Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας

Οι συνάδελφοι G.G. και GeorgiosP μου απέστειλαν την πρόσφατη εγκύκλιο για τις αναγνωρίσεις: Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου
Η εγκύκλιος αφορά μόνο τους διπλούς χρόνους υπηρεσίας, δηλαδή τη μάχιμη πενταετία και τα εξάμηνα επικινδυνότητας.
Δεν ισχύει για τις αναγνωρίσεις χρόνου θητείας και ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπου εκεί ισχύει το καθεστώς του Ν.4387/16 με ποσοστό εισφορών 16,67% για το 2019 και 20% από το 2020 και μετά.

Πενταετία Σωμάτων Ασφαλείας
Η πρόσφατη διάταξη για την αναγνώριση πενταετίας δεν ισχύει για τα Σώματα Ασφαλείας, διότι σε αυτά οι εισφορές για την πενταετία πάντα ήταν και συνεχίζουν να είναι μικρότερες από ότι προβλέπεται για τους στρατιωτικούς.
Στα Σ.Α. το κόστος αναγνώρισης πενταετίας είναι 39,87 € x 60 μήνες = 2.392,20 € ακριβώς.
Αντίθετα μέχρι πρόσφατα το κόστος πενταετίας για στρατιωτικούς κυμαίνονταν από 6.000 ~ 10.000 € ανάλογα με το βαθμό, δηλαδή τριπλάσιο έως τετραπλάσιο σε σχέση με τα Σώματα Ασφαλείας.
Με την πρόσφατη εγκύκλιο το μέσο κόστος στο στράτευμα κυμαίνεται πλέον από 2.500 ~ 4.000 € (λιγότερο από το μισό σε σχέση με παλαιότερα), αλλά και πάλι είναι μεγαλύτερο από το κόστος της πενταετίας στα Σ.Α.
Φυσικά εννοείται ότι στα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζει να εφαρμόζεται το ισχύον ευνοΐκότερο καθεστώς ειδικά για την πενταετία, ενώ για τα διπλά εξάμηνα και τις υπόλοιπες αναγνωρίσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Τα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου για διπλούς χρόνους στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων είναι τα εξής:
Α. Διορισμός στο δημόσιο μέχρι 30-9-1990
Επιβεβαιώνεται ότι οι διπλάσιοι χρόνοι (5ετία και εξάμηνα επικινδυνότητας) αναγνωρίζονται χωρίς εισφορές, όπως ίσχυε πάντα.
Στην περίπτωση αυτή αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και αντίστοιχα το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, αλλά δεν επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και μετά.

Β. Διορισμός στο δημόσιο από 1-10-1990
Απαιτούνται εισφορές για την αναγνώριση και της 5ετίας και των εξαμήνων επικινδυνότητας.
1. Η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ακόμη και κατά την αποστρατεία.
2. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το χρονικό διάστημα το οποίο θέλει να αναγνωρίσει (πχ. επιλογή 5ετίας από 1996 έως 2000) και οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό 6,67% επί του μισθού που έπαιρνε κατά την αναγνωριζόμενη περίοδο.
3. Αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και αντίστοιχα το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, αλλά ταυτόχρονα προσαυξάνεται και ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και μετά.
Λογικά η προσαύξηση του μέσου όσου αποδοχών γίνεται μόνο εφόσον αναγνωριστεί διπλάσιος χρόνος μετά το 2002.
Δηλαδή εάν αναγνωριστεί η 5ετία τα έτη 1996 ~ 2000 δεν προσαυξάνεται ο μέσος όρος αποδοχών, αλλά εάν επιλεγούν τα έτη 2002 ~ 2006, τότε στις συντάξιμες αποδοχές των ετών 2002 ~ 2006 προστίθενται και οι αντίστοιχες εισφορές που πληρώθηκαν.
Η πρόσθεση των εισφορών στις συντάξιμες αποδοχές θα ενσωματωθεί μελλοντικά στους υπολογισμούς του site (δεν γίνεται τώρα).
4. Εάν κάποιος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης με τις παλιές διατάξεις αλλά αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί (δεν εξοφλήθηκε όλο το ποσό), τότε υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης επανυπολογισμού του κόστους αναγνώρισης.
α. Εφόσον υποβληθεί αίτηση επανυπολογισμού τότε από το συνολικό κόστος με τις νέες διατάξεις αφαιρούνται οι εισφορές που ήδη πληρώθηκαν και μειώνεται ισόποσα το υπολειπόμενο ποσό αναγνώρισης.
β. Στις περιπτώσεις όπου οι εισφορές που έχουν ήδη πληρωθεί (με το παλιό σύστημα) υπερβαίνουν το νέο κόστος μετά τον επανυπολογισμό, τότε ολοκληρώνεται η αναγνώριση αλλά δεν επιστρέφεται τυχόν υπερβάλλον ποσό που πληρώθηκε.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με βάση την ανωτέρω παρ. Β.4, όλοι οι στρατιωτικοί που βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης 5ετίας ή/και εξαμήνων με το παλιό σύστημα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επανυπολογισμού του κόστους αναγνώρισης, ώστε να μειωθούν (ή ακόμη και να μηδενιστούν) οι εναπομένουσες δόσεις.

Γ. Διορισμός στο δημόσιο από 1-1-2011
Οι διοριζόμενοι στο δημόσιο μετά το 2011 υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ και μέχρι τώρα υπήρχε κενό νόμου σχετικά με τις αναγνωρίσεις, διότι η νομοθεσία του ΙΚΑ δεν προέβλεπε αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας.
Με την εγκύκλιο επεκτείνεται το δικαίωμα αναγνώρισης διπλάσιου χρόνου (5ετίας και εξαμήνων) στους Δ.Υ. και τους στρατιωτικούς που διορίζονται μετά το 2011 και υπάγονται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ.

Δ. Υπόλοιπες αναγνωρίσεις
1. Ο χρόνος ΙΚΑ – ΟΑΕΕ αναγνωρίζεται χωρίς κόστος διότι έχουν ήδη πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές σύνταξης.
2. Το κόστος αναγνώρισης χρόνου θητείας και ΑΕΙ/ΤΕΙ προκύπτει από το έτος που έγινε (ή θα γίνει) η σχετική αίτηση.
α. Για αιτήσεις αναγνώρισης μέχρι 31-12-2016, το κόστος ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% των αποδοχών που ίσχυαν κατά την αίτηση.
β. Για αιτήσεις μετά την 1-1-2017, σύμφωνα με το Ν.4387/16 ο ενδιαφερόμενος πληρώνει πλέον το σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου, οπότε το κόστος ανέρχεται σε 16,67% επί των αποδοχών για αιτήσεις που υποβάλλονται το 2019 και αυξάνεται στο (τελικό) ποσοστό 20% για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το 2020.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Βελτιωτικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Με το άρθρο 19 του νόμου των 120 δόσεων (ψηφίστηκε στις 15-5-2019 αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη ΦΕΚ) επήλθαν δύο σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο του Ν.4387/16.

