Αναλυτικός υπολογισμός σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017]

Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της σύνταξης σύμφωνα με το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) είναι εξαιρετικά απλός:
Μικτή σύνταξη = Εθνική + Αναλογική σύνταξη = 384 € + συντάξιμες αποδοχές x ποσοστό αναπλήρωσης (με βάση τα έτη).
Όμως η δυσκολία έγκειται στο θεωρητικό υπολογισμό των “συντάξιμων αποδοχών” για αποχωρήσεις μετά το Μάιο 2016.

Συντάξιμες αποδοχές
1. Για αποστρατεία ή παραίτηση προτού ισχύσει ο Ν.4387 (30-6-2016) οι συντάξιμες αποδοχές προκύπτουν από τον τελευταίο μισθό.
Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός της νέας σύνταξης γίνεται με απόλυτη ακρίβεια, διότι είναι γνωστός ο τελευταίος μισθός.
2. Για αποστρατεία μετά την 30-6-2016 οι συντάξιμες αποδοχές είναι ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 μέχρι την αποστρατεία.

Η υπηρεσία καθορίζει το μέσο όρο κατά την αποστρατεία, με βάση τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία που διαθέτει για όλους.
Όμως για το θεωρητικό υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών με αρκετή ακρίβεια για μία περίοδο άνω της 15ετίας, χρειάζονται πολλά υπηρεσιακά δεδομένα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απόκλιση με τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία.
Η ακρίβεια υπολογισμών επιτυγχάνεται στη σελίδα σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017], για αποστρατείες ή παραιτήσεις μετά την 30-6-2016.

Α. Πίνακας υπηρεσιακών δεδομένων
1. Υπηρεσία / Προέλευση
Με βάση αυτά τα στοιχεία υπολογίζονται αυτόματα οι διοικητικοί βαθμοί από το 2002 μέχρι και το έτος αποστρατείας, για όλες τις περιπτώσεις πλην των αποφοίτων παραγωγικών σχολών αξκών και υπξκών.
Για τις προελεύσεις από σχολή αξκών ή υπξκών χρειάζεται η εισαγωγή των διοικητικών βαθμών στον τελευταίο πίνακα Ε.
2. Παλιός / νέος ασφαλισμένος
α. Συντάξιμες αποδοχές παλιών ασφαλισμένων μέχρι το 2016: ΒΜ + ΕΧΥ + Επ. Ειδ. Συνθηκών + 176 € ή Επ. Ευθύνης (ανώτατοι).
Για τα έτη μετά την 1-1-2017 (νέο μισθολόγιο) οι συντάξιμες αποδοχές είναι το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών.
β. Για τους νέους ασφαλισμένους οι συντάξιμες αποδοχές είναι το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών για όλα τα έτη.
3. Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιπυροσβέστες σχολής
Εμφανίζεται πεδίο εισαγωγής ημ/νίας ονομασίας, διότι από αυτήν προκύπτει ο χρόνος λήψης των επόμενων διοικητικών βαθμών.

Β. Πίνακας αιτίας συνταξιοδότησης
1. Αίτηση αποστρατείας (οικειοθελής)
Η εφαρμογή κάνει πρόχειρο έλεγχο θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης (25 ή 40 συντάξιμα έτη κατά περίπτωση).
Η νωρίτερη ημερομηνία αποστρατείας με άμεση λήψη σύνταξης υπολογίζεται στη σελίδα [Δικαίωμα Σύνταξης].
2. Λόγω υγείας (αυτεπάγγελτη)
Υπολογίζεται η σύνταξη χωρίς να γίνεται έλεγχος θεμελίωσης από την εφαρμογή (απαιτούνται τουλάχιστον 4,5 έτη).
Συνυπολογίζεται στην ακαθάριστη σύνταξη το πρόσθετο επίδομα που εξαρτάται από το ποσοστό ανικανότητας και την αιτία.
Εάν η ανικανότητα οφείλεται στην υπηρεσία, η σύνταξη υπολογίζεται με το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε το 2014.
3. Όριο ηλικίας ή ηλικία 60 ετών
Υπολογίζεται η σύνταξη χωρίς να γίνεται έλεγχος θεμελίωσης από την εφαρμογή (απαιτούνται τουλάχιστον 15 έτη).
Δεν λαμβάνεται υπόψη ο αποστρατευτικός βαθμός που δίνεται σε ορισμένους συνδυασμούς βαθμού – ετών για αυτεπάγγελτη αποστρατεία με όριο ηλικίας, διότι αύξηση μισθού μόνο για ένα μήνα επηρεάζει ελάχιστα την τελική σύνταξη (λιγότερο από 0,40 €).

