Επικαιρότητα

Σελίδα υπ' αριθ. 70 επί ειδήσεων της τρέχουσας επικαιρότητας που δεν αποτελούν (ακόμη) νομοθεσία, παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες, προσωπικές απόψεις και εκτιμήσεις κλπ.

Subscribe
Notify of
guest

3.5K Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
villas
villas
16 Σεπτεμβρίου 2021 15:50

Οι νέες διατάξεις για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε στη γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει: Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν.4387/2016 και εισάγεται ένα νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων. Η κοινοποιούμενη διάταξη από την 28.2.2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4670/2020) αφορά το σύνολο των απασχολούμενων συνταξιούχων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται μεταβατικό στάδιο ένταξης στη νέα ρύθμιση, προκειμένου για την ομαλή υπαγωγή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Για την εφαρμογή της διάταξης παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:Α. Πεδίο Εφαρμογής – Έναρξη εφαρμογήςΟι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του… Διαβάστε τη συνέχεια »

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
villas
villas
Contributor
Απάντηση σε  villas
16 Σεπτεμβρίου 2021 15:51

Επομένως η κοινοποιούμενη διάταξη και οι προβλεπόμενες από αυτή επιπτώσεις στην κύρια και στην επικουρική σύνταξη γήρατος δεν αφορούν στις περιπτώσεις ανάληψης δραστηριότητας για την οποία δεν προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ, ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα. Με βάση τα ανωτέρω οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία είτε λαμβάνουν αμοιβές (π.χ. έξοδα κίνησης) που δεν υπόκεινται βάσει νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 27 του ν.4670/2020 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής. Είναι, επίσης, ευνόητο ότι η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο συνταξιούχο επικουρική σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνο εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ) για την αναληφθείσα εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 αφορά στη χρονική περίοδο που παρέχεται… Διαβάστε τη συνέχεια »

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
villas
villas
Contributor
Απάντηση σε  villas
16 Σεπτεμβρίου 2021 15:52

Προκειμένου για τους συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν την 13.5.2016 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 και βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου εξαιρούνταν από τις επιπτώσεις της απασχόλησης τους αυτής, με βάση ειδικές διατάξεις, και οι οποίοι συνεχίζουν την εργασία τους και μετά την 28.2.2020 (έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου), δίδεται μεταβατική περίοδος ενός έτους για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 27. Συγκεκριμένα, θα συνεχίζουν να εξαιρούνται έως και την 28.2.2021. Οι συνταξιούχοι αυτοί, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση τους αυτή, θα υπαχθούν στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 από την 1.3.2021.Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που παρέχει εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση και ο οποίος είχε εξαιρεθεί από την προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, εφόσον συνεχίζει και μετά την 28.2.2020 να απασχολείται με το ίδιο έργο, θα ενταχθεί στην κοινοποιούμενη διάταξη από 1.3.2021.Από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 27 εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αυτοτελή σύνταξη… Διαβάστε τη συνέχεια »

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
villas
villas
Contributor
Απάντηση σε  villas
16 Σεπτεμβρίου 2021 15:52

Αντίθετα οι ρυθμίσεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 εφαρμόζονται στην περίπτωση συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ ο οποίος από 28.2.2020 και εφεξής εργάζεται ως μισθωτός ή αυτοαπασχολείται ή σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας. Και τούτο γιατί εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2335/1995 οι οποίες ορίζουν ότι κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί μειώσεως, αναστολής, διακοπής, θεμελιώσεως και υπολογισμού των πάσης φύσεως παροχών κοινωνικής ασφάλισης, λόγω σωρεύσεώς τους με άλλες κοινωνικοασφαλιστικές παροχές ή με κάθε είδους εισοδήματα ή λόγω παροχής εργασίας, λαμβάνονται υπόψη και οι παροχές που χορηγούνται βάσει νομοθεσίας ξένων κρατών, τα εισοδήματα που αποκτώνται στην αλλοδαπή, καθώς και η παρεχόμενη εργασία στο εξωτερικό.Επισημαίνεται τέλος ότι, όσον αφορά στους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας/ανικανότητας, δεν έχουν εφαρμογή οι κοινοποιούμενες διατάξεις, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας κάθε ενταχθέντος στον e-ΕΦΚΑ φορέα (παρ. 2 του άρθρου 27).Β. Περικοπή – Αναστολή ΣύνταξηςΒ1.