Α. Κατάργηση ηλικιακού ορίου
1. Καταργήθηκε το ηλικιακό όριο των 55 ετών, με βάση το οποίο σε περίπτωση που δεν υπήρχαν ανήλικα τέκνα, η σύνταξη συζύγου δινόταν μόνο για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία του θανάτου.
Η διάταξη αυτή καταργείται και η σύνταξη χηρείας συνεχίζεται να καταβάλλεται (για πάντα) χωρίς να υπάρχουν ηλικιακά όρια.
2. Η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη (δηλαδή το 70%) όταν ο επιζών σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν παίρνει δική του σύνταξη.
3. Εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη για τα 3 πρώτα χρόνια, αλλά μετά μειώνεται στο μισό (γίνεται 35% της αρχικής), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κατώτατο όριο 384 € εφόσον ο αρχικός δικαιούχος είχε 20 χρόνια ασφάλισης.
4. Δεν γίνεται επανυπολογισμός της σύνταξης με το νέο ασφαλιστικό κατά τη στιγμή του θανάτου, όπως προβλεπόταν πριν.
Οπότε δεν έχει σημασία η ημερομηνία θανάτου και το ποσοστό της σύνταξης χηρείας (70%) υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης του δικαιούχου ή επί της νέας σύνταξης σε περίπτωση αύξησης αυτής με το νέο ασφαλιστικό (πάνω από 43 συντάξιμα έτη).

Β. Αύξηση ποσοστού αναπλήρωσης από 50% σε 70%
Σύμφωνα με το Ν.4387/16, για θάνατο μετά την 13-5-2016 το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων χηρείας ήταν 50% και έτσι υπολογιζόταν οι συντάξεις χηρείας στο site, όπως αναλύεται σε παλαιότερο άρθρο: Προσθήκη υπολογισμού συντάξεων χηρείας
Επίσης μετά το θάνατο η αρχική (παλαιά) σύνταξη επαναπροσδιορίζεται με βάση το Ν.4387 ως νέα σύνταξη και επί αυτού του ποσού υπολογιζόταν το ποσοστό αναπλήρωσης 50% για τη σύνταξη συζύγου.

Β.1. Παλαιά σύνταξη χηρείας (50% x νέα σύνταξη μετά το 2016)
anaplirosi-xireias-50Μετά την 13-5-2016 άρχισαν να εκδίδονται συντάξεις χηρείας με βάση το Ν.4387/16, όπως φαίνεται στο παράδειγμα αυτής της δημοσίευσης –> Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
Όπως φαίνεται στην εικόνα στα αριστερά, εισάγοντας την επιλογή [Χηρεία] στο αντίστοιχο πεδίο των σελίδων υπολογισμού σύνταξης, τα αποτελέσματα στο site συμφωνούσαν πλήρως με την επίσημη ανάλυση σύνταξης χηρείας του ΓΛΚ που παρατίθεται στο ανωτέρω άρθρο.


Β.2. Νέα σύνταξη χηρείας (70% x νέα σύνταξη μετά το 2016)
anaplirosi-xireias-70Αυξήθηκε το ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης χηρείας στις σελίδες υπολογισμού από 50% σε 70%.
Το νέο ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνει αντίστοιχα και την προσωπική διαφορά που δικαιούνται οι επιζώντες σύζυγοι της περιόδου 2016 – 2018.
Στο παράδειγμα αριστερά φαίνεται πως διαμορφώνεται η σύνταξη της ανωτέρω παρ. Β.1 με την εφαρμογή ποσοστού αναπλήρωσης 70% στη νέα σύνταξη, καθώς και στην προσωπική διαφορά.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επιστροφή αναδρομικών εισφορών εφάπαξ αστυνομίας

Συνάδελφος αστυνομικός έστειλε την απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ –> Απόδοση κρατήσεων εφάπαξ στα στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, θα επιστραφεί το ποσό των κρατήσεων εφάπαξ στα αναδρομικά μισθού που δόθηκαν το Δεκέμβριο 2018, στα στελέχη των Σ.Α. που η ασφαλιστική σχέση εφάπαξ έληξε (ή θα λήξει) μετά την 1-1-2015.

Σύμφωνα με το Ν.4387/16 όλα τα εφάπαξ με λήξη ασφαλιστικής σχέσης μετά το 2015 αποτελούνται από 2 τμήματα:
α. Το τμήμα Ι του εφάπαξ για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2014 υπολογίζεται με τα τελευταία μισθολογικά δεδομένα.
Επειδή τα αναδρομικά μισθού που δόθηκαν το Δεκέμβριο 2018 θεωρήθηκαν “αποζημίωση” δεν αναπροσαρμόστηκαν οι μισθολογικοί βαθμοί του παλιού μισθολογίου, οπότε δεν αναπροσαρμόστηκε το εν λόγω τμήμα Ι του εφάπαξ.
β. Το τμήμα ΙΙ του εφάπαξ για το χρονικό διάστημα μετά την 1-1-2015 είναι η (άτοκη) επιστροφή των εισφορών που πληρώθηκαν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κρατήσεις δεν εξαρτώνται από την αναπροσαρμογή των μισθών, το ΤΕΑΠΑΣΑ αποφάσισε να επιστρέψει τις εισφορές υπέρ εφάπαξ που κρατήθηκαν από την ακαθάριστη “αποζημίωση” και κατατέθηκαν στα ταμεία πρόνοιας.

Η συνολική διαφορά των εισφορών εφάπαξ μεταξύ των 2 μισθολογίων (πριν και μετά την αποκατάσταση) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ανέρχεται σε λίγες εκατοντάδες ευρώ, αλλά συνιστά δίκαιη μεταχείριση των ασφαλισμένων αστυνομικών και πυροσβεστών, αφού η επιστροφή των εισφορών εφάπαξ μετά την 1-1-2015 προβλέπεται από το Ν.4387/16 ασχέτως εφαρμοζόμενου μισθολογίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα στρατιωτικά ταμεία εφάπαξ απέρριψαν την αναπροσαρμογή του εφάπαξ με το σκεπτικό ότι δεν αναπροσαρμόστηκαν οι μισθοί και δεν εκδόθηκαν νέα ΦΔΜ, όμως αυτό το επιχείρημα ισχύει μόνο για το τμήμα Ι του εφάπαξ!
Απορριπτική απάντηση ΟΛΚΕΣ
Απορριπτική απάντηση ΕΛΟΑΝ
Απορριπτική απάντηση ΕΛΟΑΑ

Από την άλλη σύμφωνα με αυτό το έγγραφο του ΥΠΕΘΑ: Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού
διενεργήθηκαν κανονικά οι κρατήσεις εφάπαξ στο χρηματικό ποσό (αποζημίωση) που δόθηκε λόγω αποκατάστασης μισθολογίου, άρα κανονικά θα πρέπει να επιστραφούν και στους στρατιωτικούς αυτές οι εισφορές (ή να ενσωματωθούν στα μελλοντικά εφάπαξ).
Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για αντίστοιχη επιστροφή των εισφορών επί των αναδρομικών από τα ταμεία εφάπαξ των στρατιωτικών, κατά τα πρότυπα του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Περικοπή μερίσματος ΜΤΑ λόγω εργασίας αποστράτου

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν πληροφορίες στα σχόλια της αεροπορίας για υποχρέωση δήλωσης ανάληψης εργασίας στο ΜΤΑ:
https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-269/#comment-74738
Από τα ανωτέρω σχόλια προκύπτει ότι ζητείται από όσους αποστρατεύθηκαν μετά τον Ιούνιο 2016 να απογραφούν και παράλληλα να δηλώσουν εάν εργάζονται, προκειμένου να εφαρμοστεί περικοπή 60% στο μέρισμα.

