Περικοπή μερίσματος ΜΤΑ λόγω εργασίας αποστράτου

Πρόσφατα υπήρξαν αναφορές στα σχόλια της αεροπορίας για υποχρέωση δήλωσης ανάληψης εργασίας στο ΜΤΑ:
https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-269/#comment-74738
Από τα ανωτέρω σχόλια προκύπτει ότι ζητείται από όσους αποστρατεύθηκαν μετά τον Ιούνιο 2016 να απογραφούν και παράλληλα να δηλώσουν εάν εργάζονται, προκειμένου να εφαρμοστεί περικοπή 60% στο μέρισμα.

Α. Απογραφή μερισματούχων
Η τελευταία απογραφή του ΜΤΑ έγινε το Μάιο 2016: Απογραφή Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας
Είναι λογικό να γίνεται κάθε μερικά χρόνια απογραφή των μερισματούχων, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν ύπαρξη θανόντων που δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός τους στο ΜΤΑ από τους κληρονόμους.

Β. Χαρακτηρισμός παροχών μετοχικών ταμείων
Αυτό το θέμα είναι τελείως διαφορετικό από την απογραφή και υπάρχουν επιπτώσεις από τυχόν εφαρμογή του.
Κατ’ αρχήν ο Ν.4387/16 προβλέπει στο άρθρο 20 για την απασχόληση συνταξιούχων:
“1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.”

Οπότε προκύπτει το ερώτημα εάν τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων (ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ) είναι ή όχι επικουρικές συντάξεις.
Μία ανάλυση συναδέλφου για το θέμα είναι αυτή: https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-269/#comment-74789

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Αρχικά ζητήθηκε γνωμοδότηση από το ΝΣΚ για την επιβολή της μνημονιακής μείωσης του Ν.3986/11 στα μερίσματα, με την οποία περικόπτονται οι επικουρικές συντάξεις άνω των 300 € –> Περικοπή επικουρικών συντάξεων Ν.3986

2. Το ΝΣΚ με σχετική απόφαση –> Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ’ αριθ. 384/2012
αποφάνθηκε ότι το μέρισμα ΜΤΣ/Ν/Α αποτελεί επικουρική ασφάλιση και πρέπει να περικοπεί σύμφωνα με το Ν.3986/11, αλλά το βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α δεν αποτελεί επικουρική ασφάλιση και δεν πρέπει να περικοπεί.

3. Στη συνέχεια με σχετική υπουργική απόφαση –> Μερική αποδοχή γνωμοδότησης ΝΣΚ
το ΥΠΕΘΑ αποφάσισε ότι δεν αποδέχεται την υπαγωγή των μερισμάτων ΜΤΣ/Ν/Α στις διατάξεις του Ν.3986 που αφορούν τα επικουρικά, αλλά συμφωνεί με το σκέλος της γνωμοδότησης ότι τα βοηθήματα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α δεν είναι επικουρικά.
Δηλαδή το ΥΠΕΘΑ θεωρεί ότι και το μέρισμα και το βοήθημα δεν εμπίπτουν στην περικοπή των επικουρικών συντάξεων.
Με αυτό το σκεπτικό δεν υλοποιήθηκε ποτέ η περικοπή του Ν.3986/11 που προβλεπόταν για επικουρικά άνω των 300 €.

Γ. Αντίστοιχη διάκριση μερίσματος ΜΤΠΥ και επικουρικού
Η διάκριση επικουρικών και μερισμάτων αποδεικνύεται έμμεσα από την αλλαγή του επίμαχου άρθρου 44 του Ν.3986/11.
Η αρχική πρόβλεψη του νόμου αναφερόταν αποκλειστικά σε επικουρικές συντάξεις –> Αρχικό άρθρο 44 Ν.3986/11
Όμως με τροποποίηση το 2015 προστέθηκε ονομαστικά το ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων), το οποίο δίνει μέρισμα όπως τα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (όχι επικουρικό) –> Προσθήκη ΜΤΠΥ στην περικοπή Ν.3986

Από την εν λόγω αλλαγή στο νόμο τεκμαίρεται ότι το μέρισμα του ΜΤΠΥ δεν αποτελεί επικουρική σύνταξη λόγω των κάτωθι:
1. Το μετοχικό ταμείο ΜΤΠΥ προστέθηκε στις παροχές που περικόπτονται το 2015, 4 χρόνια μεταγενέστερα του Ν.3986/11.
2. Η περικοπή των επικουρικών δεν εφαρμόστηκε στο ΜΤΠΥ την περίοδο 2001 – 2015 (όπως έγινε στα επικουρικά).
3. Για την επέκταση της υπόψη μείωσης στο ΜΠΤΥ απαιτήθηκε η τροποποίηση του αρχικού Ν.3986/11 (με το Ν.4325/15).
4. Η προσθήκη του ΜΤΠΥ έγινε με τη φράση “…, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)”,
που αποδεικνύει ότι δεν ανήκει στους φορείς επικουρικής σύνταξης, αλλιώς δεν θα χρειαζόταν ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό.

Δ. Επιπτώσεις
Σύμφωνα με αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-269/#comment-74785
το ΜΤΑ θεωρεί το μέρισμα ως επικουρική σύνταξη, οπότε σκοπεύει να επιβάλλει τη μείωση 60% σε περίπτωση εργασίας.
Η θεώρηση αυτή έχει αρκετές σημαντικές επιπτώσεις:
1. Έρχεται σε αντίθεση με την υπουργική απόφαση της ανωτέρω παραγράφου Β.3 του παρόντος άρθρου.
2. Εάν θεωρηθούν τα μερίσματα ως επικουρικά, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να επιβληθεί περικοπή των μερισμάτων με βάση το Ν.3986/11 και να μειωθούν αναδρομικά όλα τα ακαθάριστα μερίσματα άνω των 300 €.
3. Η απογραφή των εργαζόμενων αποστράτων δεν πρέπει να περιοριστεί σε όσους αποστρατεύθηκαν μετά τον Ιούνιο 2016, αλλά πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους αποστράτους, διότι για έναρξη εργασίας μετά το 2016 εφαρμόζεται η περικοπή ανεξαρτήτως ημερομηνίας διαγραφής.

Ε. Προσωπικός σχολιασμός
Πιθανώς να υπάρχει κάποια υπουργική απόφαση ή γνωμοδότηση ΝΣΚ για το θέμα την οποία δεν γνωρίζουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήταν σκόπιμο για ένα τόσο σοβαρό θέμα να συνεννοηθούν πρώτα και τα 3 στρατιωτικά μετοχικά ταμεία, ώστε να εφαρμόσουν τη νομοθεσία από κοινού και με τον ίδιο τρόπο για όλους τους αποστράτους ανεξαρτήτως σώματος.
Πάντως για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί στα σχόλια αντίστοιχες κινήσεις από πλευράς του ΜΤΣ και του ΜΤΝ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.