Κατάργηση δύο εισφορών αλληλεγγύης

Την αρχική περίοδο της κρίσης θεσμοθετήθηκαν συνολικά τέσσερις εισφορές αλληλεγγύης, δύο για τους συνταξιούχους και τρεις για τους εν ενεργεία (η μία είναι κοινή και στους δύο).
Με πρόσφατες διατάξεις καταργούνται οι δύο από αυτές και παραμένουν οι άλλες δύο ως κάτωθι:

Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα (Ν.3986/11 άρθρο 29) – Καταργείται
Η κράτηση επιβάλλεται στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, στο οποίο περιλαμβάνονται και όλα τα εισοδήματα πέραν του μισθού (ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κλπ).
Το ποσοστό εξαρτάται από το ετήσιο εισόδημα (0% έως 12.000 €, 2,2% από 12 ~ 20.000 €, 5% από 20 ~ 30.000 € κλπ).
Το ποσό της εισφοράς δεν είναι αφορολόγητο, δηλαδή δεν μειώνει το φορολογητέο εισόδημα και το φόρο.
Η εισφορά αυτή καταργείται από 1-1-2023 σύμφωνα με το Ν.4972/22 άρθρο 177 που ψηφίστηκε την 22-9-2022.

2. Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ν.3865/10 άρθρο 11) – Ισχύει
Σκοπός της εισφοράς είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εφαρμόζεται σε όλες τις συντάξεις (παλαιές και νέες) και το ποσοστό της κράτησης εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης και ανέρχεται σε ποσοστό 0% μέχρι τα 1.400 €, 3% από 1.400 ~ 1.700 €, 6% από 1.700 ~ 2.000 €, 7% από 2.000 ~ 2.300 € κλπ.
Το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή μειώνει τον αναλογούντα φόρο.
Η συγκεκριμμένη εισφορά δεν καταργείται και συνεχίζει να ισχύει επ’ αόριστον.

Καταγραφή ανωτέρω εισφορών στις εφαρμογές σύνταξης –> Εισφορές αλληλεγγύης συνταξιούχων
Η αφαίρεση της εισφοράς που καταργείται θα γίνει σε επόμενη ενημέρωση των εφαρμογών σύνταξης, όπου θα συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αύξηση 7,75% στις συντάξεις από 1-1-2023 που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Β. ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα (Ν.3986/11 άρθρο 29 ή Ν.4172/13 άρθρο 43Α) – Καταργείται
Η εισφορά αναλύεται περιληπτικά στην παρ. Α.1 ανωτέρω και καταργείται από 1-1-2023.

2. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΤΠΔΥ και Μετοχικών Ταμείων (Ν.3986/11 άρθρο 38 παρ. 2.β.) – Καταργείται
Η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών (μαζί με όλα τα επιδόματα).
Το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή μειώνεται αντίστοιχα ο φόρος.
Η εισφορά θεσπίστηκε πέραν των προβλεπομένων από το καταστατικό των ταμείων προς ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους.
Η εισφορά αυτή καταργείται από 25-11-2022 με το άρθρο 84 παρ. 1.α. του Ν.4997/22 που ψηφίστηκε πρόσφατα.

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ καταπολέμησης ανεργίας (Ν.3986/11 άρθρο 38 παρ. 2.α.) – Ισχύει
Η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα (πενθήμερα & νυχτερινά σωμάτων ασφαλείας, παραμεθορίου κλπ).
Το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή μειώνεται αντίστοιχα ο φόρος.
Η συγκεκριμμένη εισφορά δεν καταργείται και συνεχίζει να ισχύει επ’ αόριστον.

Ενημερώθηκε η εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” και επιλέγοντας ημερομηνία 1-1-2023 (ή μεταγενέστερη) μηδενίζονται οι εισφορές των παρ. Β.1 και Β.2 ανωτέρω –> Εισφορές αλληλεγγύης εν ενεργεία
Η συγκεκριμένη ημερομηνία (1-1-2023) προστέθηκε ώστε να υπολογίζεται η ανάλυση μισθού από το νέο έτος με το κλιμάκιο που λαμβάνει κάποιος σήμερα, ενώ με την επιλογή 2023 (σκέτο) υπολογίζεται ο μισθός όταν συμπληρώνονται ακέραια έτη υπηρεσίας εντός του έτους και πιθανώς να αλλάζει ο βαθμός ή το κλιμάκιο του νέου μισθολογίου.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018-2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανανέωση εφαρμογής εφάπαξ Πυροσβεστικής

Επανασχεδιάστηκε από μηδενική βάση η εφαρμογή των εφάπαξ πυροσβεστικής ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ με πολλές βελτιώσεις, αυξάνοντας σημαντικά την ακρίβεια των υπολογισμών ειδικά για τους νέους ασφαλισμένους.

