Αλλαγές στις συντάξεις από 1-1-2024

Ενημερώθηκαν, τροποποιήθηκαν και βελτιώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης με την αναπροσαρμογή 3% έτους 2024, καθώς και όλες τις υπόλοιπες αλλαγές που προβλέπονται να ισχύσουν από 1-1-2024.

Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1. Αναπροσαρμογή 3% λόγω πληθωρισμού
Αποφασίστηκε η αύξηση των νέων συντάξεων ΕΦΚΑ κατά 3% (= προσωρινός μέσος όρος πληθωρισμού + ανάπτυξης 2023).
Ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής, η αύξηση στη σύνταξη ΕΦΚΑ θα ισχύσει ως εξής:
α. Διαγραφή μέχρι 31 Νοεμβρίου 2023:
Αύξηση 3% στην εθνική + 3% στην ανταποδοτική σύνταξη
β. Διαγραφή από 31 Δεκεμβρίου 2023:
Αύξηση 3% στην εθνική + 4,3% στην ανταποδοτική σύνταξη (= αύξηση μέσου όρου αποδοχών με πληθωρισμό 2023)
Για διαγραφή 31-12-2023 ο ΕΦΚΑ καθορίζει την ανταποδοτική σύνταξη μαζί με τον πληθωρισμό έτους 2023 (ως Α.1.β.).

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΑντιστοιχία υπολογισμών με τους πίνακες της επίσημης μηνιαίας ανάλυσης του ΕΦΚΑ
Στην εικόνα στα αριστερά καταγράφεται η αντιστοιχία των αποτελεσμάτων στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης με τους πίνακες της επίσημης μηνιαίας ανάλυσης του ΕΦΚΑ (για παλαιούς συνταξιούχους).

2. Αυξήσεις μισθολογίου από 1-1-2024
Μετά την 1-1-2024, στον αυτόματο υπολογισμό των αποδοχών λαμβάνονται υπόψη όλες οι αυξήσεις του μισθολογίου που προβλέπονται από το Ν.5045/23, οι οποίες καταγράφονται εδώ: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

3. Κατάργηση μείωσης αρνητικής προσωπικής διαφοράς
Μέχρι και το 2023, όσοι παλαιοί συνταξιούχοι είχαν αρνητική προσωπική διαφορά (= μεγαλύτερη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ σε σχέση με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ), η αύξηση δεν δινόταν ολόκληρη αλλά παρακρατούνταν ένα ποσοστό που μειώνονταν σταδιακά (80% το 2020, 60% το 2021, 40% το 2022 και 20% το 2023) –> Παράδειγμα μείωσης 20% διαφοράς ΕΦΚΑ – ΓΛΚ
Το 2024 μηδενίζεται αυτό το ποσοστό και οι υψηλότερες νέες συντάξεις ΕΦΚΑ αποδίδονται ολόκληρες.

4. Κατάργηση περικοπής λόγω εργασίας (εξαιρείται πρόσληψη στο δημόσιο έως 62 ετών)
α. Με ρύθμιση στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας: Προτεινόμενο άρθρο 114
καταργείται η περικοπή στη σύνταξη και τα επικουρικά σε περίπτωση εργασίας συνταξιούχου με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, εκτός από την περίπτωση εργασίας σε ηλικία κάτω των 62 ετών σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης (δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ).
β. Σε περίπτωση εργασίας στο δημόσιο σε ηλικία κάτω των 62 ετών η σύνταξη αναστέλλεται πλήρως, δηλαδή ισχύει περικοπή 100% μέχρι να κλείσει τα 62 έτη ο συνταξιούχος που θα εργαστεί στο δημόσιο.
Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταγράφονται εδώ: Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

5. Αύξηση 8% στα επιδόματα ανικανότητας
Από 1-5-2023 αυξήθηκαν κατά 8% τα επιδόματα ανικανότητας: Ν.5043/2023 άρθρο 95 παρ. 1.γ.
Οι ανωτέρω αλλαγές ενσωματώθηκαν στις σελίδες σύνταξης με την επιλογή [Αιτία συνταξιοδότησης –> Ανικανότητα].

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ Σ.Α. – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΤΝ
1. Κατάργηση υποχρεωτικής ασφάλισης ΤΑΠΑΣΑ
Με σχετική ρύθμιση στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας: Προτεινόμενο άρθρο 116
προβλέπεται η απονομή επικουρικού με μόνη προϋπόθεση τα 15 έτη ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους, οπότε εκ των πραγμάτων καταργείται η υποχρεωτική αναγνώριση χρόνου στο ΤΑΠΑΣΑ για άμεση λήψη επικουρικού.
Στις σελίδες σύνταξης των σωμάτων ασφαλείας αφαιρέθηκε ο πίνακας υπολογισμού της υποχρεωτικής ασφάλισης και πλέον τα επικουρικά (ΤΕΑΕΧ – ΤΕΑΥΑΠ – ΤΕΑΥΠΣ) καθορίζονται με βάση τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης.
Κανονικά το ΤΑΠΑΣΑ μετά την ψήφιση του νόμου θα πρέπει να εκδώσει οδηγίες για όλους τους ασφαλισμένους του.

2. Καθορισμός ΕΚΟΕΜΝ για Σημαιοφόρους ΕΜΘ
Μετά από ενημέρωση του συναδέλφου GEORGIOSP προέκυψε ότι το Σεπτέμβριο 2023 το ΜΤΝ καθόρισε 65 μερίδια ΕΚΟΕΜΝ για Σημαιοφόρο ΕΜΘ με 35 έτη ασφάλισης ΜΤΝ, αναδρομικά από 1-1-2022 –> Απόφαση ΥΦΕΘΑ 12-9-2023

3. Μείωση μερισμάτων ΜΤΝ λόγω νέου μισθολογίου
Τα μερίδια μερίσματος ΜΤΝ δεν καθορίζονται μόνο από τον αποστρατευτικό βαθμό (όπως γίνεται στο ΜΤΣ και ΜΤΑ), αλλά επιπρόσθετα λαμβάνεται υπόψη και το αρχικό κλιμάκιο της εκάστοτε κατηγορίας (Α-35 ή Β-28 ή Γ-22).
Πχ. μέχρι το 2023 για Πλοίαρχο ΑΣΣΥ με 35 έτη υπηρεσίας ο συντελεστής μεριδίων είναι ίσος με:
2,421 = 2.385 (αποστρατευτικό κλιμάκιο Β-2) / 985 (αρχικό κλιμάκιο Β-28).
Από το 2024 για τα ίδια ακριβώς υπηρεσιακά δεδομένα ο συντελεστής μερίσματος γίνεται:
2,327 = 2.455 (νέο κλιμάκιο Β-2) / 1.055 (νέο κλιμάκιο Β-28).
Δηλαδή προκύπτει μείωση περίπου 4%, η οποία οφείλεται στην ισόποση (και όχι αναλογική) αύξηση των κλιμακίων.

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Πιθανή αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ)
Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ν.3865/10 συνεχίζει να ισχύει για όλους (παλαιούς και νέους συνταξιούχους).
Το ποσοστό της εισφοράς είναι 0% μέχρι 1.400 €, 3% από 1.400 ~ 1.700, 6% από 1.700 ~ 2.000, 7% από 2.000 ~ 2.300 κλπ.
Σε αρκετές συντάξεις η αύξηση από 2024 θα περιοριστεί λόγω υπέρβασης κάποιου ορίου και αλλαγής ποσοστού της ΕΑΣ.
Ειδικά σε ακραίες περιπτώσεις όπως η παρακάτω ολόκληρη η αναπροσαρμογή “χάνεται” εντελώς:
2023: Παλιά ακαθάριστη σύνταξη 1.660 € – 50 € (παλιά ΕΑΣ 3%) = 1.610
2024: Νέα ακαθάριστη σύνταξη 1.660 x 1,03 = 1.710 € – 103 € (νέα ΕΑΣ 6%) = 1.607 €, δηλαδή λιγότερο από πριν!

2. Πιθανή αύξηση εισφοράς Ν.4002/11
Και αυτή η εισφορά ίσως αυξηθεί, αλλά αφορά πολύ λίγους γιατί ισχύει μόνο με όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Υποβολή παραίτησης (= αίτηση αποστρατείας), δηλαδή δεν ισχύει στις αυτεπάγγελτες αποστρατείες.
β. Ακαθάριστη σύνταξη άνω των 1.808 € (= 1.700 € μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ).
γ. Ηλικία συνταξιούχου μικρότερη από 60 έτη.
Υψηλές συντάξεις με παραίτηση προκύπτουν μόνο για ανώτερους αξιωματικούς ή έχοντες πολλά διπλά εξάμηνα, στους οποίους όμως μπορεί να προκύψει κάποια ακραία περίπτωση όπως το παρακάτω παράδειγμα:
2023: Μεικτές αποδοχές 1.850  – 111 (ΕΑΣ 6%) = 1.73939 (Ν.4002) = 1.700
2024: Νέες αποδοχές 1.850 x 1,03 = 1.906  – 114 (ΕΑΣ 6%) = 179292 (Ν.4002) = 1.700 €, άρα “χάνεται” όλη η αύξηση!

3. Καθορισμός πληθωρισμού
Στους υπολογισμούς ο πληθωρισμός 4,3% (έτους 2023) είναι προσωρινός, καθώς το επίσημο ποσοστό θα καθοριστεί την άνοιξη του 2024, αφού τα δεδομένα οριστικοποιούνται μετά το πέρας της χρονιάς (σύγκριση 31-12-2022 με 31-12-2023).
Πχ. ο πληθωρισμός 2022 καθορίστηκε το Φεβρουάριο 2023 –> Γνωστοποίηση πληθωρισμού συνταξιοδοτήσεων έτους 2022
Τότε προέκυψε ότι η αύξηση 7,75% που αποφασίστηκε το Νοέμβριο 2022 τελικά έπρεπε να ήταν 7,60% μετά το πέρας της χρονιάς (μικρότερη κατά 0,15% της δοθείσας), οπότε για να καθοριστεί το φετινό ποσοστό αναπροσαρμογής 3% αφαιρέθηκε το “πλεονάζον” ποσοστό 0,15% του 2023.

Τα σχόλια είναι κλειστά.