Α. Απογραφή μερισματούχων
Η τελευταία απογραφή του ΜΤΑ έγινε το Μάιο 2016: Απογραφή Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας
Είναι λογικό να γίνεται κάθε μερικά χρόνια απογραφή των μερισματούχων, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν ύπαρξη θανόντων που δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός τους στο ΜΤΑ από τους κληρονόμους.

Β. Χαρακτηρισμός παροχών μετοχικών ταμείων
Αυτό το θέμα είναι τελείως διαφορετικό από την απογραφή και υπάρχουν επιπτώσεις από τυχόν εφαρμογή του.
Κατ’ αρχήν ο Ν.4387/16 προβλέπει στο άρθρο 20 για την απασχόληση συνταξιούχων:
“1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.”

Άρα το ουσιαστικό ερώτημα είναι εάν τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων (ΜΤΑ/ΕΚΟΕΜΑ) αποτελούν ή όχι επικουρικές συντάξεις.
Ο συνάδελφος GeorgiosP ανέλυσε το θέμα με αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-269/#comment-74789

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Αρχικά ζητήθηκε γνωμοδότηση από το ΝΣΚ σχετικά με την επιβολή ή όχι στα μερίσματα, της μνημονιακής μείωσης του Ν.3986/11 με την οποία περικόπτονται οι επικουρικές συντάξεις άνω των 300 € –> Περικοπή επικουρικών συντάξεων Ν.3986

2. Το ΝΣΚ με σχετική απόφαση –> Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ’ αριθ. 384/2012
αποφάνθηκε ότι το μέρισμα ΜΤΣ/Ν/Α αποτελεί επικουρική ασφάλιση και πρέπει να περικοπεί σύμφωνα με το Ν.3986/11, αλλά το βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α δεν αποτελεί επικουρική ασφάλιση και δεν πρέπει να περικοπεί.

3. Στη συνέχεια με σχετική υπουργική απόφαση –> Μερική αποδοχή γνωμοδότησης ΝΣΚ
το ΥΠΕΘΑ αποφάσισε ότι δεν αποδέχεται την υπαγωγή των μερισμάτων ΜΤΣ/Ν/Α στις διατάξεις του Ν.3986 που αφορούν τα επικουρικά, αλλά συμφωνεί με το σκέλος της γνωμοδότησης ότι τα βοηθήματα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α δεν είναι επικουρικά.
Δηλαδή το ΥΠΕΘΑ θεωρεί ότι και το μέρισμα και το βοήθημα δεν εμπίπτουν στην περικοπή των επικουρικών συντάξεων.
Με αυτό το σκεπτικό δεν υλοποιήθηκε ποτέ η περικοπή του Ν.3986/11 που προβλεπόταν για επικουρικά μεγαλύτερα των 300 €.

Γ. Αντίστοιχη διάκριση μερίσματος ΜΤΠΥ και επικουρικού
Η διάκριση επικουρικών και μερισμάτων αποδεικνύεται έμμεσα και από την αλλαγή του επίμαχου άρθρου 44 του Ν.3986/11.
Η αρχική πρόβλεψη του νόμου αναφερόταν αποκλειστικά σε επικουρικές συντάξεις –> Αρχικό άρθρο 44 Ν.3986/11
Όμως το 2015 τροποποιήθηκε το επίμαχο άρθρο και προστέθηκε ονομαστικά το ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων), το οποίο δίνει μέρισμα όπως τα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (όχι επικουρικό) –> Προσθήκη ΜΤΠΥ στην περικοπή Ν.3986

Από την εν λόγω αλλαγή στο νόμο τεκμαίρεται ότι το μέρισμα του ΜΤΠΥ δεν αποτελεί επικουρική σύνταξη λόγω των κάτωθι:
1. Το μετοχικό ταμείο ΜΤΠΥ προστέθηκε στις παροχές που περικόπτονται το 2015, δηλαδή 4 χρόνια μεταγενέστερα του Ν.3986/11.
2. Η περικοπή των επικουρικών δεν εφαρμόστηκε στο ΜΤΠΥ την περίοδο 2001 – 2015 (προφανώς διότι δεν θεωρείται επικουρικό).
3. Για την επέκταση της υπόψη μείωσης και στο ΜΠΤΥ απαιτήθηκε η τροποποίηση του αρχικού Ν.3986/11 (με το Ν.4325/15).
4. Η προσθήκη του ΜΤΠΥ έγινε ονομαστικά με τη φράση “…, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)”,
που αποδεικνύει ότι δεν ανήκει στους φορείς επικουρικής σύνταξης, αλλιώς δεν θα χρειαζόταν ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό.

Δ. Επιπτώσεις
Σύμφωνα με αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-269/#comment-74785
το ΜΤΑ θεωρεί το μέρισμα ως επικουρική σύνταξη, οπότε σκοπεύει να επιβάλλει τη μείωση 60% σε περίπτωση εργασίας.
Η θεώρηση αυτή έχει αρκετές σημαντικές επιπτώσεις:
1. Έρχεται σε αντίθεση με την υπουργική απόφαση της ανωτέρω παραγράφου Β.3 του παρόντος άρθρου.
2. Εάν θεωρηθούν τα μερίσματα ως επικουρικά, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να επιβληθεί περικοπή των μερισμάτων με βάση το Ν.3986/11 και να μειωθούν αναδρομικά όλα τα ακαθάριστα μερίσματα άνω των 300 €.
3. Η απογραφή των εργαζόμενων αποστράτων δεν πρέπει να περιοριστεί σε όσους αποστρατεύθηκαν μετά τον Ιούνιο 2016, αλλά πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους αποστράτους, διότι για έναρξη εργασίας μετά το 2016 εφαρμόζεται η περικοπή ανεξαρτήτως ημερομηνίας διαγραφής.

Ε. Προσωπικός σχολιασμός
Πιθανώς να υπάρχει υπουργική απόφαση ή άλλη γνωμοδότηση για το θέμα την οποία δεν γνωρίζουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ σκόπιμο ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα θα πρέπει πρώτα να συνεννοηθούν και τα 3 στρατιωτικά μετοχικά ταμεία, ώστε να εφαρμόσουν τη νομοθεσία από κοινού και με τον ίδιο τρόπο για όλους τους αποστράτους ανεξαρτήτως σώματος.
Πάντως για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί στα σχόλια αντίστοιχες κινήσεις από πλευράς του ΜΤΣ και του ΜΤΝ.

Επίσης δεν γνωρίζω εάν αρκεί η ερμηνεία του νόμου για την εφαρμογή στα μερίσματα των διατάξεων περικοπής των επικουρικών, αλλά στην παρόμοια περίπτωση της ανωτέρω παρ. Γ χρειάστηκε να αλλάξει ο νόμος Ν.3986/11 που αφορούσε επικουρικά, ώστε να προστεθεί ονομαστικά το ΜΤΠΥ στους φορείς που εμπίπτουν σε αυτόν.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανάλυση ποσών πίνακα Ε1 φορολογικής δήλωσης

Επ’ ευκαιρία της έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων παρατίθεται μία συνοπτική ενημέρωση για αρχάριους, για το πως προκύπτουν τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα εισοδημάτων E1 της φορολογικής δήλωσης στο taxisnet.

Α. Διαφορά πληρωτέου – φορολογητέου (καθαρού) ποσού
Ορισμένοι θεωρούν (λανθασμένα) ότι ο φόρος υπολογίζεται επί του πληρωτέου ποσού που λαμβάνουν κάθε μήνα στην τράπεζα.
Όμως το φορολογητέο ποσό (επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος) προκύπτει από τον ακαθάριστο μισθό αφαιρώντας όλες τις εισφορές (μερισμάτων, εφάπαξ, ΒΟΕΑ κλπ), εκτός του φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης.
Δηλαδή έχουμε: Φορολογητέο ποσό = Πληρωτέο ποσό (στην τράπεζα) + φόρος + εισφορά αλληλεγγύης.

Η παρανόηση γίνεται επειδή στους ΔΥ ο φόρος προπληρώνεται και εάν δεν γινόταν αυτό τα πράγματα θα ήταν τελείως ξεκάθαρα!
Στην υποτιθέμενη περίπτωση που δεν γινόταν μηνιαία παρακράτηση φόρου, τότε το μηνιαίο εισόδημα κάθε ΔΥ θα ήταν το ακαθάριστο ποσό μείον τις κρατήσεις μερισμάτων / εφάπαξ και τότε το πληρωτέο θα ήταν ίσο με το φορολογητέο ποσό.
Στην περίπτωση αυτή το μηνιαίο εισόδημα θα ήταν μεγαλύτερο κατά 100 ~ 200 € (διότι δεν θα αφαιρούνταν ο φόρος), αλλά όταν γινόταν η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα έπρεπε να πληρωθεί φόρος μερικών χιλιάδων ευρώ!
Ουσιαστικά οι ΔΥ είναι σαν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση κάθε μήνα, όπου γίνεται εκκαθάριση και από το μηνιαίο φορολογητέο (καθαρό) ποσό αφαιρείται ο ετήσιος φόρος διά 12 (μήνες), ώστε να προκύψουν οι πληρωτέες αποδοχές στην τράπεζα.

Β. Φόρος που αναλογεί / που παρακρατήθηκε
Μέχρι και τα εισοδήματα του 2017 υπήρχε μία μικρή έκπτωση φόρου στους ΔΥ επειδή ο φόρος προπληρώνεται σε μηνιαία βάση, οπότε στη φορολογική δήλωση υπολογίζονταν μεγαλύτερος αναλογούν φόρος σε σχέση με τον πραγματικά παρακρατηθέντα.
Πχ. για το 2017 η έκπτωση ήταν 2,5% οπότε ίσχυε: Παρακρατούμενος φόρος = Αναλογούν φόρος x 97,5%.
Από το 2018 καταργήθηκε αυτή η μείωση φόρου, οπότε δεν υπάρχει πλέον φόρος που αναλογεί (είναι ίσος με τον παρακρατηθέντα).

Γ. Ανάλυση εισοδημάτων Ε1 και σύγκριση με σελίδες σύνταξης
analisi-eisodimaton-E1-taxisnet1. Ακαθάριστες αποδοχές σύνταξης = [Μερικό Σύνολο] x 12 μήνες.
Δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδοχές οι μνημονιακές μειώσεις Ν.4024, Ν.4051 και Ν.4093.
2. Φορολογητέο ποσό / Φόρος / Εισφ. Αλληλεγγύης = Αντίστοιχα ποσά στήλης [Παλιά ΓΛΚ] x 12 μήνες.
3. Ακαθάριστες αποδοχές μερισμάτων = Άθροισμα ακαθάριστων ποσών [ΜΤΑ+ΕΚΟΕΜΑ] x 12 μήνες.
4. Φόρος μερισμάτων = Άθροισμα ποσού φόρων και στα 2 μερίσματα x 12 μήνες.
5. Άθροισμα φορολογητέων ποσών σύνταξης + μερισμάτων = [Ετήσιο Καθαρό Ποσό] στη σελίδα.
6. Άθροισμα φόρων – εισφ. αλλ/γγύης σύνταξης + μερισμάτων = [Φόρος + Εκτ. Εισφορά] στη σελίδα.
7. Άθροισμα 12 πληρωτέων αποδοχών στην τράπεζα = [Ετήσιο Πληρωτέο] στη σελίδα.

Δ. Ανάλυση αναδρομικών Ε1 και σύγκριση με σελίδα υπολογισμού
analisi-eisodimaton-E1-taxisnet1. Ακαθάριστο αναδρομικών Ε1 = Διαφορά στο [Μερικό Σύνολο] στηλών 2011/2014 x μήνες.
2. Φορολογητέο αναδρομικών Ε1 = Διαφορά στο [Φορολογητέο Ποσό] στηλών 2011/2014 x μήνες.
3. Φορολογητέο – Φόρος στο Ε1 = [Πληρωτέα αναδρομικά] στη σελίδα.


ΥΓ. Προκειμένου να συμφωνούν όλα τα ποσά με τον πίνακα Ε1 στο taxisnet, θα πρέπει πρώτα να συμφωνούν τα ακαθάριστα ποσά σύνταξης και μερισμάτων με τη σελίδα υπολογισμού του enstoloi.net. Ο τρόπος διόρθωσης της υπολογιζόμενης παλαιάς σύνταξης ώστε να συμφωνεί ακριβώς με την ΣΠ του ΓΛΚ περιγράφεται διαδραστικά στο μενού [Πληροφορίες –> Επεξήγηση σελίδων].
Τέλος σημειώνεται ότι ειδικά το φορολογητέο ποσό δεν αναφέρεται στις μηνιαίες αναλύσεις αποδοχών του ΓΛΚ, αλλά αυτή η πληροφορία εμφανίζεται στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθγού στους ΕΜΘ

Πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα απονομής βαθμού Ανθυπολοχαγού στους ΕΜΘ κατά την αποστρατεία, με το ΦΕΚ 21Α/15-2-2019

Προϋποθέσεις λήψης βαθμού Ανθσγού (και αντιστοίχων) αποστρατευόμενων ΕΜΘ
1. Έχουν μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του N. 3883/2010.
2. Έχουν συμπληρώσει 30 έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας (ερωτ. 3.1 στις FAQ), από τα οποία 5 στο βαθμό Ανθυπασπιστή.
3. Η αποστρατεία δεν λαμβάνει χώρα με “ειδική έκθεση αποστρατείας” λόγω σοβαρού παραπτώματος (άρθρο 22 ΝΔ 445/1974).
4. Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από δικαστήριο για συγκεκριμένα πλημμελήματα / κακουργήματα & κάποια άρθρα του ΣΠΚ.
5. Δεν έχουν δυσμενή κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις περί ιεραρχίας και προαγωγών Ανθυπασπιστών, μονίμων & εθελοντών ΕΔ.

Ανάγκη καθορισμού νέου μισθολογικού κλιμακίου
Παράλληλα με την απονομή βαθμού Ανθυπολοχαγού στους ΕΜΘ, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί νέο μισθολογικό κλιμάκιο βαθμού Ανθγού κατηγορίας Γ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να υπολογιστεί μισθός αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο κλιμάκιο!
Ομοίως θα πρέπει όλα τα μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ) να καθορίσουν αριθμό μεριδίων μερίσματος για Ανθγούς κατηγορίας Γ, διότι επί του παρόντος δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.
Όταν καθοριστεί το νέο μισθολογικό κλιμάκιο Ανθγού κατηγορίας Γ (και τα αντίστοιχα μερίδια μερισμάτων), τότε θα ενημερωθούν με τα νέα ποσά οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ για τους ΕΜΘ που αποστρατεύονται με βαθμό Ανθγού.

Οικονομικά αποτελέσματα
Το νέο αυξημένο μισθολογικό κλιμάκιο Ανθγού κατηγορίας Γ θα επηρεάσει τις συνταξιοδοτικές παροχές ως εξής:
α. Η σύνταξη επηρεάζεται απειροελάχιστα (σχεδόν καθόλου), διότι εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών από 1-1-2002 και μετά, χρονικό διάστημα που αφορά πάνω από 200 μήνες μισθοδοσίας συνολικά.
β. Το εφάπαξ αυξάνεται ευθέως ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο, για το χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31-12-2014.
γ. Τα μερίσματα υπολογίζονται με βάση πίνακες μεριδίων που καθορίζουν τα μετοχικά ταμεία και λογικά θα αυξηθούν και αυτά.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Έλεγχος απόδοσης κρατήσεων – αναγνωρίσεων

Αφορμή για το παρόν άρθρο στάθηκε ένα ερώτημα συναδέλφου: https://enstoloi.net/astynomia/comment-page-285/#comment-72671
και η εκ πρώτης όψεως λογική απάντηση άλλου συναδέλφου ότι αφού με το εφάπαξ επιστρέφονται άτοκα οι εισφορές, αυτό σημαίνει ότι τα λεφτά των εισφορών δεν αποδίδουν τίποτε αφού το επιτόκιο είναι μηδενικό.

Το ανωτέρω είναι ένα κλασικό παράδειγμα που με σωστή αφετηρία και γνώσεις, καταλήγουμε σε εντελώς λάθος συμπέρασμα.
Αρχίζοντας ανάποδα από το τελικό συμπέρασμα: Η απόδοση των εισφορών εφάπαξ μετά την 35ετία, παρά το γεγονός ότι είναι άτοκη, δεν είναι μηδενική αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη από 50% για το χρονικό διάστημα μέχρι τη διαγραφή !!!

Πως εξηγείται όμως αυτό το “παράδοξο”, όπου η άτοκη επιστροφή εισφορών έχει απόδοση πάνω από 50% ;
Η εξήγηση είναι το παλαιότερο άρθρο: Γιατί όλες οι αναγνωρίσεις κοστίζουν 22 ~ 29% φθηνότερα
Διότι άλλο πράγμα είναι το “ονομαστικό” ποσό των εισφορών που φαίνονται στη μηνιαία ανάλυση μισθού και εντελώς διαφορετικό είναι το ποσό που πραγματικά αφαιρείται από τον πληρωτέο μισθό.

Παράδειγμα: Όσον αφορά το ερώτημα που τέθηκε, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ενός Αστ. Διευθυντή με 35 έτη υπηρεσίας υπερβαίνει τα 30.000 € όταν δεν πληρώνει εισφορές εφάπαξ ΤΠΑΣ, οπότε από το ονομαστικό ποσό της εισφοράς γλυτώνει φόρο 37%, ενώ επίσης γλυτώνει και την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για αυτό το ποσό.
Για όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται χαρτί και μολύβι διότι όλα τα αναγκαία εργαλεία υπάρχουν ήδη στο site:
α. Πηγαίνουμε στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017” και επιλέγουμε προέλευση [Αστυνομία τ.ΧΦ] όπως είναι ο ερωτών συνάδελφος, έτος κατάταξης 1984 και ημερομηνία 1-1-2020 (ώστε να έχουν συμπληρωθεί 35 έτη υπηρεσίας).
Τότε η ονομαστική εισφορά υπέρ ΤΠΑΣ είναι 249,36 € και το πληρωτέο 1.925,40 € –> Μισθός με κράτηση εφάπαξ
β. Στην ίδια σελίδα χωρίς να αλλάξουμε κάτι άλλο, επιλέγουμε ΟΧΙ δίπλα στην κράτηση ΤΠΑΣ (δηλαδή διακοπή μετοχικής σχέσης).
Η εισφορά υπέρ ΤΠΑΣ γίνεται 0 (μηδέν) και πλέον το πληρωτέο ανέρχεται σε 2.065,83 € –> Μισθός χωρίς κράτηση εφάπαξ
Ανακαλύπτουμε (με έκπληξη!) ότι το πληρωτέο χωρίς την κράτηση εφάπαξ ΤΠΑΣ είναι μόλις 140 € μεγαλύτερο (και όχι 250 € που είναι η κράτηση), διότι αυτά τα 250 € φορολογούνται με 37%, ενώ επιβάλλεται και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης.

Άρα η σύγκριση των πραγματικών ποσών και η αναζήτηση της πραγματικής απόδοσης έχει ως εξής:
Πραγματική κράτηση στο πληρωτέο ανά μήνα: 140
Ονομαστικό ποσό που θα εισπραχθεί μέσω του εφάπαξ: 250
Καθαρό κέρδος (όφελος – κόστος): 250 – 140 = 90
Απόδοση (κέρδος / πραγματική κράτηση): 90 / 140 = 64,3 % !!!
Φυσικά εννοείται ότι μία απόδοση πάνω από 60% είναι υπερβολικά συμφέρουσα για περίοδο μερικών ετών.

Εάν απορείτε πως συμφέρει το ταμείο να δίνει τόσο μεγάλη απόδοση (έστω και έμμεσα) η απάντηση είναι ότι αυτή δεν οφείλεται στο ταμείο αλλά στο κράτος. Το ταμείο θα εισπράξει ολόκληρο το ποσό των 250 € από το μισθό σας και θα το επιστρέψει άτοκα.
Η απόδοση προκύπτει από το γεγονός ότι είναι πάγια τακτική του κράτους να επιδοτεί έμμεσα την αποταμίευση, μέσω της αποφυγής φορολόγησης των εισφορών που προορίζονται για μελλοντική είσπραξη (εφάπαξ και μερίσματα).

Το παρόν άρθρο δεν γράφτηκε μόνο για να απαντήσει στο αντίστοιχο ερώτημα του συναδέλφου από τα Σώματα Ασφαλείας.
Γράφτηκε διότι ενώ όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα επιβοηθητικά εργαλεία υπάρχουν εδώ και χρόνια στο site, δυστυχώς οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ακόμη πως να τα αξιοποιήσουν σωστά και πολλές φορές επαναλαμβάνονται στα σχόλια ερωτήσεις για θέματα που μπορούν να απαντηθούν εύκολα με μερικές δοκιμές.
Οι σελίδες υπολογισμού μισθού και σύνταξης δεν κατασκευάστηκαν για να επιβεβαιώσετε τα ποσά που ήδη λαμβάνετε, θα τις αξιοποιήσετε πλήρως μόνο εάν κάνετε δοκιμές για οποιοδήποτε πιθανό μελλοντικό σενάριο όπως:
α. Πόσο θα αυξηθεί ο πληρωτέος μισθός μου το 2020, εάν κάνω παιδί, εάν πάρω βαθμό, εάν μετατεθώ σε νησί κλπ.
β. Πόσο (και εάν) θα αλλάξει η σύνταξή μου εάν κάνω παιδί, εάν γίνω 55 ετών, εάν σταματήσει η κράτηση ΒΟΕΑ για ένα παιδί κλπ.
γ. Πόσο θα αυξηθεί η σύνταξή μου εάν δηλώσω τα ένσημα ΙΚΑ που διαθέτω στον ΕΦΚΑ;
δ. Πως θα επηρεαστεί ο μισθός ή/και η σύνταξη εάν πληρώνω εισφορές αναγνώρισης θητείας ή ΑΕΙ;
ε. Πόσο θα αυξηθεί το εφάπαξ εάν φύγω μετά από κάποια χρόνια και πόσο εάν λάβω διοικητική προαγωγή;
στ. Πόσο μισθό θα παίρνει το παιδί μου εάν γίνει στρατιωτικός / αστυνομικός / πυροσβέστης το 2023;
Τα ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν είναι πολλά, το μόνο που χρειάζεται είναι απλή περιέργεια!

