Νέος υπολογισμός σύνταξης με επιλογή της μεθόδου

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου: Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ
αναβαθμίστηκαν όλες οι σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία ώστε να συμπεριληφθεί και ο (λανθασμένος) υπολογισμός της νέας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα ενημερωτικά έτους 2019, καθώς και για να βελτιωθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων με τη χρήση του συντάξιμου μισθού και του μέσου όρου αποδοχών που αναγράφονται στην αρχική ΣΠ του ΓΛΚ.
Για μια ακόμη φορά ήταν σημαντική η βοήθεια του συναδέλφου GeorgiosP που ανέλυσε στοιχεία πολλών συναδέλφων, ανακάλυψε υπολογιστικά λάθη και έκανε υποδείξεις για τη διόρθωσή τους, ώσπου τελικά επιτεύχθηκε απόλυτη ακρίβεια σε όλες τις περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η παλιά σύνταξη ΓΛΚ καθορίζεται με βάση τα συντάξιμα έτη και τις αποδοχές ως εξής:
α. Για διαγραφή μέχρι 31-12-2007 χρησιμοποιείται ο συντάξιμος μισθός του τελευταίου μήνα προ της διαγραφής.
β. Για διαγραφή μετά την 1-1-2008 χρησιμοποιείται ο συντάξιμος μισθός του τελευταίου μήνα (για τα έτη πριν το 2007), σε συνδυασμό με το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας (για τα έτη μετά το 2008).
Για τον καθορισμό της σύνταξης ΓΛΚ οι ανωτέρω αποδοχές (συντάξιμος μισθός και μέσος όρος πενταετίας) πολλαπλασιάζονται με ειδικούς συντελεστές (χιλιοστά τμήματος Ι και ΙΙ αντίστοιχα), οι οποίοι εξαρτώνται από τα έτη υπηρεσίας πριν και μετά το 2007.

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Υπάρχουν πλέον 3 μέθοδοι υπολογισμού παλιάς σύνταξης ΓΛΚ και νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, με ειδικό πεδίο επιλογής από το χρήστη.

1. Αυτόματος υπολογισμός
Η μέθοδος αυτή είναι ο (προσεγγιστικός) υπολογισμός παλιάς και νέας σύνταξης όπως γινόταν μέχρι σήμερα στο site.
α. Παλιά σύνταξη ΓΛΚ
Για διαγραφή μετά το 2008 και επειδή ο μέσος όρος αποδοχών τελευταίας πενταετίας είναι διαφορετικός για τον καθένα λόγω διαφορετικής μισθολογικής εξέλιξης (ακόμη και μεταξύ συμμαθητών), ο υπολογισμός της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ γίνεται προσεγγιστικά με ειδικό αλγόριθμο και μπορεί να υπάρχει απόκλιση έως 1% στο τελικό ποσό (συνήθως μέχρι 3 χιλιοστά).
Για το λόγο αυτό υπάρχει ειδικό πεδίο διόρθωσης των χιλιοστών ΓΛΚ που υπολογίζονται προσεγγιστικά από την εφαρμογή.
β. Νέα σύνταξη ΕΦΚΑ
Η ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίζεται με βάση το συντάξιμο μισθό της τελευταίας αναπροσαρμογής ΣΠ (μισθολόγιο 2014).

2. Αναπροσαρμογή ΓΛΚ
Με αυτή τη μέθοδο εμφανίζονται προς συμπλήρωση 2 νέα πεδία, ο συντάξιμος μισθός και ο μέσος όρος αποδοχών τελευταίας πενταετίας, ποσά τα οποία αναγράφονται στο Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ αντίστοιχα της αρχικής Συνταξιοδοτικής Πράξης, για την οποία υπάρχει σχετικό υπόδειγμα στην ειδική σελίδα επεξήγησης –> Συνταξιοδοτική Πράξη ΓΛΚ
α. Παλιά σύνταξη ΓΛΚ
Μετά την εισαγωγή των 2 ανωτέρω ποσών της ΣΠ, η εφαρμογή υπολογίζει με απόλυτη ακρίβεια την παλιά σύνταξη ΓΛΚ χωρίς να χρειάζεται διόρθωση των χιλιοστών, διότι χρησιμοποιείται ο μέσος όρος αποδοχών που εισάγει ο ενδιαφερόμενος.
β. Νέα σύνταξη ΕΦΚΑ
Η ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίζεται με βάση το συντάξιμο μισθό της τελευταίας αναπροσαρμογής ΣΠ (μισθολόγιο 2014).

Εξαίρεση: Μόνο στις ειδικές περιπτώσεις που έχει αναθεωρηθεί η ΣΠ λόγω αλλαγής των βαθμολογικών δεδομένων του δικαιούχου, πχ. αύξηση μισθολογικού βαθμού και ΕΧΥ λόγω διοικητικής αποκατάστασης ή μετά το ξεπάγωμα των αποδοχών, τότε πρέπει να εισαχθούν τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στη δεύτερη (αναθεωρημένη) ΣΠ, καθώς η αρχική θεωρείται άκυρη.

