Επιπτώσεις από την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρόσφατου Ν.4488/17, σε συνδυασμό με το Ν.4472/17 (νέο μισθολόγιο), προβλέπονται τα εξής:
1. Για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο και αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, από 1-1-2017 οι συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, είναι το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, χωρίς την προσωπική διαφορά.
2. Δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές η αποζημίωση πενθημέρου (46€/ημέρα) και η νυχτερινή αποζημίωση (2,77€/ώρα).
3. Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους έχουν εφαρμογή και στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.4387/16 το κόστος αναγνώρισης είναι το άθροισμα των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου.

Τα παραπάνω δεν έχουν καμία επίπτωση στους νέους ασφαλισμένους (μετά το 1992), διότι για αυτούς πάντα υπολογίζονταν ως συντάξιμες αποδοχές το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών (άθροισμα ΒΜ, ΕΧΥ και όλων των επιδομάτων).
Όμως για τους παλιούς ασφαλισμένους, μέχρι και το 2016 ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνταν μόνο το άθροισμα [ΒΜ + ΕΧΥ + Ειδ. Συνθηκών + 176 € (ή Επ. Υψηλής Ευθύνης)], το οποίο είναι περίπου 15% μικρότερο από το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών.
Πλέον εξισώνονται οι παλιοί και οι νέοι ασφαλισμένοι όσον αφορά τις εισφορές σύνταξης στο μισθό και το κόστος των αναγνωρίσεων.

Β. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
1. Αυξάνει περίπου 15% το ποσό εισφοράς για σύνταξη (6,67% x συντ. αποδοχές) στους εν ενεργεία παλιούς ασφαλισμένους.
2. Αυξάνει περίπου 15% το κόστος αναγνωρίσεων για θητεία, ΑΕΙ και μάχιμη 5ετία στους ανωτέρω.
3. Αυξάνουν ομοίως οι εισφορές υπέρ επικουρικών (ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ-ΤΕΑΥΠΣ) και μερίσματος ΜΤΠΥ στους παλιούς ασφαλισμένους στα Σώματα Ασφαλείας, διότι αυτές οι κρατήσεις υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές.
4. Αυξάνει ομοίως κατά 15% το κόστος αναγνώρισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ στις περιπτώσεις που προβλέπεται ελάχιστος χρόνος ασφάλισης.
5. Δεν αυξάνουν οι κρατήσεις υπέρ μερισμάτων (ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ) στους στρατιωτικούς ούτε οι κρατήσεις εφάπαξ, διότι στα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών και στα ταμεία πρόνοιας (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α και ΤΕΑΠΑΣΑ) οι ασφαλιστέες αποδοχές δεν υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές.

Επίσης σύμφωνα με αυτό το άρθρο: Σημαντική αλλαγή στο κόστος αναγνωρίσεων
το ποσοστό εισφοράς για αναγνώριση χρόνου στη σύνταξη αυξάνει σταδιακά μέχρι το 2020 στο 20% (από 6,67% το 2016).
Η προαναφερθείσα αύξηση των συντάξιμων αποδοχών σε συνδυασμό με την αύξηση του ποσοστού εισφοράς, σημαίνει ότι σταδιακά μέχρι το 2020 το κόστος αναγνώρισης χρόνου για σύνταξη αυξάνεται πάνω από 3,5 φορές (υπερτριπλασιάζεται)!

Υπενθυμίζεται ότι το παρόν site προέτρεψε τρεις φορές τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης αναγνώρισης εντός του 2016.
Απρίλιος 2016 (δημοσίευση νέου ασφαλιστικού): Υπολογισμός σύνταξης με νομοθεσία 2016
Μάιος 2016 (μετά την ψήφιση του Ν.4387/16): Αναγνώριση πλασματικού χρόνου (ενημέρωση 3-6-16)
Δεκέμβριος 2016 (τελευταία προειδοποίηση): Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Έστω ότι ένας ΕΜΘ Ανθυπασπιστής παλιός ασφαλισμένος, με 27 έτη υπηρεσίας, μισθό Τχη (παλιό μισθολόγιο), ΕΧΥ 56%, έγγαμος με 2 παιδιά, θέλει να αναγνωρίσει θητεία 20 μηνών, τότε ισχύει:
Έως το 2016: Παλιές συντάξιμες αποδοχές (1.021 + 571,76 + 68,46 +176) = 1.837,22 € x ποσοστό 6,67% = 122,54 x 20 μήνες = 2.451 €.
Το 2017: Αποδοχές νέου μισθολογίου (1.849 + 70 + 275) = 2.194 € x ποσοστό 10% (=6,67+3,33) = 219,40 x 20 μήνες = 4.388 €.
Το 2018: Αποδοχές νέου μισθολογίου ως ανωτέρω 2.194 € x νέο ποσοστό 13,34% (=6,67+6,67) = 292,68 x 20 μήνες = 5.854 €.
Το 2019: Αποδοχές νέου μισθολογίου ως ανωτέρω 2.194 € x νέο ποσοστό 16,67% (=6,67+10,00) = 365,74 x 20 μήνες = 7.315 €.
Από 2020: Αποδοχές νέου μισθολογίου όπως ανωτέρω 2.194 € x νέο ποσοστό 20% (=6,67+13,33) = 438,80 x 20 μήνες = 8.776 €.

Δηλαδή για παλιό ασφαλισμένο το κόστος αναγνώρισης θητείας μετά το 2020 είναι 3,6 φορές το αντίστοιχο κόστος μέχρι 31-12-2016.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ενημερώθηκαν οι σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ-τ.Χ/Φ-τ.ΑΠ-ΠΣ” με το νέο κόστος αναγνωρίσεων και επιλογή έτους αίτησης.
Επίσης ενημερώθηκε η σελίδα “Σύνταξη ΕΦΚΑ” με την αύξηση του κόστους αναγνώρισης, ενώ από 1-1-2017 για όλους λαμβάνονται υπόψη οι ακαθάριστες συνολικές αποδοχές (με το νέο μισθολόγιο) για τον υπολογισμό του μέσου όρου συντάξιμων αποδοχών.
Μπορείτε να κάνετε δοκιμές εισάγοντας μήνες αναγνώρισης, να βλέπετε το συνολικό κόστος εξαγοράς και να το συγκρίνετε με το κέρδος στη σύνταξη, έχοντας πάντα υπόψη και αυτό το άρθρο: Γιατί όλες οι αναγνωρίσεις είναι 22 ~ 29% φθηνότερες

Τα σχόλια είναι κλειστά.