Ασφάλιση ΒΟΕΑ ΜΤΣ με εισφορές ε.ε. αποστράτων

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύμφωνα με την παρ. Γ παλαιότερου άρθρου: Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ
από 1-1-2023 ισχύει νέα διάταξη του ΜΤΣ, όπου μειώνεται στο μισό ο ασφαλιστικός χρόνος ΒΟΕΑ μετά την αποστρατεία του γονέα, λόγω των πολύ χαμηλών εισφορών ΒΟΕΑ επί του μερίσματος.

Οπότε οι 2 εναλλακτικές για το ΒΟΕΑ που έχει κάθε αποστρατευόμενος μετά την 1-1-2023 είναι:
1. Εισφορά 5% x μέρισμα: Μείωση 50% του ασφαλιστικού χρόνου μετά την 1-1-2023  –> Επεξήγηση μείωσης χρόνου
2. Εισφορά 1,75% x κλιμάκιο τελευταίου μισθού: Προσμέτρηση πλήρους ασφαλιστικού χρόνου 25 ετών.

Αναβαθμίστηκαν οι σελίδες υπολογισμού Σύνταξη ΓΕΣ και Αστυνομία τ.ΧΦ (νέα ημερομηνία έκδοσης: 15-1-2024), ώστε να υπολογίζεται το ποσό του ΒΟΕΑ τέκνων και με τις δύο ανωτέρω εναλλακτικές μετά την 1-1-2023.
Επίσης υπολογίζεται η διαφορά αυτών των 2 εναλλακτικών και στις εισφορές και στο δικαιούμενο ποσό ΒΟΕΑ.
Όπως πάντα, πιθανώς να χρειάζεται ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων Control + F5 για να ανανεωθούν οι σελίδες.

Β. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ
Για καλύτερη κατανόηση παρατίθεται παρακάτω ένα παράδειγμα εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης του ΜΤΣ.
Έστω απόστρατος Ανχης προέλευσης ΑΣΣΥ (από 1987 έως 2020) με δεύτερο τέκνο που γεννήθηκε 31-12-2007.

1. Απλή εισφορά μετά την 1-1-2023: Επιλογή [Τέκνο] –> 2ο
Εισφορά 5% στο μέρισμα ΜΤΣ = 173,12 € x 5% = 8,66 €
Εισφορές 10 ετών στην αποστρατεία = 8,66 € x 10 έτη x 12 μήνες = 1.039 €
Χρόνος ασφάλισης τέκνου: 15 έτη μέχρι 31-12-2022 + 10 έτη x 50% = 15 + 5 = 20 έτη (μειωμένος)
Δικαιούμενο ΒΟΕΑ: 10.971 € (μειωμένο)

2. Αυξημένη εισφορά εν ενεργεία μετά την 1-1-2023: Επιλογή [Τέκνο] –> Πλήρες
Εισφορά 1,75% στο κλιμάκιο Ανχη = 2.385 € x 1,75% = 41,74 €   (πενταπλάσια της απλής)
Εισφορές 10 ετών στην αποστρατεία = 39,64 € x 10 έτη x 12 μήνες = 5.009 €
Χρόνος ασφάλισης τέκνου: 25 έτη  (πλήρης)
Δικαιούμενο ΒΟΕΑ: 13.714 € (πλήρες)

3. Δηλαδή με την αυξημένη εισφορά ε.ε. μετά το 2023 καταβάλλονται επιπλέον εισφορές 3.970 € (= 5.009 – 1.039) για να δοθεί επιπλέον ΒΟΕΑ μόλις 2.743 € παραπάνω (= 13.714 – 10.971), δηλαδή αρνητική απόδοση εισφορών -31% !!!

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Επαναδιατυπώνεται το συμπέρασμα της παρ. Δ του παλαιότερου άρθρου: Ασφάλιση ΒΟΕΑ στο ΜΤΣ μετά την αποστρατεία
όπου επισημαίνονταν ότι είναι ασύμφορη η επιλογή πληρωμής εισφορών εν ενεργεία από τους απόστρατους.
Με καταβολή εισφορών εν ενεργεία, ουσιαστικά ο απόστρατος με δική του ζημία  καλύπτει τα ελλείματα του ταμείου λόγω λάθος σχεδιασμού τις προηγούμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την παρ. Β εδώ: Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Πρέπει να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η προαιρετική ασφάλιση με αρνητική απόδοση εισφορών, καθώς σε όλα τα εφάπαξ προβλέπεται άτοκη επιστροφή εισφορών μετά το 2015 αλλά σε καμία περίπτωση μείωση αυτών!
Η προαιρετική ασφάλιση θα πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον την άτοκη επιστροφή εισφορών (χωρίς ζημία), ώστε να προκύπτει κέρδος από τη μείωση της φορολογίας, όπως ακριβώς γίνεται στα εφάπαξ όλων των υπηρεσιών μετά το 2015.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να μειωθούν οι προαιρετικές εισφορές αποστράτου στο 50% περίπου των εισφορών εν ενεργεία του τελευταίου μισθού (από 100% που ισχύει τώρα) και εάν δεν γίνει αυτή η μείωση θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η προαιρετική ασφάλιση ώστε να μην παρασυρθεί σε ζημία κανένας απόστρατος!

Η ανωτέρω μείωση των εισφορών ε.ε. κατά την αποστρατεία επιβάλλεται και για λόγους δικαιοσύνης, αφού οι εν ενεργεία πληρώνουν εισφορές που αυξάνονται σταδιακά με κάθε προαγωγή (πχ. από Αλχίας έως Τχης), οπότε μεσοσταθμικά για την 25ετία οι εισφορές τους αντιστοιχούν στο 50% περίπου του υψηλότερου κλιμακίου αποστρατείας (πχ. Ανχης).

Τα σχόλια είναι κλειστά.