Κρατήσεις παλιάς σύνταξης ΓΛΚ και νέας ΕΦΚΑ

Πρόσφατα η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας απέστειλε έγγραφο στον ΕΦΚΑ υποστηρίζοντας ότι προσδιορίζονται λανθασμένα οι κρατήσεις στις περιπτώσεις αυξημένης νέας σύνταξης ΕΦΚΑ –> Παρέμβαση ΕΑΑΑ στον ΕΦΚΑ
Το θέμα προέκυψε όταν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι με αύξηση σύνταξης παρατήρησαν ότι οι κρατήσεις Ν.3865 και περίθαλψης υπολογίζονταν επί της συνολικής νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μείωση κατά 80% της αύξησης της σύνταξης.
Η παρανόηση οφείλεται στην ελλιπή κατανόηση της έννοιας της προσωπικής διαφοράς / αύξησης στη σύνταξη και στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα σημείο όπου ο ΕΦΚΑ έχει κάνει (παραδόξως;) σωστά τη δουλειά του!

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Στην περίπτωση αυξημένης νέας σύνταξης ΕΦΚΑ το σημείο κλειδί είναι ότι ως νέα σύνταξη θεωρείται η αναπροσαρμοσμένη (πλήρης) σύνταξη με βάση το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4387/16, την οποία θα λάβει ολοκληρωμένη ο δικαιούχος το έτος 2023.
Δηλαδή για να καθοριστεί η μείωση / αύξηση σύνταξης συγκρίνονται τα θεωρητικώς προβλεπόμενα (πλήρη) φορολογητέα ποσά της παλιάς και νέας σύνταξης, και όχι οι πραγματικά καταβαλλόμενες αποδοχές!
Τα φορολογητέα ποσά εξ’ ορισμού προκύπτουν μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων (και της περίθαλψης), υπολογιζόμενων επί της αρχικής ακαθάριστης σύνταξης, όπως γινόταν μέχρι σήμερα με τις κρατήσεις στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ.

1. Καθορισμός της προσωπικής διαφοράς (μικρότερη σύνταξη ΕΦΚΑ) σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά υπολογισμών:
α. Μικτή σύνταξη ΓΛΚ → κρατήσεις → περίθαλψη → φορολογητέο ποσό.
↕  (σύγκριση)
β. Μικτή σύνταξη ΕΦΚΑ → κρατήσεις → περίθαλψη → φορολογητέο → καθορισμός προσωπικής διαφοράς → φόρος → πληρωτέο.

2. Καθορισμός της αύξησης (μεγαλύτερη σύνταξη ΕΦΚΑ) σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά υπολογισμών:
α. Μικτή σύνταξη ΓΛΚ → κρατήσεις → περίθαλψη → φορολογητέο ποσό.
↕  (σύγκριση)
β. Μικτή σύνταξη ΕΦΚΑ → κρατήσεις → περίθαλψη → φορολογητέο → καθορισμός αύξησης → μείωση 80% → φόρος → πληρωτέο.

Β. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗΣ
Είναι πολύ εύκολο να γίνει παρανόηση για το ύψος των κρατήσεων σε περίπτωση αύξησης σύνταξης με πιθανότερες αιτίες τις κάτωθι:
1. Κατά την εφαρμογή του μισθολογίου 2017 όντως οι νέες κρατήσεις υπολογίστηκαν επί των μειωμένων πραγματικών αποδοχών.
Όμως στην εφαρμογή νέου μισθολογίου προβλεπόταν σύγκριση επί των ακαθάριστων ποσών μισθών για τον καθορισμό προσωπικής διαφοράς ή αύξησης, αλλά αντίθετα στις συντάξεις προβλέπεται σύγκριση των φορολογητέων ποσών μετά τις κρατήσεις.

kratiseis-sintaksis-efka2. Είναι λάθος επιλογή του ΕΦΚΑ να αναγράφεται η μείωση αύξησης πριν από τις κρατήσεις.
Στη διπλανή εικόνα παρατίθεται ο ισχύων (λανθασμένος) τρόπος αναγραφής της σειράς των υπολογισμών, σε σχέση με τη σωστή σειρά όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παρ. Α.2.β.
Εάν η μείωση αναγράφονταν στο τέλος δεν θα υπήρχε παρανόηση και η διαδικασία θα ήταν πιο σαφής.
Προσπάθησε βέβαια ο ΕΦΚΑ να προλάβει τυχόν παρερμηνείες αναγράφοντας το κείμενο:
“ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 4/5 ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, ΗΤΟΙ: ….” αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να εξηγηθεί μία τόσο περίπλοκη διαδικασία μόνο με μία φράση, όταν είναι δύσκολο να κατανοηθεί ακόμη και με ολόκληρο άρθρο!

Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ
Υπολογισμός νέας αυξημένης σύνταξης ΕΦΚΑ με τη διαδικασία της παρ. Α.2.β. (παράδειγμα ανωτέρω εικόνας):
1. Σύνταξη ΕΦΚΑ = 2.805,07 – 280,51 (ΕΑΣ 10%) = 2.524,56 – 151,47 (Περίθαλψη 6%) = 2.373,09 € (φορολογητέο ποσό νέας σύνταξης).
2. Αυτό το ποσό (2.373,09 €) συγκρίνεται με το φορολογητέο ποσό της παλιάς σύνταξης (1.872,09 €) και αφαιρείται το 80% της διαφοράς, άρα η τελική σύνταξη είναι 2.373,09 – 80% x (2.373,091.872,09) = 2.373,09 – 80% x 501,00 = 1.972,29 €.
3. Τελικά η αύξηση που δίνεται είναι 1.972,291.872,09 = 100,20 €, η οποία είναι το 20% της συνολικής αύξησης των 501,00 €.

Υπενθυμίζεται ότι στις ανωτέρω παρ. Α.2 και Β.2 συγκρίνονται τα θεωρητικώς προβλεπόμενα πλήρη φορολογητέα ποσά και αυτή η διαδικασία είναι ο μοναδικός τρόπος για να γίνει η σύγκριση των δύο συντάξεων όπως προβλέπει ο νόμος, με υπολογισμό όλων των κρατήσεων επί του μικτού (πλήρους) ποσού νέας σύνταξης.

Δ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Ο υπολογισμός των κρατήσεων επί των πραγματικών / μειωμένων αποδοχών δεν μπορεί να εφαρμοστεί από μαθηματικής άποψης, διότι προκύπτει ένας φαύλος κύκλος όπου το αποτέλεσμα προηγείται της αιτίας.
Πχ. στο ανωτέρω παράδειγμα η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ είναι 2.805,07  €.
Σε αυτό το στάδιο δεν γνωρίζουμε ακόμη τις πραγματικές αποδοχές, οι οποίες καθορίζονται μετά την αφαίρεση του 80% της αύξησης, η οποία αύξηση καθορίζεται από το φορολογητέο ποσό, το οποίο με τη σειρά του καθορίζεται μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, τις οποίες κρατήσεις όμως δεν μπορούμε να υπολογίσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές αποδοχές! (φαύλος κύκλος)

Από την άλλη, εάν μειωνόταν εκ των υστέρων οι κρατήσεις αναλογικά σε σχέση με τις πραγματικά καταβαλλόμενες αποδοχές (μόνο στο δεύτερο πίνακα), τότε θα αυξανόταν το φορολογητέο ποσό των πραγματικών αποδοχών και ο δικαιούχος στην περίπτωση αυτή θα λάμβανε αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό μεγαλύτερη από 20% της συνολικής διαφοράς που προβλέπεται από το νόμο.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πρόταση ένστασης κατά ενημερωτικού ΕΦΚΑ

Μετά τη νέα ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων ΕΦΚΑ τον Οκτώβριο, φαίνεται ότι συνεχίζει να ισχύει το θέμα με τη λανθασμένη χρήση του κατηργημένου μισθολογίου της 1-8-2012, το οποίο αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 μέχρι 13-11-2014 και περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. Β.3 του προηγούμενου άρθρου: Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ (παρ. Β.3)

Έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ένα υπόδειγμα ένστασης κατά του ενημερωτικού ΕΦΚΑ, σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του νόμου με βάση αποφάσεις δικαστηρίων. Η εν λόγω ένσταση μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε συνταξιούχο (όχι μόνο στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας), εάν αυτός θεωρεί ότι αδικείται λόγω αντισυνταγματικότητας τμημάτων του νόμου.

Αντίθετα στο παρόν άρθρο προτείνεται η υποβολή ένστασης που αφορά στο λανθασμένο τρόπο καθορισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, που οφείλεται σε υπολογιστικό λάθος λόγω χρήσης του κατηργημένου μισθολογίου της 1-8-2012.
Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα ένσταση αφορά αποκλειστικά όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 έως και 13-11-2014.

Α. Προτεινόμενο κείμενο ένστασης


“Ενίσταμαι κατά του ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019 που εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ, για τους παρακάτω λόγους:
α. Για τον καθορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης από τον ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκε ο συντάξιμος μισθός μου με βάση την αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη με αριθ. πρωτ. ______/201_ και ημερομηνία ___/___/201_, η οποία είχε εκδοθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μετά τη διαγραφή μου που έλαβε χώρα την ___/___/201_.

β. Ο εν λόγω συντάξιμος μισθός που χρησιμοποιήθηκε στην προαναφερθείσα αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη καθορίστηκε με βάση το μισθολόγιο στρατιωτικών που ίσχυσε από 1-8-2012 μέχρι 13-11-2014 (κατά το χρόνο διαγραφής μου), σύμφωνα με τις περιπτώσεις 31, 32 και 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (δεύτερο μνημόνιο).

γ. Όμως στη συνέχεια με το άρθρο 86 του Ν.4307/14 οι ανωτέρω μισθολογικές διατάξεις καταργήθηκαν από τότε που ίσχυσαν και θεσπίστηκε νέο μισθολόγιο στρατιωτικών με αναδρομική ισχύ από 1-8-2012 (πριν από τη διαγραφή μου).

δ. Λόγω της θέσπισης νέου μισθολογίου με το Ν.4307/14 αναδρομικά από 1-8-2012, αναπροσαρμόστηκαν οι συντάξιμες αποδοχές μου με την υπ’ αριθμόν ___________/14 πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της ___/___/2014, με ημερομηνία αποστολής ___/___/2015.

ε. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16, ο συντάξιμος μισθός για τον καθορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου.

