Ανάλυση προσωπικής διαφοράς

Την 1-1-2019 προβλέπεται η πλήρης εφαρμογή του Ν.4387/16 με αντικατάσταση της σύνταξης των παλιών συνταξιούχων (που εκδόθηκε από το ΓΛΚ) με τη σύνταξη σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό (εθνική + αναλογική), η οποία θα συμπληρώνεται με την προσωπική διαφορά κάθε δικαιούχου.
Με αυτή την αφορμή τροποποιήθηκαν οι σελίδες σύνταξης στο site, ώστε να εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία καθορισμού της προσωπικής διαφοράς (πλήρες ποσό, ποσοστό, φορολογητέα ποσά, τυχόν αύξηση κλπ), σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Γίνεται σύγκριση των φορολογητέων ποσών
Για την προσωπική διαφορά συγκρίνονται τα φορολογητέα ποσά παλιάς και νέας σύνταξης (όχι τα πληρωτέα).
Για το παλιό φορολογητέο ΓΛΚ αφαιρούνται πρώτα όλες οι μνημονιακές κρατήσεις, η περίθαλψη και η εισφορά Ν.3865/10.
Στις σελίδες σύνταξης εμφανίζεται το φορολογητέο ποσό, ώστε να γίνει κατανοητό πως προκύπτει η προσωπική διαφορά.
1. Παράδειγμα με διαγραφή 2015 –> Προσωπική διαφορά 100%
2. Παράδειγμα με διαγραφή Δεκ. 2016 (παραίτηση > 1-7-2016) –> Προσωπική διαφορά 50%
3. Παράδειγμα με διαγραφή 2018 –> Προσωπική διαφορά 25%

Β. Στους νέους συνταξιούχους η κράτηση Ν.4093 υπολογίζεται χωρίς τα μερίσματα
Στους παλιούς συνταξιούχους (προσωπική διαφορά 100%) η κράτηση Ν.4093 επιβάλλεται στη σύνταξη και τα μερίσματα, με βάση τις συνολικές αποδοχές σύνταξης και μερισμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν την 31-12-2014.
Όμως στους νέους συνταξιούχους (προσωπική διαφορά 25 ~ 50%) η κράτηση Ν.4093 επιβάλλεται μόνο στη σύνταξη, με βάση ποσοστό που προκύπτει μόνο από τη σύνταξη (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα).
Πχ. σε παλαιό συνταξιούχο με σύνταξη 1.400 € και μερίσματα 250 € επιβάλλεται μείωση Ν.4093 ποσοστού 10% και στα δύο,
ενώ σε νέο συνταξιούχο με τα ίδια δεδομένα (1.400 € + 250 €) επιβάλλεται μείωση Ν.4093 ποσοστού 5% μόνο στη σύνταξη.

Γ. Ορισμένοι ΝΕΟΙ συνταξιούχοι ΔΕΝ δικαιούνται προσωπική διαφορά
Το ποσοστό 25 ~ 50% της προσωπικής διαφοράς μέχρι 31-12-2018 δεν δίνεται σε όλους τους νέους συνταξιούχους, αλλά μόνο εάν η νέα σύνταξη είναι μικρότερη πάνω από 20% σε σχέση με την παλιά σύνταξη.
Δηλαδή εάν η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ υπολείπεται της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ “μόνο” κατά 19%, τότε δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά –> Όριο προσωπικής διαφοράς 20%

Δ. Οικογενειακό επίδομα γάμου / τέκνων
Με το Ν.4387/16 καταργήθηκε το επίδομα τέκνων στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ για όλους τους συνταξιούχους.
Όμως οι παλιοί συνταξιούχοι με διαγραφή μέχρι 31-12-2018 εξακολουθούν να δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα μόνο στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (ερώτηση 2.5 στις FAQ).
Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να το λαμβάνει έμμεσα ο δικαιούχος, διότι το οικογενειακό επίδομα της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ προσαυξάνει την προσωπική διαφορά με τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ μέχρι να ενηλικιωθούν τα τέκνα, άρα έχει σημασία μόνο για τους παλιούς συνταξιούχους με διαγραφή μέχρι 31-12-2018.
Όμως κάθε φορά που ενηλικιώνεται ένα τέκνο θα επανυπολογίζονται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η προσωπική διαφορά.
Για διαγραφή μετά το 2019 δεν υπάρχει ούτε προσωπική διαφορά, ούτε οικογενειακό επίδομα στη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ.

Ε. Έτη Κονδύλη
Στο νέο ασφαλιστικό δεν προβλέπονται τα λεγόμενα έτη Κονδύλη και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίζεται πάντα χωρίς αυτά.
Μόνο για όσους διαγράφονται μέχρι 31-12-2018 και δικαιούνται προσωπική διαφορά (προϋπόθεση παρ. Γ ανωτέρω), τα έτη Κονδύλη προσμετρούν και αυξάνουν την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, οπότε αυξάνεται ισόποσα η προσωπική διαφορά.
Άρα σε όσους διαγράφηκαν μέχρι το 2016 (παλιοί συνταξιούχοι) συνεχίζει να δίνεται το πλήρες ποσό των ετών Κονδύλη μέσω της προσωπικής διαφοράς, ενώ όσοι διαγράφονται από το 2016 μέχρι και το 2018 λαμβάνουν ποσοστό της αύξησης λόγω των ετών Κονδύλη σύμφωνα με το ποσοστό της προσωπικής διαφοράς που δικαιούνται.

ΣΤ. Οι συντάξεις όσων διαθέτουν πολλά διπλά εξάμηνα θα αυξηθούν
Με βάση το Ν.4387/16 δεν υπάρχει περιορισμός στην προσμέτρηση των συντάξιμων ετών και υπάρχει μόνο όριο αναπλήρωσης 100% στην αναλογική σύνταξη, δηλαδή το ανώτατο όριο είναι τα 68,6 συντάξιμα έτη. Η αύξηση στη σύνταξη που θα προκύψει για όσους έχουν πολλά συντάξιμα έτη (πάνω από 44 περίπου) θα καταβληθεί σταδιακά σε 5 δόσεις (ανά 20%) κατά τα έτη 2019 ~ 2023.

Ζ. Όσοι εμπίπτουν στην κράτηση του 40% δικαιούνται αύξηση μελλοντικά
Για παραίτηση χωρίς 35 συντάξιμα έτη επιβάλλεται μείωση 40% στο ποσό σύνταξης άνω των 1.000 € (κράτηση Ν.4024), οπότε μειώνεται αρκετά η παλιά φορολογητέα σύνταξη ΓΛΚ και αντίστοιχα μειώνεται η προσωπική διαφορά.
Σε ηλικία 55 ετών η κράτηση μειώνεται σε 20% στο ποσό σύνταξης άνω των 1.200 € –> Επανυπολογισμός προσ. διαφοράς
Τότε θα επανυπολογιστεί (θα αυξηθεί) η παλιά φορολογητέα σύνταξη ΓΛΚ και θα αυξηθεί η προσωπική διαφορά.
Αλλάζοντας την ηλικία στη σελίδα από [Μέχρι 54] σε [55 έως 59] επανυπολογίζονται αυτόματα όλα τα ποσά (κρατήσεις, παλιά σύνταξη κλπ) και προκύπτει η νέα αυξημένη προσωπική διαφορά και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.