Αναλυτικός υπολογισμός νέας σύνταξης ΕΦΚΑ

Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της σύνταξης σύμφωνα με το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) είναι εξαιρετικά απλός:
Μικτή σύνταξη = Εθνική + Αναλογική σύνταξη = 384 € + συντάξιμες αποδοχές x ποσοστό αναπλήρωσης (με βάση τα έτη).
Όμως η δυσκολία έγκειται στο θεωρητικό υπολογισμό των “συντάξιμων αποδοχών” για αποχωρήσεις μετά το Μάιο 2016.

Συντάξιμες αποδοχές
1. Για αποστρατεία ή παραίτηση πριν το Ν.4387 (30-6-2016) οι συντάξιμες αποδοχές προκύπτουν από τον τελευταίο μισθό. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός της νέας σύνταξης είναι απόλυτα ακριβής, διότι είναι γνωστός ο τελευταίος μισθός.

2. Για αποστρατεία από 1-7-2016 οι συντάξιμες αποδοχές είναι ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 μέχρι τη διαγραφή.
Η υπηρεσία καθορίζει το μέσο όρο αποδοχών κατά την αποστρατεία, με βάση τα μηνιαία φύλλα μισθοδοσίας που διαθέτει.
Όμως για το θεωρητικό υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών με αρκετή ακρίβεια για μία περίοδο άνω της 15ετίας, χρειάζονται πολλά υπηρεσιακά δεδομένα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απόκλιση με τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία.
Στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης επιτυγχάνεται υψηλή ακρίβεια υπολογισμών (± 10 €) για αποστρατείες από 30-6-2016.

Α. Πίνακας υπηρεσιακών δεδομένων
1. Υπηρεσία / Προέλευση
Με βάση αυτά τα στοιχεία υπολογίζονται αυτόματα οι διοικητικοί βαθμοί από το 2002 μέχρι και το έτος αποστρατείας, για όλες τις περιπτώσεις πλην των αποφοίτων παραγωγικών σχολών αξκών και υπξκών.
Για τις προελεύσεις από σχολή αξκών ή υπξκών χρειάζεται η εισαγωγή των διοικητικών βαθμών στον πίνακα προαγωγών.
2. Παλιός / νέος ασφαλισμένος
α. Παλιοί ασφαλισμένοι – συντάξιμες αποδοχές έως 2016: ΒΜ + ΕΧΥ + Επ. Ειδ. Συνθηκών + 176 € (ή Επ. Ευθύνης ανώτατοι).
Παλιοί ασφαλισμένοι – συντάξιμες αποδοχές από 2017: Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών.
β. Νέοι ασφαλισμένοι – συντάξιμες αποδοχές: Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών.
3. Σχολή Αρχιφυλάκων / Αρχιπυροσβεστών
Εμφανίζεται πεδίο εισαγωγής ημ/νίας αποφοίτησης, από την οποία προκύπτει η λήψη των επόμενων διοικητικών βαθμών.

Β. Πίνακας αιτίας συνταξιοδότησης
1. Αίτηση αποστρατείας (οικειοθελής)
Η εφαρμογή κάνει πρόχειρο έλεγχο θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης (25 ή 40 συντάξιμα έτη κατά περίπτωση).
Η ημερομηνία θεμελίωσης για άμεση λήψη σύνταξης με παραίτηση υπολογίζεται στη σελίδα [Δικαίωμα Σύνταξης].
2. Λόγω υγείας (αυτεπάγγελτη)
Υπολογίζεται η σύνταξη χωρίς να γίνεται έλεγχος θεμελίωσης από την εφαρμογή (απαιτούνται τουλάχιστον 4,5 έτη).
Συνυπολογίζεται στην ακαθάριστη σύνταξη το πρόσθετο επίδομα που εξαρτάται από το ποσοστό ανικανότητας και την αιτία.
Εάν η ανικανότητα οφείλεται στην υπηρεσία, η σύνταξη υπολογίζεται με το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε το 2014.
3. Όριο ηλικίας ή ηλικία 60 ετών
Υπολογίζεται η σύνταξη χωρίς να γίνεται έλεγχος θεμελίωσης από την εφαρμογή (απαιτούνται τουλάχιστον 15 έτη).

