Υπολογισμός περικοπής σύνταξης λόγω εργασίας

Α. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. Πρόσφατα μου γνωστοποιήθηκαν μηνιαίες αναλύσεις συντάξεων με περικοπή λόγω εργασίας, από τις οποίες προέκυψε ότι ο καθορισμός της περικοπής στο site ήταν λανθασμένος για συντάξεις με διαγραφή έως 2018 (με προσωπική διαφορά).
Για διαγραφή μετά το 2019 δεν υπάρχει διαφορά, διότι δεν υπολογίζεται η παλιά σύνταξη ΓΛΚ με μνημονιακές κρατήσεις.

Μέχρι τώρα η περικοπή 30% υπολογίζονταν στο site στο άθροισμα [νέα σύνταξη ΕΦΚΑ + προσωπική διαφορά], αλλά ο ΕΦΚΑ ακολουθεί διαφορετική διαδικασία, αφαιρώντας πρώτα περικοπή 30% επί της ακαθάριστης παλαιάς σύνταξης ΓΛΚ και μετά υπολογίζοντας καινούριες μνημονιακές κρατήσεις επί του μειωμένου (70%) ποσού σύνταξης ΓΛΚ.

Προηγούμενος (λάθος) υπολογισμός
α. Ακαθάριστη παλιά σύνταξη ΓΛΚ
β. Μείον παλαιές μνημονιακές μειώσεις
γ. Φορολογητέα σύνταξη ΓΛΚ (= ΕΦΚΑ + πρ.διαφορά)
δ. Μείον περικοπή 30% λόγω εργασίας
ε. Καταβαλλόμενο ποσό με περικοπή εργασίας
Νέος (σωστός) υπολογισμός
α. Ακαθάριστη παλιά σύνταξη ΓΛΚ
β. Μείον περικοπή 30% λόγω εργασίας
γ. Ακαθάριστη σύνταξη ΓΛΚ με περικοπή (= 70% παλαιάς)
δ. Μείον καινούριες μνημονιακές μειώσεις
ε. Καταβαλλόμενο ποσό με περικοπή εργασίας

2. Όπως φαίνεται ανωτέρω, οι μειώσεις (β) και (δ) εφαρμόζονται με αντίστροφη σειρά υπολογισμού, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερο ποσό περικοπής, άρα μεγαλύτερη τελική πληρωτέα σύνταξη.
Αυτό γίνεται διότι η προηγηθείσα μείωση κατά 30% της ακαθάριστης σύνταξης ΓΛΚ οδηγεί αναλογικά σε πολύ μικρότερες μνημονιακές κρατήσεις, επειδή το ποσοστό τους εξαρτάται από το ποσό της σύνταξης.
Πχ. Σε μία ακαθάριστη παλιά σύνταξη ΓΛΚ ποσού 1.800 € ισχύει:
α. Χωρίς περικοπή εργασίας: Εισφορά αλληλεγγύης Ν.3865/10 = 6% σε όλο το ποσό = 1.800 x 0,06 = 108 €.
β. Με περικοπή εργασίας: Σύνταξη x 70% = 1.800 x 0,70 = 1.260 €, όπου η εισφορά αλληλεγγύης Ν.3865/10 είναι μηδέν!

Περικοπή λόγω εργασίας3. Ο υπολογισμός των μνημονιακών κρατήσεων μετά την αφαίρεση του 30% της ακαθάριστης σύνταξης ΓΛΚ προκαλεί πολύ μικρότερη περικοπή στο πληρωτέο, ενώ η περικοπή μειώνεται όσο μεγαλύτερες είναι οι μνημονιακές κρατήσεις και αντί για την “ονομαστική” μείωση του 30% μπορεί να είναι μόλις 10,5% όπως στο διπλανό παράδειγμα!

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Με το άρθρο 20 του Ν.4387/16 περικόπτονται και οι επικουρικές συντάξεις κατά 30% λόγω εργασίας, ενώ στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται: “Οι συνταξιούχοι της παρ. 1 υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ, καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου, ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων συντάξεων.”

Από 1-3-2022 καταργήθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις και δεν υπάρχει πλέον διαφορετική μεταχείριση συνταξιούχων με διαχωρισμό σε παλιούς και νέους εργαζόμενους προ και μετά το 2016: Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση, η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από την 1η.3.2022.”

2. Στα επικουρικά πρώην ταμεία ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ και ΤΕΑΥΠΣ των Σωμάτων Ασφαλείας είναι αυτονόητη η υποχρέωση δήλωσης ανάληψης εργασίας (και η περικοπή 30%), διότι από το 2015 έχουν ενσωματωθεί όλα στο ΕΤΕΑΕΠ.

Όμως τα μετοχικά ταμεία δεν ανήκουν στο ΕΤΕΑΕΠ και υπάρχει ασάφεια ως προς την υποχρέωση ενημέρωσης.
ΜΤΣ: Στην απόφαση καθορισμού μερίσματος δεν αναφέρεται υποχρέωση ενημέρωσης του ταμείου για ανάληψη εργασίας.
Υπάρχει όμως ανεπίσημη πληροφόρηση περί εργαζόμενων αποστράτων δύο ταχυτήτων (με ή χωρίς περικοπή): https://enstoloi.net/stratos/comment-page-329/#comment-111136

ΜΤΝ: Στην απόφαση καθορισμού μερίσματος δεν αναφέρεται υποχρέωση ενημέρωσης για ανάληψη εργασίας, παρά μόνο:
“Κάθε μεταβολή οικογενειακής κατάστασης που επηρεάζει την καταβολή του μερίσματος (πχ. θάνατος, γάμος, ενηλικίωση κλπ) πρέπει να δηλώνετε (sic) άμεσα στην υπηρεσία μας, προς αποφυγή λήψεως τυχόν δυσμενών μέτρων (καταλογισμός, επιβολή προστίμου, ποινική δίωξη).”

ΜΤΑ: Στον καθορισμό μερίσματος δεν αναφέρεται υποχρέωση ενημέρωσης του ταμείου για ανάληψη εργασίας.
Το 2019 απέστειλε επιστολή μόνο σε όσους διαγράφηκαν μετά το 2016, ενημερώνοντας για την υποχρέωση δήλωσης σε περίπτωση ανάληψης εργασίας: Περικοπή μερίσματος ΜΤΑ λόγω εργασίας αποστράτου

ΜΤΠΥ: Στην απόφαση καθορισμού μερίσματος δεν αναφέρεται υποχρέωση ενημέρωσης για ανάληψη εργασίας, παρά μόνο:
“Για κάθε μεταβολή της προσωπικής ή και της οικογενειακής σας κατάστασης που επηρεάζει την καταβολή του μερίσματος, υποχρεούστε να ενημερώνετε άμεσα την Υπηρεσία μας, για την αποφυγή των συνεπειών του Νόμου.”

3. Σημειώνεται ότι στη μηνιαία ανάλυση σύνταξης τα μετοχικά ταμεία αναφέρονται ως “ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ”.
Από τη διατύπωση του άρθρου 20 του Ν.4387/16 με αναφορά μόνο στο ΕΤΕΑΕΠ, προκύπτει το (αμφίβολο) συμπέρασμα ότι σε περίπτωση εργασίας υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΤΕΑΕΠ ακόμη και όταν ο ενδιαφερόμενος δεν ανήκει σε αυτό το ταμείο (πιθανώς το ΕΤΕΑΕΠ να ενημερώνει την ΗΔΙΚΑ και τα μετοχικά ταμεία στα οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος).

Όμως με την ανωτέρω ερμηνεία η υποχρέωση δήλωσης ανάληψης εργασίας εξαντλείται με την ενημέρωση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη δήλωση στα μετοχικά ταμεία.
Το όλο θέμα φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται με όρους “ευέλικτης ασάφειας” μέχρι σήμερα, καθώς δεν υπάρχει έγγραφη ενημέρωση όλων των μερισματούχων ή επίσημη ανακοίνωση των μετοχικών ταμείων σχετικά με τυχόν υποχρέωση δήλωσης ανάληψης εργασίας στο ίδιο το ταμείο (πέραν του ΕΤΕΑΕΠ που προαναφέρθηκε).

4. Στις σελίδες υπολογισμούς σύνταξης η περικοπή λόγω εργασίας εφαρμόζεται στα επικουρικά ταμεία ασχέτως ημερομηνίας διαγραφής και στα μετοχικά μόνο για τους νέους συνταξιούχους με διαγραφή μετά το 2016 (αυθαίρετη επιλογή με βάση ανεπίσημες πληροφορίες και μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το θέμα).

Τα σχόλια είναι κλειστά.