Ανανέωση εφαρμογής σύνταξης Λιμενικού

Αναβαθμίστηκε η εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης λιμενικού με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Διαφορετικοί τρόποι εισαγωγής, επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής & αλλαγές βαθμολογίου 
1. Επιλογή του τρόπου εισαγωγής στις σχολές αξιωματικών / υπαξιωματικών (εξετάσεις – πτυχίο ΑΕΙ – ε.ε. λιμενικοί).
2. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
3. Επίσης οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για ονομασία (αποφοίτηση από σχολή λιμενικού) μέχρι 31-12-2016.
4. Για χρόνο σχολής την περίοδο 2002 ~ 2016 ως αποδοχές σπουδαστή λαμβάνονται υπόψη 284 € μηνιαίως.
5. Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα μόνο για τους Λιμενοφύλακες, ενώ οι απόφοιτοι ΣΔΣΛΣ (αξκοί) και ΣΔΥΛΣ (υπξκοί)  πρέπει να εισάγουν στον πίνακα προαγωγών τα έτη ανά διοικητικό βαθμό όπως ακριβώς τα έχουν υπηρετήσει.

Β. Ελαχιστοποίηση πεδίων ανάλογα με υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα και δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Ομοίως το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα ΜΤΝ (έναρξη πληρωμής) εμφανίζεται μόνο για 12 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή των μερισμάτων (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με προέλευση / έτος διαγραφής
1. Διαγραφή ή παραίτηση έως 30-6-2016 με παλιό ασφαλιστικό (τελευταίος μισθός)

Όλες οι προελεύσεις με αποστρατεία προ 2016   (πατήστε εδώ)

Χρειάζεται μόνο ο τελευταίος διοικητικός και μισθολογικός βαθμός του παλιού μισθολογίου, με βάση τους οποίους υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα παλαιού συνταξιούχου (προ 2016)
Το ΕΧΥ (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) υπολογίζεται αυτόματα με βάση όλα τα στοιχεία (κατάταξη, πτυχίο ΑΕΙ, θητεία κλπ).

2. Διαγραφή από 1-7-2016 με νέο ασφαλιστικό (μέσος όρος αποδοχών)

α. Σχολή Αξκών (ΣΔΣΛΣ)

i. Είσοδος ΣΔΣ –> Εξετάσεις (για εισαγωγή στη σχολή)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής αξκων και τα έτη ανά βαθμό  –> Διοικητική εξέλιξη με εισιτήριες εξετάσεις
Για αποφοίτηση από ΣΔΣΛΣ μετά το 2002 λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές σχολής της ανωτέρω παρ. Α.5.

ii. Είσοδος ΣΔΣ –> Απευθείας (κατάταξη ως αξκός)
Εισάγονται οι μήνες ΑΕΙ και τα έτη ανά βαθμό στον πίνακα προαγωγών –> Πρόσληψη αξκου με πτυχίο ΑΕΙ
Δεν εισάγεται χρόνος σχολής και η ημερομηνία κατάταξης ταυτίζεται με την ονομασία σε Σημαιοφόρο.
Επίσης μετρούν 2 επιπλέον έτη στο ΕΧΥ (μέχρι το 2016), ενώ ταυτόχρονα ο χρόνος ΑΕΙ μετράει και διοικητικά και μισθολογικά.

iii. Είσοδος ΣΔΣ –> Λιμενικός ε.ε. (με εσωτερικές εξετάσεις)
Εισάγονται τα έτη για όλους τους βαθμούς από την αρχική κατάταξη. Εάν κάποιος βαθμός δεν ισχύει τότε εισάγονται 0 (μηδέν) έτη, πχ. οι απόφοιτοι ΣΔΥ που ξεκινούν από το βαθμό του Κελευστή εισάγουν 0 (μηδέν) έτη Λιμενοφύλακα.
Παράδειγμα: Λιμενοφύλακας που εισάγεται στη Σχολή Αξκών ως Κελευστής, εισάγει πρώτα τα 8 έτη Λιμενοφύλακα, μετά πχ. τα 3 έτη που πληρωνόταν ως Κελευστής (μέχρι να ονομαστεί Σημαιοφόρος), μετά εισάγει 0 (μηδέν) έτη στους βαθμούς Επκστή, Ακστή και Ανθστή (που δεν υπηρέτησε) και συνεχίζει με τους βαθμούς από Σημαιοφόρος και μετά –> Μετάταξη υπξκού σε αξκό


β. Σχολή Υπξκών (ΣΔΥΛΣ)

i. Είσοδος ΣΔΥ –> Απευθείας (ιδιώτης με εξετάσεις)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη ανά βαθμό (από Κελευστής) –> Υπαξιωματικός σχολής
Για αποφοίτηση από ΣΔΥ μετά το 2002 λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές σχολής της ανωτέρω παρ. Α.4.

ii. Είσοδος ΣΔΥ –> Λιμενικός ε.ε. (με εσωτερικές εξετάσεις)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής Λιμενοφυλάκων και τα έτη στο βαθμό Λιμενοφύλακα μέχρι και την αποφοίτηση από τη ΣΔΥ (ονομασία σε Κελευστή) –> Μετάταξη Λιμενοφύλακα σε Υπξκό


γ. Σχολή Λιμενοφυλάκων

Εισάγονται οι μήνες σχολής και η υπόλοιπη διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα –> Εμφάνιση προαγωγών Λιμενοφύλακα
Εάν συμπληρωθεί το πεδίο “ΑΕΙ (μήνες)” λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη πτυχίου ΑΕΙ, ασχέτως αναγνώρισης στον ΕΦΚΑ.
1. Από 2002: Η εξέλιξη υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος –> Ν.3079/02 άρθρο 57 παρ. 2
2. Από 2007: Προαγωγή Λμνφκα από 10 σε 8 έτη και προαγωγή Αρχικελευστών χωρίς πτυχίο –> Ν.3569/07 άρθρο 2 παρ. 12.β
3. Από 2012: Προαγωγή Ανθυπασπιστών χωρίς πτυχίο και Σημαιοφόρων με πτυχίο –> ΠΔ 81/12 άρθρο 17 παρ. 7.ε & 7 παρ. 2
4. Από 2017: Προαγωγή Λμνφκα με θητεία από 8 σε 7 έτη –> Ν.4504/17 άρθρο 65 παρ. 2
5. Από 2020: Προαγωγή Ανθυποπλοιάρχων με πτυχίο και Σημαιοφόρων χωρίς πτυχίο –> Ν.4676/20 άρθρο 28

Δ. Αποστρατευτικός βαθμός
Για διαγραφή μετά το 2019 η προαγωγή αποστρατείας επηρεάζει ελάχιστα τη δικαιούμενη σύνταξη (λιγότερο από 1 ευρώ), επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και επηρεάζεται ελάχιστα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002.
Όμως ο τελευταίος βαθμός επηρεάζει τα μερίσματα ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ (άρα και το ΒΟΕΑ), οπότε πρέπει να εισάγεται ο σωστός βαθμός από το χρήστη, αναλόγως εάν καλύπτονται ή όχι οι προϋποθέσεις προαγωγής αποστρατείας.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέα αύξηση τιμής μεριδίων ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ 2022

Α. ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ (ενημέρωση 8-6-2022)
Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ με νέα αύξηση των μερισμάτων αεροπορίας αναδρομικά από 1-1-2022: ΦΕΚ αύξησης ΜΤΑ & ΕΚΟΕΜΑ

Η τιμή μεριδίου στο μέρισμα ΜΤΑ αυξάνεται από 11,00 € σε 12,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 9,1%.
Η τιμή μεριδίου στο βοήθημα  ΕΚΟΕΜΑ αυξάνεται από 3,00 € σε 4,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 33,3%.

Το υψηλότερο άθροισμα μεριδίων ήταν 20,42 € (= 14,52 ΜΤΑ + 5,90 ΕΚΟΕΜΑ), το οποίο ίσχυε μέχρι 30-6-2011.
Το μικρότερο άθροισμα μεριδίων ήταν 9,80 € (= 7,80 ΜΤΑ + 2,00 ΕΚΟΕΜΑ), το οποίο ίσχυσε από 1-7-2014.
Με τις νέες τιμές μεριδίων (άθροισμα 16,00 €) τα μερίσματα επανέρχονται στο 80% της υψηλότερης τιμής τους (μετά από 11 έτη).