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ενημέρωση υπολογισμών προσωπικής διαφοράς

Πριν από μερικές ημέρες διέρρευσαν μέσω εφημερίδας ορισμένα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων που εκδόθηκαν με βάση το Ν.4387/16, τα οποία αναδημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο: https://staratalogia.blogspot.com/2019/01/2019_5.html
Με βάση αυτά ενημερώθηκαν ανάλογα όλες οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης (με ημ/νία 9-1-2019), εφαρμόζοντας τα κάτωθι:

Α. Επίδομα τέκνων
Μέχρι σήμερα στις εφαρμογές του site προστίθονταν ξεχωριστά το επίδομα τέκνων (και το παλιό ΕΟΒ), επειδή νομοθετήθηκε η διατήρησή του για τους παλιούς συνταξιούχους. Όμως σύμφωνα με τα ενημερωτικά ΕΦΚΑ που διέρρευσαν το επίδομα αυτό καταργείται και συνυπολογίζεται στην προσωπική διαφορά, οπότε έτσι υπολογίζεται πλέον η προσωπική διαφορά στο site.
Επισημαίνεται ότι η προσωπική διαφορά δεν αυξάνεται ισόποσα με το επίδομα τέκνων (πχ. για επίδομα 70 € η προσωπική διαφορά ΔΕΝ αυξάνεται κατά 70 €), διότι στο ποσό του επιδόματος στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ εφαρμόζονταν μνημονιακές μειώσεις.
Αυτό σημαίνει επίσης ότι όταν ενηλικιωθούν τα τέκνα στο μέλλον, η μείωση της σύνταξης θα είναι μικρότερη από το επίδομα.

Β. Εισφορά περίθαλψης προσωπικής διαφοράς
Σύμφωνα με τα παραδείγματα δεν επιβάλλεται εισφορά περίθαλψης 6% στην προσωπική διαφορά, παρά μόνο στην αρχική σύνταξη ΕΦΚΑ, οπότε προσαρμόστηκαν ανάλογα οι υπολογισμοί στο site.
Κατά συνέπεια η εισφορά περίθαλψης είναι αρκετά μικρότερη στη σύνταξη ΕΦΚΑ σε σχέση με την αντίστοιχη εισφορά στη σύνταξη ΓΛΚ, παρά το γεγονός ότι τα φορολογητέα ποσά παραμένουν ίδια για τους παλιούς συνταξιούχους.

Γ. Περιπτώσεις αύξησης σύνταξης
Με την επιλογή “ΕΦΚΑ/19” εφαρμόζεται το 20% της αύξησης (ένα πέμπτο) για όσους δικαιούνται μεγαλύτερη σύνταξη ΕΦΚΑ σε σχέση με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ. Αφορά συναδέλφους με πάνω από 43 συντάξιμα έτη (μαζί με 5ετία και εξάμηνα επικινδυνότητας).

Δ. Μείωση αφορολόγητου έτους 2020
Με την επιλογή “ΕΦΚΑ/20” εφαρμόζεται η νομοθετημένη μείωση του αφορολόγητου κατά 650 € από 1-1-2020 σε όλους.
Επίσης αποδίδεται το 40% της αύξησης που θα λάβουν όσοι δικαιούνται αύξηση σύνταξης με τον υπολογισμό του ΕΦΚΑ.

Ε. Προσωρινή σύνταξη
Η προσωρινή σύνταξη υπολογίζεται πάντα ως ποσοστό 50% του αθροίσματος βασικού μισθού και ΕΧΥ με το παλιό μισθολόγιο του Δεκεμβρίου 2016, ακόμη και για όσους διαγράφονται μετά το 2018 που τέθηκε σε ισχύ το νέο μισθολόγιο, διότι έτσι ερμηνεύει ο ΕΦΚΑ τη διάταξη με την οποία θεσμοθετήθηκε η προσωπική διαφορά.
Μαζί με την επιλογή “Προσωρ.” θα πρέπει ταυτόχρονα να συμπληρώνεται ο μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ Δεκεμβρίου 2016.

ΣΤ. Λανθασμένη μείωση φόρου για έγγαμους με παιδιά
Φαίνεται ότι συνεχίζεται η λανθασμένη μείωση φόρου από τον ΕΦΚΑ (1.900 € αντί πχ. 2.000 € για έγγαμο με 2 παιδιά).
Ως αποτέλεσμα θα υπάρχει διαφορά στο φόρο κατά μερικά ευρώ, εκτός εάν επιλεγεί “Διαζευγμένος” στην οικογενειακή κατάσταση.

Ζ. Ανώτατο όριο σύνταξης
Δεν εφαρμόζεται ανώτατο όριο συντάξεων 2.000 €, διότι το αντίστοιχο όριο προβλεπόταν να ισχύσει μέχρι το τέλος 2018.

Η. Μελλοντική αλλαγή δεδομένων
Προβλέπεται να επανακαθορίζεται η προσωπική διαφορά για οποιαδήποτε μεταβολή προσωπικών δεδομένων, όπως:
1. Συμπλήρωση ηλικίας τέκνου 24 ετών ή/και διαζύγιο για όσους λαμβάνουν το παλιό ΕΟΒ (ερώτηση 2.6 στις FAQ).
2. Συμπλήρωση ηλικίας 55 ετών για όσους εμπίπτουν στην αυξημένη κράτηση 40% του Ν.4024/11 (παραίτηση χωρίς 35ετία).
3. Συμπλήρωση ηλικίας 60 ετών για όσους εμπίπτουν στην κράτηση Ν.4002/11 (υποβολή παραίτησης).
Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορείτε να δείτε τη μεταβολή (μείωση ή αύξηση) της προσωπικής διαφοράς και κατά συνέπεια του πληρωτέου ποσού σύνταξης στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης, απλά μειώνοντας τον αριθμό των ανήλικων τέκνων ή αλλάζοντας το πεδίο της ηλικίας.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εξήγηση πολύ χαμηλών αναδρομικών σύνταξης

Όσοι συνάδελφοι δεν ενημερώνονταν από το παρόν site (!) βρέθηκαν προ εκπλήξεως, ανακαλύπτοντας ότι τα αναδρομικά σύνταξης ήταν πολύ λιγότερα από όσα ανέμεναν και σε μερικές περιπτώσεις ανέρχονταν σε λίγες δεκάδες ευρώ ή ήταν ακόμη και μηδενικά.
Παρόμοιες περιπτώσεις αναλύθηκαν στο site ήδη από το 2014: Πότε αυξάνεται η σύνταξη αλλά μειώνεται το πληρωτέο
διότι είχε παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο και στην αποκατάσταση του 50% των αποδοχών (Δεκ. 2014), όταν πολλοί άτυχοι απόστρατοι είχαν τότε μηδενικά αναδρομικά.