Μετά τα παραπάνω αιτούμαι όπως εφαρμοστεί το άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16, δηλαδή για τον καθορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης ΕΦΚΑ να ληφθούν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές μου που αναγράφονται στην υπ’ αριθμόν ___________/14 τελευταία Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της ___/___/2014, διότι η εν λόγω πράξη υλοποιήθηκε με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου και ίσχυε κατά το χρόνο ψήφισης του Ν.4387/16.”


Το ανωτέρω κείμενο σε αρχείο text για συμπλήρωση στοιχείων ή/και διόρθωση –> enstoloi.net – Πρόταση ένστασης κατά ΕΦΚΑ
Εννοείται ότι μπορεί κάποιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει οτιδήποτε θεωρεί κατάλληλο, διότι η παρούσα πρόταση αφορά προσωπική άποψη περί του ορθού τρόπου υπόδειξης ενός λάθους στη διοίκηση.

Από την άλλη η παρούσα ένσταση έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ταυτόχρονα όμως είναι η μικρότερη δυνατή σε μέγεθος, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα κάποιος υπάλληλος να τη διαβάσει προσεκτικά και να την κατανοήσει, με την ελπίδα να την εξετάσει τελικά επί της ουσίας.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Συνταξιούχους
πατώντας στην επιλογή “Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης”.

Β. Θέμα με έτη Κονδύλη
Το θέμα με τα έτη Κονδύλη που αναλύθηκε στην παρ. Δ του προηγούμενου άρθρου είναι περισσότερο περίπλοκο για να στοιχειοθετηθεί, οπότε ίσως υπάρξει μελλοντικά κάποια αντίστοιχη πρόταση ένστασης.
Ο λόγος είναι ότι στην αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη αλλά και στην Πράξη Αναπροσαρμογής αναφέρονται ως συντάξιμες αποδοχές αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή μικρότερου μισθολογικού βαθμού από τον πραγματικό.
Η διαφαινόμενη αδικία ουσιαστικά θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί με επιχειρήματα προσωπικής ερμηνείας των νόμων με βάση την κοινή λογική, αλλά δεν μπορεί να στηριχθεί σε έγγραφα της διοίκησης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ

Με τη δημοσιοποίηση των νέων συντάξεων ΕΦΚΑ (εθνική + ανταποδοτική σύνταξη + προσωπική διαφορά), στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκε διαφορά σε σχέση με τα ποσά που υπολογίζονται στο enstoloi.net, η οποία αναλύεται παρακάτω.

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Η ανταποδοτική σύνταξη περιγράφεται στο άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16 –> Συντάξιμες αποδοχές παλαιών συνταξιούχων
Δηλαδή ο συντάξιμος μισθός των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων δεν είναι αυτός που ίσχυε κατά τη διαγραφή, αλλά λαμβάνεται υπόψη … όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου.

Η τελευταία αναπροσαρμογή συντάξιμων αποδοχών έλαβε χώρα με το Ν.4307/14 (50% αποκατάσταση μνημονιακών μειώσεων).
Στη συνέχεια το ΓΛΚ “με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου” επανακαθόρισε τις συντάξιμες αποδοχές και τη σύνταξη, αποστέλλοντας σχετικό επίσημο έγγραφο σε όλους τους αποστράτους την άνοιξη του 2015.
Άρα οι συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν την 12-5-2016 είναι αυτές που επανακαθορίστηκαν από το ΓΛΚ με το μισθολόγιο 2014.
Για το λόγο αυτό, σε όλες τις σελίδες υπολογισμού συντάξεων στο enstoloi.net χρησιμοποιούνται οι αναπροσαρμοσμένες συντάξιμες αποδοχές με το τελευταίο μισθολόγιο του 2014, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16.

Β. ΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΛΚ
Από ανάλυση στοιχείων συναδέλφων προέκυψε ότι ο ΕΦΚΑ δεν χρησιμοποίησε (όπως προβλέπεται) τον τελευταίο συντάξιμο μισθό “όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/16” και καθορίστηκε από το ΓΛΚ το 2015 (παρ. Α ανωτέρω), αλλά υπολόγισε το συντάξιμο μισθό σύμφωνα με 3 διαφορετικά μισθολόγια ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής!
Η άποψη του γράφοντος είναι ότι η ανωτέρω θεώρηση είναι λανθασμένη διότι δεν εφαρμόζει το άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16.

Τα συμπεράσματα προέκυψαν με τη βοήθεια του συναδέλφου GeorgiosP που βρήκε τα αναγκαία στοιχεία (συνταξιοδοτικές πράξεις και νέες συντάξεις ΕΦΚΑ) από συναδέλφους με διαφορετικά έτη διαγραφής και ανέλυσε διεξοδικά αρκετές περιπτώσεις νέων συντάξεων.
Γενικά φαίνεται ότι ισχύουν (χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρο) οι κάτωθι περιπτώσεις:

1. Διαγραφή μέχρι 31-12-2007 (σωστός υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός ΕΦΚΑ ταυτίζεται με τις επανακαθορισμένες συντάξιμες αποδοχές του ΓΛΚ έτους 2015 (σύμφωνα με το τελευταίο μισθολόγιο 2014), οπότε και η ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά συμφωνούν απόλυτα με τα αποτελέσματα στο site.

2. Διαγραφή από 1-1-2008 έως 31-7-2012 (λάθος υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός υπολογίστηκε με το αυξημένο μισθολόγιο 2008 που ίσχυε τότε με υψηλότερους βασικούς μισθούς & επιδόματα.
Ως αποτέλεσμα αυτές οι ανταποδοτικές συντάξεις ΕΦΚΑ είναι μεγαλύτερες από αυτές που υπολογίζονται στο site.
Μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη = μικρότερη προσωπική διαφορά, άρα νωρίτερη μελλοντική αύξηση λόγω πληθωρισμού.
Όμως αυτή η (μάλλον λανθασμένη) υλοποίηση του ΕΦΚΑ ωφελεί όσους διαγράφηκαν μέχρι 31-7-2011.

3. Διαγραφή από 1-8-2012 έως 13-11-2014 (λάθος υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός υπολογίστηκε με το μειωμένο μισθολόγιο της 1-8-2012 που ίσχυε εκείνη την περίοδο.
Όμως το μισθολόγιο της 1-8-2012 καταργήθηκε αναδρομικά από τότε που ίσχυσε (σαν να μην υπήρξε ποτέ), άρα οι συνταξιοδοτικές πράξεις που εκδόθηκαν με βάση αυτό το μισθολόγιο είναι άκυρες και για το λόγο αυτό επανακαθορίστηκαν από το ΓΛΚ το 2015!
Ως αποτέλεσμα αυτές οι ανταποδοτικές συντάξεις ΕΦΚΑ είναι μικρότερες από αυτές που υπολογίζονται στο site.
Μικρότερη ανταποδοτική σύνταξη = μεγαλύτερη προσωπική διαφορά, άρα καθυστερεί η μελλοντική αύξηση λόγω πληθωρισμού.
Αυτή η (σίγουρα λανθασμένη) υλοποίηση του ΕΦΚΑ αδικεί όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 έως 14-11-2014.

4. Διαγραφή μετά την 14-11-2014 (σωστός υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός ΕΦΚΑ ταυτίζεται με τις επανακαθορισμένες συντάξιμες αποδοχές του ΓΛΚ έτους 2015 (σύμφωνα με το τελευταίο μισθολόγιο 2014), οπότε και η ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά συμφωνούν απόλυτα με τα αποτελέσματα στο site.

Γ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
Για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη (και μετά η νέα σύνταξη και η προσωπική διαφορά) χρειάζονται μόνο 2 στοιχεία:
α. Τα συντάξιμα έτη, τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό του ΕΦΚΑ.
β. Οι συντάξιμες αποδοχές, οι οποίες ΔΕΝ αναγράφονται στο ενημερωτικό του ΕΦΚΑ.

Από τη στιγμή που δεν αναφέρονται στο ενημερωτικό οι συντάξιμες αποδοχές, είναι αδύνατος ο έλεγχος της ορθότητας των ποσών. Πολύ απλά δεν μπορεί να ελεγχθεί για τυχόν λάθος ένας πολλαπλασιασμός Α x Β, όταν δεν γνωστοποιείται το Β !
Αυτή η ουσιώδης έλλειψη ενημέρωσης για τις συντάξιμες αποδοχές μπορεί να προκαλέσει την υποβολή ενστάσεων ακόμη και προληπτικά, αφού κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος εάν αδικήθηκε ή όχι!

anaplirosi-xireias-70Η έλλειψη αυτή ειδικά στους αποστράτους αποδεικνύεται και από τη δημοσιοποίηση μίας νέας σύνταξης ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ στο άρθρο: ΕΘΝΟΣ / Συντάξεις-εκκαθαριστικά: Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ
όπου εκτός από το χρόνο υπηρεσίας αναγράφεται και ο συντάξιμος μισθός την 12-5-2016.
Στη διπλανή εικόνα φαίνεται ο εύκολος έλεγχος της ανταποδοτικής σύνταξης όταν αναγράφονται και τα δύο αναγκαία στοιχεία (έτη και αποδοχές).

Δ. ΑΔΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΕΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ
Όπως αναλύεται στην ερώτηση 3.4 στην ενότητα FAQ, η χρήση των ετών Κονδύλη από αξκούς εξ’ υπξκών σημαίνει ότι προστίθονταν ακόμη 3 έτη στο χρόνο υπηρεσίας, αλλά ταυτόχρονα μειωνόταν ο μισθολογικός βαθμός για τον καθορισμό της παλιάς σύνταξης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις σύμφερε αυτή η “ανταλλαγή” περισσότερων ετών έναντι μικρότερου βασικού μισθού (ερώτηση 3.5 στις FAQ) και το ΓΛΚ αφού υπολόγιζε και τα 2 ενδεχόμενα (με και χωρίς έτη Κονδύλη) επέλεγε τη συμφερότερη λύση για το δικαιούχο.