Έχει ενημερωθεί η σελίδα υπολογισμού “Σύνταξη ΓΕΑ” με τα αυξημένα μερίδια, παράλληλα με την αφαίρεση της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα, η οποία αναλύεται στο προηγούμενο άρθρο: Κατάργηση μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα
Εννοείται ότι εάν δεν εφαρμοστούν ταυτόχρονα και οι 2 αλλαγές από το ΜΤΑ (κατάργηση μείωσης Ν.4093 και αύξηση μερισμάτων), τότε για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα συμφωνεί η εφαρμογή “Σύνταξη ΓΕΑ” με τις μηνιαίες αναλύσεις ΕΦΚΑ και ΜΤΑ.

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ = ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Όταν αυξάνονται τα μερίσματα πάντα μειώνεται το πληρωτέο ποσό της σύνταξης, για δύο διαφορετικούς λόγους:
1. Αύξηση παρακράτησης φόρου στη σύνταξη (ισχύει για όλους)
Ο λόγος είναι η ελάττωση της ετήσιας μείωσης φόρου (λόγω αύξησης συνολικού εισοδήματος) και ο τρόπος επιμερισμού της στη σύνταξη και τα μερίσματα, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά (με παράδειγμα) στην ερώτηση 3.7 παρ. Α στην ενότητα FAQ.

2. Πιθανή αύξηση κράτησης Ν.4093 στη σύνταξη (τυχαίνει σε μικρό ποσοστό παλαιών συνταξιούχων)
Η μνημονιακή μείωση Ν.4093 ισχύει μόνο για όσους συνταξιούχους λαμβάνουν προσωπική διαφορά και το ποσοστό της κράτησης εξαρτάται από το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων (5% για άθροισμα 1.000 ~ 1.500 €, 10% για 1.500 ~ 2.000 € κλπ).
Καθώς αυξάνεται σημαντικά το μέρισμα, αυξάνεται αντίστοιχα και το άθροισμα αποδοχών [σύνταξη + μερίσματα], με βάση το οποίο καθορίζεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 που επιβάλλεται και στη σύνταξη και στα μερίσματα.

α. Σε κάποιες “μεσαίες” συντάξεις όπου το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 1.500 €, πλέον με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει τα 1.500 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 5% σε 10% στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

β. Ομοίως σε κάποιες “υψηλές” συντάξεις όπου το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 2.000 €, πλέον με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει τα 2.000 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 10% σε 15% στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

Γ. Η ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΒΟΕΑ
1. Στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε δεν αλλάζει η παλαιότερη υπουργική απόφαση που καθορίζει την εισφορά υπέρ ΒΟΕΑ για απόστρατους με βάση τιμή μεριδίου 11,00 €, οπότε για την ώρα δεν αλλάζει η σχετική κράτηση στο μέρισμα ΜΤΑ.

2. Η αύξηση μερισμάτων δεν επηρεάζει το ΒΟΕΑ τέκνου όταν ο γονέας είναι εν ενεργεία, αλλά ακόμη και εάν στο μέλλον αλλάξει η βάση υπολογισμού εισφορών στο μέρισμα (από 11 σε 12 €) θα είναι ελάχιστη η διαφορά όταν ο γονέας είναι απόστρατος.
Πχ. για απόστρατο που λαμβάνει 30 μερίδια η εισφορά ΒΟΕΑ (16% ανά τέκνο) θα αυξηθεί κατά 30 μερίδια x 1 € x 16% = 4,8 € μηνιαίως, άρα το ΒΟΕΑ του τέκνου θα αυξηθεί κατά 5 € περίπου (μαζί με τον τόκο) για κάθε μήνα από 1-1-2022 μέχρι τη λήψη του βοηθήματος, πχ. για λήψη βοηθήματος μετά από 3 χρόνια το ποσό ΒΟΕΑ θα αυξηθεί κατά 36 μήνες x 5 € = 180 €.

3. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται η ορθότητα της περυσινής απόφασης του ΜΤΑ για το ΒΟΕΑ: Τροποποίηση ΒΟΕΑ Αεροπορίας
διότι με τον παλιό τρόπο υπολογισμού (= 60 μηνιαία μερίσματα) σε κάθε αλλαγή τιμής μεριδίου θα προέκυπτε αδικία μεταξύ των δικαιούχων τέκνων, καθώς για διαφορά λίγων ημερών ή μηνών οι νεώτεροι θα εισέπρατταν αρκετά μεγαλύτερο βοήθημα κατά 9,1% (με τιμή μεριδίου 12 € το 2022 σε σχέση με 11 € το 2021), χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει διαφορά στις παρακρατηθείσες εισφορές.

 

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Κατάργηση μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα

Πρόσφατα διέρρευσε στο διαδίκτυο σχέδιο νόμου, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατάργηση της μνημονιακής μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα των στρατιωτικών –> ΕΑΑΑ – Κατάργηση κράτησης Ν.4093/2012 & Αύξηση τιμής μεριδίου ΜΤΑ
Το πλήρες κείμενο νόμου που δημοσιεύτηκε είναι αυτό: Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ Μάιος 2022
Θεωρώντας ότι θα ψηφιστεί τελικά η κατάργηση της μείωσης Ν.4093/12, τροποποιήθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης με αφαίρεση της εν λόγω κράτησης από τα μερίσματα, αλλά όχι από τη σύνταξη (παρ. Β. παρακάτω).

Α. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
1. Κατ’ αρχήν η κατάργηση αφορά μόνο παλιούς συνταξιούχους (διαγραφή / παραίτηση μέχρι 30-6-2016), στους οποίους υπολογίζονται 2 συντάξεις (παλιά ΓΛΚ και νέα ΕΦΚΑ) για να προκύψει τυχόν προσωπική διαφορά.
Με τη διαδικασία αυτή εφαρμόζεται η κράτηση Ν.4093 και στη σύνταξη και στα μερίσματα, ενώ το ποσοστό εξαρτάται από το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων (5% από 1.000 ~ 1.500 €, 10% από 1.500 ~ 2.000 € και 15% από 2.000 ~ 3.000 €).
Δεν αφορά αποστράτους με ημερομηνία διαγραφής από 1-1-2019, στους οποίους δεν επιβάλλεται αυτή η μνημονιακή μείωση, καθώς εμπίπτουν πλήρως στο νέο ασφαλιστικό και δεν δικαιούνται προσωπική διαφορά.

2. Κατά δεύτερον η κατάργηση αφορά μόνο τα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΝ), δηλαδή τους αποστράτους στρατού, ναυτικού, αεροπορίας καθώς και αστυνομίας τ.ΧΦ (οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ).
Δεν αφορά απόστρατους αστυνομικούς τ.ΑΠ και πυροσβέστες που λαμβάνουν επικουρικά και μέρισμα ΜΤΠΥ, τα οποία είχαν αναπροσαρμοστεί (περικοπεί) με το Ν.4387/16 και στη συνέχεια δεν επιβάλλονταν σε αυτά η μείωση Ν.4093/12.

Β. ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ Ν.4093/12 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Με τον προταθέν σχέδιο νόμου η μείωση Ν.4093 καταργείται μόνο στα μερίσματα και όχι στη σύνταξη.
Η μείωση Ν.4093/12 κρίθηκε αντισυνταγματική με το σκεπτικό ότι έγινε χωρίς αναλογιστική μελέτη, ότι επηρεάστηκε δυσανάλογα μόνο ένα τμήμα του πληθυσμού (οι συνταξιούχοι), ότι δεν εξετάστηκαν άλλοι τρόποι εξοικονόμησης κλπ.
Όμως αυτή η μνημονιακή μείωση κρίθηκε αντισυνταγματική (όπως και άλλες) μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι 12-5-2016, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4387/16.

Στη συνέχεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ισονομίας μεταξύ γενεών, θεωρήθηκε συνταγματική η προστασία (μέσω της προσωπικής διαφοράς) των παλαιών συντάξεων ΓΛΚ στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2014, συμπεριλαμβανομένων όλων των μνημονιακών μειώσεων (άσχετα εάν κάποιες κρίθηκαν αντισυνταγματικές).
Το σκεπτικό αυτό αναλύεται σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2019 –> Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1891/2019
και επαναδιατυπώνεται σε μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου το 2020 –> Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1439/2020

Γ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ Ν.4093/12
Στους παλαιούς συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους έχει καταργηθεί από το 2016 η μείωση στα επικουρικά και το μέρισμα ΜΤΠΥ που λαμβάνουν, τα οποία τότε είχαν αναπροσαρμοστεί με το Ν.4387/16.
Όμως η μείωση Ν.4093 συνεχίζει να επιβάλλεται στη σύνταξη σε ποσοστό σύμφωνα με το άθροισμα σύνταξης + μερίσματος ΜΤΠΥ + επικουρικού, παρά το γεγονός ότι στα 2 τελευταία δεν επιβάλλεται πλέον η μείωση (αλλά ίσχυε την 31-12-2014).
Ειδικά στο ΜΤΠΥ λαμβάνεται υπόψη το παλαιό (μεγαλύτερο) ποσό που ίσχυε την 31-12-2014 και όχι το μειωμένο που ισχύει τώρα, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του ταμείου –> Συχνές ερωτήσεις (αναπροσαρμογή μερισμάτων)

Το ίδιο ισχύει στους αποστράτους αστυνομικούς τ.ΑΠ και πυροσβέστες (με επικουρικό και μέρισμα ΜΤΠΥ) και με αυτό τον κανόνα υπολογίζεται η μείωση Ν.4093 στις εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης “Αστυνομία τ.ΑΠ” και “Πυροσβεστική”.
Παράδειγμα: Σε απόστρατο με σύνταξη 1.300 € + 150 € επικουρικό + 150 € ΜΤΠΥ (= μέρισμα 2014) το ποσοστό μείωσης Ν.4093 στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ είναι 10% (= 130 €), παρά το ότι η σύνταξη μόνη της είναι κάτω από 1.500 €.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανανέωση εφαρμογής σύνταξης Πυροσβεστικής

Αναβαθμίστηκε η εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης πυροσβεστικής με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Νέο βαθμολόγιο, επικουρικά, επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής
1. Επιλογή του τρόπου εισαγωγής στη σχολή αξιωματικών (εξετάσεις, πτυχίο ΑΕΙ ή πυροσβέστες ε.ε.).
2. Για χρόνο υπηρεσίας μετά το 2021, χρησιμοποιείται το νέο βαθμολόγιο (N. 4662/20) όταν η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή (απόφοιτοι σχολής Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβέστες ΜΠΣ).
3. Επανακαθορίστηκαν από μηδενική βάση οι υπολογισμοί του επικουρικού ΤΕΑΥΠΣ και του μερίσματος ΜΤΠΥ.
4. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
5. Επίσης οι υπολογισμοί ισχύουν για ονομασία (αποφοίτηση από σχολή) πυροσβεστών ή αξιωματικών μέχρι 31-12-2016.
6. Για χρόνο σχολής την περίοδο 2002 ~ 2016 ως αποδοχές σπουδαστή λαμβάνονται υπόψη 284 € μηνιαίως.
7. Προστέθηκε επιλογή επιδόματος παραμεθορίου (100 €) ή ΕΜΑΚ (141,92 €) με εισαγωγή περιόδου σε έτη μετά το 2018.

Β. Ελαχιστοποίηση πεδίων ανάλογα με υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα και δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Ομοίως το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα / επικουρικό (έναρξη πληρωμής) εμφανίζεται μόνο για 12 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή μερίσματος & επικουρικού (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με προέλευση / έτος διαγραφής
1. Διαγραφή ή παραίτηση έως 30-6-2016 με παλιό ασφαλιστικό (τελευταίος μισθός)

Όλες οι προελεύσεις μέχρι 2016   (πατήστε εδώ)

Χρειάζεται μόνο ο τελευταίος διοικητικός και μισθολογικός βαθμός του παλιού μισθολογίου, με βάση τους οποίους υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα παλαιού συνταξιούχου (προ 2016)
Το ΕΧΥ (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) υπολογίζεται αυτόματα με βάση όλα τα στοιχεία (κατάταξη, πτυχίο ΑΕΙ, θητεία κλπ).

2. Διαγραφή από 1-7-2016 με νέο ασφαλιστικό (μέσος όρος αποδοχών)

α. Σχολή Αξκών (ΣΑΠΣ)

i. Εισαγωγή με εισιτήριες εξετάσεις
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη ανά βαθμό  –> Πίνακας βαθμών με εισιτήριες εξετάσεις
Η σχολή δεν λαμβάνεται υπόψη στο επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ και το μέρισμα ΜΤΠΥ γιατί δεν πληρώνονταν αντίστοιχες εισφορές.
Εάν η αποφοίτηση από τη ΣΑΠΣ είναι μετά το 2002, λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές της ανωτέρω παρ. Α.6.

ii. Εισαγωγή με πτυχίο ΑΕΙ
Εισάγονται οι μήνες ΑΕΙ και τα έτη ανά βαθμό στον πίνακα προαγωγών –> Πρόσληψη αξκου με πτυχίο ΑΕΙ
Δεν εισάγεται ο χρόνος σχολής και η ημερομηνία κατάταξης ταυτίζεται με την ονομασία σε Ανθυποπυραγό.
Επίσης μετρούν 2 επιπλέον έτη στο ΕΧΥ (μέχρι το 2016) και ο χρόνος ΑΕΙ μετράει και διοικητικά και μισθολογικά.

iii. Εισαγωγή πυροσβέστη ε.ε.
Εμφανίζεται πεδίο για την εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Ανθυποπυραγό και υπάρχουν 2 υποπεριπτώσεις:
► Για λήψη βαθμού Ανθγου έως 31-12-2001 συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών μόνο με τους βαθμούς αξιωματικού, αφού οι αποδοχές πυροσβέστη (προ 2002) δεν επηρεάζουν το μέσο όρο αποδοχών –> Μετάταξη σε αξκό μέχρι 2001
► Για λήψη βαθμού Ανθγου μετά την 1-1-2002 συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών για όλους τους βαθμούς από την αρχική κατάταξη του ενδιαφερόμενου, ώστε να υπολογίζονται για τα πρώτα χρόνια αποδοχές πυροσβέστη (κατηγορία Β) και μετά την ονομασία σε αξκό υπολογίζονται αποδοχές αξκού (κατηγορία Α) –> Μετάταξη σε αξκό μετά το 2002
Τέλος η αρχική σχολή ΣΠΥΠΣ δεν μετράει στο επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ και στο μέρισμα ΜΤΠΥ γιατί δεν κρατήθηκαν εισφορές.


β. Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης

Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη όλων των βαθμών –> Εισαγωγή βαθμών Σχ. Επιμ. & Μετ.
Με το νέο βαθμολόγιο ο καταληκτικός διοικητικός βαθμός για αποφοίτους της Σχολής Επιμόρφωσης είναι Αντιπύραρχος.
Η σχολή πυροσβεστών δεν μετράει στο επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ και στο μέρισμα ΜΤΠΥ, γιατί δεν είχαν κρατηθεί εισφορές.
Εάν η αποφοίτηση από τη ΣΠΥΠΣ είναι μετά το 2002, λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές της ανωτέρω παρ. Α.6.


γ. Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την ημερομηνία ονομασίας σε Αρχιπυροσβέστη, ενώ για διαγραφή μετά το 2021 μετράει και η φοίτηση στο Τμήμα Σχολής Επιμόρφωσης (προαγωγή σε αξκό) –> Εμφάνιση πίνακα προαγωγών Απστων
Οι διοικητικές προαγωγές προκύπτουν από το ισχύον βαθμολόγιο προ και μετά το 2021 –> Βαθμολόγια Απστων σχολής


δ. Πυροσβέστες ΜΠΣ (μη παραγωγικής σχολής)

Εισάγονται μόνο οι μήνες ΣΠΥΠΣ και η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα –> Εμφάνιση πίνακα προαγωγών ΜΠΣ
Οι διοικητικές προαγωγές προκύπτουν από το ισχύον βαθμολόγιο προ και μετά το 2021 –> Βαθμολόγια Πυροσβεστών ΜΠΣ

Δ. Αποστρατευτικός βαθμός
Για διαγραφή μετά το 2019 η προαγωγή αποστρατείας επηρεάζει ελάχιστα τη δικαιούμενη σύνταξη (λιγότερο από 1 ευρώ), επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και επηρεάζεται ελάχιστα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002.
Ομοίως ο τελευταίος βαθμός δεν επηρεάζει ούτε το μέρισμα ΜΤΠΥ, ούτε το επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ, επειδή και τα δύο υπολογίζονται από μέσους όρους προηγουμένων ετών, οπότε ο τελευταίος διοικητικός βαθμός επηρρεάζει μόνο το κόστος αναγνώρισης χρόνου κατά την αποστρατεία (θητείας, ΑΕΙ, ΤΕΑΠΑΣΑ κλπ).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανανέωση εφαρμογών σύνταξης αστυνομικών

Ανανεώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης αστυνομικών με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Ειδικό μισθολόγιο Σ/Φ, νέο βαθμολόγιο, επικουρικά, επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής
1. Για πρώτη φορά ενσωματώθηκε το ειδικό μισθολόγιο που ισχύει για τα πρώτα 8 χρόνια υπηρεσίας των συνοριοφυλάκων / ειδικών φρουρών πριν από τη μετάταξή τους σε αστυφύλακες, όπου δεν υπάρχουν μισθολογικοί βαθμοί αλλά κλιμάκια που προκύπτουν από τον εκάστοτε βασικό μισθό αστυφύλακα με σταθερή αύξηση 2,1% ανά διετία (επιπλέον του ΕΧΥ).
2. Για χρόνο υπηρεσίας μετά το 2022, χρησιμοποιείται το νέο βαθμολόγιο (ΠΔ 82/2021) στις προελεύσεις όπου η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή (απόφοιτοι σχολής Αρχιφυλάκων, Αστφκες ΑΥ και ΜΑΥ).
3. Επανακαθορίστηκαν από μηδενική βάση οι υπολογισμοί των επικουρικών ΤΕΑΕΧ / ΤΕΑΥΑΠ και μερίσματος ΜΤΠΥ, τα οποία προκύπτουν από μέσους όρους αποδοχών προηγουμένων ετών (2002 έως 2014) και λογικά πρέπει τώρα να είναι αρκετά πιο ακριβή σε σχέση με το παρελθόν (το μέρισμα ΜΤΣ πάντα ήταν ακριβές).
4. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
5. Όσον αφορά την κατάταξη, οι υπολογισμοί ισχύουν για ονομασία αποφοίτων σχολών αστυνομίας μέχρι 31-12-2016, δηλαδή έτος εισόδου στη σχολή αξκών μέχρι 2012 και στη σχολή Αστυφυλάκων μέχρι το 2013, ώστε η ονομασία σε Υ/Β ή Αστυφύλακα να έχει γίνει μέχρι 31-12-2016 (λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου από 1-1-2017).
Για τα έτη φοίτησης σε παραγωγική σχολή μετά το 2002, οι αποδοχές σπουδαστή υπολογίζονται όπως ίσχυε με το παλιό μισθολόγιο (32% βασικού Υ/Β έως 2012 και 284 € από 2012 ~ 2016). Οπότε οι μειωμένες αποδοχές σχολής για 3 ή 4 έτη επηρεάζουν (μειώνουν) το μέσο όρο αποδοχών, άρα και τη μελλοντική δικαιούμενη σύνταξη ΕΦΚΑ σε σχέση με ονομασία πριν το 2002.

Β. Ελαχιστοποίηση πεδίων ανάλογα με υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα, ενώ δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πλέον το πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Ομοίως το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα / επικουρικό (έναρξη πληρωμής) εμφανίζεται μόνο για 12 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή μερίσματος & επικουρικού (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με προέλευση / έτος διαγραφής
1. Διαγραφή ή παραίτηση έως 30-6-2016 με παλιό ασφαλιστικό (τελευταίος μισθός)

Όλες οι προελεύσεις μέχρι 2016   (πατήστε εδώ)

Χρειάζεται μόνο ο τελευταίος διοικητικός και μισθολογικός βαθμός του παλιού μισθολογίου, με βάση τους οποίους υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα παλαιού συνταξιούχου (προ 2016)
Το ΕΧΥ (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) υπολογίζεται αυτόματα με βάση όλα τα στοιχεία (κατάταξη, θητεία κλπ).

2. Διαγραφή από 1-7-2016 με νέο ασφαλιστικό (μέσος όρος αποδοχών)

α. Αξκοί από ΣΑΕΑ ή μετάταξη ή διαγωνισμό / απόφοιτοι ΤΕΜΑ

Επειδή η διοικητική εξέλιξη αυτών των κατηγοριών δεν είναι σταθερή (εξαρτάται από την ύπαρξη οργανικών θέσεων και τις κρίσεις), συμπληρώνεται πίνακας προαγωγών ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια ο μέσος όρος αποδοχών από 2002 για τον καθορισμό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα συμπλήρωσης πίνακα προαγωγών
► Αξιωματικοί από αστυφύλακες (κατάταξη Αστφκα έως 1994 και μετά φοίτηση στη σχολή αξκών) πρέπει να  εισάγουν στον πίνακα προαγωγών το χρόνο από την κατάταξη μέχρι την ονομασία σε αξκό –> Μετάταξη Αστφκα σε Αξκό
► Απόφοιτοι ΑΕΙ που διορίζονται με διαγωνισμό επιλέγουν [ΑΕΙ-Πρόσληψη –> ΝΑΙ], όπου μετρούν 2 επιπλέον έτη στο ΕΧΥ μέχρι το 2016, ενώ παράλληλα ο χρόνος ΑΕΙ μετράει και διοικητικά και μισθολογικά –> Πρόσληψη αξκού με διαγωνισμό


β. Απόφοιτοι σχολής Αρχιφυλάκων

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή και για το λόγο αυτό χρειάζεται μόνο η ημερομηνία αποφοίτησης από τη σχολή Αρχφκων και εάν υποβλήθηκε αίτηση για προαγωγή σε αξκό (Υ/Β) –> Πίνακας προαγωγών Σχολής Αρχιφυλάκων
► Οι προαγωγές προκύπτουν από το αντίστοιχο βαθμολόγιο πριν και μετά το 2022 –> Βαθμολόγιο με σχολή Αρχφκων


γ. Αστυφύλακες ΑΥ / ΜΑΥ

Για διαγραφή μετά το 2022 εμφανίζεται πρόσθετο πεδίο ΝΑΙ/ΟΧΙ αίτησης για προαγωγή σε Υ/Β (ΑΥ) ή Ανθμο (ΜΑΥ), ενώ η αυτόματα υπολογιζόμενη διοικητική εξέλιξη εμφανίζεται για επαλήθευση  –> Πίνακας προαγωγών Αστυφυλάκων ΑΥ / ΜΑΥ
► Οι διοικητικοί βαθμοί ΑΥ υπολογίζονται με το αντίστοιχο βαθμολόγιο πριν & μετά το 2022 –> Βαθμολόγιο Αστφκων ΑΥ
► Ομοίως εφαρμόζεται η αντίστοιχη εξέλιξη για προέλευση ΜΑΥ και Σφ/ΜΑΥ –> Βαθμολόγιο Αστφκων ΜΑΥ


δ. Πρώην Σ/Φ & Ε.Φ. με Σχ.Αρχφκων ή ΜΑΥ

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. Γ.2.β / γ κατά περίπτωση, όπως ισχύουν για τους αστυφύλακες.
Οι αποδοχές των Σ/Φ για τα πρώτα 8 χρόνια (μέχρι τη μετάταξη σε αστφκες) υπολογίζονται με μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) όπως περιγράφεται στην παρ. Α.1 ανωτέρω, ενώ μετά το 2017 με την κατηγορία κλιμακίων Γ του νέου μισθολογίου.

Δ. Αποστρατευτικός βαθμός
Για διαγραφή μετά το 2019 η προαγωγή αποστρατείας επηρεάζει ελάχιστα τη δικαιούμενη σύνταξη (λιγότερο από 1 ευρώ), επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και επηρεάζεται ελάχιστα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002.
Για προέλευση τ.Χ/Φ ο αποστρατευτικός βαθμός χρειάζεται μόνο για τον καθορισμό του μερίσματος ΜΤΣ (και του ΒΟΕΑ).
Όμως για τους αστυνομικούς τ.ΑΠ ο τελευταίος βαθμός δεν επηρεάζει ούτε το μέρισμα ΜΤΠΥ, ούτε το επικουρικό ΤΕΑΥΑΠ, επειδή και τα δύο υπολογίζονται με βάση μέσους όρους προηγουμένων ετών, οπότε ο τελευταίος διοικητικός βαθμός χρειάζεται μόνο για τον καθορισμό του κόστους αναγνώρισης χρόνου κατά την αποστρατεία (θητείας, ΑΕΙ, ΤΕΑΠΑΣΑ κλπ).

Ε. Αφαίρεση χρόνου σχολής από μέρισμα και επικουρικό
Ασφάλιση τ.Χ/Φ: Μέχρι το 2008 δεν γινόταν κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ για τη σχολή αστυνομίας και για το λόγο οι μήνες (αρχικής) σχολής αφαιρούνται από τα έτη ασφάλισης ΜΤΣ για αποφοίτηση μέχρι το 2008.
Ομοίως αφαιρούνται οι μήνες σχολής από το χρόνο ασφάλισης στο επικουρικό ΤΕΑΕΧ, ενώ προστέθηκε νέο πεδίο αναγνώρισης σχολής για τις περιπτώσεις που έγινε αναγνώριση παλαιότερα ή για κατάταξη μετά το 1995.

Ασφάλιση τ.ΑΠ: Ο χρόνος (αρχικής) σχολής αφαιρείται σε κάθε περίπτωση από τα έτη ασφάλισης μερίσματος ΜΤΠΥ.
Ομοίως αφαιρούνται οι μήνες σχολής από το χρόνο ασφάλισης στο επικουρικό ΤΕΑΥΑΠ, ενώ προστέθηκε νέο πεδίο αναγνώρισης σχολής για τις περιπτώσεις που έγινε αναγνώριση παλαιότερα ή για κατάταξη μετά το 1995.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ν.4670/20 και αναλύσεις συντάξεων ΕΦΚΑ 2022

Α. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν από τον ΕΦΚΑ οι νέες αναλύσεις συντάξεων με βάση το Ν.4670/20, ο οποίος αύξησε τα ποσοστά αναπλήρωσης για πάνω από 30 συντάξιμα έτη.
Με βάση μηνιαίες αναλύσεις συναδέλφων υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις περιπτώσεις αρνητικής προσωπικής διαφοράς, όταν δηλαδή η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2022 είναι μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, οι οποίες οφείλονταν στις κάτωθι αιτίες:

1. Οι περισσότερες περιπτώσεις αρνητικής προσωπικής διαφοράς αφορούν ανώτατους αξκούς με πολλά χρόνια υπηρεσίας, στους οποίους πιθανότατα έχει απονεμηθεί μεγαλύτερος βαθμός αποστρατείας μετά από δικαστική προσφυγή.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέρισμα υπολογίζεται με το μικρότερο βαθμό της αρχικής αποστρατείας, γεγονός που επηρεάζει την κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη και κατά συνέπεια την προσωπική διαφορά και για το λόγο αυτό προστέθηκε στις σελίδες ΓΕΣ και ΓΕΑ νέο πεδίο [Προσφυγή] –> Απονομή βαθμού μετά από δικαστική προσφυγή
που ενεργοποιείται σε ανώτατους βαθμούς με αποστρατεία λόγω κρίσεων και μειώνει τα μερίδια των μερισμάτων.
2. Η τελική αρνητική προσωπική διαφορά δεν προκύπτει από τη σύγκριση [ΕΦΚΑ 2022 – ΓΛΚ 2016] όπως γινόταν στο site, αλλά υπολογίζεται μία επιπλέον προσωπική διαφορά [ΕΦΚΑ 2022 – ΕΦΚΑ 2019], η οποία προστίθεται στην προϊσχύουσα προσωπική διαφορά [ΕΦΚΑ 2019 – ΓΛΚ 2016] που εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως γινόταν πριν το Ν.4670/20.
3. Στη συνέχεια η τελική αρνητική προσωπική διαφορά ανάγεται σε όρους ακαθάριστης σύνταξης στον κάτω πίνακα των μηνιαίων αναλύσεων ΕΦΚΑ, διαδικασία που υπέδειξε σωστά ο συνάδελφος GEORGIOSP μεγιστοποιώντας την ακρίβεια των υπολογισμών.

Β. Σήμερα ανέβηκαν νέες εκδόσεις των σελίδων υπολογισμού σύνταξης στρατιωτικών (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ), όπου η διαφορά μεταξύ εφαρμογών και ΕΦΚΑ κυμαίνεται συνήθως από 0 έως 2 λεπτά του ευρώ και σε ειδικές περιπτώσεις περισσότερο.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης της σύνταξης 2022 σε σχέση με το 2019, η οποία ισχύει όταν υπάρχουν πάνω από 45 συντάξιμα έτη (με πολλά διπλά εξάμηνα), όπου η διαφορά με τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε λίγα ευρώ αντί για λεπτά!
πίνακας Ε διοικητικής εξέλιξηςΣτο διπλανό παράδειγμα σημειώνονται τα ποσά που υπολογίζουν οι εφαρμογές στο site σε σχέση με τον τρόπο αναγραφής στο νέο μηνιαίο ενημερωτικό του ΕΦΚΑ.
α. Η πρώτη στήλη ΓΛΚ της εφαρμογής αντιστοιχεί στην πρώτη στήλη του επάνω πίνακα της ανάλυσης.
β. Η δεύτερη στήλη ΕΦΚΑ της εφαρμογής αντιστοιχεί στον κάτω δεξιά πίνακα της μηνιαίας ανάλυσης.
γ. Το ποσό [Αύξηση] ή [Μείωση] είναι η συνολική προσ. διαφορά Ν.4670 στον τρίτο πίνακα του ΕΦΚΑ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναβάθμιση εφαρμογών σύνταξης στρατιωτικών

Ανανεώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ για στρατιωτικούς, με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Επέκταση επιτρεπόμενων περιόδων κατάταξης – διαγραφής
1. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
2. Αντίστοιχα γίνεται υπολογισμός για κατάταξη ΕΠΟΠ ή ορκωμοσία αποφοίτων παραγωγικών σχολών μέχρι 31-12-2016.
Για φοίτηση σε παραγωγική σχολή μετά το 2002, οι αποδοχές σπουδαστή υπολογίζονται με την προβλεπόμενη αποζημίωση όπως ίσχυε με το παλιό μισθολόγιο (15% βασικού Ανθλγού ή Λοχία + επίδομα εξομάλυνσης). Επομένως οι μικρές αποδοχές των σπουδαστών επηρεάζουν (μειώνουν) το μέσο όρο αποδοχών, άρα και τη μελλοντική δικαιούμενη σύνταξη ΕΦΚΑ.
Επιτρέπεται έτος εισόδου σε ΑΣΣΥ μέχρι 2014, σε ΑΣΕΙ μέχρι 2012 και στη ΣΣΑΣ μέχρι 2010, ώστε η ονομασία σε Λοχία ή Ανθλγό να έχει γίνει μέχρι 31-12-2016 (λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου από 1-1-2017).

Β. Ελαχιστοποίηση συμπλήρωσης πεδίων ανάλογα με τα υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα, ενώ δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πλέον το πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα (έναρξη πληρωμής μερίσματος) εμφανίζεται μόνο για 10 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή των μερισμάτων (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Αποστρατευτικοί βαθμοί Ν.2439/96 ή Ν.3883/10 (με συνδρομή από συνάδελφο GEORGIOSP)
Κατά την αποστρατεία αξκών προβλέπεται απονομή προαγωγής αποστρατείας υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Από βαθμό Συνταγματάρχη και άνω ο ελάχιστος χρόνος για προαγωγή αποστρατείας είναι 1 έτος –> Άρθρο 32 Ν.3883/10
2. Για αξκούς ΑΣΕΙ με κατάταξη μέχρι 1987 – άρθρο 5 παρ. 1 Ν.2439/96 –> Ελάχιστοι χρόνοι προαγωγής ΑΣΕΙ ως 1987
3. Για αξκούς ΑΣΣΥ με κατάταξη μέχρι 1990 – άρθρο 5 παρ. 8 & 9  Ν.2439/96 –> Ελάχιστοι χρόνοι προαγωγής ΑΣΣΥ ως 1990
4. Για αξκούς ΑΣΕΙ με κατάταξη από 1988 – άρθρο 27 παρ. 3 Ν.3883/10 –> Ελάχιστοι χρόνοι προαγωγής ΑΣΕΙ από 1988
5. Για αξκούς ΑΣΣΥ με κατάταξη από 1991 – άρθρο 27 παρ. 4 Ν.3883/10 –> Ελάχιστοι χρόνοι προαγωγής ΑΣΣΥ από 1991

Οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν εάν συμπλήρωσαν τον ελάχιστο χρόνο στον φέροντα βαθμό για να δικαιούνται προαγωγή αποστρατείας, ώστε να εισάγουν τον κατάλληλο διοικητικό βαθμό στον πίνακα Α –> Παράδειγμα χωρίς προαγωγή
► Σημειώνεται ότι η προαγωγή αποστρατείας δεν επηρεάζει τη δικαιούμενη σύνταξη επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και ουσιαστικά δεν αλλάζει ο μέσος όρος αποδοχών, αλλά επηρεάζεται μόνο το μέρισμα (και το εφάπαξ).

Δ. Στρατός ξηράς και προσμέτρηση σχολής στο ΜΤΣ
Στο στρατό ξηράς μέχρι και το 2008 δεν κρατούνταν εισφορές υπέρ ΜΤΣ για τη διάρκεια της παραγωγικής σχολής, οπότε ο χρόνος ασφάλισης για μέρισμα ήταν μικρότερος από τα έτη υπηρεσίας και στην εφαρμογή υπάρχουν οι κάτωθι υποπεριπτώσεις:
1. Για διαγραφή μέχρι 2016 (παλιοί συνταξιούχοι) επειδή δεν συμπληρώνεται πίνακας προαγωγών, ο χρόνος σχολής (σε μήνες) εισάγεται στον πρώτο πίνακα, ώστε να αφαιρεθεί από το χρόνο ασφάλισης ΜΤΣ.
Εάν δεν αναγνωρίστηκε η σχολή στο ΜΤΣ επιλέγετε ΟΧΙ στο πεδίο αναγνώρισης –> Εισαγωγή σχολής για διαγραφή έως 2016
2. Για διαγραφή μετά το 2017 (νέοι συνταξιούχοι) συμπληρώνεται πάντα ο πίνακας προαγωγών και εκεί εισάγεται ο χρόνος σχολής (σε μήνες) για να αφαιρεθεί από το χρόνο ασφάλισης ΜΤΣ.
Εάν δεν αναγνωρίστηκε η σχολή στο ΜΤΣ επιλέγετε ΟΧΙ στο πεδίο αναγνώρισης –> Εισαγωγή σχολής για διαγραφή από 2017
3. Για αποφοίτηση μετά το 2009 δεν συμπληρώνονται οι μήνες σχολής, διότι κρατήθηκαν αυτόματα οι σχετικές εισφορές ΜΤΣ από την υπηρεσία και ο χρόνος σχολής μετράει και στο ΜΤΣ (πέραν της σύνταξης) –> Ορκωμοσία μετά το 2009

Ε. Πίνακας προαγωγών
1. Στους ΕΜΘ και τους ΕΠΟΠ η διοικητική και μισθολογική εξέλιξη καθορίζεται αυτόματα (και με το παλιό και με το νέο μισθολόγιο), ενώ οι υπολογιζόμενοι διοικητικοί βαθμοί εμφανίζονται στον πίνακα προαγωγών –> Διοικητικές προαγωγές ΕΜΘ / ΕΠΟΠ
2. Για αποφοίτους παραγωγικών σχολών (ΑΣΣΥ και ΑΣΕΙ) ισχύουν τα κάτωθι:
α. Παλιοί ασφαλισμένοι με διαγραφή προ 2016: Εισάγουν μόνο τον τελευταίο διοικητικό και μισθολογικό βαθμό, με βάση τον οποίο υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Παλιοί / Σύνταξη με τελευταίο βαθμό
β. Παλιοί ασφαλισμένοι με διαγραφή από 2017: Συμπληρώνουν τον πίνακα προαγωγών για να υπολογιστεί ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 μέχρι τη διαγραφή –> Παλιοί / Σύνταξη με μέσο όρο
γ. Νέοι ασφαλισμένοι (όλοι): Συμπληρώνουν τον πίνακα προαγωγών, διότι η παλιά σύνταξη ΓΛΚ προ 2016 προκύπτει από το μέσο όρο τελευταίας πενταετίας, ενώ η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ από το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002 –> Νέοι / Σύνταξη με μέσο όρο

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αλλαγή τρόπου εισαγωγής πρόσθετης τριετίας

Α. Όπως περιγράφεται στην παρ. Β.6 εδώ: Θεμελίωση σύνταξης με παραίτηση
η προαιρετική πρόσθετη τριετία προβλέπεται μόνο για συμπλήρωση ακριβώς 40 συντάξιμων ετών (ούτε ημέρα παραπάνω) και μόνο για υποβολή αίτησης αποστρατείας (παραίτηση), κατάταξη μέχρι 31-12-1995 και θεμελίωση με 40ετία.
Αυτό σημαίνει ότι η τριετία δεν ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Κατάταξη μετά το 1996.
2. Κατάταξη μέχρι το 1995 αλλά θεμελίωση μέχρι 31-12-2014 με τις παλιές διατάξεις.
3. Αυτεπάγγελτη αποστρατεία (όριο ηλικίας, κρίσεις, ανικανότητα).
4. Ύπαρξη λιγότερων από 37 ή περισσότερων από 40 συντάξιμων ετών από άλλες αιτίες.

Β. Ακριβώς επειδή η δυνατότητα χρήσης της τριετίας έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση αναγνώρισης λογικά θα εξετάζεται από τον ΕΦΚΑ κατά την αποστρατεία και όχι πριν, ώστε να προστατευθούν οι ενδιαφερόμενοι από απώλεια χρημάτων!
Παρακάτω παρατίθενται μερικά παραδείγματα τι θα γινόταν εάν ο ΕΦΚΑ επέτρεπε την πρόωρη εξόφληση της τριετίας:
1. Εάν ο ενδιαφερόμενος υπηρετούσε τελικά πάνω από 32 έτη (πχ. 33,5 έτη + 5ετία = 38,5), τότε θα χρησιμοποιούνταν μόνο 1,5 χρόνος για συμπλήρωση 40ετίας και τα υπόλοιπα χρήματα της αναγνώρισης θα χάνονταν.
2. Εάν υποβαλόταν παραίτηση ακριβώς στα 32 έτη (+5ετία +3ετία = 40) πάλι θα χάνονταν χρήματα, διότι μέχρι τη διαγραφή πάντα περνά κάποιο χρονικό διάστημα (πχ. 3 μήνες) και χωρίς την τριετία θα συμπληρώνονταν 37 έτη και 3 μήνες συντάξιμα, άρα θα χρησιμοποιούνταν μόνο δύο έτη και 9 μήνες για συμπλήρωση 40ετίας, οπότε θα χάνονταν οι εισφορές 3 μηνών.
3. Εάν προέκυπτε αυτεπάγγελτη αποστρατεία που δεν είχε προβλεφθεί (λόγω κρίσεων ή ορίου ηλικίας ή ανικανότητας), τότε θα χάνονταν όλα τα χρήματα της αναγνώρισης στο σύνολό τους.

Άρα ασχέτως του χρόνου υποβολής της αίτησης αναγνώρισης τριετίας, η μόνη λογική διαδικασία είναι να εξεταστεί η αίτηση από τον ΕΦΚΑ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης μετά τη διαγραφή, διότι μόνο τότε μπορεί να υπολογιστεί ο ακριβής απαιτούμενος χρόνος για συμπλήρωση 40ετίας.
Πχ. με συντάξιμο χρόνο χωρίς τριετία 33,25 + 5ετία = 38,25 έτη, θα αναγνωριστούν μόνο 1,75 έτη (= σύνολο 40,00 έτη).
Αντίστοιχα δεν θα ληφθεί υπόψη η αίτηση εάν η αποστρατεία είναι αυτεπάγγελτη ή υπάρχουν πάνω από 40 συντάξιμα έτη.

Γ. Λόγω των ανωτέρω άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής της τριετίας στις εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης και πλέον δεν γίνεται επιλογή αριθμού ετών τριετίας όπως παλιά (0 ~ 3), αλλά επιλογή αναγνώρισης ή όχι της 3ετίας χωρίς διάρκεια.
Η εφαρμογή υπολογίζει την ακριβή διάρκεια που απαιτείται για συμπλήρωση 40 ετών με βάση την ημερομηνία διαγραφής που εισάγει ο χρήστης, ενώ το κόστος αναγνώρισης αφορά μόνο το αναγκαίο τμήμα 3ετίας  –> Προσθήκη τμήματος τριετίας
Εάν δεν προκύπτει θεμελίωση (ακόμη και με την 3ετία) δεν υπολογίζεται σύνταξη –> Ανάγκη αναβολής διαγραφής
και τότε θα πρέπει να μετατοπιστεί η ημερομηνία διαγραφής μέχρι να συμπληρωθούν 40 συντάξιμα έτη.

Με την επιλογή [ΕΦΚΑ] εμφανίζονται στην εφαρμογή όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δηλαδή το τμήμα τριετίας (σε έτη) που πρέπει να αναγνωριστεί, καθώς και το κόστος με βάση το τελευταίο μισθό κατά τη διαγραφή.
Εάν η αίτηση γίνει νωρίτερα από την αποστρατεία, το κόστος ανά μήνα αναγνώρισης είναι το 20% του συνολικού ακαθάριστου μισθού κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Βελτίωση εφαρμογής εφάπαξ στρατιωτικών

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Μάιο 2016 με το Ν.4387/16 επήλθε σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ όλων των ταμείων, όπως αναλύθηκε στο σχετικό άρθρο εκείνης της περιόδου: Αίσιο τέλος στο θρίλερ του εφάπαξ
Με τις νέες διατάξεις το ποσό του εφάπαξ για διαγραφή μετά το 2015 αποτελείται από 2 τμήματα:
1. Το τμήμα Α υπολογίζεται από τις ασφαλιστέες αποδοχές τελευταίου μήνα επί τα έτη ασφάλισης μέχρι και το 2014.
2. Το τμήμα Β είναι το άθροισμα των εισφορών εφάπαξ που κρατήθηκαν για τα έτη από το 2015 έως τη διαγραφή.

Β. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθώς έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το 2015, χρειάζονται πλέον αναλυτικά στοιχεία μισθολογικής εξέλιξης προκειμένου να υπολογιστούν σωστά οι κρατήσεις εφάπαξ του τμήματος Β σε βάθος χρόνου (που επιστρέφονται).
Τροποποιήθηκε η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών (ΕΛΟΑΣ-Ν-Α) και επήλθαν οι κάτωθι βελτιώσεις:
1. Ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2016.
2. Ισχύει για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 και μετά την 1-8-2012 (λόγω αλλαγής μισθολογίου).
3. Για προέλευση παραγωγικής σχολής (αξκων – υπξκων) απαιτείται η εισαγωγή των ετών υπηρεσίας ανά βαθμό.
4. Για προέλευση ΕΜΘ – ΕΠΟΠ η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα και εμφανίζεται πλέον στη σελίδα.
5. Από τη διοικητική εξέλιξη υπολογίζονται οι εισφορές εφάπαξ, για το 2015~16 με το παλιό μισθολόγιο και από 2017 με το νέο.

Γ. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
1. Ο χρόνος θητείας μετράει για τον καθορισμό του ΕΧΥ και των μισθολογικών προαγωγών (και για τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου), αλλά δεν μετράει στα έτη ασφάλισης εφάπαξ, δηλαδή θεωρείται ότι δεν πληρώθηκαν εισφορές εφάπαξ για τη θητεία.
2. Το πεδίο “Πρόσληψη με ΑΕΙ (έτη)” αφορά μόνο πτυχιούχους ΑΕΙ που προσλήφθηκαν με διαγωνισμό και λαμβάνεται υπόψη για το ΕΧΥ και τις διοικητικές προαγωγές, αλλά όπως και η θητεία δεν μετράει ως χρόνος ασφάλισης.
3. Για τον υπολογισμό των τόκων της προκαταβολής εφάπαξ, μέχρι και το 2020 χρησιμοποιούνται τα επιτόκια όπως καθορίστηκαν από τα ταμεία (κυμαίνονται από 1,5 μέχρι 5% ανά έτος), ενώ για μελλοντικούς τόκους μετά το 2021 χρησιμοποιείται επιτόκιο 2%.
4. Κανονικά προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή των εισφορών με το “συντελεστή συσσώρευσης” που εξαρτάται από τα ετήσια έσοδα / έξοδα των ταμείων, όμως ο συντελεστής αυτός δεν ανακοινώνεται από τα ταμεία και στην εφαρμογή δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ενδεικτικά στον ΕΛΟΑΑ ο συντελεστής συσσώρευσης για το έτος 2015 είναι 0%, για το 2016 είναι 0,6% και για το 2018 είναι 0,1%.

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΜΘ
Στους ΕΜΘ προβλέπονται πρόσθετες εισφορές 2% για αναγνώριση της αρχικής 5ετίας (πρώην ασφάλιση ΙΚΑ), παρά το γεγονός ότι είχαν παρακρατηθεί τότε εισφορές εφάπαξ, όμως τελικά κάθε ταμείο αντιμετώπισε διαφορετικά αυτή την υποχρέωση.
ΕΛΟΑΣ: Για κατάταξη μετά την 1-1-1993 έχουν γίνει ήδη οι σχετικές κρατήσεις από τη μισθοδοσία (δεν υπάρχει καμία οφειλή).
Για κατάταξη μέχρι 31-12-1992 δόθηκε η δυνατότητα για σταδιακή εξόφληση της οφειλής από το μισθό υποβάλλοντας σχετική αίτηση, αλλιώς η αναγνώριση γίνεται αυτόματα από το ταμείο κατά την αποστρατεία και παρακρατείται η οφειλή από το εφάπαξ.
Στο “Εφάπαξ ΓΕΣ” υπάρχει σχετικό πεδίο [Εξόφληση 5ετίας], ώστε αντίστοιχα να αφαιρείται ή όχι η πρόσθετη εισφορά 2%.
ΕΛΟΑΝ: Η αναγνώριση γίνεται αυτόματα από το ταμείο κατά την αποστρατεία και παρακρατείται η οφειλή από το εφάπαξ.
Το 2003 είχαν παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία εισφορές μόνο 2 μηνών για το ίδιο θέμα, οπότε οι οφειλόμενες πρόσθετες εισφορές 2% υπολογίζονται για 58 αντί για 60 μήνες (= 5ετία).
ΕΛΟΑΑ: Η αναγνώριση δεν γίνεται αυτόματα από το ταμείο κατά την αποστρατεία και απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο όταν είναι ακόμη εν ενεργεία, αλλιώς η αρχική 5ετία δεν λαμβάνεται υπόψη στο εφάπαξ.
Στο “Εφάπαξ ΓΕΑ” υπάρχει πεδίο [Αναγνώριση 5ετίας] και εάν δεν υποβληθεί αίτηση τότε δεν αφαιρούνται πρόσθετες εισφορές 2%, αλλά αφαιρούνται 5 έτη από τα συνολικά έτη ασφάλισης προ 2014 και το ακαθάριστο εφάπαξ μειώνεται περίπου 12.000 €.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εφάπαξ με νέο βαθμολόγιο Αστυνομίας (ΠΔ 82/21)

Πρόσφατα με το Π.Δ. 82/2021 έγιναν παρεμβάσεις στο βαθμολόγιο των αστυνομικών, με μειώσεις στα αναγκαία έτη για λήψη επόμενου βαθμού και καθορισμό μεγαλύτερου αποστρατευτικού βαθμού για αρκετές κατηγορίες προσωπικού.
Δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή εφάπαξ Αστυνομίας με πολλές βελτιώσεις (ιδιαίτερα για νέους ασφαλισμένους) και προσαρμογή των δεδομένων στις νέες διατάξεις για διαγραφή μετά το Δεκέμβριο 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

α. Τα εφάπαξ ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ εξαρτώνται από τον αποστρατευτικό βαθμό και τις εισφορές ανά έτος μετά το 2015.
β. Το εφάπαξ ΤΠΔΥ εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013 και τις εισφορές ανά έτος μετά το 2014.
γ. Για παλαιούς ασφαλισμένους οι εισφορές εξαρτώνται μόνο από το βασικό μισθό (ή κλιμάκιο), ενώ για τους νέους εξαρτώνται από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές, οπότε οι νέοι ασφαλισμένοι πρέπει να συμπληρώνουν πρόσθετα πεδία για την οικογενειακή κατάσταση (ημ/νία γάμου, γέννησης τέκνων κλπ), διότι επηρεάζονται διάφορα επιδόματα (οικογενειακή παροχή, εξομάλυνσης με παλιό μισθολόγιο, ιδιαίτερων συνθηκών με νέο μισθολόγιο) –> Πρόσθετα πεδία νέων ασφ/νων
δ. Για αξκούς από Σχ.Αξκων ή ΤΕΜΑ, πρέπει να εισαχθεί η διοικητική εξέλιξη ανά έτος, διότι οι προαγωγές δεν γίνονται πάντα σε προκαθορισμένο χρόνο και επηρεάζονται από τις κρίσεις, την ύπαρξη οργανικών θέσεων κλπ.
ε. Για όλους τους υπόλοιπους (Σχολή Αρχφκων – ΑΥ – ΜΑΥ) γίνεται αυτόματος υπολογισμός της διοικητικής εξέλιξης, της μισθοδοσίας ανά έτος αλλά και του αποστρατευτικού βαθμού, με βάση τα έτη υπηρεσίας, την αποφοίτηση από τη σχολή Αρχφκων, τυχόν υποβολή αίτησης για προαγωγή σε αξκό (ΑΥ) ή Ανθμο (ΜΑΥ) και τέλος την αιτία λήψης εφάπαξ –> Αποστρατευτικός βαθμός (αυτόματα)


Α. Σχ. Αξκών (Αξιωματικοί κατηγορίας Α)
astynomia-axiomatikoi-sxolis► Πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας [Διοικητικές προαγωγές] με τα έτη σε κάθε διοικητικό βαθμό.
► Δεν εισάγονται στον πίνακα προαγωγών οι βαθμοί που απονέμονται μόνο για 1 μήνα πριν τη διαγραφή, ενώ ο τελευταίος βαθμός εισάγεται μόνο στο σχετικό πεδίο του πρώτου πίνακα (παράδειγμα αριστερά).
► Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν προέρχεται από παραγωγική σχολή αξκών αλλά έγινε αξκός κατηγορίας Α μεταγενέστερα, στον πίνακα προαγωγών εισάγεται εικονικός (μη πραγματικός) χρόνος φοίτησης στη σχολή αξκών, ώστε να υπολογιστεί σωστά το έτος ονομασίας σε αξκό (παράδειγμα αριστερά).


Β. Αξ. ΤΕΜΑ  (Αξιωματικοί κατηγορίας Β)
astynomia-axiomatikoi-tema► Πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας [Διοικητικές προαγωγές] με τα έτη σε κάθε διοικητικό βαθμό.
► Δεν εισάγονται στον πίνακα προαγωγών οι βαθμοί που απονέμονται μόνο για 1 μήνα πριν τη διαγραφή, ενώ ο τελευταίος βαθμός εισάγεται μόνο στο σχετικό πεδίο του πρώτου πίνακα (παράδειγμα αριστερά).
► Δεν χρειάζεται εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Αρχιφύλακα, ούτε της αποφοίτησης από τo ΤΕΜΑ, διότι όλοι οι χρόνοι προαγωγής προκύπτουν από τα έτη ανά βαθμό του πίνακα προαγωγών.


Γ.1. Σχ. Αρχφκων με προαγωγή σε αξκό  (υποβολή αίτησης για Υ/Β)
Α. Παλιές διατάξεις – διαγραφή μέχρι Νοέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ στα 26 έτη υπηρεσίας ή τουλάχιστον 22 έτη και 11 έτη Ανθυπαστυνόμου (όποιο έρθει πρώτο).
3. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 3 έτη (μέχρι 30-6-2019) ή 4 έτη (από 1-7-2019).
4.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Αστυνόμο Β’.
4.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή στον επόμενο βαθμό (Υ/Α ή Α/Β) με τουλάχιστον 1 έτος στον κατεχόμενο βαθμό.

Β. ΠΔ 82/21 – διαγραφή από Δεκέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ στα 9 έτη Ανθυπαστυνόμου (εκτός εάν έχει γίνει Υ/Β μέχρι Οκτ. 2021 με τις παλιές διατάξεις).
3. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 4 έτη.
4. Προαγωγή σε Αστυνόμο Β’ μετά από 3 έτη (η εφαρμογή υπολογίζει 5 έτη λόγω έλλειψης αντίστοιχων οργανικών θέσεων).
5.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Αστυνόμο Β’ (οι Υ/Β και Υ/Α) ή Αστυνόμο Α’ (οι Α/Β).
5.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή στον επόμενο βαθμό (Υ/Α ή Α/Β ή Α/Α) με τουλάχιστον 1 έτος στον κατεχόμενο βαθμό.


Γ.2. Σχ. Αρχφκων χωρίς προαγωγή σε αξκό  (μη υποβολή αίτησης)
Α. Παλιές διατάξεις – διαγραφή μέχρι Νοέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.

Β. ΠΔ 82/21 – διαγραφή από Δεκέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.
3.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ με τουλάχιστον 1 έτος στο βαθμό Ανθμου.


Δ. Αστυφύλακες ΑΥ  (Παλιές διατάξεις)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 15 έτη.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 25 έτη.
4. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.


Δ.1. Αστυφύλακες ΑΥ χωρίς προαγωγή σε αξκό  (ΠΔ 82/21 – μη υποβολή αίτησης)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 14 έτη.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 24 έτη.
4.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.
4.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ με τουλάχιστον 1 έτος στο βαθμό Ανθμου.


Δ.2. Αστυφύλακες ΑΥ με προαγωγή σε αξκό  (ΠΔ 82/21 – υποβολή αίτησης για Υ/Β)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 14 έτη.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 24 έτη.
4. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ μετά από 33 έτη.
5. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 37 έτη.
6.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Αστυνόμο Β’.
6.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή στον επόμενο βαθμό (Υ/Α ή Α/Β) με τουλάχιστον 1 έτος στον κατεχόμενο βαθμό.


Ε. Αστυφύλακες ΜΑΥ  (Παλιές διατάξεις)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 12 έτη υπηρεσίας.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 16 έτη υπηρεσίας.
3. Αποστρατεία με αίτηση και 33 έτη υπηρεσίας ή με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ .


Ε.1. Αστυφύλακες ΜΑΥ χωρίς προαγωγή σε Ανθμο  (ΠΔ 82/21 – μη υποβολή αίτησης)
Καμία αλλαγή – ισχύει η ανωτέρω παρ. Ε.


Ε.2. Αστυφύλακες ΜΑΥ με προαγωγή σε Ανθμο  (ΠΔ 82/21 – υποβολή αίτησης για Ανθμο)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 12 έτη υπηρεσίας.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 16 έτη υπηρεσίας.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 30 έτη.
4.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.
4.β. Αποστρατεία με αίτηση και 31 έτη υπηρεσίας (1 έτος ως Ανθμος) προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ .


ΣΤ. Σφ/Σχ.Αρχφ  (συνοριοφύλακες / ειδικοί φρουροί με σχολή Αρχιφυλάκων)
Η διοικητική εξέλιξη είναι ίδια με τις παρ. Γ.1 ή Γ.2 ανωτέρω, με τη διαφορά ότι ανήκουν στην κατηγορία Γ όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.


Ζ. Σφ/Ασ.ΜΑΥ   (συνοριοφύλακες / ειδικοί φρουροί μη ανακριτικοί υπάλληλοι)
Η διοικητική εξέλιξη είναι ίδια με τις παρ. Ε και Ε.1 ή Ε.2 ανωτέρω, με τη διαφορά ότι ανήκουν στην κατηγορία Γ όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.


ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
α. Στις περιπτώσεις αίτησης αποστρατείας θεωρούνται όλοι ευδοκίμως τερματίσαντες (βαθμολογία τουλάχιστον 6 ή 8 οι ανώτατοι).
β. Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω ανικανότητας απονέμεται ο επόμενος βαθμός από τον κατεχόμενο.
γ. Οι μήνες αρχικής σχολής (με την κατάταξη) δεν μετρούν στο εφάπαξ για έτος κατάταξης πριν από το 1994.
Εάν έχει γίνει αναγνώριση σχολής (πληρώθηκαν εισφορές εφάπαξ) τότε εισάγονται μήνες σχολής = 0 (μηδέν).
δ. Η προϋπηρεσία ΑΕΙ (σε έτη) επιλέγεται εφόσον το πτυχίο ήταν προσόν κατάταξης και μόνο εάν ο χρόνος σπουδών μετράει για διοικητικές προαγωγές. Εάν το ΑΕΙ απλά αναγνωρίστηκε για σύνταξη, τότε δεν επηρεάζεται το εφάπαξ και εισάγετε ΑΕΙ = 0 (μηδέν).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης