Νέες εισφορές αναγνώρισης στρατιωτικών (μέρος 2ο)

Η πρόσφατη εγκύκλιος για τις αναγνωρίσεις, με την οποία μειώνονται οι εισφορές για διπλούς χρόνους υπηρεσίας, είναι ένα παράδειγμα καλών προθέσεων αλλά βιαστικής / πρόχειρης υλοποίησης. Όπως έγινε και με αρκετές από τις προηγούμενες εγκυκλίους επί του Ν.4387/16, λύνονται κάποια θέματα αλλά σχεδόν πάντα δημιουργούνται νέα ερωτηματικά και ασάφειες.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Η μάχιμη πενταετία θεσπίστηκε με το ΝΔ 142/1974 και ίσχυε μόνο για χρόνο υπηρεσίας μέχρι το 1979.
2. Στη συνέχεια με το Ν.1204/1981 επεκτάθηκε η προσμέτρηση διπλού χρόνου πενταετίας για υπηρεσία έως το 1984.
Μέχρι τότε δεν απαιτούνταν εισφορές διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν εισφορές σύνταξης στο Δημόσιο (ούτε στο μισθό).
3. Με το Ν.1902/1990 (άρθρο 6 παρ. 3) καθιερώθηκαν για πρώτη φορά εισφορές σύνταξης 6,67% για τους ΔΥ (στα πρότυπα του ΙΚΑ).
Οπότε για διορισμό μετά την 1-10-1990 η αναγνώριση διπλών εξαμήνων απαιτούσε καταβολή εισφορών (η πενταετία είχε λήξει).
4. Με το Ν.2084/1992 έγινε διαχωρισμός σε παλιούς και νέους ασφαλισμένους και ειδικά για τους νέους έγινε υποχρεωτική η αναγνώριση των διπλών εξαμήνων με αυτόματη παρακράτηση εισφορών.
Παρέμεινε προαιρετική η αναγνώριση εξαμήνων μόνο για παλιούς ασφαλισμένους (με κατάταξη από 1-10-1990 έως 31-12-1992).
5. Αρκετά χρόνια μετά, με το Ν.3234/2004 (άρθρο 2 παρ. 3) επεκτάθηκε αναδρομικά η προσμέτρηση της πενταετίας για υπηρεσία από το 1985 έως και το 1992 –> https://i.imgur.com/vLMQqfY.png
6. Τελικά με το Ν.3513/2006 (άρθρο 4 παρ. 11α) επεκτάθηκε το δικαίωμα αναγνώρισης πενταετίας και μετά το 1993 (χωρίς χρονικό όριο λήξης) για πρώτη φορά και για τους νέους ασφαλισμένους –> https://i.imgur.com/6rPQBP9.png
Σημειώνεται ότι όλοι οι ανωτέρω νόμοι το 2007 ενσωματώθηκαν στον ΚΠΣΣ (ΠΔ 169/07).

Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο Ν.3513/06 που επέκτεινε την πενταετία πέραν του 1993 (παρ. Α.6), έδωσε το δικαίωμα στους νέους ασφαλισμένους να αρνηθούν τη (μέχρι τότε) υποχρεωτική αναγνώριση όλων των διπλών χρόνων υπηρεσίας (εξάμηνα και πενταετία πλέον).
Η αναγνώριση των διπλών χρόνων προβλέπεται να γίνεται αυτόματα από την υπηρεσία, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική δήλωση με την οποία ζητά εξαίρεση από την αναγνώριση πρόσθετου χρόνου. –> https://i.imgur.com/lf6UQDY.png
Η αιτιολογική έκθεση εξηγεί την αλλαγή αναγνώρισης από υποχρεωτική σε προαιρετική –> https://i.imgur.com/3WzTqr5.png
Από έρευνα στο διαδίκτυο προέκυψε ότι η Ελληνική Αστυνομία ακολούθησε την ανωτέρω διαδικασία με την υπ’ αριθμ. 8010/4/17-κβ από 02-07-2011 διαταγή, με την οποία ζητήθηκαν αρνητικές δηλώσεις μη επιθυμίας αναγνώρισης –> https://i.imgur.com/r1m0rJI.png

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Συνδυάζοντας τα ανωτέρω προκύπτει ότι εάν είχε εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία θα έπρεπε τώρα να υπάρχουν μόνο 2 ενδεχόμενα:
1. Στρατιωτικός να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση μη αναγνώρισης σύμφωνα με το Ν.3513/06, οπότε εάν αλλάξει γνώμη θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση αναγνώρισης και οι εισφορές θα είναι 6,67% επί των αποδοχών κατά την υποβολή της νέας αίτησης.
2. Εάν δεν υποβλήθηκε αρνητική δήλωση, η υπηρεσία έπρεπε να είχε ήδη προβεί σε αναγνώριση πενταετίας βάσει του Ν.3513/06.

Φαίνεται όμως ότι η συνηθέστερη περίπτωση είναι ένα τρίτο ενδεχόμενο, όπου από τη μία δεν έχουν υποβληθεί αρνητικές δηλώσεις από τους ενδιαφερόμενους, αλλά από την άλλη δεν έχει γίνει αυτόματη παρακράτηση των εισφορών αναγνώρισης από την υπηρεσία.
Στη νέα εγκύκλιο δεν αναφέρεται το βασικό θέμα της ημερομηνίας ισχύος της, σε σχέση με την υποβολή αίτησης αναγνώρισης.
Προσωπικά θεωρώ ότι θα ήταν αυθαίρετη τυχόν ερμηνεία ότι η εγκύκλιος έχει έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της (και όχι από την ημ/νία ισχύος του Ν.4387/16), διότι αυτό θα σήμαινε ότι η εγκύκλιος δεν δίνει οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου αλλά αποτελεί η ίδια κάποιου είδους “αυτόνομη” νομοθεσία.
Όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί προς ερμηνεία του Ν.4387/16 ισχύουν πάντα από την ημερομηνία ψήφισης του υπόψη νόμου.

Μετά τα παραπάνω είναι σχεδόν σίγουρο, όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν, ότι θα χρειαστεί καινούρια εγκύκλιος για τις νέες ασάφειες που προέκυψαν στο θέμα της αναγνώρισης της πενταετίας, όπου καλό θα ήταν να διευκρινίζονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
– Ημερομηνία ισχύος της πρόσφατης εγκυκλίου σε σχέση με το Ν.4387/16 και την ημερομηνία υποβολής αίτησης.
– Τυχόν δυνατότητα για επιλογή του χρονικού διαστήματος πενταετίας προς αναγνώριση (πριν ή μετά το 2002).
– Δυνατότητα ανάκλησης υφιστάμενης (εκκρεμούς) αίτησης αναγνώρισης και υποβολής νέου αιτήματος με βάση την εγκύκλιο.
– Δυνατότητα διακοπής τρέχουσας αναγνώρισης και επανυποβολής αιτήματος υπολειπόμενου χρόνου πενταετίας με τα νέα δεδομένα.
– Πως θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις (εάν υπάρχουν) όπου δεν υποβλήθηκε μεν αρνητική δήλωση, όμως η υπηρεσία δεν προχώρησε (ως όφειλε) στην προβλεπόμενη από το Ν.3513/06 αυτόματη αναγνώριση των διπλών χρόνων υπηρεσίας, καθώς υπάρχει ασάφεια ως προς το ποιος ευθύνεται για τη μη αναγνώριση (η υπηρεσία ή οι ενδιαφερόμενοι).

Τα σχόλια είναι κλειστά.