Νέα εφαρμογή εφάπαξ ΕΛΟΑΝ Λιμενικού

Δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή εφάπαξ ΕΛΟΑΝ λιμενικών, λόγω πολλών ιδιαιτεροτήτων και ως προς τον τρόπο κατάταξης και ως προς την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης, η οποία γενικά δεν συμπίπτει με την κατάταξη.

Α. Προέλευση, εξέλιξη και επέκταση ορίων κατάταξης / διαγραφής
1. Στη σχολή αξκών & υπξκών επιλέγεται επιπρόσθετα και ο τρόπος εισαγωγής (ιδιώτες ή υπξκοί ή λιμενοφύλακες).
2. Στους λιμενοφύλακες υπολογίζονται αυτόματα όλες οι διοικητικές & μισθολογικές προαγωγές.
3. Η εφαρμογή ισχύει για ονομασία μέχρι 31-12-2014 και διαγραφή μέχρι 31-12-2050.
4. Ως χρόνος σχολής λαμβάνονται υπόψη 9 μήνες για τη ΣΔΥ (υπξκών) και 6 μήνες για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

Β. Έναρξη ασφάλισης ανάλογα με την προέλευση
Η ένταξη των λιμενικών στο ταμείο ΕΛΟΑΝ προβλέφθηκε για πρώτη φορά στις 10-12-2002 με τις διατάξεις του Ν.3079/02, οι οποίες συμπληρώθηκαν την 2-10-2006 με το Ν.3490/06 ειδικά για τους λιμενοφύλακες.

Στην εφαρμογή υπολογίζεται αυτόματα η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης για εφάπαξ ΕΛΟΑΝ ως εξής:
1. Απόφοιτοι σχολής αξκών (ΣΔΣ): Ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 4
2. Απόφοιτοι σχολής υπξκών (ΣΔΥ): Ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 4
3.α. Λιμενοφύλακες με κατάταξη ως 2002: Ονομασία σε Κελευστή ή 2-10-2006 (όποιο έρθει πρώτο) –> Ν.3490/06 άρθρο 13
3.β. Λιμενοφύλακες με κατάταξη από 2003: Ονομασία σε Λιμενοφύλακα –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 5

Λογικά στις περιπτώσεις 1 & 2 (αξκοί και υπξκοί) πρέπει να παρακρατήθηκαν αναδρομικά από την υπηρεσία οι αναλογούσες εισφορές εφάπαξ, για όλα τα έτη από την ονομασία μέχρι και το 2002 που ψηφίστηκε ο Ν.3079/02.

Γ. Αναγνώριση πρόσθετου χρόνου στο εφάπαξ
Προβλέπεται αίτηση αναγνώρισης (που συμφέρει σχεδόν πάντα) των εξής χρόνων –> Αναγνωριζόμενοι χρόνοι ΕΛΟΑΝ
1. Χρόνος φοίτησης σε παραγωγική σχολή (ΣΔΣ / ΣΔΥ).
2. Χρόνος στρατιωτικής θητείας.
3. Χρόνος φοίτησης ΑΕΙ, μόνο εφόσον το πτυχίο αποτελούσε τυπικό προσόν κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα.
4. Χρόνος φοίτησης ΑΣΔΕΝ / ΑΕΝ.
5. Θαλάσσια υπηρεσία.
6. Χρόνος φοίτησης στη σχολή Λιμενοφυλάκων μόνο για ονομασθέντες μετά την 10-12-2002.

Στην εφαρμογή υπάρχει πεδίο επιλογής για κάθε αναγνώριση καθώς και όλων των χρόνων συνολικά, εμφανίζοντας τους μήνες αναγνώρισης, το συνολικό κόστος και την επακόλουθη αύξηση στο εφάπαξ –> Πεδίο αναγνώρισης ετών

Δ. Εξέλιξη και αποστρατευτικός βαθμός
Το Α’ τμήμα του εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31-12-2014  υπολογίζεται με βάση τον αποστρατευτικό βαθμό.
Επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις προαγωγής λίγο πριν τη διαγραφή, ο “Βαθμός αποστρατείας” εισάγεται πάντα από τον χρήστη και πρέπει να είναι ίσος ή μέχρι ένα βαθμό μεγαλύτερος από τον τελευταίο βαθμό του πίνακα προαγωγών –> Ασυμφωνία προτελευταίου και αποστρατευτικού βαθμού

Το Β’ τμήμα του εφάπαξ για τα έτη μετά την 1-1-2015 προκύπτει από τις παρακρατηθείσες εισφορές και για το λόγο αυτό χρειάζεται η ακριβής αποτύπωση της διοικητικής & μισθολογικής εξέλιξης μέσω της συμπλήρωσης του πίνακα προαγωγών (απόφοιτοι ΣΔΣ και ΣΔΥ), ενώ στους λιμενοφύλακες η διοικητική & μισθολογική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι βαθμοί και οι αποδοχές πριν το 2015 δεν επηρεάζουν το υπολογιζόμενο εφάπαξ.

Ε. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με την προέλευση

1. Σχολή Αξκών (ΣΔΣ)

α. Κατάταξη ως → Ιδιώτης
Αφορά την κατάταξη ιδιωτών στη σχολή αξιωματικών, είτε με εισιτήριες εξετάσεις, είτε κατευθείαν με πτυχίο ΑΕΙ.
Εισάγεται η ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο και συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών –> ΣΔΣ – Ιδιώτης
Ο χρόνος φοίτησης στη ΣΔΣ προκύπτει αυτόματα από τις ημερομηνίες κατάταξης και ονομασίας σε αξκό.
Σε περίπτωση απευθείας διορισμού με πτυχίο ΑΕΙ, εισάγετε ημερομηνία ονομασίας ίδια με την ημερομηνία κατάταξης.
Εάν υπάρχει πτυχίο ΑΕΙ πριν την εισαγωγή στη σχολή αξιωματικών ΛΣ και εφόσον τα έτη σπουδών προσμετρούν στο μισθό (για ΕΧΥ / μισθολογικό βαθμό / κλιμάκιο), τότε επιλέγεται [Προϋπηρεσία → ΝΑΙ].
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο (αποφοίτηση από ΣΔΣ / διορισμός).

β. Κατάταξη ως → Υπξκός ΣΔΥ
Ο πίνακας προαγωγών υπολογίζεται αυτόματα για τους βαθμούς υπξκού με βάση την κατάταξη, αλλά μετά την αποφοίτηση από τη ΣΔΣ (= Ονομασία Αξκός) πρέπει να συμπληρώνονται τα έτη ανά βαθμό αξκού –> ΣΔΣ από Υπξκός
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή (σε 9 μήνες από την κατάταξη).

γ. Κατάταξη ως → Λιμενοφύλακας
Ο πίνακας προαγωγών υπολογίζεται αυτόματα για τους βαθμούς υπξκού με βάση την κατάταξη, αλλά μετά την αποφοίτηση από τη ΣΔΣ (= Ονομασία Αξκός) πρέπει να συμπληρώνονται τα έτη ανά βαθμό αξκού –> ΣΔΣ από Λφκας
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Σημαιοφόρο ή Λιμενοφύλακα ή 2-10-2006 (ως παρ. Β ανωτέρω).


2. Σχολή Υπξκών (ΣΔΥ)

α. Κατάταξη ως → Ιδιώτης
Αφορά την κατάταξη ιδιωτών στη σχολή υπαξιωματικών (9 μήνες) μετά από εισιτήριες εξετάσεις.
Συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών από την προαγωγή σε Ακστή και μετά –> ΣΔΥ – Ιδιώτης
Επίσης εισάγονται τα έτη πτυχίου ΑΕΙ εκτός της σχολής υπαξιωματικών και εφόσον αυτά προσμετρούν στο μισθό (για ΕΧΥ / μισθολογικό βαθμό / κλιμάκιο) τότε μόνο επιλέγεται [Προϋπηρεσία → ΝΑΙ].
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή (σε 9 μήνες από την κατάταξη).

β. Κατάταξη ως → Λιμενοφύλακας
Ο πίνακας προαγωγών ξεκινάει ως Λιμενοφύλακας (χρόνος σχολής = 6 μήνες), ενώ στη συνέχεια το έτος προαγωγής σε Κελευστή προκύπτει αυτόματα από την ημερομηνία [Αποφοίτηση ΣΔΥ] –> ΣΔΥ από Λφκας
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Κελευστή ή Λιμενοφύλακα ή 2-10-2006 (σύμφωνα με παρ. Β.2 ανωτέρω).
Χρειάζεται ενημέρωση από τους ενδιαφερόμενους εάν είναι σωστή η υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης.


3. Σχολή Λιμενοφυλάκων

Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Λφκων θεωρείται 6 μήνες και υπολογίζεται αυτόματα ολόκληρη η διοικητική εξέλιξη, ενώ η εισαγωγή χρόνου ΑΕΙ επηρεάζει τη λήψη βαθμού Υπχου (με 34 έτη υπηρεσίας) –> Σχολή Λφκων
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Λιμενοφύλακα ή στις 2-10-2006 (σύμφωνα με παρ. Β.3 ανωτέρω).
Χρειάζεται ενημέρωση από τους ενδιαφερόμενους εάν είναι σωστή η υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης.

ΥΓ. Όπως γίνεται πάντα με κάθε καινούρια εφαρμογή, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν λάθη σε υπολογισμούς ή (το πιθανότερο) στην ημερομηνία έναρξης ασφάλισης που φυσικά επηρεάζει άμεσα το εφάπαξ.
Όμως για να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία που εισάγονται, κυρίως το έτος κατάταξης / διαγραφής, η προέλευση, το έτος ονομασίας, η ένρξη ασφάλισης κλπ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.