Υπολογισμός σύνταξης στρατιωτικών με μετάταξη

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μέχρι το 2010 γινόταν μετάταξη στρατιωτικών (από υπξκό σε αξκό) για συγκεκριμένες περιπτώσεις και με εξατομικευμένη διαδικασία κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ή μετά από δικαστική διεκδίκηση του ενδιαφερόμενου.
Με το Ν.3883/10 δόθηκε δυνατότητα μετάταξης υπξκών ΑΣΣΥ σε αξκούς και ΕΜΘ σε υπξκούς –> Αρχικό άρθρο 9 Ν.3883/10
Με το Ν.4407/16 επεκτάθηκε αυτή η δυνατότητα σε ΕΠΟΠ πτυχιούχους ΑΕΙ, ενώ με το Ν.4650/2019 καταργήθηκαν για τους μετατασσόμενους τα παλαιά όρια ηλικίας (50 έτη για υπξκούς / 54 έτη για Ανθστές) –> Προσθήκες στο άρθρο 9 Ν.3883/10
Τα τελευταία χρόνια προκηρύχθηκαν θέσεις μετάταξης υπξκών ΑΣΣΥ – ΕΜΘ – ΕΠΟΠ, κυρίως στο στρατό και στην αεροπορία.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Επειδή οι συνάδελφοι που μετατάσσονται θα αυξάνονται συνεχώς, δημιουργήθηκαν 3 νέες κατηγορίες προέλευσης (λόγω μετάταξης) στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης στρατιωτικών (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ).

1. Υπξκός σε Αξκό κατηγορίας Α (Υπ→Αξκός)

Στην περίπτωση αυτή ο μισθός από Ανθλγός (και αντιστοίχων) και μετά υπολογίζεται με βάση τις μισθολογικές προαγωγές αξκών ΑΣΕΙ με το παλιό μισθολόγιο μέχρι το 2016, ενώ από το 2017 και μετά ισχύει η κατηγορία Α του νέου μισθολογίου.
Δεν χρειάζεται η εισαγωγή της ημερομηνίας μετάταξης, διότι ως έτος μετάταξης θεωρείται το έτος ονομασίας σε Ανθλγό, το οποίο προκύπτει από τον πίνακα προαγωγών που συμπληρώνει ο χρήστης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ότι υπξκός ΑΣΣΥ με βαθμό Αλχία / Ακστή / Ασμία μετατάχθηκε το 2006 σε αξκό μετά από 2 έτη στο βαθμό του Αλχία, κατά συνέπεια έγινε Ανθλγός / Σημαιοφόρος / Ανθσγός χωρίς να περάσει καθόλου από το βαθμό του Ανθυπασπιστή.
Εισάγει τα έτη ανά βαθμό όπως ακριβώς τα υπηρέτησε επιλέγοντας 0 (μηδέν) έτη σε όποιον βαθμό έχει “προσπεράσει”, οπότε με βάση τον πίνακα προκύπτει το 2006 ως έτος μετάταξης σε αξκό ΑΣΕΙ –> Συμπλήρωση πίνακα προαγωγών
Στο ανωτέρω παράδειγμα οι μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται ανά έτος ως εξής:
α. Μέχρι το 2006 με μισθολογικές προαγωγές υπξκών ΑΣΣΥ (παλιό μισθολόγιο)
β. Από 2006 έως 2016 με μισθολογικές προαγωγές αξκών ΑΣΕΙ (παλιό μισθολόγιο)
γ. Από 2017 με μισθολογικά κλιμάκια αξκών κατηγορίας Α (νέο μισθολόγιο)


2. ΕΜΘ σε Υπξκό κατηγορίας Β (ΕΜΘ→Υπ)

Οι υπολογισμοί ισχύουν μόνο για μετατάξεις μετά το 2017 και ο μισθός από τη μετάταξη και μετά προκύπτει με βάση την κατηγορία Β του νέου μισθολογίου. Για τις περιπτώσεις αυτές προστέθηκε νέο πεδίο εισαγωγής της ημερομηνίας μετάταξης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ΕΜΘ με 2 έτη στο βαθμό Αλχία / Ακστή / Ασμία μετατάσσεται σε υπξκό το 2021.
Εισάγει την ημερομηνία μετάταξης και μετά συμπληρώνει στον πίνακα προαγωγών τα έτη ανά βαθμό όπως ακριβώς τα υπηρέτησε, οπότε από τη μετάταξη λαμβάνονται υπόψη αποδοχές κατηγορίας Β –> Υπόδειγμα μετάταξης ΕΜΘ
Στο ανωτέρω παράδειγμα οι μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται ανά έτος ως εξής:
α. Μέχρι το 2016 με τις μισθολογικές προαγωγές παλιού μισθολογίου των ΕΜΘ.
β. Από 2016 έως το 2021 (έτος μετάταξης) με τα μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Γ.
γ. Από το 2021 και μετά ισχύουν μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Β (υπξκών, Ανθστών και αξκών).


3. ΕΠΟΠ σε Υπξκό κατηγορίας Β (ΕΠΟΠ→Υπ)

Οι υπολογισμοί ισχύουν μόνο για μετατάξεις μετά το 2017 και ο μισθός από τη μετάταξη και μετά προκύπτει με βάση την κατηγορία Β του νέου μισθολογίου. Για τις περιπτώσεις αυτές προστέθηκε νέο πεδίο εισαγωγής της ημερομηνίας μετάταξης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ΕΠΟΠ με κατάταξη το 2006 μετατάσσεται σε υπξκό το 2024 έχοντας 3 έτη στο βαθμό Επχία / Επκστή / Εσμία.
Εισάγει την ημερομηνία μετάταξης και μετά συμπληρώνει τον πίνακα προαγωγών με τα έτη ανά βαθμό όπως ακριβώς τα υπηρέτησε, οπότε από τη μετάταξη λαμβάνονται υπόψη αποδοχές κατηγορίας Β –> Υπόδειγμα μετάταξης ΕΠΟΠ
Στο ανωτέρω παράδειγμα οι μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται ανά έτος ως εξής:
α. Μέχρι το 2016 με τις μισθολογικές προαγωγές παλιού μισθολογίου των ΕΠΟΠ.
β. Από 2016 έως το 2024 (έτος μετάταξης) με μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Γ (μέχρι τα 3 πρώτα χρόνια Επλχία).
γ. Από το 2024 και μετά ισχύουν μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Β (υπξκών, Ανθστών και αξκών).

Γ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΦΑΠΑΞ
Τα μερίσματα ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζονται σωστά με βάση τη μετάταξη (κατηγορία Α ή Β), όπως και το ΒΟΕΑ στο στρατό και στο ναυτικό.
Όμως οι υφιστάμενοι υπολογισμοί των εφάπαξ ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ και του ΒΟΕΑ της αεροπορίας επί του παρόντος δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις μετάταξης, διότι εξαρτώνται από την εξέλιξη των αποδοχών (όχι μόνο από τον τελευταίο μισθό) και θα χρειαστεί να τροποποιηθούν και να ενημερωθούν οι αντίστοιχες εφαρμογές.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.