Βελτίωση εφαρμογής εφάπαξ στρατιωτικών

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Μάιο 2016 με το Ν.4387/16 επήλθε σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ όλων των ταμείων, όπως αναλύθηκε στο σχετικό άρθρο εκείνης της περιόδου: Αίσιο τέλος στο θρίλερ του εφάπαξ
Με τις νέες διατάξεις το ποσό του εφάπαξ για διαγραφή μετά το 2015 αποτελείται από 2 τμήματα:
1. Το τμήμα Α υπολογίζεται από τις ασφαλιστέες αποδοχές τελευταίου μήνα επί τα έτη ασφάλισης μέχρι και το 2014.
2. Το τμήμα Β είναι το άθροισμα των εισφορών εφάπαξ που κρατήθηκαν για τα έτη από το 2015 έως τη διαγραφή.

Β. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθώς έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το 2015, χρειάζονται πλέον αναλυτικά στοιχεία μισθολογικής εξέλιξης προκειμένου να υπολογιστούν σωστά οι κρατήσεις εφάπαξ του τμήματος Β σε βάθος χρόνου (που επιστρέφονται).
Τροποποιήθηκε η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών (ΕΛΟΑΣ-Ν-Α) και επήλθαν οι κάτωθι βελτιώσεις:
1. Ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2016.
2. Ισχύει για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 και μετά την 1-8-2012 (λόγω αλλαγής μισθολογίου).
3. Για προέλευση παραγωγικής σχολής (αξκων – υπξκων) απαιτείται η εισαγωγή των ετών υπηρεσίας ανά βαθμό.
4. Για προέλευση ΕΜΘ – ΕΠΟΠ η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα και εμφανίζεται πλέον στη σελίδα.
5. Από τη διοικητική εξέλιξη υπολογίζονται οι εισφορές εφάπαξ, για το 2015~16 με το παλιό μισθολόγιο και από 2017 με το νέο.

Γ. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
1. Ο χρόνος θητείας μετράει για τον καθορισμό του ΕΧΥ και των μισθολογικών προαγωγών (και για τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου), αλλά δεν μετράει στα έτη ασφάλισης εφάπαξ, δηλαδή θεωρείται ότι δεν πληρώθηκαν εισφορές εφάπαξ για τη θητεία.
2. Το πεδίο “Πρόσληψη με ΑΕΙ (έτη)” αφορά μόνο πτυχιούχους ΑΕΙ που προσλήφθηκαν με διαγωνισμό και λαμβάνεται υπόψη για το ΕΧΥ και τις διοικητικές προαγωγές, αλλά όπως και η θητεία δεν μετράει ως χρόνος ασφάλισης.
3. Για τον υπολογισμό των τόκων της προκαταβολής εφάπαξ, μέχρι και το 2020 χρησιμοποιούνται τα επιτόκια όπως καθορίστηκαν από τα ταμεία (κυμαίνονται από 1,5 μέχρι 5% ανά έτος), ενώ για μελλοντικούς τόκους μετά το 2021 χρησιμοποιείται επιτόκιο 2%.
4. Κανονικά προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή των εισφορών με το “συντελεστή συσσώρευσης” που εξαρτάται από τα ετήσια έσοδα / έξοδα των ταμείων, όμως ο συντελεστής αυτός δεν ανακοινώνεται από τα ταμεία και στην εφαρμογή δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ενδεικτικά στον ΕΛΟΑΑ ο συντελεστής συσσώρευσης για το έτος 2015 είναι 0%, για το 2016 είναι 0,6% και για το 2018 είναι 0,1%.

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΜΘ
Στους ΕΜΘ προβλέπονται πρόσθετες εισφορές 2% για αναγνώριση της αρχικής πενταετίας από την κατάταξη (= πρώην ασφάλιση ΙΚΑ), παρά το γεγονός ότι είχαν παρακρατηθεί οι προβλεπόμενες τότε εισφορές εφάπαξ 4%.
Τελικά όμως κάθε ταμείο αντιμετώπισε διαφορετικά αυτή την υποχρέωση.
ΕΛΟΑΣ: Για κατάταξη μετά την 1-1-1993 έχουν γίνει ήδη οι σχετικές κρατήσεις από τη μισθοδοσία (δεν υπάρχει οφειλή).
Για κατάταξη μέχρι 31-12-1992 δόθηκε η δυνατότητα για σταδιακή εξόφληση της οφειλής από το μισθό με σχετική αίτηση, αλλιώς η αναγνώριση γίνεται αυτόματα κατά την αποστρατεία και παρακρατείται η οφειλή από το εφάπαξ.
Στο “Εφάπαξ ΓΕΣ” υπάρχει σχετικό πεδίο [Εξόφληση 5ετίας], ώστε αντίστοιχα να αφαιρείται ή όχι η πρόσθετη εισφορά 2%.
ΕΛΟΑΝ: Η αναγνώριση γίνεται αυτόματα από το ταμείο κατά την αποστρατεία και παρακρατείται η οφειλή από το εφάπαξ.
Το 2003 είχαν παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία εισφορές μόνο 2 μηνών για το ίδιο θέμα, οπότε οι οφειλόμενες πρόσθετες εισφορές 2% υπολογίζονται για 58 αντί για 60 μήνες (= 5ετία).
ΕΛΟΑΑ: Η αναγνώριση δεν γίνεται αυτόματα από το ταμείο κατά την αποστρατεία και απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο όταν είναι ακόμη εν ενεργεία, αλλιώς η αρχική 5ετία δεν λαμβάνεται υπόψη στο εφάπαξ.
Στο “Εφάπαξ ΓΕΑ” υπάρχει πεδίο [Αναγνώριση 5ετίας] και εάν δεν υποβληθεί αίτηση τότε δεν αφαιρούνται πρόσθετες εισφορές 2%, αλλά αφαιρούνται 5 έτη από τα συνολικά έτη ασφάλισης προ 2014 και το ακαθάριστο εφάπαξ μειώνεται περίπου 12.000 €.

Τα σχόλια είναι κλειστά.