περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. Ε. του παλαιότερου άρθρου: Εισαγωγή δεδομένων εφάπαξ ΕΛΟΑΝ Λιμενικού
Για περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η τυπική εξέλιξη (πχ. δικαστικές αποφάσεις ή στέρηση βαθμού κλπ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προέλευση [Σχ. Υπξκών] από όλους εισάγοντας κανονικά όλες τις προαγωγές όπως συνέβησαν.

3.α. Ο υπολογισμός του Τμήματος Ι του εφάπαξ ΤΑΛΣ γίνεται με βάση τον τελευταίο μήνα μισθοδοσίας ως εξής:
Έτη μέχρι το 2014 x [Βασικός μισθός (κλιμάκιο) + 50% επιδόματος συνθηκών] x 78,4%.
3.β. Το Τμήμα ΙΙ του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ είναι η επιστροφή των εισφορών που κρατήθηκαν από 1-1-2015 (για όλους).
Οπότε η αύξηση των μισθών από 1-1-2024 θα επηρεάσει σταδιακά το εφάπαξ ανάλογα με το έτος διαγραφής.

4. Για τους Λιμενοφύλακες η ασφάλιση στο ΤΑΛΣ ξεκινάει από την αποφοίτησή τους από τη σχολή Λιμενοφυλάκων, ενώ για όλους τους υπόλοιπους από την ημερομηνία κατάταξης –> Έναρξη ασφάλισης ΤΑΛΣ

5. Οι Λιμενοφύλακες μέχρι το 2002 πλήρωναν διπλάσιες εισφορές στο ΤΑΛΣ από την ονομασία τους μέχρι να γίνουν Κελευστές (και να ασφαλιστούν στο δεύτερο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ), οπότε ο χρόνος αυτός μετράει διπλά στο ΤΑΛΣ.
Στην εφαρμογή υπολογίζεται αυτόματα αυτός ο διπλάσιος χρόνος στο τμήμα Ι –> 1990 ως 2014 = 24 + 10 έτη ασφάλισης

6. Στο εφάπαξ ΤΑΛΣ δεν επιβάλλεται καμία κράτηση (ούτε φόρος).

Β. Λήψη εφάπαξ ΤΑΛΣ εν ενεργεία με 35ετία
Το Μάιο 2023 δόθηκε το δικαίωμα λήψης εφάπαξ ΤΠΥΠΣ στην ενέργεια με 35 έτη ασφάλισης: ΠΔ 57/2003 άρθρο 1
Όμως στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η μετοχική σχέση και δεν μπορεί να συνεχιστεί η ασφάλιση (όπως γίνεται στο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ), οπότε δεν συμφέρει από οικονομική άποψη: Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης

Γ. Δεν προβλέπεται αναγνώριση χρόνου
Δεν προβλέπεται καμία αναγνώριση πρόσθετου χρόνου (θητεία, ΑΕΙ, πενταετία κλπ), αλλά τυχόν ύπαρξη θητείας επηρεάζει σημαντικά τους υπολογισμούς διότι αυξάνει τα μισθολογικά κλιμάκια (όπως γίνεται και στη σύνταξη).
Για το λόγο αυτό στο πεδίο “Θητεία” πρέπει να εισαχθεί και τυχόν προϋπηρεσία μονίμου στο στρατό (πχ. 60 μήνες ΕΠΟΠ).
Ούτε το ΑΕΙ αναγνωρίζεται στο εφάπαξ, αλλά σε κάποιες προελεύσεις η ύπαρξη πτυχίου επηρεάζει τη διοικητική εξέλιξη, ενώ μπορεί να επηρεάσει και τις μισθολογικές προαγωγές (πχ. διορισμός με πτυχίο ως προϋπόθεση κατάταξης).
► Προβλέπεται η αναγνώριση μόνο της Σχολής Λιμενοφυλάκων (συνήθως 6 μήνες), διότι σύμφωνα με την παρ. Α.4. η σχολή αυτή δεν έχει προσμετρηθεί στο εφάπαξ.

Δ. Οικογενειακή κατάσταση
Το εφάπαξ ΤΑΛΣ επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση διότι υπολογίζεται με βάση το 50% του επιδόματος ειδικών συνθηκών, το οποίο με τη σειρά του προσαυξάνεται για τους εγγάμους με ή χωρίς τέκνα.
Η εφαρμογή υπολογίζει τη διακοπή του επιδόματος τέκνων μεσοσταθμικά στα 23 έτη (κανονικά σταματάει στα 22 ~ 24 έτη), πχ. για έτος γέννησης τελευταίου τέκνου το 2003 μηδενίζεται το επίδομα τέκνων το 2026.
Σύμφωνα με την παρ. Α.3.α. στο εφάπαξ ΤΑΛΣ χρησιμοποιείται η μισθοδοσία του τελευταίου μήνα, άρα εάν κατά την αποστρατεία έχει διακοπεί το επίδομα τέκνων, τότε προσμετράται μειωμένο το επίδομα ειδικών συνθηκών (από 130 € σε 70 € εγγάμου χωρίς τέκνα).

Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ Πυροσβεστικής

Ενημερώθηκε η εφαρμογή υπολογισμού των εφάπαξ Πυροσβεστικής ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ, για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024.
Η εφαρμογή ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2008 και για διαγραφή μέχρι 31-12-2050, λόγω του εφάπαξ ΤΠΔΥ που υπολογίζεται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013.

