Εισαγωγή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις

Α. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
1. Στις σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία, υπολογίζεται αυτόματα (χωρίς να απαιτείται εισαγωγή ετών ανά βαθμό) και η διοικητική και η μισθολογική εξέλιξη για όλα τα έτη υπηρεσίας στις περιπτώσεις σταθερής προβλεπόμενης εξέλιξης, όπως οι κάτωθι:
Στρατιωτικοί: ΕΜΘ και ΕΠΟΠ
Αστυνομία: Σχολή Αρχιφυλάκων, Αστυφύλακες ΑΥ (ανακριτικοί), Αστυφύλακες ΜΑΥ (μη ανακριτικοί)
Πυροσβεστική: Σχολή Αρχιπυροσβεστών, Πυροσβέστες ΜΠΣ (μη παραγωγικής σχολής)
Λιμενικό: Λιμενοφύλακες

πίνακας Ε διοικητικής εξέλιξης2. Όσον αφορά τους αποφοίτους σχολών ΑΣΣΥ και ΑΣΕΙ, η διοικητική εξέλιξη των υπαξιωματικών και αξιωματικών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (ειδικότητα, ύπαρξη οργανικών θέσεων, κρίσεις κλπ), οπότε για να υπολογιστεί σωστά ο μέσος όρος αποδοχών θα πρέπει να εισαχθούν τα έτη παραμονής σε κάθε διοικητικό βαθμό στον πίνακα Ε της εφαρμογής (υπόδειγμα στα αριστερά).


Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Πέραν των συνηθισμένων περιπτώσεων, υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα κατάταξης ή εξέλιξης ανάλογα με την υπηρεσία, για τα οποία πρέπει να γίνει κατάλληλα προσαρμοσμένη εισαγωγή δεδομένων ώστε το αποτέλεσμα (μέσος όρος αποδοχών) να είναι σωστό.
Σε κάθε περίπτωση δεν έχει απολύτως καμία σημασία η διοικητική και μισθολογική εξέλιξη (μισθολογικοί βαθμοί και ΕΧΥ) προ 2002, διότι ο μέσος όρος αποδοχών για τον καθορισμό της σύνταξης υπολογίζεται μόνο μετά την 1-1-2002.

1. Αξιωματικοί / υπαξιωματικοί με διαγωνισμό (από ΑΕΙ)
πρόσληψη με διαγωνισμόΑφορά απόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και στις περιπτώσεις αυτές ως χρόνος σχολής στον πίνακα Ε εισάγονται 0 (μηδέν) μήνες, γιατί ο χρόνος ΑΕΙ εισάγεται στον πίνακα Γ, ενώ ως κατάταξη λογίζεται η ημερομηνία πρόσληψης μετά το διαγωνισμό.
Ανάλογα με την υπηρεσία και την προκήρυξη, ο χρόνος ΑΕΙ μετράει ή όχι ως προϋπηρεσία, ασχέτως τυχόν αναγνώρισης για σύνταξη, ενώ ο πίνακας Ε συμπληρώνεται όπως το υπόδειγμα στα αριστερά.


πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙΗ αναγνώριση στον ΕΦΚΑ και η προϋπηρεσία λόγω ΑΕΙ είναι θέματα ανεξάρτητα μεταξύ τους, οπότε:
α. Εάν το ΑΕΙ μετράει ως προϋπηρεσία επιλέγεται [ΑΕΙ=Προϋπ/σία –> ΝΑΙ] και τα έτη αυτά αυξάνουν το μέσο όρο αποδοχών, λόγω προσαύξησης των μισθολογικών βαθμών, του ΕΧΥ και των κλιμακίων.
β. Μόνο εάν γίνει επιπρόσθετα και αναγνώριση για σύνταξη (με πληρωμή εισφορών), τότε επιλέγεται και [Αναγνώριση –> ΕΦΚΑ], οπότε στην περίπτωση αυτή αυξάνεται και το ποσοστό αναπλήρωσης.


2. Μετάταξη από υπξκός σε αξκός (προ 2002)
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος υπαξιωματικός να γίνει αξιωματικός φοιτώντας σε σχολή αξιωματικών ή λόγω πτυχίου ΑΕΙ, αλλάζοντας προέλευση και μισθολόγιο μετά από αρκετά χρόνια υπηρεσίας ως υπαξιωματικός.
Στις περιπτώσεις αυτές η συμπλήρωση του πίνακα Ε γίνεται ως εξής:
α. Στον πίνακα Α επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Αξκών], άσχετα εάν ο ενδιαφερόμενος ξεκίνησε ως υπαξιωματικός.
β. Στον πίνακα Ε εισάγονται “εικονικοί” μήνες σχολής ώστε να ταυτίζεται η λήψη βαθμού Ανθλγού και αντιστοίχων.

