Εφάπαξ με νέο βαθμολόγιο Αστυνομίας (ΠΔ 82/21)

Πρόσφατα με το Π.Δ. 82/2021 έγιναν παρεμβάσεις στο βαθμολόγιο των αστυνομικών, με μειώσεις στα αναγκαία έτη για λήψη επόμενου βαθμού και καθορισμό μεγαλύτερου αποστρατευτικού βαθμού για αρκετές κατηγορίες προσωπικού.
Δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή εφάπαξ Αστυνομίας με πολλές βελτιώσεις (ιδιαίτερα για νέους ασφαλισμένους) και προσαρμογή των δεδομένων στις νέες διατάξεις για διαγραφή μετά το Δεκέμβριο 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

α. Τα εφάπαξ ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ εξαρτώνται από τον αποστρατευτικό βαθμό και τις εισφορές ανά έτος μετά το 2015.
β. Το εφάπαξ ΤΠΔΥ εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013 και τις εισφορές ανά έτος μετά το 2014.
γ. Για παλαιούς ασφαλισμένους οι εισφορές εξαρτώνται μόνο από το βασικό μισθό (ή κλιμάκιο), ενώ για τους νέους εξαρτώνται από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές, οπότε οι νέοι ασφαλισμένοι πρέπει να συμπληρώνουν πρόσθετα πεδία για την οικογενειακή κατάσταση (ημ/νία γάμου, γέννησης τέκνων κλπ), διότι επηρεάζονται διάφορα επιδόματα (οικογενειακή παροχή, εξομάλυνσης, ιδιαίτερων συνθηκών) –> Πρόσθετα πεδία νέων ασφ/νων
δ. Για αξκούς από Σχ.Αξκων ή ΤΕΜΑ, πρέπει να εισαχθεί η διοικητική εξέλιξη ανά έτος, διότι οι προαγωγές δεν γίνονται πάντα σε προκαθορισμένο χρόνο και επηρεάζονται από τις κρίσεις, την ύπαρξη οργανικών θέσεων κλπ.
ε. Για όλους τους υπόλοιπους (Σχολή Αρχφκων – ΑΥ – ΜΑΥ) γίνεται αυτόματος υπολογισμός της διοικητικής εξέλιξης, της μισθοδοσίας ανά έτος αλλά και του αποστρατευτικού βαθμού, με βάση τα έτη υπηρεσίας, την αποφοίτηση από τη σχολή Αρχφκων, τυχόν υποβολή αίτησης για προαγωγή σε αξκό (ΑΥ) ή Ανθμο (ΜΑΥ) και τέλος την αιτία λήψης εφάπαξ –> Αποστρατευτικός βαθμός (αυτόματα)


Α. Σχ. Αξκών (Αξιωματικοί κατηγορίας Α)
astynomia-axiomatikoi-sxolis► Πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας [Διοικητικές προαγωγές] με τα έτη σε κάθε διοικητικό βαθμό.
► Δεν εισάγονται στον πίνακα προαγωγών οι βαθμοί που απονέμονται μόνο για 1 μήνα πριν τη διαγραφή, ενώ ο τελευταίος βαθμός εισάγεται μόνο στο σχετικό πεδίο του πρώτου πίνακα (παράδειγμα αριστερά).
► Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν προέρχεται από παραγωγική σχολή αξκών αλλά έγινε αξκός κατηγορίας Α μεταγενέστερα, στον πίνακα προαγωγών εισάγεται εικονικός (μη πραγματικός) χρόνος φοίτησης στη σχολή αξκών, ώστε να υπολογιστεί σωστά το έτος ονομασίας σε αξκό (παράδειγμα αριστερά).


Β. Αξ. ΤΕΜΑ  (Αξιωματικοί κατηγορίας Β)
astynomia-axiomatikoi-tema► Πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας [Διοικητικές προαγωγές] με τα έτη σε κάθε διοικητικό βαθμό.
► Δεν εισάγονται στον πίνακα προαγωγών οι βαθμοί που απονέμονται μόνο για 1 μήνα πριν τη διαγραφή, ενώ ο τελευταίος βαθμός εισάγεται μόνο στο σχετικό πεδίο του πρώτου πίνακα (παράδειγμα αριστερά).
► Δεν χρειάζεται εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Αρχιφύλακα, ούτε της αποφοίτησης από τo ΤΕΜΑ, διότι όλοι οι χρόνοι προαγωγής προκύπτουν από τα έτη ανά βαθμό του πίνακα προαγωγών.


Γ.1. Σχ. Αρχφκων με προαγωγή σε αξκό  (υποβολή αίτησης για Υ/Β)
Α. Παλιές διατάξεις – διαγραφή μέχρι Νοέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ στα 26 έτη υπηρεσίας ή τουλάχιστον 22 έτη και 11 έτη Ανθυπαστυνόμου.
3. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 3 έτη (μέχρι 30-6-2019) ή 4 έτη (από 1-7-2019).
4.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Αστυνόμο Β’.
4.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή στον επόμενο βαθμό (Υ/Α ή Α/Β) με τουλάχιστον 1 έτος στον κατεχόμενο βαθμό.

