Προσθήκη υπολογισμού συντάξεων χηρείας

Α. Εισαγωγή δεδομένων στις σελίδες σύνταξης
Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων πληροφοριών, προστέθηκε σε όλες τις σελίδες (ανά υπηρεσία) ο υπολογισμός της σύνταξης χηρείας επιζώντος συζύγου και ανήλικων τέκνων (εφόσον υπάρχουν).
Η κανονική σύνταξη υπολογίζεται εισάγοντας στο πεδίο “Δικαιούμενη σύνταξη” την επιλογή [Πλήρης].
Με την επιλογή [Εργ.ΙΚΑ] εφαρμόζεται περικοπή σύνταξης και επικουρικών σε ποσοστό 60%, όταν ο συνταξιούχος αναλάβει εργασία. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό δικαιούμενης σύνταξης πέφτει στο 40% (100% – 60% περικοπή) –> Περικοπή λόγω εργασίας
Με τις επιλογές [Χήρος/α] ή [Τέκνο] εφαρμόζεται το προβλεπόμενο ποσοστό σύνταξης και εμφανίζεται το πεδίο “Ημερομηνία θανάτου“, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί για να καθοριστεί τυχόν προσωπική διαφορά (για θανάτους μέχρι 31-12-2018).
Η σύνταξη κάθε τέκνου προκύπτει από τον αριθμό ανήλικων τέκνων που επιλέγονται στη σελίδα –> Ποσοστό σύνταξης τέκνου
Οι βασικές παράμετροι καθορισμού των συντάξεων χηρείας είναι οι κάτωθι:

Β. Γενικά περί σύνταξης επιζώντων
Ο χαρακτηρισμός της σύνταξης χηρείας ως παλιάς ή νέας (πριν ή μετά την 13-5-2016) γίνεται με βάση την ημερομηνία θανάτου.
Δηλαδή εάν ο θάνατος αποστράτου επήλθε μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, η σύνταξη χηρείας θεωρείται νέα σύνταξη όσον αφορά την προσωπική διαφορά, άσχετα εάν ο θανών ήταν παλιός συνταξιούχος (πολύ πριν το 2016).
Τα ποσοστά της σύνταξης λόγω θανάτου που λαμβάνουν τα δικαιούχα μέλη (σύζυγος και τέκνα) εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Οι δύο πρώτες στήλες αφορούν τα ποσοστά με τις παλαιές διατάξεις (θάνατος πριν από 12-5-2016) που είναι διαφορετικά για παλιούς και νέους ασφαλισμένους. Η τρίτη στήλη αφορά τα ποσοστά που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό για όλους (θάνατος από 13-5-2016).

Δικαιούχοι σύνταξης
λόγω θανάτου
Xηρεία έως 12-5-2016
(παλιός ασφαλισμένος)
Xηρεία έως 12-5-2016
(νέος ασφαλισμένος)
Xηρεία από 13-5-2016
(ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ)
Επιζών σύζυγος (χήρος/α)
χωρίς προστατευόμενα τέκνα
70%50%50%
Επιζών σύζυγος και ένα (1)
προστατευόμενο τέκνο
70%
( 35% + 35% )
75%
( 50% + 25% )
75%
( 50% + 25% )
Επιζών σύζυγος και δύο (2)
προστατευόμενα τέκνα
70%
( 35% + 2 x 17,5% )
100%
( 50% + 2 x 25% )
100%
( 50% + 2 x 25% )
Επιζών σύζυγος και τρία (3)
προστατευόμενα τέκνα
80%
( 40% + 3 x 13,33% )
100%
( 40% + 3 x 20% )
100%
( 50% + 3 x 16,66% )
Επιζών σύζυγος και τέσσερα (4)
προστατευόμενα τέκνα
90%
( 45% + 4 x 11,25% )
100%
( 33,33% + 4 x 16,67% )
100%
( 50% + 4 x 12,5% )
Επιζών σύζυγος και πέντε (5)
προστατευόμενα τέκνα
100%
( 50% + 5 x 10% )
100%
( 25% + 5 x 15% )
100%
( 50% + 5 x 10% )
Με το νέο ασφαλιστικό προστέθηκαν ηλικιακά όρια στον επιζώντα σύζυγο για δικαίωμα λήψης σύνταξης χηρείας (πχ. ηλικία άνω των 55 ετών), τα οποία εφαρμόζονται όταν δεν υπάρχουν τέκνα ή μετά την ενηλικίωση αυτών.
Η σύνταξη χηρείας χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό ηλικίας για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν ανήλικα τέκνα.
Στα επιζώντα μέλη χορηγούνται επίσης μερίσματα & επικουρικά σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό σύνταξης που δικαιούνται.
Σχετική εγκύκλιος με λεπτομέρειες για τις συντάξεις λόγω θανάτου με το νέο ασφαλιστικό: Εγκύκλιος 6 / 5-2-2018 (pdf)
Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού ΔΕΝ εφαρμόζονται στις συντάξεις λόγω ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία (και στις αντίστοιχες συντάξεις χηρείας), οι οποίες υπολογίζονται με βάση την παλιά νομοθεσία που ίσχυε πριν το Ν.4387/16.

Γ.1. Χηρεία μέχρι 12-5-2016
google_analyticsH προσωπική διαφορά που δικαιούνται τα επιζώντα μέλη είναι το 100% της προσωπικής διαφοράς του αποστράτου επί το ποσοστό του επιζώντος μέλους. Ισχύουν τα παλαιά ποσοστά σύνταξης (ανωτέρω πίνακας), ενώ για χηρεία μετά το 2010 η σύνταξη δίνεται ολόκληρη για 3 έτη και στη συνέχεια μειώνεται κατά 50% εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται (αρθρο 13 παρ. 1 Ν.3863/10).
Η προσωπική διαφορά θα χορηγείται και μετά το 2019 (μέχρι να εξισωθούν παλιές και νέες συντάξεις).

Γ.2. Χηρεία από 13-5-2016 έως 31-12-2018
google_analyticsΔεν λαμβάνεται υπόψη η αρχική προσωπική διαφορά του θανόντος (που μπορεί να ήταν μέχρι και 100%) και για τη σύνταξη χηρείας ισχύουν τα ποσοστά προσωπικής διαφοράς που ισχύουν για νέες συντάξεις, δηλαδή ποσοστό 50%, 33% και 25% για ημερομηνία θανάτου το Β’ εξάμηνο 2016, το 2017 και το 2018 αντίστοιχα.
Η προσωπική διαφορά θα χορηγείται και μετά το 2019 (μέχρι να εξισωθούν παλιές και νέες συντάξεις).

Γ.3. Χηρεία μετά την 1-1-2019
google_analyticsΔεν λαμβάνεται υπόψη η προσωπική διαφορά του θανόντος (η οποία μπορεί να ήταν μέχρι και 100%) και για ημερομηνία θανάτου μετά το 2019 η σύνταξη χηρείας υπολογίζεται πάντα χωρίς προσωπική διαφορά, όπως όλες οι καινούριες συντάξεις με το νέο ασφαλιστικό.


Τα σχόλια είναι κλειστά.