Κατηγορίες προσωπικού στις εφαρμογές Πυροσβ. Σώματος

Μετά από σχετική πληροφόρηση από συνάδελφο του Πυροσβεστικού Σώματος, προστέθηκε νέα κατηγορία προέλευσης / εξέλιξης στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης της Πυροσβεστικής (νέα ημ/νία εφαρμογής Μάρτιος 2021).
Οι επιλογές προέλευσης στην εφαρμογή, καθώς και η αντίστοιχη διοικητική εξέλιξη αποτυπώνονται παρακάτω:

α. Σχ. Αξκών
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Ανθυποπυραγών, οι οποίοι ως αξιωματικοί ανήκουν στην κατηγορία Α όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο (αντιστοιχία με προέλευση ΑΣΕΙ στο παλιό μισθολόγιο).
Για τον ακριβή υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο πίνακας Ε της εφαρμογής, όπου εισάγονται τα έτη που διανύθηκαν σε κάθε διοικητικό βαθμό για όλη τη θητεία του ενδιαφερόμενου.

β. Σχ. Επ. & Μετ.
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, οι οποίοι γίνονται αξιωματικοί και ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο (αντιστοιχία με προέλευση ΑΣΣΥ στο παλιό μισθολόγιο).
kratiseis-sintaksis-efkaΓια τον ακριβή υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο πίνακας Ε της εφαρμογής, όπου εισάγονται τα έτη που διανύθηκαν σε κάθε διοικητικό βαθμό για όλη τη θητεία του ενδιαφερόμενου.
Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται η εισαγωγή της ημερομηνίας αποφοίτησης από τη Σχολή Επιμόρφωσης, διότι ο χρόνος προαγωγής σε αξκό προκύπτει από τη διοικητική εξέλιξη του πίνακα Ε.


γ. Σχ. Απστών
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, οι οποίοι εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου και ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.
Επειδή το έτος φοίτησης στη σχολή δεν είναι σταθερό, απαιτείται η εισαγωγή της ημερομηνίας αποφοίτησης – ονομασίας σε Αρχιπυροσβέστη, μετά την οποία η εφαρμογή υπολογίζει αποδοχές Απστη (και για το παλιό και για το νέο μισθολόγιο).
Εννέα (9) χρόνια μετά από αυτή την ημερομηνία υπολογίζεται προαγωγή σε Πυρονόμο για όλα τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη διαγραφή.
Εννοείται φυσικά ότι όσοι είναι απόφοιτοι και της Σχ. Απστών και της Σχ. Μετεκπαίδευσης επιλέγουν ως προέλευση την τελευταία σχολή [Σχ. Επ. & Μετ.] σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανωτέρω.

δ. Πυρστης ΜΠΣ
Αφορά τους πυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο και θεωρείται ότι ισχύει η ακόλουθη σταθερή εξέλιξη:
Πυροσβέστης από ημερομηνία κατάταξης.
Προαγωγή σε Αρχιπυροσβέστη μετά από 15 έτη (από κατάταξη).
Προαγωγή σε Πυρονόμο μετά από 9 έτη (24 έτη από κατάταξη).


Η καταγραφή των ανωτέρω παραμέτρων γίνεται αφενός για τη σωστή επιλογή προέλευσης στην εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης, αφετέρου για να υπάρξει συμπλήρωση ή διόρθωση των δεδομένων εάν απαιτείται, καθώς όλες οι πληροφορίες προέρχονται από το διαδίκτυο χωρίς όμως να υπάρχει ολοκληρωμένη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε υπηρεσίας.
Πχ. με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν φαίνεται να επηρεάζεται η διοικητική εξέλιξη στις ανωτέρω κατηγορίες β ~ δ σε περίπτωση ύπαρξης πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, όπως ισχύει στην Αστυνομία και στο Λιμενικό.

Τα σχόλια είναι κλειστά.