Ανανέωση εφαρμογής σύνταξης Λιμενικού

Αναβαθμίστηκε η εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης λιμενικού με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Διαφορετικοί τρόποι εισαγωγής, επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής & αλλαγές βαθμολογίου 
1. Επιλογή του τρόπου εισαγωγής στις σχολές αξιωματικών / υπαξιωματικών (εξετάσεις – πτυχίο ΑΕΙ – ε.ε. λιμενικοί).
2. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
3. Επίσης οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για ονομασία (αποφοίτηση από σχολή λιμενικού) μέχρι 31-12-2016.
4. Για χρόνο σχολής την περίοδο 2002 ~ 2016 ως αποδοχές σπουδαστή λαμβάνονται υπόψη 284 € μηνιαίως.
5. Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα μόνο για τους Λιμενοφύλακες, ενώ οι απόφοιτοι ΣΔΣΛΣ (αξκοί) και ΣΔΥΛΣ (υπξκοί)  πρέπει να εισάγουν στον πίνακα προαγωγών τα έτη ανά διοικητικό βαθμό όπως ακριβώς τα έχουν υπηρετήσει.

Β. Ελαχιστοποίηση πεδίων ανάλογα με υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα και δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Ομοίως το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα ΜΤΝ (έναρξη πληρωμής) εμφανίζεται μόνο για 12 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή των μερισμάτων (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με προέλευση / έτος διαγραφής
1. Διαγραφή ή παραίτηση έως 30-6-2016 με παλιό ασφαλιστικό (τελευταίος μισθός)

Όλες οι προελεύσεις με αποστρατεία προ 2016   (πατήστε εδώ)

Χρειάζεται μόνο ο τελευταίος διοικητικός και μισθολογικός βαθμός του παλιού μισθολογίου, με βάση τους οποίους υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα παλαιού συνταξιούχου (προ 2016)
Το ΕΧΥ (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) υπολογίζεται αυτόματα με βάση όλα τα στοιχεία (κατάταξη, πτυχίο ΑΕΙ, θητεία κλπ).

2. Διαγραφή από 1-7-2016 με νέο ασφαλιστικό (μέσος όρος αποδοχών)

α. Σχολή Αξκών (ΣΔΣΛΣ)

i. Κατάταξη ως –> Ιδιώτης (απευθείας εξετάσεις)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη ανά βαθμό  –> Εξέλιξη με εισιτήριες εξετάσεις
Για αποφοίτηση από ΣΔΣΛΣ μετά το 2002 λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές σχολής της ανωτέρω παρ. Α.5.

ii. Κατάταξη ως –> Υπξκός ΣΔΥ (εσωτερικές εξετάσεις ε.ε.)
Εισάγονται τα έτη για όλους τους βαθμούς από την αρχική κατάταξη.
Εάν κάποιος βαθμός δεν ισχύει τότε εισάγονται 0 (μηδέν) έτη, πχ. οι απόφοιτοι ΣΔΥ που φοιτούν στη σχολή αξκών ως Επικελευστές, εισάγουν 0 (μηδέν) έτη Αρχικελευστή και Ανθυπασπιστή, και συνεχίζουν με τα έτη για βαθμούς από Σημαιοφόρος και άνω –> Αξκός εξ’ Υπξκών

iii. Κατάταξη ως –> Λιμενοφύλακας (εσωτερικές εξετάσεις ε.ε.)
Εισάγονται τα έτη για όλους τους βαθμούς από την αρχική κατάταξη. Εάν κάποιος βαθμός δεν ισχύει τότε εισάγονται 0 (μηδέν) έτη, πχ. οι απόφοιτοι ΣΔΥ που ξεκινούν από το βαθμό του Κελευστή εισάγουν 0 (μηδέν) έτη Λιμενοφύλακα.
Παράδειγμα: Λιμενοφύλακας που εισάγεται στη Σχολή Αξκών ως Κελευστής, εισάγει τα 8 έτη Λιμενοφύλακα, μετά πχ. τα 3 έτη ως Κελευστής (μέχρι να ονομαστεί Σημαιοφόρος), μετά εισάγει 0 (μηδέν) έτη στους βαθμούς Επκστή, Ακστή και Ανθστή (που δεν υπηρέτησε) και συνεχίζει με τους βαθμούς από Σημαιοφόρος και μετά –> Αξκός από Λμφκας


β. Σχολή Υπξκών (ΣΔΥΛΣ)

i. Κατάταξη ως –> Ιδιώτης (απευθείας εξετάσεις)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη ανά βαθμό (από Κελευστής) –> Υπαξιωματικός σχολής
Για αποφοίτηση από ΣΔΥ μετά το 2002 λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές σχολής της ανωτέρω παρ. Α.4.

ii. Κατάταξη ως –> Λιμενοφύλακας (εσωτερικές εξετάσεις ε.ε.)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής Λιμενοφυλάκων και τα έτη στο βαθμό Λιμενοφύλακα μέχρι και την αποφοίτηση από τη ΣΔΥ (ονομασία σε Κελευστή) –> Μετάταξη Λιμενοφύλακα σε Υπξκό


γ. Λιμενοφύλακας

Εισάγονται οι μήνες σχολής και η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα –> Εμφάνιση προαγωγών Λιμενοφύλακα
Εάν συμπληρωθεί το πεδίο “ΑΕΙ (μήνες)” λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη πτυχίου ΑΕΙ, ασχέτως αναγνώρισης στον ΕΦΚΑ.
1. Από 2002: Εξέλιξη σύμφωνα με τον Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος –> Ν.3079/02 άρθρο 57 παρ. 2
2. Από 2007: Προαγωγή Λμνφκων από 10 σε 8 έτη και Αρχικελευστών χωρίς πτυχίο –> Ν.3569/07 άρθρο 2 παρ. 12.β
3. Από 2012: Προαγωγή Ανθυπασπιστών χωρίς πτυχίο και Σημαιοφόρων με πτυχίο –> ΠΔ 81/12 άρθρο 17 παρ. 7.ε & 7. 2
4. Από 2017: Μείωση κατά 1 έτος των ελάχιστων ορίων προαγωγών λόγω θητείας –> Ν.4504/17 άρθρο 65 παρ. 2
5. Από 2020: Προαγωγή Ανθυποπλοιάρχων με πτυχίο και Σημαιοφόρων χωρίς πτυχίο –> Ν.4676/20 άρθρο 28

Δ. Αποστρατευτικός βαθμός
Για διαγραφή μετά το 2019 η προαγωγή αποστρατείας επηρεάζει ελάχιστα τη δικαιούμενη σύνταξη (λιγότερο από 1 ευρώ), επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και επηρεάζεται ελάχιστα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002.
Όμως ο τελευταίος βαθμός επηρεάζει τα μερίσματα ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ (άρα και το ΒΟΕΑ), οπότε πρέπει να εισάγεται ο σωστός βαθμός από το χρήστη, αναλόγως εάν καλύπτονται ή όχι οι προϋποθέσεις προαγωγής αποστρατείας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.