Α. Τρόπος υπολογισμού
1. Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στο μισθολόγιο από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

2. Ο τρόπος εισαγωγής των υπηρεσιακών δεδομένων (ανάλογα με την προέλευση) περιγράφεται αναλυτικά στο παλαιότερο άρθρο: Ανανέωση εφαρμογής εφάπαξ Πυροσβεστικής – enstoloi.net
Για περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η τυπική εξέλιξη (πχ. δικαστικές αποφάσεις ή στέρηση βαθμού κλπ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προέλευση [Σχ.Επ. & Μ.] από όλους εισάγοντας κανονικά όλες τις προαγωγές όπως συνέβησαν.

3. Το Τμήμα Ι του εφάπαξ ΤΠΔΥ υπολογίζεται σύμφωνα με αυτό το άρθρο: Εφάπαξ ΤΠΔΥ με το νέο ασφαλιστικό
Το Τμήμα ΙΙ του εφάπαξ ΤΠΔΥ είναι η επιστροφή των εισφορών που κρατήθηκαν από 1-1-2014.

4.α. Οι αποδοχές για τον υπολογισμό του Τμήματος Ι του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ είναι:
Παλιοί ασφαλισμένοι: Μέσος όρος βασικών μισθών τελευταίου έτους + Οικογενειακή σταθερά (= 70 €).
Η οικογενειακή σταθερά λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχουν γίνει αντίστοιχες κρατήσεις για τουλάχιστον 3 έτη, άρα το πρώτο τέκνο πρέπει να έχει γεννηθεί τουλάχιστον 3 έτη πριν από τη διαγραφή.
Νέοι ασφαλισμένοι: Μέσος όρος συνολικών αποδοχών τελευταίας πενταετίας
β. Το Τμήμα ΙΙ του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ είναι η επιστροφή των εισφορών που κρατήθηκαν από 1-1-2015 (για όλους).
Οπότε η αύξηση των μισθών από 1-1-2024 θα επηρεάσει σταδιακά το εφάπαξ ανάλογα με το έτος διαγραφής.

5. Στα εφάπαξ ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ δεν επιβάλλεται καμία κράτηση (εννοείται ούτε φόρος).

Β. Λήψη εφάπαξ ΤΠΥΠΣ εν ενεργεία με 35ετία
Το 2022 δόθηκε το δικαίωμα λήψης εφάπαξ ΤΠΥΠΣ στην ενέργεια με 35 έτη ασφάλισης: Ν. 4985/22 άρθρο 78
Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνεχίσει ή όχι την ασφάλιση για επιπλέον εφάπαξ μέχρι τη διαγραφή.
Όμως στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστούν τόκοι μέχρι τη διαγραφή (επί του ληφθέντος εφάπαξ), οπότε μετά τη λήψη του εφάπαξ στην 35ετία η συνέχιση της ασφάλισης συνήθως συμφέρει αλλά όχι πάντα.
Πλήρης οικονομική ανάλυση του θέματος υπάρχει εδώ: Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης

Γ. Δεν προβλέπονται αναγνωρίσεις
Δεν προβλέπεται αναγνώριση της θητείας σε κανένα εφάπαξ, αλλά τυχόν ύπαρξη θητείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υπολογισμούς διότι αυξάνει τα μισθολογικά κλιμάκια (όπως γίνεται και στη σύνταξη).
Για τον ίδιο λόγο στο πεδίο “Θητεία” πρέπει να εισαχθεί και τυχόν προϋπηρεσία μονίμου στο στρατό (πχ. 60 μήνες ΕΠΟΠ).
Ούτε το ΑΕΙ αναγνωρίζεται στο εφάπαξ, αλλά η ύπαρξη πτυχίου επηρεάζει τη διοικητική εξέλιξη σε κάποιες προελεύσεις, ενώ μπορεί να επηρεάσει και τις μισθολογικές προαγωγές (πχ. διορισμός με πτυχίο ως προϋπόθεση κατάταξης).

Δ. Οικογενειακή κατάσταση
Στους νέους ασφαλισμένους και τα δύο εφάπαξ (ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ) επηρεάζονται από την οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος / διαζευγμένος με ή χωρίς τέκνα), διότι οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών και επηρεάζονται τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών στο νέο μισθολόγιο (και εξομάλυνσης στο παλιό).

Στους παλιούς ασφαλισμένους η οικογενειακή κατάσταση έχει σημασία για να ληφθεί υπόψη η οικογενειακή σταθερά στο εφάπαξ ΤΠΥΠΣ, καθώς και για τον υπολογισμό του Β’ τμήματος του εφάπαξ ΤΠΔΥ, διότι στο νέο μισθολόγιο οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών για όλους.

Η εφαρμογή συνυπολογίζει την ενηλικίωση τέκνων στα 23 έτη, πχ. για γέννηση τέκνου την 20-5-1996 αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών την 20-5-2019, ανάλογα με τα υπόλοιπα ανήλικα τέκνα.

Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών

Ενημερώθηκε η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών, συμπεριλαμβάνοντας τις πρόσφατες αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024
Η εφαρμογή ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2008 και για διαγραφή μέχρι 31-12-2050, λόγω του εφάπαξ ΤΠΔΥ που υπολογίζεται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013.

