Καθορισμός κλιμακίων για Ανθλγούς ΕΜΘ

Α. ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 91 του νόμου “Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις…” που ψηφίστηκε την 23-3-2023, θεσπίζονται τα κλιμάκια Γ1 ~ Γ3 για τον καθορισμό των αποδοχών των Ανθυπολοχαγών ΕΜΘ και αντιστοίχων, τα οποία θα ισχύσουν αναδρομικά από 1-1-2022.
Η νέα διαφοροποίηση κλιμακίων ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας είναι η εξής:

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ (παλιό)ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (νέο)
ΕΤΗΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣ
30Γ41.939Γ32.009
31Γ32.009Γ22.039
32Γ32.009Γ22.039
33Γ32.009Γ22.039
34Γ32.009Γ12.145
35Γ32.009Γ12.145
36+Γ22.039Γ12.145

Β. ΜΙΣΘΟΣ
Ενημερώθηκε η εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” με τα νέα κλιμάκια για τον υπολογισμό μισθού ΕΜΘ με βαθμό Ανθλγού.
Καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κλιμάκια βαθμών Υπλγού / Λγού ΕΜΘ (που θεσπίστηκαν με το Ν.5018/23), η μόνη μισθολογική διαφορά των βαθμών αυτών σε σχέση με το μισθό Ανθλγού είναι το ελάχιστα αυξημένο επίδομα ειδικών συνθηκών.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ
Ενημερώθηκαν οι εφαρμογές σύνταξης ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ, όπου η διοικητική εξέλιξη των ΕΜΘ υπολογίζεται αυτόματα.
Υπενθυμίζεται ότι από 1-1-2017 η σύνταξη αποσυνδέθηκε από το μισθολόγιο των εν ενεργεία, δηλαδή για διαγραφή μετά το 2017 η σύνταξη δεν αναπροσαρμόζεται εάν αλλάξει στη συνέχεια το μισθολόγιο (όπως γινόταν ως το 2016).
Οπότε η ανωτέρω αναδρομική αλλαγή κλιμακίων επηρεάζει (έστω και λίγο) το μέσο όρο αποδοχών μόνο των αξκών ΕΜΘ που ήταν εν ενεργεία την 1-1-2022 και διαγράφηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία.
Για το λόγο αυτό στις εφαρμογές σύνταξης ως νωρίτερη ημερομηνία προαγωγής σε Ανθλγό υπολογίζεται η 1-1-2022, διότι για διαγραφή πριν από αυτή την ημερομηνία δεν επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών –> Έτος αλλαγής μισθού ΕΜΘ

Δ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1. ΜΤΣ: Ο αριθμός μεριδίων προκύπτει από το κλιμάκιο ασχέτως διοικητικού βαθμού –> Μερίδια ΜΤΣ νέου μισθολογίου
Ο αριθμός μεριδίων είναι ίδιος για τα κλιμάκια Γ1 ~ Γ3, οπότε για τους Ανθλγούς ΕΜΘ με πάνω από 31 έτη υπηρεσίας δεν αλλάζουν τα μερίδια ΜΤΣ, καθώς ως Ανθστές δικαιούνταν ήδη το κλιμάκιο Γ3 (= 26 μερίδια όπως το Γ1).
Υπάρχει αύξηση μεριδίων μόνο για Ανθλγούς ΕΜΘ που διαγράφονται μετά την 1-1-2022 με 30 έως 30,99 έτη υπηρεσίας, οι οποίοι πριν δικαιούνταν το κλιμάκιο Γ4 (= 23 μερίδια) και πλέον δικαιούνται το κλιμάκιο Γ3 (= 26 μερίδια).
2. ΜΤΝ: Ο αριθμός μεριδίων ΕΚΟΕΜΝ προκύπτει από πίνακες βαθμών (όχι κλιμακίων), όπου όμως δεν προβλέπεται βαθμός Σημαιοφόρου κατηγορίας Γ –> Μερίδια ΕΚΟΕΜΝ κατηγορίας Γ
Ομοίως το μέρισμα ΜΤΝ προκύπτει και από το κλιμάκιο και από πίνακες βαθμών χωρίς πρόβλεψη για αξκούς κατηγορίας Γ, οπότε απαιτείται ο καθορισμός από το ΜΤΝ νέων μεριδίων για Σημαιοφόρους κατηγορίας Γ.
3. ΜΤΑ: Όπως και στο ΜΤΝ, ο αριθμός δικαιούμενων μεριδίων ΜΤΑ / ΕΚΟΕΜΑ προκύπτει με βάση πίνακα βαθμών, όπου επίσης δεν προβλέπεται βαθμός Ανθυποσμηναγού κατηγορίας Γ –> Μερίδια ΜΤΑ κατηγορίας Γ
Άρα απαιτείται ο καθορισμός από το ΜΤΑ νέων μεριδίων για Ανθυποσμηναγούς κατηγορίας Γ.

Ε. ΕΦΑΠΑΞ
Με την αύξηση του βασικού λόγω των νέων κλιμακίων προκαλείται αρκετά σημαντική αύξηση στο εφάπαξ, διότι για τα έτη μέχρι και το 2014 το εφάπαξ υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό.
Ειδικά για πάνω από 34 έτη υπηρεσίας (από κλιμάκιο Γ3 / 2.009 € σε Γ1 / 2.145 €) το εφάπαξ αυξάνεται πάνω από 3.500 €.
Ομοίως έχουν ενημερωθεί οι εφαρμογές εφάπαξ στρατιωτικών, με νωρίτερη ημερομηνία Ανθλγού την 1-1-2022 (ως παρ. Γ).

Τα σχόλια είναι κλειστά.