Ανανέωση εφαρμογής εφάπαξ Πυροσβεστικής

Επανασχεδιάστηκε από μηδενική βάση η εφαρμογή των εφάπαξ πυροσβεστικής ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ με πολλές βελτιώσεις, αυξάνοντας σημαντικά την ακρίβεια των υπολογισμών ειδικά για τους νέους ασφαλισμένους.

Α. Εξέλιξη, νέο βαθμολόγιο και επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής
1. Υπολογίζεται η ακριβής διοικητική και μισθολογική εξέλιξη, είτε με συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών (Σχολή Αξκών & Σχολή Επιμόρφωσης), είτε αυτόματα από την εφαρμογή (Σχολή Αρχιπυροσβεστών & Πυροσβέστες ΜΠΣ).
2. Για αξκούς υπάρχει επιλογή του τρόπου εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών Π.Σ. (ιδιώτες ή πυροσβέστες ε.ε.).
3. Για χρόνο υπηρεσίας μετά το 2021, χρησιμοποιείται το νέο βαθμολόγιο (N. 4662/20) όταν η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή (απόφοιτοι σχολής Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβέστες ΜΠΣ).
4. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
5. Ο υπολογισμός του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2014 λόγω επιστροφής εισφορών από 1-1-2015, ενώ του εφάπαξ ΤΠΔΥ για κατάταξη μέχρι 31-12-2008, διότι εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών της πενταετίας 2009 ~ 2013.

Β. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με την προέλευση

1. Σχολή Αξκών (ΣΑΠΣ)

α. Είσοδος ΣΑΠΣ → Ιδιώτης
Αφορά την κατάταξη ιδιωτών στη σχολή αξιωματικών, είτε με εισιτήριες εξετάσεις, είτε με πτυχίο ΑΕΙ.
Εάν το πτυχίο ΑΕΙ ήταν προϋπόθεση για την κατάταξη και μετράει ως προϋπηρεσία (για ΕΧΥ και μισθολογικό βαθμό ή κλιμάκιο), τότε εισάγεται ΑΕΙ → ΝΑΙ και επιλέγεται ο χρόνος πτυχίου σε έτη (3,5 έτη για ΤΕΙ – 4 ή 5 ή 6 έτη για ΑΕΙ).
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη ανά βαθμό  –> Πίνακας βαθμών για κατάταξη ιδιωτών

β. Είσοδος ΣΑΠΣ → Πυροσβέστης ε.ε.
Εμφανίζεται πεδίο για την εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Ανθυποπυραγό και μετά συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών μόνο για βαθμούς αξιωματικού –> Μετάταξη πυροσβέστη σε αξκό έως 2008
Ανάλογα με το έτος ονομασίας σε Ανθυποπυραγό υπάρχουν οι κάτωθι υποπεριπτώσεις:
► Για λήψη βαθμού Ανθγού έως 31-12-2008 είναι σωστά και τα 2 εφάπαξ, καθώς το ΤΠΔΥ εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013 (= αποδοχές αξκού), ενώ το ΤΠΥΠΣ εξαρτάται και από τις αποδοχές μετά το 2015.
► Για λήψη βαθμού Ανθγού από 1-1-2009 έως 31-12-2014 δεν ισχύει ο υπολογισμός του ΤΠΔΥ, αλλά ισχύει μόνο ο υπολογισμός του ΤΠΥΠΣ με αποδοχές αξκού από το 2015 και μετά.


2. Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης

Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται τα έτη όλων των βαθμών όπως ακριβώς υπηρετήθηκαν.
Πχ. εάν κάποιος έγινε Αρχιπυροσβέστης στα 8 έτη με φοίτηση στη σχολή Αρχπστών και στη συνέχεια αποφοίτησε και από τη Σχολή Επιμόρφωσης ως αξκός, συμπληρώνει στον πίνακα προαγωγών τα έτη όπως τα υπηρέτησε, δηλαδή 8 έτη Πστη – 0 έτη Υπρστη – 9 έτη Απστη – 4 έτη Πυρονόμου – 4 έτη Ανθγού κλπ. όπως στο παράδειγμα –> Εισαγωγή βαθμών Σχ. Επιμ. & Μετ.


3. Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα με βάση την ημ/νία ονομασίας σε Αρχιπυροσβέστη, ενώ για διαγραφή μετά το 2021 μετράει και η φοίτηση στο Τμήμα Σχολής Επιμόρφωσης (προαγωγή σε αξκό) –> Πίνακας προαγωγών Απστων
Οι διοικητικές προαγωγές προκύπτουν από τα βαθμολόγια πριν και μετά το 2021 –> Βαθμολόγια Απστων σχολής


4. Πυροσβέστες ΜΠΣ (μη παραγωγικής σχολής)

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την ημερομηνία κατάταξης –> Πίνακας προαγωγών ΜΠΣ
Οι διοικητικές προαγωγές προκύπτουν από τα βαθμολόγια πριν και μετά το 2021 –> Βαθμολόγια Πυροσβεστών ΜΠΣ

Γ. Αποστρατευτικός βαθμός
Το εφάπαξ ΤΠΥΠΣ εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών του τελευταίου έτους (παλιοί ασφαλισμένοι) ή της τελευταίας πενταετίας (νέοι ασφαλισμένοι), οπότε για επίτευξη ακρίβειας χρειάζεται να συνυπολογιστεί και η ημερομηνία λήψης του τελευταίου αποστρατευτικού διοικητικού βαθμού.

1. Στις προελεύσεις Σχολής Αξκών ή Σχολής Επιμόρφωσης (όπου συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών), πρέπει να εισαχθούν επιπρόσθετα και ο τελευταίος διοικητικός βαθμός και η ακριβής ημερομηνία λήψης, όπως φαίνεται στα παραδείγματα των ανωτέρω παρ. Β.1.α. και Β.1.β.

2. Στις προελεύσεις Σχολής Απστών ή Πυροσβεστών ΜΠΣ υπολογίζεται αυτόματα προαγωγή αποστρατείας κατά ένα βαθμό, ο οποίος αναγράφεται και θεωρείται ότι ισχύει μόνο για ένα μήνα πριν από τη διαγραφή, όπως φαίνεται στα παραδείγματα των ανωτέρω παρ. Β.3 και Β.4.

Τα σχόλια είναι κλειστά.