Γ. Πίνακας αναγνωρίσεων
1. Οι μήνες ασφάλισης ΙΚΑ – ΟΑΕΕ αναγνωρίζονται χωρίς εισφορές σύνταξης, γιατί έχουν ήδη πληρωθεί.

2. Για κατάταξη μετά την 1-10-1990, η μάχιμη πενταετία προσμετράει στη σύνταξη μόνο εάν επιλεγεί [Αναγνώριση –> ΝΑΙ].
Επιλέγοντας την αναγνώριση εμφανίζεται το κόστος των πρόσθετων εισφορών που ισχύουν για αιτήσεις που γίνονται το 2019.

3. Η θητεία λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση για μισθολογικές προαγωγές και ΕΧΥ, ακόμη και εάν δεν έχει αναγνωριστεί.
Δηλαδή εισάγοντας μήνες θητείας μεγαλώνει αντίστοιχα το ΕΧΥ όλων των ετών και όλες οι μισθολογικές προαγωγές γίνονται νωρίτερα, μεγαλώνοντας έτσι το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002.
Όμως εάν δεν αναγνωριστεί η θητεία, τότε αυτή δεν προσμετρά στο ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, το οποίο προσαυξάνεται μόνο εάν επιλεγεί [Αναγνώριση –> ΝΑΙ] δίπλα στο πεδίο της θητείας (με το αντίστοιχο κόστος εισφορών).

4. To AEI / TEI λαμβάνεται υπόψη για μισθολογικούς βαθμούς και ΕΧΥ μόνο εφόσον γίνει η επιλογή στα δεξιά [ΑΕΙ=Προαγωγή –> ΝΑΙ], γεγονός που ισχύει συνήθως όταν το ΑΕΙ / ΤΕΙ είναι προϋπόθεση για την κατάταξη. Όπως γίνεται και με τη θητεία, εάν δεν πληρωθούν πρόσθετες εισφορές (Αναγνώριση –> ΟΧΙ), τότε δεν προσαυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης.

Δ. Πίνακας επιδομάτων
Ο πίνακας Δ συμπληρώνεται προκειμένου να γίνει ακριβέστερος ο υπολογισμός των συνολικών ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών των νέων ασφαλισμένων για τα έτη από 2002 ~ 2016, καθώς και για όλους τους ασφαλισμένους για το διάστημα μετά την 1-1-2017.
Ο γάμος και τα τέκνα επηρεάζουν το παλαιό επίδομα εξομάλυνσης μέχρι το 2016 και το οικογενειακό επίδομα για όλα τα έτη.
Το οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται διαφορετικά μέχρι το 2011 (35 € + επίδομα τέκνων) και μετά το 2012 (μόνο επίδομα τέκνων).
Ομοίως τα επιδόματα νυχτερινών, ετοιμότητας ή/και υπηρέτησης νήσων προσαυξάνουν τις συνολικές συντάξιμες αποδοχές.

Ε. Πίνακας διοικητικών προαγωγών (σχολή Αξκών / Υπξκών)
Μόνο για τις παραγωγικές σχολές εισάγονται τα έτη για κάθε διοικητικό βαθμό, ώστε σε συνδυασμό με την προέλευση να υπολογίζονται αυτόματα οι μισθολογικοί βαθμοί μέχρι το 2016 και τα αντίστοιχα κλιμάκια του νέου μισθολογίου μετά το 2017.
1. Προϋπηρεσία ΑΕΙ – ΤΕΙ
Προσμετράει στα έτη διοικητικών προαγωγών μόνο εφόσον έχει επιλεγεί [ΑΕΙ=Προϋπηρεσία –> ΝΑΙ] στον πίνακα Γ.
Αφορά τις περιπτώσεις απευθείας κατάταξης Ανθλγού και αντιστοίχων με προσόν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνεται επίσης (εάν υπάρχει) ο αντίστοιχος χρόνος σχολής πχ. 15 μήνες για τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ.
2. Σχολή Αξκών / Υπξκών
Επειδή υπάρχουν πολλές παραγωγικές σχολές με διαφορετική διάρκεια η κάθε μία, η χρονική διάρκεια σχολής εισάγεται σε μήνες.
Έτσι καλύπτονται και οι περιπτώσεις ονομασίας αξκού παραγωγικής σχολής αρκετά έτη μετά την κατάταξη (πχ. στην Αστυνομία).
Πχ. εάν ένας αστυνομικός κατετάγη τον Ιανουάριο 1988 και ονομάστηκε αξκός τον Ιούλιο 1997 (9,5 έτη μετά), θα πρέπει να εισάγει ως χρόνο σχολής 114 μήνες (=9,5 x 12), ώστε οι προαγωγές αξκού που θα εισάγει στον πίνακα Ε να μετρήσουν από το 1997 και μετά.
Αυτή η μέθοδος ισχύει μόνο εφόσον η ονομασία σε αξκό έγινε πριν την 1-1-2002, ασχέτως ημερομηνίας κατάταξης.
3. Έτη ανά διοικητικό βαθμό
Για ευκολία και αποφυγή λαθών, κάθε βαθμός εισάγεται σε ακέραια έτη. Πάντα θα υπάρχει διαφορά μερικών μηνών σε σχέση με τις πραγματικές προαγωγές (δεν γίνονται όλες την ίδια ημέρα του έτους), αλλά η επίπτωση στο μέσο όρο αποδοχών είναι αμελητέα.

ΣΤ. Διαδικασία υπολογισμού μέσου όρου αποδοχών
1. Με βάση τους διοικητικούς βαθμούς καθορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές ανά έτος με βάση το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο:
α. Εφαρμόζεται διαφορετικό ποσό ΒΜ ανά χρονιά, πχ. βασικός μισθός Ανχη 872 € το 2003, 922 € το 2004, 955 € το 2005 κλπ.
β. Για κάθε έτος υπολογίζεται το αντίστοιχο ΕΧΥ με βάση τα έτη υπηρεσίας μαζί με τη θητεία (πάντα) και το ΑΕΙ (κατά περίπτωση).
γ. Προστίθεται επίδομα ειδικών συνθηκών 14,40 € από το 2005 με σταδιακή αύξηση σε 71,92 το 2008 και μείωση σε 68,46 € το 2012.
δ. Λαμβάνονται υπόψη οι μνημονιακές μειώσεις επιδομάτων (απασχόλησης, εξομάλυνσης, ευθύνης κλπ) το 2010 και το 2012.
ε. Συνυπολογίζεται το πάγωμα των συντάξιμων αποδοχών (ΒΜ – ΕΧΥ – επιδόματα) από 1-7-2011 έως 1-8-2012.
στ. Από 1-1-2017 οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται με βάση τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

2. Σε κάθε έτος προστίθενται τα δώρα, με βάση το μισθό όπως ίσχυε μέχρι το 2009 και ως επιδόματα από το 2010 έως το 2012.

3. Στη συνέχεια οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές κάθε έτους (μαζί με τα δώρα) αναπροσαρμόζονται με βάση τους πίνακες ετήσιου πληθωρισμού της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, μέχρι και το προηγούμενο έτος της αποστρατείας.
Πχ. για αποστρατεία το 2018, οι αποδοχές του 2002 αναπροσαρμόζονται με το συνολικό πληθωρισμό 2002 ~ 2017, οι αποδοχές του 2003 με το συνολικό πληθωρισμό 2003 ~ 2017, για τις αποδοχές του 2004 λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός 2004 ~ 2017 κοκ.

4. Τέλος, το άθροισμα όλων των ετήσιων αναπροσαρμοσμένων συντάξιμων αποδοχών διαιρείται με τους αντίστοιχους μήνες θητείας (από 1-1-2002 έως τη διαγραφή) και προκύπτει ο μέσος όρος αποδοχών, ο οποίος διαμορφώνει την αναλογική σύνταξη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.