Αναγνώριση πενταετίας πριν ή μετά το 2002

Σημείωση: Το παρόν άρθρο άλλαξε ριζικά σε δομή και περιεχόμενο μετά από καίρια υπόδειξη του συναδέλφου GeorgiosP.
Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου: Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας
προκύπτει το εύλογο ερώτημα εάν συμφέρει να αναγνωριστεί η πενταετία πριν το 2002 με το μικρότερο δυνατό κόστος ή μετά το 2002 που είναι ακριβότερη αλλά προσμετρά επίσης και στις συντάξιμες αποδοχές.

Υπενθυμίζουμε πάλι τα βασικά: Αναλογική σύνταξη = (Α) Αποδοχές x (Π) Ποσοστό αναπλήρωσης
Λύση 1. Η αναγνώριση προ 2002 αυξάνει μόνο το συντελεστή (Π) και κοστίζει λιγότερο λόγω των πολύ μικρότερων μισθών.
Λύση 2. Η αναγνώριση μετά το 2002 επηρεάζει και τα δύο τμήματα της εξίσωσης (Α) και (Π) και κοστίζει αρκετά παραπάνω.

Α. Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων
Κατ’ αρχήν το ποσοστό αναπλήρωσης (Π) εξαρτάται από τον αριθμό των μάχιμων ετών (συνήθως πέντε) και τα συντάξιμα έτη, άρα αυξάνεται ακριβώς το ίδιο και με τις δύο εναλλακτικές, δηλαδή είναι ανεξάρτητο του πότε έγινε η πενταετία.
Αφού ο συντελεστής (Π) είναι ο ίδιος και με τις 2 εναλλακτικές λύσεις, για να αποφασίσουμε θα πρέπει να συγκρίνουμε τη διαφοροποίηση (Α) στις συντάξιμες αποδοχές εάν αναγνωριστεί περίοδος μετά το 2002.

Έστω ότι η αποστρατεία θα λάβει χώρα την 31-12-2020, τότε έχουμε:
α. Χωρίς πενταετία: Ο μέσος όρος είναι οι συνολικές πραγματικές αποδοχές διά 228 μήνες (2002~2020 = 19 έτη x 12).
Χωρίς την 5ετία, χονδρικά ο μέσος όρος αποδοχών 2002 ~ 2020 είναι ο μισθός που ίσχυε το 2011 (στο μέσο της περιόδου).
β. Με πενταετία: Μέσος όρος = πραγματικές αποδοχές + πρόσθετες αποδοχές πενταετίας διά 288 μήνες (= 24 έτη x 12).
Στην περίπτωση αυτή εάν αναγνωριστούν έτη πριν το 2011 μειώνεται ο μέσος όρος αποδοχών, διότι οι εισφορές αντιστοιχούν σε μικρότερες αποδοχές από το μέσο μισθό του 2011, σύμφωνα με την παρ. (α) ανωτέρω.
Μόνο εάν αναγνωριστούν έτη μετά το 2011 θα αυξηθεί ο μέσος όρος αποδοχών, αφού τότε οι εισφορές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο μισθό από το μέσο μισθό του 2011.
Άρα οι συντάξιμες αποδοχές αυξάνονται μόνο όταν αναγνωριστεί η 5ετία μετά το μέσο της περιόδου [2002 ~ διαγραφή].

Β. Παράδειγμα για αξκό απόφοιτο ΣΣΕ έτους 1989 για να συγκριθούν οι διάφορες εναλλακτικές:

1. Αναγνώριση περιόδου 1993-1997 με μισθό Υπλγού έτους 1995 = 478 € (163.000 δραχμές).
Η αναγνώριση αυτής της περιόδου κοστίζει 478 € x 6,67% = 32 € ανά μήνα x 60 μήνες = 1.920 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών 2002-2020 σε αυτή την περίπτωση χονδρικά είναι ο μισθός Ασχη που ίσχυε το 2011, ήτοι 2.500 €.