Τώρα όμως με το νέο ασφαλιστικό προέκυψε το εξής παράδοξο: Από τη μία δεν συνυπολογίζονται στη νέα σύνταξη τα 3 έτη Κονδύλη διότι δεν προβλέπονται στο Ν.4387/16, από την άλλη στις αποδοχές δεν λαμβάνεται υπόψη ο κανονικός μισθολογικός βαθμός αποστρατείας, αλλά ο μικρότερος μισθολογικός βαθμός που είχε επιλεγεί παλαιότερα επειδή τότε σύμφεραν τα έτη Κονδύλη!
Για την αποκατάσταση της αδικίας πρέπει να γίνει το αυτονόητο – να καθοριστεί η νέα σύνταξη με τα κανονικά συντάξιμα έτη (χωρίς προσαύξηση ετών Κονδύλη) και με τον κανονικό μισθολογικό βαθμό αποστρατείας που αναγράφεται στο ΦΔΜ της υπηρεσίας.

Αυτή η διευθέτηση πιθανόν να απαιτεί έκδοση εγκυκλίου ή ακόμη και νομοθετική ρύθμιση, αλλά είναι απόλυτα αναγκαία για την αποκατάσταση μίας σαφούς αδικίας, αφού καταργείται η θετική πλευρά μίας παλαιότερης ρύθμισης (η αύξηση των ετών υπηρεσίας) αλλά συνεχίζει να εφαρμόζεται μόνο η αρνητική πλευρά (η μείωση του μισθολογικού βαθμού).
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση για την αλλαγή του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας στη νέα σύνταξη.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Συνοπτικά οι 2 διαφοροποιήσεις (=λάθη κατά την άποψη του γράφοντος) στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ είναι οι κάτωθι:
1. Αντί να χρησιμοποιηθούν για όλους οι τελευταίες συντάξιμες αποδοχές έτους 2015 που επανακαθορίστηκαν από το ΓΛΚ όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16, χρησιμοποιήθηκαν αποδοχές με βάση τρία διαφορετικά μισθολόγια!
Η επιλογή αυτή δεν φαίνεται λογική διότι δεν εφαρμόζεται ενιαία για όλους ο ίδιος κανόνας (αναπροσαρμογή αποδοχών στο τελευταίο μισθολόγιο), ενώ η σειρά εφαρμογής μισθολογίων σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. Β είναι 2014 – 2008 – 2012 – 2014 !
Πέραν των ανωτέρω χρησιμοποιείται ένα μισθολόγιο (της 1-8-2012) που έχει καταργηθεί αναδρομικά από την ημέρα που ίσχυσε!
2. Προκύπτει αδικία στην ανταποδοτική σύνταξη όσων αξιωματικών έλαβαν τα έτη Κονδύλη, διότι η σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίστηκε χωρίς τα έτη Κονδύλη όπως προβλέπεται, αλλά με μείωση του βαθμού αποστρατείας που ΔΕΝ προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό!

ΥΓ. Είναι σχετικά εύκολο να ενημερωθούν οι σελίδες υπολογισμών στο site ώστε να συμφωνήσουν με τα αποτελέσματα του ΕΦΚΑ, όμως το θέμα δεν είναι να ταυτίζεται το enstoloi.net με τον ΕΦΚΑ, αλλά να διορθωθούν τα κακώς κείμενα (εάν υπάρχουν).
Εφόσον υπάρξει μελλοντική πληροφόρηση που να δικαιολογεί τους (φαινομενικά αλλοπρόσαλλους) υπολογισμούς του ΕΦΚΑ, εννοείται ότι θα τροποποιηθούν κατάλληλα όλοι οι υπολογισμοί στο site.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέοι φορολογικοί συντελεστές από το 2020

Μόλις χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα με συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη φορολογία από το 2020:
το ΒΗΜΑ: Η νέα φορολογική κλίμακα και τα νέα αφορολόγητα ποσά
Οι αλλαγές εμφανίζονται συγκεντρωτικά στον αντίστοιχο πίνακα του ανωτέρω άρθρου –> Αλλαγές στη φορολογία από 2020
Κανονικά στο site λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις μετά τη δημοσιοποίηση των αντίστοιχων νομοσχεδίων, αλλά το προαναφερθέν άρθρο περιέχει λεπτομέρειες και συγκεκριμένα ποσά που δεν είχαν δημοσιευτεί προηγουμένως, οπότε φαίνεται να είναι μία αρκετά “έγκυρη” (sic) δημοσιογραφική πληροφόρηση επί του προσχεδίου του αντίστοιχου νόμου.

Α. ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Από 0 ~ 10.000 € ποσοστό φόρου 9% (από 22%)
Από 10.001 ~ 20.000 € ποσοστό φόρου 22% (από 22%)
Από 20.001 ~ 30.000 € ποσοστό φόρου 28% (από 29%)
Από 30.001 ~ 40.000 € ποσοστό φόρου 36% (από 37%)
Από 40.001 και άνω € ποσοστό φόρου 44% (από 45%)

Β. ΝΕΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 12.000 €
Άγαμος / έγγαμος χωρίς τέκνα: μείωση φόρου 777 € = αφορολόγητο 8.633
Έγγαμος με 1 τέκνο: μείωση φόρου 810 € = αφορολόγητο 9.000
Έγγαμος με 2 τέκνα: μείωση φόρου 900 € = αφορολόγητο 10.000
Έγγαμος με 3 τέκνα: μείωση φόρου 1.120 € = αφορολόγητο 11.000
Έγγαμος με 4 τέκνα και άνω: μείωση φόρου 1.340 € = αφορολόγητο 12.000

Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Τα αφορολόγητα ποσά της ανωτέρω παρ. Β ισχύουν μόνο για εισόδημα μέχρι 12.000 €, διότι μετά λιγοστεύει η μείωση φόρου.
Μέχρι σήμερα προβλέπεται μικρότερη μείωση φόρου κατά 10 € ανά χιλιάδα εισοδήματος πάνω από τα 20.000 €, διάταξη που τροποποιείται ώστε από το 2020 μικραίνει η μείωση φόρου κατά 20 € ανά χιλιάδα εισοδήματος πάνω από τα 12.000 €.
Πχ. για εισόδημα αγάμου 17.500 € η μείωση φόρου από 777 € γίνεται 657 €, η οποία με φόρο 9% αντιστοιχεί σε αφορολόγητο 7.300 €.
Για όσους διαθέτουν 5 παιδιά και άνω δεν ελαττώνεται η μείωση φόρου πάνω από τις 12.000 € όπως στους υπόλοιπους.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
Η νέα φορολογία μειώνει αρκετά το φόρο σε εγγάμους με 3 παιδιά και άνω (από 15 ~ 40 € μηνιαίως ανάλογα με το εισόδημα), αλλά η μείωση είναι μικρότερη για αγάμους και εγγάμους μέχρι 2 τέκνα (από 5 ~ 15 € μηνιαίως), ενώ ειδικά για εγγάμους με 1 τέκνο άνω των 20.000 € δεν υπάρχει καμία μείωση φόρου (αντίθετα προκύπτει μία ελάχιστη αύξηση φόρου περίπου 0,5 € μηνιαίως).

Επειδή ο καθένας ενδιαφέρεται για τις δικές του αποδοχές και όχι για μέσους όρους που δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν, η νέα φορολογική νομοθεσία ενσωματώθηκε (πρόωρα) στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017” για τους μισθούς των εν ενεργεία στελεχών.
Επιλέγοντας ημερομηνία μετά το 2020 ο μηνιαίος φόρος υπολογίζεται με τα νέα φορολογικά δεδομένα, ενώ για ημερομηνίες μέχρι και το 2019 παρέμεινε ο ισχύων υπολογισμός προκειμένου να μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση των αποδοχών έτους 2019 και 1-1-2020.
Επισήμανση: Σύγκριση φορολογίας μπορεί να γίνει μόνο για όσους λαμβάνουν το 2019 πλήρες κλιμάκιο μισθού.
Όσοι λαμβάνουν τώρα μειωμένο κλιμάκιο δικαιούνται το πλήρες κλιμάκιο από 1-1-2020 λόγω ολοκλήρωσης του νέου μισθολογίου, οπότε στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να γίνει σύγκριση της φορολογίας διότι αυξάνεται ταυτόχρονα το φορολογητέο εισόδημα.

ΥΓ. Οι σελίδες σύνταξης θα ενημερωθούν με τα νέα ποσοστά φορολογίας έτους 2020 αρκετά αργότερα, καθώς επί του παρόντος αναμένεται η δημοσιοποίηση των μηνιαίων αναλυτικών σημειωμάτων και θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί σύγκριση και αξιολόγηση των επίσημων στοιχείων, σε σχέση με τα ποσά που υπολογίζονται στο site με την ισχύουσα φορολογία.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τι (δεν) αλλάζει το 2021 σε συντάξεις και εφάπαξ

Πρόσφατα υπήρξαν δημοσιεύματα σχετικά με την προβλεπόμενη αλλαγή της αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών μετά το 2021 με βάση το νέο δείκτη μεταβολής μισθών (ΔΜΜ), υποστηρίζοντας ότι θα επέλθει μεγάλη μείωση συντάξεων μετά την 1-1-2021.

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
Το θέμα είχε προκύψει ήδη από το 2017 (πηγή: “Ελεύθερος Τύπος”): Οι συντάξεις για όσους αποχωρήσουν έως το 2021
“Ο νόμος λέει ότι από το 2021 για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών που θα «μετρούν» για να βγει η τελική σύνταξη θα λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης μεταβολής μισθών και όχι ο δείκτης καταναλωτή που θα ισχύει για όσους συνταξιοδοτηθούν έως το 2020.
Αυτό σημαίνει ότι στις συντάξιμες αποδοχές θα ενσωματωθούν και πρόσθετες «αυτόματες» μειώσεις μισθών βάσει του μέσου όρου της μεταβολής των μισθών για το σύνολο της οικονομίας που θα προσδιορίσει η ΕΛΣΤΑΤ.”

Σχόλιο: Στο συγκεκριμένο άρθρο είναι αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι ο ΔΜΜ έτους 2021 θα είναι αρνητικός (μείωση μισθών).

Πριν από λίγες ημέρες ανακινήθηκε το ίδιο θέμα (πηγή: “Πρώτο Θέμα”): Συντάξεις: Για ποιους αλλάζουν τα όρια ηλικίας
“Από την 1η/1/2021, επίσης, μπαίνει σε εφαρμογή και άλλη μια ρήτρα που ψαλιδίζει συντάξεις και απορρέει από το νόμο Κατρούγκαλου. ……….. Αν, δηλαδή, η μεταβολή των μισθών στα έτη 2002-2020 είναι αρνητική κατά 3% τότε αυτό το -3% θα εφαρμόζεται στις αποδοχές όσων βγουν στη σύνταξη, ακόμη και αν οι δικοί τους μισθοί σημείωσαν αύξηση και όχι μείωση!”
Σχόλιο: Στο συγκεκριμένο άρθρο είναι αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι ο δείκτης μεταβολής μισθών αφορά το διάστημα 2002-2020.

Όπως γίνεται συνήθως, το κείμενο αναδημοσιεύτηκε αυτούσιο από δεκάδες site (κοινώς copy – paste) –> Google search
Ίδια είναι η άποψη εργατολόγων σύμφωνα με το σχόλιο: https://enstoloi.net/sxolia/epikerotita/comment-page-56/#comment-78457

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Ν.4387 που ψηφίστηκε το Μάιο 2016 προέβλεπε τη χρήση μέσου όρου αποδοχών από το 2002 και μετά για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Επίσης οι αποδοχές κάθε έτους προβλεπόταν να αναπροσαρμόζονται: “… κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.” –> Αρχικό άρθρο 8 Ν.4387/16
Όμως το 2016 δεν υπήρχε καν τέτοιος δείκτης υπολογιζόμενος από την ΕΛΣΤΑΤ και το 2017 αντικαταστάθηκε ο (ανύπαρκτος) δείκτης μεταβολής μισθών με το δείκτη τιμών καταναλωτή (πληθωρισμός): Υπολογισμός συντάξεων με βάση το ΔΤΚ έως το 2020
Το άρθρο για την αναπροσαρμογή αποδοχών όπως ισχύει σήμερα είναι αυτό –> Τροποποιημένο άρθρο 8 του Ν.4387

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
1. Κατ’ αρχήν πουθενά στο νόμο δεν αναφέρεται ούτε υπονοείται ότι η χρήση του νέου ΔΜΜ θα γίνει αναδρομικά από το 2002, αφού η χρησιμοποιούμενη έκφραση είναι “Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής…”, άρα:
α. Το άρθρο 8 αναφέρεται σε αναπροσαρμογή συντάξιμων αποδοχών μετά το 2021 και όχι σε συνταξιοδοτήσεις.
Δεν διαχωρίζονται οι συνταξιούχοι πριν και μετά το 2021, διαχωρίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής για τα έτη πριν και μετά το 2021.
β. Χρησιμοποιείται η έκφραση “προσαύξηση … για το διάστημα από το 2021 και εφεξής”, που σαφέστατα αποκλείει οποιαδήποτε χρήση του δείκτη μεταβολής μισθών για τα έτη πριν το 2020.
γ. Ο όρος “εφεξής” από την αρχαιότητα ακόμη σημαίνει “από εδώ και πέρα” –> Ορισμός λέξης “εφεξής”

Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι η απλή, προφανής και λογική ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης είναι ότι μέχρι και το έτος 2020 θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται ο ΔΤΚ και μόνο για τα έτη (για το διάστημα) μετά το 2021 θα χρησιμοποιείται ο νέος δείκτης ΔΜΜ.
Προσωπικά θεωρώ εντελώς αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι η ανωτέρω διάταξη θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι μετά το 2021 θα χρησιμοποιηθεί αναδρομικά ο δείκτης μεταβολής μισθών για αναπροσαρμογή συντάξιμων αποδοχών των ετών 2002-2020.
Κανονικά η συζήτηση θα έπρεπε να λήξει εδώ, αλλά υπάρχουν και επιπλέον επιχειρήματα κατά της καταστροφολογίας.

2. Όταν κάποιος συνεχίσει να υπηρετεί αυξάνεται η σύνταξή του με δύο τρόπους:
α. Για κάθε επιπλέον έτος αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης (1,5 ~ 2% κατά περίπτωση).
β. Αυξάνεται ο μέσος όρος συντάξιμων αποδοχών, διότι ο μισθός του τελευταίου έτους κατά τεκμήριο είναι πάντα μεγαλύτερος.
Η αύξηση είναι μεγαλύτερη ειδικά για τους παλιούς ασφαλισμένους, διότι από 1-1-2017 ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών, ενώ πριν το 2016 οι συντάξιμες αποδοχές τους ήταν 20% μικρότερες από τις ακαθάριστες.

3. Όπως αναλύθηκε στο ιστορικό (παρ. Β), η αλλαγή του δείκτη στο νόμο από ΔΤΚ σε ΔΜΜ δεν έγινε για λόγους μείωσης των συντάξεων, αφού όταν ψηφίστηκε ο νόμος το 2016 ο όρος Δείκτης Μεταβολής Μισθών δεν υπήρχε ούτε σαν έννοια!
Ουσιαστικά δόθηκε προθεσμία 4 ετών (μέχρι το 2020) στην ΕΛΣΤΑΤ για να καθορίσει εκ του μηδενός έναν εντελώς νέο δείκτη για την οικονομία (μεταβολής μισθών). Μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει γίνει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία εγκύκλιος ή οδηγία σχετικά με τον τρόπο καθορισμού του νέου δείκτη.
Ακόμη και τώρα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ δεν υπάρχει Δείκτης Μεταβολής Μισθών (ΔΜΜ): Ελληνική Στατιστική Αρχή – Δείκτες
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΛΣΤΑΤ δήλωσε αδυναμία καθορισμού δείκτη ΔΜΜ το 2016, πρακτικά είναι αδύνατον να προσδιοριστεί ο ίδιος δείκτης αναδρομικά για σχεδόν μία εικοσαετία στο παρελθόν (από το 2002), αφού σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ δεν υπήρχαν τα αναγκαία στοιχεία ούτε το 2016 και για το λόγο αυτό τελικά άλλαξε ο νόμος.

4. Ακόμη και με πολιτικά κριτήρια, είναι εντελώς απίθανη η μείωση των νέων συντάξεων από το 2021 διότι:
α. Τυχόν μείωση συντάξεων θα βασιζόταν σε μία εντελώς αυθαίρετη ερμηνεία αναδρομικότητας του δείκτη μεταβολής μισθών.
β. Η απότομη μείωση συντάξεων μόνο για όσους φύγουν μετά το 2021 θα είχε ελάχιστο (ουσιαστικά μηδενικό) δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αφού δεν επηρεάζονται τα εκατομμύρια των ήδη συνταξιούχων.
γ. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να βελτιώσει τα ποσοστά αναπλήρωσης ώστε να αυξηθούν λίγο οι νέες συντάξεις.
δ. Τέλος κανένας θεσμός (Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΕΚΤ ή ΔΝΤ) δεν έχει ζητήσει ή προτείνει περαιτέρω μείωση των συντάξεων.

Οπότε δεν υπάρχει καμία λογική στο ενδεχόμενο να μειωθούν οι συντάξεις των λίγων μελλοντικών συνταξιούχων μετά το 2021 με αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για το κράτος και χωρίς να το έχει ζητήσει κανένας ευρωπαϊκός θεσμός!

5. Τέλος υπάρχει ένα βασικό λάθος που κάνουν όλα τα άρθρα στο χρόνο εφαρμογής του νέου μέτρου.
Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών γίνεται πάντα μέχρι το προηγούμενο έτος της διαγραφής, διότι πολύ απλά πρέπει πρώτα να τελειώσει ένα έτος για να υπολογιστεί οποιοσδήποτε δείκτης!
Δηλαδή για διαγραφή το 2021 το τελευταίο έτος που γίνεται αναπροσαρμογή αποδοχών είναι το 2020, η οποία σύμφωνα με το νόμο γίνεται ακόμη με τον ΔΤΚ που θα ανακοινωθεί την άνοιξη του 2021 (πληθωρισμός 2019 – 2020).
Αντίστοιχα για διαγραφή το 2022 το τελευταίο έτος που γίνεται αναπροσαρμογή αποδοχών είναι το 2021, η οποία σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται να γίνει με το νέο ΔΜΜ που θα ανακοινωθεί την άνοιξη του 2022 (μεταβολή μισθών 2020 – 2021).
Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του νέου δείκτη από 1-1-2021 επηρεάζει τις συντάξεις με διαγραφή μετά την 1-1-2022, στις οποίες (προβλέπεται ότι) θα γίνει αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών με τη μεταβολή του ΔΜΜ 2020-2021.

Εκ των πραγμάτων πάντα θα υπάρχει περιθώριο πολλών μηνών για λήψη απόφασης μετά την ανακοίνωση των ετήσιων δεικτών από την ΕΛΣΤΑΤ, αφού με διαγραφή μέχρι και το Δεκέμβριο δεν επηρεάζεται η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών από το δείκτη που ανακοινώνεται εντός του έτους.
Πχ. για διαγραφή μέχρι 31-12-2019 ο πληθωρισμός 2018 ανακοινώθηκε φέτος την άνοιξη (0,6256%), άρα θα υπήρχε περιθώριο 9 μηνών για να αποφασίσει κάποιος να παραιτηθεί το 2019 εάν ο δείκτης ΔΤΚ ήταν αρνητικός πάνω από 3% και δεν τον ευνοούσε.

Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η λογική / προφανής ερμηνεία του νόμου είναι η χρήση του ΔΜΜ μόνο για τα έτη μετά το 2021 και όχι αναδρομικά από το 2002.
2. Η σύνταξη αυξάνεται κάθε έτος περίπου 3~4% λόγω μεγαλύτερου μισθού του τελευταίου έτους και αύξησης της αναπλήρωσης.
3. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση που να καθορίζει πως ακριβώς θα καθορίζεται ο ΔΜΜ, οπότε οποιαδήποτε συμπεράσματα για τις μελλοντικές επιπτώσεις ενός εντελώς άγνωστου δείκτη αποτελούν απλά εικασία.
4. Θα ήταν παράλογο να μειωθούν μελλοντικές συντάξεις χωρίς δημοσιονομικό κέρδος και χωρίς να το προτείνει κανένας θεσμός.
5. Οι ετήσιοι δείκτες οικονομίας ανακοινώνονται την άνοιξη και αφορούν το προηγούμενο έτος, οπότε πάντα θα υπάρχει περιθώριο πολλών μηνών μέχρι το τέλος του έτους για λήψη οποιαδήποτε απόφασης (παρ. Γ.5 ανωτέρω).

Σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον πρόωρο στην παρούσα φάση να βγαίνουν συμπεράσματα από υποθετικά σενάρια του τύπου:
“Εάν εκδοθεί ο δείκτης ΔΜΜ το 2021 και εάν είναι ενιαίος δείκτης για όλους τους εργαζόμενους και εάν είναι πολύ αρνητικός και εάν εφαρμοστεί αναδρομικά από το 2002, τότε θα μειωθούν οι συντάξεις με διαγραφή μετά το 2021 (σωστό 2022).”

Ε. ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ
Τα εφάπαξ στο δημόσιο / στρατιωτικούς / σώματα ασφαλείας δεν υπολογίζονται με αναπροσαρμογή αποδοχών, άρα οι δείκτες ΔΤΚ και ΔΜΜ δεν έχουν καμία σημασία ή επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό και δεν αλλάζει απολύτως τίποτε το 2021.
Υπενθυμίζεται ότι στο παρόν site υπολογίζονται τα εφάπαξ όλων των υπηρεσιών μέχρι και το έτος 2035 (για την ώρα).
Μόνο σε 2 ταμεία εφάπαξ λαμβάνεται υπόψη μέσος όρος αποδοχών (στο ΤΠΔΥ 5 ετών και στο ΤΠΥΠΣ 1 έτους), αλλά ακόμη και εκεί  χρησιμοποιούνται αυτούσια τα ποσά των μισθών χωρίς καμιά αναπροσαρμογή.
Τέλος σε όλα τα εφάπαξ επιστρέφονται οι κρατήσεις στο μισθό μετά το 2014, δηλαδή όσο παραμένει κάποιος στην υπηρεσία το εφάπαξ αυξάνεται κάθε μήνα ισόποσα με την αντίστοιχη εισφορά στο μισθό του.
Η μόνη περίπτωση να μειωθεί μελλοντικά οποιοδήποτε εφάπαξ είναι να αλλάξει ο νόμος που το καθορίζει, αλλά αυτή η (απρόβλεπτη) πιθανότητα δεν έχει καμία σχέση ούτε με το έτος 2021, ούτε με το έτος 2030, ούτε με οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία!

ΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΜΜ
Η παρούσα παράγραφος είναι απλά προσωπικές σκέψεις σε σχέση με το νέο δείκτη ΔΜΜ (άνευ στοιχείων ή αποδείξεων).
Καθώς η αναμόρφωση του ασφαλιστικού αποτελούσε βασικό σημείο στη συμφωνία με τους θεσμούς, προσωπικά πιστεύω ότι ο Ν.4387/16 γράφτηκε σε στενή συνεργασία με ευρωπαίους συμβούλους λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα άλλων χωρών.
Σε αυτό το πλαίσιο η έννοια του δείκτη μεταβολής μισθών πιθανώς θεσμοθετήθηκε επειδή χρησιμοποιείται σε άλλα κράτη, αφού ο δείκτης αυτός δεν υπήρχε το 2016 (και ακόμη δεν υπάρχει) στη χώρα μας.
Η έκδοση του δείκτη αυτού δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση (ακόμη και θεωρητικά), διότι κάθε κλάδος της οικονομίας έχει διαφορετική εξέλιξη στο χρόνο, από τον τουρισμό που αυξομειώνονται οι αποδοχές εποχιακά εντός του έτους, την οικοδομή που εξαρτάται από το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μέχρι το δημόσιο που οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) είναι πάντα σταθεροί.
Θα ήταν παράδοξο να αναπροσαρμόζονται πχ. οι συντάξεις των ΔΥ με βάση τις αυξομειώσεις των αποδοχών στη βιομηχανία.
Από την άλλη η χρήση διαφορετικού δείκτη για κάθε κλάδο της οικονομίας θα προκαλούσε συγκρίσεις και πολλές αδικίες.
Λόγω των πολλών ασαφειών και πιθανών αδικιών που θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός τέτοιου δείκτη μισθών, θεωρώ αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση κάποιων ετών στην εφαρμογή του ή ακόμη και να εγκαταλειφθεί τελείως ως ιδέα και να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ο ΔΤΚ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανάλυση πρόσφατης νέας σύνταξης ΕΦΚΑ

Σε προηγούμενο άρθρο ελέγχθηκε η ακρίβεια των υπολογισμών του site για τις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ, με βάση κάποιες Συνταξιοδοτικές Πράξεις που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδα: Επιβεβαίωση υπολογισμών σύνταξης στο enstoloi.net
Στο παρόν άρθρο αναλύεται μία πρόσφατα εκδοθείσα νέα σύνταξη ΕΦΚΑ με βάση το Ν.4387/16, η οποία αφορά διαγραφή με παραίτηση το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και δικαιούμενη προσωπική διαφορά 50%.

Σύνταξη Ανθμου με μισθολογικό βαθμό 2/3 Αστ.Β (διαγραφή Β’ εξαμ. 2016 / παλιό μισθολόγιο )
anaplirosi-xireias-70Η σύνταξη αφορά Ανθμο με 23,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας, 3 έτη ΙΚΑ και μάχιμη πενταετία.
Αριστερά και επάνω εμφανίζονται αποσπάσματα από την επίσημη Συνταξιοδοτική Πράξη, με τα οποία συγκρίνονται τα αποτελέσματα της σελίδας υπολογισμού “Σύνταξη –> Αστυνομία τ.ΑΠ”.
Στην παλιά σύνταξη υπάρχει διαφορά 3 χιλιοστά σε σύνολο 704 ήτοι ακρίβεια 99,6%.
Αντίστοιχα η διαφορά στη νέα σύνταξη είναι περίπου 3,2 € πριν τη διόρθωση του μέσου όρου αποδοχών, οπότε υπάρχει και πάλι ακρίβεια 99,6% (τυχαία είναι ακριβώς ίδιο το ποσοστό).

Αφού γίνουν οι αναγκαίες μικρο-διορθώσεις προκειμένου να ταυτίζονται οι επίσημες συντάξεις (παλιά και νέα) με τα αποτελέσματα στη σελίδα, στη συνέχεια η υπολογιζόμενη προσωπική διαφορά 50% είναι σωστή με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού (=154,29 €), γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της μεθοδολογίας προσδιορισμού της στις εφαρμογές του site.
Τέλος σημειώνεται ότι η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 791,16 €, δηλαδή είναι το 67,4% της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ (1.174,43 €).

Συμπεράσματα
1. Το επίδομα τέκνων καταργείται από 1-1-2019, αλλά προσαυξάνει την προσωπική διαφορά για διαγραφή μέχρι 31-12-2018.
Όταν ενηλικιωθούν τα τέκνα θα επανυπολογιστεί η παλιά σύνταξη (χωρίς το επίδομα) και θα μειωθεί η προσωπική διαφορά.
Για να μάθετε τη μελλοντική σύνταξη μετά την ενηλικίωση των τέκνων, απλά επιλέγετε 0 (μηδέν) στο πεδίο [Ανήλικα τέκνα].
2. Επίσης λαμβάνεται υπόψη στην παλιά σύνταξη για την προσωπική διαφορά και η τριετία Κονδύλη (ερώτηση 3.4 στις FAQ).
Η προσωπική διαφορά δίνεται μόνο μέχρι 31-12-2018, οπότε η τριετία Κονδύλη δεν έχει νόημα για διαγραφές μετά το 2019.
3. Η προσωπική διαφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύνταξης και υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις (εισφορά περίθαλψης, αλληλεγγύης συνταξιούχων, έκτακτη εισφορά και φορολογία).
4. Όπως είναι ήδη γνωστό (ερώτηση 3.1 παρ. 3.β στις FAQ), για τη συμπλήρωση 25ετίας προκειμένου να προσμετρηθεί η μάχιμη πενταετία συνυπολογίζονται όλοι οι ασφαλιστικοί χρόνοι (και το ΙΚΑ).
5. Ειδικά για υπαξιωματικούς και κατώτερους αξιωματικούς (οι οποίοι έχουν προβλέψιμη διοικητική εξέλιξη), είναι μεγάλη η ακρίβεια του αλγόριθμου στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία (Σύνταξη ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ – Αστ. – ΠΣ – ΛΣ), οπότε για αυτούς τους διοικητικούς βαθμούς δεν χρειάζεται η χρήση της σελίδας [Σύνταξη ΕΦΚΑ].
Η σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ] προτείνεται να χρησιμοποιείται από τους αξκούς παραγωγικών σχολών (ερώτηση 5.2.α στις FAQ), όπου η διοικητική εξέλιξη μπορεί να διαφέρει σημαντικά ακόμη και ανάμεσα σε συμμαθητές.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέες συντάξεις ΕΦΚΑ και μείωση Ν.4093 μερισμάτων

Θεωρητικά από 1-1-2019 ισχύουν οι αναπροσαρμοσμένες συντάξεις ΕΦΚΑ (εθνική + αναλογική σύνταξη + προσωπική διαφορά), αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί νέες Συνταξιοδοτικές Πράξεις και δεν δημοσιοποιούνται οι μηνιαίες αναλύσεις αποδοχών.
Όμως η υποχρέωση του δημοσίου για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις αποδοχές τους δεν είναι απλά ένα τυπικό θέμα, διότι η απουσία ενημέρωσης δεν επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να κάνουν έλεγχο για την ορθότητα των ποσών που δικαιούνται.
Ήδη υπάρχει η παραδοχή ότι έγιναν λάθη από τον ΕΦΚΑ σε αρκετές περιπτώσεις αναδρομικών του 2018, αλλά υπάρχει ένα παρόμοιο ενδεχόμενο λανθασμένου υπολογισμού της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα, μετά την εφαρμογή των νέων συντάξεων.

Μείωση κράτησης Ν.4093 (υπό προϋποθέσεις)
Η μείωση του Ν.4093 καταργείται στις νέες συντάξεις, αλλά συνεχίζει να ισχύει στα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (ΜΤΣ/Ν/Α).
Υπενθυμίζεται ότι η μείωση Ν.4093 και ο φόρος στα μερίσματα δεν καθορίζονται από τα μετοχικά ταμεία, αλλά υπολογίζονται από την ΗΔΙΚΑ (διότι μόνο αυτή γνωρίζει το ποσό της σύνταξης), η οποία κατανέμει μετά τα σχετικά ποσά στη σύνταξη και τα μερίσματα.
Για το θέμα του Ν.4093 υπάρχει σχετικό ερώτημα του ΜΤΝ προς το ΥΠΕΘΑ: ΜΤΝ – Ενημέρωση Μερισματούχων (Νοέμβριος 2018)

Μετά την αναπροσαρμογή των παλαιών συντάξεων και εφόσον υπάρχει προσωπική διαφορά (δηλαδή στο 99% των περιπτώσεων), μειώνεται το άθροισμα αποδοχών (σύνταξη + μερίσματα), το οποίο καθορίζει το ποσοστό της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα.

Σε κάποιους συναδέλφους το εν λόγω άθροισμα κατεβαίνει κάτω από το όριο των 1.500 € (ενώ πριν ήταν πάνω από 1.500 €) ή κάτω από το όριο των 2.000 € (ενώ πριν ήταν πάνω από 2.000 €), άρα το ποσοστό κράτησης Ν.4093 πρέπει να μειωθεί από το 10% στο 5% ή από το 15% σε 10% κατά περίπτωση, δηλαδή σε κάποιους αυξάνονται τα πληρωτέα μερίσματα ΜΤΣ/Ν/Α και ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α.


anaplirosi-xireias-701. Παράδειγμα Σχη με 26 έτη και μισθολογικό Ταξχου (μείωση κράτησης Ν.4093 από 10% σε 5%)
α. Παλιά σύνταξη + μερίσματα = 1.640,25 € –> κράτηση Ν.4093 10% σε σύνταξη και μερίσματα.
β. Νέα σύνταξη + μερίσματα = 1.493,79 € –> κράτηση Ν.4093 5% μόνο στα μερίσματα.


anaplirosi-xireias-702. Παράδειγμα Απχου με 30 έτη και μισθολογικό 1/3 Ανχου (μείωση κράτησης Ν.4093 από 15% σε 10%)
α. Παλιά σύνταξη + μερίσματα = 2.233,55 € –> κράτηση Ν.4093 15% σε σύνταξη και μερίσματα.
β. Νέα σύνταξη + μερίσματα = 1.958,77 € –> κράτηση Ν.4093 10% μόνο στα μερίσματα.


Επί του παρόντος σε κανένα παλαιό συνταξιούχο δεν μειώθηκε από την ΗΔΙΚΑ το ποσοστό και η κράτηση Ν.4093 στα μερίσματα.
Ο καθένας μπορεί να ελέγξει εάν αλλάζει η δική του κράτηση Ν. 4093 στις εφαρμογές σύνταξης του site, προσθέτοντας το [Μερικό Σύνολο] στη δεύτερη στήλη [ΕΦΚΑ/19] με τα ακαθάριστα μερίσματα (ανωτέρω παραδείγματα) και ελέγχοντας εάν το άθροισμά τους πέφτει κάτω από τα ισχύοντα όρια (1.500 € ή 2.000 € κατά περίπτωση).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΗΔΙΚΑ υπολογίζει λανθασμένα 5% μεγαλύτερη κράτηση Ν.4093 στα μερίσματα των μετοχικών ταμείων.
Η δημοσιοποίηση των νέων συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4387/16 δεν θα έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα, αλλά σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις θα δικαιολογεί την αύξηση κατά 5% στο πληρωτέο ποσό μερισμάτων των μετοχικών ταμείων.
Εάν εφαρμοστεί σωστά η ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να δοθούν αναδρομικά από τα μετοχικά ταμεία για την εν λόγω αύξηση του πληρωτέου ποσού των μερισμάτων από 1-1-2019.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους αστυνομικούς τ.ΑΠ και την Πυροσβεστική, διότι αυτοί λαμβάνουν επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ και μέρισμα ΜΤΠΥ στα οποία δεν επιβάλλεται πλέον η μείωση του Ν.4093, καθώς και τα δύο αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με το Ν.4387/16.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναγνώριση πενταετίας πριν ή μετά το 2002

Σημείωση: Το παρόν άρθρο άλλαξε ριζικά σε δομή και περιεχόμενο μετά από καίρια υπόδειξη του συναδέλφου GeorgiosP.
Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου: Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας
προκύπτει το εύλογο ερώτημα εάν συμφέρει να αναγνωριστεί η πενταετία πριν το 2002 με το μικρότερο δυνατό κόστος ή μετά το 2002 που είναι ακριβότερη αλλά προσμετρά επίσης και στις συντάξιμες αποδοχές.

Υπενθυμίζουμε πάλι τα βασικά: Αναλογική σύνταξη = (Α) Αποδοχές x (Π) Ποσοστό αναπλήρωσης
Λύση 1. Η αναγνώριση προ 2002 αυξάνει μόνο το συντελεστή (Π) και κοστίζει λιγότερο λόγω των πολύ μικρότερων μισθών.
Λύση 2. Η αναγνώριση μετά το 2002 επηρεάζει και τα δύο τμήματα της εξίσωσης (Α) και (Π) και κοστίζει αρκετά παραπάνω.

Α. Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων
Κατ’ αρχήν το ποσοστό αναπλήρωσης (Π) εξαρτάται από τον αριθμό των μάχιμων ετών (συνήθως πέντε) και τα συνολικά συντάξιμα έτη, άρα αυξάνεται ακριβώς το ίδιο και με τις δύο εναλλακτικές, δηλαδή είναι ανεξάρτητο του πότε έγινε η πενταετία.
Αφού ο συντελεστής (Π) είναι ο ίδιος και με τις 2 εναλλακτικές λύσεις, για να αποφασίσουμε θα πρέπει να συγκρίνουμε τη διαφοροποίηση (Α) στις συντάξιμες αποδοχές εάν αναγνωριστεί περίοδος μετά το 2002.

Έστω ότι η αποστρατεία θα λάβει χώρα την 31-12-2020, τότε έχουμε:
α. Χωρίς πενταετία: Ο μέσος όρος είναι οι συνολικές πραγματικές αποδοχές διά 228 μήνες (2002~2020 = 19 έτη x 12).
Χωρίς την 5ετία, χονδρικά ο μέσος όρος αποδοχών 2002 ~ 2020 είναι ο μισθός που ίσχυε το 2011 (ακριβώς στο μέσο της περιόδου).
β. Με πενταετία: Ο μέσος όρος είναι οι πραγματικές αποδοχές + πρόσθετες αποδοχές λόγω πενταετίας διά 288 μήνες (= 24 έτη x 12).
Στην περίπτωση αυτή εάν αναγνωριστούν έτη πριν το 2011 μειώνεται ο μέσος όρος αποδοχών, διότι οι εισφορές αντιστοιχούν σε μικρότερες αποδοχές από το μέσο μισθό του 2011, σύμφωνα με την παρ. (α) ανωτέρω.
Μόνο εάν αναγνωριστούν έτη μετά το 2011 θα αυξηθεί ο μέσος όρος αποδοχών, αφού τότε οι εισφορές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο μισθό από το μέσο μισθό του 2011.
Δηλαδή οι συντάξιμες αποδοχές αυξάνονται μόνο όταν αναγνωριστεί η 5ετία μετά το μέσο της περιόδου [2002 – έτος διαγραφής].

Β. Παράδειγμα με τα προσωπικά μου δεδομένα (με βαθμούς στρατού) για να συγκριθούν οι διάφορες εναλλακτικές:

1. Αναγνώριση περιόδου 1993-1997 με μισθό Υπλγού έτους 1995 = 478 € (163.000 δραχμές).
Η αναγνώριση αυτής της περιόδου κοστίζει 478 € x 6,67% = 32 € ανά μήνα x 60 μήνες = 1.920 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών 2002-2020 σε αυτή την περίπτωση χονδρικά είναι ο μισθός Ασχη που ίσχυε το 2011, ήτοι 2.500 € περίπου.

2. Αναγνώριση περιόδου 2002-2006 με μέσο μισθό Τχη έτους 2004 = 1.410 €.
Η αναγνώριση της περιόδου 2002 ~ 2006 κοστίζει 1.410 € x 6,67% = 94,5 € ανά μήνα x 60 μήνες = 5.670 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών 2002-2020 σε αυτή την περίπτωση χονδρικά θα είναι μικρότερος από το μισθό Ασχη του 2011, διότι για την πενταετία πληρώθηκαν εισφορές με βάση το μικρότερο μισθό Τχη του 2004.
Δηλαδή ενώ πληρώνονται τριπλάσιες εισφορές σε σχέση με την παρ. 1 ανωτέρω, ο μέσος όρος αποδοχών μειώνεται!!!

3. Αναγνώριση περιόδου 2009-2013 με μέσο μισθό Ανχη έτους 2011 = 2.500 €.
Η αναγνώριση αυτής της περιόδου κοστίζει 2.500 € x 6,67% = 167,5 € ανά μήνα x 60 μήνες = 10.050 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών 2002-2020 σε αυτή την περίπτωση χονδρικά θα είναι ίσος με το μισθό Ασχη 2011, διότι για την πενταετία πληρώθηκαν εισφορές ακριβώς με βάση αυτό το μισθό.
Δηλαδή ενώ πληρώνονται πενταπλάσιες εισφορές σε σχέση με την παρ. 1 ανωτέρω, ο μέσος όρος αποδοχών μένει ίδιος !!!

4. Αναγνώριση περιόδου 2016-2020 με μέσο μισθό Σχη έτους 2018 = 3.280 €.
Η αναγνώριση αυτής της περιόδου κοστίζει 3.280 € x 6,67% = 220 € ανά μήνα x 60 μήνες = 13.200 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών αυτής της περιόδου υπολογίζεται ως εξής:
Προηγούμενος Μ.Ο. 2.500 x 19/24 (γιατί αυξάνονται τα έτη μετά το 2002) + 3.280 x 5/24 (τεκμαρτός μισθός 5ετίας) = 2.662 €.
Δηλαδή για να μπορέσει να αυξηθεί τελικά ο μέσος όρος αποδοχών θα πρέπει να επταπλασιαστούν οι εισφορές!
Η αύξηση του μέσου όρου κατά 162 € με ποσοστό αναπλήρωσης 40% μεταφράζεται σε αύξηση σύνταξης 162 x 0,40 = 65 €.
Χωρίς απόδοση τόκων, η απόσβεση των επιπλέον εισφορών θα γίνει σε 11.280 / 65 = 173,5 μήνες = 14,5 έτη.
Εάν συνυπολογιστεί και ετήσιος τοκισμός ο χρόνος απόσβεσης αυξάνεται σε 16 έτη περίπου.

Γ. Συμπεράσματα – Παραδοχές
1. Με το νέο τρόπο υπολογισμού η αναγνώριση πενταετίας / διπλών εξαμήνων συμφέρει σε κάθε περίπτωση.
2. Επίσης συμφέρει η αίτηση αναγνώρισης να γίνει κατά την αποστρατεία, αφού οι εισφορές δεν εξαρτώνται από το έτος πληρωμής.
Γιατί να πληρώνει κάποιος εισφορές τώρα, ενώ μπορεί να πληρώσει ακριβώς τις ίδιες εισφορές αλλά πολλά χρόνια μετά;
3. Τέλος συμφέρει ο αναγνωριζόμενος χρόνος να είναι πριν το 2002 και όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι οι εισφορές είναι κατά πολύ μειωμένες στο παρελθόν λόγω πληθωρισμού, μικρότερου μισθολογικού βαθμού και πολύ μικρότερων βασικών μισθών επί δραχμής.
4. Η αύξηση σύνταξης με αναγνώριση 5ετίας υπολογίζεται στις εφαρμογές στο site χωρίς προσαύξηση συντάξιμων αποδοχών, δηλαδή θεωρείται προ 2002.

Εννοείται πάντα ότι οι αναλύσεις στο site γίνονται με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Όσοι θα αποστρατευθούν στο απώτερο μέλλον (πχ. μετά από 20 χρόνια), ας έχουν στο μυαλό τους ότι μέχρι τότε μπορεί να αλλάξουν ξανά είτε το κόστος αναγνώρισης, είτε το ποσοστό αναπλήρωσης, είτε ακόμη και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης συνολικά.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναλυτικός υπολογισμός σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017]

Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της σύνταξης σύμφωνα με το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) είναι εξαιρετικά απλός:
Μικτή σύνταξη = Εθνική + Αναλογική σύνταξη = 384 € + συντάξιμες αποδοχές x ποσοστό αναπλήρωσης (με βάση τα έτη).
Όμως η δυσκολία έγκειται στο θεωρητικό υπολογισμό των “συντάξιμων αποδοχών” για αποχωρήσεις μετά το Μάιο 2016.

Συντάξιμες αποδοχές
1. Για αποστρατεία ή παραίτηση προτού ισχύσει ο Ν.4387 (30-6-2016) οι συντάξιμες αποδοχές προκύπτουν από τον τελευταίο μισθό.
Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός της νέας σύνταξης γίνεται με απόλυτη ακρίβεια, διότι είναι γνωστός ο τελευταίος μισθός.
2. Για αποστρατεία μετά την 30-6-2016 οι συντάξιμες αποδοχές είναι ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 μέχρι την αποστρατεία.

Η υπηρεσία καθορίζει το μέσο όρο κατά την αποστρατεία, με βάση τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία που διαθέτει για όλους.
Όμως για το θεωρητικό υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών με αρκετή ακρίβεια για μία περίοδο άνω της 15ετίας, χρειάζονται πολλά υπηρεσιακά δεδομένα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απόκλιση με τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία.
Η ακρίβεια υπολογισμών επιτυγχάνεται στη σελίδα σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017], για αποστρατείες ή παραιτήσεις μετά την 30-6-2016.

Α. Πίνακας υπηρεσιακών δεδομένων
1. Υπηρεσία / Προέλευση
Με βάση αυτά τα στοιχεία υπολογίζονται αυτόματα οι διοικητικοί βαθμοί από το 2002 μέχρι και το έτος αποστρατείας, για όλες τις περιπτώσεις πλην των αποφοίτων παραγωγικών σχολών αξκών και υπξκών.
Για τις προελεύσεις από σχολή αξκών ή υπξκών χρειάζεται η εισαγωγή των διοικητικών βαθμών στον τελευταίο πίνακα Ε.
2. Παλιός / νέος ασφαλισμένος
α. Συντάξιμες αποδοχές παλιών ασφαλισμένων μέχρι το 2016: ΒΜ + ΕΧΥ + Επ. Ειδ. Συνθηκών + 176 € ή Επ. Ευθύνης (ανώτατοι).
Για τα έτη μετά την 1-1-2017 (νέο μισθολόγιο) οι συντάξιμες αποδοχές είναι το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών.
β. Για τους νέους ασφαλισμένους οι συντάξιμες αποδοχές είναι το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών για όλα τα έτη.
3. Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιπυροσβέστες σχολής
Εμφανίζεται πεδίο εισαγωγής ημ/νίας ονομασίας, διότι από αυτήν προκύπτει ο χρόνος λήψης των επόμενων διοικητικών βαθμών.

Β. Πίνακας αιτίας συνταξιοδότησης
1. Αίτηση αποστρατείας (οικειοθελής)
Η εφαρμογή κάνει πρόχειρο έλεγχο θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης (25 ή 40 συντάξιμα έτη κατά περίπτωση).
Η νωρίτερη ημερομηνία αποστρατείας με άμεση λήψη σύνταξης υπολογίζεται στη σελίδα [Δικαίωμα Σύνταξης].
2. Λόγω υγείας (αυτεπάγγελτη)
Υπολογίζεται η σύνταξη χωρίς να γίνεται έλεγχος θεμελίωσης από την εφαρμογή (απαιτούνται τουλάχιστον 4,5 έτη).
Συνυπολογίζεται στην ακαθάριστη σύνταξη το πρόσθετο επίδομα που εξαρτάται από το ποσοστό ανικανότητας και την αιτία.
Εάν η ανικανότητα οφείλεται στην υπηρεσία, η σύνταξη υπολογίζεται με το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε το 2014.
3. Όριο ηλικίας ή ηλικία 60 ετών
Υπολογίζεται η σύνταξη χωρίς να γίνεται έλεγχος θεμελίωσης από την εφαρμογή (απαιτούνται τουλάχιστον 15 έτη).
Δεν λαμβάνεται υπόψη ο αποστρατευτικός βαθμός που δίνεται σε ορισμένους συνδυασμούς βαθμού – ετών για αυτεπάγγελτη αποστρατεία με όριο ηλικίας, διότι αύξηση μισθού μόνο για ένα μήνα επηρεάζει ελάχιστα την τελική σύνταξη (λιγότερο από 0,40 €).

Γ. Πίνακας αναγνωρίσεων
1. Οι μήνες ασφάλισης ΙΚΑ – ΟΑΕΕ αναγνωρίζονται χωρίς εισφορές σύνταξης, γιατί έχουν ήδη πληρωθεί.

2. Για κατάταξη μετά την 1-10-1990, η μάχιμη πενταετία προσμετράει στη σύνταξη μόνο εάν επιλεγεί [Αναγνώριση –> ΝΑΙ].
Επιλέγοντας την αναγνώριση εμφανίζεται το κόστος των πρόσθετων εισφορών που ισχύουν για αιτήσεις που γίνονται το 2019.

3. Η θητεία λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση για μισθολογικές προαγωγές και ΕΧΥ, ακόμη και εάν δεν έχει αναγνωριστεί.
Δηλαδή εισάγοντας μήνες θητείας μεγαλώνει αντίστοιχα το ΕΧΥ όλων των ετών και όλες οι μισθολογικές προαγωγές γίνονται νωρίτερα, μεγαλώνοντας έτσι το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002.
Όμως εάν δεν αναγνωριστεί η θητεία, τότε αυτή δεν προσμετρά στο ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, το οποίο προσαυξάνεται μόνο εάν επιλεγεί [Αναγνώριση –> ΝΑΙ] δίπλα στο πεδίο της θητείας (με το αντίστοιχο κόστος εισφορών).

4. To AEI / TEI λαμβάνεται υπόψη για μισθολογικούς βαθμούς και ΕΧΥ μόνο εφόσον γίνει η επιλογή στα δεξιά [ΑΕΙ=Προαγωγή –> ΝΑΙ], γεγονός που ισχύει συνήθως όταν το ΑΕΙ / ΤΕΙ είναι προϋπόθεση για την κατάταξη. Όπως γίνεται και με τη θητεία, εάν δεν πληρωθούν πρόσθετες εισφορές (Αναγνώριση –> ΟΧΙ), τότε δεν προσαυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης.

Δ. Πίνακας επιδομάτων
Ο πίνακας Δ συμπληρώνεται προκειμένου να γίνει ακριβέστερος ο υπολογισμός των συνολικών ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών των νέων ασφαλισμένων για τα έτη από 2002 ~ 2016, καθώς και για όλους τους ασφαλισμένους για το διάστημα μετά την 1-1-2017.
Ο γάμος και τα τέκνα επηρεάζουν το παλαιό επίδομα εξομάλυνσης μέχρι το 2016 και το οικογενειακό επίδομα για όλα τα έτη.
Το οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται διαφορετικά μέχρι το 2011 (35 € + επίδομα τέκνων) και μετά το 2012 (μόνο επίδομα τέκνων).
Ομοίως τα επιδόματα νυχτερινών, ετοιμότητας ή/και υπηρέτησης νήσων προσαυξάνουν τις συνολικές συντάξιμες αποδοχές.

Ε. Πίνακας διοικητικών προαγωγών (σχολή Αξκών / Υπξκών)
Μόνο για τις παραγωγικές σχολές εισάγονται τα έτη για κάθε διοικητικό βαθμό, ώστε σε συνδυασμό με την προέλευση να υπολογίζονται αυτόματα οι μισθολογικοί βαθμοί μέχρι το 2016 και τα αντίστοιχα κλιμάκια του νέου μισθολογίου μετά το 2017.
1. Προϋπηρεσία ΑΕΙ – ΤΕΙ
Προσμετράει στα έτη διοικητικών προαγωγών μόνο εφόσον έχει επιλεγεί [ΑΕΙ=Προϋπηρεσία –> ΝΑΙ] στον πίνακα Γ.
Αφορά τις περιπτώσεις απευθείας κατάταξης Ανθλγού και αντιστοίχων με προσόν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνεται επίσης (εάν υπάρχει) ο αντίστοιχος χρόνος σχολής πχ. 15 μήνες για τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ.
2. Σχολή Αξκών / Υπξκών
Επειδή υπάρχουν πολλές παραγωγικές σχολές με διαφορετική διάρκεια η κάθε μία, η χρονική διάρκεια σχολής εισάγεται σε μήνες.
Έτσι καλύπτονται και οι περιπτώσεις ονομασίας αξκού παραγωγικής σχολής αρκετά έτη μετά την κατάταξη (πχ. στην Αστυνομία).
Πχ. εάν ένας αστυνομικός κατετάγη τον Ιανουάριο 1988 και ονομάστηκε αξκός τον Ιούλιο 1997 (9,5 έτη μετά), θα πρέπει να εισάγει ως χρόνο σχολής 114 μήνες (=9,5 x 12), ώστε οι προαγωγές αξκού που θα εισάγει στον πίνακα Ε να μετρήσουν από το 1997 και μετά.
Αυτή η μέθοδος ισχύει μόνο εφόσον η ονομασία σε αξκό έγινε πριν την 1-1-2002, ασχέτως ημερομηνίας κατάταξης.
3. Έτη ανά διοικητικό βαθμό
Για ευκολία και αποφυγή λαθών, κάθε βαθμός εισάγεται σε ακέραια έτη. Πάντα θα υπάρχει διαφορά μερικών μηνών σε σχέση με τις πραγματικές προαγωγές (δεν γίνονται όλες την ίδια ημέρα του έτους), αλλά η επίπτωση στο μέσο όρο αποδοχών είναι αμελητέα.

ΣΤ. Διαδικασία υπολογισμού μέσου όρου αποδοχών
1. Με βάση τους διοικητικούς βαθμούς καθορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές ανά έτος με βάση το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο:
α. Εφαρμόζεται διαφορετικό ποσό ΒΜ ανά χρονιά, πχ. βασικός μισθός Ανχη 872 € το 2003, 922 € το 2004, 955 € το 2005 κλπ.
β. Για κάθε έτος υπολογίζεται το αντίστοιχο ΕΧΥ με βάση τα έτη υπηρεσίας μαζί με τη θητεία (πάντα) και το ΑΕΙ (κατά περίπτωση).
γ. Προστίθεται επίδομα ειδικών συνθηκών 14,40 € από το 2005 με σταδιακή αύξηση σε 71,92 το 2008 και μείωση σε 68,46 € το 2012.
δ. Λαμβάνονται υπόψη οι μνημονιακές μειώσεις επιδομάτων (απασχόλησης, εξομάλυνσης, ευθύνης κλπ) το 2010 και το 2012.
ε. Συνυπολογίζεται το πάγωμα των συντάξιμων αποδοχών (ΒΜ – ΕΧΥ – επιδόματα) από 1-7-2011 έως 1-8-2012.
στ. Από 1-1-2017 οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται με βάση τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

2. Σε κάθε έτος προστίθενται τα δώρα, με βάση το μισθό όπως ίσχυε μέχρι το 2009 και ως επιδόματα από το 2010 έως το 2012.

3. Στη συνέχεια οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές κάθε έτους (μαζί με τα δώρα) αναπροσαρμόζονται με βάση τους πίνακες ετήσιου πληθωρισμού της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, μέχρι και το προηγούμενο έτος της αποστρατείας.
Πχ. για αποστρατεία το 2018, οι αποδοχές του 2002 αναπροσαρμόζονται με το συνολικό πληθωρισμό 2002 ~ 2017, οι αποδοχές του 2003 με το συνολικό πληθωρισμό 2003 ~ 2017, για τις αποδοχές του 2004 λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός 2004 ~ 2017 κοκ.

4. Τέλος, το άθροισμα όλων των ετήσιων αναπροσαρμοσμένων συντάξιμων αποδοχών διαιρείται με τους αντίστοιχους μήνες θητείας (από 1-1-2002 έως τη διαγραφή) και προκύπτει ο μέσος όρος αποδοχών, ο οποίος διαμορφώνει την αναλογική σύνταξη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας

Οι συνάδελφοι G.G. και GeorgiosP μου απέστειλαν την πρόσφατη εγκύκλιο για τις αναγνωρίσεις: Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου
Η εγκύκλιος αφορά μόνο τους διπλούς χρόνους υπηρεσίας, δηλαδή τη μάχιμη πενταετία και τα εξάμηνα επικινδυνότητας.
Δεν ισχύει για τις αναγνωρίσεις χρόνου θητείας και ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπου εκεί ισχύει το καθεστώς του Ν.4387/16 με ποσοστό εισφορών 16,67% για το 2019 και 20% από το 2020 και μετά.

Πενταετία Σωμάτων Ασφαλείας
Η πρόσφατη διάταξη για την αναγνώριση πενταετίας δεν ισχύει για τα Σώματα Ασφαλείας, διότι σε αυτά οι εισφορές για την πενταετία πάντα ήταν και συνεχίζουν να είναι μικρότερες από ότι προβλέπεται για τους στρατιωτικούς.
Στα Σ.Α. το κόστος αναγνώρισης πενταετίας είναι 39,87 € x 60 μήνες = 2.392,20 € ακριβώς.
Αντίθετα μέχρι πρόσφατα το κόστος πενταετίας για στρατιωτικούς κυμαίνονταν από 6.000 ~ 10.000 € ανάλογα με το βαθμό, δηλαδή τριπλάσιο έως τετραπλάσιο σε σχέση με τα Σώματα Ασφαλείας.
Με την πρόσφατη εγκύκλιο το μέσο κόστος στο στράτευμα κυμαίνεται πλέον από 2.500 ~ 4.000 € (λιγότερο από το μισό σε σχέση με παλαιότερα), αλλά και πάλι είναι μεγαλύτερο από το κόστος της πενταετίας στα Σ.Α.
Φυσικά εννοείται ότι στα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζει να εφαρμόζεται το ισχύον ευνοΐκότερο καθεστώς ειδικά για την πενταετία, ενώ για τα διπλά εξάμηνα και τις υπόλοιπες αναγνωρίσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Τα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου για διπλούς χρόνους στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων είναι τα εξής:
Α. Διορισμός στο δημόσιο μέχρι 30-9-1990
Επιβεβαιώνεται ότι οι διπλάσιοι χρόνοι (5ετία και εξάμηνα επικινδυνότητας) αναγνωρίζονται χωρίς εισφορές, όπως ίσχυε πάντα.
Στην περίπτωση αυτή αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και αντίστοιχα το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, αλλά δεν επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και μετά.

Β. Διορισμός στο δημόσιο από 1-10-1990
Απαιτούνται εισφορές για την αναγνώριση και της 5ετίας και των εξαμήνων επικινδυνότητας.
1. Η αίτηση αναγνώρισης για διπλό χρόνο πριν το 2017 μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ακόμη και κατά την αποστρατεία.
2. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το χρονικό διάστημα το οποίο θέλει να αναγνωρίσει (πχ. επιλογή 5ετίας από 1996 έως 2000) και οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό 6,67% επί του μισθού που έπαιρνε κατά την αναγνωριζόμενη περίοδο.
3. Αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και αντίστοιχα το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, αλλά ταυτόχρονα προσαυξάνεται και ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και μετά.
Λογικά η προσαύξηση του μέσου όσου αποδοχών γίνεται μόνο εφόσον αναγνωριστεί διπλάσιος χρόνος μετά το 2002.
Δηλαδή εάν αναγνωριστεί η 5ετία τα έτη 1996 ~ 2000 δεν προσαυξάνεται ο μέσος όρος αποδοχών, αλλά εάν επιλεγούν τα έτη 2002 ~ 2006, τότε στις συντάξιμες αποδοχές των ετών 2002 ~ 2006 προστίθενται και οι αντίστοιχες εισφορές που πληρώθηκαν.
4. Εάν κάποιος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης με τις παλιές διατάξεις αλλά αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί (δεν εξοφλήθηκε όλο το ποσό), τότε υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης επανυπολογισμού του κόστους αναγνώρισης.
α. Εφόσον υποβληθεί αίτηση επανυπολογισμού τότε από το συνολικό κόστος με τις νέες διατάξεις αφαιρούνται οι εισφορές που ήδη πληρώθηκαν και μειώνεται ισόποσα το υπολειπόμενο ποσό αναγνώρισης.
β. Στις περιπτώσεις όπου οι εισφορές που έχουν ήδη πληρωθεί (με το παλιό σύστημα) υπερβαίνουν το νέο κόστος μετά τον επανυπολογισμό, τότε ολοκληρώνεται η αναγνώριση αλλά δεν επιστρέφεται τυχόν υπερβάλλον ποσό που πληρώθηκε.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Με βάση την ανωτέρω παρ. Β.4, όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί που βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης 5ετίας ή/και εξαμήνων με το παλιό σύστημα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επανυπολογισμού του κόστους αναγνώρισης, ώστε να μειωθούν (ή ακόμη και να μηδενιστούν) οι εναπομένουσες δόσεις.
2. Επίσης σύμφωνα με αυτό το σχόλιο συναδέλφου: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-238/#comment-76123
οι απόστρατοι που πληρώνουν αναγνώριση με το παλιό σύστημα πρέπει να κάνουν αίτηση επανυπολογισμού των κρατήσεων πενταετίας, με έντυπο 6-ST προς το ΓΛΚ, Διεύθυνση 44 (πολεμικές και στρατιωτικές συντάξεις), Κάνιγγος 29, ΤΚ 10682, Αθήνα.

Γ. Διορισμός στο δημόσιο από 1-1-2011
Οι διοριζόμενοι στο δημόσιο μετά το 2011 υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ και μέχρι τώρα υπήρχε κενό νόμου σχετικά με τις αναγνωρίσεις, διότι η νομοθεσία του ΙΚΑ δεν προέβλεπε αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας.
Με την εγκύκλιο επεκτείνεται το δικαίωμα αναγνώρισης διπλάσιου χρόνου (5ετίας και εξαμήνων) στους Δ.Υ. και τους στρατιωτικούς που διορίζονται μετά το 2011 και υπάγονται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ.

Δ. Υπόλοιπες αναγνωρίσεις
1. Ο χρόνος ΙΚΑ – ΟΑΕΕ αναγνωρίζεται χωρίς κόστος διότι έχουν ήδη πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές σύνταξης.
2. Το κόστος αναγνώρισης χρόνου θητείας και ΑΕΙ/ΤΕΙ προκύπτει από το έτος που έγινε (ή θα γίνει) η σχετική αίτηση.
α. Για αιτήσεις αναγνώρισης μέχρι 31-12-2016, το κόστος ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% των αποδοχών που ίσχυαν κατά την αίτηση.
β. Για αιτήσεις μετά την 1-1-2017, σύμφωνα με το Ν.4387/16 ο ενδιαφερόμενος πληρώνει πλέον το σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου, οπότε το κόστος ανέρχεται σε 16,67% επί των αποδοχών για αιτήσεις που υποβάλλονται το 2019 και αυξάνεται στο (τελικό) ποσοστό 20% για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το 2020.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης