Εισφορές εφάπαξ αστυνομίας με νέο μισθολόγιο

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ σχετικά με το ποσοστό εισφορών υπέρ εφάπαξ με το νέο μισθολόγιο που ισχύει από 1-1-2017:
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΑΠΑΣΑ
Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι από 1-1-2017 δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το ΕΧΥ (αφού καταργήθηκε με το νέο μισθολόγιο), αλλά αντιθέτως λαμβάνεται υπόψη μόνο ο νέος βασικός μισθός κλιμακίου.
Εκ πρώτης όψεως η απόφαση αυτή φαίνεται λογική, αλλά στην πραγματικότητα αυξάνονται οι μηνιαίες κρατήσεις αλλά και τα δικαιούμενα εφάπαξ (ΤΠΑΣΤΠΥΑΠΤΠΥΠΣ), μόνο για παλιούς ασφαλισμένους που διαγράφονται μετά την 1-1-2017 (για τους νέους δεν υπάρχει καμία διαφορά).
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι κρατήσεις με το νέο μισθολόγιο υπολογίζονται στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017“, για όλους τους βαθμούς και έτη υπηρεσίας.

1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέοι μισθοί ανά κλιμάκιο είναι μεγαλύτεροι από το προηγούμενο άθροισμα των παλαιών ΒΜ+ΕΧΥ.
Πχ. έστω παλιός ασφαλισμένος Αστυφύλακας ΑΥ (ή Πυρονόμος) με 28 έτη υπηρεσίας, με ΕΧΥ 56%, διοικητικό βαθμό Ανθμου και μισθολογικό βαθμό Αστ.Υδντή (Αντιπυράρχου), τότε οι ασφαλιστέες αποδοχές εφάπαξ διαμορφώνονται ως εξής:
ΤΠΑΣ (τ.Χ/Φ)
Παλιό μισθολόγιο: παλιός ΒΜ + ΕΧΥ + 317 = 1.092,00 + 611,52 + 317 = 2.020,52 €.
Νέο μισθολόγιο: νέος ΒΜ κλιμακίου (28 ετών) = 1.925,00 + 317 = 2.242 € (αύξηση 11%).
Οπότε κατά το ίδιο ποσοστό (11%) αυξάνονται οι μηνιαίες εισφορές υπέρ ΤΠΑΣ από 165,68 σε 183,84 €.
ΤΠΥΑΠ (τ.ΑΠ)
Παλιό μισθολόγιο: παλιός ΒΜ + 1/5 ΕΧΥ = 1.092,00 + 1/5 x 611,52 = 1.214,30 €.
Νέο μισθολόγιο: νέος ΒΜ κλιμακίου (28 ετών) = 1.925,00 € (αύξηση 58,5%).
Οπότε κατά το ίδιο ποσοστό (58,5%) αυξάνονται οι μηνιαίες εισφορές υπέρ ΤΠΥΑΠ από 88,64 € σε 140,52 €!
ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστική)
Παλιό μισθολόγιο: παλιός ΒΜ + ΕΧΥ + Επιδ. τέκνων = 1.092,00 + 611,52 + 70 = 1.773,52 €.
Νέο μισθολόγιο: νέος ΒΜ κλιμακίου (28 ετών) = 1.925,00 + 70 = 1.995,00 € (αύξηση 12,5%).
Οπότε κατά το ίδιο ποσοστό (12,5%) αυξάνονται οι μηνιαίες εισφορές υπέρ ΤΠΥΠΣ από 88,68 € σε 99,75 €.

2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2017
Η αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσού εφάπαξ για όσους διαγράφονται μετά την 1-1-2017, διότι ο τρόπος υπολογισμού παραμένει ίδιος (έτη x ποσοστό αναπλήρωσης x αποδοχές).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
α. Απόστρατος τ.Χ/Φ με διαγραφή στις 2-1-2017 θα λάβει μεγαλύτερο εφάπαξ κατά 6% περίπου (μερικές χιλιάδες ευρώ) από κάποιον που διαγράφηκε μερικές ημέρες πριν στις 30-12-2016, ενώ έχουν πληρώσει ακριβώς τις ίδιες εισφορές!
β. Απόστρατος τ.ΑΠ με κατάταξη το 1992 και διαγραφή το 2022 θα πάρει σχεδόν 50% μεγαλύτερο εφάπαξ από κάποιον άλλο με κατάταξη το 1986 και διαγραφή το 2016 (ομοίως 30 έτη υπηρεσίας), ενώ έχουν πληρωθεί ίδιες εισφορές για τα πρώτα 25 έτη (υπάρχει διαφορά μόνο στα 5 τελευταία).
Στο ΤΠΥΑΠ υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι αυξάνονται υπερβολικά οι ασφαλιστέες αποδοχές (ανάλυση στην παρ. 1 ανωτέρω) και σε συνδυασμό με το ότι λαμβάνεται υπόψη η τελευταία πενταετία, η αύξηση του εφάπαξ γίνεται σταδιακά από το 2017 μέχρι το 2022 και φτάνει τελικά το 50%.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Το εφάπαξ μέχρι το 2014 υπολογίζεται με το ποσοστό αναπλήρωσης επί τα έτη πριν το 2014 και μετά το 2015 επιστρέφονται οι κρατήσεις.
Άρα εάν συγκρίνουμε δύο περιπτώσεις διαγραφής πριν και μετά το 2017 (με ίδια ημερομηνία κατάταξης) έχουμε τα εξής δεδομένα:
α. Μέχρι το 2014 πληρώθηκαν ακριβώς οι ίδιες εισφορές και από τους δύο.
β. Οι εισφορές μετά το 2015 επιστρέφονται και στους δύο.
γ. Όμως αυτός που διαγράφεται μετά το 2017 παίρνει μεγαλύτερο εφάπαξ γιατί τα έτη πριν το 2014 υπολογίζονται με τις αυξημένες ασφαλιστέες αποδοχές του νέου μισθολογίου, ενώ οι αυξημένες εισφορές επιστρέφονται!
Δηλαδή ενώ μέχρι και το 2014 έχουν πληρωθεί από όλους οι ίδιες εισφορές με το παλιό μισθολόγιο, η πληρωμή αυξημένων εισφορών για μικρό μόνο χρονικό διάστημα μετά το 2017 ευνοεί δυσανάλογα όσους διαγράφονται μετά το 2017.
Προσωπική εκτίμηση είναι ότι χρειαζόταν εκπόνηση ειδικής αναλογιστικής μελέτης, όπου θα έπρεπε να συνεκτιμηθεί η αύξηση των εισφορών μόνο για το χρονικό διάστημα μετά το 2017, σε σχέση με το αποδιδόμενο εφάπαξ για όλα τα έτη υπηρεσίας.
Η απλή αντικατάσταση των παλιών βασικών μισθών με τα μεγαλύτερα ποσά κλιμακίων του νέου μισθολογίου, χωρίς καμία αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωσης, αποτελεί “μπακαλίστικη” λύση που προκαλεί αδικίες, ενώ μακροπρόθεσμα πιθανώς να έχει και επιπτώσεις στα οικονομικά των ταμείων.

3. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έγιναν οι παρακάτω βελτιώσεις και τροποποιήσεις στον υπολογισμό των εφάπαξ ΤΠΑΣΤΠΥΑΠ στο site:
α. Ενοποιήθηκαν σε μία οι σελίδες υπολογισμού εφάπαξ αστυνομίας και υπάρχει πλέον πεδίο επιλογής προέλευσης (Πρώην Χ/Φ ή Πρώην ΑΠ).
β. Ενσωματώθηκε το νέο μισθολόγιο για τον υπολογισμό εφάπαξ για διαγραφές μετά την 1-1-2017.
γ. Για προέλευση Αστυφυλάκων ή Ανθυπαστυνόμων υπολογίζονται αυτόματα ο διοικητικός βαθμός, ο μισθολογικός βαθμός, καθώς και το ΕΧΥ για όλα τα έτη υπηρεσίας (και με το παλιό και με το νέο μισθολόγιο), χωρίς κανένα άλλο στοιχείο από τον χρήστη.
δ. Υπολογίζεται το εφάπαξ ΤΠΔΥ και με προέλευση [Πρώην Χ/Φ], για όσους έχουν αιτηθεί προαιρετικά και αυτό το εφάπαξ.
ε. Υπολογίζεται το εφάπαξ και των νέων ασφαλισμένων, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό είναι ενδεικτικό (με μικρή απόκλιση 0~3%), καθώς εξαρτάται από τις συνολικές αποδοχές (ημ/νία γέννησης τέκνων, άλλα επιδόματα κλπ).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επιπτώσεις από την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4488/17 που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο, σε συνδυασμό με το Ν.4472/17 (νέο μισθολόγιο), προβλέπονται τα εξής:
1. Για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο και αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, από 1-1-2017 οι συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, είναι το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά.
2. Δεν περιλαμβάνονται στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές η αποζημίωση πενθημέρου (46€/ημέρα) και η νυχτερινή αποζημίωση (2,77€/ώρα).
3. Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους έχουν εφαρμογή και στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη.

Τα παραπάνω δεν έχουν καμία επίπτωση στους νέους ασφαλισμένους (μετά το 1992), διότι για αυτούς πάντα υπολογίζονταν ως συντάξιμες αποδοχές το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών (άθροισμα ΒΜ, ΕΧΥ και όλων των επιδομάτων).
Όμως για τους παλιούς ασφαλισμένους, μέχρι και το 2016 ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνταν μόνο το άθροισμα [ΒΜ + ΕΧΥ + Ειδ. Συνθηκών + 176 € (ή Επ. Υψηλής Ευθύνης)], το οποίο είναι περίπου 15% μικρότερο από το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών.
Πλέον εξισώνονται οι παλιοί και οι νέοι ασφαλισμένοι όσον αφορά τις εισφορές σύνταξης στο μισθό και το κόστος των αναγνωρίσεων.

Α. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
1. Αυξάνει περίπου 15% το ποσό εισφοράς για σύνταξη (6,67% x συντ. αποδοχές) στους εν ενεργεία παλιούς ασφαλισμένους.
2. Αυξάνει περίπου 15% το κόστος αναγνωρίσεων για θητεία, ΑΕΙ και μάχιμη 5ετία στους ανωτέρω.
3. Αυξάνουν ομοίως οι εισφορές υπέρ επικουρικών (ΤΕΑΕΧΤΕΑΥΑΠΤΕΑΥΠΣ) και μερίσματος ΜΤΠΥ στους παλιούς ασφαλισμένους στα Σώματα Ασφαλείας, διότι αυτές οι κρατήσεις υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές.
4. Αυξάνει ομοίως κατά 15% το κόστος αναγνώρισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ στις περιπτώσεις που προβλέπεται ελάχιστος χρόνος ασφάλισης.
5. Δεν αυξάνουν οι κρατήσεις υπέρ μερισμάτων (ΜΤΣΜΤΝΜΤΑ) στους στρατιωτικούς ούτε οι κρατήσεις εφάπαξ, διότι στα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών και στα ταμεία πρόνοιας (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α και ΤΕΑΠΑΣΑ) οι ασφαλιστέες αποδοχές δεν υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές.

Επίσης σύμφωνα με αυτό το άρθρο: Σημαντική αλλαγή στο κόστος αναγνωρίσεων
το ποσοστό εισφοράς για αναγνώριση χρόνου στη σύνταξη αυξάνει σταδιακά μέχρι το 2020 στο 20% (από 6,67% το 2016).
Η προαναφερθείσα αύξηση των συντάξιμων αποδοχών σε συνδυασμό με την αύξηση του ποσοστού εισφοράς, σημαίνει ότι σταδιακά μέχρι το 2020 το κόστος αναγνώρισης χρόνου για σύνταξη αυξάνεται πάνω από 3,5 φορές (υπερτριπλασιάζεται)!

Ακριβώς για το λόγο αυτό το παρόν site προέτρεψε τρεις φορές τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης αναγνώρισης εντός του 2016.
Απρίλιος 2016 (δημοσίευση νέου ασφαλιστικού): Υπολογισμός σύνταξης με νομοθεσία 2016
Μάιος 2016 (μετά την ψήφιση του Ν.4387/16): Αναγνώριση πλασματικού χρόνου (ενημέρωση 3-6-16)
Δεκέμβριος 2016 (τελευταία προειδοποίηση): Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)

Β. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 5ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Έστω Υπολοχαγός παλιός/νέος ασφαλισμένος, με 27 έτη υπηρεσίας, μισθό 2/3 Συνταγματάρχη (παλιό μισθολόγιο), ΕΧΥ 56%, έγγαμος με 2 παιδιά.
Μέχρι 31-12-2016: Παλιές συντάξιμες αποδοχές (1.178 + 659,68 + 68,46 +176) = 2.082,14 € x ποσοστό 6,67% = 138,88 x 60 μήνες = 8.333 €.
Από 1-1 έως 31-12-2017: Σύνολο αποδοχών νέου μισθολογίου (2.065 + 70 + 335) = 2.470 € x ποσοστό 10% = 247,00 x 60 μήνες = 14.820 €.
Από 1-1 έως 31-12-2018: Σύνολο αποδοχών νέου μισθολογίου ως ανωτέρω 2.470 € x νέο ποσοστό 13,34% = 329,50 x 60 μήνες = 19.970 €.
Από 1-1 έως 31-12-2019: Σύνολο αποδοχών νέου μισθολογίου ως ανωτέρω 2.470 € x νέο ποσοστό 16,67% = 411,75 x 60 μήνες = 24.705 €.
Από 1-1-2020 και μετά: Σύνολο αποδοχών νέου μισθολογίου όπως ανωτέρω 2.470 € x νέο ποσοστό 20% = 494,00 x 60 μήνες = 29.640 €.

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ενημερώθηκαν οι σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣΓΕΝΓΕΑ-τ.Χ/Φ-τ.ΑΠΠΣ” με το νέο κόστος αναγνωρίσεων, όπου υπάρχει και επιλογή έτους αίτησης.
Επίσης ενημερώθηκε η σελίδα “Σύνταξη ΕΦΚΑ” με την αύξηση του κόστους αναγνώρισης, ενώ από 1-1-2017 για όλους λαμβάνονται υπόψη οι ακαθάριστες συνολικές αποδοχές (με το νέο μισθολόγιο) για τον υπολογισμό του μέσου όρου συντάξιμων αποδοχών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν δοκιμές εισάγοντας μήνες θητείας, ΑΕΙ ή/και 5ετία, να βλέπουν το συνολικό κόστος εξαγοράς και να το συγκρίνουν με το κέρδος στη σύνταξη, έχοντας υπόψη και αυτό το άρθρο: Γιατί όλες οι αναγνωρίσεις είναι 22 ~ 29% φθηνότερες

Τέλος τίθεται θέμα συνέπειας του κράτους για όσους έκαναν αίτηση αναγνώρισης εντός του 2017, οι οποίοι γνώριζαν μεν την αύξηση του ποσοστού εισφοράς στο 10%, αλλά δεν γνώριζαν την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο με αναδρομική ισχύ από 1-1-2017.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανάλυση και σχολιασμός νέου μισθολογίου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Εκτελώντας δοκιμές στη σελίδα “Νέο μισθολόγιο” με διάφορους βαθμούς και έτη υπηρεσίας σε σχέση με την προέλευση, προκύπτουν στατιστικά τα κάτωθι στοιχεία, τα οποία φυσικά είναι ενδεικτικά και πιθανότατα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
Όλα τα παρακάτω ενδεικτικά ποσά αναφέρονται σε διαφορά στον πληρωτέο μισθό (στα μικτά η διαφορά είναι φυσικά μεγαλύτερη).

Κατηγορία Α
ΑΓΕΣ: αύξηση ~120
Ανώτατοι: αύξηση 20 ~ 50
Μεσαίοι βαθμοί (Τχης ~ Σχης): αύξηση ή μείωση από -40 έως +50 €.
Μικροί βαθμοί: μείωση από 10 ~ 40 €.

Κατηγορία Β
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ – ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΑΣΣΥΤΕΜΑ)
Αξκοί (εξ’ υπξκών): μικρή αύξηση ή μείωση από -20 έως +30 €.
Υπξκοί (απόφοιτοι ΑΣΣΥ): μείωση από 20 ~ 40 €.
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΑΣΤΦΚΕΣ – ΑΡΧΦΚΕΣ – ΑΝΘΜΟΙ)
Μεγάλη μείωση από 50 ~ 160 €, για όσους ανήκουν στους 4 πρώτους πίνακες εδώ: ΠΟΑΣΥ – Πίνακες μισθολογικών προαγωγών

Κατηγορία Γ
ΕΜΘ: Για λίγα έτη μείωση 10 ~ 50 €, μετά τα 25 έτη μικρή μείωση 0 ~ 10 €.
ΕΠΟΠ: Για λίγα έτη μεγάλη μείωση 40 ~ 80 €, μετά τα 25 έτη μικρή μείωση 10 ~ 15 €.

Κατηγορία Δ
Για τους ειδικούς φρουρούς / συνοριακούς φύλακες δεν είμαι σίγουρος για την ακρίβεια του υφιστάμενου μισθολογίου (χρειάζεται επιβεβαίωση), αλλά προκύπτει μία μεγάλη μείωση περίπου 150 € για όλα τα έτη υπηρεσίας.

Συμπέρασμα: Διαφαίνεται ότι θεσμοθετείται “άνοιγμα της ψαλίδας” μεταξύ υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων, με αυξήσεις στους μεγάλους βαθμούς, αυξομειώσεις κατά περίπτωση στους μεσαίους βαθμούς και μειώσεις στους χαμηλόβαθμους.
Η κατάργηση της θητείας για αύξηση ΕΧΥ και μισθολογικού βαθμού (για κατάταξη μετά την 1-1-2017) θα επηρρεάσει τους μελλοντικούς συναδέλφους που δεν προέρχονται από παραγωγικές σχολές, οι οποίοι συνήθως διαθέτουν χρόνο θητείας.

ΑΣΑΦΕΙΕΣ – ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
Όπως συνήθως κάθε σημαντική αλλαγή συνοδεύεται από πλήθος εκκρεμοτήτων που χρήζουν διευκρινήσεων και περαιτέρω νομοθέτησης.
Το νέο μισθολόγιο είναι σαφές ως προς το σκέλος των ακαθάριστων αποδοχών, αλλά χρειάζονται αρκετές ρυθμίσεις όσον αφορά τις κρατήσεις.
α. Οι κρατήσεις για μερίσματα, επικουρικά και εφάπαξ καθορίζονται από κάθε ταμείο με διαφορετικές μεθόδους, και συνήθως υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού, του ΕΧΥ και κάποιων επιδομάτων.
Επειδή τα περισσότερα επιδόματα καταργήθηκαν και κάποια άλλαξαν ονομασία και ποσό, θα πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις από όλα τα ταμεία για να τροποποιηθεί ο υπολογισμός των εισφορών με βάση το νέο μισθολόγιο.
β. Το ύψος του μερίσματος και του ΒΟΕΑ στους στρατιωτικούς υπολογίζεται με βάση το μισθολογικό βαθμό αποστρατείας και τα έτη υπηρεσίας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθολογικοί βαθμοί καταργούνται, θα πρέπει να εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη για να καθοριστεί νέος τρόπος υπολογισμού μερίσματος και ΒΟΕΑ σε όσους θα διαγραφούν μετά την ημερομηνία ισχύος του νέου μισθολογίου.
γ. Ομοίως το δικαιούμενο εφάπαξ καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό και κάποια επιδόματα, τα οποία όμως καταργούνται.
Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη για να καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ σε σχέση με τις διαφοροποιημένες εισφορές που θα προκύψουν από το νέο μισθολόγιο.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Μέχρι να υπάρξει επίσημη αντιμετώπιση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων, για τους υπολογισμούς στη σελίδα “Νέο μισθολόγιο” έγιναν ορισμένες λογικές αλλά αυθαίρετες παραδοχές όσον αφορά τις εισφορές.
Πχ. εισφορές ΜΤΣ/Ν/Α και ΒΟΕΑ που υπολογίζονταν επί του αθροίσματος [βασικός + ΕΧΥ], τώρα υπολογίζονται επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου κλιμακίου. Επειδή το ποσό των κλιμακίων συνήθως είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο άθροισμα [βασικός + ΕΧΥ], οι κρατήσεις υπέρ μερισμάτων και ΒΟΕΑ αυξάνουν κατά 10 ~ 20% περίπου.
Ομοίως για τις εισφορές ΕΛΟΑΣ/Ν/Α που υπολογίζονταν επί του αθροίσματος [βασικός + ΕΧΥ + εξομάλυνσης + απασχόλησης], στη σελίδα πλέον λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα [βασικός κλιμακίου + επ. ιδιαίτερων συνθηκών], το οποίο είναι περίπου ίσο με το προηγούμενο.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές αλλαγές που ενσωματώθηκαν στη σελίδα “Νέο μισθολόγιο”, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκύψουν λάθη σε υπολογισμούς ή λανθασμένη καταγραφή κλιμακίου (υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές περιπτώσεις).
Εάν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο λάθος παρακαλείσθε να το επισημάνετε παρουσιάζοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία.
Η φράση “υπάρχει λάθος στο 9ο κλιμάκιο των ΕΜΘ δεν βοηθάει σε τίποτα απολύτως, ο ενδεικνυόμενος τρόπος είναι πχ. “υπάρχει λάθος στο 9ο κλιμάκιο των ΕΜΘ για 22 χρόνια υπηρεσίας με διοικητικό βαθμό Αλχία, το οποίο αντί για x.xxx ποσό (στη σελίδα) πρέπει να είναι y.yyy”.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέο μισθολόγιο στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας

Δημοσιεύτηκαν σε αρκετά site οι λεπτομέρειες του νέου ειδικού μισθολογίου στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνεται στο νόμο που συζητείται αυτές τις ημέρες στη βουλή.
Η πρώτη πληροφόρηση έγινε με αυτό το άρθρο: militaire.gr – Αυτό είναι το νέο μισθολόγιο! Πίνακες με τους μισθούς
Προσθήκη 20-5-2017: Το ειδικό μισθολόγιο στρατιωτικών και ΣΑ που ψηφίστηκε είναι αυτό: Ν.4472/17 – ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017
όπου καθορίζεται ότι το νέο μισθολόγιο θα ισχύει αναδρομικά από 1-1-2017.
Επειδή η απλή παράθεση πινάκων δεν βοηθάει ιδιαίτερα στην κατανόηση του νέου μισθολογίου, τα βασικά σημεία διαφοροποίησης είναι τα εξής:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΑΝΤΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ
Καταργούνται οι μισθολογικές διαφορές και εισάγεται σύστημα αύξησης μισθού ανά έτος ή διετία με κλιμάκια (όπως στους δημοσίους υπαλλήλους).
Η φιλοσοφία παραμένει ουσιαστικά η ίδια, δηλαδή αυξάνεται ο μισθός αυτόματα με την πάροδο των ετών, αλλά η αύξηση αυτή είναι απλά ένα ποσό και δεν αντιστοιχεί σε μισθολογικό βαθμό όπως πριν.
Πχ. προηγουμένως ο Ανθλγός (διοικητικός βαθμός) στα 6 έτη έπαιρνε μισθό Υπλγού, τώρα με βάση τον πίνακα ο Ανθλγός στα 6 έτη λαμβάνει κλιμάκιο βασικού μισθού αυξημένο κατά 40 € (από 1.195 € σε 1.235 €), χωρίς όμως να υπάρχει αντιστοίχιση του νέου ποσού με μισθολογικό βαθμό.

Β. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΧΥ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ
Τα νέα κλιμάκια βασικού μισθού ενσωματώνουν το χρονοεπίδομα (ΕΧΥ) που υπήρχε πριν, αλλά με βάση τους πίνακες δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία με τα παλιά ποσά (εάν υπήρχε δεν θα χρειαζόταν νέο μισθολόγιο).
Γενικά το ποσό που αντιστοιχεί στο κάθε κλιμάκιο είναι περίπου ίσο με τον ισχύοντα μισθολογικό βαθμό συν το ΕΧΥ, με απόκλιση από 0 ~ 150 € περίπου ανάλογα με το διοικητικό βαθμό (άλλες φορές είναι μικρότερο και άλλες μεγαλύτερο).

Γ. ΚΑΤΑΡΓOYMENA ΕΠΙΔΟΜΑΤA
Η μεγάλη διαφορά με το προηγούμενο μισθολόγιο είναι ότι καταργούνται τα περισσότερα επιδόματα και για τη συντριπτική πλειοψηφία απομένουν μόνο δύο επιδόματα (εκτός του επιδόματος τέκνων). Τα επιδόματα που καταργούνται τελείως είναι:
1. Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας – ΕΧΥ (ενσωματώθηκε στο βασικό μισθό κλιμακίου)
2. Επίδομα εξομάλυνσης (ενσωματώθηκε στο Επίδομα Ιδιαίτερων Συνθηκών Δ.1 κατωτέρω)
3. Επίδομα ειδικής απασχόλησης (ομοίως)
4. Επίδομα διοίκησης (καταργείται)
5. Επίδομα ετοιμότητας (καταργείται)
6. Επίδομα Θέσης Υψηλής / Αυξημένης Ευθύνης (καταργείται για διοικητικούς βαθμούς από Λγό και κάτω).

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙOYMENA ΕΠΙΔΟΜΑΤA
1. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών –> Επίδομα Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας
Το επίδομα ειδικών συνθηκών μετονομάζεται σε επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών και δίνεται λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας.
Ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το άθροισμα των καταργούμενων επιδομάτων Γ.2 ~ Γ.4 ανωτέρω, αλλά το ύψος του επιδόματος είναι αρκετά μικρότερο από το σύνολο των προηγούμενων επιδομάτων που καταργούνται.
2. Επίδομα Θέσης Υψηλής / Αυξημένης Ευθύνης –> Επίδομα Θέσης Ευθύνης
Το επίδομα αυτό μειώνεται γενικά από 5 ~ 70 € ανάλογα με το διοικητικό βαθμό (αυξάνεται κατά 20 € μόνο στον Ταξχο), ενώ δίνεται από το βαθμό του Τχη και πάνω, ενώ προηγουμένως δίνονταν σε όλους τους βαθμούς.

Ε. ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
1. Δίνεται επίδομα παραμεθορίου 100 € σε στρατιωτικούς και Σώματα Ασφαλείας που εκτελούν υπηρεσία σε Έβρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Δωδεκάνησα, Σαμοθράκη (όλοι) και Σκύρο (μόνο για ΠΑ).
2. Παραμένει η αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου στα Σώματα Ασφαλείας (46 € / ημέρα).
3. Παραμένει η αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης (2,77 € / ώρα) στα Σώματα Ασφαλείας και επεκτείνεται και στους στρατιωτικούς.

ΣΤ. ΧΡΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ “ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 2017”
neo-misthologioΑναβαθμίστηκε πλήρως η σελίδα υπολογισμού “Mισθολόγιο 2017” στο enstoloi.net, δίνοντας τη δυνατότητα εξατομικευμένης ενημέρωσης σε όλους τους συναδέλφους σχετικά με το μισθό που δικαιούνται με τις νέες ρυθμίσεις.
Και επειδή μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, στα αριστερά υπάρχει επεξήγηση με γραφικά των κυριότερων διαφοροποιήσεων του νέου μισθολογίου.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναδρομικά, μείωση χιλιοστών και παλιό μισθολόγιο 2011

Χθες (10-12-2014) το ΓΛΚ δημοσιοποίησε στο διαδίκτυο τις αναλύσεις συντάξεων Ιανουαρίου 2015, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζεται και στους αποστράτους το νέο μισθολόγιο με βάση το Ν.4307/14 (αποκατάσταση του 50% των μειώσεων του μισθολογίου της 1-8-2012).
Στην ανάλυση αναγράφονται τα ακαθάριστα αναδρομικά που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος, ενώ σε ορισμένους συναδέλφους ο επανακαθορισμός της σύνταξης με το νέο μισθολόγιο οδήγησε σε μείωση των χιλιοστών βασικής σύνταξης.

1. Δικαιούμενα αναδρομικά σύμφωνα με το Ν.4037/14 (νέο μισθολόγιο Νοεμβρίου 2014)
Η πρώτη σύνταξη που υπολογίζεται με το νέο μισθολόγιο είναι ο Ιανουάριος 2015, αλλά επειδή προβλέπεται αναδρομική εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 1-8-2012, θα πρέπει να δοθούν αναδρομικά μέχρι τις 31-12-2014, δηλαδή για 29 μήνες συνολικά.
Στη σύνταξη Ιανουαρίου περιλαμβάνονται τα αναδρομικά των τελευταίων 6 μηνών, δηλαδή από 1-7-2014 έως 31-12-2014.
Άρα απομένουν αναδρομικά για 23 μήνες για όσους διαγράφηκαν πριν από την 1-8-2012 (αλλιώς για όσους μήνες ήσασταν απόστρατοι).
Εάν τα υπόλοιπα αναδρομικά (για τους 23 μήνες) είναι κάτω από 250 €, θα δοθούν σε μία δόση μαζί με τη σύνταξη Φεβρουαρίου 2015.
Εάν είναι περισσότερα από 250 € θα διαιρεθούν διά 36 και θα δίνονται μηνιαία για τους επόμενους 36 μήνες (μέχρι το τέλος του 2017).

2. Προσθήκη πεδίου “Αναδρομικά” (κάτω από το οικογενειακό επίδομα)
Στην ανάλυση του ΓΛΚ αναγράφεται το ακαθάριστο ποσό των εν λόγω αναδρομικών (δεν έχει αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί).
Το ποσό αυτό φορολογείται με σταθερό συντελεστή 20% και για το λόγο αυτό είναι αυξημένος ο φόρος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Εισάγοντας στο πεδίο “Αναδρομικά” το ποσό της ανάλυσης του ΓΛΚ, υπολογίζεται πλέον σωστά στη σελίδα και ο φόρος (όπως και οι κρατήσεις).
Το πεδίο αυτό θα είναι μόνιμο, αφού σε πολλούς αποστράτους θα προστίθεται ποσό αναδρομικών σε μηνιαία βάση για τα επόμενα 3 χρόνια!

3. Μείωση χιλιοστών
Τα χιλιοστά βασικής σύνταξης εξαρτώνται από τις συντάξιμες αποδοχές (Τμήμα Ι) και το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας (Τμήμα ΙΙ).
Με την αλλαγή μισθολογίου το τμήμα Ι της σύνταξης αυξήθηκε περισσότερο από το τμήμα ΙΙ και αυτό οδηγεί σε μείωση των χιλιοστών.
Δηλαδή τα χιλιοστά μειώνονται όταν αυξάνεται το μισθολόγιο και αντίστοιχα αυξάνονται όταν μειώνεται το μισθολόγιο.
Με τον ίδιο τρόπο μειώθηκαν τα χιλιοστά σε όσους επανακαθορίστηκε η σύνταξη μετά το “ξεπάγωμα” των αποδοχών (1-7-2011 έως 1-8-2012).
Ο ακριβής υπολογισμός θα φανεί στον επανακαθορισμό της σύνταξης που θα πρέπει να αποστείλει το ΓΛΚ σε όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012.
Για αποστρατεία πριν τις 1-8-2012 δεν θα γίνει επανακαθορισμός των χιλιοστών, διότι η αλλαγή του μισθολογίου επήλθε μετά τη διαγραφή.
Έλεγχος μείωσης χιλιοστών
Συμπληρώστε τη σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ με τα στοιχεία της συνταξιοδοτικής πράξης σας σύμφωνα με το υπόδειγμα στα δεξιά. Στη συνέχεια αλλάξτε μόνο τις συντάξιμες αποδοχές σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο (χωρίς να αλλάξετε το μέσο όρο πενταετίας) και θα δείτε ότι τα χιλιοστά μειώνονται!
Σχετική με το θέμα ήταν η ανάρτηση του Απριλίου 2013: https://enstoloi.net/lathos-epanakathorismos-vasikis-sintaxis-apo-to-glk/
… επί της οποίας υπάρχει κείμενο – απάντηση του ΓΛΚ στα δεξιά της σελίδας: Επαλήθευση – Σύνταξη ΓΛΚ

4. Προσθήκη μισθολογίου 2011
Στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης όλων των κλάδων και σωμάτων προστέθηκε η επιλογή μισθολογίου 2011 (που ίσχυε μέχρι 31-7-2012).
Υπολογίζοντας τη διαφορά της πληρωτέας σύνταξης 2015 – 2011, μπορεί εύκολα ο καθένας να δει άμεσα το ακριβές ποσό που χάνει ανά μήνα, λόγω της μερικής εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ (η οποία προβλέπει πλήρη επιστροφή στο παλιό μισθολόγιο).
Αφού δείτε τη διαφορά 2015-2011, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα κάνετε προσφυγή (εφόσον θεωρείτε τη διαφορά στο πληρωτέο σημαντική).
Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να υπολογίσετε και την ακαθάριστη διαφορά στις συντάξεις (αυτή η διαφορά θα φαίνεται στην προσφυγή).
Όσον αφορά το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων, υπάρχουν πολλές απόψεις: http://apostolospapaparisis.blogspot.gr/2014/12/blog-post_10.html

5. Υπολογισμός αναδρομικών
Για να υπολογίσετε μόνοι σας τα αναδρομικά θα πρέπει να συγκρίνετε τα φορολογητέα ποσά με τα 2 μισθολόγια (2012 και 2015).
Δεν συγκρίνουμε βασικές (μικτές) συντάξεις γιατί η αύξηση των μισθών προκαλεί αύξηση και των κρατήσεων, μειώσεων, περίθαλψης κλπ.
Φορολογητέο ποσό είναι αυτό που προκύπτει αφαιρώντας από τη Βασική Σύνταξη όλες τις κρατήσεις και μειώσεις, πλην του φόρου και της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης Ν.3986, τα οποία συνυπολογίζονται πάντα στο “καθαρό” εισόδημα.
Το φορολογητέο είναι το “ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ” που αναγράφεται στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών, με βάση το οποίο υποβάλλεται η φορολογική δήλωση.
1. Φορολογητέο ποσό 2012: Αθροίζουμε τα πεδία “Πληρωτέα Σύνταξη” + “Φόρος 22%” + “Ν.3986 (Εκτ.Εισ) 1%”
2. Φορολογητέο ποσό 2015: Αθροίζουμε τα πεδία “Πληρωτέα Σύνταξη” + “Φόρος 22%” + “Ν.3986 (Εκτ.Εισ) 0,7%”
Αφαιρώντας τα 2 ανωτέρω αθροίσματα έχουμε τα αναδρομικά ανά μήνα, πολλαπλασιάστε επί 6 (μήνες) και βγάζετε το ποσό της ανάλυσης ΓΛΚ!

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πότε αυξάνεται η σύνταξη αλλά μειώνεται το πληρωτέο

Κρατήσεις συντάξεων αποστράτων Εδώ και καιρό έκανα δοκιμές για να βρω έναν απλό και κατανοητό τρόπο επεξήγησης της ισχύουσας αντιφατικής κατάστασης, όπου αρκετοί συνάδελφοι ενώ με το νέο μισθολόγιο δικαιούνται μεγαλύτερη βασική σύνταξη, τελικά καταλήγουν να εισπράττουν μικρότερο πληρωτέο ποσό!
Η απλή παράθεση πινάκων με δεκάδες νούμερα είναι εξαιρετικά κουραστική, οπότε λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις κατέληξα στη λύση της γραφικής παράστασης!

Ο πίνακας στα αριστερά παρουσιάζει με σαφή τρόπο τα αποτελέσματα από την αθροιστική εφαρμογή των κρατήσεων στις συντάξεις των αποστράτων.
Επειδή για τις κρατήσεις λαμβάνεται υπόψη το επίδομα τέκνων αλλά και το συνολικό μηνιαίο εισόδημα, για να υπάρχει δίκαιη σύγκριση όλα τα ποσά υπολογίστηκαν για έγγαμο με 2 παιδιά και άθροισμα (ακαθάριστων) μερισμάτων 300 € το μήνα.

Ανάλυση γραφικής παράστασης
1. Η διαφορά βασικής (μικτής) και πληρωτέας σύνταξης αυξάνει σε ποσοστό όσο μεγαλύτερη είναι η βασική σύνταξη.
Έτσι για μικτά 1.250 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.050 €, δηλαδή μείωση: 150 / 1.250 = 12% (επί της βασικής σύνταξης).
Όμως για μικτά 1.800 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.250 €, δηλαδή μείωση: 550 / 1.800 = 31% (επί της βασικής σύνταξης).
Τέλος για μικτά 2.400 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.400 €, δηλαδή μείωση: 1.000 / 2.400 = 42% (επί της βασικής σύνταξης).

2. Κάθε φορά που αλλάζει το ποσοστό κράτησης και ισχύει όριο ασφαλείας, το πληρωτέο δεν αυξάνεται ανάλογα με τη βασική σύνταξη.
Για παράδειγμα στα 1.400 αρχίζει να επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης N.3865 3%, αλλά ταυτόχρονα τα 1.400 € αποτελούν όριο ασφαλείας.
Έτσι κάποιος με βασική σύνταξη 1.420 € κανονικά θα έπρεπε να έχει κράτηση 3% x 1.420 = 43 € (δηλαδή καθαρά 1.377 €), αλλά τότε θα έπεφτε κάτω από κάποιον με μικρότερη βασική σύνταξη 1.399 € στον οποίο δεν επιβάλλεται αυτή η κράτηση.
Για να αποφευχθεί αυτό όλες οι βασικές συντάξεις από 1.400 έως 1.444 € “ισοπεδώνονται” στα 1.400 €, διότι 1.444 x 0,97 = 1.400 €.

Αυτές οι περιπτώσεις αναγνωρίζονται εύκολα αφού η γραμμή της πληρωτέας σύνταξης είναι οριζόντια (δεν αυξάνεται με τη βασική σύνταξη), όπως:
2.α. Παραίτηση με συμπληρωμένη 35ετία (πράσινη γραμμή):
Βασικές συντάξεις από 1.400 ~ 1.450 € (σημεία Γ-Δ) καταλήγουν ίσες στα 1.100 €, ενώ συντάξεις από 1.800 έως 1.950 € (σημεία Θ-Κ) γίνονται 1.250 €.
Επίσης το πληρωτέο ποσό ουσιαστικά σταματά να αυξάνει μετά τα 2.150 € βασικής σύνταξης (σημείο Μ) και παγιώνεται στα 1.330 € περίπου.
2.β. Παραίτηση χωρίς συμπληρωμένη 35ετία (κόκκινη γραμμή):
Βασικές συντάξεις από 1.350 ~ 1.500 € (σημεία Β-Ε) καταλήγουν ίσες στα 1.050 €, ενώ συντάξεις από 1.800 έως 1.950 € (σημεία Θ-Κ) γίνονται 1.130 €.
Δηλαδή στις 2 ανωτέρω περιπτώσεις συνάδελφοι με διαφορά στη βασική σύνταξη μέχρι και 150 € παίρνουν το ίδιο πληρωτέο!

3. Όταν αλλάζει το ποσοστό κράτησης χωρίς όριο ασφαλείας, το πληρωτέο μειώνεται όταν αυξάνεται η βασική σύνταξη!
Αυτό συμβαίνει για βασικές συντάξεις λίγο πάνω από 1.700 € για όλους και 2.300 € για τις αυτοδίκαιες αποστρατείες.
Πχ. Στις βασικές συντάξεις μέχρι 1.700 € η εισφορά αλληλεγγύης N.3865 είναι 3%, άρα μετά την κράτηση απομένουν 1.700 x 0,97 = 1.649 €.
Όμως για βασική σύνταξη 1.701 € η εισφορά αλληλεγγύης Ν.3865 πηγαίνει στο 6%, οπότε 1.701 x 0,94 = 1.599 €, δηλαδή 50 € λιγότερα από πριν!
Οι περιπτώσεις αυτές ακραίας αδικίας αποδεικνύονται από την απότομη “κάθοδο” του πληρωτέου στα σημεία Ζ και Ξ του διαγράμματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
α. Ο τρόπος υλοποίησης των κρατήσεων δημιουργεί πολλές αδικίες, καθώς συνάδελφοι με μεγαλύτερη βασική σύνταξη εισπράττουν τα ίδια ή και λιγότερα από συναδέλφους με μικρότερη βασική σύνταξη (δηλαδή με μικρότερο βαθμό ή με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας).
Σε πολλές περιπτώσεις διαφορές στη βασική σύνταξη ακόμα και 150 € “ισοπεδώνονται” μετά τη διαδοχική εφαρμογή όλων των μειώσεων.

β. Μικρή αδικία προκαλεί ακόμη και η περίθαλψη 6%, διότι υπολογίζεται στην ακαθάριστη σύνταξη (δηλαδή και στις κρατήσεις)!
Όταν 2 συνάδελφοι με διαφορά βασικής σύνταξης 150 € καταλήγουν μετά τις μειώσεις στο ίδιο φορολογητέο ποσό (όπως αναλύθηκε παραπάνω), αυτός με τη μεγαλύτερη ακαθάριστη σύνταξη πληρώνει εισφορά περίθαλψης 9 € παραπάνω από τον άλλο (6% x 150 € διαφορά σύνταξης), οπότε καταλήγει τελικά να εισπράττει μικρότερο πληρωτέο (έστω και για λίγα ευρώ).

γ. Για βασικές συντάξεις μέχρι 1.809 €, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ παραίτησης με 35ετία και αυτεπάγγελτης αποστρατείας.
Για μεγαλύτερες βασικές συντάξεις η σύνταξη ουσιαστικά “παγώνει” στα επίπεδα των 1.809 € σε περίπτωση παραίτησης.

δ. Θα μπορούσαν οι ίδιες αριθμητικές μειώσεις στις συντάξεις να εφαρμοστούν με αναλογικό και δίκαιο τρόπο, δηλαδή πάντα κάποιος με μεγαλύτερη αρχική βασική σύνταξη να λαμβάνει μεγαλύτερο πληρωτέο, ακολουθώντας ευθεία γραμμή όπως η “Δίκαιη κατανομή” στο γράφημα.

ε. Όλα τα ανωτέρω έχουν μεγάλη σημασία και για τους εν ενεργεία συναδέλφους, διότι γίνεται κατανοητό γιατί ο μεγαλύτερος βαθμός ή/και χρονοεπίδομα αυξάνουν μεν τη βασική σύνταξη, αλλά δεν οδηγούν πάντα σε μεγαλύτερο πληρωτέο ποσό!

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Υπολογισμός μισθού με νέο μισθολόγιο 2015

Μετά την εφαρμογή του (αναμενόμενου) νέου μισθολογίου στις συντάξεις των αποστράτων, δημιουργήθηκε σελίδα υπολογισμού για τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων (στο μενού “Εργαλεία”): Ανάλυση αποδοχών με νέο και παλιό μισθολόγιο

Η σελίδα αφορά όλους τους στρατιωτικούς και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας (υπάρχει σχετική επιλογή Κλάδου / Σώματος).
Η αναγραφή των διοικητικών και οικονομικών βαθμών είναι ενιαία για όλους τους κλάδους με την εξής σειρά: ΓΕΣΓΕΝΓΕΑ – ΑΣΤΥΝ. – ΠΥΡΟΣΒ.

Εκτός του κλάδου, βαθμών και χρονοεπιδόματος υπάρχουν τα εξής πεδία εισαγωγής δεδομένων:
α. Οικογ. κατάσταση και αριθμός τέκνων για να υπολογιστούν το “Επίδομα τέκνων”, το “Επιδ. Εξομάλυνσης” και το ΒΟΕΑ στις κρατήσεις.
β. Ημ/νία κατάταξης (παλαιός / νέος ασφαλισμένος) για τη “Σύνταξη Δημοσίου” και τις κρατήσεις εφάπαξ σε κάποια Σώματα Ασφαλείας.
γ. Επίδομα αυξημένης επιχ. ετοιμότητας για όσους το δικαιούνται (για τα Σώματα Ασφαλείας υπολογίζονται και οι νυχτερινές ώρες).

Η στήλη “Διεκδίκηση” αφορά τα ποσά που μπορείτε να διεκδικήσετε δικαστικά με αγωγή, λόγω μη πλήρους εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ.
Όλες οι δικαστικές διεκδικήσεις διαφοράς μισθών γίνονται με βάση τα ακαθάριστα ποσά, όπου δεν περιλαμβάνονται οι κρατήσεις.
Ομοίως η αμοιβή των δικηγόρων (πχ. 5%) αναφέρεται στο ακαθάριστο ποσό που τυχόν θα επιδικάσει το δικαστήριο σε περίπτωση δικαίωσης.
Βέβαια εάν δικαιωθείτε δεν επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της αγωγής (που αφορά μικτές αποδοχές), αλλά θα υπολογιστούν οι εισφορές, κρατήσεις και φόροι που αναλογούν στη διαφορά και θα αποδοθεί το καθαρό πλέον ποσό στο δικαιούχο.
Εάν μετά την 1-8-2012 λάβατε μισθολογική προαγωγή ή αύξηση χρονοεπιδόματος, θα πρέπει να υπολογίσετε ξεχωριστά για κάθε περίοδο τη διαφορά που δικαιούστε (συμπληρώνοντας ξανά τη σελίδα με τα νέα δεδομένα), αθροίζοντας στο τέλος όλα τα ποσά.

Πλέον οι εν ενεργεία συνάδελφοι μπορούν να συγκρίνουν τις αποδοχές τους με τη σύνταξη που δικαιούνται (υπολογισμένα και τα δύο με το νέο μισθολόγιο), ώστε να αξιολογήσουν τη διαφορά και να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Σημείωση: Στο τελευταίο πεδίο “Διάφορες κρατήσεις” θα πρέπει να εισάγετε το άθροισμα των ειδικών ή προσωρινών κρατήσεων που δεν αναφέρονται στη σελίδα (συγγράματα, τρίμηνη κράτηση προαγωγής, αναγνώριση 5ετίας / θητείας / σχολής κλπ).
Πχ. εάν έχετε Συγγράματα 2,40 € και Κράτηση Προαγωγής 35,00 €, θα πρέπει να εισάγετε “Διάφορες κρατήσεις” = 37,40 €.
Εάν υπάρχει δόση δανείου δεν πρέπει να εισάγεται στη σελίδα (αποτελεί προσωπική οφειλή), διότι θα υπολογιστούν λανθασμένα ο φόρος και οι εισφορές αλληλεγγύης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Υπολογισμός σύνταξης με νέο μισθολόγιο 2015

Λόγω της επικείμενης εφαρμογής νέου μισθολογίου, εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε όλες τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης η προσθήκη των νέων βασικών μισθών Δεκεμβρίου 2014, οι οποίοι σύμφωνα με τις διαρροές θα είναι αυξημένοι στο 50% της διαφοράς με το παλιό μισθολόγιο.
Εννοείται ότι εάν ισχύσουν τελικά διαφορετικοί βασικοί μισθοί, οι σελίδες θα τροποποιηθούν εκ νέου.
Οι αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις στις σελίδες σύνταξης αναλύονται παρακάτω (χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η παράγραφος 2):

1. Επιλογή υπολογισμού σύνταξης με παλιό (2012) ή με νέο μισθολόγιο (2015)
Δίπλα στην επικεφαλίδα “Σύνταξη με μισθολόγιο” δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής μισθολογίου (2012 ή 2015).
Αυτό γίνεται διότι μετά την ψήφιση του νέου μισθολογίου θα περάσουν 2 ~ 3 μήνες μέχρι να γίνει η αναπροσαρμογή της σύνταξης από το ΓΛΚ για όλους τους απόστρατους. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγχουν την τρέχουσα σύνταξή τους, αλλά και να γνωρίζουν με ακρίβεια λεπτού ποια θα είναι η μελλοντική πληρωτέα σύνταξή τους.

2. Διόρθωση της υπολογιζόμενης σύνταξης με βάση τον καθορισμό χιλιοστών από το ΓΛΚ
Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση 3.1 στις FAQ, ο υπολογισμός της δικαιούμενης σύνταξης δεν είναι δυνατόν να είναι 100% σωστός, διότι το τελικό ποσό εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας του ενδιαφερομένου. Ο μέσος όρος αποδοχών πενταετίας μπορεί να είναι διαφορετικός ακόμα και για συμμαθητές, αφού είναι αρκετά πιθανό να έλαβαν βαθμολογικές προαγωγές σε διαφορετική στιγμή ο καθένας.
Μαθηματικά ο λόγος των αποδοχών τελευταίας πενταετίας σε σχέση με τις συντάξιμες αποδοχές (που εξαρτώνται μόνο από τον αποστρατευτικό βαθμό) αποτυπώνεται στα “επαναπροσδιορισθέντα χιλιοστά” που αναγράφονται στον επίσημο καθορισμό σύνταξης από το ΓΛΚ.

Μέχρι τώρα, για να ταυτίζεται η υπολογιζόμενη σύνταξη με τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ, γινόταν χρήση κατάλληλου “Ποσού διόρθωσης”.
Πλέον η διόρθωση της βασικής σύνταξης γίνεται με βάση τα χιλιοστά, οπότε θα πρέπει να εισάγετε έναν ακέραιο αριθμό (συνήθως από -10 έως 10), ώστε να διορθωθούν τα “Χιλιοστά ΓΛΚ” στη σελίδα και να ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ.
Η αλλαγή αυτή είναι επιβεβλημένη, επειδή για την αναπροσαρμογή των συντάξεων το ΓΛΚ θα χρησιμοποιήσει τα ήδη εκδοθέντα χιλιοστά, τα οποία θα πολλαπλασιάσει με τις καινούριες συντάξιμες αποδοχές (οι οποίες θα υπολογιστούν με το νέο μισθολόγιο).

3. Δυνατότητα υπολογισμού μερίσματος με διαφορετικό βαθμό σε σχέση με τη σύνταξη
Σημαντικός αριθμός συναδέλφων που αποστρατεύθηκε κατά την περίοδο του “παγώματος” των μισθών (1-7-2011 έως 31-7-2012) λαμβάνει μέρισμα με βάση μικρότερο μισθολογικό βαθμό από αυτόν που δικαιούνταν κανονικά.
Αυτό γίνεται διότι το ΜΤΣ και το ΜΤΑ (δεν γνωρίζω για το ΜΤΝ) απέρριψαν την αναπροσαρμογή του μερίσματος για όσους διαγράφηκαν την περίοδο του “παγώματος” (παρά το γεγονός ότι η σύνταξη αναπροσαρμόστηκε από το ΓΛΚ).
Όταν η ημερομηνία διαγραφής βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, στις σελίδες σύνταξης ΓΕΣ και ΓΕΑ υπάρχει τώρα η δυνατότητα για εισαγωγή μικρότερου βαθμού υπολογισμού του μερίσματος (προσθήκη πεδίου “Οικ. Βαθμός παγώματος”).
Όσοι δεν έχασαν μισθολογικό βαθμό την εν λόγω περίοδο θα πρέπει να εισάγουν ξανά τον αποστρατευτικό μισθολογικό βαθμό τους.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Βεβαιώσεις αποδοχών & ανάλυση μισθοδοσίας

Τους τελευταίους μήνες σχεδόν όλοι οι κλάδοι, υπηρεσίες και μετοχικά ταμεία ανέπτυξαν εφαρμογές για τη διάθεση ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών, της ανάλυσης και των ετήσιων βεβαιώσεων μερισμάτων, καθώς και της ανάλυσης μηνιαίας μισθοδοσίας για τους εν ενεργεία (μόνο από ΓΕΣ και ΓΕΝ επί του παρόντος) αλλά και για όλους τους απόστρατους (από το ΓΛΚ).

Συγκεντρώθηκαν στη σελίδα “Σύνδεσμοι” (στη στήλη ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ) όλοι οι ιστότοποι που παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του ΤΕΑΠΑΣΑ αφορά όλα τα επί μέρους ταμεία (αστυνομικοί τ.Χ/Φ – τ.ΑΠ και πυροσβέστες).
Για την είσοδο στις εν λόγω υπηρεσίες απαιτείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων (Αρ. Μητρώου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ή/και προσωπικοί κωδικοί).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανάλυση Έκτακτης & Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

Χθες υπήρξε στο διαδίκτυο η κυκλοφορία μιας είδησης για υποτιθέμενο λάθος στην παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του έτους 2011, που (θεωρητικά) είχε ως αποτέλεσμα να πληρώσουμε 2 φορές την εισφορά αλληλεγγύης για το 2011. Στην ίδια είδηση αναφέρονταν ότι σήμερα 31-12-2013 είναι η καταληκτική ημ/νία για να καταθέσει κάποιος αίτηση στην εφορία που ανήκει, προκειμένου να διορθωθεί το λάθος και να του επιστραφεί το ποσό που (υποτίθεται πάντα) ότι πλήρωσε 2 φορές.

Για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπήρξε λάθος και οι κρατήσεις έγιναν όλες όπως προβλέπεται, οπότε “άνθρακες ο θησαυρός”.

Α. Επιχειρηματολογία για την ύπαρξη λάθους (που υποστηρίζει ότι πληρώσαμε 2 φορές εισφορά αλληλεγγύης για το 2011):
1. Το 2011 ψηφίστηκε ο Ν.3986/11 (έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος) που καθόρισε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης σε ποσοστό 2%.
2. Από τον Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο του 2011 παρακρατήθηκε αναδρομικά από τους μισθούς των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων η παραπάνω έκτακτη εισφορά που κυμαίνονταν από 450 ~ 750 € το χρόνο, δηλαδή σε κάθε έναν από τους 3 αυτούς μήνες παρακρατήθηκε ποσό 150 ~ 250 €, το οποίο μπορείτε να το ελέγξετε από την ανάλυση μισθών εκείνης της περιόδου.
3. Το καλοκαίρι του 2012 που συντάξαμε τη φορολ. δήλωση (έτους 2011) μας επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 2% επί του καθαρού ετήσιου ποσού, η οποία προστέθηκε στον αναλογούντα φόρο του καθενός. Στο έντυπο φορ. δήλωσης εκείνου του έτους (2011) δεν υπήρχε κουτάκι με τίτλο “Ποσό ειδ. εισφοράς αλλ/γγύης” ώστε να αφαιρεθεί από την ετήσια εισφορά το ποσό που ήδη πληρώσαμε (από τον Οκτώβριο ~ Δεκέμβριο 2011).
4. Από τις παραπάνω παραγράφους (2) και (3) συνάγεται (λανθασμένα) ότι πληρώσαμε 2 φορές την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του 2011.

Β. Τι ισχύει πραγματικά και γιατί τα αναφερόμενα ισχύουν μόνο ΕΝ ΜΕΡΕΙ (σχολιασμός των ανωτέρω παραγράφων).
Το 2011 με το Ν.3986/11 ψηφίστηκαν ΔΥΟ (2) εισφορές αλληλεγγύης!

1.α. Ονομασία: “ΕΚΤΑΚΤΗ εισφ. αλληλεγγύης υπέρ ανέργων” (άρθρο 38 του Ν. 3986/11)
Ποσοστό: 2% επί των ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ αποδοχών, άσχετα από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος.
Ποιους αφορά: Μόνο τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους (δεν αφορά τους συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους κλπ).
Έναρξη παρακράτησης: 1-1-2011 (όλο το ποσό που αναλογεί στο 2011 αφαιρέθηκε από τους μισθούς Οκτ. ~ Δεκ. 2011).

1.β. Ονομασία: “ΕΙΔΙΚΗ εισφορά αλληλεγγύης” (άρθρο 29 του Ν. 3986/11)
Ποσοστό: Επί των ΚΑΘΑΡΩΝ αποδοχών και εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος (1% από 12~20.000 €, μετά 2% κλπ).
Ποιους αφορά: Όλους τους φορολογούμενους (δημ. υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους).
Έναρξη παρακράτησης: 1-1-2012 για τους εν ενεργεία δημ. υπαλλήλους και 1-4-2013 για τους συνταξιούχους.

2. Το 2011 παρακρατήθηκε μόνο από τους εν ενεργεία η πρώτη εισφορά Β.1.α. (από Οκτώβριο ~ Δεκέμβριο), η οποία δεν δηλώνεται στην φορολογική δήλωση. Απλά σκεφτείτε το ως μείωση μισθού κατά 2%, η οποία αφαιρέθηκε από το ακαθάριστο εισόδημα του 2011 και δεν έχει καμία επίπτωση στον αναλογούντα φόρο και δεν έπρεπε να δηλωθεί σε κανένα κουτάκι στη φορ. δήλωση.

3. Το 2012 (με τη φορολ. δήλωση) παρακρατήθηκε από όλους η δεύτερη εισφορά Β.1.β. για το 2011, η οποία όμως ποτέ δεν είχε παρακρατηθεί από το μισθό του 2011. Η παρακράτηση αυτής της εισφοράς ξεκίνησε στις 1-1-2012 και γι’ αυτό στις φετινές δηλώσεις υπήρχε ειδικό κουτάκι για να δηλώσουμε το ποσό της εισφοράς που προκαταβάλαμε το 2012 (και αφαιρέθηκε από τη συνολική ετήσια εισφορά).

Η παρανόηση οφείλεται σε 2 παράγοντες και ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενη:
α. Το γεγονός ότι στους περισσότερους το ποσοστό και των δύο εισφορών τύχαινε να είναι το ίδιο (2%), όμως η μία επιβάλλεται στις ακαθάριστες αποδοχές μόνο των εν ενεργεία Δ.Υ. και η άλλη στις καθαρές αποδοχές όλων των φορολογούμενων.
β. Η παραπλήσια χρησιμοποιούμενη ονοματολογία, καθώς τα αρχικά των 2 εισφορών είναι ίδια (Ε.Ε.Α.), ενώ στην ανάλυση αποδοχών από το 2012 και μετά (στην αεροπορία τουλάχιστον) αναγράφονται οι εισφορές ως “ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ.” η μία και “ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛ” η άλλη!