Γ. Πίνακας αναγνωρίσεων
1. Οι μήνες ασφάλισης ΙΚΑ – ΟΑΕΕ αναγνωρίζονται χωρίς εισφορές σύνταξης, γιατί έχουν ήδη πληρωθεί.

2. Για κατάταξη μετά την 1-10-1990, η μάχιμη πενταετία προσμετράει στη σύνταξη μόνο εάν επιλεγεί [Αναγνώριση –> ΝΑΙ].
Επιλέγοντας αναγνώριση εμφανίζεται το κόστος των πρόσθετων εισφορών που ισχύουν για αιτήσεις μετά το 2020.

3. Η θητεία πάντα λαμβάνεται υπόψη για μισθολογικές προαγωγές και ΕΧΥ, ακόμη και εάν δεν έχει αναγνωριστεί.
Δηλαδή εισάγοντας μήνες θητείας μεγαλώνει αντίστοιχα το ΕΧΥ όλων των ετών και όλες οι μισθολογικές προαγωγές γίνονται νωρίτερα, αυξάνοντας το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002.
Όμως εάν δεν αναγνωριστεί η θητεία, τότε αυτή δεν προσμετρά στο ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, το οποίο προσαυξάνεται μόνο εάν επιλεγεί [Αναγνώριση –> ΝΑΙ] δίπλα στη θητεία (με το αντίστοιχο κόστος εισφορών).

4. To AEI / TEI λαμβάνεται υπόψη για μισθολογικούς βαθμούς και ΕΧΥ με την επιλογή [ΑΕΙ=Προαγωγή –> ΝΑΙ], γεγονός που ισχύει συνήθως για απευθείας κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ ως αξκών (χωρίς φοίτηση σε παραγωγική σχολή).
Όπως γίνεται και με τη θητεία, εάν δεν πληρωθούν πρόσθετες εισφορές (Αναγνώριση –> ΟΧΙ), τότε δεν προσαυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης.

Δ. Πίνακας επιδομάτων
Ο πίνακας Δ συμπληρώνεται προκειμένου να γίνει ακριβέστερος ο υπολογισμός των συνολικών ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών των νέων ασφαλισμένων για όλα τα έτη, καθώς και των παλιών ασφαλισμένων για τα έτη μετά το 2017.
Ο γάμος και τα τέκνα επηρεάζουν το επίδομα εξομάλυνσης μέχρι το 2016 και το οικογενειακό επίδομα για όλα τα έτη.
Το οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται διαφορετικά μέχρι το 2011 (35 € + τέκνα) και μετά το 2012 (μόνο τέκνα).
Ομοίως τα επιδόματα ετοιμότητας και παραμεθορίου προσαυξάνουν τις συνολικές συντάξιμες αποδοχές.

Ε. Πίνακας διοικητικών προαγωγών (σχολή Αξκών / Υπξκών)
Μόνο για τις παραγωγικές σχολές εισάγονται τα έτη για κάθε διοικητικό βαθμό, ώστε σε συνδυασμό με την προέλευση να υπολογίζονται αυτόματα οι μισθολογικοί βαθμοί μέχρι το 2016 και τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου μετά το 2017.
1. Προϋπηρεσία ΑΕΙ – ΤΕΙ
Προσμετράει στα έτη διοικητικών προαγωγών μόνο εφόσον έχει επιλεγεί [ΑΕΙ=Προϋπηρεσία –> ΝΑΙ] στον πίνακα Γ.
Αφορά τις περιπτώσεις απευθείας κατάταξης Ανθλγού και αντιστοίχων με προσόν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Σχολή Αξκών / Υπξκών
Επειδή υπάρχουν πολλές παραγωγικές σχολές με διαφορετική διάρκεια, η χρονική διάρκεια σχολής εισάγεται σε μήνες.
Για τις περιπτώσεις αξκών παραγωγικής σχολής αρκετά έτη μετά την κατάταξη, πχ. εάν ένας αστυνομικός κατετάγη τον Ιανουάριο 1988 και ονομάστηκε αξκός τον Ιούλιο 1997 (9,5 έτη μετά), θα πρέπει να εισάγει ως χρόνο σχολής 114 μήνες (=9,5 x 12), ώστε οι βαθμοί αξκού που θα εισάγει στον πίνακα προαγωγών να μετρούν κανονικά από το 1997 και μετά.
Αυτή η μέθοδος ισχύει μόνο εφόσον η ονομασία σε αξκό έγινε πριν την 1-1-2002, ασχέτως ημερομηνίας κατάταξης.
3. Έτη ανά διοικητικό βαθμό
Για ευκολία και αποφυγή λαθών, κάθε βαθμός εισάγεται σε ακέραια έτη. Πάντα θα υπάρχει διαφορά μερικών μηνών σε σχέση με τις πραγματικές προαγωγές, αλλά η επίπτωση στο μέσο όρο αποδοχών είναι αμελητέα.

ΣΤ. Διαδικασία υπολογισμού μέσου όρου αποδοχών
1. Με βάση τους διοικητικούς βαθμούς καθορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές ανά έτος με το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο:
α. Εφαρμόζεται διαφορετικό ποσό ΒΜ ανά χρονιά, πχ. βασικός μισθός Ανχη 872 € το 2003, 922 € το 2004, 955 € το 2005 κλπ.
β. Για κάθε έτος υπολογίζεται το εκάστοτε ΕΧΥ από τα έτη υπηρεσίας μαζί με τη θητεία (πάντα) και το ΑΕΙ (κατά περίπτωση).
γ. Προστίθεται επίδομα ειδικών συνθηκών 14,40 € από το 2005 με αύξηση σε 71,92 το 2008 και μείωση σε 68,46 € το 2012.
δ. Λαμβάνονται υπόψη οι μνημονιακές μειώσεις επιδομάτων (απασχόλησης, εξομάλυνσης, ευθύνης) το 2010 και το 2012.
ε. Συνυπολογίζεται το πάγωμα των συντάξιμων αποδοχών (ΒΜ – ΕΧΥ – επιδόματα) από 1-7-2011 έως 1-8-2012.
στ. Από 1-1-2017 οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται με βάση τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

2. Σε κάθε έτος προστίθενται τα δώρα, με βάση το μισθό μέχρι το 2009 και ως σταθερά επιδόματα από 2010 ~ 2012.

3. Στη συνέχεια οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές κάθε έτους (μαζί με τα δώρα) αναπροσαρμόζονται με βάση τους πίνακες ετήσιου πληθωρισμού της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, μέχρι και το προτελευταίο έτος της αποστρατείας.
Πχ. για αποστρατεία το 2020, οι αποδοχές του έτους 2002 αναπροσαρμόζονται με το συνολικό πληθωρισμό 2002 ~ 2019, οι αποδοχές του 2003 με το συνολικό πληθωρισμό 2003 ~ 2019 ……. και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι τις αποδοχές του προτελευταίου έτους 2018 που αναπροσαρμόζονται με τον πληθωρισμό 2018 ~ 2019.

4. Το άθροισμα όλων των ετήσιων αναπροσαρμοσμένων αποδοχών (παρ. 3 ανωτέρω) διαιρείται με τους συνολικούς μήνες από το 2002 έως τη διαγραφή και προκύπτει ο μέσος όρος αποδοχών, ο οποίος διαμορφώνει την αναλογική σύνταξη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.