Τροποποίηση ΒΟΕΑ Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Α. ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πρόσφατα στα σχόλια αναφέρθηκε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ της Πολεμικής Αεροπορίας (που δίνεται από το ΜΤΑ), σύμφωνα με πρόσφατη ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ: ΦΕΚ 706/β της 24-2-2021 (σελίδα 2)

Η σημαντικότερη δομική αλλαγή είναι το γεγονός ότι το σύστημα ανταπόδοσης ΒΟΕΑ μετατρέπεται από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό (όπως έγινε με τις συντάξεις). Στο προηγούμενο διανεμητικό σύστημα οι εισφορές προστίθονταν σε ένα συνολικό αποθεματικό και το βοήθημα υπολογιζόταν με συγκεκριμένο τύπο (60 μηνιαία μερίσματα με το μισθολογικό βαθμό αποστρατείας), χωρίς όμως να καταγράφονται και να λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές που πλήρωσε ο κάθε ασφαλισμένος ξεχωριστά.

Για τα βοηθήματα από 24-2-2021 και μετά (γέννηση τέκνου μετά την 24-2-1996), το ΒΟΕΑ θα προκύπτει με κεφαλαιοποιητικό σύστημα από τις εισφορές που παρακρατήθηκαν πραγματικά, τοκιζόμενες ανά έτος με βάση το επιτόκιο που λαμβάνει το ΜΤΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου κατατίθεται υποχρεωτικά βάσει νόμου το αποθεματικό του.
Με τον τρόπο αυτό υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη ως προς τη συγκεκριμένη παροχή, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να εισπράξει κάποιος λιγότερα από τις εισφορές που κατέβαλλε, όπως προέκυπτε τον τελευταίο καιρό λόγω μεγάλης μείωσης της τιμής μεριδίου.

Β. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Με το προηγούμενο διανεμητικό σύστημα αναπόφευκτα προέκυπταν αδικίες όπως οι κάτωθι:
1. Το δικαιούμενο μέρισμα ΜΤΑ (από το οποίο υπολογίζεται το ΒΟΕΑ) προκύπτει από πίνακες, χωρίς να συνδέεται με τις εισφορές που πληρώθηκαν. Ανάλογα με το βαθμό και την προέλευση (ΕΜΘ ή ΣΤΥΑ ή Σ.Ι.) οι συντελεστές μερίσματος σε κάθε βαθμό είτε ευνοούν είτε αδικούν ανά περίπτωση, αφού η απόδοση κεφαλαίου μέσω πινάκων δεν είναι ποτέ ίδια για όλους.
2. Δύο συνάδελφοι με ίδια χρόνια υπηρεσίας και ίδιο αποστρατευτικό βαθμό δικαιούνταν ίδιο ΒΟΕΑ, ενώ έχουν πληρώσει διαφορετικές εισφορές ο καθένας, ανάλογα με τη διοικητική εξέλιξη (έτη ανά βαθμό), το έτος γέννησης, αλλά και τον αριθμό των τέκνων.
3. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω ευδόκιμης υπηρεσίας δίνονταν προαγωγή ενός πρόσθετου μισθολογικού βαθμού (σε σχέση με τις υπόλοιπες αποστρατείες), άρα το ΒΟΕΑ υπολογιζόταν με ένα μισθολογικό βαθμό παραπάνω χωρίς όμως να έχουν πληρωθεί οι ανάλογες εισφορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ΒΟΕΑ των δικαιούχων ουσιαστικά επιδοτούνταν από τις εισφορές όσων δεν αποστρατεύθηκαν λόγω ευδοκίμου υπηρεσίας.
4. Παρά το γεγονός ότι οι εισφορές ΒΟΕΑ των αποστράτων ως ποσοστό του μερίσματος είναι αρκετά μεγάλες (16% για καθένα από τα πρώτα 2 παιδιά), αριθμητικά ως ποσό είναι πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες εισφορές στο μισθό των εν ενεργεία.
Ουσιαστικά όσο νωρίτερα αποστρατευθεί κάποιος το ΒΟΕΑ των τέκνων του επιδοτείται από τις εισφορές των εν ενεργεία.
5. Οι εισφορές ΒΟΕΑ στο μισθό δεν είναι ίδιες για κάθε παιδί (4% για τα 2 πρώτα, 3% για το τρίτο και 1,5% μετά το τέταρτο), ενώ το βοήθημα ήταν ίδιο για όλα τα τέκνα (πάντα 60 μηνιαία μερίσματα), παρά το γεγονός ότι οι εισφορές των πρώτων παιδιών είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με το τέταρτο.
Ουσιαστικά το ΒΟΕΑ όσων είχαν πολλά παιδιά επιδοτούνταν από τις εισφορές όσων είχαν μέχρι 2 παιδιά.

Γ. ΝΕΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Για χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31-12-2003 (αφορά τέκνα που γεννήθηκαν από 1996 ~ 2003) το ποσό ΒΟΕΑ υπολογίζεται αναλογικά με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, δηλαδή 60 μερίσματα x μήνες προ 2003 / 300 μήνες (=25 έτη).

2. Για χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-2004, το συνολικό ποσό εισφορών ΒΟΕΑ του γονέα επιμερίζεται ισομερώς σε όλα τα παιδιά και στη συνέχεια τοκίζεται με το επιτόκιο λογαριασμών ΝΠΔΔ στην Τράπεζα της Ελλάδος και κεφαλαιοποιείται ετησίως.
Το τελικό ΒΟΕΑ θα είναι το άθροισμα των ανατοκιζόμενων εισφορών για όλα τα έτη ασφάλισης του εκάστοτε τέκνου.

Πχ. συνάδελφος με 4 παιδιά πλήρωσε το 2006 εισφορές ΒΟΕΑ στο μισθό 12,5% (4% για καθένα από τα πρώτα 2 παιδιά, 3% για το τρίτο και 1,5% για το τέταρτο) συνολικού ύψους 1.800 € για όλο το χρόνο.
Οι ετήσιες εισφορές επιμερίζονται ισομερώς και στα 4 τέκνα (1.800 / 4 = 450 €) και στη συνέχεια οι εισφορές που αναλογούν σε κάθε τέκνο (450 €) ανατοκίζονται ετησίως για όλα τα χρόνια από το 2006 μέχρι τη λήψη του βοηθήματος του κάθε τέκνου.

3. Ο νέος τρόπος υπολογισμού επιβαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΜΤΑ κατά 1,2 ~ 1,3 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα έτη, άρα αυξάνεται ισόποσα το συνολικό ποσό ΒΟΕΑ προς τους δικαιούχους (περίπου 1,25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός ΒΟΕΑ τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ, προκύπτει ότι το νέο ΒΟΕΑ είναι μεγαλύτερο μεσοσταθμικά κατά 9% (=1,25/14 εκατ.) σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού.
Παρά το γεγονός ότι για την πλειοψηφία προκύπτει αύξηση στο ποσό ΒΟΕΑ, πιθανότατα θα υπάρξουν και φαινόμενα μείωσης του βοηθήματος (σε σχέση με το ισχύον σύστημα), ανάλογα με τις υποπεριπτώσεις Β.1 ~ Β.5 της προηγούμενης παραγράφου.

