Τελικό ψηφισθέν νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Δημοσιεύτηκε ο Ν.5018/23 (ΦΕΚ 25Α/9-2-2023) με το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: “Μέριμνα προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων …”
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου ανά κατηγορία με νέα αρίθμηση άρθρων είναι τα κάτωθι:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Άρθρα 3 ~ 14: Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Πρόνοιας Στρατού (ΕΛΠΣΞ) και Αεροπορίας (ΕΛΠΠΑ), καθώς στο Ναυτικό υπήρχε ήδη ο αντίστοιχος λογαριασμός ΕΛΠΝ. Οι λογαριασμοί αφορούν την παροχή βοηθημάτων στους εν ενεργεία για διάφορες δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το δημόσιο (αναγκών υγείας, κηδείας, κατασκηνώσεων, δικηγόρων για υπηρεσιακά θέματα, δάνεια κλπ) και προβλέπεται εισφορά 0,3% επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου.

Άρθρο 22: Αλλάζει το καθεστώς παραμονής μετά την πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια αξιωματικών:
α. Εάν το νόσημα είναι ανίατο, ο αξκός τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. (όπως ίσχυε από το 1973 έως το 2019)
β. Εάν το νόσημα δεν ιάθηκε και παρίσταται ανάγκη χορήγησης δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας, αυτή χορηγείται από τον ΑΓΕΕΘΑ υποχρεωτικά εντός μηνός από τη γνωμάτευση της επιτροπής. (καμία αλλαγή)
γ. Εάν το νόσημα ιάθηκε, στη συνέχεια υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:
1. Εάν παρά την ίαση ο αξκός κρίνεται μεν ανίκανος για την “ενεργό υπηρεσία” αλλά ικανός για υπηρεσία γραφείου, τίθεται σε καθεστώς ελαφράς υπηρεσίας. (όπως ίσχυε από το 1973 έως το 2019)
2. Εάν παρά την ίαση ο αξκός κρίνεται ανίκανος για τη “στρατιωτική υπηρεσία”, τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν επιθυμία του για παραμονή (όπως ίσχυε από το 1973 έως το 2019),
δηλαδή καταργείται η δυνατότητα αίτησης για ελαφρά υπηρεσία που προέβλεπε ο Ν.4609/19.

Με τον προηγούμενο Ν.4609/2019 ουσιαστικά είχε καταργηθεί το δικαίωμα της υγειονομικής επιτροπής να αποστρατεύει λόγω ανικανότητας, καθώς δόθηκε τότε το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στην κατηγορία ελαφράς υπηρεσίας ανεξαρτήτως παθήματος, η οποία γινόταν υποχρεωτικά αποδεκτή.
Με το νέο νόμο επανέρχονται αυτούσιες οι διατάξεις του Ν.Δ.1400/73 που ίσχυε μέχρι το 2019, δηλαδή η απόφαση για παραμονή ή μετάπτωση σε ελαφρά υπηρεσία ή αυτεπάγγελτη αποστρατεία λαμβάνεται μόνο από την υγειονομική επιτροπή αναλόγως της πάθησης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του ενδιαφερόμενου –> Σύγκριση Ν.1400/73 με Ν.5018/23

Άρθρο 24: Η διαγραφή στρατιωτικών γίνεται την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ αποστρατείας. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το πρόβλημα λόγω της έναρξης καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το παλαιότερο άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής άρα και η Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ, ενώ θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα από την παλιά μέχρι τη νέα διαγραφή.
Η διαγραφή λόγω ορίου ηλικίας  στα Σώματα Ασφαλείας γίνεται την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας, ενώ στους στρατιωτικούς τυχόν προαγωγή αποστρατείας απονέμεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και η διαγραφή γίνεται με νέο ΠΔ συνήθως το Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Άρθρο 34: Καταργείται αναδρομικά από 1-1-2021 η κράτηση Ν.4093/12 που επιβάλλονταν στα μερίσματα ΜΤΣ / ΜΤΝ / ΜΤΑ των παλαιών συνταξιούχων προ 2016. Αυτή η κράτηση είχε ήδη αφαιρεθεί (πρόωρα) από τους υπολογισμούς στο site.

Άρθρο 46: Αυξάνεται ο ανώτατος βαθμός εξέλιξης των ΕΜΘ από Ανθλγός σε Υπλγός και αντίστοιχα ο ανώτατος βαθμός αποστρατείας από Υπλγός σε Λγός. Δεν θεσμοθετούνται (ακόμη) μισθολογικά κλιμάκια για αξκούς προέλευσης ΕΜΘ (κατηγορία Γ), οπότε η προαγωγή σε αξκό δεν έχει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα επί του παρόντος.

Άρθρο 50: Αυξάνεται από 2 σε 4 έτη ο ανώτερος χρόνος παραμονής αξιωματικών στο βαθμό του Ταξιάρχου, μετά τον οποίο τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία εάν δεν προαχθούν λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων.
Επίσης προστίθεται η περίπτωση “μη διατηρητέος” στους πίνακες ετήσιων κρίσεων –> Χαρακτηρισμοί κρίσεων

Άρθρο 52: Οι αξιωματικοί ΑΣΣΥ υπάγονται στον προηγούμενο Ν.2439/96 (περί ιεραρχίας και εξέλιξης) εάν έχουν συμπληρώσει 25ετή υπηρεσία μέχρι το 2018, ενώ το προηγούμενο χρονικό όριο της 25ετίας ήταν το 2015.
Οπότε και οι αξιωματικοί ΑΣΣΥ με κατάταξη από 1991 ~ 1993 δικαιούνται πλέον διοικητική προαγωγή με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του παλαιότερου Ν.2439/96, καθώς και προαγωγή αποστρατείας υπό προϋποθέσεις.
Δεν δικαιούνται αναδρομικές αποδοχές όσοι από τους ανωτέρω λάβουν προαγωγή αναδρομικά με βάση το νέο νόμο.

Άρθρο 76: Προσαυξάνεται το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών για τα πληρώµατα των πολεµικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων που εκτελεί ειδική αποστολή.
Το ακριβές ποσό και οι προϋποθέσεις χορήγησης θα καθορίζονται με σχετική ΚΥΑ των υπουργών οικονομικών και άμυνας.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Άρθρο 28: Καθορίζονται μερίδια για τον υπολογισμό των μερισμάτων ΜΤΣ με βάση τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.
Σε κάποιους συνδυασμούς βαθμού / ετών τα νέα μερίδια είναι περισσότερα από όσα ίσχυαν προσωρινά μέχρι σήμερα.

Άρθρο 29: Αυξάνεται το μέρισμα ΜΤΣ ανωτάτων αξκών –> Πρόσθετα μερίδια ανωτάτων / ημερομηνία ισχύος
Προσαυξάνεται κατά 4 ~ 10 μερίδια το μέρισμα των αποστρατευθέντων με το παλιό μισθολόγιο ανωτάτων αξιωματικών, αλλά ταυτόχρονα καταργείται η προσαύξηση 20% που ίσχυε στα μερίδια άνω του Αντιστρατήγου, με συνέπεια η πραγματική αύξηση να κυμαίνεται από 1 έως 6 μερίδια (περίπου) στις περισσότερες περιπτώσεις.
.
Τυχόν αύξηση μερισμάτων ΜΤΣ (θετική διαφορά λόγω αύξησης μεριδίων με το νέο νόμο) θα δοθεί από 1-1-2023, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει μείωση καταβαλλόμενου μερίσματος.

Άρθρο 30: Δίνεται η δυνατότητα και στο ΜΤΣ να καταβάλλει έκτακτο μέρισμα (προβλέπονταν μόνο στο ΜΤΝ και στο ΜΤΑ), εφόσον με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου προκύπτει απόδοση εσόδων πλέον των προϋπολογισθέντων.

Άρθρο 35: Μειώνεται το ποσό για αναγνώριση γάμου στο ΜΤΣ που τελέστηκε μέχρι 22-7-2002 (μετά η αναγνώριση καταργήθηκε με το Ν.3036/02), στο 1/3 του κλιμακίου νέου μισθολογίου που ισχύει κατά την αίτηση.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Άρθρο 37: Τροποποιείται η κράτηση για αναγνώριση γάμου στο ΜΤΝ με τον καθορισμό σταθερού εφάπαξ ποσού, ενώ παλαιότερα προβλέπονταν και προσαύξηση της κράτησης λόγω προαγωγής –> Ποσό αναγνώρισης ανά κατηγορία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Άρθρο 84: Ένταξη εν ενεργεία αστυνομικών τ.ΑΠ στον Ειδικό Λογαριασμό ΤΠΑΣ (ίσχυε μόνο για την τ.ΧΦ), υποχρεωτικά για όσους κατατάσσονται μετά το 2023 και προαιρετικά μόνο για όσους έχουν λιγότερα από 10 έτη υπηρεσίας.
Παρέχεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε έκτακτες περιπτώσεις όπως παθήσεις σε διατεταγμένη υπηρεσία, βαριές παθήσεις ιδίων ή οικογένειας, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμός, πυρκαγιά) κλπ.
Η προβλεπόμενη εισφορά είναι 0,1% επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου.

Άρθρο 85: Η διαγραφή αστυνομικών γίνεται την τελευταία ημέρα του μήνα κυκλοφορίας του ΦΕΚ αποστρατείας. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το πρόβλημα λόγω της έναρξης καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το παλαιότερο άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής άρα και η Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ, ενώ θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα από την παλιά μέχρι τη νέα διαγραφή.
Η διαγραφή λόγω ορίου ηλικίας γίνεται πάντα την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Άρθρο 86: Η διαγραφή πυροσβεστών γίνεται την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ αποστρατείας. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το πρόβλημα λόγω της έναρξης καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το παλαιότερο άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής άρα και η Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ, ενώ θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα από την παλιά μέχρι τη νέα διαγραφή.
Η διαγραφή λόγω ορίου ηλικίας γίνεται πάντα την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας.

Άρθρο 87: Για αξιωματικούς που κατετάγησαν πριν την 15-4-2016 ή εισέρχονται στην Σχολή Ανθυποπυραγών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος προαγωγής Επιπυραγών σε 18 (από 20) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού και Αντιπυράρχων σε 25 (από 27) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.