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
villas
villas
Contributor
Απάντηση σε  villas
16 Σεπτεμβρίου 2021 15:53

Απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέαΣύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 27 του ν. 4670/2020, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει απασχόληση συνταξιούχου, το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης, ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και έχει υποχρέωση ασφάλισης στους Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.Ως εκ τούτου, το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% για όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.Παράδειγμα 3: Συνταξιούχος του e-ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους €800,00 και επικουρική σύνταξη ύψους €100,00, και αναλαμβάνει εργασία στον ιδιωτικό τομέα, είτε με πλήρη απασχόληση (25 ημέρες ασφάλισης), είτε με μερική (ανεξαρτήτως τις ώρες ή ημέρες απασχόλησης). Ο εν λόγω συνταξιούχος θα λάβει μειωμένη κύρια και επικουρική σύνταξη κατά 30%, δηλαδή η μηνιαία κύρια σύνταξη θα ανέρχεται σε €560,00 [(€800,00 – (30% x €800,00)] και η μηνιαία επικουρική σύνταξη θα ανέρχεται σε €70,00 [€100,00 – (30% x €100,00)].

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
villas
villas
Contributor
Απάντηση σε  villas
16 Σεπτεμβρίου 2021 15:53

Για τους συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ πριν την 28.2.2020 η οποία συνεχίζεται χωρίς διακοπή, και για τους οποίους προβλεπόταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, η κατά 30% περικοπή των κύριων και επικουρικών συντάξεων, με βάση τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου, αρχίζει από την 1.3.2021.

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
GEORGIOSP
GEORGIOSP
Contributor
Απάντηση σε  villas
19 Σεπτεμβρίου 2021 10:18

Η ημερομηνία υπαγωγής στις νέες διατάξεις του Ν4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν4670/2020, όσων είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ πριν την 28.2.2020 η οποία συνεχίζεται χωρίς διακοπή άλλαξε και είναι η 1/3/2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A7%CE%9D465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%9B%CE%958?inline=true

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Παντελης
Παντελης
Απάντηση σε  villas
18 Σεπτεμβρίου 2021 15:53

Δηλαδη εγω μπορω να εργαστω νομιμα χωρις μισθο σε ιδιωτικο ή δημοσιο τομεα χωρις μισθο παιρνοντας μονο εξοδα κινηαης και τροφη σε χρημα;;

ΣΩΜΑ:
Στρατός
Petros
Petros
30 Αυγούστου 2021 15:04

Αναρωτιέμαι γιατί το ΒΟΕΑ δεν χορηγείται με την ολοκλήρωση του 18ου ή ακόμη και του 22ου έτους του παιδιού, όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες περί της εκπαίδευσης και χορηγείται στα 25, υποτιθέμενη ηλικία για παντριά. Μήπως τα ΜΤ θα έπρεπε να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία?

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Petros
Petros
31 Αυγούστου 2021 15:11

Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω τη λογική. Ενδεχομένως να μπορούσε να υιοθετηθεί από τα ΜΤ ένα πιο ελαστικό πλαίσιο για διάθεση του από 18 έως 25 ετών, ανάλογα με τη βούληση των δικαιούχων και όχι των ταμείων.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
aero
aero
Contributor
3 Σεπτεμβρίου 2021 13:25

@Αχιλλέας
Νομίζω θα είχε ενδιαφέρον (εγκυκλοπαιδικό) να μας παρουσίαζες ποιά θα ήταν τα ποσά ΒΟΕΑ
στην περίπτωση που το ΒΟΕΑ δίνονταν στα 18.
π.χ. ΒΟΕΑ 20.000€ στα 25, xxx στα 18.
Πιθανολογώ ότι το ΒΟΕΑ στα 18 θα ήταν σχεδόν το μισό απ’ ότι στα 25 !