Δ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΕΑ ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ
Βασικό χαρακτηριστικό του κεφαλαιοποιητικού συστήματος είναι ότι, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των τέκνων, το ποσό ΒΟΕΑ που δικαιούνται αδέρφια θα είναι πάντα διαφορετικό μεταξύ τους, για τους κάτωθι λόγους:
1. Οι εισφορές ΒΟΕΑ εξαρτώνται από τις αλλαγές που προκύπτουν στον αριθμό των τέκνων σε κάθε έτος.
Πχ. εάν κάποιος έχει 4 τέκνα πληρώνει συνολικές εισφορές 12,5% που επιμερίζονται σε 3,125% σε κάθε παιδί, αλλά μετά τη λήψη του ΒΟΕΑ από το μεγαλύτερο παιδί οι εισφορές για τα υπόλοιπα τρία μειώνονται σε 11%, δηλαδή σε 3,67% για κάθε παιδί.
Στη συνέχεια όταν λάβει το ΒΟΕΑ και άλλο τέκνο, οι εισφορές ανέρχονται σε 4% για το καθένα από τα υπόλοιπα δύο.
Άρα η ποσοστιαία εισφορά ανά τέκνο δεν είναι σταθερή για όλη την 25ετία στις οικογένειες με πάνω από δύο παιδιά.
2. Οι εισφορές αναπροσαρμόζονται με βάση το μεσοσταθμικό ετήσιο επιτόκιο ΝΠΔΔ στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο φυσικά είναι διαφορετικό για κάθε έτος. Άρα ανεξαρτήτως ύψους εισφορών, άλλη απόδοση θα έχει πχ. η περίοδος ανατοκισμού 2005 ~ 2030 για το πρώτο παιδί σε σχέση με την περίοδο 2008 ~ 2033 για το δεύτερο.
3. Τα μεγαλύτερα παιδιά δικαιούνται λιγότερο ΒΟΕΑ από τα μικρότερα λόγω μισθολογικής εξέλιξης.
Πολύ απλά το πρώτο παιδί δικαιούται τις εισφορές της νωρίτερης χρονικά 25ετίας (σε σχέση με τα μελλοντικά αδέρφια του), η οποία αντιστοιχεί σε μικρότερους μισθούς του γονέα, αφού ο βαθμός και ο μισθός αυξάνονται με τα έτη υπηρεσίας.
Η διαφορά αντιστρέφεται για τα παιδιά που δικαιούνται ΒΟΕΑ όταν ο γονέας είναι πλέον απόστρατος, διότι το ποσό κράτησης υπέρ ΒΟΕΑ στο μέρισμα είναι πολύ μικρότερο από την αντίστοιχη κράτηση στο μισθό.

Ουσιαστικά ισχύει ότι και για τις συντάξεις, όπου συμμαθητές με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας έχουν διαφορετικό μέσο όρο αποδοχών και δικαιούνται διαφορετική σύνταξη, λόγω διαφορετικής διοικητικής και οικογενειακής εξέλιξης.

Ε. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΕΑ
Μπορεί ο νέος τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος να είναι δίκαιος, αλλά ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί το βοήθημα με ικανοποιητική ακρίβεια, λόγω των κάτωθι παραμέτρων:
1. Οι εισφορές μεταβάλλονται ανά έτος με βάση τη μισθολογική εξέλιξη του ασφαλισμένου.
2. Χρειάζονται οι αποδόσεις των λογαριασμών ΝΠΔΔ στην Τράπεζα της Ελλάδας πριν από δεκαετίες (από το 2003).
3. Για μελλοντικό ΒΟΕΑ (πχ. μετά από 5 έτη) χρειάζονται μελλοντικά επιτόκια ανατοκισμού που φυσικά δεν υπάρχουν.
4. Το ποσοστό εισφορών ανά τέκνο μεταβάλλεται στις τρίτεκνες και άνω οικογένειες, κάθε φορά που λαμβάνει ΒΟΕΑ ένα τέκνο.
5. Μετά την αποστρατεία οι εισφορές ΒΟΕΑ αλλάζουν (μειώνονται) σημαντικά για όσα τέκνα δικαιούνται το βοήθημα.

Ενδεικτικό παράδειγμα ΒΟΕΑ πολύτεκνων
Ακολουθεί ένα παράδειγμα υπολογισμού ΒΟΕΑ σε πολύτεκνη οικογένεια Υπξκού με έτη γέννησης τέκνων 2004, 2006, 2008 και 2010, όπου ο γονέας αποστρατεύεται το 2024 πριν λάβει ΒΟΕΑ το πρώτο τέκνο.
1. Περίοδος 2004 ~ 2008
Το πρώτο παιδί δικαιούται ποσοστό εισφορών 4% επί (μισθός + ΕΧΥ) μέχρι το 2008 που γεννιέται το τρίτο. Οι εισφορές αντιστοιχούν στο χαμηλό βαθμό που ισχύει τότε για το γονέα (πχ. Αρχισμηνίας), ανατοκιζόμενες με τα επιτόκια που ίσχυαν τα έτη 2004 ~ 2008.
2. Περίοδος 2008 ~ 2010
Το ίδιο τέκνο δικαιούται πλέον ποσοστό εισφορών 3,67% μετά τη γέννηση τρίτου τέκνου (και πριν γεννηθεί το τέταρτο), διότι το συνολικό ποσοστό εισφορών για 3 τέκνα είναι 11% επιμεριζόμενο στα τέκνα. Οι εισφορές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο βαθμό και ΕΧΥ (πχ. Ανθυπασπιστής), ανατοκιζόμενες με τα επιτόκια που ίσχυαν τα έτη 2008 ~ 2010.
3. Περίοδος 2010 ~ 2024 (έτος αποστρατείας)
Το πρώτο τέκνο δικαιούται ποσοστό εισφορών 3,125% μετά τη γέννηση τέταρτου τέκνου, αφού το συνολικό ποσοστό εισφορών για 4 τέκνα είναι 12,5% επιμεριζόμενο στα τέκνα. Οι εισφορές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερους βαθμούς και ΕΧΥ (πχ. Ανθυποσμηναγός και άνω), ανατοκιζόμενες με τα επιτόκια που ισχύουν τα έτη 2010 ~ 2024.
4. Περίοδος 2024 ~ 2029 (έτος λήψης ΒΟΕΑ)
Μετά την αποστρατεία το πρώτο τέκνο δικαιούται ποσοστό εισφορών 12,5% επί του μερίσματος, καθώς το συνολικό ποσοστό εισφορών στο μέρισμα είναι 50% επιμεριζόμενο στα 4 τέκνα. Το μηνιαίο ποσό εισφορών είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τα έτη που προηγήθηκαν της αποστρατείας και ανατοκίζεται με τα επιτόκια που θα ισχύουν για τα έτη 2024 ~ 2029.

