Ανανέωση εφαρμογών σύνταξης αστυνομικών

Ανανεώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης αστυνομικών με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Ειδικό μισθολόγιο Σ/Φ, νέο βαθμολόγιο, επικουρικά, επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής
1. Για πρώτη φορά ενσωματώθηκε το ειδικό μισθολόγιο που ισχύει για τα πρώτα 8 χρόνια υπηρεσίας των συνοριοφυλάκων / ειδικών φρουρών πριν από τη μετάταξή τους σε αστυφύλακες, όπου δεν υπάρχουν μισθολογικοί βαθμοί αλλά κλιμάκια που προκύπτουν από τον εκάστοτε βασικό μισθό αστυφύλακα με σταθερή αύξηση 2,1% ανά διετία (επιπλέον του ΕΧΥ).
2. Για χρόνο υπηρεσίας μετά το 2022, χρησιμοποιείται το νέο βαθμολόγιο (ΠΔ 82/2021) στις προελεύσεις όπου η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή (απόφοιτοι σχολής Αρχιφυλάκων, Αστφκες ΑΥ και ΜΑΥ).
3. Επανακαθορίστηκαν από μηδενική βάση οι υπολογισμοί των επικουρικών ΤΕΑΕΧ / ΤΕΑΥΑΠ και μερίσματος ΜΤΠΥ, τα οποία προκύπτουν από μέσους όρους αποδοχών προηγουμένων ετών (2002 έως 2014) και λογικά πρέπει τώρα να είναι αρκετά πιο ακριβή σε σχέση με το παρελθόν (το μέρισμα ΜΤΣ πάντα ήταν ακριβές).
4. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
5. Όσον αφορά την κατάταξη, οι υπολογισμοί ισχύουν για ονομασία αποφοίτων σχολών αστυνομίας μέχρι 31-12-2016, δηλαδή έτος εισόδου στη σχολή αξκών μέχρι 2012 και στη σχολή Αστυφυλάκων μέχρι το 2013, ώστε η ονομασία σε Υ/Β ή Αστυφύλακα να έχει γίνει μέχρι 31-12-2016 (λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου από 1-1-2017).
Για τα έτη φοίτησης σε παραγωγική σχολή μετά το 2002, οι αποδοχές σπουδαστή υπολογίζονται όπως ίσχυε με το παλιό μισθολόγιο (32% βασικού Υ/Β έως 2012 και 284 € από 2012 ~ 2016). Οπότε οι μειωμένες αποδοχές σχολής για 3 ή 4 έτη επηρεάζουν (μειώνουν) το μέσο όρο αποδοχών, άρα και τη μελλοντική δικαιούμενη σύνταξη ΕΦΚΑ σε σχέση με ονομασία πριν το 2002.

Β. Ελαχιστοποίηση πεδίων ανάλογα με υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα, ενώ δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πλέον το πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Ομοίως το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα / επικουρικό (έναρξη πληρωμής) εμφανίζεται μόνο για 12 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή μερίσματος & επικουρικού (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με προέλευση / έτος διαγραφής
1. Διαγραφή ή παραίτηση έως 30-6-2016 με παλιό ασφαλιστικό (τελευταίος μισθός)

Όλες οι προελεύσεις μέχρι 2016   (πατήστε εδώ)

Χρειάζεται μόνο ο τελευταίος διοικητικός και μισθολογικός βαθμός του παλιού μισθολογίου, με βάση τους οποίους υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα παλαιού συνταξιούχου (προ 2016)
Το ΕΧΥ (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) υπολογίζεται αυτόματα με βάση όλα τα στοιχεία (κατάταξη, θητεία κλπ).

2. Διαγραφή από 1-7-2016 με νέο ασφαλιστικό (μέσος όρος αποδοχών)

α. Αξκοί από ΣΑΕΑ ή μετάταξη ή διαγωνισμό / απόφοιτοι ΤΕΜΑ

Επειδή η διοικητική εξέλιξη αυτών των κατηγοριών δεν είναι σταθερή (εξαρτάται από την ύπαρξη οργανικών θέσεων και τις κρίσεις), συμπληρώνεται πίνακας προαγωγών ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια ο μέσος όρος αποδοχών από 2002 για τον καθορισμό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα συμπλήρωσης πίνακα προαγωγών
► Αξιωματικοί από αστυφύλακες (κατάταξη Αστφκα έως 1994 και μετά φοίτηση στη σχολή αξκών) πρέπει να  εισάγουν στον πίνακα προαγωγών το χρόνο από την κατάταξη μέχρι την ονομασία σε αξκό –> Μετάταξη Αστφκα σε Αξκό
► Απόφοιτοι ΑΕΙ που διορίζονται με διαγωνισμό επιλέγουν [ΑΕΙ-Πρόσληψη –> ΝΑΙ], όπου μετρούν 2 επιπλέον έτη στο ΕΧΥ μέχρι το 2016, ενώ παράλληλα ο χρόνος ΑΕΙ μετράει και διοικητικά και μισθολογικά –> Πρόσληψη αξκού με διαγωνισμό


β. Απόφοιτοι σχολής Αρχιφυλάκων

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή και για το λόγο αυτό χρειάζεται μόνο η ημερομηνία αποφοίτησης από τη σχολή Αρχφκων και εάν υποβλήθηκε αίτηση για προαγωγή σε αξκό (Υ/Β) –> Πίνακας προαγωγών Σχολής Αρχιφυλάκων
► Οι προαγωγές προκύπτουν από το αντίστοιχο βαθμολόγιο πριν και μετά το 2022 –> Βαθμολόγιο με σχολή Αρχφκων


γ. Αστυφύλακες ΑΥ / ΜΑΥ

Για διαγραφή μετά το 2022 εμφανίζεται πρόσθετο πεδίο ΝΑΙ/ΟΧΙ αίτησης για προαγωγή σε Υ/Β (ΑΥ) ή Ανθμο (ΜΑΥ), ενώ η αυτόματα υπολογιζόμενη διοικητική εξέλιξη εμφανίζεται για επαλήθευση  –> Πίνακας προαγωγών Αστυφυλάκων ΑΥ / ΜΑΥ
► Οι διοικητικοί βαθμοί ΑΥ υπολογίζονται με το αντίστοιχο βαθμολόγιο πριν & μετά το 2022 –> Βαθμολόγιο Αστφκων ΑΥ
► Ομοίως εφαρμόζεται η αντίστοιχη εξέλιξη για προέλευση ΜΑΥ και Σφ/ΜΑΥ –> Βαθμολόγιο Αστφκων ΜΑΥ


δ. Πρώην Σ/Φ & Ε.Φ. με Σχ.Αρχφκων ή ΜΑΥ

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. Γ.2.β / γ κατά περίπτωση, όπως ισχύουν για τους αστυφύλακες.
Οι αποδοχές των Σ/Φ για τα πρώτα 8 χρόνια (μέχρι τη μετάταξη σε αστφκες) υπολογίζονται με μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) όπως περιγράφεται στην παρ. Α.1 ανωτέρω, ενώ μετά το 2017 με την κατηγορία κλιμακίων Γ του νέου μισθολογίου.

Δ. Αποστρατευτικός βαθμός
Για διαγραφή μετά το 2019 η προαγωγή αποστρατείας επηρεάζει ελάχιστα τη δικαιούμενη σύνταξη (λιγότερο από 1 ευρώ), επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και επηρεάζεται ελάχιστα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002.
Για προέλευση τ.Χ/Φ ο αποστρατευτικός βαθμός χρειάζεται μόνο για τον καθορισμό του μερίσματος ΜΤΣ (και του ΒΟΕΑ).
Όμως για τους αστυνομικούς τ.ΑΠ ο τελευταίος βαθμός δεν επηρεάζει ούτε το μέρισμα ΜΤΠΥ, ούτε το επικουρικό ΤΕΑΥΑΠ, επειδή και τα δύο υπολογίζονται με βάση μέσους όρους προηγουμένων ετών, οπότε ο τελευταίος διοικητικός βαθμός χρειάζεται μόνο για τον καθορισμό του κόστους αναγνώρισης χρόνου κατά την αποστρατεία (θητείας, ΑΕΙ, ΤΕΑΠΑΣΑ κλπ).

Ε. Αφαίρεση χρόνου σχολής από μέρισμα και επικουρικό
Ασφάλιση τ.Χ/Φ: Μέχρι το 2008 δεν γινόταν κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ για τη σχολή αστυνομίας και για το λόγο οι μήνες (αρχικής) σχολής αφαιρούνται από τα έτη ασφάλισης ΜΤΣ για αποφοίτηση μέχρι το 2008.
Ομοίως αφαιρούνται οι μήνες σχολής από το χρόνο ασφάλισης στο επικουρικό ΤΕΑΕΧ, ενώ προστέθηκε νέο πεδίο αναγνώρισης σχολής για τις περιπτώσεις που έγινε αναγνώριση παλαιότερα ή για κατάταξη μετά το 1995.

Ασφάλιση τ.ΑΠ: Ο χρόνος (αρχικής) σχολής αφαιρείται σε κάθε περίπτωση από τα έτη ασφάλισης μερίσματος ΜΤΠΥ.
Ομοίως αφαιρούνται οι μήνες σχολής από το χρόνο ασφάλισης στο επικουρικό ΤΕΑΥΑΠ, ενώ προστέθηκε νέο πεδίο αναγνώρισης σχολής για τις περιπτώσεις που έγινε αναγνώριση παλαιότερα ή για κατάταξη μετά το 1995.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.