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
JR63
JR63
23 Αυγούστου 2021 17:38

Σήμερα στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, στην πρώτη σελίδα μάλιστα, γίνεται αναφορά στην επιστροφή της ΕΑΣ για την 2ετια 2017-18. Γνωρίζει κανείς σχετικά με αυτό, δηλαδή υπάρχει βάσιμη ένδειξη για επιστροφή η είναι πάλι σάλπισμα ημιονων;

ΣΩΜΑ:
Στρατός
Αντωνης
Αντωνης
Απάντηση σε  JR63
23 Αυγούστου 2021 23:29

Μηπως υπηρξε επιστροφη ΕΑΣ για πριν το 2017 και δεν το ξερουμε,γιατι αναφερουν 2017-2018 ;
Ο Ν4093 ειναι να καταργηθει για να καταργηθει η ανισοτητα μεταξυ συνταξιουχων απο το ιδιο τμειο.Λενε γαι καταργηση ΕΕΑ δηλαδη 7-12 ευρω το μηνα για να κρυψουν αυτο που ο ΥΕΘΑ επισημα ανακοινωσε στη Βουλη >
Στη Βουλή οι κρατήσεις στα Μερίσματα ν.4093/12 & τα Συμπληρωματικά Εφάπαξ των Αποστράτων (Ερώτηση στον Παναγιωτόπουλο)
http://aeroporiapostratos.blogspot.com/2021/02/409312.html#more
Παναγιωτόπουλος: Τι είπε για Κρατήσεις Μερισμάτων ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ σύμφωνα με ν.4093/2012 Τετάρτη, Απριλίου 28, 2021
https://www.staratalogia.gr/2021/04/40932012_28.html
O ν.4093/12 παρακρατει 2 συνταξεις ετησιως και 2 μηνιαια μερισματα .ειδικα με την αυξηση μερισματων μειωθηκε το…πληρωτεο.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Αντωνης
Αντωνης
18 Αυγούστου 2021 11:34

Έγγραφο ΥΕΘΑ για πυρόπληκτους παραθεριστικών θερέτρων ΚΑΑΥ και ΚΕΔΑ/Ζ Τετάρτη, Αυγούστου 18, 2021
https://www.staratalogia.gr/2021/08/blog-post_18.html
ΥΕΘΑ καταγγέλλει πυρόπληκτους: Παράνομα έκαναν τα ΚΑΑΥ εξοχικά
https://armyvoice.gr/2021/06/yetha-kataggellei-pyropliktoys-paranoma-ekanan-ta-kaay-exochika/
…..Επιπλέον, η συγκεκριμένη Μονάδα αποτελεί στρατιωτική εγκατάσταση, έχει συγκεκριμένη αποστολή σε περιόδους κρίσης ή πολέμου και δευτερευόντως λειτουργεί κατά την ειρηνική περίοδο, ως παραθεριστική ευκολία για το προσωπικό.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
pitis
pitis
Απάντηση σε  Αντωνης
20 Αυγούστου 2021 15:29

Μη μου πείτε πως πέφτετε από τα σύννεφα…..Ο Ελληνάρας ήταν, είναι και θα είναι κουτοπόνηρος, τυχοδιώκτης κ.τ.λ. κ.τ.λ., οι περισσότεροι είναι φραγκάτοι και τα χρησιμοποιούν για εξοχικά, τώρα το καταλάβατε. Πάρτε μια απόφαση επιτέλους και βγάλτε τους από εκει, μην τους παρακαλάτε…….