Ομοίως για όλα τα τέκνα προκύπτουν συνεχείς αλλαγές ποσοστού εισφορών / αποδοχών / επιτοκίων στην 25ετία και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, πρακτικά είναι πολύ δύσκολος ο υπολογισμός του νέου ΒΟΕΑ μέσω αλγορίθμων.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Κατηγορίες προσωπικού στις εφαρμογές Πυροσβ. Σώματος

Μετά από σχετική πληροφόρηση από συνάδελφο του Πυροσβεστικού Σώματος, προστέθηκε νέα κατηγορία προέλευσης / εξέλιξης στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης της Πυροσβεστικής (νέα ημ/νία εφαρμογής Μάρτιος 2021).
Οι επιλογές προέλευσης στην εφαρμογή, καθώς και η αντίστοιχη διοικητική εξέλιξη αποτυπώνονται παρακάτω:

α. Σχ. Αξκών
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Ανθυποπυραγών, οι οποίοι ως αξιωματικοί ανήκουν στην κατηγορία Α όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο (αντιστοιχία με προέλευση ΑΣΕΙ στο παλιό μισθολόγιο).
Για τον ακριβή υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο πίνακας Ε της εφαρμογής, όπου εισάγονται τα έτη που διανύθηκαν σε κάθε διοικητικό βαθμό για όλη τη θητεία του ενδιαφερόμενου.

β. Σχ. Επ. & Μετ.
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, οι οποίοι γίνονται αξιωματικοί και ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο (αντιστοιχία με προέλευση ΑΣΣΥ στο παλιό μισθολόγιο).
kratiseis-sintaksis-efkaΓια τον ακριβή υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο πίνακας Ε της εφαρμογής, όπου εισάγονται τα έτη που διανύθηκαν σε κάθε διοικητικό βαθμό για όλη τη θητεία του ενδιαφερόμενου.
Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται η εισαγωγή της ημερομηνίας αποφοίτησης από τη Σχολή Επιμόρφωσης, διότι ο χρόνος προαγωγής σε αξκό προκύπτει από τη διοικητική εξέλιξη του πίνακα Ε.


γ. Σχ. Απστών
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, οι οποίοι εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου και ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.
Επειδή το έτος φοίτησης στη σχολή δεν είναι σταθερό, απαιτείται η εισαγωγή της ημερομηνίας αποφοίτησης – ονομασίας σε Αρχιπυροσβέστη, μετά την οποία η εφαρμογή υπολογίζει αποδοχές Απστη (και για το παλιό και για το νέο μισθολόγιο).
Εννέα (9) χρόνια μετά από αυτή την ημερομηνία υπολογίζεται προαγωγή σε Πυρονόμο για όλα τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη διαγραφή.
Εννοείται φυσικά ότι όσοι είναι απόφοιτοι και της Σχ. Απστών και της Σχ. Μετεκπαίδευσης επιλέγουν ως προέλευση την τελευταία σχολή [Σχ. Επ. & Μετ.] σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανωτέρω.

δ. Πυρστης ΜΠΣ
Αφορά τους πυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο και θεωρείται ότι ισχύει η ακόλουθη σταθερή εξέλιξη:
Πυροσβέστης από ημερομηνία κατάταξης.
Προαγωγή σε Αρχιπυροσβέστη μετά από 15 έτη (από κατάταξη).
Προαγωγή σε Πυρονόμο μετά από 9 έτη (24 έτη από κατάταξη).


Η καταγραφή των ανωτέρω παραμέτρων γίνεται αφενός για τη σωστή επιλογή προέλευσης στην εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης, αφετέρου για να υπάρξει συμπλήρωση ή διόρθωση των δεδομένων εάν απαιτείται, καθώς όλες οι πληροφορίες προέρχονται από το διαδίκτυο χωρίς όμως να υπάρχει ολοκληρωμένη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε υπηρεσίας.
Πχ. με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν φαίνεται να επηρεάζεται η διοικητική εξέλιξη στις ανωτέρω κατηγορίες β ~ δ σε περίπτωση ύπαρξης πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, όπως ισχύει στην Αστυνομία και στο Λιμενικό.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Έναρξη έκδοσης συντάξεων με αυξημένη αναπλήρωση

Μετά από σχετική ενημέρωση συναδέλφου (συνοδευόμενη από αντίστοιχα στοιχεία), διαπιστώθηκε ότι από το τέλος Ιανουαρίου ο ΕΦΚΑ έχει αρχίσει να εκδίδει συντάξεις με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπονται στο Ν.4670/20.
Αυτές οι πρόσφατα εκδοθείσες συντάξεις (με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης) αφορούν διαγραφές στο τέλος του 2020, για τις οποίες δεν προβλέπεται κανενός είδους προσωπική διαφορά.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το προηγούμενο (κάπως περίπλοκο) άρθρο: Νέα ποσοστά αναπλήρωσης & νέα προσωπική διαφορά
προβλέπεται προσωπική διαφορά για συντάξεις ακόμη και για διαγραφές μέχρι 30-9-2019 (ανάλογα με την περίπτωση).
Λογικά όλες οι αρχικές συντάξεις (χωρίς προσωπική διαφορά) θα υπολογίζονται πλέον με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά είναι άγνωστο πόσο ακόμη θα καθυστερήσει ο επανακαθορισμός των εκδοθέντων συντάξεων / προσωπικών διαφορών.
Με βάση τη μοναδική διαθέσιμη νέα Συνταξιοδοτική Πράξη, εξακριβώθηκε και πάλι η ακρίβεια των εφαρμογών του site όσον αφορά τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέα ποσοστά αναπλήρωσης & νέα προσωπική διαφορά

Αναμένεται ότι σε λίγους μήνες θα εφαρμοστούν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4670/20, ανάλυση του οποίου υπάρχει στο παλαιότερο άρθρο: Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020
Το παρόν άρθρο καταγράφει συνοπτικά τις νέες ρυθμίσεις, καθώς και τα διάφορα ενδεχόμενα που προκύπτουν ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής και τα συντάξιμα έτη, σε συνδυασμό με την ύπαρξη θετικής ή αρνητικής ή μηδενικής προσωπικής διαφοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4670/20
1. Αλλάζει το ποσοστό αναπλήρωσης (και η ανταποδοτική σύνταξη) μόνο για όσους διαθέτουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη.
2. Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ισχύουν αναδρομικά από 1-10-2019.
3. Με τα νέα ποσοστά η αναπλήρωση αυξάνεται σε κάθε περίπτωση από τα 30 μέχρι τα 44,81 συντάξιμα έτη.
4. Όμως το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης πάνω από τα 40 έτη μειώνεται από 2% σε 0,5% όταν δεν υπάρχουν εξάμηνα.
Για το λόγο αυτό το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται πάνω από τα 44,81 συντάξιμα έτη.
Η μείωση είναι ελάχιστη και σταθερή (=0,3%) για όσους διαθέτουν εξάμηνα επικινδυνότητας, αλλά είναι μεγαλύτερη για όσους έχουν πάνω από 45 συντάξιμα έτη χωρίς εξάμηνα (κυρίως ανώτατοι αξκοί όπου το όριο ηλικίας είναι πάνω από 58 έτη).
5. Για διαγραφή μέχρι 2016 (παλιοί συνταξιούχοι), εάν προκύπτει αύξηση της συνολικής σύνταξης καταβάλλεται σε ποσοστό 20% από 1-10-2019 έως 31-12-2020, 40% για το 2021 και το υπόλοιπο 60% αποδίδεται σταδιακά μέχρι το 2024.
6. Για διαγραφή μετά το 2016 (νέοι συνταξιούχοι), εάν προκύπτει αύξηση σύνταξης καταβάλλεται ολόκληρη από 1-10-2019.

Β. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Αμετάβλητη καταβαλλόμενη σύνταξη (πληρωτέο) σε σχέση με αποδοχές 30-9-2019
 α. Διαγραφή προ 2016 → αύξηση σύνταξης → μείωση προσωπικής διαφοράς Ν.4387 → ίδιο πληρωτέο
 β. Διαγραφή 2016~2018 → αύξηση σύνταξης → μηδενισμός προσ. διαφοράς Ν.4387 → νέα προσ. διαφορά Ν.4670 → ίδιο πληρωτέο
 γ. Διαγραφή έως 30-9-2019 → μείωση σύνταξης (παρ. Α.4 ανωτέρω) → νέα προσωπική διαφορά Ν.4670 → ίδιο πληρωτέο

2. Αύξηση καταβαλλόμενης σύνταξης (πληρωτέου) σε σχέση με αποδοχές 30-9-2019
 α. Διαγραφή προ 2016 → αύξηση σύνταξης πάνω από παλιά σύνταξη ΓΛΚ → αύξηση πληρωτέου
 β. Διαγραφή 2016~2018 → αύξηση σύνταξης → αύξηση αθροίσματος [σύνταξη + προσ. διαφορά] → αύξηση πληρωτέου
 γ. Διαγραφή έως 30-9-2019 → αύξηση σύνταξης χωρίς προσωπική διαφορά → αύξηση πληρωτέου

3. Μείωση καταβαλλόμενης σύνταξης (πληρωτέου) σε σχέση με αποδοχές 1-1-2021
Διαγραφή μετά την 1-10-2019 με πάνω από 44,81 συντάξιμα έτη → δεν προβλέπεται προστασία της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Για όσους έχουν πάνω από 44,81 συντάξιμα έτη και διαγράφηκαν το 2020, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης προκαλούν (μικρή) μείωση της σύνταξης που καταβάλλεται τώρα, οπότε το πληρωτέο θα μειωθεί αναδρομικά από τη διαγραφή.

Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

1.α. Αύξηση σύνταξης
Μείωση πρ. διαφοράς
→ Ίδιο πληρωτέο
diagrafi-mexri-2016
1.β. Αύξηση σύνταξης
Μηδενισμός πρ. διαφ.
→ Νέα προσ. διαφορά
diagrafi-mexri-2016
1.γ. Μείωση σύνταξης
Νέα προσ. διαφορά
→ Ίδιο πληρωτέο
diagrafi-mexri-2016
2.α. Αύξηση σύνταξης
πάνω από σύνταξη ΓΛΚ
→ Αύξηση πληρωτέου
diagrafi-mexri-2016
2.β. Αύξηση σε [σύνταξη
+ προσ. διαφορά]
→ Αύξηση πληρωτέου
diagrafi-mexri-2016

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για να καλυφθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί σύνταξης / προσωπικής διαφοράς όπως αναλύονται ανωτέρω, βελτιώθηκαν οι υπολογισμοί αλλά και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων, ώστε να αποτυπώνεται ξεχωριστά η παλιά και η νέα προσωπική διαφορά, είτε αυτή είναι θετική (μείωση σύνταξης) είτε αρνητική (αύξηση σύνταξης).

Έχει κυκλοφορήσει μία εγκύκλιος το Δεκέμβριο 2020 με διευκρινήσεις για τις νέες συντάξεις, η οποία περιέχει παραδείγματα μόνο για νέους συνταξιούχους (διαγραφή μετά το 2016) και θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος για τους παλιούς συνταξιούχους (προ 2016).
Επειδή η υφιστάμενη εγκύκλιος δεν καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα, ίσως υπάρχει απόκλιση στη νέα προσωπική διαφορά σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή ΕΦΚΑ/16 αφορά τον καθορισμό των συντάξεων όπως καταβάλλονται τώρα με βάση το Ν.4387/16,
ενώ η επιλογή ΕΦΚΑ/20 αφορά τον καθορισμό των συντάξεων όπως θα διαμορφωθούν με βάση το Ν.4670/20 (σε λίγους μήνες).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Διπλασιασμός κόστους υποχρεωτικής αναγνώρισης ΤΕΑΠΑΣΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
● Το 2013 το ΤΕΑΠΑΣΑ καθόρισε όριο ελάχιστων ετών ασφάλισης μόνο σε περίπτωση παραίτησης, για να υπάρχει δικαίωμα άμεσης λήψης επικουρικού με την αποστρατεία: Καθορισμός ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ
● Το 2015 τα αντίστοιχα ταμεία ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ-ΤΕΑΥΠΣ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ: Ένταξη επικουρικών ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ
διατηρώντας όμως τις ειδικές διατάξεις που ίσχυαν για τους ασφαλισμένους τους (όπως το ανωτέρω όριο).
● Η ανωτέρω υποχρέωση και το σχετικό κόστος αναγνώρισης περιελήφθησαν στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης αστυνομίας & πυροσβεστικής και υπήρξε περαιτέρω ανάλυση του θέματος το 2018: Υποχρεωτική ασφάλιση για επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ
● Με το άρθρο 8 του Ν.4670/20 το ΕΤΕΑΕΠ (άρα και τα ταμεία ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ-ΤΕΑΥΠΣ) εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ στις 1-3-2020.

Β. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
1. Διαγραφή έως 31-12-2016 (παλιό μισθολόγιο)
Σύμφωνα με την αρχική απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ, το κόστος αναγνώρισης πρόσθετων ετών (εφόσον απαιτούνται) καθορίστηκε σε ποσοστό 6% επί του βασικού μισθού, ακριβώς όσο ήταν τότε το ποσοστό κράτησης επικουρικού στο μισθό.
Με τη ρύθμιση αυτή υπήρχε ένα σχετικά “φυσιολογικό” κόστος αναγνώρισης που κυμαίνονταν από 60 ~ 80 € ανά μήνα.

2. Διαγραφή από 1-1-2017 ~ 28-2-2020 (νέο μισθολόγιο και Ν.4387/16)
Το νέο μισθολόγιο σε συνδυασμό με το Ν.4387/16, διαμόρφωσε το κόστος αναγνώρισης σε 3,25% επί των συνολικών αποδοχών, δηλαδή ίσο με το προβλεπόμενο ποσοστό εισφορών επικουρικού στο μισθό.
Με αυτά τα δεδομένα το κόστος αναγνώρισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ παρέμεινε σχεδόν σταθερό (60 ~ 80 € ανά μήνα), διότι το 3,25% επί των συνολικών αποδοχών νέου μισθολογίου ήταν περίπου ίσο με το 6% επί του βασικού μισθού παλιού μισθολογίου.

3. Διαγραφή από 1-3-2020 (νέο μισθολόγιο και Ν.4670/20)
Με το άρθρο 8 του Ν.4670/20 το ΕΤΕΑΕΠ εντάχθηκε στον e-ΕΦΚΑ από 1-3-2020.
Στο άρθρο 42 παρ. 1.γ προβλέπεται ότι η εξαγορά πλασματικών χρόνων επικουρικού γίνεται πλέον με τις ίδιες διατάξεις όπως για τη σύνταξη (=άρθρο 34.1.γ Ν.4387/16), δηλαδή το κόστος είναι το άθροισμα των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη.
● Για τη σύνταξη οι εισφορές είναι 20% για θητεία / ΑΕΙ / πρόσθετη 3ετία (6,67% + 13,33% = εργαζόμενος + εργοδότης).
● Για το επικουρικό οι εισφορές είναι 6,5% επί των συνολικών αποδοχών (3,25% + 3,25% = εργαζόμενος + εργοδότης).
Με τη νέα ρύθμιση διπλασιάζεται το κόστος αναγνώρισης για επικουρικό από ποσοστό 3,25% σε 6,5%.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Μέχρι την 1-3-2020 οι εισφορές αναγνώρισης υποχρεωτικού χρόνου ασφάλισης ΤΕΑΠΑΣΑ έπρεπε να πληρωθούν στο σύνολό τους εντός 3 μηνών από την απόφαση καθορισμού, αλλιώς χανόταν το δικαίωμα άμεσης λήψης επικουρικού.
Πλέον με το άρθρο 42 του Ν.4670/20 προβλέπεται ότι οφειλόμενο ποσό εισφορών μέχρι 3.000 € θα κρατείται σταδιακά από το επικουρικό, ενώ για μεγαλύτερα ποσά το τμήμα πάνω από τα 3.000 € θα εξοφλείται άμεσα και εφάπαξ (σε μία δόση).

Εάν υπάρχει απαίτηση για αναγνώριση χρόνου στο ΤΕΑΠΑΣΑ και δεν εξοφληθεί η οφειλή, τότε το επικουρικό καταβάλλεται σε ηλικία 67 ετών και θα πρέπει τότε να υποβληθεί νέα αίτηση απονομής επικουρικού.
Εάν η οφειλή εξοφληθεί μεν αλλά όχι στον προβλεπόμενο χρόνο των 3 μηνών, τότε το επικουρικό καταβάλλεται όταν εξοφληθεί πλήρως η οφειλή χωρίς αναδρομικότητα (το επικουρικό από τη διαγραφή μέχρι την ημ/νία εξόφλησης χάνεται).

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η αναγνώριση υποχρεωτικού χρόνου στο ΤΕΑΠΑΣΑ συμφέρει πάντα για διαγραφή μέχρι 1-3-2020, καθώς το κόστος εισφορών ανά μήνα είναι λογικό και γίνεται γρήγορα η απόσβεση του οφειλόμενου ποσού.
2. Επίσης συμφέρει για όσους διαγράφονται μετά την 1-3-2020 (με διπλάσιο κόστος / μήνα), όταν ο απαιτούμενος προς αναγνώριση χρόνος είναι αρκετά μικρός ώστε να μπορεί να γίνει απόσβεση σε διάστημα λίγων ετών.
3. Αντίθετα δεν συμφέρει πλέον η αναγνώριση εάν απαιτείται να αναγνωριστεί μεγάλο χρονικό διάστημα στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Ειδικά για όσους εμπίπτουν στην 40ετία και παραιτούνται με χρήση θητείας και 5ετίας (με 33~34 έτη πραγματικής υπηρεσίας), απαιτείται η αναγνώριση 6~7 ετών στο ΤΕΑΠΑΣΑ με κόστος πάνω από 12.000 € που απαιτεί πολλά έτη για απόσβεση.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πληρωτέο σύνταξης με νέους συντελεστές αναπλήρωσης

Σε λίγο καιρό θα εφαρμοστούν οι νέοι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης του Ν.4670/20 για όσους διαθέτουν περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη, όπως αναλύθηκε στο άρθρο: Σύγκριση προηγούμενου και νέου ασφαλιστικού
Ανάλογα με τα συντάξιμα έτη, το έτος διαγραφής και την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, το πληρωτέο ποσό της νέας σύνταξης μπορεί να είναι είτε ίσο είτε μεγαλύτερο από την ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αλλάζει η προσωπική διαφορά ώστε να μην μειωθεί το τελικό πληρωτέο.

Α. Λιγότερα από 30 συντάξιμα έτη ασχέτως ημερομηνίας διαγραφής
Δεν αλλάζει τίποτε, ούτε στην ακαθάριστη σύνταξη, ούτε στην προσωπική διαφορά (εάν υπάρχει), ούτε στο πληρωτέο.


Β. Σύνταξη ΕΦΚΑ/16 μεγαλύτερη από παλιά σύνταξη ΓΛΚ (έως 31-12-2018)
Στις περιπτώσεις αυτές (συνήθως με πολλά εξάμηνα) η ισχύουσα σύνταξη ΕΦΚΑ/2016 είναι μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ (αρνητική προσωπική διαφορά), οπότε οι νέοι συντελεστές αυξάνουν ακόμη περισσότερο τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ/2020.

Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.600
Αύξηση: 100 €
Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.650
Aύξηση: 150 €
→ επιπλέον αύξηση 50 €


Γ. Σύνταξη ΕΦΚΑ/16 μικρότερη από παλιά σύνταξη ΓΛΚ (έως Ιούνιο 2016)
Σε αυτές τις περιπτώσεις (που είναι η πλειοψηφία) υπάρχει σχετικά μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία θα μειωθεί ισόποσα με την αύξηση της σύνταξης ΕΦΚΑ 2020, “απορροφώντας” ολόκληρη την αύξηση λόγω των νέων συντελεστών αναπλήρωσης.
Δηλαδή η αύξηση της σύνταξης θα είναι μόνο λογιστική και δεν θα αλλάξει το πληρωτέο.

Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.300
Προσωπική διαφορά:  200
Συνολική σύνταξη: 1.500
(ίση με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ)
Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.400
Νέα προσ. διαφορά: 100
Συνολική σύνταξη: 1.500
→ καμία αλλαγή


Δ. Αρχική σύνταξη ΕΦΚΑ/16 μικρότερη από σύνταξη ΓΛΚ (Ιούλιος 2016 ~ 2018)
Αυτές οι περιπτώσεις είναι “περίεργες” διότι προβλέπεται τμήμα προσωπικής διαφοράς (25 ~ 50% ανάλογα με το έτος διαγραφής), αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ είναι μικρότερη της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ σε ποσοστό άνω του 20%.

  Περίπτωση Δ.1 με διαγραφή 2017
Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.300
Μείωση: 200 € (ποσοστό 13,3%)
Δεν δίνεται προσωπική διαφορά!
Συνολική σύνταξη: 1.300

Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.350
Μείωση: 150 € (ποσοστό 10%)
Δεν δίνεται προσωπική διαφορά!
Συνολική σύνταξη: 1.350
→ αύξηση 50 €


  Περίπτωση Δ.2 με διαγραφή 2017
Αναπλήρωση Ν.4387/16
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2016: 1.140
Μείωση: 360 € (ποσοστό 24%)
Προσ. διαφορά 33%:   120
Συνολική σύνταξη: 1.260 €

Αναπλήρωση Ν.4670/20
Παλιά σύνταξη ΓΛΚ: 1.500
Σύνταξη ΕΦΚΑ 2020: 1.230
Μείωση: 270 € (ποσοστό 18%)
Νέα προσ. διαφορά:   30
Συνολική σύνταξη: 1.260
→ καμία αλλαγή

Μετά από σχετική επισήμανση του συναδέλφου GeorgiosP, διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση (Δ.2) καταργείται η προσωπική διαφορά που δινόταν λόγω μείωσης κάτω από 20% (σε σχέση με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ), αλλά προβλέπεται να δοθεί νέα (μικρότερη) προσωπική διαφορά ώστε να μην μειωθεί η καταβαλλόμενη σύνταξη σε καμία περίπτωση.

Ε. Πάνω από 30 συντάξιμα έτη και διαγραφή μετά την 1-1-2019
Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζεται η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά, οπότε η αύξηση της αναπλήρωσης οδηγεί σε κάθε περίπτωση σε αντίστοιχη αύξηση της σύνταξης.
Πx. Προηγούμενη σύνταξη ΕΦΚΑ 2016 = 1.300 € και νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2020 = 1.380 €, δηλαδή αύξηση 80 €.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Συνένωση σελίδων σύνταξης ανά υπηρεσία και “ΕΦΚΑ 2020”

Μέχρι σήμερα υπήρχαν 2 ξεχωριστές εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης στο site, μία προσεγγιστική στις σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ/Ν/Α” και μία ακριβέστερη στη σελίδα “ΕΦΚΑ 2020”, όπως περιγράφεται στις ερωτήσεις 5.1 και 5.2 στην ενότητα FAQ.
Πλέον έχουν συνενωθεί οι ανωτέρω σελίδες και οι καινούριες “Σύνταξη ΓΕΣ/Ν/Α” περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για μία ακριβέστερη πρόγνωση της δικαιούμενης νέας σύνταξης ΕΦΚΑ.
Με τα νέα πεδία που προστέθηκαν βελτιώνεται η ακρίβεια των υπολογισμών για τους παλιούς ασφαλισμένους που διαγράφονται μετά την 1-1-2017, καθώς και για όλους τους νέους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως ημερομηνίας διαγραφής.

Α. Παλιοί ασφαλισμένοι με διαγραφή ή παραίτηση μέχρι 30-6-2016
diagrafi-mexri-2016Οι συντάξιμες αποδοχές των παλιών ασφαλισμένων είναι το άθροισμα:
Βασικός μισθός + ΕΧΥ + Επίδομα ειδ. συνθηκών (68,46 €) + Επίδομα ευθύνης ή 176 €
Τα ανωτέρω ποσά είναι ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζει τις συντάξιμες αποδοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αλλάζει τίποτε σε σχέση με την προηγούμενη σελίδα υπολογισμού.
Εμφανίζονται μόνο τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ και της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, όπως αναλύεται στην εικόνα αριστερά.

Β. Παλιοί & νέοι ασφαλισμένοι με διαγραφή από 1-7-2016 έως 31-12-2018
Υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ, ενώ οι συντάξιμες αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:
1. Παλιοί ασφαλισμένοι (μέσος όρος νέας σύνταξης ΕΦΚΑ)
α. Από 1-1-2002 έως 31-12-2016: Βασικός μισθός + ΕΧΥ + Επίδομα ειδ. συνθηκών (68,46 €) + Επίδομα ευθύνης ή 176 €
β. Από 1-1-2017 μέχρι διαγραφή: Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών νέου μισθολογίου.
2. Νέοι ασφαλισμένοι (μέσος όρος νέας σύνταξης ΕΦΚΑ)
Από 1-1-2002 μέχρι τη διαγραφή: Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών παλιού μισθολογίου έως 2016 και νέου μετά το 2017.

diagrafi-2017-2018Για να υπολογιστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 απαιτούνται αναλυτικά δεδομένα οικογενειακής κατάστασης, καθώς και η ακριβής διοικητική εξέλιξη.

Οι ημερομηνίες γάμου & γέννησης τέκνων χρειάζονται διότι σε κάθε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης μεταβάλλονταν τα επιδόματα εξομάλυνσης και τέκνων (όπως και το ειδικών συνθηκών μετά το 2017).
Όσον αφορά τη διοικητική εξέλιξη, εισάγοντας τα έτη ανά βαθμό υπολογίζεται αυτόματα ο μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ για κάθε έτος ξεχωριστά μέχρι το 2016, όπως και το αντίστοιχο κλιμάκιο από το 2017.

Γ. Παλιοί & νέοι ασφαλισμένοι με διαγραφή μετά την 1-1-2019
diagrafi-apo-2019Οι συντάξιμες αποδοχές για καθορισμό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι ίδιες με την ανωτέρω παρ. Β.
Οι διαφορές σε σχέση με τη διαγραφή κατά την περίοδο 2016 ~ 2018 είναι οι κάτωθι:
1. Εμφανίζονται αποτελέσματα μόνο για τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ, διότι δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά.
2. Δεν εμφανίζεται πεδίο για τα έτη Κονδύλη, καθώς αυτά προβλέπονταν μόνο στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ.
3. Δεν εμφανίζεται πεδίο ηλικίας, η οποία είχε σημασία μόνο για την παλιά σύνταξη ΓΛΚ.
4. Τυχόν υποβολή αίτησης αποστρατείας δεν επηρεάζει το ποσό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, το οποίο είναι το ίδιο και με αυτεπάγγελτη αποστρατεία (για ίδιο μέσο όρο αποδοχών).

Δ. Κοινές παραδοχές για όλους
1. Εμφανίζεται επιλογή για πρόσθετη 3ετία, μόνο για ημερομηνία κατάταξης μέχρι 31-12-1995 και υπαγωγή στη 40ετία.
2. Ο υπολογισμός φόρου για έγγαμους με τέκνα είναι ηθελημένα λανθασμένος για να συμφωνεί με τη (λάθος) μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ, καθώς από το 2016 υπολογίζεται λανθασμένα από τον ΕΦΚΑ η μείωση φόρου –> Λάθος υπολογισμός μείωσης φόρου εγγάμων
3. Η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα την ενηλικίωση τέκνων (σε μέση ηλικία 23 ετών) και στη συνέχεια μειώνει ανάλογα το επίδομα τέκνων, προκειμένου να υπολογίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα ο μέσος όρος αποδοχών.
4. Η επιλογή “Σύζυγος” αφορά μόνο νέους ασφαλισμένους με τέκνα που είναι ταυτόχρονα σύζυγοι στρατιωτικών, οι οποίοι μέχρι την 1-8-2012 δεν δικαιούνταν πλήρες επίδομα εξομάλυνσης εγγάμου με τέκνα.
Με αυτή την επιλογή υπολογίζεται μειωμένο επίδομα εγγάμου χωρίς τέκνα από 1-1-2002 ή τη γέννηση πρώτου τέκνου (εάν είναι μεταγενέστερη) μέχρι την 1-8-2012, προκαλώντας μείωση του μέσου όρου αποδοχών (σε σχέση με την επιλογή “Έγγαμος”).
5. Με την επιλογή “Διαζευγμ(ένος)” πρέπει να συμπληρωθεί επιπρόσθετα η ημερομηνία διαζυγίου, ώστε στη συνέχεια να υπολογίζεται μειωμένο επίδομα εξομάλυνσης αγάμου (ή ειδικών συνθηκών μετά το 2017).
Εάν υπάρχουν τέκνα υπολογίζεται μειωμένο επίδομα εξομάλυνσης αγάμου από το διαζύγιο μέχρι την 1-2-2016, διότι μέχρι τότε οι διαζευγμένοι με τέκνα δεν δικαιούνταν πλήρες επίδομα εξομάλυνσης (όπως ελάμβαναν οι έγγαμοι με τέκνα).
Από 1-2-2016 για διαζευγμένους με τέκνα υπολογίζεται πλήρες επίδομα εξομάλυνσης (και ειδικών συνθηκών μετά το 2017).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πρόσθετες κρατήσεις σε αλλαγή κλιμακίου

Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου με το νέο μισθολόγιο προβλέπεται επιπρόσθετη κράτηση για το εφάπαξ και τα μερίσματα, η οποία είναι διαφορετική για κάθε ταμείο. Με μικρή επιφύλαξη λόγω πολλών διαφορετικών περιπτώσεων, ισχύουν τα κάτωθι ανά υπηρεσία:

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΣ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες (συνολικά 1,5 διαφορά).
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Ανχης με 29 έτη γίνεται Σχης στα 30 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 11ο στο 9ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 11ου και 10ου κλιμακίου –> 2.650 – 2.455 = 195 x 50% = 97,5 € x 3 μήνες (συνολική κράτηση 292,5 €).

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΝ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΝ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού κλιμακίου σε μία δόση.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΑ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΑ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΑ & ΕΛΟΑΣ/Ν/Α με νέο μισθολόγιο
Κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες στους άγαμους και για 4 μήνες στους έγγαμους.
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Έγγαμος Ασμχος με 29 έτη γίνεται Σμχος στα 30 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 11ο στο 9ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 11ου και 10ου κλιμακίου –> 2.650 – 2.455 = 195 x 50% = 97,5 € x 4 μήνες (συνολική κράτηση 390 €).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ τ.Χ/Φ
α. Εφάπαξ ΤΠΑΣ → ΚΥΑ εισφορών ΤΠΑΣ-ΤΠΥΑΠ-ΤΠΥΠΣ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού (σε 6 μηνιαίες δόσεις).
β. Επικουρικό ΤΕΑΕΧ: Παλαιότερα κρατούνταν σε κάθε αλλαγή κλιμακίου μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού, αλλά αυτό καταργήθηκε με το Ν.4670/20 και πλέον δεν υπάρχει πρόσθετη κράτηση στις προαγωγές (ούτε διοικητικές ούτε μισθολογικές).
γ. Μέρισμα ΜΤΣ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες (συνολικά 1,5 διαφορά).
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Αρχκας ΑΥ με 24 έτη γίνεται Ανθμος στα 25 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 14ο στο 12ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 14ου και 13ου κλιμακίου –> 1.725 – 1.665 = 60 x 50% = 30 € x 3 μήνες (συνολική κράτηση 90 €).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ τ.Α.Π.
α. Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού (σε 6 μηνιαίες δόσεις).
β. Επικουρικό ΤΕΑΥΑΠ: Παλαιότερα κρατούνταν σε κάθε αλλαγή κλιμακίου μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού, αλλά αυτό καταργήθηκε με το Ν.4670/20 και πλέον δεν υπάρχει πρόσθετη κράτηση στις προαγωγές (ούτε διοικητικές ούτε μισθολογικές).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
α. Εφάπαξ ΤΠΥΠΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού.
β. Επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ: Παλαιότερα κρατούνταν σε κάθε αλλαγή κλιμακίου μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού, αλλά αυτό καταργήθηκε με το Ν.4670/20 και πλέον δεν υπάρχει πρόσθετη κράτηση στις προαγωγές (ούτε διοικητικές ούτε μισθολογικές).

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Εφάπαξ ΤΑΛΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται ολόκληρη η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες.
γ. Μέρισμα ΜΤΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού κλιμακίου σε μία δόση.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019-2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Λάθος αναδρομικά μείωσης Ν.4093

Δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο τα ποσά που θα λάβουν σύντομα οι συνταξιούχοι λόγω επιστροφής της μείωσης Ν.4093/12.
Στην πλειοψηφία το ποσό συμφωνεί με την παρ. Γ του προηγούμενου άρθρου: Αναδρομικά μείωσης Ν.4093 περιόδου 2015-2016

Όμως σε αρκετούς το αναγραφόμενο ποσό είναι μικρότερο από το αναμενόμενο ή ακόμη και μηδενικό.
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως διαγραφές κατά την περίοδο 2015 ~ 2016 για τους κάτωθι λόγους:
α. Όταν διαγράφεται κάποιος η σύνταξη και τα μερίσματα δεν εκδίδονται αμέσως αλλά μετά από πολλούς μήνες.
Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν ανηρτημένες στο διαδίκτυο οι μηνιαίες αναλύσεις συντάξεων για το χρονικό διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την έκδοση της ΣΠ.
β. Ακόμη και οι αναλύσεις των πρώτων μηνών (μετά την έκδοση της ΣΠ) που είναι ανηρτημένες στο διαδίκτυο δεν είναι οριστικές, διότι το ύψος της μείωσης Ν.4093 εξαρτάται και από τα μερίσματα, τα οποία συνήθως εκδίδονταν αρκετά αργότερα από την ΣΠ.
Μετά την έναρξη πληρωμής των μερισμάτων σχεδόν πάντα αυξανόταν το ποσοστό μείωσης του Ν.4093 στη σύνταξη, γεγονός που αναλύεται και στην ερώτηση 3.7 στην ενότητα FAQ.
γ. Ειδικά όσοι διαγράφηκαν την περίοδο από 13-3-2015 έως 12-5-2016 δικαιούνται λιγότερα αναδρομικά, διότι εκείνη την εποχή σχεδόν όλοι έπαιρναν τρίμηνες αποδοχές κατά την αποστρατεία. Αυτό σημαίνει ότι για 3 μήνες μετά τη διαγραφή πληρώνονταν ως εν ενεργεία από την υπηρεσία τους (όχι από το ΓΛΚ) και αυτό το διάστημα δεν είχαν τη μείωση του Ν.4093 που αφορούσε τις συντάξεις.

Τυπικό παράδειγμα σύνταξης με διαγραφή κατά την επίμαχη περίοδο:
1. Διαγραφή Απρίλιος 2015, άρα υπάρχει δικαίωμα αναδρομικών για όλη την περίοδο αναφοράς (Ιούνιος 2015 ~ Μάιος 2016).
2. Η ΣΠ εκδόθηκε το Σεπτέμβριο 2015, άρα για τους 5 πρώτους μήνες δεν υπάρχει ξεχωριστή μηνιαία ανάλυση κρατήσεων.
3. Η κράτηση Ν.4093 για αυτό το διάστημα προκύπτει μόνο από τη σύνταξη και ήταν πχ. 5% για σύνταξη 1.000 ~ 1.500 €.
4. Τον Ιανουάριο 2016 εκδόθηκαν και άρχισαν να πληρώνονται τα μερίσματα (με αναδρομικότητα από τη διαγραφή).
5. Από τον Ιανουάριο 2016 που άρχισαν να πληρώνονται τα μερίσματα, η κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη αυξήθηκε στο 10%.

Είναι λογικό ότι ο καθορισμός των αναδρομικών για περιπτώσεις σαν την ανωτέρω χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να υπολογιστεί το ακριβές ποσό της μείωσης Ν.4093 ξεχωριστά για κάθε μήνα του 11μήνου, αναλύοντας το αρχικό αναδρομικό ποσό σύνταξης (από τη διαγραφή μέχρι την έκδοση ΣΠ), αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη μεταγενέστερη αλλαγή του ποσοστού κράτησης Ν.4093 μετά την έναρξη πληρωμής μερισμάτων.
Ο ΕΦΚΑ έχει δηλώσει ότι γνωρίζει αυτές τις ειδικές περιπτώσεις και θα γίνει οριστικός υπολογισμός των δικαιούμενων αναδρομικών μέχρι το τέλος του έτους.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναδρομικά μείωσης Ν.4093 περιόδου 2015-2016

Α. Ιστορικό
Δημοσιοποιήθηκε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη βουλή για τα αναδρομικά συνταξιούχων δημοσίου:
Τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του δημοσίου
Με την τροπολογία επεκτείνεται και στους δημοσίους υπαλλήλους η καταβολή αναδρομικών με βάση την απόφαση του ΣτΕ για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, άσχετα από το γεγονός ότι για τους συνταξιούχους του δημοσίου αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεν έχει εκδώσει ακόμη οριστική απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της μείωσης του Ν.4093, ούτε για την περίοδο που αφορά.

Β. Διατάξεις τροπολογίας
1. Άτοκη επιστροφή μόνο της μείωσης του Ν.4093 που παρακρατήθηκε από τις συντάξεις, για χρονική περίοδο 11 μηνών, ήτοι από τη σχετική απόφαση του ΣτΕ (11-6-2015) έως την ψήφιση του Ν.4387 (12-5-2016).
2. Δεν επιστρέφεται η μείωση του Ν.4051 όπως στον ιδιωτικό τομέα, διότι η συγκεκριμένη μείωση έχει κριθεί ως συνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο (απόφαση της 27-3-2017).
3. Δεν θα γίνει τώρα παρακράτηση φόρου στα αναδρομικά, αλλά θα φορολογηθούν όταν δηλωθούν στην εφορία (το 2021).
4. Ολοκλήρωση της καταβολής των ποσών μέχρι την 31-12-2020 (προφορικές δηλώσεις για καταβολή τέλος Οκτωβρίου).
5. Δεν προβλέπεται επιστροφή της μείωσης Ν.4093 στα μερίσματα, ούτε των δώρων (ίσχυαν για ηλικία άνω των 60 ετών).
6. Με την καταβολή των εν λόγω αναδρομικών διαγράφονται οι αξιώσεις των συνταξιούχων για όλες τις μειώσεις που επέφερε ο Ν.4093 (σε συντάξεις, μερίσματα, επικουρικά, δώρα κλπ), για το χρονικό διάστημα από 11-5-2015 έως 12-5-2016.

Γ. Υπολογισμός αναδρομικών
Αφού δεν θα γίνει φέτος η φορολόγηση των αναδρομικών, από το ακαθάριστο ποσό θα αφαιρεθεί μόνο η εισφορά περίθαλψης.
Άρα το συνολικό ποσό θα προκύπτει από τη μηνιαία παρακράτηση Ν.4093 της περιόδου 2015-2016 ως εξής:
Μείωση Ν.4093 x 0,94 (αφαιρείται περίθαλψη 6%) x 11 (μήνες) = μηνιαία μείωση Ν.4093 x 10,34  (συνολικός συντελεστής)

Υπενθυμίζεται ότι τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων ΓΛΚ των ετών 2015 και 2016 εξακολουθούν να βρίσκονται στο διαδίκτυο και στη σελίδα [Σύνδεσμοι] υπάρχει σχετικό link (δεύτερη επιλογή στη στήλη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ).
Φυσικά εάν κάποιος διαγράφηκε πχ. στο τέλος του 2015 θα λάβει αναδρομικά για λιγότερους μήνες (από διαγραφή μέχρι Μάιο 2016).
Ομοίως εάν άλλαξε η μείωση Ν.4093 κατά τη διάρκεια του 11μήνου 2015-2016 (πχ. λόγω ηλικίας), θα επιστραφεί η μείωση Ν.4093 ακριβώς όπως παρακρατήθηκε (διαφορετικά ποσά ανά περίοδο).

Δ. Φορολογία αναδρομικών
Όλα τα αναδρομικά λόγω δικαστικής απόφασης (σύνταξης / μισθού, οφειλόμενοι μισθοί εργοδότη, εργατικές αποζημιώσεις κλπ) προστίθενται στα εισοδήματα του έτους που αντιστοιχούν και φορολογούνται με τις διατάξεις που ίσχυαν εκείνη την περίοδο.
Όταν υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση για τα ανωτέρω αναδρομικά (το 2021 για τα έτη 2015 και 2016), θα επιβληθεί ο φόρος που αναλογεί στο πρόσθετο εισόδημα (συνήθως 22% και για υψηλές συντάξεις 29% μόνο για το 2016), ενώ θα συνυπολογιστεί και πρόσθετη εισφορά αλληλεγγύης για τα έτη 2015 και 2016 με τις διατάξεις που ίσχυαν για το κάθε έτος ξεχωριστά.
Κατά συνέπεια επί των φορολογητέων αναδρομικών που θα καταβληθούν φέτος θα υπάρξει το επόμενο έτος πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση από 22,5% έως 29,5% (22% ~ 29% φόρος και περίπου 0,5% εισφορά αλληλεγγύης).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης