Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας

Οι συνάδελφοι G.G. και GeorgiosP απέστειλαν νέα εγκύκλιο για τις αναγνωρίσεις: Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου
Η εγκύκλιος αφορά μόνο τους διπλούς χρόνους υπηρεσίας, δηλαδή τη μάχιμη πενταετία και τα εξάμηνα επικινδυνότητας.
Δεν ισχύει για τις αναγνωρίσεις χρόνου θητείας και ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπου εκεί ισχύει το καθεστώς του Ν.4387/16 με ποσοστό εισφορών 16,67% για το 2019 και 20% από το 2020 και μετά.

Πενταετία Σωμάτων Ασφαλείας
Η πρόσφατη διάταξη για την αναγνώριση πενταετίας δεν ισχύει για τα Σώματα Ασφαλείας, διότι σε αυτά οι εισφορές για την πενταετία πάντα ήταν και συνεχίζουν να είναι μικρότερες από ότι προβλέπεται για τους στρατιωτικούς.
Στα Σ.Α. το κόστος αναγνώρισης πενταετίας είναι 39,87 € x 60 μήνες = 2.392,20 € ακριβώς.
Αντίθετα μέχρι πρόσφατα το κόστος πενταετίας για στρατιωτικούς κυμαίνονταν από 6.000 ~ 10.000 € ανάλογα με το βαθμό, δηλαδή τριπλάσιο έως τετραπλάσιο σε σχέση με τα Σώματα Ασφαλείας.
Με την πρόσφατη εγκύκλιο το μέσο κόστος στο στράτευμα κυμαίνεται πλέον από 2.500 ~ 4.000 € (λιγότερο από το μισό σε σχέση με παλαιότερα), αλλά και πάλι είναι μεγαλύτερο από το κόστος της πενταετίας στα Σ.Α.
Εννοείται ότι στα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζει να εφαρμόζεται το ισχύον ευνοΐκότερο καθεστώς ειδικά για την πενταετία, ενώ για τα διπλά εξάμηνα και τις υπόλοιπες αναγνωρίσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Τα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου για διπλούς χρόνους στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων είναι τα εξής:
Α. Διορισμός στο δημόσιο μέχρι 30-9-1990
Επιβεβαιώνεται ότι οι διπλάσιοι χρόνοι (5ετία και εξάμηνα επικινδυνότητας) αναγνωρίζονται χωρίς εισφορές.
Στην περίπτωση αυτή αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και αντίστοιχα το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, αλλά δεν επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και μετά.

Β. Διορισμός στο δημόσιο από 1-10-1990
Απαιτούνται εισφορές για την αναγνώριση και της 5ετίας και των εξαμήνων επικινδυνότητας.
1. Η αίτηση αναγνώρισης για χρόνο πριν το 2017 μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ακόμη και κατά την αποστρατεία.
2. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το χρονικό διάστημα το οποίο θέλει να αναγνωρίσει (πχ. επιλογή 5ετίας από 1996 έως 2000) και οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό 6,67% επί του μισθού που έπαιρνε κατά την αναγνωριζόμενη περίοδο.
3. Αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και αντίστοιχα το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, αλλά ταυτόχρονα προσαυξάνεται και ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και μετά.
Λογικά η προσαύξηση του μέσου όσου αποδοχών γίνεται μόνο εφόσον αναγνωριστεί διπλάσιος χρόνος μετά το 2002.
Δηλαδή εάν αναγνωριστεί η 5ετία τα έτη 1996 ~ 2000 δεν προσαυξάνεται ο μέσος όρος αποδοχών, αλλά εάν επιλεγούν τα έτη 2002 ~ 2006, τότε στις αποδοχές των ετών 2002 ~ 2006 προστίθενται και οι αντίστοιχες εισφορές που πληρώθηκαν.
4. Εάν κάποιος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης με τις παλιές διατάξεις αλλά αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί (δεν εξοφλήθηκε όλο το ποσό), τότε υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης επανυπολογισμού του κόστους αναγνώρισης.
α. Εφόσον υποβληθεί αίτηση επανυπολογισμού τότε από το συνολικό κόστος με τις νέες διατάξεις αφαιρούνται οι εισφορές που ήδη πληρώθηκαν και μειώνεται ισόποσα το υπολειπόμενο ποσό αναγνώρισης.
β. Στις περιπτώσεις όπου οι εισφορές που έχουν ήδη πληρωθεί (με το παλιό σύστημα) υπερβαίνουν το νέο κόστος μετά τον επανυπολογισμό, τότε ολοκληρώνεται η αναγνώριση αλλά δεν επιστρέφεται τυχόν υπερβάλλον ποσό που πληρώθηκε.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Με βάση την ανωτέρω παρ. Β.4, όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί που βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης 5ετίας ή/και εξαμήνων με το παλιό σύστημα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επανυπολογισμού του κόστους αναγνώρισης, ώστε να μειωθούν (ή ακόμη και να μηδενιστούν) οι εναπομένουσες δόσεις.
2. Επίσης σύμφωνα με αυτό το σχόλιο συναδέλφου: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-238/#comment-76123
οι απόστρατοι που πληρώνουν αναγνώριση με το παλιό σύστημα πρέπει να κάνουν αίτηση επανυπολογισμού των εισφορών προς το ΓΛΚ, Διεύθυνση 44 (πολεμικές και στρατιωτικές συντάξεις), Κάνιγγος 29, ΤΚ 10682, Αθήνα.

Δ. Διορισμός στο δημόσιο από 1-1-2011
Οι διοριζόμενοι στο δημόσιο μετά το 2011 υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ και μέχρι τώρα υπήρχε κενό νόμου σχετικά με τις αναγνωρίσεις, διότι η νομοθεσία του ΙΚΑ δεν προέβλεπε αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας.
Με την εγκύκλιο επεκτείνεται το δικαίωμα αναγνώρισης διπλάσιου χρόνου (5ετίας και εξαμήνων) σε όσους διορίζονται μετά το 2011 και υπάγονται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ –> Επέκταση για κατάταξη από 2011

Ε. Υπόλοιπες αναγνωρίσεις
1. Ο χρόνος ΙΚΑ – ΟΑΕΕ αναγνωρίζεται χωρίς κόστος διότι έχουν ήδη πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές σύνταξης.
2. Το κόστος αναγνώρισης χρόνου θητείας και ΑΕΙ/ΤΕΙ προκύπτει από το έτος που έγινε (ή θα γίνει) η σχετική αίτηση.
α. Για αιτήσεις αναγνώρισης μέχρι 31-12-2016, το κόστος ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% των αποδοχών κατά την αίτηση.
β. Για αιτήσεις μετά την 1-1-2017, σύμφωνα με το Ν.4387/16 ο ενδιαφερόμενος πληρώνει πλέον το σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου, οπότε το κόστος ανέρχεται σε 16,67% επί των αποδοχών για αιτήσεις που υποβάλλονται το 2019 και αυξάνεται στο (τελικό) ποσοστό 20% για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το 2020.

Τα σχόλια είναι κλειστά.