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΑΠ
Βαγγέλης
Βαγγέλης
Απάντηση σε  pitis
20 Αυγούστου 2021 19:21

Συνάδελφε καλησπέρα ξέρεις κανέναν γαλονα νά παίρνει τέτοια πρωτοβουλία ποτέ! Μόνο εφόσον δώσει εντολή πολιτικός προϊστάμενος από και πέρα φαντάσου εμείς πού είμαστε μέτοχοι του ΜΤΣ και δεν μας βάζουν μέσα ούτε για καφέ νά πάρουμε τι ψάχνεις τώρα

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΧΦ
Pitis
Pitis
Απάντηση σε  Βαγγέλης
20 Αυγούστου 2021 20:04

Πολύ σωστά Βαγγέλη και μην ξεχνάμε τους ταΐζουν και τους ποτίζουν κιόλας, το δημοσίευμα γράφει ότι μέχρι τώρα εχουν δαπανηθει 2.000.000 Ευρώ, γιαυτό το λογο, φαντάσου τι γινεται. Πολιτική απόφαση είναι και τίποτα παραπάνω, γιαυτό και έγραψα νωρίτερα να ληφθεί απόφαση να φύγουν Τ-Ω-Ρ-Α και όχι να τους παρακαλανε ακόμα. Την έχουν καταβρει οι συγκεκριμένο, διακοπές all inclusive, και εσύ που δικαιούσαι να πας, δεν μπαίνεις ούτε για καφέ. Έξωση τώρα, το φοβούνται μη χάσουν τα ψηφαλακια από δαύτους;

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΑΠ
Παναγιώτης Μ
Παναγιώτης Μ
2 Αυγούστου 2021 23:37

Δεν γνωρίζω αν αληθεύει, αλλά δημοσιεύματα σήμερα αναφέρουν ότι εδώ και 3 ημέρες δεν λειτουργούν τα κλιματιστικά στο 251 ΓΝΑ με αποτέλεσμα προσωπικό, ασθενείς καί συνοδοί με ανεμιστήρες (!!) να προσπαθούν να επιβιώσουν μεσα σε αυτές τις συνθήκες. Αναφέρεται ότι ο λόγος είναι πώς όταν το ΓΝΑ ξαναέμεινε από κλιματισμό πρίν 4 χρόνια, πάλι μέσα σε καύσωνα (το βίωσα προσωπικά), αντί για αναβάθμιση του συστήματος που προγραμματίστηκε ύψους 500 χιλ. ευρώ έγιναν ανεπαρκείς παρεμβάσεις μόνο 100 χιλ. Αν είναι έτσι κάποιοι, χαμηλά αλλά και ψηλά στην ιεραρχία βάζουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Αντωνης
Αντωνης
Απάντηση σε  Παναγιώτης Μ
3 Αυγούστου 2021 22:47

Παναγιωτη σωστα το γραφεις και διορθωθhkan όλα πολύ γρηγορα. Αλλωστε δεν ειναι η πρωτη φορα και σας πληροφορω ΟΛΟΥΣ ότι ο 6ος οροφος εγινε για περιστατικα COVID-19. Κοινα θα δοθουν επιδοτησεις.ΑΧΡΕΙΑΣΤΟ να είναι σε ολους ΜΑΣ αλλα η καινουργια ΜΕΘ είναι υποδειγμα.ΑΞΙΖΟΥΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Αντωνης
Αντωνης
29 Ιουλίου 2021 20:18

Αποζημιώσεις προσωπικού 251 ΓΝΑ Φταίει η γραφειοκρατία λέει ο ΥΦΕΘΑ
https://armyvoice.gr/2021/07/apozimioseis-prosopikoy-251-gna-ftaiei-grafeiokratia-leei-o/
Η μέχρι στιγμής καθυστέρηση οφείλεται στην πρωτόγνωρη για τα εν λόγω Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) απαιτούμενη διαδικασία πληρωμής υπερωριών, …
Δεν σχολιαζω τι ελαβα μεχρι που εφυγα 2018 όπως και παλιοτεροι αλλα ρωτω τι λαμβανουν οι σημερινοι ΑΞΙΟΙ συναδελφοι.Και δεν αναφερω τα χρωστουμενα με αποφασεις ΣτΕ κλπ
ΚΥΡΙΟΙ το 251ΓΝΑ >ΥΠΑΡΧΕΙ< γιατι υπαρχουν οι ΧΕΙΡ ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ που ελαβαν …. και υπαρχετε ΓΙΑΤΡΟΙ και ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ που εκτιμω ειστε εκτος τοπου και χρονου απο ΓΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ γινατε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ …ΥΓΕΙΑΣ.
Μηπως χαθηκε η μπαλα ο κοτα εκανε το αυγο ΄΄η το αυγο την κοτα ; Ιεραρχηστε τις προτεραιοτητες.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Παναγιώτης Μ
Παναγιώτης Μ
7 Ιουλίου 2021 08:55

… συγνώμη ογκολογικό είναι το σωστό.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Παναγιώτης Μ
Παναγιώτης Μ
7 Ιουλίου 2021 08:53

Καλημέρα σε όλους. Ξανάρχισαν στο 251 ΓΝΑ οι επεμβατικές θεραπείες. Εξακολουθεί ο αποκλεισμός αποστράτων και μελών από ορισμένες απεικονιστικές εξετάσεις (μάλλον δεν οφείλεται στην ιστορία με το ΕΣΥ που ούτως ή άλλως προς το παρόν τελείωσε). Στα εν/εν στελέχη (μη νοσηλευόμενους) η αναμονή για μαγνητική και αξονική τομογραφία έφτασε τους 3 μήνες. Επίσης από όσο γνωρίζω υπάρχουν το τελευταίο τρίμηνο αρκετές παραιτήσεις Αξκών-ιατρών (Σμχων-Ασμχων) που έχουν συμπληρώσει την υποχρέωση παραμονής και μεταπηδούν οριστικά στον ιδιωτικό τομέα. Σε κάποιους τομείς υπάρχουν ήδη προβλήματα (πχ οικολογικό).

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Αντωνης
Αντωνης
Απάντηση σε  Παναγιώτης Μ
7 Ιουλίου 2021 20:28

Παναγιωτη σημερα ειχα ενημερωση απο χειρουργο για το 251ΓΝΑ που ενω καταργηθηκε το 80% περιορισμο ουσιαστικα παραμενει γιατι οι ΑΙΘΟΥΣΕΣ επεμβατικών θεραπείων,χειρουργειων,μικρων επμεβατικων εγχειρησεων εχουν περιοριστει σε μια.
Ετοιμαζουν συγχωνεύσεις περιφερειακών νοσοκομείων ή και κλείσιμο μεγάλων μονάδων υγείας,στην λογικη των ιδιωτικοποιησεων.Οι ενωσεις ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ να στηριξουν το εργο των Στρατ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ και να σταματησουν το καταστροφικό έργο, στη λογική των ιδιωτικοποιήσεων και του αποακλεισμου μελων από στρατ νοσοκομεια με την λογικη του περιμενε επεμβατικη θεραπεια.μικροεπεμβασεις,χειρουρεγια κλπ.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Αντωνης
Αντωνης
3 Ιουλίου 2021 20:56

Επιστολή ”γροθιά στο στομάχι” πολύτεκνου υπαξιωματικού με τέκνο ΑΜΕΑ.
https://www.kranosgr.com/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b3%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b9%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%ac%cf%87%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%ce%ba/
Αδυνατω να σχολιασω παραιτερω,υπαρχει και οριο στον κάθε ανθρωπο.
To ανωτερω αυτουσιο εσταλη εκει που πρεπει και από εμπειρια πριν 1 μηνα με παιδακι συναδελφου που ζηταγε μυελο των οστων, γραφουμε θα εχει αισιο τελος.Υπαρχει ιδιαιτερη ευαισθητοποιηση.
Οι συναδελφοι μην ασχολουνται μονο με 3 στο λαδι 2 στο ξυδι ,κατά τυχη τα διαβασαμε και σας πληροφορω ειχαν πληρη αγνοια από Κυβερνηση-ΥΠΕΘΑ που θελετε να τα γνωριζουν.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Αντωνης
Αντωνης
1 Ιουλίου 2021 20:29

