Κατάργηση δύο εισφορών αλληλεγγύης

Την αρχική περίοδο της κρίσης θεσμοθετήθηκαν συνολικά τέσσερις εισφορές αλληλεγγύης, δύο για τους συνταξιούχους και τρεις για τους εν ενεργεία (η μία είναι κοινή και στους δύο).
Με πρόσφατες διατάξεις καταργούνται οι δύο από αυτές και παραμένουν οι άλλες δύο ως κάτωθι:

Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα (Ν.3986/11 άρθρο 29) – Καταργείται
Η κράτηση επιβάλλεται στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, στο οποίο περιλαμβάνονται και όλα τα εισοδήματα πέραν του μισθού (ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κλπ).
Το ποσοστό εξαρτάται από το ετήσιο εισόδημα (0% έως 12.000 €, 2,2% από 12 ~ 20.000 €, 5% από 20 ~ 30.000 € κλπ).
Το ποσό της εισφοράς δεν είναι αφορολόγητο, δηλαδή δεν μειώνει το φορολογητέο εισόδημα και το φόρο.
Η εισφορά αυτή καταργείται από 1-1-2023 σύμφωνα με το Ν.4972/22 άρθρο 177 που ψηφίστηκε την 22-9-2022.

2. Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ν.3865/10 άρθρο 11) – Ισχύει
Σκοπός της εισφοράς είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εφαρμόζεται σε όλες τις συντάξεις (παλαιές και νέες) και το ποσοστό της κράτησης εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης και ανέρχεται σε ποσοστό 0% μέχρι τα 1.400 €, 3% από 1.400 ~ 1.700 €, 6% από 1.700 ~ 2.000 €, 7% από 2.000 ~ 2.300 € κλπ.
Το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή μειώνει τον αναλογούντα φόρο.
Η συγκεκριμμένη εισφορά δεν καταργείται και συνεχίζει να ισχύει επ’ αόριστον.

Καταγραφή ανωτέρω εισφορών στις εφαρμογές σύνταξης –> Εισφορές αλληλεγγύης συνταξιούχων
Η αφαίρεση της εισφοράς που καταργείται θα γίνει σε επόμενη ενημέρωση των εφαρμογών σύνταξης, όπου θα συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αύξηση 7,75% στις συντάξεις από 1-1-2023 που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Β. ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα (Ν.3986/11 άρθρο 29 ή Ν.4172/13 άρθρο 43Α) – Καταργείται
Η εισφορά αναλύεται περιληπτικά στην παρ. Α.1 ανωτέρω και καταργείται από 1-1-2023.

2. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΤΠΔΥ και Μετοχικών Ταμείων (Ν.3986/11 άρθρο 38 παρ. 2.β.) – Καταργείται
Η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών (μαζί με όλα τα επιδόματα).
Το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή μειώνεται αντίστοιχα ο φόρος.
Η εισφορά θεσπίστηκε πέραν των προβλεπομένων από το καταστατικό των ταμείων προς ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους.
Η εισφορά αυτή καταργείται από 25-11-2022 με το άρθρο 84 παρ. 1.α. του Ν.4997/22 που ψηφίστηκε πρόσφατα.

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ καταπολέμησης ανεργίας (Ν.3986/11 άρθρο 38 παρ. 2.α.) – Ισχύει
Η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα (πενθήμερα & νυχτερινά σωμάτων ασφαλείας, παραμεθορίου κλπ).
Το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή μειώνεται αντίστοιχα ο φόρος.
Η συγκεκριμμένη εισφορά δεν καταργείται και συνεχίζει να ισχύει επ’ αόριστον.

Ενημερώθηκε η εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” και επιλέγοντας ημερομηνία 1-1-2023 (ή μεταγενέστερη) μηδενίζονται οι εισφορές των παρ. Β.1 και Β.2 ανωτέρω –> Εισφορές αλληλεγγύης εν ενεργεία
Η συγκεκριμένη ημερομηνία (1-1-2023) προστέθηκε ώστε να υπολογίζεται η ανάλυση μισθού από το νέο έτος με το κλιμάκιο που λαμβάνει κάποιος σήμερα, ενώ με την επιλογή 2023 (σκέτο) υπολογίζεται ο μισθός όταν συμπληρώνονται ακέραια έτη υπηρεσίας εντός του έτους και πιθανώς να αλλάζει ο βαθμός ή το κλιμάκιο του νέου μισθολογίου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.