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Οι κρατήσεις εφάπαξ στο μισθό και ο υπολογισμός των εφάπαξ ΤΑΠΑΣΑ είναι διαφορετικός για την τ.ΧΦ (ΤΠΑΣ) και την τ.ΑΠ (ΤΠΥΑΠ), ενώ επίσης διαφέρουν οι εισφορές και το δικαιούμενο ποσό για παλιούς και νέους ασφαλισμένους.
Ο τρόπος υπολογισμού για κάθε περίπτωση περιγράφεται εδώ: Νέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας από 1-1-2017

2. Για Σχολή Αξκών και ΤΕΜΑ ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον τελευταίο διοικητικό βαθμό και τα έτη ανά βαθμό στον πίνακα προαγωγών, διότι πάντα υπάρχει διαφορά στους χρόνους προαγωγής λόγω οργανικών θέσεων, ειδικότητας κλπ.

3. Για όλες τις υπόλοιπες προελεύσεις η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα με βάση (και) το τελευταίο βαθμολόγιο που περιγράφεται εδώ: Εφάπαξ με νέο βαθμολόγιο Αστυνομίας (ΠΔ 82/21)
Ομοίως υπολογίζεται αυτόματα και ο καταληκτικός (αποστρατευτικός) βαθμός ανάλογα με την αιτία λήψης εφάπαξ, πχ. με όριο ηλικίας συνήθως ο αποστρατευτικός βαθμός είναι μεγαλύτερος (εξαρτάται και από τα συνολικά έτη υπηρεσίας).
Σημείωση: Για περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η τυπική εξέλιξη (πχ. δικαστική δικαίωση ή στέρηση βαθμού κλπ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προέλευση Αξ.ΤΕΜΑ από όλους εισάγοντας κανονικά όλες τις προαγωγές όπως συνέβησαν.

4. Στα εφάπαξ ΤΠΑΣ (τ.ΧΦ) και ΤΠΥΑΠ (τ.ΑΠ) ισχύουν οι κρατήσεις που περιγράφονται εδώ: Κρατήσεις εφάπαξ αστυνομίας

5. Το εφάπαξ ΤΠΔΥ δεν έχει κρατήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με αυτό το άρθρο: Εφάπαξ ΤΠΔΥ με το νέο ασφαλιστικό

6. Το πεδίο ΑΕΙ (σε έτη) επηρεάζει το εφάπαξ εάν το πτυχίο ήταν προσόν κατάταξης και ο χρόνος σπουδών μετράει για διοικητικές προαγωγές. Εάν το ΑΕΙ απλά αναγνωρίστηκε για σύνταξη δεν έχει σημασία για το εφάπαξ και εισάγετε ΑΕΙ = ΟΧΙ.

Β. Αναγνωρίσεις
Στο ΤΑΠΑΣΑ δεν προβλεπόταν κανενός είδους αναγνώριση και μόλις το 2017 δόθηκε δικαίωμα αναγνώρισης μόνο της σχολής αστυνομίας για χρόνο πριν το 1995: Αίτηση αναγνώρισης χρόνου φοίτησης στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.
Επειδή και στο ΤΠΔΥ δεν μετρούσε η αστυνομική σχολή, μόνο για κατάταξη πριν το 1995 εμφανίζεται πεδίο σχολής σε μήνες, οι οποίοι αφαιρούνται από το χρόνο ασφάλισης –> Εισαγωγή μηνών σχολής (προ 1995)
Εάν κάποιος έχει κάνει αίτηση και πλήρωσε εισφορές εφάπαξ για τη σχολή πρέπει να εισάγει μήνες σχολής 0 (μηδέν).

Αντίθετα δεν προβλέπεται αναγνώριση της θητείας σε κανένα εφάπαξ, αλλά τυχόν ύπαρξη θητείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υπολογισμούς διότι αυξάνει τους βασικούς μισθούς (όπως γίνεται και στη σύνταξη).
Για τον ίδιο λόγο στο πεδίο “Θητεία” πρέπει να εισαχθεί και τυχόν προϋπηρεσία μονίμου στο στρατό (πχ. 60 μήνες ΕΠΟΠ).

Γ. Οικογενειακή κατάσταση
Στους νέους ασφαλισμένους όλα τα εφάπαξ (ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ και ΤΠΔΥ) επηρεάζονται και από την οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος με ή χωρίς τέκνα), διότι οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών και επηρεάζονται τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών στο νέο μισθολόγιο (και εξομάλυνσης στο παλιό).

Στους παλιούς ασφαλισμένους η οικογενειακή κατάσταση έχει σημασία μόνο για όσους δικαιούνται εφάπαξ ΤΠΔΥ και μόνο για το Β’ τμήμα του εφάπαξ, διότι στο νέο μισθολόγιο οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών για όλους.

Η εφαρμογή συνυπολογίζει την ενηλικίωση τέκνων στα 23 έτη, πχ. για γέννηση τέκνου την 20-5-1996 αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών την 20-5-2019, ανάλογα με τα υπόλοιπα ανήλικα τέκνα.

Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών

Ενημερώθηκαν και ανανεώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών, συμπεριλαμβάνοντας τις πρόσφατες αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

Α. Ασφαλιστέες αποδοχές
Οι αποδοχές υπολογισμού του εφάπαξ στρατιωτικών (επί των οποίων κρατείται εισφορά 3,9%) είναι οι κάτωθι:
Μισθολογικό κλιμάκιο + Επίδομα ειδικών συνθηκών + 176 €
Σημειώνεται ότι το επίδομα ειδικών συνθηκών προσαυξάνεται για έγγαμους και έγγαμους με τέκνα.
Οπότε οι πρόσφατες αυξήσεις που επηρεάζουν το εφάπαξ είναι τα επιπλέον 70 € στο μισθολογικό κλιμάκιο και τα 15 € στην προσαύξηση λόγω οικογενειακής κατάστασης (70 € από 55 € οι έγγαμοι και 130 € από 115 € οι έγγαμοι με τέκνα).

Β. Υπολογισμός εφάπαξ
1. Τμήμα Ι για τα έτη έως και το 2014
Προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών ετών επί των ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύουν κατά τη διαγραφή.
Ειδικά για το επίδομα ειδικών συνθηκών (ΕΕΣ) λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.
Πχ. ακόμη και εάν τα τέκνα ενηλικιώθηκαν πριν τη διαγραφή, το ΕΕΣ υπολογίζεται με την προσαύξηση εγγάμων με τέκνα.
2. Τμήμα ΙΙ για τα έτη μετά το 2015
Είναι η ουσιαστικά άτοκη επιστροφή των εισφορών (3,9% x ασφαλιστέες αποδοχές) που κρατούνται από το μισθό.

Γ. Αναγνωρίσεις
Προβλέπονται οι κάτωθι αναγνωρίσεις με εισφορά 3,9% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κατά την ημερομηνία της αίτησης.
1. Χρόνος θητείας (κληρωτού / εφέδρου / δοκίμου).
2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου ΑΕΙ, μόνο εφόσον το πτυχίο ήταν τυπικό προσόν για την κατάταξη.
Ουσιαστικά αφορά μόνο όσους προσλήφθησαν απευθείας ως αξκοί με ειδικό διαγωνισμό.

Η εφαρμογή υπολογίζει το κόστος με βάση τις τελευταίες αποδοχές, θεωρώντας ότι η αίτηση έγινε κατά την αποστρατεία.
Εάν η αίτηση και η αποπληρωμή έχουν γίνει νωρίτερα, εισάγεται ΟΧΙ στην επιλογή “Οφειλή” στον πίνακα του εφάπαξ.

Δ. Οικογενειακή κατάσταση
1. Άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής οικογενειακής κατάστασης σε έτη αντί για ακριβείς ημερομηνίες, διότι διαφορά λίγων μηνών (σε σχέση με το έτος) επηρεάζει απειροελάχιστα το τελικό ποσό εφάπαξ.
2. Εισάγεται το έτος γάμου εφόσον είναι μετά το 2015. Για γάμο πριν το 2014 δεν έχει σημασία το ακριβές έτος, διότι η έγγαμη κατάσταση επηρεάζει το τμήμα ΙΙ του εφάπαξ μόνο μετά την 1-1-2015.
3. Εάν υπάρχουν πολλά τέκνα χρειάζεται η εισαγωγή της γέννησης του πρώτου και του τελευταίου.
Αυτό γίνεται διότι με τη γέννηση του πρώτου τέκνου αυξάνεται το ΕΕΣ κατά 60 € (από έγγαμο σε έγγαμο με τέκνα), ενώ μετά το συγκεκριμένο επίδομα παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων.
4. Η γέννηση τελευταίου τέκνου χρειάζεται διότι η εφαρμογή για τον υπολογισμό των εισφορών (τμήμα ΙΙ εφάπαξ) μειώνει αυτόματα το ΕΕΣ μετά την ενηλικίωση του τελευταίου τέκνου στα 23 έτη μεσοσταθμικά (από έγγαμο με τέκνα σε έγγαμο).
Πχ. για γέννηση τελευταίου τέκνου το 1998 η εφαρμογή μετά το 2021 μειώνει κατά 60 € το ΕΕΣ (σε έγγαμο χωρίς τέκνα).

Ε. Διάφορα
1. Απόφοιτοι ΑΣΣΥ με πτυχίο ΑΕΙ μπορούν να εισάγουν βαθμό αποστρατείας μέχρι Ταξίαρχο. Επειδή δεν έχει καθοριστεί μισθολογικό κλιμάκιο Ταξιάρχου κατηγορίας Β, η μόνη διαφορά είναι η αύξηση του ΕΕΣ κατά 10 € (σε σχέση με Σμήναρχο).
2. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα με τους ΕΜΘ, όπου οφείλονται επιπλέον εισφορές 2% προκειμένου να μετρήσει η πρώτη πενταετία (μετά την κατάταξη) στο εφάπαξ. Για το λόγο αυτό υπάρχει το πεδίο “Αίτηση 2%” όπου εάν επιλεγεί ΟΧΙ υπολογίζεται πολύ μικρότερο ποσό διότι αφαιρούνται 5 έτη από το Τμήμα Ι του εφάπαξ πριν το 2014.
3. Στους ΕΠΟΠ με αναγνώριση διετίας ΑΕΙ, η μόνη διαφορά είναι η αύξηση του ΕΧΥ κατά 4% για τα έτη 2015 και 2016, που σημαίνει ελάχιστα μεγαλύτερη επιστροφή εισφορών στο τμήμα ΙΙ του εφάπαξ μόνο για αυτά τα έτη.
4. Εάν μετά το 2017 (λόγω νέου μισθολογίου) υπήρχαν περίοδοι όπου ο ασφαλισμένος ήταν άγαμος ή έγγαμος και γεννήθηκαν τέκνα μετά, κατά την απόδοση του εφάπαξ κρατούνται αναδρομικά οι οφειλόμενες εισφορές για αυτές τις περιόδους (διαφορά με τον έγγαμο με τέκνα), οι οποίες υπολογίζονται στην εφαρμογή.
5. Οι εφαρμογές ισχύουν για κατάταξη μέχρι 31-12-2014 και διαγραφή μέχρι 31-12-2050.

