Συνένωση σελίδων σύνταξης ανά υπηρεσία και “ΕΦΚΑ 2020”

Μέχρι σήμερα υπήρχαν 2 ξεχωριστές εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης στο site, μία προσεγγιστική στις σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ/Ν/Α” και μία ακριβέστερη στη σελίδα “ΕΦΚΑ 2020”, όπως περιγράφεται στις ερωτήσεις 5.1 και 5.2 στην ενότητα FAQ.
Πλέον έχουν συνενωθεί οι ανωτέρω σελίδες και οι καινούριες “Σύνταξη ΓΕΣ/Ν/Α” περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για μία ακριβέστερη πρόγνωση της δικαιούμενης νέας σύνταξης ΕΦΚΑ.
Με τα νέα πεδία που προστέθηκαν βελτιώνεται η ακρίβεια των υπολογισμών για τους παλιούς ασφαλισμένους που διαγράφονται μετά την 1-1-2017, καθώς και για όλους τους νέους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως ημερομηνίας διαγραφής.

Α. Παλιοί ασφαλισμένοι με διαγραφή ή παραίτηση μέχρι 30-6-2016
diagrafi-mexri-2016Οι συντάξιμες αποδοχές των παλιών ασφαλισμένων είναι το άθροισμα:
Βασικός μισθός + ΕΧΥ + Επίδομα ειδ. συνθηκών (68,46 €) + Επίδομα ευθύνης ή 176 €
Τα ανωτέρω ποσά είναι ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζει τις συντάξιμες αποδοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αλλάζει τίποτε σε σχέση με την προηγούμενη σελίδα υπολογισμού.
Εμφανίζονται μόνο τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ και της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, όπως αναλύεται στην εικόνα αριστερά.

Β. Παλιοί & νέοι ασφαλισμένοι με διαγραφή από 1-7-2016 έως 31-12-2018
Υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ, ενώ οι συντάξιμες αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:
1. Παλιοί ασφαλισμένοι (μέσος όρος νέας σύνταξης ΕΦΚΑ)
α. Από 1-1-2002 έως 31-12-2016: Βασικός μισθός + ΕΧΥ + Επίδομα ειδ. συνθηκών (68,46 €) + Επίδομα ευθύνης ή 176 €
β. Από 1-1-2017 μέχρι διαγραφή: Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών νέου μισθολογίου.
2. Νέοι ασφαλισμένοι (μέσος όρος νέας σύνταξης ΕΦΚΑ)
Από 1-1-2002 μέχρι τη διαγραφή: Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών παλιού μισθολογίου έως 2016 και νέου μετά το 2017.

diagrafi-2017-2018Για να υπολογιστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 απαιτούνται αναλυτικά δεδομένα οικογενειακής κατάστασης, καθώς και η ακριβής διοικητική εξέλιξη.

Οι ημερομηνίες γάμου & γέννησης τέκνων χρειάζονται διότι σε κάθε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης μεταβάλλονταν τα επιδόματα εξομάλυνσης και τέκνων (όπως και το ειδικών συνθηκών μετά το 2017).
Όσον αφορά τη διοικητική εξέλιξη, εισάγοντας τα έτη ανά βαθμό υπολογίζεται αυτόματα ο μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ για κάθε έτος ξεχωριστά μέχρι το 2016, όπως και το αντίστοιχο κλιμάκιο από το 2017.

Γ. Παλιοί & νέοι ασφαλισμένοι με διαγραφή μετά την 1-1-2019
diagrafi-apo-2019Οι συντάξιμες αποδοχές για καθορισμό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι ίδιες με την ανωτέρω παρ. Β.
Οι διαφορές σε σχέση με τη διαγραφή κατά την περίοδο 2016 ~ 2018 είναι οι κάτωθι:
1. Εμφανίζονται αποτελέσματα μόνο για τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ, διότι δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά.
2. Δεν εμφανίζεται πεδίο για τα έτη Κονδύλη, καθώς αυτά προβλέπονταν μόνο στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ.
3. Δεν εμφανίζεται πεδίο ηλικίας, η οποία είχε σημασία μόνο για την παλιά σύνταξη ΓΛΚ.
4. Τυχόν υποβολή αίτησης αποστρατείας δεν επηρεάζει το ποσό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, το οποίο είναι το ίδιο και με αυτεπάγγελτη αποστρατεία (για ίδιο μέσο όρο αποδοχών).

Δ. Κοινές παραδοχές για όλους
1. Εμφανίζεται επιλογή για πρόσθετη 3ετία, μόνο για ημερομηνία κατάταξης μέχρι 31-12-1995 και υπαγωγή στη 40ετία.
2. Ο υπολογισμός φόρου για έγγαμους με τέκνα είναι ηθελημένα λανθασμένος για να συμφωνεί με τη (λάθος) μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ, καθώς από το 2016 υπολογίζεται λανθασμένα από τον ΕΦΚΑ η μείωση φόρου –> Λάθος υπολογισμός μείωσης φόρου εγγάμων
3. Η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα την ενηλικίωση τέκνων (σε μέση ηλικία 23 ετών) και στη συνέχεια μειώνει ανάλογα το επίδομα τέκνων, προκειμένου να υπολογίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα ο μέσος όρος αποδοχών.
4. Η επιλογή “Σύζυγος” αφορά μόνο νέους ασφαλισμένους με τέκνα που είναι ταυτόχρονα σύζυγοι στρατιωτικών, οι οποίοι μέχρι την 1-8-2012 δεν δικαιούνταν πλήρες επίδομα εξομάλυνσης εγγάμου με τέκνα.
Με αυτή την επιλογή υπολογίζεται μειωμένο επίδομα εγγάμου χωρίς τέκνα από 1-1-2002 ή τη γέννηση πρώτου τέκνου (εάν είναι μεταγενέστερη) μέχρι την 1-8-2012, προκαλώντας μείωση του μέσου όρου αποδοχών (σε σχέση με την επιλογή “Έγγαμος”).
5. Με την επιλογή “Διαζευγμ(ένος)” πρέπει να συμπληρωθεί επιπρόσθετα η ημερομηνία διαζυγίου, ώστε στη συνέχεια να υπολογίζεται μειωμένο επίδομα εξομάλυνσης αγάμου (ή ειδικών συνθηκών μετά το 2017).
Εάν υπάρχουν τέκνα υπολογίζεται μειωμένο επίδομα εξομάλυνσης αγάμου από το διαζύγιο μέχρι την 1-2-2016, διότι μέχρι τότε οι διαζευγμένοι με τέκνα δεν δικαιούνταν πλήρες επίδομα εξομάλυνσης (όπως ελάμβαναν οι έγγαμοι με τέκνα).
Από 1-2-2016 για διαζευγμένους με τέκνα υπολογίζεται πλήρες επίδομα εξομάλυνσης (και ειδικών συνθηκών μετά το 2017).

Τα σχόλια είναι κλειστά.