2. Αναγνώριση περιόδου 2002-2006 με μέσο μισθό Τχη έτους 2004 = 1.410 €.
Η αναγνώριση της περιόδου 2002 ~ 2006 κοστίζει 1.410 € x 6,67% = 94,5 € ανά μήνα x 60 μήνες = 5.670 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών 2002-2020 σε αυτή την περίπτωση χονδρικά θα είναι μικρότερος από το μισθό Ασχη του 2011, διότι για την πενταετία πληρώθηκαν εισφορές με βάση το μικρότερο μισθό Τχη του 2004.
Δηλαδή ενώ πληρώνονται τριπλάσιες εισφορές σε σχέση με την παρ. 1 ανωτέρω, ο μέσος όρος αποδοχών μειώνεται!!!

3. Αναγνώριση περιόδου 2009-2013 με μέσο μισθό Ανχη έτους 2011 = 2.500 €.
Η αναγνώριση αυτής της περιόδου κοστίζει 2.500 € x 6,67% = 167,5 € ανά μήνα x 60 μήνες = 10.050 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών 2002-2020 σε αυτή την περίπτωση χονδρικά θα είναι ίσος με το μισθό Ασχη 2011, διότι για την πενταετία πληρώθηκαν εισφορές ακριβώς με βάση αυτό το μισθό.
Δηλαδή ενώ πληρώνονται πενταπλάσιες εισφορές σε σχέση με την παρ. 1 ανωτέρω, ο μέσος όρος αποδοχών μένει ίδιος !!!

4. Αναγνώριση περιόδου 2016-2020 με μέσο μισθό Σχη έτους 2018 = 3.280 €.
Η αναγνώριση αυτής της περιόδου κοστίζει 3.280 € x 6,67% = 220 € ανά μήνα x 60 μήνες = 13.200 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών αυτής της περιόδου υπολογίζεται ως εξής:
Προηγούμενος Μ.Ο. 2.500 x 19/24 (αυξάνονται τα έτη μετά το 2002) + 3.280 x 5/24 (τεκμαρτός μισθός 5ετίας) = 2.662 €.
Δηλαδή για να μπορέσει να αυξηθεί τελικά ο μέσος όρος αποδοχών θα πρέπει να επταπλασιαστούν οι εισφορές!
Η αύξηση του μέσου όρου κατά 162 € με ποσοστό αναπλήρωσης 40% μεταφράζεται σε αύξηση σύνταξης 162 x 0,40 = 65 €.
Χωρίς απόδοση τόκων, η απόσβεση των επιπλέον εισφορών θα γίνει σε 11.280 / 65 = 173,5 μήνες = 14,5 έτη.
Εάν συνυπολογιστεί και ετήσιος τοκισμός ο χρόνος απόσβεσης αυξάνεται σε 16 έτη περίπου.

Γ. Συμπεράσματα – Παραδοχές
1. Με το νέο τρόπο υπολογισμού η αναγνώριση πενταετίας / διπλών εξαμήνων συμφέρει σε κάθε περίπτωση.
2. Συμφέρει η αίτηση αναγνώρισης λίγο πριν την αποστρατεία, αφού οι εισφορές δεν εξαρτώνται από το έτος πληρωμής.
Γιατί να πληρώνει κάποιος εισφορές τώρα, ενώ μπορεί να πληρώσει ακριβώς τις ίδιες εισφορές αλλά πολλά χρόνια μετά;
3. Τέλος συμφέρει ο αναγνωριζόμενος χρόνος να είναι πριν το 2002 και όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι οι εισφορές είναι κατά πολύ μειωμένες στο παρελθόν λόγω πληθωρισμού, μικρότερου μισθολογικού βαθμού και πολύ μικρότερων βασικών μισθών επί δραχμής.
4. Η αύξηση σύνταξης με αναγνώριση 5ετίας υπολογίζεται στις εφαρμογές στο site χωρίς προσαύξηση συντάξιμων αποδοχών, δηλαδή θεωρείται προ 2002.

Εννοείται πάντα ότι οι αναλύσεις στο site γίνονται με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Όσοι θα αποστρατευθούν στο απώτερο μέλλον (πχ. μετά από 20 χρόνια), ας έχουν στο μυαλό τους ότι μέχρι τότε μπορεί να αλλάξουν ξανά είτε το κόστος αναγνώρισης, είτε το ποσοστό αναπλήρωσης, είτε ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.