Προσμέτρηση εισφορών τριετίας στη σύνταξη

Α. Η αναγνώριση τριετίας είναι μία (ακριβή) λύση για όσους εμπίπτουν στην 40ετία, κατετάγησαν μέχρι το 1995 και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με αίτηση αποστρατείας το συντομότερο δυνατόν (με 32 έτη υπηρεσίας + 5ετία + 3ετία).
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος μπορεί να είναι και μικρότερος των 36 μηνών, προκειμένου να συμπληρωθούν ακριβώς 40 συντάξιμα έτη όπως αναλύεται εδώ: Αλλαγή τρόπου εισαγωγής πρόσθετης τριετίας

Για τον υπολογισμό της σύνταξης στο enstoloi.net, μέχρι τώρα η τριετία λαμβανόταν υπόψη μόνο για τη θεμελίωση και για την αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης, το οποίο για 40 συντάξιμα έτη είναι 50,01% ακριβώς.
Όμως ανάλογα με το έτος της αίτησης αναγνώρισης τριετίας επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών, καθώς οι αποδοχές εκείνου του έτους λαμβάνονται υπόψη στο τετραπλάσιο (1 φορά για την πραγματική υπηρεσία και 3 φορές για την τριετία).

Β. Παράδειγμα για αίτηση τριετίας το 2019 και διαγραφή 30/6/2026, ο μέσος όρος αποδοχών εξάγεται ως εξής:
1. Αποδοχές 17 ετών 2002 ~ 2018 αναπροσαρμοζόμενες κάθε έτος με το συνολικό πληθωρισμό έως το 2024.
2. Αποδοχές έτους 2019 επί 4 φορές (λόγω άθροισης τριετίας), αναπροσαρμοζόμενες με τον πληθωρισμό 2019-2024.
3. Αποδοχές 5 ετών 2020 ~ 2024 αναπροσαρμοζόμενες κάθε έτος με το συνολικό πληθωρισμό έως το 2024.
4. Αποδοχές 1,5 έτους 2025 ~ 30/6/2026 χωρίς αναπροσαρμογή (διότι ο πληθωρισμός 2025 καθορίζεται την 31-12-2026).
5. Συντάξιμα έτη από 2002 έως 30-6-2026: 24,5 έτη πραγματικά + τριετία = 27,5 έτη = 330 μήνες
Μέσος όρος αποδοχών: Αποδοχές 1-1-2002 ~ 30-6-2026 / συντάξιμος χρόνος = Άθροισμα B1 ~ B4 / Μήνες Β5

Γ. Η αναγνώριση τριετίας γενικά προσαυξάνει το μέσο όρο αποδοχών, λόγω αυξημένων αποδοχών στο έτος της αίτησης.
Υπάρχει όμως μία ιδιαιτερότητα / εξαίρεση στο συγκεκριμένο γενικό κανόνα, καθώς με (ακριβότερη) αναγνώριση το έτος 2022 ο μέσος όρος αποδοχών μειώνεται σε σχέση με τη (φθηνότερη) αναγνώριση το 2021 !
Αυτό δεν είναι λάθος στον υπολογισμό, αλλά αποτέλεσμα της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών.
Ο πληθωρισμός έτους 2021 ήταν εξαιρετικά υψηλός (9,65%), δηλαδή για την εξαγωγή του μέσου όρου αποδοχών οι μισθοί έτους 2021 προσαυξάνονται κατά 9,65% και καταλήγουν υψηλότεροι από τους μισθούς του 2022.
Για τον ίδιο λόγο συμφέρει οι αιτήσεις αναγνώρισης (θητεία, ΑΕΙ, τριετία) να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι οι εισφορές είναι σταθερές (άτοκες) υπολογιζόμενες σε μισθούς παρελθόντων ετών, αλλά προκύπτει κέρδος στο μέσο όρο αποδοχών (ανέξοδα) λόγω της ετήσιας αναπροσαρμογής αυτών των μισθών.

Δ. Άλλες βελτιώσεις
1. Για διαγραφή προ 2017 (παλιό μισθολόγιο), στις εφαρμογές Σύνταξη ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ για προέλευση ΑΣΣΥ (Σχολή Υπξκών) ο μισθολογικός βαθμός υπολογίζεται πλέον αυτόματα από το διοικητικό βαθμό –> Μισθολογικός βαθμός προ 2016
Σε περίπτωση προσαύξησης των 3 ετών Κονδύλη σε αξκούς ΑΣΣΥ, υπολογίζεται και η μείωση του μισθολογικού βαθμού στη σύνταξη (ερώτηση 3.4 στην ενότητα FAQ) –> Έτη Κονδύλη με μείωση μισθoλογικού βαθμού αξκών ΑΣΣΥ

2. Ο χρόνος ασφάλισης των μερισμάτων ΜΤΝ και ΜΤΑ λογίζεται από την είσοδο στη στρατιωτική σχολή ή την κατάταξη.
Όμως τα ΕΚΟΕΜΝ και ΕΚΟΕΜΑ θεσπίστηκαν μεταγενέστερα με το Ν.2913/01 και η ασφάλιση ξεκίνησε την 23-5-2001.
Για να αποδοθεί πλήρες βοήθημα ΕΚΟΕΜΝ ή ΕΚΟΕΜΑ προβλέπεται παρακράτηση πρόσθετης εισφοράς αναγνώρισης από το μέρισμα, μέχρι να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης ίσος με το μέρισμα.
Πλέον στα μερίσματα ΜΤΝ και ΜΤΑ εμφανίζεται και η ημερομηνία λήξης της κράτησης για αναγνώριση πλήρους χρόνου ασφάλισης ΕΚΟΕΜΝ και ΕΚΟΕΜΑ αντίστοιχα –> Λήξη αναγνώρισης ΕΚΟΕΜΝ / ΕΚΟΕΜΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.