 

Νέα εφαρμογή εφάπαξ ΕΛΟΑΝ Λιμενικού

Δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή εφάπαξ ΕΛΟΑΝ λιμενικών, λόγω πολλών ιδιαιτεροτήτων και ως προς τον τρόπο κατάταξης και ως προς την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης, η οποία γενικά δεν συμπίπτει με την κατάταξη.

Α. Προέλευση, εξέλιξη και επέκταση ορίων κατάταξης / διαγραφής
1. Στη σχολή αξκών & υπξκών επιλέγεται επιπρόσθετα και ο τρόπος εισαγωγής (ιδιώτες ή υπξκοί ή λιμενοφύλακες).
2. Στους λιμενοφύλακες υπολογίζονται αυτόματα όλες οι διοικητικές & μισθολογικές προαγωγές.
3. Η εφαρμογή ισχύει για ονομασία μέχρι 31-12-2014 και διαγραφή μέχρι 31-12-2050.
4. Ως χρόνος σχολής λαμβάνονται υπόψη 9 μήνες για τη ΣΔΥ (υπξκών) και 6 μήνες για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

Β. Έναρξη ασφάλισης ανάλογα με την προέλευση
Η ένταξη των λιμενικών στο ταμείο ΕΛΟΑΝ προβλέφθηκε για πρώτη φορά στις 10-12-2002 με τις διατάξεις του Ν.3079/02, οι οποίες συμπληρώθηκαν την 2-10-2006 με το Ν.3490/06 ειδικά για τους λιμενοφύλακες.

Στην εφαρμογή υπολογίζεται αυτόματα η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης για εφάπαξ ΕΛΟΑΝ ως εξής:
1. Απόφοιτοι σχολής αξκών (ΣΔΣ): Ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 4
2. Απόφοιτοι σχολής υπξκών (ΣΔΥ): Ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 4
3.α. Λιμενοφύλακες με κατάταξη ως 2002: Ονομασία σε Κελευστή ή 2-10-2006 (όποιο έρθει πρώτο) –> Ν.3490/06 άρθρο 13
3.β. Λιμενοφύλακες με κατάταξη από 2003: Ονομασία σε Λιμενοφύλακα –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 5

Λογικά στις περιπτώσεις 1 & 2 (αξκοί και υπξκοί) πρέπει να παρακρατήθηκαν αναδρομικά από την υπηρεσία οι αναλογούσες εισφορές εφάπαξ, για όλα τα έτη από την ονομασία μέχρι και το 2002 που ψηφίστηκε ο Ν.3079/02.

Γ. Αναγνώριση πρόσθετου χρόνου στο εφάπαξ
Προβλέπεται αίτηση αναγνώρισης (που συμφέρει σχεδόν πάντα) των εξής χρόνων –> Αναγνωριζόμενοι χρόνοι ΕΛΟΑΝ
1. Χρόνος φοίτησης σε παραγωγική σχολή (ΣΔΣ / ΣΔΥ).
2. Χρόνος στρατιωτικής θητείας.
3. Χρόνος φοίτησης ΑΕΙ, μόνο εφόσον το πτυχίο αποτελούσε τυπικό προσόν κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα.
4. Χρόνος φοίτησης ΑΣΔΕΝ / ΑΕΝ.
5. Θαλάσσια υπηρεσία.
6. Χρόνος φοίτησης στη σχολή Λιμενοφυλάκων μόνο για ονομασθέντες μετά την 10-12-2002.

Στην εφαρμογή υπάρχει πεδίο επιλογής για κάθε αναγνώριση καθώς και όλων των χρόνων συνολικά, εμφανίζοντας τους μήνες αναγνώρισης, το συνολικό κόστος και την επακόλουθη αύξηση στο εφάπαξ –> Πεδίο αναγνώρισης ετών

Δ. Εξέλιξη και αποστρατευτικός βαθμός
Το Α’ τμήμα του εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31-12-2014  υπολογίζεται με βάση τον αποστρατευτικό βαθμό.
Επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις προαγωγής λίγο πριν τη διαγραφή, ο “Βαθμός αποστρατείας” εισάγεται πάντα από τον χρήστη και πρέπει να είναι ίσος ή μέχρι ένα βαθμό μεγαλύτερος από τον τελευταίο βαθμό του πίνακα προαγωγών –> Ασυμφωνία προτελευταίου και αποστρατευτικού βαθμού

Το Β’ τμήμα του εφάπαξ για τα έτη μετά την 1-1-2015 προκύπτει από τις παρακρατηθείσες εισφορές και για το λόγο αυτό χρειάζεται η ακριβής αποτύπωση της διοικητικής & μισθολογικής εξέλιξης μέσω της συμπλήρωσης του πίνακα προαγωγών (απόφοιτοι ΣΔΣ και ΣΔΥ), ενώ στους λιμενοφύλακες η διοικητική & μισθολογική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι βαθμοί και οι αποδοχές πριν το 2015 δεν επηρεάζουν το υπολογιζόμενο εφάπαξ.

