Νέα ποσοστά αναπλήρωσης & νέα προσωπική διαφορά

Αναμένεται ότι σε λίγους μήνες θα εφαρμοστούν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4670/20, ανάλυση του οποίου υπάρχει στο παλαιότερο άρθρο: Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020
Το παρόν άρθρο καταγράφει συνοπτικά τις νέες ρυθμίσεις, καθώς και τα διάφορα ενδεχόμενα που προκύπτουν ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής και τα συντάξιμα έτη, σε συνδυασμό με την ύπαρξη θετικής ή αρνητικής ή μηδενικής προσωπικής διαφοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4670/20
1. Αλλάζει το ποσοστό αναπλήρωσης (και η ανταποδοτική σύνταξη) μόνο για όσους διαθέτουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη.
2. Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ισχύουν αναδρομικά από 1-10-2019.
3. Με τα νέα ποσοστά η αναπλήρωση αυξάνεται σε κάθε περίπτωση από τα 30 μέχρι τα 44,81 συντάξιμα έτη.
4. Όμως το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης πάνω από τα 40 έτη μειώνεται από 2% σε 0,5% όταν δεν υπάρχουν εξάμηνα.
Για το λόγο αυτό το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται πάνω από τα 44,81 συντάξιμα έτη.
Η μείωση είναι ελάχιστη και σταθερή (=0,3%) για όσους διαθέτουν εξάμηνα επικινδυνότητας, αλλά είναι μεγαλύτερη για όσους έχουν πάνω από 45 συντάξιμα έτη χωρίς εξάμηνα (κυρίως ανώτατοι αξκοί όπου το όριο ηλικίας είναι πάνω από 58 έτη).
5. Για διαγραφή μέχρι 2016 (παλιοί συνταξιούχοι), εάν προκύπτει αύξηση της συνολικής σύνταξης καταβάλλεται σε ποσοστό 20% από 1-10-2019 έως 31-12-2020, 40% για το 2021 και το υπόλοιπο 60% αποδίδεται σταδιακά μέχρι το 2024.
6. Για διαγραφή μετά το 2016 (νέοι συνταξιούχοι), εάν προκύπτει αύξηση σύνταξης καταβάλλεται ολόκληρη από 1-10-2019.

Β. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Αμετάβλητη καταβαλλόμενη σύνταξη (πληρωτέο) σε σχέση με αποδοχές 30-9-2019
 α. Διαγραφή προ 2016 → αύξηση σύνταξης → μείωση προσωπικής διαφοράς Ν.4387 → ίδιο πληρωτέο
 β. Διαγραφή 2016~2018 → αύξηση σύνταξης → μηδενισμός προσ. διαφοράς Ν.4387 → νέα προσ. διαφορά Ν.4670 → ίδιο πληρωτέο
 γ. Διαγραφή έως 30-9-2019 → μείωση σύνταξης (παρ. Α.4 ανωτέρω) → νέα προσωπική διαφορά Ν.4670 → ίδιο πληρωτέο

2. Αύξηση καταβαλλόμενης σύνταξης (πληρωτέου) σε σχέση με αποδοχές 30-9-2019
 α. Διαγραφή προ 2016 → αύξηση σύνταξης πάνω από παλιά σύνταξη ΓΛΚ → αύξηση πληρωτέου
 β. Διαγραφή 2016~2018 → αύξηση σύνταξης → αύξηση αθροίσματος [σύνταξη + προσ. διαφορά] → αύξηση πληρωτέου
 γ. Διαγραφή έως 30-9-2019 → αύξηση σύνταξης χωρίς προσωπική διαφορά → αύξηση πληρωτέου

3. Μείωση καταβαλλόμενης σύνταξης (πληρωτέου) σε σχέση με αποδοχές 1-1-2021
Διαγραφή μετά την 1-10-2019 με πάνω από 44,81 συντάξιμα έτη → δεν προβλέπεται προστασία της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Για όσους έχουν πάνω από 44,81 συντάξιμα έτη και διαγράφηκαν το 2020, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης προκαλούν (μικρή) μείωση της σύνταξης που καταβάλλεται τώρα, οπότε το πληρωτέο θα μειωθεί αναδρομικά από τη διαγραφή.

Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

1.α. Αύξηση σύνταξης
Μείωση πρ. διαφοράς
→ Ίδιο πληρωτέο
diagrafi-mexri-2016
1.β. Αύξηση σύνταξης
Μηδενισμός πρ. διαφ.
→ Νέα προσ. διαφορά
diagrafi-mexri-2016
1.γ. Μείωση σύνταξης
Νέα προσ. διαφορά
→ Ίδιο πληρωτέο
diagrafi-mexri-2016
2.α. Αύξηση σύνταξης
πάνω από σύνταξη ΓΛΚ
→ Αύξηση πληρωτέου
diagrafi-mexri-2016
2.β. Αύξηση σε [σύνταξη
+ προσ. διαφορά]
→ Αύξηση πληρωτέου
diagrafi-mexri-2016

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για να καλυφθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί σύνταξης / προσωπικής διαφοράς όπως αναλύονται ανωτέρω, βελτιώθηκαν οι υπολογισμοί αλλά και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων, ώστε να αποτυπώνεται ξεχωριστά η παλιά και η νέα προσωπική διαφορά, είτε αυτή είναι θετική (μείωση σύνταξης) είτε αρνητική (αύξηση σύνταξης).

Έχει κυκλοφορήσει μία εγκύκλιος το Δεκέμβριο 2020 με διευκρινήσεις για τις νέες συντάξεις, η οποία περιέχει παραδείγματα μόνο για νέους συνταξιούχους (διαγραφή μετά το 2016) και θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος για τους παλιούς συνταξιούχους (προ 2016).
Επειδή η υφιστάμενη εγκύκλιος δεν καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα, ίσως υπάρχει απόκλιση στη νέα προσωπική διαφορά σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Η επιλογή ΕΦΚΑ/16 αφορά τον καθορισμό των συντάξεων όπως καταβάλλονται τώρα με βάση το Ν.4387/16,
ενώ η επιλογή ΕΦΚΑ/20 αφορά τον καθορισμό των συντάξεων όπως θα διαμορφωθούν με βάση το Ν.4670/20.

Τα σχόλια είναι κλειστά.