Ανανέωση εφαρμογής σύνταξης Πυροσβεστικής

Αναβαθμίστηκε η εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης πυροσβεστικής με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Νέο βαθμολόγιο, επικουρικά, επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής
1. Επιλογή του τρόπου εισαγωγής στη σχολή αξιωματικών (εξετάσεις, πτυχίο ΑΕΙ ή πυροσβέστες ε.ε.).
2. Για χρόνο υπηρεσίας μετά το 2021, χρησιμοποιείται το νέο βαθμολόγιο (N. 4662/20) όταν η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή (απόφοιτοι σχολής Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβέστες ΜΠΣ).
3. Επανακαθορίστηκαν από μηδενική βάση οι υπολογισμοί του επικουρικού ΤΕΑΥΠΣ και του μερίσματος ΜΤΠΥ.
4. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
5. Επίσης οι υπολογισμοί ισχύουν για ονομασία (αποφοίτηση από σχολή) πυροσβεστών ή αξιωματικών μέχρι 31-12-2016.
6. Για χρόνο σχολής την περίοδο 2002 ~ 2016 ως αποδοχές σπουδαστή λαμβάνονται υπόψη 284 € μηνιαίως.
7. Προστέθηκε επιλογή επιδόματος παραμεθορίου (100 €) ή ΕΜΑΚ (141,92 €) με εισαγωγή περιόδου σε έτη μετά το 2018.

Β. Ελαχιστοποίηση πεδίων ανάλογα με υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα και δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Ομοίως το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα / επικουρικό (έναρξη πληρωμής) εμφανίζεται μόνο για 12 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή μερίσματος & επικουρικού (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με προέλευση / έτος διαγραφής
1. Διαγραφή ή παραίτηση έως 30-6-2016 με παλιό ασφαλιστικό (τελευταίος μισθός)

Όλες οι προελεύσεις μέχρι 2016   (πατήστε εδώ)

Χρειάζεται μόνο ο τελευταίος διοικητικός και μισθολογικός βαθμός του παλιού μισθολογίου, με βάση τους οποίους υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα παλαιού συνταξιούχου (προ 2016)
Το ΕΧΥ (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) υπολογίζεται αυτόματα με βάση όλα τα στοιχεία (κατάταξη, πτυχίο ΑΕΙ, θητεία κλπ).

2. Διαγραφή από 1-7-2016 με νέο ασφαλιστικό (μέσος όρος αποδοχών)

α. Σχολή Αξκών (ΣΑΠΣ)

i. Εισαγωγή με εισιτήριες εξετάσεις
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη ανά βαθμό  –> Πίνακας βαθμών με εισιτήριες εξετάσεις
Η σχολή δεν λαμβάνεται υπόψη στο επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ και το μέρισμα ΜΤΠΥ γιατί δεν πληρώνονταν αντίστοιχες εισφορές.
Εάν η αποφοίτηση από τη ΣΑΠΣ είναι μετά το 2002, λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές της ανωτέρω παρ. Α.6.

ii. Εισαγωγή με πτυχίο ΑΕΙ
Εισάγονται οι μήνες ΑΕΙ και τα έτη ανά βαθμό στον πίνακα προαγωγών –> Πρόσληψη αξκου με πτυχίο ΑΕΙ
Δεν εισάγεται ο χρόνος σχολής και η ημερομηνία κατάταξης ταυτίζεται με την ονομασία σε Ανθυποπυραγό.
Επίσης μετρούν 2 επιπλέον έτη στο ΕΧΥ (μέχρι το 2016) και ο χρόνος ΑΕΙ μετράει και διοικητικά και μισθολογικά.

iii. Εισαγωγή πυροσβέστη ε.ε.
Εμφανίζεται πεδίο για την εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Ανθυποπυραγό και υπάρχουν 2 υποπεριπτώσεις:
► Για λήψη βαθμού Ανθγου έως 31-12-2001 συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών μόνο με τους βαθμούς αξιωματικού, αφού οι αποδοχές πυροσβέστη (προ 2002) δεν επηρεάζουν το μέσο όρο αποδοχών –> Μετάταξη σε αξκό μέχρι 2001
► Για λήψη βαθμού Ανθγου μετά την 1-1-2002 συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών για όλους τους βαθμούς από την αρχική κατάταξη του ενδιαφερόμενου, ώστε να υπολογίζονται για τα πρώτα χρόνια αποδοχές πυροσβέστη (κατηγορία Β) και μετά την ονομασία σε αξκό υπολογίζονται αποδοχές αξκού (κατηγορία Α) –> Μετάταξη σε αξκό μετά το 2002
Τέλος η αρχική σχολή ΣΠΥΠΣ δεν μετράει στο επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ και στο μέρισμα ΜΤΠΥ γιατί δεν κρατήθηκαν εισφορές.


β. Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης

Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη όλων των βαθμών –> Εισαγωγή βαθμών Σχ. Επιμ. & Μετ.
Με το νέο βαθμολόγιο ο καταληκτικός διοικητικός βαθμός για αποφοίτους της Σχολής Επιμόρφωσης είναι Αντιπύραρχος.
Η σχολή πυροσβεστών δεν μετράει στο επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ και στο μέρισμα ΜΤΠΥ, γιατί δεν είχαν κρατηθεί εισφορές.
Εάν η αποφοίτηση από τη ΣΠΥΠΣ είναι μετά το 2002, λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές της ανωτέρω παρ. Α.6.


γ. Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την ημερομηνία ονομασίας σε Αρχιπυροσβέστη, ενώ για διαγραφή μετά το 2021 μετράει και η φοίτηση στο Τμήμα Σχολής Επιμόρφωσης (προαγωγή σε αξκό) –> Εμφάνιση πίνακα προαγωγών Απστων
Οι διοικητικές προαγωγές προκύπτουν από το ισχύον βαθμολόγιο προ και μετά το 2021 –> Βαθμολόγια Απστων σχολής


δ. Πυροσβέστες ΜΠΣ (μη παραγωγικής σχολής)

Εισάγονται μόνο οι μήνες ΣΠΥΠΣ και η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα –> Εμφάνιση πίνακα προαγωγών ΜΠΣ
Οι διοικητικές προαγωγές προκύπτουν από το ισχύον βαθμολόγιο προ και μετά το 2021 –> Βαθμολόγια Πυροσβεστών ΜΠΣ

Δ. Αποστρατευτικός βαθμός
Για διαγραφή μετά το 2019 η προαγωγή αποστρατείας επηρεάζει ελάχιστα τη δικαιούμενη σύνταξη (λιγότερο από 1 ευρώ), επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και επηρεάζεται ελάχιστα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002.
Ομοίως ο τελευταίος βαθμός δεν επηρεάζει ούτε το μέρισμα ΜΤΠΥ, ούτε το επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ, επειδή και τα δύο υπολογίζονται από μέσους όρους προηγουμένων ετών, οπότε ο τελευταίος διοικητικός βαθμός επηρρεάζει μόνο το κόστος αναγνώρισης χρόνου κατά την αποστρατεία (θητείας, ΑΕΙ, ΤΕΑΠΑΣΑ κλπ).

Τα σχόλια είναι κλειστά.