Απόφοιτοι ΑΣΣΥ προς ΥΕΘΑ: ΠΟΕΣ-ΠΟΜΕΝΣ ενεργούν ως αποκλειστικοί εκπρόσωποι των ΕΜΘ-ΕΠΟΠ εις βάρος των ΑΣΣΥ
https://www.staratalogia.gr/2021/07/blog-post_11.html
Χωρις πνευμα αντιπαραθεσης και κακης προθεσης οι ΕΜΘ-ΕΠΟΠ να ξερουν ότι τοσο η ΠΟΕΣ πρωην ΣΥΣΜΕΔ οσο και ΠΟΜΕΝΣ πρωην ΣΕΝΣΑ από μελη εκ υπαξιωματικων ιδρυθηκαν και οι εξ υπαξιωματικων ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ στραφηκαν εναντιον τους .Αυτο να σας προβλημματισει με τις ενωσεις.σας εκμεταλλευονται και ο νοων νοητω(πλαγια μεσα).

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
29 Ιουνίου 2021 11:05

Ερώτημα: Με το νεο βαθμολόγιο κάποιος με 35 και χρόνια υπηρεσίας για να πάει απο το μ.κ. 10 στο πιο κάτω 9, 8, 7 θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσει σεμινάριο για Ανθ/μους και στην συνέχεια να παραμείνει άλλα 3 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος βαθμολογικής – μισθολογικής ανέλιξης

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΧΦ
Αλεξανδρος
Αλεξανδρος
Απάντηση σε  ΚΩΣΤΑΣ
29 Ιουνίου 2021 19:00

Το προσχέδιο μιλάει για 1 χρόνο ευδοκιμης παραμονής στο βαθμό.

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΧΦ
Αντωνης
Αντωνης
24 Ιουνίου 2021 12:35

Παναγιωτόπουλος: Η διάθεση μέσων μεταφοράς προσωπικού άνω των 30χλμ δεν αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας (ΕΓΓΡΑΦΟ)
https://www.staratalogia.gr/2021/06/30.html
ΥΕΘΑ: Η διευκόλυνση στρατιωτικών για μεταφορά τέκνων σε σχολεία ρυθμίζεται μόνον περιστασιακά (ΕΓΓΡΑΦΟ)
https://www.staratalogia.gr/2021/06/blog-post_88.html
Πολυ σωστος ο ΥΕΘΑ και δικαιο εναι να πληρωνουν ενα αντιτιμο στην μοναδα γα την καθημερινη μεταφορα τους.Οι εργαζομενοι στον Δημ Τομεα δεν εχουν τα ιδια δικαιωματα και ουτε λογος να γινετε για ιδιωτικο τομεα.
Προσοχη ομως να μην αναλαβουν την μεταφορα προσωπικου τα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ γιατι το κοστος θα εκτοξευθει.
Επισης στα οικηματα να πληρωνουν 150 ευρω/οικογενεια και συμμετοχη στα τελη ΔΕΚΟ όχι να πληρωνουν μονο οσο καταναλωσαν και φορους μηδεν-δωρεαν πετρελαιο χειμωνα 1-15 τονο ανα οικογενεια .Καταντησαν Δκτες μοναδων που είναι υποχρεωμενοι να διαμενουν στις Μοναδες να πληρωνουν ενοικιο -350-400 ευρω.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
GEO
GEO
20 Ιουνίου 2021 19:14

Ψηφιστηκε βαθμολογιο και θα ισχυσει απο 1-7-2021;
Ρωταω γιατι κατι τετοιο μου ελεγε ενας υποψηφιος συνδικαλιστης.

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΧΦ
Κώστας
Κώστας
16 Ιουνίου 2021 11:16

Ερώτηση: με το καινούργιο βαθμολόγιο επηρεάζεται και το εφάπαξ ως προς την θετική του πλευρά

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΧΦ
Αλεξανδρος
Αλεξανδρος
Απάντηση σε  Κώστας
16 Ιουνίου 2021 16:56

Να το δούμε πρώτα συνάδελφε γιατί όλο έρχεται αλλά…………

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΧΦ
Αντωνης
Αντωνης
14 Ιουνίου 2021 22:50

Αναφορά στη Βουλή για ελεύθερη πρόσβαση αστυνομικών και οικογενειών τους στα ΚΑΑΥ
https://www.staratalogia.gr/2021/06/blog-post_33.html
Ο YΕΘΑ κ Παναγιωτοπουλος εχει ηδη απαντησει αλλα …
.
ΥΕΘΑ καταγγέλλει πυρόπληκτους: Παράνομα έκαναν τα ΚΑΑΥ εξοχικά
https://armyvoice.gr/2021/06/yetha-kataggellei-pyropliktoys-paranoma-ekanan-ta-kaay-exochika/
…..Επιπλέον, η συγκεκριμένη Μονάδα αποτελεί στρατιωτική εγκατάσταση, έχει συγκεκριμένη αποστολή σε περιόδους κρίσης ή πολέμου και δευτερευόντως λειτουργεί κατά την ειρηνική περίοδο, ως παραθεριστική ευκολία για το προσωπικό.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Βαγγέλης
Βαγγέλης
Απάντηση σε  Αντωνης
24 Ιουνίου 2021 08:26

Καλημέρα εδώ υπάρχει κατάφωρη αδικία θά έπρεπε οι αστυνομικοί πού ανήκουν και χρηματοδότουν και είναι όπως δείχνουν το 70% του ΜΤΣ νά έχουν ελεύθερη όχι μόνον πρόσβαση αλλά χρήσης βάση προγραμματισμού τών ΚΑΥΥ του στρατού για αυτούς και τίς οικογένειες τους.

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΧΦ
Αντωνης
Αντωνης
Απάντηση σε  Βαγγέλης
20 Ιουλίου 2021 23:42

Οι θερινές εγκαταστάσεις είναι περιορισμένης χωρητικότητας και σε φουλ σεζόν περιόδους, ίσα – ίσα που επαρκούν για τα στελέχη του Στρατού, που δεν μπορούν να βρουν ξαπλώστρα ή τραπέζι στα εστιατόρια. Το ότι γινόταν μια εξυπηρέτηση Αστυνομικων δε σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και επίσημα. Με αυτή τη λογική ποιος μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση, ότι εάν η είσοδος των Αστυνομικών κατοχυρωθεί νόμιμα, δε θα ζητήσουν αύριο και κάποιο αριθμό οικημάτων να παραθερίζουν, το οποίο εάν συμβεί θα είναι εις βάρος των στελεχών του ΣΞ; Γιατί να μην εισέρχονται οι Νοσοκόμοι, οι Αρτοποιοί και οι Γιατροί;Όλοι έχουν πληγεί οικονομικά όχι μόνο οι Αστυνομικοί,
Τα ΚΑΑΥ είναι μόνο για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς/ΠΑ/ΠΝ και για κανέναν άλλο.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Βαγγέλης
Βαγγέλης
Απάντηση σε  Αντωνης
2 Αυγούστου 2021 17:42

Φίλε μου η διαφορά με τα επαγγέλματα που ανέφερες είναι ότι εμείς κατά 70 % είμαστε μέτοχοι του ΜΤΣ οπότε θεωρώντας σαν μέτοχοι με το ίδιο ταμείο και αναφέρομαι μόνο στο στρατό όχι στο ναυτικό και αεροπορία απορρέει αυτό το δικαίωμα.Θα προτιμούσα νά είχαμε δικά μας τέτοια καυ μια και είμαστε εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη περισσότερα από κάθε άλλο σώμα ή τέλος πάντων με τά υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και να νιώθουμε αδικημένοι σε αυτό το τομέα ελπίζω να έγινα κατανοητός

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΧΦ