Νέα ποσοστά αναπλήρωσης & νέα προσωπική διαφορά

Αναμένεται ότι σε λίγους μήνες θα εφαρμοστούν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4670/20, ανάλυση του οποίου υπάρχει στο παλαιότερο άρθρο: Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020
Το παρόν άρθρο καταγράφει συνοπτικά τις νέες ρυθμίσεις, καθώς και τα διάφορα ενδεχόμενα που προκύπτουν ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής και τα συντάξιμα έτη, σε συνδυασμό με την ύπαρξη θετικής ή αρνητικής ή μηδενικής προσωπικής διαφοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4670/20
1. Αλλάζει το ποσοστό αναπλήρωσης (και η ανταποδοτική σύνταξη) μόνο για όσους διαθέτουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη.
2. Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ισχύουν αναδρομικά από 1-10-2019.
3. Με τα νέα ποσοστά η αναπλήρωση αυξάνεται σε κάθε περίπτωση από τα 30 μέχρι τα 44,81 συντάξιμα έτη.
4. Όμως το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης πάνω από τα 40 έτη μειώνεται από 2% σε 0,5% όταν δεν υπάρχουν εξάμηνα.
Για το λόγο αυτό το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται πάνω από τα 44,81 συντάξιμα έτη.
Η μείωση είναι ελάχιστη και σταθερή (=0,3%) για όσους διαθέτουν εξάμηνα επικινδυνότητας, αλλά είναι μεγαλύτερη για όσους έχουν πάνω από 45 συντάξιμα έτη χωρίς εξάμηνα (κυρίως ανώτατοι αξκοί όπου το όριο ηλικίας είναι πάνω από 58 έτη).
5. Για διαγραφή μέχρι 2016 (παλιοί συνταξιούχοι), εάν προκύπτει αύξηση της συνολικής σύνταξης καταβάλλεται σε ποσοστό 20% από 1-10-2019 έως 31-12-2020, 40% για το 2021 και το υπόλοιπο 60% αποδίδεται σταδιακά μέχρι το 2024.
6. Για διαγραφή μετά το 2016 (νέοι συνταξιούχοι), εάν προκύπτει αύξηση σύνταξης καταβάλλεται ολόκληρη από 1-10-2019.

Β. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Αμετάβλητη καταβαλλόμενη σύνταξη (πληρωτέο) σε σχέση με αποδοχές 30-9-2019
 α. Διαγραφή προ 2016 → αύξηση σύνταξης → μείωση προσωπικής διαφοράς Ν.4387 → ίδιο πληρωτέο
 β. Διαγραφή 2016~2018 → αύξηση σύνταξης → μηδενισμός προσ. διαφοράς Ν.4387 → νέα προσ. διαφορά Ν.4670 → ίδιο πληρωτέο
 γ. Διαγραφή έως 30-9-2019 → μείωση σύνταξης (παρ. Α.4 ανωτέρω) → νέα προσωπική διαφορά Ν.4670 → ίδιο πληρωτέο

2. Αύξηση καταβαλλόμενης σύνταξης (πληρωτέου) σε σχέση με αποδοχές 30-9-2019
 α. Διαγραφή προ 2016 → αύξηση σύνταξης πάνω από παλιά σύνταξη ΓΛΚ → αύξηση πληρωτέου
 β. Διαγραφή 2016~2018 → αύξηση σύνταξης → αύξηση αθροίσματος [σύνταξη + προσ. διαφορά] → αύξηση πληρωτέου
 γ. Διαγραφή έως 30-9-2019 → αύξηση σύνταξης χωρίς προσωπική διαφορά → αύξηση πληρωτέου

3. Μείωση καταβαλλόμενης σύνταξης (πληρωτέου) σε σχέση με αποδοχές 1-1-2021
Διαγραφή μετά την 1-10-2019 με πάνω από 44,81 συντάξιμα έτη → δεν προβλέπεται προστασία της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Για όσους έχουν πάνω από 44,81 συντάξιμα έτη και διαγράφηκαν το 2020, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης προκαλούν (μικρή) μείωση της σύνταξης που καταβάλλεται τώρα, οπότε το πληρωτέο θα μειωθεί αναδρομικά από τη διαγραφή.

Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

1.α. Αύξηση σύνταξης
Μείωση πρ. διαφοράς
→ Ίδιο πληρωτέο
diagrafi-mexri-2016
1.β. Αύξηση σύνταξης
Μηδενισμός πρ. διαφ.
→ Νέα προσ. διαφορά
diagrafi-mexri-2016
1.γ. Μείωση σύνταξης
Νέα προσ. διαφορά
→ Ίδιο πληρωτέο
diagrafi-mexri-2016
2.α. Αύξηση σύνταξης
πάνω από σύνταξη ΓΛΚ
→ Αύξηση πληρωτέου
diagrafi-mexri-2016
2.β. Αύξηση σε [σύνταξη
+ προσ. διαφορά]
→ Αύξηση πληρωτέου
diagrafi-mexri-2016

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για να καλυφθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί σύνταξης / προσωπικής διαφοράς όπως αναλύονται ανωτέρω, βελτιώθηκαν οι υπολογισμοί αλλά και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων, ώστε να αποτυπώνεται ξεχωριστά η παλιά και η νέα προσωπική διαφορά, είτε αυτή είναι θετική (μείωση σύνταξης) είτε αρνητική (αύξηση σύνταξης).

Έχει κυκλοφορήσει μία εγκύκλιος το Δεκέμβριο 2020 με διευκρινήσεις για τις νέες συντάξεις, η οποία περιέχει παραδείγματα μόνο για νέους συνταξιούχους (διαγραφή μετά το 2016) και θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος για τους παλιούς συνταξιούχους (προ 2016).
Επειδή η υφιστάμενη εγκύκλιος δεν καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα, ίσως υπάρχει απόκλιση στη νέα προσωπική διαφορά σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή ΕΦΚΑ/16 αφορά τον καθορισμό των συντάξεων όπως καταβάλλονται τώρα με βάση το Ν.4387/16,
ενώ η επιλογή ΕΦΚΑ/20 αφορά τον καθορισμό των συντάξεων όπως θα διαμορφωθούν με βάση το Ν.4670/20 (σε λίγους μήνες).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Διπλασιασμός κόστους υποχρεωτικής αναγνώρισης ΤΕΑΠΑΣΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
● Το 2013 το ΤΕΑΠΑΣΑ καθόρισε όριο ελάχιστων ετών ασφάλισης μόνο σε περίπτωση παραίτησης, προκειμένου να αποδίδεται άμεσα το επικουρικό στην αποστρατεία (ταυτόχρονα με τη σύνταξη): Καθορισμός ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ
● Το 2015 τα αντίστοιχα ταμεία ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ-ΤΕΑΥΠΣ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ: Ένταξη επικουρικών ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ
διατηρώντας όμως τις ειδικές διατάξεις που ίσχυαν για τους ασφαλισμένους τους (όπως το ανωτέρω όριο).
● Η ανωτέρω υποχρέωση και το σχετικό κόστος αναγνώρισης περιελήφθησαν στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης αστυνομίας & πυροσβεστικής και υπήρξε περαιτέρω ανάλυση του θέματος το 2018: Υποχρεωτική ασφάλιση για επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ
● Με το άρθρο 8 του Ν.4670/20 το ΕΤΕΑΕΠ (άρα και τα ταμεία ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ-ΤΕΑΥΠΣ) εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ στις 1-3-2020.

Β. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
1. Διαγραφή έως 31-12-2016 (παλιό μισθολόγιο)
Σύμφωνα με την αρχική απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ, το κόστος αναγνώρισης πρόσθετων ετών (εφόσον απαιτούνται) καθορίστηκε σε ποσοστό 6% επί του βασικού μισθού, ακριβώς όσο ήταν τότε το ποσοστό κράτησης επικουρικού στο μισθό.
Η ρύθμιση αυτή διαμόρφωνε ένα σχετικά “φυσιολογικό” κόστος αναγνώρισης που κυμαίνονταν από 60 ~ 80 € περίπου ανά μήνα.

2. Διαγραφή από 1-1-2017 ~ 28-2-2020 (νέο μισθολόγιο και Ν.4387/16)
Το νέο μισθολόγιο σε συνδυασμό με το Ν.4387/16, διαμόρφωσε το κόστος αναγνώρισης σε 3,25% επί των συνολικών αποδοχών, δηλαδή ίσο με το προβλεπόμενο ποσοστό εισφορών επικουρικού στο μισθό.
Με αυτά τα δεδομένα το κόστος αναγνώρισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ παρέμεινε σχεδόν σταθερό (60 ~ 80 € ανά μήνα), διότι το 3,25% επί των συνολικών αποδοχών νέου μισθολογίου ήταν περίπου ίσο με το 6% επί του βασικού μισθού παλιού μισθολογίου.

3. Διαγραφή από 1-3-2020 (νέο μισθολόγιο και Ν.4670/20)
Με το άρθρο 8 του Ν.4670/20 το ΕΤΕΑΕΠ εντάχθηκε στον e-ΕΦΚΑ από 1-3-2020.
Στο άρθρο 42 παρ. 1.γ προβλέπεται ότι η εξαγορά πλασματικών χρόνων επικουρικού θα γίνεται πλέον με τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για τη σύνταξη (=άρθρο 34.1.γ Ν.4387/16), δηλαδή το κόστος είναι το άθροισμα των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη.
● Για τη σύνταξη οι εισφορές είναι 20% για θητεία / ΑΕΙ / πρόσθετη 3ετία (6,67% + 13,33% = ποσοστό εργαζόμενου + εργοδότη).
● Για το επικουρικό οι εισφορές είναι 6,5% επί των συνολικών αποδοχών (3,25% + 3,25% = ποσοστό εργαζόμενου + εργοδότη).
Με τη νέα ρύθμιση διπλασιάζεται το κόστος αναγνώρισης για επικουρικό, αφού διπλασιάζεται το ποσοστό από 3,25% σε 6,5%.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Μέχρι την 1-3-2020 οι εισφορές αναγνώρισης υποχρεωτικού χρόνου ασφάλισης ΤΕΑΠΑΣΑ έπρεπε να πληρωθούν στο σύνολό τους εντός 3 μηνών από την απόφαση καθορισμού, αλλιώς χανόταν το δικαίωμα άμεσης λήψης επικουρικού (από τη διαγραφή).
Πλέον με το άρθρο 42 του Ν.4670/20 προβλέπεται ότι για οφειλόμενο ποσό εισφορών μέχρι 3.000 €, αυτό θα κρατείται σταδιακά από το επικουρικό, ενώ για μεγαλύτερα ποσά το τμήμα πάνω από τα 3.000 € πρέπει να εξοφλείται άμεσα και εφάπαξ (σε μία δόση).

Εάν υπάρχει απαίτηση για αναγνώριση χρόνου στο ΤΕΑΠΑΣΑ και δεν εξοφληθεί η οφειλή, τότε το επικουρικό καταβάλλεται σε ηλικία 67 ετών και θα πρέπει τότε να υποβληθεί νέα αίτηση απονομής επικουρικού.
Εάν η οφειλή εξοφληθεί μεν αλλά όχι στον προβλεπόμενο χρόνο των 3 μηνών, τότε το επικουρικό καταβάλλεται όταν εξοφληθεί πλήρως η οφειλή χωρίς αναδρομικότητα (το επικουρικό από τη διαγραφή μέχρι την ημ/νία εξόφλησης χάνεται).

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η αναγνώριση υποχρεωτικού χρόνου στο ΤΕΑΠΑΣΑ συμφέρει πάντα για διαγραφή μέχρι 1-3-2020, καθώς το κόστος εισφορών ανά μήνα είναι λογικό και γίνεται γρήγορα η απόσβεση του οφειλόμενου ποσού.
2. Επίσης συμφέρει για όσους διαγράφονται μετά την 1-3-2020 (με διπλάσιο κόστος / μήνα), όταν ο απαιτούμενος προς αναγνώριση χρόνος είναι αρκετά μικρός ώστε να μπορεί να γίνει απόσβεση σε διάστημα λίγων ετών.
3. Αντίθετα δεν συμφέρει πλέον η αναγνώριση εάν απαιτείται να αναγνωριστεί μεγάλο χρονικό διάστημα στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Ειδικά για όσους εμπίπτουν στην 40ετία και παραιτούνται με χρήση θητείας και 5ετίας (με 33~34 έτη πραγματικής υπηρεσίας), απαιτείται η αναγνώριση 6~7 ετών στο ΤΕΑΠΑΣΑ με κόστος πάνω από 12.000 €, ποσό που απαιτεί μία δεκαετία για να αποσβεστεί.
Ουσιαστικά καταργείται (γιατί δεν συμφέρει) η άμεση καταβολή επικουρικού στους παραιτούμενους που εμπίπτουν στην 40ετία.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πληρωτέο σύνταξης με νέους συντελεστές αναπλήρωσης

Σε λίγο καιρό θα εφαρμοστούν οι νέοι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης του Ν.4670/20 για όσους διαθέτουν περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη, όπως αναλύθηκε στο άρθρο: Σύγκριση προηγούμενου και νέου ασφαλιστικού
Ανάλογα με τα συντάξιμα έτη, το έτος διαγραφής και την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, το πληρωτέο ποσό της νέας σύνταξης μπορεί να είναι είτε ίσο είτε μεγαλύτερο από την ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αλλάζει η προσωπική διαφορά ώστε να μην μειωθεί το τελικό πληρωτέο.

Α. Λιγότερα από 30 συντάξιμα έτη ασχέτως ημερομηνίας διαγραφής
Δεν αλλάζει τίποτε, ούτε στην ακαθάριστη σύνταξη, ούτε στην προσωπική διαφορά (εάν υπάρχει), ούτε στο πληρωτέο.


Β. Σύνταξη ΕΦΚΑ/16 μεγαλύτερη από παλιά σύνταξη ΓΛΚ (έως 31-12-2018)
Στις περιπτώσεις αυτές (συνήθως με πολλά εξάμηνα) η ισχύουσα σύνταξη ΕΦΚΑ/2016 είναι μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ (αρνητική προσωπική διαφορά), οπότε οι νέοι συντελεστές αυξάνουν ακόμη περισσότερο τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ/2020.

Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.600
Αύξηση: 100 €
Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.650
Aύξηση: 150 €
→ επιπλέον αύξηση 50 €


Γ. Σύνταξη ΕΦΚΑ/16 μικρότερη από παλιά σύνταξη ΓΛΚ (έως Ιούνιο 2016)
Σε αυτές τις περιπτώσεις (που είναι η πλειοψηφία) υπάρχει σχετικά μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία θα μειωθεί ισόποσα με την αύξηση της σύνταξης ΕΦΚΑ 2020, “απορροφώντας” ολόκληρη την αύξηση λόγω των νέων συντελεστών αναπλήρωσης.
Δηλαδή η αύξηση της σύνταξης θα είναι μόνο λογιστική και δεν θα αλλάξει το πληρωτέο.

Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.300
Προσωπική διαφορά:  200
Συνολική σύνταξη: 1.500
(ίση με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ)
Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.400
Νέα προσ. διαφορά: 100
Συνολική σύνταξη: 1.500
→ καμία αλλαγή


Δ. Αρχική σύνταξη ΕΦΚΑ/16 μικρότερη από σύνταξη ΓΛΚ (Ιούλιος 2016 ~ 2018)
Αυτές οι περιπτώσεις είναι “περίεργες” διότι προβλέπεται τμήμα προσωπικής διαφοράς (25 ~ 50% ανάλογα με το έτος διαγραφής), αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ είναι μικρότερη της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ σε ποσοστό άνω του 20%.

  Περίπτωση Δ.1 με διαγραφή 2017
Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.300
Μείωση: 200 € (ποσοστό 13,3%)
Δεν δίνεται προσωπική διαφορά!
Συνολική σύνταξη: 1.300

Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.350
Μείωση: 150 € (ποσοστό 10%)
Δεν δίνεται προσωπική διαφορά!
Συνολική σύνταξη: 1.350
→ αύξηση 50 €


  Περίπτωση Δ.2 με διαγραφή 2017
Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.140
Μείωση: 360 € (ποσοστό 24%)
Προσ. διαφορά 33%:   120
Συνολική σύνταξη: 1.260 €

Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.230
Μείωση: 270 € (ποσοστό 18%)
Νέα προσ. διαφορά:   30
Συνολική σύνταξη: 1.260
→ καμία αλλαγή

Μετά από σχετική επισήμανση του συναδέλφου GeorgiosP, διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση (Δ.2) καταργείται η προσωπική διαφορά που δινόταν λόγω μείωσης κάτω από 20% (σε σχέση με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ), αλλά προβλέπεται να δοθεί νέα (μικρότερη) προσωπική διαφορά ώστε να μην μειωθεί η καταβαλλόμενη σύνταξη σε καμία περίπτωση.

Ε. Πάνω από 30 συντάξιμα έτη και διαγραφή μετά την 1-1-2019
Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζεται η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά, οπότε η αύξηση της αναπλήρωσης οδηγεί σε κάθε περίπτωση σε αντίστοιχη αύξηση της σύνταξης.
Πx. Προηγούμενη σύνταξη ΕΦΚΑ 2016 = 1.300 € και νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2020 = 1.380 €, δηλαδή αύξηση 80 €.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Συνένωση σελίδων σύνταξης ανά υπηρεσία και “ΕΦΚΑ 2020”

Μέχρι σήμερα υπήρχαν 2 ξεχωριστές εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης στο site, μία προσεγγιστική στις σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ/Ν/Α” και μία ακριβέστερη στη σελίδα “ΕΦΚΑ 2020”, όπως περιγράφεται στις ερωτήσεις 5.1 και 5.2 στην ενότητα FAQ.
Πλέον έχουν συνενωθεί οι ανωτέρω σελίδες και οι καινούριες “Σύνταξη ΓΕΣ/Ν/Α” περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για μία ακριβέστερη πρόγνωση της δικαιούμενης νέας σύνταξης ΕΦΚΑ.
Με τα νέα πεδία που προστέθηκαν βελτιώνεται η ακρίβεια των υπολογισμών για τους παλιούς ασφαλισμένους που διαγράφονται μετά την 1-1-2017, καθώς και για όλους τους νέους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως ημερομηνίας διαγραφής.

Α. Παλιοί ασφαλισμένοι με διαγραφή ή παραίτηση μέχρι 30-6-2016
diagrafi-mexri-2016Οι συντάξιμες αποδοχές των παλιών ασφαλισμένων είναι το άθροισμα:
Βασικός μισθός + ΕΧΥ + Επίδομα ειδ. συνθηκών (68,46 €) + Επίδομα ευθύνης ή 176 €
Τα ανωτέρω ποσά είναι ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζει τις συντάξιμες αποδοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αλλάζει τίποτε σε σχέση με την προηγούμενη σελίδα υπολογισμού.
Εμφανίζονται μόνο τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ και της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, όπως αναλύεται στην εικόνα αριστερά.

Β. Παλιοί & νέοι ασφαλισμένοι με διαγραφή από 1-7-2016 έως 31-12-2018
Υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ, ενώ οι συντάξιμες αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:
1. Παλιοί ασφαλισμένοι (μέσος όρος νέας σύνταξης ΕΦΚΑ)
α. Από 1-1-2002 έως 31-12-2016: Βασικός μισθός + ΕΧΥ + Επίδομα ειδ. συνθηκών (68,46 €) + Επίδομα ευθύνης ή 176 €
β. Από 1-1-2017 μέχρι διαγραφή: Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών νέου μισθολογίου.
2. Νέοι ασφαλισμένοι (μέσος όρος νέας σύνταξης ΕΦΚΑ)
Από 1-1-2002 μέχρι τη διαγραφή: Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών παλιού μισθολογίου έως 2016 και νέου μετά το 2017.

diagrafi-2017-2018Για να υπολογιστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 απαιτούνται αναλυτικά δεδομένα οικογενειακής κατάστασης, καθώς και η ακριβής διοικητική εξέλιξη.

Οι ημερομηνίες γάμου & γέννησης τέκνων χρειάζονται διότι σε κάθε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης μεταβάλλονταν τα επιδόματα εξομάλυνσης και τέκνων (όπως και το ειδικών συνθηκών μετά το 2017).
Όσον αφορά τη διοικητική εξέλιξη, εισάγοντας τα έτη ανά βαθμό υπολογίζεται αυτόματα ο μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ για κάθε έτος ξεχωριστά μέχρι το 2016, όπως και το αντίστοιχο κλιμάκιο από το 2017.

Γ. Παλιοί & νέοι ασφαλισμένοι με διαγραφή μετά την 1-1-2019
diagrafi-apo-2019Οι συντάξιμες αποδοχές για καθορισμό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι ίδιες με την ανωτέρω παρ. Β.
Οι διαφορές σε σχέση με τη διαγραφή κατά την περίοδο 2016 ~ 2018 είναι οι κάτωθι:
1. Εμφανίζονται αποτελέσματα μόνο για τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ, διότι δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά.
2. Δεν εμφανίζεται πεδίο για τα έτη Κονδύλη, καθώς αυτά προβλέπονταν μόνο στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ.
3. Δεν εμφανίζεται πεδίο ηλικίας, η οποία είχε σημασία μόνο για την παλιά σύνταξη ΓΛΚ.
4. Τυχόν υποβολή αίτησης αποστρατείας δεν επηρεάζει το ποσό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, το οποίο είναι το ίδιο και με αυτεπάγγελτη αποστρατεία (για ίδιο μέσο όρο αποδοχών).

Δ. Κοινές παραδοχές για όλους
1. Εμφανίζεται επιλογή για πρόσθετη 3ετία, μόνο για ημερομηνία κατάταξης μέχρι 31-12-1995 και υπαγωγή στη 40ετία.
2. Ο υπολογισμός φόρου για έγγαμους με τέκνα είναι ηθελημένα λανθασμένος για να συμφωνεί με τη (λάθος) μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ, καθώς από το 2016 υπολογίζεται λανθασμένα από τον ΕΦΚΑ η μείωση φόρου –> Λάθος υπολογισμός μείωσης φόρου εγγάμων
3. Η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα την ενηλικίωση τέκνων (σε μέση ηλικία 23 ετών) και στη συνέχεια μειώνει ανάλογα το επίδομα τέκνων, προκειμένου να υπολογίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα ο μέσος όρος αποδοχών.
4. Η επιλογή “Σύζυγος” αφορά μόνο νέους ασφαλισμένους με τέκνα που είναι ταυτόχρονα σύζυγοι στρατιωτικών, οι οποίοι μέχρι την 1-8-2012 δεν δικαιούνταν πλήρες επίδομα εξομάλυνσης εγγάμου με τέκνα.
Με αυτή την επιλογή υπολογίζεται μειωμένο επίδομα εγγάμου χωρίς τέκνα από 1-1-2002 ή τη γέννηση πρώτου τέκνου (εάν είναι μεταγενέστερη) μέχρι την 1-8-2012, προκαλώντας μείωση του μέσου όρου αποδοχών (σε σχέση με την επιλογή “Έγγαμος”).
5. Με την επιλογή “Διαζευγμ(ένος)” πρέπει να συμπληρωθεί επιπρόσθετα η ημερομηνία διαζυγίου, ώστε στη συνέχεια να υπολογίζεται μειωμένο επίδομα εξομάλυνσης αγάμου (ή ειδικών συνθηκών μετά το 2017).
Εάν υπάρχουν τέκνα υπολογίζεται μειωμένο επίδομα εξομάλυνσης αγάμου από το διαζύγιο μέχρι την 1-2-2016, διότι μέχρι τότε οι διαζευγμένοι με τέκνα δεν δικαιούνταν πλήρες επίδομα εξομάλυνσης (όπως ελάμβαναν οι έγγαμοι με τέκνα).
Από 1-2-2016 για διαζευγμένους με τέκνα υπολογίζεται πλήρες επίδομα εξομάλυνσης (και ειδικών συνθηκών μετά το 2017).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πρόσθετες κρατήσεις σε αλλαγή κλιμακίου

Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου με το νέο μισθολόγιο προβλέπεται επιπρόσθετη κράτηση για το εφάπαξ και τα μερίσματα, η οποία είναι διαφορετική για κάθε ταμείο. Με μικρή επιφύλαξη λόγω πολλών διαφορετικών περιπτώσεων, ισχύουν τα κάτωθι ανά υπηρεσία:

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΣ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες (συνολικά 1,5 διαφορά).
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Ανχης με 29 έτη γίνεται Σχης στα 30 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 11ο στο 9ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 11ου και 10ου κλιμακίου –> 2.650 – 2.455 = 195 x 50% = 97,5 € x 3 μήνες (συνολική κράτηση 292,5 €).

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΝ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΝ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού κλιμακίου σε μία δόση.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΑ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΑ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΑ & ΕΛΟΑΣ/Ν/Α με νέο μισθολόγιο
Κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες στους άγαμους και για 4 μήνες στους έγγαμους.
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Έγγαμος Ασμχος με 29 έτη γίνεται Σμχος στα 30 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 11ο στο 9ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 11ου και 10ου κλιμακίου –> 2.650 – 2.455 = 195 x 50% = 97,5 € x 4 μήνες (συνολική κράτηση 390 €).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ τ.Χ/Φ
α. Εφάπαξ ΤΠΑΣ → ΚΥΑ εισφορών ΤΠΑΣ-ΤΠΥΑΠ-ΤΠΥΠΣ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού (σε 6 μηνιαίες δόσεις).
β. Επικουρικό ΤΕΑΕΧ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού (σε 6 μηνιαίες δόσεις).
γ. Μέρισμα ΜΤΣ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες (συνολικά 1,5 διαφορά).
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Αρχκας ΑΥ με 24 έτη γίνεται Ανθμος στα 25 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 14ο στο 12ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 14ου και 13ου κλιμακίου –> 1.725 – 1.665 = 60 x 50% = 30 € x 3 μήνες (συνολική κράτηση 90 €).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ τ.Α.Π.
α. Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού (σε 6 μηνιαίες δόσεις).
β. Επικουρικό ΤΕΑΥΑΠ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού (σε 6 μηνιαίες δόσεις).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
α. Εφάπαξ ΤΠΥΠΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού.
β. Επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Εφάπαξ ΤΑΛΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται ολόκληρη η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες.
γ. Μέρισμα ΜΤΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού κλιμακίου σε μία δόση.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019-2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Λάθος αναδρομικά μείωσης Ν.4093

Δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο τα ποσά που θα λάβουν σύντομα οι συνταξιούχοι λόγω επιστροφής της μείωσης Ν.4093/12.
Στην πλειοψηφία το ποσό συμφωνεί με την παρ. Γ του προηγούμενου άρθρου: Αναδρομικά μείωσης Ν.4093 περιόδου 2015-2016

Όμως σε αρκετούς το αναγραφόμενο ποσό είναι μικρότερο από το αναμενόμενο ή ακόμη και μηδενικό.
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως διαγραφές κατά την περίοδο 2015 ~ 2016 για τους κάτωθι λόγους:
α. Όταν διαγράφεται κάποιος η σύνταξη και τα μερίσματα δεν εκδίδονται αμέσως αλλά μετά από πολλούς μήνες.
Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν ανηρτημένες στο διαδίκτυο οι μηνιαίες αναλύσεις συντάξεων για το χρονικό διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την έκδοση της ΣΠ.
β. Ακόμη και οι αναλύσεις των πρώτων μηνών (μετά την έκδοση της ΣΠ) που είναι ανηρτημένες στο διαδίκτυο δεν είναι οριστικές, διότι το ύψος της μείωσης Ν.4093 εξαρτάται και από τα μερίσματα, τα οποία συνήθως εκδίδονταν αρκετά αργότερα από την ΣΠ.
Μετά την έναρξη πληρωμής των μερισμάτων σχεδόν πάντα αυξανόταν το ποσοστό μείωσης του Ν.4093 στη σύνταξη, γεγονός που αναλύεται και στην ερώτηση 3.7 στην ενότητα FAQ.
γ. Ειδικά όσοι διαγράφηκαν την περίοδο από 13-3-2015 έως 12-5-2016 δικαιούνται λιγότερα αναδρομικά, διότι εκείνη την εποχή σχεδόν όλοι έπαιρναν τρίμηνες αποδοχές κατά την αποστρατεία. Αυτό σημαίνει ότι για 3 μήνες μετά τη διαγραφή πληρώνονταν ως εν ενεργεία από την υπηρεσία τους (όχι από το ΓΛΚ) και αυτό το διάστημα δεν είχαν τη μείωση του Ν.4093 που αφορούσε τις συντάξεις.

Τυπικό παράδειγμα σύνταξης με διαγραφή κατά την επίμαχη περίοδο:
1. Διαγραφή Απρίλιος 2015, άρα υπάρχει δικαίωμα αναδρομικών για όλη την περίοδο αναφοράς (Ιούνιος 2015 ~ Μάιος 2016).
2. Η ΣΠ εκδόθηκε το Σεπτέμβριο 2015, άρα για τους 5 πρώτους μήνες δεν υπάρχει ξεχωριστή μηνιαία ανάλυση κρατήσεων.
3. Η κράτηση Ν.4093 για αυτό το διάστημα προκύπτει μόνο από τη σύνταξη και ήταν πχ. 5% για σύνταξη 1.000 ~ 1.500 €.
4. Τον Ιανουάριο 2016 εκδόθηκαν και άρχισαν να πληρώνονται τα μερίσματα (με αναδρομικότητα από τη διαγραφή).
5. Από τον Ιανουάριο 2016 που άρχισαν να πληρώνονται τα μερίσματα, η κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη αυξήθηκε στο 10%.

Είναι λογικό ότι ο καθορισμός των αναδρομικών για περιπτώσεις σαν την ανωτέρω χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να υπολογιστεί το ακριβές ποσό της μείωσης Ν.4093 ξεχωριστά για κάθε μήνα του 11μήνου, αναλύοντας το αρχικό αναδρομικό ποσό σύνταξης (από τη διαγραφή μέχρι την έκδοση ΣΠ), αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη μεταγενέστερη αλλαγή του ποσοστού κράτησης Ν.4093 μετά την έναρξη πληρωμής μερισμάτων.
Ο ΕΦΚΑ έχει δηλώσει ότι γνωρίζει αυτές τις ειδικές περιπτώσεις και θα γίνει οριστικός υπολογισμός των δικαιούμενων αναδρομικών μέχρι το τέλος του έτους.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναδρομικά μείωσης Ν.4093 περιόδου 2015-2016

Α. Ιστορικό
Δημοσιοποιήθηκε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη βουλή για τα αναδρομικά συνταξιούχων δημοσίου:
Τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του δημοσίου
Με την τροπολογία επεκτείνεται και στους δημοσίους υπαλλήλους η καταβολή αναδρομικών με βάση την απόφαση του ΣτΕ για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, άσχετα από το γεγονός ότι για τους συνταξιούχους του δημοσίου αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεν έχει εκδώσει ακόμη οριστική απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της μείωσης του Ν.4093, ούτε για την περίοδο που αφορά.

Β. Διατάξεις τροπολογίας
1. Άτοκη επιστροφή μόνο της μείωσης του Ν.4093 που παρακρατήθηκε από τις συντάξεις, για χρονική περίοδο 11 μηνών, ήτοι από τη σχετική απόφαση του ΣτΕ (11-6-2015) έως την ψήφιση του Ν.4387 (12-5-2016).
2. Δεν επιστρέφεται η μείωση του Ν.4051 όπως στον ιδιωτικό τομέα, διότι η συγκεκριμένη μείωση έχει κριθεί ως συνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο (απόφαση της 27-3-2017).
3. Δεν θα γίνει τώρα παρακράτηση φόρου στα αναδρομικά, αλλά θα φορολογηθούν όταν δηλωθούν στην εφορία (το 2021).
4. Ολοκλήρωση της καταβολής των ποσών μέχρι την 31-12-2020 (προφορικές δηλώσεις για καταβολή τέλος Οκτωβρίου).
5. Δεν προβλέπεται επιστροφή της μείωσης Ν.4093 στα μερίσματα, ούτε των δώρων (ίσχυαν για ηλικία άνω των 60 ετών).
6. Με την καταβολή των εν λόγω αναδρομικών διαγράφονται οι αξιώσεις των συνταξιούχων για όλες τις μειώσεις που επέφερε ο Ν.4093 (σε συντάξεις, μερίσματα, επικουρικά, δώρα κλπ), για το χρονικό διάστημα από 11-5-2015 έως 12-5-2016.

Γ. Υπολογισμός αναδρομικών
Αφού δεν θα γίνει φέτος η φορολόγηση των αναδρομικών, από το ακαθάριστο ποσό θα αφαιρεθεί μόνο η εισφορά περίθαλψης.
Άρα το συνολικό ποσό θα προκύπτει από τη μηνιαία παρακράτηση Ν.4093 της περιόδου 2015-2016 ως εξής:
Μείωση Ν.4093 x 0,94 (αφαιρείται περίθαλψη 6%) x 11 (μήνες) = μηνιαία μείωση Ν.4093 x 10,34  (συνολικός συντελεστής)

Υπενθυμίζεται ότι τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων ΓΛΚ των ετών 2015 και 2016 εξακολουθούν να βρίσκονται στο διαδίκτυο και στη σελίδα [Σύνδεσμοι] υπάρχει σχετικό link (δεύτερη επιλογή στη στήλη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ).
Φυσικά εάν κάποιος διαγράφηκε πχ. στο τέλος του 2015 θα λάβει αναδρομικά για λιγότερους μήνες (από διαγραφή μέχρι Μάιο 2016).
Ομοίως εάν άλλαξε η μείωση Ν.4093 κατά τη διάρκεια του 11μήνου 2015-2016 (πχ. λόγω ηλικίας), θα επιστραφεί η μείωση Ν.4093 ακριβώς όπως παρακρατήθηκε (διαφορετικά ποσά ανά περίοδο).

Δ. Φορολογία αναδρομικών
Όλα τα αναδρομικά λόγω δικαστικής απόφασης (σύνταξης / μισθού, οφειλόμενοι μισθοί εργοδότη, εργατικές αποζημιώσεις κλπ) προστίθενται στα εισοδήματα του έτους που αντιστοιχούν και φορολογούνται με τις διατάξεις που ίσχυαν εκείνη την περίοδο.
Όταν υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση για τα ανωτέρω αναδρομικά (το 2021 για τα έτη 2015 και 2016), θα επιβληθεί ο φόρος που αναλογεί στο πρόσθετο εισόδημα (συνήθως 22% και για υψηλές συντάξεις 29% μόνο για το 2016), ενώ θα συνυπολογιστεί και πρόσθετη εισφορά αλληλεγγύης για τα έτη 2015 και 2016 με τις διατάξεις που ίσχυαν για το κάθε έτος ξεχωριστά.
Κατά συνέπεια επί των φορολογητέων αναδρομικών που θα καταβληθούν φέτος θα υπάρξει το επόμενο έτος πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση από 22,5% έως 29,5% (22% ~ 29% φόρος και περίπου 0,5% εισφορά αλληλεγγύης).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Προαιρετική ασφάλιση στο εφάπαξ ΤΠΔΥ

A. Πως πρέπει να τεθεί το ερώτημα
Σχεδόν όλα τα εφάπαξ στους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι υποχρεωτικά (ΕΛΟΑΣ, ΤΑΛΣ, ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ, ΤΠΥΠΣ), αλλά υπάρχουν και κάποια προαιρετικά, όπως είναι το εφάπαξ ΤΠΔΥ στην αστυνομία και την Πυροσβεστική.
Η εύλογη ερώτηση που κάνουν αρκετοί συνάδελφοι είναι “εάν συμφέρει η ασφάλιση σε προαιρετικό εφάπαξ”, όμως αυτή η ερώτηση είναι ελλιπής διότι αυτό που θα πρέπει να αναρωτηθούν είναι εάν το προαιρετικό εφάπαξ συμφέρει σε σχέση με ποια εναλλακτική;

Προκειμένου να εξεταστεί εάν οποιαδήποτε ασφάλιση μελλοντικού εισοδήματος (όπως το εφάπαξ) είναι συμφέρουσα ή όχι, θα πρέπει πρώτα να καταγραφούν οι εναλλακτικές λύσεις εγγυημένου κεφαλαίου, που είναι οι κάτωθι:
α. Να γίνει ασφάλιση στο προαιρετικό εφάπαξ ΤΠΔΥ με τα δεδομένα που ισχύουν τώρα.
β. Αντί για ασφάλιση στο ΤΠΔΥ να αποταμιεύεται μηνιαίως ποσό ίσο με την κράτηση σε προθεσμιακή κατάθεση ή ομόλογα.
γ. Να μη γίνει ασφάλιση στο ΤΠΔΥ, ούτε αποταμίευση σε τράπεζα.

Η σύγκριση των λύσεων (α ή β) με το (γ) αποτελεί καθαρά υποκειμενικό θέμα και δεν μπορεί να δοθεί κάποια συμβουλή, διότι ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί εάν θα χρειαστεί ένα σχετικά σημαντικό ποσό κατά την αποστρατεία του (για τον ίδιο ή τα παιδιά του) ή εάν προτιμά να διαθέτει μεγαλύτερο μηνιαίο εισόδημα όσο είναι εν ενεργεία.

B. Οικονομοτεχνική σύγκριση μεταξύ εφάπαξ και αποταμίευσης σε τράπεζα
Το εφάπαξ ΤΠΔΥ (όπως και όλα τα εφάπαξ δημοσίου) επιστρέφει τις εισφορές που παρακρατήθηκαν μετά την 1-1-2015 προσαυξημένες με ένα “συντελεστή συσσώρευσης εισφορών”, ο οποίος εξαρτάται από την ετήσια αναλογία εισφορών και παροχών του εκάστοτε ταμείου και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από μηδέν (δεν προκύπτει ποτέ αρνητική απόδοση).
Επί του παρόντος αυτός ο συντελεστής είναι μηδενικός για τα έτη 2015 ~ 2017 σχεδόν για όλα τα ταμεία, δηλαδή με το εφάπαξ επιστρέφονται άτοκα οι εισφορές αυτών των ετών, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφέρει η ασφάλιση, το αντίθετο μάλιστα!

Όπως έχει αναλυθεί σε αυτό το άρθρο: Γιατί όλες οι αναγνωρίσεις κοστίζουν 22 ~ 30% φθηνότερα
η κράτηση υπέρ εφάπαξ εκπίπτει από το φορολογητέο ποσό, δηλαδή εάν πχ. η κράτηση ΤΠΔΥ είναι 100 € και αποφασίσετε να τη διακόψετε, ο μισθός δεν θα αυξηθεί κατά 100 € αλλά μόνο κατά 78 €, διότι τα υπόλοιπα 22 € θα παρακρατηθούν ως φόρος.

Ουσιαστικά χάνετε από τον πληρωτέο μισθό 78 € και με το εφάπαξ ΤΠΔΥ λαμβάνετε 100 € (απόδοση 28,2 % διότι 100 / 78 = 1,282).
Πέραν της ανωτέρω σημαντικής απόδοσης, αυτό που παραβλέπουν όλοι είναι το γεγονός ότι ενώ η εισφορά εφάπαξ του πρώτου μισθού παρακρατείται για 34 έτη και 11 μήνες (μέχρι τη λήψη του εφάπαξ), αντίθετα η εισφορά εφάπαξ του τελευταίου μισθού παρακρατείται μόλις για 1 μήνα (αφού αμέσως μετά τη διαγραφή δίνεται το εφάπαξ).
Αυτό σημαίνει ότι η μέση περίοδος παρακράτησης όλων των εισφορών εφάπαξ είναι 17,5 έτη (το μισό των 35 ετών).
Η αύξηση 78 € σε 100 € σε μέση περίοδο 17,5 ετών μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση ΤΠΔΥ 1,43 %, αφού 78 x 1,0143^17,5 = 100.

Η ανωτέρω απόδοση από την επιστροφή των εισφορών είναι η ελάχιστη δυνατή, καθώς ίσως μελλοντικά να υπάρξει “συντελεστής συσσώρευσης εισφορών” μεγαλύτερος του μηδενός για κάποια έτη και να αυξηθεί η απόδοση για αυτά τα έτη πάνω από 1,43%.
Ειδικά σε όσους φορολογούνται με ποσοστό 28% (ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 €) η ετήσια απόδοση των εισφορών ΤΠΔΥ είναι 1,90%, διότι για κάθε 72 € εισφορών επιστρέφονται 100 €, με συνολικό κέρδος λόγω φόρου 28 € = 39% (διότι 100 / 72 = 1,39).

Από την άλλη οι αποδόσεις προθεσμιακών καταθέσεων στις μεγάλες ελληνικές τράπεζες κυμαίνονται περίπου στο 0,30%.

Γ. Άλλες επενδυτικές λύσεις
Στην παρ. Β ανωτέρω δεν ελήφθησαν υπόψη άλλες επενδυτικές λύσεις χωρίς εγγύηση αρχικού κεφαλαίου (αγορά μετοχών ή αμοιβαία κεφάλαια κλπ), για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν αναλυτικά από οικονομικό σύμβουλο, κατανοώντας ότι η προοπτική μεγαλύτερων αποδόσεων συνοδεύεται πάντα από κίνδυνο απομείωσης του αρχικού κεφαλαίου.
Σε αυτή την κατηγορία επενδύσεων (μικτά αμοιβαία κεφάλαια) ανήκει και το προαιρετικό εφάπαξ ΤΕΑΑΠΛ στα σώματα ασφαλείας, το οποίο όπως φαίνεται από τη διακύμανση της τιμής του έχει και πιθανότητα αρνητικής απόδοσης: Διακύμανση ΤΕΑΑΠΛ έτους 2020

Δ. Συμπέρασμα
Εάν η οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου είναι οριακή (πχ. αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ή/και πολλές υποχρεώσεις) θα είχε νόημα μία διακοπή της ασφάλισης ΤΠΔΥ, αφού ειδικά στην περίπτωση αυτή χρειάζεται κάθε ευρώ του διαθέσιμου μισθού.
Εάν όμως είστε υπέρ της σταθερής αποταμίευσης (έστω και μικρής) και μπορούν να περισσέψουν από το μισθό περίπου 50 € μηνιαίως, η άτοκη επιστροφή των εισφορών ΤΠΔΥ μετά από 35 έτη σε συνδυασμό με το κέρδος της φορολογίας, είναι η συμφερότερη εγγυημένη απόδοση αποταμίευσης που μπορεί να πετύχει κάποιος σήμερα (1,43% ~ 1,90% / έτος).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Θεμελίωση σύνταξης με παραίτηση

Το παρόν άρθρο αποτελεί μία ανακεφαλαίωση των διατάξεων του Ν.3865/10 που καθορίζει τα ελάχιστα συντάξιμα έτη που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να δικαιούται άμεσα σύνταξη σε περίπτωση υποβολής αίτησης αποστρατείας.
Υπενθυμίζεται ότι ο όρος “παραίτηση” που χρησιμοποιείται συνήθως καταχρηστικά είναι λανθασμένος, διότι όταν κάποιος υποβάλλει παραίτηση σημαίνει ότι δεν έχει θεμελιώσει και δεν δικαιούται άμεσα σύνταξη, ενώ όταν κάποιος καλύπτει τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης ο σωστός όρος είναι “αίτηση αποστρατείας”, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 2.3 της ενότητας FAQ.
Παράλληλα ανανεώθηκε σημαντικά η σελίδα [Δικαίωμα Σύνταξης], ώστε να παρουσιάζονται πιο κατανοητά κάποιες “λεπτομέρειες” που αφορούν κυρίως όσους εμπίπτουν στην 40ετία.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Όσοι διέθεταν 24,5 συντάξιμα έτη την 31-12-2014 (20 έτη οι τρίτεκνοι παλιοί ασφαλισμένοι) έχουν ήδη θεμελιώσει συμπληρώνοντας τα προβλεπόμενα 24,5 ~ 30,5 συντάξιμα έτη κατά περίπτωση.
Όσοι δεν διέθεταν 24,5 συντάξιμα έτη το 2014 δικαιούνται σύνταξη συμπληρώνοντας 40 συντάξιμα έτη ή σε ηλικία 60 ετών ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, όμως για λήψη πλήρους εθνικής σύνταξης (384 €) απαιτούνται τουλάχιστον 20 συντάξιμα έτη.
Για αυτεπάγγελτη αποστρατεία τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη είναι πολύ λιγότερα και αναφέρονται στην ερώτηση 2.3 στις FAQ.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
1. Ένστολη υπηρεσία
Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησης σε παραγωγική σχολή (στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) χωρίς καταβολή εισφορών.
Στη σελίδα “Δικαίωμα Σύνταξης” έναρξη ασφάλισης θεωρείται η είσοδος σε σχολή ή η κατάταξη για ΕΠΟΠ / Συνοριοφύλακες κλπ.

2. Θητεία
Η θητεία αυξάνει σε κάθε περίπτωση το μέσο όρο αποδοχών ασχέτως αναγνώρισης, διότι οι μισθολογικοί βαθμοί και το ΕΧΥ του παλιού μισθολογίου, καθώς και τα κλιμάκια του νέου καθορίζονται συνυπολογίζοντας και τη θητεία (για κατάταξη προ 2017).
Μόνο όμως με αναγνώριση και πληρωμή πρόσθετων εισφορών θεωρείται συντάξιμος ο χρόνος θητείας (πχ. για συμπλήρωση 40ετίας), ενώ πέραν του μέσου όρου αυξάνεται και το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης.
Ποσοστό εισφορών: 20% x συντάξιμο μισθό που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

3. Προϋπηρεσία ΙΚΑ – ΟΑΕΕ κλπ
Η προϋπηρεσία εργασίας με ασφάλιση σε άλλους φορείς μετράει κανονικά ως συντάξιμη, όπως ακριβώς η εργασία στο δημόσιο.
Κόστος: Για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-1-1983 δεν απαιτούνται εισφορές (χρειάζεται διαδικασία καταμέτρησης ενσήμων).
Για πρόσληψη στο δημόσιο πριν την 1-1-1983 απαιτείται η καταβολή πρόσθετων εισφορών (αφορά ελάχιστους εν ενεργεία).

4. Σπουδές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
Αναγνωρίζεται ο ελάχιστος χρόνος σπουδών που προβλέπεται για κάθε σχολή (όχι πόσα χρόνια χρειάστηκαν για λήψη πτυχίου).
Οι σπουδές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την πρόσληψη στο δημόσιο (άσχετα εάν ήταν προϋπόθεση πρόσληψης ή όχι), διότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί χρόνος σπουδών παράλληλα με την εργασία (θα ήταν σαν να μετρούσαν δύο φορές τα έτη εργασίας).
Το κόστος αναγνώρισης είναι το ίδιο με τη θητεία (παρ. Β.2 ανωτέρω).
Ποσοστό εισφορών: 20% x συντάξιμο μισθό που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

5. Μάχιμη πενταετία
Σε περίπτωση παραίτησης (= αίτηση αποστρατείας) η μάχιμη 5ετία προσμετράει μόνο μετά από 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Σε αυτεπάγγελτες αποστρατείες (πχ. λόγω ανικανότητας ή ορίου ηλικίας) προσμετράει πάντα ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας.
Για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-10-1990, χρειάζεται αναγνώριση με πληρωμή εισφορών σε όλες τις περιπτώσεις.
α. Κόστος αναγνώρισης Σωμάτων Ασφαλείας: 39,87 € (ανά μήνα) x 60 μήνες = 2.392,20 €.
β. Ποσοστό εισφορών στρατιωτικών: 6,67% x συντάξιμο μισθό αναγνωριζόμενης περιόδου (πχ. 1994 ~ 1999).
Ενδεικτικό κόστος: 2.500 ~ 4.000 € ανάλογα με την προέλευση και το βαθμό της αναγνωριζόμενης περιόδου.

6. Πρόσθετη τριετία Ν.3865/10
Αυτή η τριετία δεν έχει καμία σχέση με την 3ετία Κονδύλη που δινόταν παλαιότερα δωρεάν και καταργήθηκε με το Ν.4387/16.
Προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 4 του Ν.3865/10 μόνο για συμπλήρωση 40ετίας και όχι απλά για αύξηση του συντάξιμου χρόνου.
Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να υποβάλλει αίτηση αποστρατείας έχοντας πχ. 38,5 συντάξιμα έτη, μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση μόνο 1,5 έτους από την τριετία ώστε να συμπληρώσει τα ελάχιστα αναγκαία 40 συντάξιμα έτη.
Άρα απαιτούνται να ισχύουν αθροιστικά όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Κατάταξη μέχρι 31-12-1995.
β. Θεμελίωση σύνταξης με το καθεστώς 40ετίας (δεν υπήρχαν 24,5 συντάξιμα έτη την 31-12-2014).
γ. Υποβολή αίτησης αποστρατείας, διότι μόνο σε αυτή την περίπτωση απαιτείται 40ετία.
δ. Ύπαρξη 37 ~ 39,9 συντάξιμων ετών από άλλες αιτίες, ώστε με την προσθήκη τμήματος 3ετίας να συμπληρωθεί 40ετία.
Το κόστος αναγνώρισης είναι το ίδιο με τη θητεία και τις σπουδές (παρ. Β.2 και Β.4 ανωτέρω).
Ποσοστό εισφορών: 20% x συντάξιμο μισθό που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

7. Διπλά εξάμηνα
Όπως γίνεται και με την 5ετία, για πρόσληψη στο δημόσιο μέχρι την 30-9-1990 η προσμέτρηση των εξαμήνων γίνεται δωρεάν, ενώ από 1-10-1990 και μετά προβλέπεται προαιρετική αναγνώριση των εξαμήνων με πληρωμή εισφορών.
Για όσους εμπίπτουν στην 40ετία όλα τα διπλά εξάμηνα προσμετρούν μετά από 25 έτη υπηρεσίας (όπως και η 5ετία), χωρίς να προβλέπεται κάποια εξαίρεση για την αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας (άρθρο 41 παρ. 3 ΚΠΣΣ).
Αυτό δημιουργεί νομικό κενό για ορισμένους συναδέλφους ΕΠΟΠ που διαθέτουν διπλά εξάμηνα, οι οποίοι λόγω χαμηλού ορίου ηλικίας (50 έτη για Αλχίες) ίσως να μην συμπληρώνουν 25 έτη όταν τους αποστρατεύσει υποχρεωτικά η υπηρεσία.
Τα αναγνωρισμένα εξάμηνα προ 2016 δεν επηρεάζουν το μέσο όρο αποδοχών (αυξάνουν μόνο την αναπλήρωση), ενώ τα εξάμηνα μετά το 2017 λαμβάνονται υπόψη και στο μέσο όρο, διότι πληρώνονται πρόσθετες εισφορές και επί του μισθού.
Ποσοστό εισφορών μετά το 2017: 6,67% x άθροισμα [επίδομα επικινδυνότητας + μισθός].
Κόστος: Επειδή οι αποζημιώσεις των εξαμήνων διαφέρουν ανάλογα με το είδος, δεν μπορεί να γίνει γενική εκτίμηση κόστους.

Γ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ [Δικαίωμα Σύνταξης]
Προστέθηκε η αναγραφή του ενδεικτικού κόστους των αναγνωριζόμενων χρόνων που επιλέγει ο χρήστης (5ετία, θητεία, σπουδές, 3ετία), διότι πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ότι οι περισσότερες αναγνωρίσεις κοστίζουν πλέον υπερβολικά ποσά.


kratiseis-sintaksis-efka1. Διαχωρίστηκαν τα εξάμηνα σε 2 περιόδους (πριν και μετά το 2014), ώστε όταν υπάρχουν πολλά εξάμηνα να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη συμπλήρωση 24,5 συντάξιμων ετών την 31-12-2014.
2. Σε κάθε τύπο εξαμήνων (πριν ή μετά το 2014) καθώς και στην 5ετία εμφανίζονται τα αναγκαία ελάχιστα έτη για να προσμετρηθούν.
3. Από την πρόσθετη τριετία μετράει μόνο η περίοδος που χρειάζεται για συμπλήρωση 40ετίας.


kratiseis-sintaksis-efka4. Αφού συμπληρώσετε τα υπηρεσιακά δεδομένα στα αριστερά (άσπρα πεδία σε γκρι φόντο), η εκτιμώμενη ημερομηνία θεμελίωσης εμφανίζεται κάτω αριστερά με τονισμένα κόκκινα γράμματα.
5. Στον πίνακα Β (σε πράσινο φόντο) καταγράφονται αναλυτικά τα συντάξιμα έτη σε οποιαδήποτε ημερομηνία ασχέτως θεμελίωσης (εικόνα 1). Εάν θέλετε να ελέγξετε την ορθότητα της υπολογισθείσας ημερομηνίας θεμελίωσης, ο απλούστερος τρόπος είναι να υπολογίσετε τα συντάξιμα έτη μία ημέρα πριν από τη θεμελίωση, για να δείτε γιατί δεν συμπληρώνονται τότε τα αναγκαία συντάξιμα έτη.

Βελτιώσεις υπολογισμών στις σελίδες σύνταξης

Πριν από λίγες ημέρες έγινε μία τροποποίηση στους αλγόριθμους των σελίδων υπολογισμού σύνταξης, η οποία προκάλεσε αρκετά σχόλια γιατί άλλαξε ο μέσος όρος αποδοχών και η υπολογιζόμενη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ (είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω).
Αν και εκ πρώτης άποψης θεωρείται λογική η ανωτέρω απορία, αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη σημαντική έλλειψη ενημέρωσης ως προς τον τρόπο υπολογισμού της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ (ειδικά του μέσου όρου αποδοχών), αλλά επίσης και παρανόηση σχετικά με το πως βγαίνουν τα αποτελέσματα στις διάφορες σελίδες στο site και ποιοι εγγενείς περιορισμοί υπάρχουν.

Α. Μέσος όρος αποδοχών
Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου αποδοχών επηρεάζεται από οκτώ (8) διαφορετικά μισθολόγια που ίσχυσαν από το 2002 και μετά, τα δώρα, την αναπροσαρμογή κάθε έτους λόγω πληθωρισμού, τις διοικητικές προαγωγές, τις μισθολογικές προαγωγές, την οικογενειακή κατάσταση (γάμος, γέννηση τέκνων κλπ), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. ΣΤ του παρακάτω άρθρου:
Αναλυτικός υπολογισμός σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017]
Ο υπολογισμός του επίσημου μέσου όρου αποδοχών κατά την αποστρατεία γίνεται από την υπηρεσία ξεχωριστά για τον καθένα με βάση όλα τα φύλλα μισθοδοσίας του από το 2002 και μετά, ενώ τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται ούτε στον ενδιαφερόμενο.

Β. Πότε είναι ίσες οι συντάξεις 2 αποστράτων
Για να γίνει πλήρως κατανοητή η έννοια του μέσου όρου αποδοχών, για να λάβουν ακριβώς την ίδια σύνταξη ΕΦΚΑ πχ. 2 αστυνομικοί νέοι ασφαλισμένοι, θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά όλα τα παρακάτω:
1. Να διαθέτουν την ίδια διάρκεια στρατιωτικής θητείας (σε ημέρες).
2. Να έχουν εισαχθεί την ίδια ημέρα και έτος στη σχολή.
3. Να διαγραφούν την ίδια ημέρα και έτος.
4. Να έχουν λάβει όλες τις διοικητικές και μισθολογικές προαγωγές ακριβώς την ίδια ημέρα.
5. Να έχουν παντρευτεί την ίδια ημέρα.
6. Να έχουν τον ίδιο αριθμό παιδιών.
7. Τα παιδιά τους να γεννήθηκαν σε ίδιες ημερομηνίες.
8. Να έχουν υπηρετήσει τον ίδιο αριθμό μηνών σε παραμεθόριο.

Καθώς όλα τα ανωτέρω επηρεάζουν είτε το μέσο όρο αποδοχών είτε το ποσοστό αναπλήρωσης, εάν υπάρχει διαφορά έστω και σε ένα απο τα ανωτέρω υπηρεσιακά ή οικογενειακά δεδομένα, τότε οι 2 συντάξεις θα διαφέρουν είτε λιγότερο είτε περισσότερο.

Γ. Αιτία αλλαγών
Μόλις πρόσφατα άρχισαν να εκδίδονται νέες συντάξεις ΕΦΚΑ με διαγραφή μετά το 2017 (ισχύς νέου μισθολογίου) και ορισμένοι συνάδελφοι απέστειλαν στοιχεία, με τα οποία βελτιώθηκε η ακρίβεια των αποτελεσμάτων με βάση τις νέες επίσημες ΣΠ του ΕΦΚΑ, η οποία για την πλειοψηφία των περιπτώσεων τώρα υπερβαίνει το 99% (τελική απόκλιση στη σύνταξη από 0 ~ 15 €).
Η ακρίβεια αυτή επιτυγχάνεται μόνο στις υπηρεσίες που υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία (κυρίως στρατιωτικούς και αστυνομία).
Καταλήγοντας το θέμα είναι ότι οι αλλαγές στους υπολογισμούς δεν είναι απόρροια λάθους, αλλά είναι αναμενόμενες, αποβλέπουν στη βελτίωση των προβλέψεων και θα συνεχίσουν και στο μέλλον.
Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι υπολογισμοί ποτέ δεν θα είναι τελικοί και όλες οι σελίδες κάποια στιγμή θα ξανατροποποιηθούν στο μέλλον, διότι λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος πάντα θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.