μετάταξη αξκούΠχ. αστυφύλακας με κατάταξη το 1989 έγινε αξιωματικός το 1998, εννέα χρόνια μετά την κατάταξη λόγω φοίτησης στη σχολή αξκών. Τα δεδομένα εισάγονται όπως στην διπλανή εικόνα:
Προέλευση “Σχολή Αξκών+ κατάταξη 1989 + 108 μήνες σχολής (=9 έτη), ώστε ο βαθμός αξκού να υπολογίζεται το 1998 (=1989 + 9 έτη), ενώ για το ΕΧΥ μετρούν κανονικά οι “εικονικοί” 108 μήνες.
Μετά εισάγονται κανονικά τα έτη των διοικητικών βαθμών αξκού (Υπαστ. Β, Υπαστ. Α, Αστ. Β κλπ).

Σημείωση: Δεν καλύπτεται η περίπτωση μετάταξης από υπξκό σε αξκό μετά το 2002, διότι η εφαρμογή δεν μπορεί να υπολογίσει το μέσο όρο αποδοχών για 2 διαφορετικές προελεύσεις ταυτόχρονα (Σχ.Υπξκών & Σχ.Αξκών).


3. Εθελόντριες & Ανακαταταγής
Η διοικητική εξέλιξη προσομοιάζει με αυτή των υπαξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, οπότε στην εφαρμογή σύνταξης ισχύουν τα κάτωθι:
προέλευση ανακαταταγήα. Επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Υπξκών].
β. Ημερομηνία κατάταξης θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψης ως υπξκός. Ειδικά οι άντρες εισάγουν το στρατό ξεχωριστά στο πεδίο [Θητεία] σε μήνες, καθώς η θητεία μετράει στο μισθολογικό βαθμό, ΕΧΥ και κλιμάκιο (για πρόσληψη προ 2017), αλλά δεν μετράει στους διοικητικούς βαθμούς και τα μερίσματα.
γ. Εισάγονται μήνες Σχ. Υπξκών = 0 και συμπληρώνεται ο πίνακας Ε με τα έτη ανά βαθμό.


Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Προαγωγή αποστρατείας (τελευταίος μήνας)
Σε πολλές περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει διοικητική προαγωγή αποστρατείας ένα μήνα πριν τη διαγραφή.
Αυτός ο βαθμός εισάγεται κανονικά στον πίνακα Α ως τελευταίος βαθμός, διότι με βάση αυτόν υπολογίζονται τα μερίσματα.
Όμως αυτός ο βαθμός δεν συμπληρώνεται στον πίνακα Ε, από τη μία διότι ισχύει μόνο για ένα μήνα, από την άλλη διότι η εφαρμογή υπολογίζει σε κάθε περίπτωση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα με βάση τον αποστρατευτικό βαθμό του πίνακα Α.
2. Ύπαρξη πτυχίου ΑΕΙ /ΤΕΙ
Εάν υπάρχει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, ασχέτως εάν ήταν προσόν πρόσληψης ή μετράει ως προϋπηρεσία ή έχει αναγνωριστεί, καλό είναι να συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο (μήνες ΑΕΙ) σε κάθε περίπτωση, διότι η εφαρμογή ελέγχει εάν υπάρχει ΑΕΙ και σε ορισμένες υπηρεσίες επηρεάζεται η διοικητική εξέλιξη που υπολογίζεται αυτόματα (πχ. προαγωγές Αρχιφυλάκων, Λιμενοφυλάκων κλπ).
3. Μήνες σχολής (μόνο σε στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική)
εισφορές σχολήςΣτις σελίδες σύνταξης ΓΕΣ, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, υπάρχει ειδικό πεδίο εισαγωγής της αρχικής σχολής, διότι σε αυτές τις υπηρεσίες συνήθως δεν παρακρατούνταν εισφορές υπέρ μερισμάτων / επικουρικών για τη διάρκεια φοίτησης στη σχολή.

Τα σχόλια είναι κλειστά.