Προσθήκη πληθωρισμού 2020 για διαγραφή το 2021

Τον προηγούμενο μήνα το Υπουργείο Εργασίας γνωστοποίησε τους συντελεστές αναπροσαρμογής συντάξιμων αποδοχών ανά έτος, οι οποίοι ισχύουν για διαγραφή εντός του 2021: ΥΠ.Ε.Κ.Υ. – Σωρευτικός ΔΤΚ για συνταξιοδοτήσεις έτους 2021

Οι συντελεστές αυτοί διαμορφώνουν το μέσο όρο αποδοχών [2002 ~ 2021] για να προκύψει η ανταποδοτική σύνταξη.
Κάθε έτος επανακαθορίζονται οι συντελεστές αναπροσαρμογής όλων των ετών μετά το 2002 (με βάση το δείκτη πληθωρισμού του προηγούμενου έτους) και ισχύουν μόνο για διαγραφές εντός του συγκεκριμένου έτους.

kratiseis-sintaksis-efkaΠχ. το 2021 προσδιορίζεται ο μέσος πληθωρισμός του 2020, με τον οποίο επανακαθορίζονται οι σωρευτικοί συντελεστές αναπροσαρμογής των αποδοχών όλων των ετών από το 2002 έως το 2020, οι οποίοι ισχύουν μόνο για διαγραφή το 2021.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι συντάξιμες αποδοχές πχ. του 2002 πολλαπλασιάζονται επί 1,30204, οι αποδοχές του 2007 πολλαπλασιάζονται επί 1,11233 και οι αποδοχές του 2011 επί 1.

Βάσει του νόμου δεν μπορεί να υπάρξει αρνητική αναπροσαρμογή (μείωση) αποδοχών λόγω πληθωρισμού, οπότε όταν ο συνολικός δείκτης πληθωρισμού είναι μικρότερος από τη μονάδα χρησιμοποιείται ο συντελεστής 1 (πχ. έτη 2011 και 2012).
Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο πρόσφατος δείκτης πληθωρισμού 2019 – 2020 ήταν 0,988 (= αρνητικός πληθωρισμός 1,2%), ειδικά για το 2020 λαμβάνεται υπόψη συντελεστής ίσος με 1.

Όμως με το συντελεστή 0,988 πολλαπλασιάζονται οι παλαιότεροι συντελεστές όλων των ετών (από το 2002), οπότε μειώνεται η αναπροσαρμογή αποδοχών (άρα και ο μέσος όρος) σε ποσοστό περίπου 1% σε σχέση με διαγραφή το 2020.
Εννοείται ότι οι συντάξεις με διαγραφή μέχρι την 31-12-2020 δεν επηρεάζονται από τους νέους συντελεστές, διότι σε αυτές δεν λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός του 2020.

Ενημερώθηκαν όλες οι σελίδες σύνταξης με τους νέους συντελεστές και μειώνεται περίπου 1% το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης για ημερομηνία διαγραφής από 1-1-2021 και μετά (σε σχέση με τους προηγούμενους υπολογισμούς).

Τα σχόλια είναι κλειστά.