Ε. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με την προέλευση

1. Σχολή Αξκών (ΣΔΣ)

α. Κατάταξη ως → Ιδιώτης
Αφορά την κατάταξη ιδιωτών στη σχολή αξιωματικών, είτε με εισιτήριες εξετάσεις, είτε κατευθείαν με πτυχίο ΑΕΙ.
Εισάγεται η ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο και συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών –> ΣΔΣ – Ιδιώτης
Ο χρόνος φοίτησης στη ΣΔΣ προκύπτει αυτόματα από τις ημερομηνίες κατάταξης και ονομασίας σε αξκό.
Σε περίπτωση απευθείας διορισμού με πτυχίο ΑΕΙ, εισάγετε ημερομηνία ονομασίας ίδια με την ημερομηνία κατάταξης.
Εάν υπάρχει πτυχίο ΑΕΙ πριν την εισαγωγή στη σχολή αξιωματικών ΛΣ και εφόσον τα έτη σπουδών προσμετρούν στο μισθό (για ΕΧΥ / μισθολογικό βαθμό / κλιμάκιο), τότε επιλέγεται [Προϋπηρεσία → ΝΑΙ].
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο (αποφοίτηση από ΣΔΣ / διορισμός).

β. Κατάταξη ως → Υπξκός ΣΔΥ
Ο πίνακας προαγωγών υπολογίζεται αυτόματα για τους βαθμούς υπξκού με βάση την κατάταξη, αλλά μετά την αποφοίτηση από τη ΣΔΣ (= Ονομασία Αξκός) πρέπει να συμπληρώνονται τα έτη ανά βαθμό αξκού –> ΣΔΣ από Υπξκός
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή (σε 9 μήνες από την κατάταξη).

γ. Κατάταξη ως → Λιμενοφύλακας
Ο πίνακας προαγωγών υπολογίζεται αυτόματα για τους βαθμούς υπξκού με βάση την κατάταξη, αλλά μετά την αποφοίτηση από τη ΣΔΣ (= Ονομασία Αξκός) πρέπει να συμπληρώνονται τα έτη ανά βαθμό αξκού –> ΣΔΣ από Λφκας
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Σημαιοφόρο ή Λιμενοφύλακα ή 2-10-2006 (ως παρ. Β ανωτέρω).


2. Σχολή Υπξκών (ΣΔΥ)

α. Κατάταξη ως → Ιδιώτης
Αφορά την κατάταξη ιδιωτών στη σχολή υπαξιωματικών (9 μήνες) μετά από εισιτήριες εξετάσεις.
Συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών από την προαγωγή σε Ακστή και μετά –> ΣΔΥ – Ιδιώτης
Επίσης εισάγονται τα έτη πτυχίου ΑΕΙ εκτός της σχολής υπαξιωματικών και εφόσον αυτά προσμετρούν στο μισθό (για ΕΧΥ / μισθολογικό βαθμό / κλιμάκιο) τότε μόνο επιλέγεται [Προϋπηρεσία → ΝΑΙ].
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή (σε 9 μήνες από την κατάταξη).

β. Κατάταξη ως → Λιμενοφύλακας
Ο πίνακας προαγωγών ξεκινάει ως Λιμενοφύλακας (χρόνος σχολής = 6 μήνες), ενώ στη συνέχεια το έτος προαγωγής σε Κελευστή προκύπτει αυτόματα από την ημερομηνία [Αποφοίτηση ΣΔΥ] –> ΣΔΥ από Λφκας
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Κελευστή ή Λιμενοφύλακα ή 2-10-2006 (σύμφωνα με παρ. Β.2 ανωτέρω).
Χρειάζεται ενημέρωση από τους ενδιαφερόμενους εάν είναι σωστή η υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης.


3. Σχολή Λιμενοφυλάκων

Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Λφκων θεωρείται 6 μήνες και υπολογίζεται αυτόματα ολόκληρη η διοικητική εξέλιξη, ενώ η εισαγωγή χρόνου ΑΕΙ επηρεάζει τη λήψη βαθμού Υπχου (με 34 έτη υπηρεσίας) –> Σχολή Λφκων
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Λιμενοφύλακα ή στις 2-10-2006 (σύμφωνα με παρ. Β.3 ανωτέρω).
Χρειάζεται ενημέρωση από τους ενδιαφερόμενους εάν είναι σωστή η υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης.

ΥΓ. Όπως γίνεται πάντα με κάθε καινούρια εφαρμογή, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν λάθη σε υπολογισμούς ή (το πιθανότερο) στην ημερομηνία έναρξης ασφάλισης που φυσικά επηρεάζει άμεσα το εφάπαξ.
Όμως για να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία που εισάγονται, κυρίως το έτος κατάταξης / διαγραφής, η προέλευση, το έτος ονομασίας, η ένρξη ασφάλισης κλπ.

