Έναρξη ασφάλισης εφάπαξ στην Αστυνομία

Η έναρξη ασφάλισης αστυνομικών για τα εφάπαξ ΤΠΑΣ / ΤΠΥΑΠ / ΤΠΔΥ εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:
α. Προσμέτρηση ή όχι του χρόνου φοίτησης στη σχολή αστυφυλάκων, ανάλογα με το έτος κατάταξης.
β. Προσωπική επιλογή έναρξης ασφάλισης (προαιρετικού) εφάπαξ ΤΠΔΥ για προέλευση τ.ΧΦ.
γ. Καθιέρωση ασφάλισης εφάπαξ για προέλευση ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων.

Τροποποιήθηκε η σελίδα εφάπαξ για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (πάτημα Control + F5 για ανανέωση), ώστε να αναγράφεται η έναρξη ασφάλισης ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη –> Προαιρετικό ΤΠΔΥ τ.ΧΦ από 1999
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εισάγονται λάθος ημερομηνίες κατάταξης ή διαγραφής για να τροποποιείται ο χρόνος ασφάλισης, καθώς τότε θα υπολογιστούν λάθος οι βαθμοί, οι αποδοχές και οι κρατήσεις εφάπαξ όλων των ετών.
Εάν δεν ισχύει κάποιος από τους παρακάτω κανόνες (παρ. Α-Β-Γ), τότε θα πρέπει να επισημανθεί η διαφορά στα σχόλια ή με mail, ώστε να αλλάξει ο κανόνας και όχι τα υπηρεσιακά δεδομένα!

Α. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ τ.ΧΦ
1. Εφάπαξ ΤΠΑΣ (υποχρεωτικό)
α. Μέχρι το 1995 (= εισαγωγή με πανελλήνιες) ως έναρξη ασφάλισης ΤΠΑΣ θεωρείται η έξοδος από τη σχολή αστυνομίας, πχ. με κατάταξη 15-4-1991 και διάρκεια σχολής 6 μήνες το εφάπαξ υπολογίζεται από 15-10-1991 –> ΤΠΑΣ από ονομασία
β. Από το φθινόπωρο 1995 και μετά, ως έναρξη ασφάλισης εφάπαξ θεωρείται η κατάταξη (δεν αφαιρείται η σχολή).

2. Εφάπαξ ΤΠΔΥ (προαιρετικό)
Η προαιρετική δυνατότητα ασφάλισης στο ΤΠΔΥ δόθηκε με το Ν.2676/5-1-1999 –> Ν.2676 άρθρο 27 παρ. 14
Ο εν λόγω νόμος ισχύει από 5-1-1999, αλλά ταυτόχρονα είχε δοθεί η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούσαν να αναγνωρίσουν αναδρομικά χρόνο ασφάλισης από 1-1-1993 με καταβολή των ανάλογων πρόσθετων εισφορών.

Οπότε υπάρχουν τα κάτωθι ενδεχόμενα όσον αφορά την έναρξη της προαιρετικής ασφάλισης στο ΤΠΔΥ:
α. Κατάταξη έως 1992: Επιλογή ασφάλισης είτε από 1-1-1993, είτε από 5-1-1999 –> Επιλογή ΤΠΔΥ από 1993
β. Κατάταξη 1993 ~ 1998: Επιλογή ασφάλισης είτε από κατάταξη, είτε από 5-1-1999 –> Επιλογή ΤΠΔΥ από 1999
γ. Κατάταξη από 1999: Επιλογή ασφάλισης από κατάταξη –> Επιλογή ΤΠΔΥ

Β. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ τ.ΑΠ
1. Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ (υποχρεωτικό)
α. Μέχρι το 1995 (= εισαγωγή με πανελλήνιες) ως έναρξη ασφάλισης ΤΠΥΑΠ θεωρείται η έξοδος από τη σχολή αστυνομίας, πχ. με κατάταξη 15-4-1991 και διάρκεια σχολής 6 μήνες το εφάπαξ υπολογίζεται από 15-10-1991.
β. Από το φθινόπωρο 1995 και μετά, ως έναρξη ασφάλισης εφάπαξ θεωρείται η κατάταξη (δεν αφαιρείται η σχολή).

2. Εφάπαξ ΤΠΔΥ (υποχρεωτικό)
Για την Αστυνομία Πόλεων η ασφάλιση στο ΤΠΔΥ είναι υποχρεωτική από το 1936 ! –> ΦΕΚ 285/13-7-1936
α. Μέχρι το 1995 (= εισαγωγή με πανελλήνιες) ως έναρξη ασφάλισης ΤΠΔΥ θεωρείται η έξοδος από τη σχολή αστυνομίας, πχ. με κατάταξη 15-4-1991 και διάρκεια σχολής 6 μήνες το εφάπαξ υπολογίζεται από 15-10-1991.
β. Από το φθινόπωρο 1995 και μετά, ως έναρξη ασφάλισης εφάπαξ θεωρείται η κατάταξη (δεν αφαιρείται η σχολή).

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ – ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ (τ.ΧΦ & τ.ΑΠ)
Η κατηγορία αυτή αρχικά προβλεπόταν να ασφαλίζεται μόνο στο ΙΚΑ (σύνταξη) και σε ένα επικουρικό (ΤΕΑΕΧ ή ΤΕΑΥΑΠ).
Από 10-9-2003 ξεκίνησε η ασφάλιση για εφάπαξ και για μέρισμα ΜΤΣ ή ΜΤΠΥ –> Ν.3181/03 άρθρο 1 παρ. 10
Άρα για όλα τα εφάπαξ (ΤΠΑΣ / ΤΠΥΑΠ / ΤΠΔΥ) υπάρχουν δύο ενδεχόμενα όσον αφορά την έναρξη ασφάλισης:
α. Κατάταξη 2000 ~ 2003: Ασφάλιση από 10-9-2003.
β. Κατάταξη από 2004: Ασφάλιση από την ημερομηνία κατάταξης.
Σύμφωνα με τις παρ. Α και Β το εφάπαξ ΤΠΔΥ είναι προαιρετικό για προέλευση τ.ΧΦ και υποχρεωτικό για προέλευση τ.ΑΠ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.