Η αιτία των ελάχιστων ή μηδενικών αναδρομικών είναι η δυσανάλογη αύξηση ορισμένων μνημονιακών κρατήσεων (20~50%), σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από την αύξηση της ακαθάριστης σύνταξης (5~10%). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα με νούμερα.
Α. Κράτηση Ν.4002
Εφαρμόζεται στο ακαθάριστο ποσό σύνταξης αφού αφαιρεθεί πρώτα η πρώτη μνημονιακή κράτηση Ν.3865. Το ποσοστό αυτής της κράτησης είναι 6% μετά τα 1.700 € με όριο ασφαλείας (προς τα κάτω) τα 1.700 €. Παρατίθενται ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις:
1. Στα 1.701 € αντιστοιχεί κράτηση 6% = 102 €, αλλά δεν εφαρμόζεται και αφαιρείται μόνο 1 € ώστε να απομείνουν 1.700 €.
2. Στα 1.765 € αντιστοιχεί κράτηση 6% = 106 €, αλλά αφαιρούνται μόνο 65 € ώστε να απομείνουν και πάλι 1.700 €.
3. Στα 1.809 € αντιστοιχεί κράτηση 6% = 109 €, η οποία αφαιρείται ολόκληρη και απομένουν πάλι 1.700 €.
Άρα εάν σε κάποιον αντιστοιχούσε ποσό 1.701 € πριν την αποκατάσταση και μετά αυτό αυξήθηκε σε 1.809 €, η αύξηση λόγω μισθολογίου (τα 108 €) “απορροφήθηκε” στο σύνολό της από την αύξηση στην κράτηση Ν.4002.
Παράδειγμα μεσαίας σύνταξης όπως υπολογίστηκε στο site (σχολή Υπξκών, 1981 ~ 2013) –> Επιπτώσεις κράτησης Ν.4002
Η συγκεκριμένη κράτηση “τιμωρεί” ειδικά όσους παραιτήθηκαν και ταυτόχρονα έχουν ακαθάριστη σύνταξη άνω των 1.800.
Στο ανωτέρω παράδειγμα εάν στο πεδίο “Παραίτηση” επιλεγεί [ΟΧΙ] προκύπτουν αρκετά αναδρομικά (με ίδια υπόλοιπα δεδομένα).

Β. Κράτηση Ν.3865
Εφαρμόζεται πρώτη από όλες τις μνημονιακές κρατήσεις και ισχύει για ακαθάριστη σύνταξη άνω των 1.400 €, οπότε επηρεάζει ακόμη και τις σχετικά χαμηλές συντάξεις, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα δικαιούμενα αναδρομικά.
Παράδειγμα χαμηλής σύνταξης όπως υπολογίστηκε στο site (ΕΜΘ, 1988 ~ 2014) –> Επιπτώσεις κράτησης Ν.3865

Γ. Κράτηση Ν.4093
Εφαρμόζεται τελευταία από τις μνημονιακές κρατήσεις (μετά την αφαίρεση όλων των άλλων μειώσεων), οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζει κάποιος εκ των προτέρων εάν επηρεάζονται ή όχι τα αναδρομικά της σύνταξής του από αυτή την κράτηση.
Η ιδιαιτερότητα αυτής της κράτησης είναι ότι το ποσοστό μείωσης της σύνταξης εξαρτάται και από τα ακαθάριστα μερίσματα!
Για άθροισμα σύνταξης (μετά την αφαίρεση μνημονιακών μειώσεων) και μερισμάτων 1.000 ~ 1.500 € μειώνεται η σύνταξη κατά 5%, για άθροισμα 1.500 € ~ 2.000 € η μείωση της σύνταξης γίνεται 10% και πάνω από 2.000 € γίνεται 15%.
Ορισμένες φορές τυχαίνει μετά την αποκατάσταση του μισθολογίου να αυξηθεί το άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα] πάνω από κάποιο όριο (είτε τα 1.500 € είτε τα 2.000 €), οπότε αυξάνεται αντίστοιχα η κράτηση στη σύνταξη.
Παράδειγμα υψηλής σύνταξης όπως υπολογίστηκε στο site (σχολή Αξκών, 1983 ~ 2013) –> Επιπτώσεις κράτησης Ν.4093

Δ. Ενημέρωση σελίδας υπολογισμού
1. Λαμβάνεται υπόψη μειωμένο ποσοστό εισφοράς περίθαλψης (4% αντί για 6%) για τις χρονικές περιόδους πριν από 1-7-2015.
2. Προστέθηκε επιλογή [Εργασία], όπου υπολογίζεται αυτόματα η περικοπή (και τα αναδρομικά) σε περίπτωση εργασίας ΙΚΑ.
Εννοείται ότι στην εφαρμογή θεωρείται ότι η εργασία λαμβάνει χώρα για όλο το χρονικό διάστημα 2012-2016.
3. Συμπληρώνοντας τα σημερινά ακαθάριστα ποσά μερισμάτων, πλέον η εφαρμογή υπολογίζει τα υψηλότερα μερίσματα που ίσχυαν παλαιότερα και στη συνέχεια καθορίζεται η διαφορά φορολογητέων ποσών (τα αναδρομικά) ξεχωριστά για κάθε χρονική περίοδο.
Απαιτείται η επιλογή προέλευσης, ώστε να διαφοροποιούνται οι χρονικές περίοδοι ανάλογα με το μετοχικό ταμείο (ΜΤΣ/Ν/Α).
Θεωρητικά με τον τρόπο αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι πιο κοντά στο ποσό που έλαβαν οι δικαιούχοι.
Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ελάχιστη (έως μηδενική) διαφοροποίηση των μηνιαίων αναδρομικών κατά τα προηγούμενα έτη, διότι το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων δεν βρίσκεται σε ζώνη αλλαγής της κράτησης Ν.4093.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπου τα αναδρομικά ανά μήνα κυμαίνονται από 8 έως και 60 (!) ανάλογα με τα εκάστοτε μερίσματα, όπως στο παράδειγμα –> Αλλαγή μηνιαίων αναδρομικών σε σχέση με τα μερίσματα

Ε. Λανθασμένες συγκρίσεις
Είναι εντελώς λανθασμένη η σύγκριση αναδρομικών με βαθμούς / έτη υπηρεσίας / προέλευση, λόγω των κάτωθι:
1. Είναι λάθος να αναμένει κάποιος περισσότερα αναδρομικά επειδή απλά λαμβάνει μεγαλύτερη σύνταξη.
Όπως φαίνεται στα 3 ανωτέρω παραδείγματα, σχεδόν μηδενικά αναδρομικά μπορεί να πάρει κάποιος με μικρή, μεσαία ή υψηλή σύνταξη, εάν έχει την ατυχία η σύνταξή του να βρίσκεται σε συγκεκριμένο εύρος τιμών όπου αλλάζει το ποσοστό κάποιας κράτησης.
2. Είναι λάθος να συγκρίνονται μόνο βαθμοί και έτη, διότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές στα κάτωθι:
α. Έτος διαγραφής, διότι αλλάζει ο συντελεστής αναπλήρωσης στις παλιές συντάξεις, πχ. όποιος διαγράφηκε το Δεκέμβριο 2010 λαμβάνει μεγαλύτερη σύνταξη από κάποιον που διαγράφηκε τον Ιανουάριο 2011 (συμμαθητές με ίδιο βαθμό και συντάξιμα έτη).
β. Διπλά εξάμηνα επικινδυνότητας, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τη σύνταξη, άρα και τα αναδρομικά.
γ. Διαφορά στα ποσά μερισμάτων λόγω προέλευσης (διαφορετικά μερίσματα ΜΤΣ/Ν/Α) ή λόγω αναγνώρισης χρόνου (πχ. 5ετίας), καθώς ενδέχεται να υπάρχει σημαντική διαφορά στα αναδρομικά λόγω διαφορετικού ποσοστού κράτησης Ν.4093 (παρ. Γ ανωτέρω).