Β. ΠΔ 82/21 – διαγραφή από Δεκέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ στα 9 έτη Ανθυπαστυνόμου (εκτός εάν έγινε Υ/Β μέχρι Οκτ. 2021 με τις παλιές διατάξεις).
3. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 4 έτη.
4. Προαγωγή σε Αστυνόμο Β’ μετά από 3 έτη (η εφαρμογή υπολογίζει 5 έτη λόγω έλλειψης αντίστοιχων οργανικών θέσεων).
5.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Αστυνόμο Β’ (οι Υ/Β και Υ/Α) ή Αστυνόμο Α’ (οι Α/Β).
5.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή στον επόμενο βαθμό (Υ/Α ή Α/Β ή Α/Α) εάν έχει 1 έτος στον κατεχόμενο βαθμό.


Γ.2. Σχ. Αρχφκων χωρίς προαγωγή σε αξκό  (μη υποβολή αίτησης)
Α. Παλιές διατάξεις – διαγραφή μέχρι Νοέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.

Β. ΠΔ 82/21 – διαγραφή από Δεκέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.
3.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ με τουλάχιστον 1 έτος στο βαθμό Ανθμου.


Δ. Αστυφύλακες ΑΥ  (Παλιές διατάξεις)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 15 έτη.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 25 έτη.
4. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.


Δ.1. Αστυφύλακες ΑΥ χωρίς προαγωγή σε αξκό  (ΠΔ 82/21 – μη υποβολή αίτησης)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 14 έτη.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 24 έτη.
4.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.
4.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ με τουλάχιστον 1 έτος στο βαθμό Ανθμου.


Δ.2. Αστυφύλακες ΑΥ με προαγωγή σε αξκό  (ΠΔ 82/21 – υποβολή αίτησης για Υ/Β)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 14 έτη.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 24 έτη.
4. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ μετά από 33 έτη.
5. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 37 έτη.
6.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Αστυνόμο Β’.
6.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή στον επόμενο βαθμό (Υ/Α ή Α/Β) με τουλάχιστον 1 έτος στον κατεχόμενο βαθμό.


Ε. Αστυφύλακες ΜΑΥ  (Παλιές διατάξεις)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 12 έτη υπηρεσίας.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 16 έτη υπηρεσίας.
3. Αποστρατεία με αίτηση και 33 έτη υπηρεσίας ή με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ .


Ε.i. Αστυφύλακες ΜΑΥ χωρίς προαγωγή σε Ανθμο  (ΠΔ 82/21 – μη υποβολή αίτησης)
Καμία αλλαγή – ισχύει η ανωτέρω παρ. Ε.


Ε.ii. Αστυφύλακες ΜΑΥ με προαγωγή σε Ανθμο  (ΠΔ 82/21 – υποβολή αίτησης για Ανθμο)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 12 έτη υπηρεσίας.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 16 έτη υπηρεσίας.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 30 έτη.
4.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.
4.β. Αποστρατεία με αίτηση και 31 έτη υπηρεσίας (1 έτος ως Ανθμος) προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ .


ΣΤ. Σφ/Σχ.Αρχφ  (συνοριοφύλακες / ειδικοί φρουροί με σχολή Αρχιφυλάκων)
Η διοικητική εξέλιξη είναι ίδια με τις παρ. Γ.1 ή Γ.2 ανωτέρω, με τη διαφορά ότι ανήκουν στην κατηγορία Γ όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.


Ζ. Σφ/Ασ.ΜΑΥ   (συνοριοφύλακες / ειδικοί φρουροί μη ανακριτικοί υπάλληλοι)
Η διοικητική εξέλιξη είναι ίδια με τις παρ. Ε και Ε.i ή Ε.ii ανωτέρω, με τη διαφορά ότι ανήκουν στην κατηγορία Γ όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.


ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
α. Στις αιτήσεις αποστρατείας θεωρούνται όλοι ευδοκίμως τερματίσαντες (βαθμολογία τουλάχιστον 6 ή 8 οι ανώτατοι).
β. Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω ανικανότητας απονέμεται ο επόμενος βαθμός από τον κατεχόμενο.
γ. Οι μήνες αρχικής σχολής (με την κατάταξη) δεν μετρούν στο εφάπαξ για έτος κατάταξης πριν από το 1994.
Εάν έχει γίνει αναγνώριση σχολής (πληρώθηκαν εισφορές εφάπαξ) τότε εισάγονται μήνες σχολής = 0 (μηδέν).
δ. Το πεδίο ΑΕΙ (σε έτη) επηρεάζει το εφάπαξ εάν το πτυχίο ήταν προσόν κατάταξης και ο χρόνος σπουδών μετράει για διοικητικές προαγωγές. Εάν το ΑΕΙ απλά αναγνωρίστηκε για σύνταξη δεν έχει σημασία για το εφάπαξ και εισάγετε ΑΕΙ = ΟΧΙ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.