Πρόταση ένστασης κατά ενημερωτικού ΕΦΚΑ

Μετά τη νέα ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων ΕΦΚΑ τον Οκτώβριο, φαίνεται ότι συνεχίζει να ισχύει το θέμα με τη λανθασμένη χρήση του κατηργημένου μισθολογίου της 1-8-2012, το οποίο αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 μέχρι 13-11-2014 και περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. Β.3 του προηγούμενου άρθρου: Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ (παρ. Β.3)

Έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ένα υπόδειγμα ένστασης κατά του ενημερωτικού ΕΦΚΑ, σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του νόμου με βάση αποφάσεις δικαστηρίων. Η εν λόγω ένσταση μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε συνταξιούχο (όχι μόνο στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας), εάν αυτός θεωρεί ότι αδικείται λόγω αντισυνταγματικότητας τμημάτων του νόμου.

Αντίθετα στο παρόν άρθρο προτείνεται η υποβολή ένστασης που αφορά στο λανθασμένο τρόπο καθορισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, που οφείλεται σε υπολογιστικό λάθος λόγω χρήσης του κατηργημένου μισθολογίου της 1-8-2012.
Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα ένσταση αφορά αποκλειστικά όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 έως και 13-11-2014.

Α. Προτεινόμενο κείμενο ένστασης


“Ενίσταμαι κατά του ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019 που εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ, για τους παρακάτω λόγους:
α. Για τον καθορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης από τον ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκε ο συντάξιμος μισθός μου με βάση την αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη με αριθ. πρωτ. ______/201_ και ημερομηνία ___/___/201_, η οποία είχε εκδοθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μετά τη διαγραφή μου που έλαβε χώρα την ___/___/201_.

β. Ο εν λόγω συντάξιμος μισθός που χρησιμοποιήθηκε στην προαναφερθείσα αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη καθορίστηκε με βάση το μισθολόγιο στρατιωτικών που ίσχυσε από 1-8-2012 μέχρι 13-11-2014 (κατά το χρόνο διαγραφής μου), σύμφωνα με τις περιπτώσεις 31, 32 και 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (δεύτερο μνημόνιο).

γ. Όμως στη συνέχεια με το άρθρο 86 του Ν.4307/14 οι ανωτέρω μισθολογικές διατάξεις καταργήθηκαν από τότε που ίσχυσαν και θεσπίστηκε νέο μισθολόγιο στρατιωτικών με αναδρομική ισχύ από 1-8-2012 (πριν από τη διαγραφή μου).

δ. Λόγω της θέσπισης νέου μισθολογίου με το Ν.4307/14 αναδρομικά από 1-8-2012, αναπροσαρμόστηκαν οι συντάξιμες αποδοχές μου με την υπ’ αριθμόν ___________/14 πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της ___/___/2014, με ημερομηνία αποστολής ___/___/2015.

ε. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16, ο συντάξιμος μισθός για τον καθορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου.

Μετά τα παραπάνω αιτούμαι όπως εφαρμοστεί το άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16, δηλαδή για τον καθορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης ΕΦΚΑ να ληφθούν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές μου που αναγράφονται στην υπ’ αριθμόν ___________/14 τελευταία Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της ___/___/2014, διότι η εν λόγω πράξη υλοποιήθηκε με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου και ίσχυε κατά το χρόνο ψήφισης του Ν.4387/16.”


Το ανωτέρω κείμενο σε αρχείο text για συμπλήρωση στοιχείων ή/και διόρθωση –> enstoloi.net – Πρόταση ένστασης κατά ΕΦΚΑ
Εννοείται ότι μπορεί κάποιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει οτιδήποτε θεωρεί κατάλληλο, διότι η παρούσα πρόταση αφορά προσωπική άποψη περί του ορθού τρόπου υπόδειξης ενός λάθους στη διοίκηση.

Από την άλλη η παρούσα ένσταση έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ταυτόχρονα όμως είναι η μικρότερη δυνατή σε μέγεθος, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα κάποιος υπάλληλος να τη διαβάσει προσεκτικά και να την κατανοήσει, με την ελπίδα να την εξετάσει τελικά επί της ουσίας.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Συνταξιούχους
πατώντας στην επιλογή “Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης”.

Β. Θέμα με έτη Κονδύλη
Το θέμα με τα έτη Κονδύλη που αναλύθηκε στην παρ. Δ του προηγούμενου άρθρου είναι περισσότερο περίπλοκο για να στοιχειοθετηθεί, οπότε ίσως υπάρξει μελλοντικά κάποια αντίστοιχη πρόταση ένστασης.
Ο λόγος είναι ότι στην αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη αλλά και στην Πράξη Αναπροσαρμογής αναφέρονται ως συντάξιμες αποδοχές αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή μικρότερου μισθολογικού βαθμού από τον πραγματικό.
Η διαφαινόμενη αδικία ουσιαστικά θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί με επιχειρήματα προσωπικής ερμηνείας των νόμων με βάση την κοινή λογική, αλλά δεν μπορεί να στηριχθεί σε έγγραφα της διοίκησης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.