Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών

Ενημερώθηκαν και ανανεώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών, συμπεριλαμβάνοντας τις πρόσφατες αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

Α. Ασφαλιστέες αποδοχές
Οι αποδοχές υπολογισμού του εφάπαξ στρατιωτικών (επί των οποίων κρατείται εισφορά 3,9%) είναι οι κάτωθι:
Μισθολογικό κλιμάκιο + Επίδομα ειδικών συνθηκών + 176 €
Σημειώνεται ότι το επίδομα ειδικών συνθηκών προσαυξάνεται για έγγαμους και έγγαμους με τέκνα.
Οπότε οι πρόσφατες αυξήσεις που επηρεάζουν το εφάπαξ είναι τα επιπλέον 70 € στο μισθολογικό κλιμάκιο και τα 15 € στην προσαύξηση λόγω οικογενειακής κατάστασης (70 € από 55 € οι έγγαμοι και 130 € από 115 € οι έγγαμοι με τέκνα).

Β. Υπολογισμός εφάπαξ
1. Τμήμα Ι για τα έτη έως και το 2014
Προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών ετών επί των ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύουν κατά τη διαγραφή.
Ειδικά για το επίδομα ειδικών συνθηκών (ΕΕΣ) λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.
Πχ. ακόμη και εάν τα τέκνα ενηλικιώθηκαν πριν τη διαγραφή, το ΕΕΣ υπολογίζεται με την προσαύξηση εγγάμων με τέκνα.
2. Τμήμα ΙΙ για τα έτη μετά το 2015
Είναι η ουσιαστικά άτοκη επιστροφή των εισφορών (3,9% x ασφαλιστέες αποδοχές) που κρατούνται από το μισθό.

Γ. Αναγνωρίσεις
Προβλέπονται οι κάτωθι αναγνωρίσεις με εισφορά 3,9% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κατά την ημερομηνία της αίτησης.
1. Χρόνος θητείας (κληρωτού / εφέδρου / δοκίμου).
2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου ΑΕΙ, μόνο εφόσον το πτυχίο ήταν τυπικό προσόν για την κατάταξη.
Ουσιαστικά αφορά μόνο όσους προσλήφθησαν απευθείας ως αξκοί με ειδικό διαγωνισμό.

Η εφαρμογή υπολογίζει το κόστος με βάση τις τελευταίες αποδοχές, θεωρώντας ότι η αίτηση έγινε κατά την αποστρατεία.
Εάν η αίτηση και η αποπληρωμή έχουν γίνει νωρίτερα, εισάγεται ΟΧΙ στην επιλογή “Οφειλή” στον πίνακα του εφάπαξ.

Δ. Οικογενειακή κατάσταση
1. Άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής οικογενειακής κατάστασης σε έτη αντί για ακριβείς ημερομηνίες, διότι διαφορά λίγων μηνών (σε σχέση με το έτος) επηρεάζει απειροελάχιστα το τελικό ποσό εφάπαξ.
2. Εισάγεται το έτος γάμου εφόσον είναι μετά το 2015. Για γάμο πριν το 2014 δεν έχει σημασία το ακριβές έτος, διότι η έγγαμη κατάσταση επηρεάζει το τμήμα ΙΙ του εφάπαξ μόνο μετά την 1-1-2015.
3. Εάν υπάρχουν πολλά τέκνα χρειάζεται η εισαγωγή της γέννησης του πρώτου και του τελευταίου.
Αυτό γίνεται διότι με τη γέννηση του πρώτου τέκνου αυξάνεται το ΕΕΣ κατά 60 € (από έγγαμο σε έγγαμο με τέκνα), ενώ μετά το συγκεκριμένο επίδομα παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων.
4. Η γέννηση τελευταίου τέκνου χρειάζεται διότι η εφαρμογή για τον υπολογισμό των εισφορών (τμήμα ΙΙ εφάπαξ) μειώνει αυτόματα το ΕΕΣ μετά την ενηλικίωση του τελευταίου τέκνου στα 23 έτη μεσοσταθμικά (από έγγαμο με τέκνα σε έγγαμο).
Πχ. για γέννηση τελευταίου τέκνου το 1998 η εφαρμογή μετά το 2021 μειώνει κατά 60 € το ΕΕΣ (σε έγγαμο χωρίς τέκνα).

Ε. Διάφορα
1. Απόφοιτοι ΑΣΣΥ με πτυχίο ΑΕΙ μπορούν να εισάγουν βαθμό αποστρατείας μέχρι Ταξίαρχο. Επειδή δεν έχει καθοριστεί μισθολογικό κλιμάκιο Ταξιάρχου κατηγορίας Β, η μόνη διαφορά είναι η αύξηση του ΕΕΣ κατά 10 € (σε σχέση με Σμήναρχο).
2. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα με τους ΕΜΘ, όπου οφείλονται επιπλέον εισφορές 2% προκειμένου να μετρήσει η πρώτη πενταετία (μετά την κατάταξη) στο εφάπαξ. Για το λόγο αυτό υπάρχει το πεδίο “Αίτηση 2%” όπου εάν επιλεγεί ΟΧΙ υπολογίζεται πολύ μικρότερο ποσό διότι αφαιρούνται 5 έτη από το Τμήμα Ι του εφάπαξ πριν το 2014.
3. Στους ΕΠΟΠ με αναγνώριση διετίας ΑΕΙ, η μόνη διαφορά είναι η αύξηση του ΕΧΥ κατά 4% για τα έτη 2015 και 2016, που σημαίνει ελάχιστα μεγαλύτερη επιστροφή εισφορών στο τμήμα ΙΙ του εφάπαξ μόνο για αυτά τα έτη.
4. Εάν μετά το 2017 (λόγω νέου μισθολογίου) υπήρχαν περίοδοι όπου ο ασφαλισμένος ήταν άγαμος ή έγγαμος και γεννήθηκαν τέκνα μετά, κατά την απόδοση του εφάπαξ κρατούνται αναδρομικά οι οφειλόμενες εισφορές για αυτές τις περιόδους (διαφορά με τον έγγαμο με τέκνα), οι οποίες υπολογίζονται στην εφαρμογή.
5. Οι εφαρμογές ισχύουν για κατάταξη μέχρι 31-12-2014 και διαγραφή μέχρι 31-12-2050.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.