Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό παρουσιάστηκε ανεπίσημα και μπορείτε να το κατεβάσετε μαζί με την αντίστοιχη αιτολογική έκθεση εδώ: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=33039&subid=2&pubid=113982114
Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί εντός της εβδομάδας στη Βουλή και υπάρχει πάντα η πιθανότητα αλλαγών στο τελικό κείμενο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
1. Ο τρόπος υπολογισμού σύνταξης είναι ίδιος για όλους τους ασφαλισμένους (Δ.Υ., στρατιωτικοί, σώματα ασφαλείας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ).
Δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στρατιωτικών / σωμάτων ασφαλείας που ισχύουν σήμερα.
2. Η σύνταξη δεν υπολογίζεται πλέον με βάση τον τελευταίο μισθό, αλλά με βάση το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 και μετά.
Οι παλαιές συντάξεις θα επανυπολογιστούν και αυτές ως άθροισμα Βασικής + Αναλογικής Σύνταξης, αλλά με τη διαφορά ότι οι συντάξιμες αποδοχές θα είναι αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την έκδοση της υφιστάμενης συνταξιοδοτικής πράξης (όχι ο μέσος όρος από το 2002).
3. Εάν με τον επανυπολογισμό προκύψει μείωση των παλαιών μικτών συντάξεων (που θα προκύψει σίγουρα), τότε η διαφορά συνεχίζει να αποδίδεται για πάντα ως προσωπική διαφορά του συνταξιούχου, δηλαδή δεν μειώνεται το πληρωτέο ποσό για τις παλιές συντάξεις.
4. Όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του 2016 και η σύνταξη με το νέο τρόπο υπολογισμού είναι μικρότερη σε ποσοστό άνω του 20% σε σχέση με τη νομοθεσία που ίσχυε στις 31-12-2014, λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά το 50% της διαφοράς αυτής.
Πχ. εάν κάποιος αποχωρήσει το 2016 και η σύνταξη με το νέο νόμο υπολογίζεται 24% μικρότερη, τότε λαμβάνει το 12% ως προσωπική διαφορά.
Εάν φύγει το 2017 λαμβάνει ως προσωπική διαφορά το 1/3 της διαφοράς (δηλαδή το 8%) και εάν φύγει το 2018 λαμβάνει το 1/4 (6%).
5. Η αναπλήρωση στην ανταποδοτική (αναλογική) σύνταξη μειώνεται από το 60~70% στο 26~34% (για 30 και 35 συντάξιμα χρόνια αντίστοιχα).
6. Θεσπίζεται ανώτατο όριο σύνταξης το ποσό των 2.000 €, καθώς και όριο αθροίσματος συντάξεων και μερισμάτων το ποσό των 3.000 €.
7. Ο νέος τρόπος υπολογισμού συντάξεων εφαρμόζεται για αποχωρήσεις μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.
Προσθήκη 13-5-2016: Ο νέος τρόπος υπολογισμού σύνταξης για τους στρατιωτικούς θα ισχύει για αποστρατείες μετά την 1-7-2016.
8. Για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία μετά την ψήφιση του νόμου, επιβάλλεται κράτηση 60% στα ακαθάριστα ποσά όλων των συντάξεων (κύριων και επικουρικών). Δεν υπάρχει καμία απολύτως εξαίρεση και όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις καταργούνται.
Για όσους συνταξιούχους ήδη εργάζονται λογικά (;) ισχύουν ακόμη τα παλαιά δεδομένα (περικοπή ανάλογα με το εισόδημα).
9. Ο σχεδιασμός των ποσοστών αναπλήρωσης έγινε με βάση τα ισχύοντα δεδομένα του ΙΚΑ για ασφαλιστικό βίο 40 ετών.
Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης όμως τιμωρούν δυσανάλογα όσους φεύγουν με λιγότερα από 36 έτη.
Είναι ενδεικτικό ότι ένα συντάξιμο έτος μετά τα 36 έτη ασφάλισης, έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό αναπλήρωσης σε σχέση με τα πρώτα έτη εργασίας. Δηλαδή κάθε συντάξιμο έτος μετά τα 36 μετράει όσο 2 συντάξιμα έτη πριν τα 21 χρόνια υπηρεσίας!
Όμως στο Δημόσιο ίσχυε μέχρι πρόσφατα όριο 35 ετών ασφάλισης, ενώ και οι ένστολοι υποχρεώνονταν σε αποστρατεία μετά τα 35 έτη.
Άρα όλοι οι Δ.Υ. και οι ένστολοι τιμωρούνται με μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης επειδή συνταξιοδοτούνται με 35 (αντί για 40) έτη υπηρεσίας.

Όπως κάθε νομοθεσία που συντάσσεται υπό την πίεση χρόνου υπάρχουν πολλές ασάφειες που χρήζουν διευκρίνησης:
1. Έτη Κονδύλη
Τα έτη Κονδύλη αυξάνουν το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης (τα χιλιοστά ΓΛΚ).
Δεν μετρούν ως συντάξιμα έτη για τη συμπλήρωση 35ετίας (για την αποφυγή της κράτησης του 40%), αλλά προσθέτουν 3 έτη μόνο για τον οικονομικό προσδιορισμό της σύνταξης.
Ειδικά στους αξκούς εξ υπξκών, κατά το συνυπολογισμό των ετών Κονδύλη γίνεται ταυτόχρονα υποβιβασμός του συντάξιμου μισθού κατά ένα κλιμάκιο. Όμως αφού πλέον οι συντάξιμες αποδοχές είναι ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και μετά, πως ακριβώς θα εφαρμόζονται πλέον τα έτη Κονδύλη στους εξ υπξκών;
2. Διαγραφή από 1-9 μέχρι 31-12-2015
Οι συντάξεις όσων αποχώρησαν από 1-9 μέχρι 31-12-2015 κανονικά εμπίπτουν στον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο (Ν.3865/10) και επί του παρόντος έχουν λάβει προσωρινές συντάξεις από το ΓΛΚ.
Όμως ο νέος νόμος αναφέρεται μόνο σε υπολογισμό συντάξεων για αποχωρήσεις από το 2016 και μετά.
3. Προσωπική διαφορά
Σύμφωνα με το νόμο (παρ. 6.1.γ), όποιος αποχωρεί το 2016 και η σύνταξη είναι τουλάχιστον 20% μικρότερη από το σημερινό καθεστώς, λαμβάνει το 10% ως προσωπική διαφορά, οπότε θα έχει τελική μείωση 10%.
Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που χάνει μόνο (!) 19% δεν θα πάρει καμία προσωπική διαφορά και θα χάσει όλη τη διαφορά του 19%;
4. Επανυπολογισμός παλαιών συντάξεων
Κατά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, ο νόμος αναφέρει ότι θα χρησιμοποιηθούν οι ισχύουσες συντάξιμες αποδοχές (όχι ο μέσος όρος μετά το 2002), όμως στις υφιστάμενες Συνταξιοδοτικές Πράξεις λαμβάνεται υπόψη κατά ένα μέρος ο τελευταίος μισθός και κατά άλλο μέρος ο μέσος όρος τελευταίας πενταετίας. Τι από τα δύο θα χρησιμοποιηθεί τελικά για τον επανυπολογισμό;
5. Μνημονιακές μειώσεις
Η βασική ερώτηση που δεν φαίνεται να ξεκαθαρίζεται στον ασφαλιστικό νόμο είναι η εξής απλή:
Θα συνεχίσουν να ισχύουν οι μνημονιακές μειώσεις για τις συντάξεις που θα υπολογιστούν με το νέο τρόπο;
Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αναφέρεται πουθενά στο νόμο η κατάργηση των υφιστάμενων μειώσεων, το μόνο λογικό συμπέρασμα είναι ότι ακόμη και μετά τη διαφαινόμενη μεγάλη μείωση συντάξεων, οι μνημονιακές μειώσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν!

Συμπέρασμα: Η χρήση του μέσου όρου αποδοχών αντί για τον τελευταίο μισθό, σε συνδυασμό με τα πολύ μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, οδηγούν σε μείωση της μικτής (ακαθάριστης) σύνταξης σε ποσοστό περίπου 20% ~ 40% ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.
Η εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς σε συνδυασμό με τη συνέχιση (;) ισχύος των μνημονιακών μειώσεων, λογικά θα μειώσει την τελική διαφορά στο πληρωτέο, σε ποσοστά που θα κυμαίνονται από 10~20%, μόνο όμως για αυτούς που θα αποχωρήσουν μέχρι και το 2018.
Χωρίς την ωφέλεια της προσωπικής διαφοράς, εκτιμώ ότι οι συντάξεις μετά το 2018 θα είναι περίπου 25% μικρότερες από τις σημερινές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη είναι 29 δισ. ευρώ ετησίως, η εξοικονόμηση ποσού 1,8 δισ. που ζητούν οι θεσμοί (5,4 δισ. την τριετία 2016~2018) θα μπορούσε να επιτευχθεί με μεσοσταθμική μείωση περίπου 6% σε όλες τις συντάξεις (παλαιές και νέες).
Όταν το Νοέμβριο 2015 έκανα αυτή την ανάρτηση: https://enstoloi.net/prosopiki-ektimisi-gia-neo-asfalistiko/
υπέθετα ότι με το ανωτέρω σκεπτικό θα αποφασίζονταν περικοπή όλων των συντάξεων (και των υφιστάμενων) που θα περιοριζόταν σε 5~10%.
Η λύση που προκρίνεται όμως με βάση το σημερινό νομοσχέδιο είναι να μην πειραχθούν καθόλου οι υφιστάμενες συντάξεις μέσω του θεσμού της προσωπικής διαφοράς, αλλά να μειωθούν πολύ περισσότερο (πάνω από 30%) όλες οι μελλοντικές συντάξεις μετά την ψήφιση του νόμου.

Θεωρώ την λύση που επιλέχθηκε εξαιρετικά άδικη, από τη μία διότι επωμίζονται δυσανάλογα μεγάλο βάρος της προσαρμογής αποκλειστικά οι λίγοι μελλοντικοί συνταξιούχοι (σε σχέση με τα 2,5 εκατ. υφιστάμενων), από την άλλη διότι για πρώτη φορά μεταξύ συμμαθητών τιμωρούνται αυτοί που επέλεξαν να παραμείνουν στο στράτευμα σε σχέση με αυτούς που παραιτήθηκαν.
Πλέον δεν έχει νόημα ο διαχωρισμός παλαιών – νέων “ασφαλισμένων”, αλλά ο διαχωρισμός παλαιών – νέων “συνταξιούχων” (πριν και μετά το 2016).

Όσο για την προσωπική διαφορά των υφιστάμενων συνταξιούχων, εκτιμώ ότι τελικά θα αποδειχθεί προσωρινό μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι υφιστάμενες συντάξεις θα επανυπολογιστούν όλες (άσχετα εάν δεν υπάρξει άμεσα μείωση). Οποτεδήποτε στο μέλλον απαιτηθεί η λήψη νέων μέτρων (πράγμα εξαιρετικά πιθανό), η ευκολότερη λύση θα είναι η μείωση της προσωπικής διαφοράς των παλαιών συνταξιούχων.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016-2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης
Ετικέτες , , , , , .Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.


Τα σχόλια έχουν κλείσει.