3. Ενημερωτικό ΕΦΚΑ
Η μέθοδος αυτή έχει νόημα μόνο για όσους έχει εκδοθεί ΣΠ από το ΓΛΚ, όπου η νέα ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τη (λανθασμένη) μεθοδολογία του ΕΦΚΑ, ώστε να συμφωνεί με το μηνιαίο ενημερωτικό έτους 2019.
α. Παλιά σύνταξη ΓΛΚ
Η παλιά σύνταξη ΓΛΚ υπολογίζεται όπως και στη μέθοδο [2. Αναπροσαρμογή ΓΛΚ] με απόλυτη ακρίβεια χωρίς διόρθωση χιλιοστών, διότι χρησιμοποιείται ο μέσος όρος αποδοχών που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος.
β. Νέα σύνταξη ΕΦΚΑ
1. Για διαγραφή έως 31-12-2007 η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ με βάση το συντάξιμο μισθό της τελευταίας αναπροσαρμογής ΣΠ (μισθολόγιο 2014), κατά συνέπεια τα αποτελέσματα συμφωνούν πλήρως με τις 2 προηγούμενες μεθόδους.
2. Για διαγραφή μετά την 1-1-2008 η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ (λανθασμένα) με βάση τα κάτωθι:
α. To συντάξιμο μισθό (αποδοχές τελευταίου μήνα) που αναγράφεται στην αρχική ΣΠ που εκδόθηκε από το ΓΛΚ αμέσως μετά τη διαγραφή, με βάση το μισθολόγιο που ίσχυε εκείνη την εποχή (ακόμη και με το κατηργημένο μισθολόγιο της 1-8-2012).
β. Το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας που αναγράφεται στην αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη.
γ. Την αναλογία συντάξιμων ετών πριν και μετά το 2007.

Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Εν ενεργεία –> [1. Αυτόματος υπολογισμός]
(για προσεγγιστικό υπολογισμό με μεγάλη ακρίβεια της μελλοντικής σύνταξης που δικαιούνται)
2. Απόστρατοι χωρίς ΣΠ –> [1. Αυτόματος υπολογισμός]
(όσοι διαγράφηκαν τα τελευταία χρόνια και δεν έχει εκδοθεί ακόμη Συνταξιοδοτική Πράξη από το ΓΛΚ ή τον ΕΦΚΑ)
3. Διαγραφή μετά το 2008 –> [2. Αναπροσαρμογή ΓΛΚ] και σύγκριση με [3. Ενημερωτικό ΕΦΚΑ]
(ακριβής υπολογισμός παλιάς & νέας σύνταξης με σωστή μεθοδολογία και σύγκριση με τη λανθασμένη του ενημερωτικού ΕΦΚΑ)
4. Διαγραφή έως το 2007 –> Όλα τα ποσά είναι ίδια ανεξαρτήτως μεθόδου υπολογισμού.
(δεν προβλέπεται μέσος όρος αποδοχών πενταετίας και ο ΕΦΚΑ υπολογίζει σωστά την ανταποδοτική σύνταξη)

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
kratiseis-sintaksis-efka1. Για τις διαγραφές μετά το 2008, το λάθος του ΕΦΚΑ είναι ο καθορισμός του συντάξιμου μισθού ως αναλογίας του τελευταίου μισθού και του μέσου όρου αποδοχών τελευταίας πενταετίας, με βάση τον αριθμό συντάξιμων ετών πριν και μετά το 2007.
Όμως σε όλες τις Συνταξιοδοτικές Πράξεις που εκδίδει το ΓΛΚ (δύο παραδείγματα στα αριστερά), ως Συντάξιμος Μισθός θεωρείται πάντα ο μισθός του τελευταίου μήνα, χωρίς αναλογία ετών και χωρίς να συμμετέχει ο μέσος όρος αποδοχών πενταετίας.
2. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για τους συναδέλφους προέλευσης ΑΣΣΥ που έχουν κάνει χρήση των ετών Κονδύλη, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο συντάξιμος μισθός υπολογίστηκε με μικρότερο μισθολογικό βαθμό από τον πραγματικό (ερώτηση 3.4 στις FAQ).
Στις σελίδες σύνταξης με τις 2 πρώτες επιλογές η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση τον πραγματικό μισθολογικό βαθμό αποστρατείας, ενώ με την επιλογή [3. Ενημερωτικό ΕΦΚΑ] χρησιμοποιείται ο μειωμένος βαθμός της Συνταξιοδοτικής Πράξης.
Η διόρθωση αυτής της αδικίας είναι δύσκολη υπόθεση, διότι όλες οι εκδοθείσες ΣΠ αναγράφουν το Συντάξιμο Μισθό με βάση το μειωμένο μισθολογικό βαθμό. Ουσιαστικά θα πρέπει να εκδοθεί νέα Συνταξιοδοτική Πράξη ειδικά για τη σύνταξη ΕΦΚΑ με αλλαγή του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας, ενδεχόμενο για το οποίο μάλλον χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση ή τουλάχιστον εγκύκλιος.

Τα σχόλια είναι κλειστά.