Πληρωτέο σύνταξης με νέους συντελεστές αναπλήρωσης

Σε λίγο καιρό θα εφαρμοστούν οι νέοι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης του Ν.4670/20 για όσους διαθέτουν περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη, όπως αναλύθηκε στο άρθρο: Σύγκριση προηγούμενου και νέου ασφαλιστικού
Ανάλογα με τα συντάξιμα έτη, το έτος διαγραφής και την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, το πληρωτέο ποσό της νέας σύνταξης μπορεί να είναι είτε ίσο είτε μεγαλύτερο από την ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αλλάζει η προσωπική διαφορά ώστε να μην μειωθεί το τελικό πληρωτέο.

Α. Λιγότερα από 30 συντάξιμα έτη ασχέτως ημερομηνίας διαγραφής
Δεν αλλάζει τίποτε, ούτε στην ακαθάριστη σύνταξη, ούτε στην προσωπική διαφορά (εάν υπάρχει), ούτε στο πληρωτέο.


Β. Σύνταξη ΕΦΚΑ/16 μεγαλύτερη από παλιά σύνταξη ΓΛΚ (έως 31-12-2018)
Στις περιπτώσεις αυτές (συνήθως με πολλά εξάμηνα) η ισχύουσα σύνταξη ΕΦΚΑ/2016 είναι μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ (αρνητική προσωπική διαφορά), οπότε οι νέοι συντελεστές αυξάνουν ακόμη περισσότερο τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ/2020.

Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.600
Αύξηση: 100 €
Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.650
Aύξηση: 150 €
→ επιπλέον αύξηση 50 €


Γ. Σύνταξη ΕΦΚΑ/16 μικρότερη από παλιά σύνταξη ΓΛΚ (έως Ιούνιο 2016)
Σε αυτές τις περιπτώσεις (που είναι η πλειοψηφία) υπάρχει σχετικά μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία θα μειωθεί ισόποσα με την αύξηση της σύνταξης ΕΦΚΑ 2020, “απορροφώντας” ολόκληρη την αύξηση λόγω των νέων συντελεστών αναπλήρωσης.
Δηλαδή η αύξηση της σύνταξης θα είναι μόνο λογιστική και δεν θα αλλάξει το πληρωτέο.

Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.300
Προσωπική διαφορά:  200
Συνολική σύνταξη: 1.500
(ίση με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ)
Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.400
Νέα προσ. διαφορά: 100
Συνολική σύνταξη: 1.500
→ καμία αλλαγή


Δ. Αρχική σύνταξη ΕΦΚΑ/16 μικρότερη από σύνταξη ΓΛΚ (Ιούλιος 2016 ~ 2018)
Αυτές οι περιπτώσεις είναι “περίεργες” διότι προβλέπεται τμήμα προσωπικής διαφοράς (25 ~ 50% ανάλογα με το έτος διαγραφής), αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ είναι μικρότερη της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ σε ποσοστό άνω του 20%.

  Περίπτωση Δ.1 με διαγραφή 2017
Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.300
Μείωση: 200 € (ποσοστό 13,3%)
Δεν δίνεται προσωπική διαφορά!
Συνολική σύνταξη: 1.300

Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.350
Μείωση: 150 € (ποσοστό 10%)
Δεν δίνεται προσωπική διαφορά!
Συνολική σύνταξη: 1.350
→ αύξηση 50 €


  Περίπτωση Δ.2 με διαγραφή 2017
Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.140
Μείωση: 360 € (ποσοστό 24%)
Προσ. διαφορά 33%:   120
Συνολική σύνταξη: 1.260 €

Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.230
Μείωση: 270 € (ποσοστό 18%)
Νέα προσ. διαφορά:   30
Συνολική σύνταξη: 1.260
→ καμία αλλαγή

Μετά από σχετική επισήμανση του συναδέλφου GeorgiosP, διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση (Δ.2) καταργείται η προσωπική διαφορά που δινόταν λόγω μείωσης κάτω από 20% (σε σχέση με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ), αλλά προβλέπεται να δοθεί νέα (μικρότερη) προσωπική διαφορά ώστε να μην μειωθεί η καταβαλλόμενη σύνταξη σε καμία περίπτωση.

Ε. Πάνω από 30 συντάξιμα έτη και διαγραφή μετά την 1-1-2019
Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζεται η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά, οπότε η αύξηση της αναπλήρωσης οδηγεί σε κάθε περίπτωση σε αντίστοιχη αύξηση της σύνταξης.
Πx. Προηγούμενη σύνταξη ΕΦΚΑ 2016 = 1.300 € και νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2020 = 1.380 €, δηλαδή αύξηση 80 €.

Τα σχόλια είναι κλειστά.