Επίλογος
Οι κρατήσεις (και τα αναδρομικά) εξαρτώνται από τα ακαθάριστα ποσά σύνταξης και μερισμάτων (όχι βαθμό και έτη υπηρεσίας).
Όσοι είχαν ακριβώς ίδιο ποσό σύνταξης και ακριβώς ίδιο ποσό μερισμάτων έλαβαν ακριβώς τα ίδια αναδρομικά.
Όμως για διαφορά μόλις 20 € στη σύνταξη, ενδέχεται (σε ειδικές περιπτώσεις) τα αναδρομικά να διαφέρουν κατά εκατοντάδες ευρώ!
Επίσης σύμφωνα με τις μηνιαίες αναλύσεις σύνταξης όλων των προηγουμένων ετών (2012 ~ 2016), οι κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό ποτέ δεν ήταν σταθερά για μεγάλες χρονικές περιόδους αλλά αυξομειώνονταν συνεχώς, διότι πάντα υπήρχαν έκτακτες διαφοροποιήσεις (διαδοχικές μειώσεις μερισμάτων, αποκατάσταση 50%, αναδρομικά ποσά, αλλαγή ποσοστού περίθαλψης κλπ).
Εν κατακλείδι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι ακόμη και μετά την ανάρτηση των σχετικών αναλύσεων από το ΓΛΚ στα μέσα Ιανουαρίου 2019, δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να εξηγηθούν πλήρως τα ποσά που δόθηκαν.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πιθανές αιτίες διαφοράς αναδρομικών αποστράτων

Σήμερα πιστώθηκαν τα αναδρομικά των αποστράτων και από τις πρώτες πληροφορίες στα σχόλια υπάρχουν περιπτώσεις με σχεδόν μηδενική απόκλιση, άλλες με μικρή απόκλιση (κάτω από 5%) και ορισμένες περιπτώσεις με εντελώς λάθος αποτελέσματα.

Α. Πιθανή λανθασμένη εισαγωγή δεδομένων
Πολλοί συνάδελφοι δεν διορθώνουν τα ποσά που εμφανίζονται στα μερίσματα (ακαθάριστο ποσό και κρατήσεις), διότι δεν γνωρίζουν ότι τα νούμερα στα συγκεκριμένα πεδία είναι τυχαία και δεν υπολογίζονται από την εφαρμογή, αλλά θα πρέπει να τα αλλάξουν οι ίδιοι σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. ΣΤ.2.β στο σχετικό άρθρο: Δικαίωμα αναδρομικών (πλήρης οδηγός)

B. Αντικειμενικές αδυναμίες υπολογισμού
Ακόμη και εάν συμπληρωθούν σωστά όλα τα πεδία πάλι θα υπάρχουν διαφορές στα ποσά, οι οποίες οφείλονται στα κάτωθι:
1. Η κράτηση Ν.4093 ίσχυσε από 1-1-2013, άρα για το χρονικό διάστημα των πρώτων 5 μηνών του 2012 αλλάζουν τα αναδρομικά.
2. Η κράτηση περίθαλψης ήταν 4% πριν από την 1-7-2015, οπότε και αυξήθηκε στο σημερινό ποσσοτό 6%.
3. Οποιαδήποτε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης (διαζύγιο, ενηλικίωση τέκνου κλπ) εντός του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος ίσως επηρεάζει τα δικαιούμενα αναδρομικά (εξαρτάται από τα υπόλοιπα ποσά και τις κρατήσεις).
4. Εντός του χρονικού διαστήματος 1-8-2012 ως 12-5-2016 μειώθηκαν διαδοχικά όλα τα μερίσματα με αποφάσεις των ταμείων.
α. Στο ΜΤΣ έγινε μείωση 10% ΕΚΟΕΜΣ και 9% ΜΤΣ από 1-1-2013, δεύτερη μείωση 4,10% ΜΤΣ από 1-1-2014 και δεύτερη μείωση 15% ΕΚΟΕΜΣ από 1-7-2014, τρίτη μείωση 5% ΕΚΟΕΜΣ από 1-3-2015.
β. Στο ΜΤΝ έγινε μείωση 15% ΕΚΟΕΜΝ από 1-1-2013 και μείωση 9% ΜΤΝ από 1-3-2013.
γ. Στο ΜΤΑ έγινε μείωση 37% από 1-7-2013 και μείωση ΕΚΟΕΜΣ 35,5% από 1-7-2014.

Αυτό σημαίνει ότι πχ. για την αεροπορία υπολογίζονται αναδρομικά ξεχωριστά για 4 περιόδους, ανάλογα με τις εκάστοτε αποδοχές.
Α’ περίοδος από 1-8-2012 έως 31-12-2012 (χωρίς κράτηση Ν.4093 και λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά μερίσματα της εποχής).
Β’ περίοδος από 31-12-2012 έως 1-7-2013 (με κράτηση Ν.4093 και υψηλά μερίσματα).
Γ’ περίοδος από 1-7-2013 έως 1-7-2014 (με κράτηση Ν.4093 και μειωμένο κατά 37% μέρισμα ΜΤΑ)
Δ’ περίοδος από 1-7-2014 έως 12-5-2016 (με κράτηση Ν.4093 και μειωμένο 37% ΜΤΑ και 35,5% ΕΚΟΕΜΣ όπως ισχύουν τώρα)

Όλες οι μικροδιαφορές των παρ. Β.1 ~ Β.4 επηρρεάζουν τις συνολικές κρατήσεις και το φορολογητέο ποσό, με αποτέλεσμα κάποιες συντάξεις (όχι όλες) να αυξάνονται πάνω από ορισμένα όρια και να αλλάζει το ποσοστό κάποιων κρατήσεων.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω μειώσεις μερισμάτων ανά μετοχικό ταμείο, εκτιμάται ότι στον υπολογισμό των αναδρομικών θα υπάρχουν πολύ μικρότερες αποκλίσεις στο Ναυτικό, διότι οι μειώσεις των μερισμάτων ΜΤΝ ήταν αρκετά μικρότερες σε σχέση με τα άλλα 2 μετοχικά ταμεία στην εξεταζόμενη περίοδο (μετά την 1-8-2012).
Αυτό έγινε διότι το ΜΤΝ έκανε μεγάλες μειώσεις στα μερίσματα (25% στο ΜΤΝ και 35% στο ΕΚΟΕΜΣ) ήδη από την 1-7-2012 πριν από τα άλλα 2 μετοχικά ταμεία, οπότε οι επόμενες μειώσεις του ήταν σχετικά μικρές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκτιμάται ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκη (και όχι σίγουρη) η πλήρης επιβεβαίωση των υπολογισμών του ΕΦΚΑ και αφού μιλάμε για ένα εφάπαξ ποσό μάλλον δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.
Το βασικό που μπορεί (θα πρέπει) να κάνει κάποιος είναι η εισαγωγή των μερισμάτων σύμφωνα με την παρ. Α ανωτέρω.
Επίσης μπορεί να κάνει ενδεικτικές δοκιμές εισάγοντας στην εφαρμογή ποσά μερισμάτων 40 ~ 60% μεγαλύτερα από αυτά που ισχύουν σήμερα, ώστε να διαπιστώσει εάν αλλάζουν τα μηνιαία αναδρομικά για τις παλαιότερες περιόδους.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης