Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ Πυροσβεστικής

Ενημερώθηκε η εφαρμογή υπολογισμού των εφάπαξ Πυροσβεστικής ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ, για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024.
Η εφαρμογή ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2008 και για διαγραφή μέχρι 31-12-2050, λόγω του εφάπαξ ΤΠΔΥ που υπολογίζεται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013.

Α. Τρόπος υπολογισμού
1. Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στο μισθολόγιο από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

2. Ο τρόπος εισαγωγής των υπηρεσιακών δεδομένων (ανάλογα με την προέλευση) περιγράφεται αναλυτικά στο παλαιότερο άρθρο: Ανανέωση εφαρμογής εφάπαξ Πυροσβεστικής – enstoloi.net
Για περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η τυπική εξέλιξη (πχ. δικαστικές αποφάσεις ή στέρηση βαθμού κλπ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προέλευση [Σχ.Επ. & Μ.] από όλους εισάγοντας κανονικά όλες τις προαγωγές όπως συνέβησαν.

3. Το Τμήμα Ι του εφάπαξ ΤΠΔΥ υπολογίζεται σύμφωνα με αυτό το άρθρο: Εφάπαξ ΤΠΔΥ με το νέο ασφαλιστικό
Το Τμήμα ΙΙ του εφάπαξ ΤΠΔΥ είναι η επιστροφή των εισφορών που κρατήθηκαν από 1-1-2014.

4.α. Οι αποδοχές για τον υπολογισμό του Τμήματος Ι του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ είναι:
Παλιοί ασφαλισμένοι: Μέσος όρος βασικών μισθών τελευταίου έτους + Οικογενειακή σταθερά (= 70 €).
Η οικογενειακή σταθερά λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχουν γίνει αντίστοιχες κρατήσεις για τουλάχιστον 3 έτη, άρα το πρώτο τέκνο πρέπει να έχει γεννηθεί τουλάχιστον 3 έτη πριν από τη διαγραφή.
Νέοι ασφαλισμένοι: Μέσος όρος συνολικών αποδοχών τελευταίας πενταετίας
β. Το Τμήμα ΙΙ του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ είναι η επιστροφή των εισφορών που κρατήθηκαν από 1-1-2015 (για όλους).
Οπότε η αύξηση των μισθών από 1-1-2024 θα επηρεάσει σταδιακά το εφάπαξ ανάλογα με το έτος διαγραφής.

5. Στα εφάπαξ ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ δεν επιβάλλεται καμία κράτηση (εννοείται ούτε φόρος).

Β. Λήψη εφάπαξ ΤΠΥΠΣ εν ενεργεία με 35ετία
Το 2022 δόθηκε το δικαίωμα λήψης εφάπαξ ΤΠΥΠΣ στην ενέργεια με 35 έτη ασφάλισης: Ν. 4985/22 άρθρο 78
Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνεχίσει ή όχι την ασφάλιση για επιπλέον εφάπαξ μέχρι τη διαγραφή.
Όμως στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστούν τόκοι μέχρι τη διαγραφή (επί του ληφθέντος εφάπαξ), οπότε μετά τη λήψη του εφάπαξ στην 35ετία η συνέχιση της ασφάλισης συνήθως συμφέρει αλλά όχι πάντα.
Πλήρης οικονομική ανάλυση του θέματος υπάρχει εδώ: Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης

Γ. Δεν προβλέπονται αναγνωρίσεις
Δεν προβλέπεται αναγνώριση της θητείας σε κανένα εφάπαξ, αλλά τυχόν ύπαρξη θητείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υπολογισμούς διότι αυξάνει τα μισθολογικά κλιμάκια (όπως γίνεται και στη σύνταξη).
Για τον ίδιο λόγο στο πεδίο “Θητεία” πρέπει να εισαχθεί και τυχόν προϋπηρεσία μονίμου στο στρατό (πχ. 60 μήνες ΕΠΟΠ).
Ούτε το ΑΕΙ αναγνωρίζεται στο εφάπαξ, αλλά η ύπαρξη πτυχίου επηρεάζει τη διοικητική εξέλιξη σε κάποιες προελεύσεις, ενώ μπορεί να επηρεάσει και τις μισθολογικές προαγωγές (πχ. διορισμός με πτυχίο ως προϋπόθεση κατάταξης).

Δ. Οικογενειακή κατάσταση
Στους νέους ασφαλισμένους και τα δύο εφάπαξ (ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ) επηρεάζονται από την οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος / διαζευγμένος με ή χωρίς τέκνα), διότι οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών και επηρεάζονται τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών στο νέο μισθολόγιο (και εξομάλυνσης στο παλιό).

Στους παλιούς ασφαλισμένους η οικογενειακή κατάσταση έχει σημασία για να ληφθεί υπόψη η οικογενειακή σταθερά στο εφάπαξ ΤΠΥΠΣ, καθώς και για τον υπολογισμό του Β’ τμήματος του εφάπαξ ΤΠΔΥ, διότι στο νέο μισθολόγιο οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών για όλους.

Η εφαρμογή συνυπολογίζει την ενηλικίωση τέκνων στα 23 έτη, πχ. για γέννηση τέκνου την 20-5-1996 αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών την 20-5-2019, ανάλογα με τα υπόλοιπα ανήλικα τέκνα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.