Ενημέρωση σελίδων υπολογισμού σύνταξης

Έγιναν αρκετές και σημαντικές τροποποιήσεις στους υπολογισμούς των σελίδων σύνταξης με βάση τα τελευταία δεδομένα, καθώς και ορισμένες βελτιώσεις που αναλύονται παρακάτω:

1. Παρακράτηση ολόκληρου του αναλογούντος φόρου μερισμάτων (με ποσοστό 22%)
Όπως αναφέρθηκε στην ανάρτηση “Αλλαγή παρακράτησης φόρου μερισμάτων” έχει ψηφιστεί νόμος για την παρακράτηση ολόκληρου του αναλογούντος φόρου στα μερίσματα, ώστε να μην υπάρχει πλέον υπόλοιπο οφειλής κατά την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Από 1-8-2014 θα υπολογίζεται από την ΗΔΙΚΑ επακριβώς ο μηνιαίος φόρος στο σύνολο του εισοδήματος [σύνταξη + μερίσματα] και στη συνέχεια θα επιμερίζεται αναλογικά στη σύνταξη και τα μερίσματα.
Στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης αφαιρέθηκε το πεδίο “Φόρος που χρωστάτε”, αφού με το νέο σύστημα ο ετήσιος “Φόρος που αναλογεί” είναι πλέον ίσος με το “Σύνολο Ετήσιου Φόρου” (πίνακας στο κέντρο).
Το πληρωτέο ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο, διότι μέχρι σήμερα από τον αναλογούντα φόρο της σύνταξης αφαιρούνταν ολόκληρη η μείωση φόρου των 2.100 € για μισθωτούς (αφαιρούνταν 175 € από το φόρο της σύνταξης αφού 175 x 12 = 2.100 €).
Πλέον ένα μέρος της μείωσης φόρου (των 175 €/μήνα) αφαιρείται αναλογικά και από τα μερίσματα, οπότε αυξάνει ο φόρος στη σύνταξη.

2. Υπολογισμός κράτησης Ν.4093 με τα ακαθάριστα μερίσματα
Όπως είναι γνωστό το ποσοστό της κράτησης του Ν.4093 (5% ή 10% ή 15%) εξαρτάται από το άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα].
Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου ποσοστού γίνεται από την ΗΔΙΚΑ με βάση τα ποσά μερισμάτων που αποστέλλουν τα μετοχικά ταμεία.
Μέχρι τώρα τα ταμεία ΜΤΣ/Ν/Α έστελναν στην ΗΔΙΚΑ το καθαρό ποσό των μερισμάτων (αφαιρουμένων των διαφόρων εισφορών, ΒΟΕΑ κλπ), οπότε το ποσοστό προέκυπτε από το άθροισμα [καθαρή σύνταξη + καθαρά μερίσματα].
Από 1-7-2014 τα μετοχικά ταμεία αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ τα ακαθάριστα ποσά των μερισμάτων, με αποτέλεσμα το ποσοστό κράτησης του Ν.4093 να προκύπτει από το άθροισμα [καθαρή σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα].
Ως αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής, σε αρκετούς συναδέλφους αυξήθηκε το ποσοστό κράτησης του Ν.4093 από 5% σε 10%, διότι τώρα το υπολογιζόμενο άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα] υπερβαίνει τα 1.500 €, ενώ το προηγούμενο άθροισμα [σύνταξη + καθαρά μερίσματα] ήταν μικρότερο από 1.500 €. Σε αυτές τις περιπτώσεις η (λογιστική) αύξηση των υπολογιζόμενων μερισμάτων ΜΤΑ προκαλεί διπλασιασμό του ποσού κράτησης του Ν.4093 (από 5% σε 10%) και στο μέρισμα και στη σύνταξη!

3. Δυνατότητα επιλογής μη είσπραξης μερισμάτων
Συνήθως η έναρξη πληρωμής της σύνταξης γίνεται σε περίπου 4 μήνες από τη διαγραφή, αλλά για την απονομή των μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία συνήθως χρειάζονται 8 έως 12 μήνες (ή και περισσότερο ανάλογα με το ταμείο).
Επειδή το ποσοστό κράτησης του Ν.4093/12 (παρ. 2 ανωτέρω) εξαρτάται από το άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα], κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ο νέος συνταξιούχος φαίνεται να έχει ως εισόδημα μόνο τη σύνταξη, οπότε η κράτηση Ν.4093 υπολογίζεται (προσωρινά) μικρότερη από το κανονικό.
Εάν η καθαρή σύνταξη είναι κάτω από 1.500 € το ποσοστό κράτησης τίθεται (αρχικά) από το ΓΛΚ στο προβλεπόμενο 5%, όταν όμως αρχίσει η πληρωμή των μερισμάτων το ποσοστό αυξάνεται στο 10%, αφού το άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα] υπερβαίνει συνήθως τα 1.500 €.
Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής της έναρξης πληρωμής των μερισμάτων δίπλα από το υπολογισθέν μέρισμα (Πληρωμή: ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

4. Υπόλοιπο έτους ή διετίας στον πίνακα αναγνώρισης ΜΤΣ/Ν/Α
Στα μετοχικά ταμεία ΜΤΣ/Ν/Α ο αριθμός των μεριδίων που δικαιούται ο απόστρατος προκύπτει από τη συμπλήρωση πλήρους έτους (ΜΤΝ) ή πλήρους διετίας (ΜΤΣ/Α) πέρα από το βασικό χρονικό διάστημα των 25 ετών. Εφόσον προκύπτει πρόσθετη εισφορά, αυτή παρακρατείται αυτόματα από το ταμείο (χωρίς αίτηση του ενδιαφερόμενου), η οποία υπολογίζεται πλέον στον πίνακα κόστους αναγνώρισης στα δεξιά.
ΜΤΝ: Ο μετοχικός χρόνος στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο έτος μετά τα 25 έτη.
Εάν υπάρχουν 26,33 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 26 έτη (οι εισφορές για το υπόλοιπο των 0,33 ετών = 4 μήνες “χάνονται”).
Εάν υπάρχουν 26,58 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 27 έτη και παρακρατούνται πρόσθετες εισφορές για 0,42 έτη = 5 μήνες.
ΜΤΣ-ΜΤΑ: Ο μετοχικός χρόνος στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη διετία μετά τα 25 έτη.
Εάν υπάρχουν 27,83 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 27 έτη (οι εισφορές για το υπόλοιπο των 0,83 ετών = 10 μήνες “χάνονται”).
Εάν υπάρχουν 28,08 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 29 έτη και παρακρατούνται πρόσθετες εισφορές για 0,92 έτη = 11 μήνες.

5. Αλλαγή αναγνώρισης 5ετίας στα Μετοχικά Ταμεία με εισαγωγή αριθμού μηνών (αντί για ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Μέχρι τώρα υπήρχε επιλογή αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας στα μετοχικά ταμεία μόνο στο σύνολό της (το ΝΑΙ ισοδυναμούσε με 60 μήνες). Επειδή όμως σε αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζεται η αναγνώριση όλης της 5ετίας αλλά μέρους αυτής, το πεδίο εισαγωγής αναγνώρισης 5ετίας άλλαξε σε αριθμητικό (εισάγετε έναν αριθμό από 0 ~ 60 μήνες).
Πχ. στο ταμείο των Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) υπάρχει απαίτηση ελάχιστου χρόνου (26 – 27,5 – 29 ή 30,5 έτη) ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, οπότε απαιτείται υποχρεωτική αναγνώριση μόνο μέρους της 5ετίας (η υπόλοιπη αναγνωρίζεται προαιρετικά).
Επίσης στα στρατιωτικά μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ/Ν/Α) λόγω της προσμέτρησης μόνο ακέραιων ετών ή διετίας πέραν των 25 ετών όπως αναλύθηκε στην παρ. 4 παραπάνω, μπορεί να αναγνωριστούν λιγότεροι από 60 μήνες και το τελικό αποτέλεσμα (αριθμός μεριδίων) να είναι το ίδιο!
Πχ. στο ΜΤΣ και το ΜΤΑ κάποιος με 26,75 χρόνια υπηρεσίας μπορεί να αναγνωρίσει μόνο τα 4 από τα 5 μάχιμα έτη, αφού έτσι θα έχει 30,75 έτη μετοχικής σχέσης που στρογγυλεύονται στα 31. Εάν αναγνώριζε όλη την 5ετία θα είχε 31,75 έτη μετοχικής σχέσης, τα οποία στρογγυλεύονται πάλι στα 31 έτη (οπότε τα 0,75 έτη = 8 μήνες “χάνονται”).

6. Αστυνομία τ.ΑΠ: Προσθήκη κράτησης ΤΕΑΠΑΣΑ/ΚΥΥΑΠ 1,5%
Στους απόστρατους αστυνομικούς τ.ΑΠ εμφανίζεται μία πρόσθετη κράτηση περίθαλψης 1,5% με την ένδειξη ΠΑΠ (Περίθαλψη Αστυνομίας Πόλεων).
Αυτή η πρόσθετη κράτηση υγείας είναι υποχρεωτική για τους εν ενεργεία αστυνομικούς (με ασφάλιση τ.ΑΠ).
Όμως η ίδια κράτηση είναι προαιρετική για τους συνταξιούχους και μπορεί να καταργηθεί με σχετική αίτηση στο ΤΕΑΠΑΣΑ (μετά δεν μπορεί να επαναχορηγηθεί εκ νέου), οπότε προστέθηκε επιλογή πληρωμής (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) στη σελίδα υπολογισμού “Σύνταξη τ.ΑΠ” .
Οι παροχές που προσφέρει το ΤΕΑΠΑΣΑ/ΚΥΥΑΠ αναφέρονται εδώ: http://www.teapasa.gr/index.php/klados-ygeias

7. Αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν από 1-7-2011 έως 31-7-2012:
Το ΜΤΑ και το ΜΤΣ απέρριψαν τον επανακαθορισμό των μερισμάτων για όσους διαγράφηκαν την περίοδο του “παγώματος” των μισθών:
Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων ΜΤΑ
Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων ΜΤΣ
Κατά συνέπεια για να υπολογίζονται σωστά τα μερίσματα θα πρέπει να εισάγετε στη φόρμα τα παλαιά υπηρεσιακά δεδομένα (με τον “παγωμένο” μισθό) και μετά να προσθέσετε στο πεδίο “Ποσό διόρθωσης” τη διαφορά σύνταξης που σας απένειμε εκ των υστέρων το ΓΛΚ.
Με αυτό τον τρόπο θα υπολογίζεται σωστά ο αριθμός μεριδίων και τα μερίσματα που λαμβάνετε από τα μετοχικά ταμεία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.