Εγκύκλιος εναλλακτικής αναγνώρισης 5ετίας Σ.Α.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε εγκύκλιος με διευκρινήσεις για την αναγνώριση πενταετίας: e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 43 / 14-8-2023

Α. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ Σ.Α. ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Η πρώτη βασική προσθήκη είναι ότι επεκτείνεται η χρήση της πενταετίας (πάντα με αναγνώριση και πληρωμή εισφορών) στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας επί θητεία, αναφέροντας ως σχετικά παραδείγματα τους Συνοριακούς Φύλακες ορισμένου χρόνου του Ν.4647/19, τους πενταετείς Συνοριακούς Φύλακες του Ν.2622/98, καθώς και τους πενταετείς Ειδικούς Φρουρούς του Ν.2734/99 –> Παρ. 1.Α. εγκυκλίου
Επαναλαμβάνεται ο διαφορετικός τρόπος καθορισμού των εισφορών 5ετίας στα Σώματα Ασφαλείας σε σχέση με τους στρατιωτικούς (επί της αποζημίωσης πενθημέρου), δηλαδή οι εισφορές αναγνώρισης ανέρχονται σε 2.392 € συνολικά.
Τέλος αποκλειστικά για τις περιπτώσεις παραίτησης (όχι αυτεπάγγελτης αποστρατείας) συνεχίζει να ισχύει η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 25ετούς υπηρεσίας για την προσμέτρηση της 5ετίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνοριακοί Φύλακες του Ν.2622/98 και οι Ειδικοί Φρουροί του Ν.2734/99 μονιμοποιούνται τελικά ως αστυνομικοί, για αυτούς δεν αλλάζει τίποτε επί της ουσίας στην αναγνώριση 5ετίας.
Ουσιαστικά η ρύθμιση αφορά τους Συνοριακούς Φύλακες “ορισμένου χρόνου” του Ν.4647/19 που είναι ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, στους οποίους θα προσμετρηθεί η 5ετία εφόσον συμπληρώσουν 25ετή υπηρεσία με διαδοχικές ανανεώσεις.

Β. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η δεύτερη σημαντική αλλαγή που αναφέρεται στην εγκύκλιο είναι ότι: “Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο μπορεί να αναγνωρισθεί είτε ως συντάξιμος ή, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής.” –> Παρ. 1.Β. εγκυκλίου
Όπως έχει γίνει με αρκετές εγκυκλίους στο παρελθόν, το εν λόγω κείμενο αντί να διασαφηνίζει περιπλέκει ακόμη περισσότερο το θέμα και για το λόγο αυτό παρατίθενται παραπάτω 3 διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με το σχολιαστή!

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ)
Κάποιοι συνάδελφοι ερμήνευσαν την εγκύκλιο ως δυνατότητα προσμέτρησης της 5ετίας για βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή στους εν ενεργεία, δηλαδή για άμεση αύξηση του βαθμού και του μισθού λόγω αναγνώρισης της 5ετίας.
Αυτή η ερμηνεία όχι μόνο δεν είναι ρεαλιστική, αλλά θα καταργούσε εντελώς την ιεραρχία στα Σώματα Ασφαλείας!

Η επιλεκτική προσμέτρηση της 5ετίας για βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή στους εν ενεργεία θα σήμαινε:
► Τροποποίηση όλης της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προαγωγών
Σε όλα τα σώματα ισχύουν κανονισμοί προαγωγών με βάση συγκεκριμένα χρόνια υπηρεσίας ανά βαθμό, οπότε όλες οι προϋποθέσεις προαγωγών θα μειωνόταν κατά 5 έτη για όσους επιλέξουν την εναλλακτική αναγνώριση 5ετίας.
► Τεράστιες αδικίες μεταξύ του προσωπικού
Θα υπήρχαν περιπτώσεις όπου κάποιος νεώτερος (ηλικιακά και υπηρεσιακά) προσμετρώντας την 5ετία θα έπαιρνε προαγωγή νωρίτερα από συναδέλφους με περισσότερα έτη υπηρεσίας και θα γινόταν προϊστάμενός τους.
► Υποβάθμιση πραγματικών προσόντων (θητεία, ΑΕΙ κλπ)
Σε όσες υπηρεσίες επιβραβεύεται η ύπαρξη πρόσθετων προσόντων (θητεία κληρωτού / πτυχίο ΑΕΙ) με νωρίτερη προαγωγή, αυτά τα προσόντα λαμβάνονται υπόψη χωρίς την ανάγκη αναγνώρισης ή οποιασδήποτε πληρωμής, πολύ απλά διότι τα πραγματικά προσόντα δεν εξαγοράζονται!
► Κατάργηση εργασιακής εμπειρίας / αξιοκρατίας
Τα καθήκοντα και η επιλογή προϊσταμένων προκύπτουν κατά βάση από τα έτη υπηρεσίας, οπότε η προσμέτρηση 5 ετών “εικονικής” προϋπηρεσίας θα απέβαινε σε βάρος όσων εργάστηκαν πραγματικά για περισσότερα χρόνια.
Θα αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία να μην εξαρτάται η διοικητική εξέλιξη ενός στελέχους από αντικειμενικά κριτήρια και προσόντα (έτη υπηρεσίας, εμπειρία, εκπαίδευση, θητεία κλπ), αλλά η διοικητική εξέλιξη να εξαγοράζεται!

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ)
Η ερμηνεία αυτή αναφέρεται σε αυτό το άρθρο εφημερίδας: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Τι συμβαίνει με την μάχιμη πενταετία
όπου με την αναγνώριση δεν αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και το ποσοστό αναπλήρωσης, αλλά αυξάνεται μόνο ο μέσος όρος αποδοχών με βάση μία “εικονική” υπηρεσιακή εξέλιξη, στην οποία προστίθεται η πενταετία –> Απόσπασμα άρθρου

Δεν γνωρίζω εάν η εφημερίδα διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση, αλλά η αποσύνδεση των συντάξιμων αποδοχών από τις εισφορές και η προσαύξηση με βάση μεγαλύτερους “εικονικούς” βαθμούς / έτη υπηρεσίας (χωρίς πληρωμή αντίστοιχων εισφορών) έρχεται σε αντίθεση με τη βασική πρόνοια του ασφαλιστικού που είναι η ανταποδοτικότητα των εισφορών, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) λαμβάνουν σύνταξη με βάση τις καταβληθείσες εισφορές.
Σημειώνεται ότι το κόστος αναγνώρισης 5ετίας στα ΣΑ (40 € / μήνα) αντιστοιχεί σε αποδοχές μόλις 600 € (= 40 / 0,0667).

Εάν η ανωτέρω κατάργηση της ανταποδοτικότητας των εισφορών είναι όντως πολιτική απόφαση, σχεδόν σίγουρα το επόμενο βήμα θα είναι η μελλοντική επέκταση της ρύθμισης στους στρατιωτικούς και μετά στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, καταργώντας σταδιακά τη μοναδική διάταξη που επιτυγχάνει πραγματική ισονομία στο ασφαλιστικό για όλους τους Έλληνες, όπου οι συντάξιμες αποδοχές των εργαζομένων καθορίζονται από τις εισφορές που πληρώθηκαν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
Προσωπικά θεωρώ ότι η πιο λογική ερμηνεία της εγκυκλίου είναι η εξής:
Μέχρι το Ν. 4997/22 η μόνη δυνατότητα αναγνώρισης της πενταετίας ήταν η πληρωμή ενός σταθερού ποσού (2.392 €).
Αυτή η αναγνώριση δεν μπορεί να θεωρηθεί “πραγματική ασφάλιση” διότι δεν εξαρτάται από το μισθό και ένας αντιστράτηγος πληρώνει το ίδιο ποσό αναγνώρισης 5ετίας με έναν απλό αστυφύλακα.
“Πραγματική ασφάλιση” είναι οι εισφορές 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών όπως ισχύει για τους στρατιωτικούς, όπου ένας αντιστράτηγος καταβάλλει υπερτριπλάσιο ποσό αναγνώρισης από έναν λοχία (με βάση τις αποδοχές).

Επισημαίνεται ότι η φράση “δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής” δεν υπάρχει στο νόμο!
Ο νόμος αναφέρει απλά “αναγνώριση του χρόνου των 5 ετών ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης”, μαζί με τη διευκρίνιση ότι “οι εισφορές αντιστοιχούν στο χρόνο που ζητήθηκε να υπολογιστεί στο διπλάσιο” –> Άρθρο 23 Ν.4997/22
Η λογικότερη ερμηνεία της έννοιας της πραγματικής ασφάλισης (με εισφορές που αντιστοιχούν στην περίοδο αναγνώρισης), είναι η καταβολή εισφορών ως ποσοστό επί των αποδοχών της αναγνωριζόμενης πενταετίας, σε αντίθεση με την καταβολή εισφορών με βάση την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας.

Εν κατακλείδι η πιο λογική ερμηνεία της εγκυκλίου για τους εναλλακτικούς τρόπους αναγνώρισης της 5ετίας είναι η εξής:
α. Αναγνώριση 5ετίας ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας με καταβολή σταθερού ποσού
Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος αναγνώρισης 5ετίας που ίσχυε μέχρι το Ν.4997/22, όπου το ονομαστικό κόστος εξαγοράς δεν εξαρτάται από το μισθό, αλλά είναι σταθερό ποσό και ίδιο για όλους (40 € / μήνα αναγνώρισης).
Στην περίπτωση αυτή η προσμέτρηση της 5ετίας στη σύνταξη αυξάνει μόνο το ποσοστό αναπλήρωσης και δεν επηρεάζει το μέσο όρο αποδοχών, όπως είχε ήδη προβλεφθεί με παλαιότερη εγκύκλιο –> ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 / 2018

β. Αναγνώριση 5ετίας ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας με “πραγματική ασφάλιση”
δηλαδή με πληρωμή εισφορών 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος.
Στην περίπτωση αυτή το κόστος αναγνώρισης είναι σημαντικά υψηλότερο (από τριπλάσιο για χαμηλούς βαθμούς έως και πενταπλάσιο για βαθμούς ανωτάτων), αλλά η πενταετία πέραν της αύξησης του ποσοστού αναπλήρωσης της σύνταξης επηρεάζει και το μέσο όρο αποδοχών (είτε θετικά είτε αρνητικά), όπως ισχύει στους στρατιωτικούς.

ΥΓ. Ασχέτως ερμηνείας, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί και τρίτη εγκύκλιος για να εξηγήσει τις 2 προηγούμενες!