Α. Εξέλιξη, νέο βαθμολόγιο και επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής
1. Υπολογίζεται η ακριβής διοικητική και μισθολογική εξέλιξη, είτε με συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών (Σχολή Αξκών & Σχολή Επιμόρφωσης), είτε αυτόματα από την εφαρμογή (Σχολή Αρχιπυροσβεστών & Πυροσβέστες ΜΠΣ).
2. Για αξκούς υπάρχει επιλογή του τρόπου εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών Π.Σ. (ιδιώτες ή πυροσβέστες ε.ε.).
3. Για χρόνο υπηρεσίας μετά το 2021, χρησιμοποιείται το νέο βαθμολόγιο (N. 4662/20) όταν η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή (απόφοιτοι σχολής Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβέστες ΜΠΣ).
4. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
5. Ο υπολογισμός του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2014 λόγω επιστροφής εισφορών από 1-1-2015, ενώ του εφάπαξ ΤΠΔΥ για κατάταξη μέχρι 31-12-2008, διότι εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών της πενταετίας 2009 ~ 2013.

Β. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με την προέλευση

1. Σχολή Αξκών (ΣΑΠΣ)

α. Είσοδος ΣΑΠΣ → Ιδιώτης
Αφορά την κατάταξη ιδιωτών στη σχολή αξιωματικών, είτε με εισιτήριες εξετάσεις, είτε με πτυχίο ΑΕΙ.
Εάν το πτυχίο ΑΕΙ ήταν προϋπόθεση για την κατάταξη και μετράει ως προϋπηρεσία (για ΕΧΥ και μισθολογικό βαθμό ή κλιμάκιο), τότε εισάγεται ΑΕΙ → ΝΑΙ και επιλέγεται ο χρόνος πτυχίου σε έτη (3,5 έτη για ΤΕΙ – 4 ή 5 ή 6 έτη για ΑΕΙ).
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη ανά βαθμό  –> Πίνακας βαθμών για κατάταξη ιδιωτών

β. Είσοδος ΣΑΠΣ → Πυροσβέστης ε.ε.
Εμφανίζεται πεδίο για την εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Ανθυποπυραγό και μετά συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών μόνο για βαθμούς αξιωματικού –> Μετάταξη πυροσβέστη σε αξκό έως 2008
Ανάλογα με το έτος ονομασίας σε Ανθυποπυραγό υπάρχουν οι κάτωθι υποπεριπτώσεις:
► Για λήψη βαθμού Ανθγού έως 31-12-2008 είναι σωστά και τα 2 εφάπαξ, καθώς το ΤΠΔΥ εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013 (= αποδοχές αξκού), ενώ το ΤΠΥΠΣ εξαρτάται και από τις αποδοχές μετά το 2015.
► Για λήψη βαθμού Ανθγού από 1-1-2009 έως 31-12-2014 δεν ισχύει ο υπολογισμός του ΤΠΔΥ, αλλά ισχύει μόνο ο υπολογισμός του ΤΠΥΠΣ με αποδοχές αξκού από το 2015 και μετά.


2. Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης

Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται τα έτη όλων των βαθμών όπως ακριβώς υπηρετήθηκαν.
Πχ. εάν κάποιος έγινε Αρχιπυροσβέστης στα 8 έτη με φοίτηση στη σχολή Αρχπστών και στη συνέχεια αποφοίτησε και από τη Σχολή Επιμόρφωσης ως αξκός, συμπληρώνει στον πίνακα προαγωγών τα έτη όπως τα υπηρέτησε, δηλαδή 8 έτη Πστη – 0 έτη Υπρστη – 9 έτη Απστη – 4 έτη Πυρονόμου – 4 έτη Ανθγού κλπ. όπως στο παράδειγμα –> Εισαγωγή βαθμών Σχ. Επιμ. & Μετ.


3. Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα με βάση την ημ/νία ονομασίας σε Αρχιπυροσβέστη, ενώ για διαγραφή μετά το 2021 μετράει και η φοίτηση στο Τμήμα Σχολής Επιμόρφωσης (προαγωγή σε αξκό) –> Πίνακας προαγωγών Απστων
Οι διοικητικές προαγωγές προκύπτουν από τα βαθμολόγια πριν και μετά το 2021 –> Βαθμολόγια Απστων σχολής


4. Πυροσβέστες ΜΠΣ (μη παραγωγικής σχολής)

Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα από την ημερομηνία κατάταξης –> Πίνακας προαγωγών ΜΠΣ
Οι διοικητικές προαγωγές προκύπτουν από τα βαθμολόγια πριν και μετά το 2021 –> Βαθμολόγια Πυροσβεστών ΜΠΣ

Γ. Αποστρατευτικός βαθμός
Το εφάπαξ ΤΠΥΠΣ εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών του τελευταίου έτους (παλιοί ασφαλισμένοι) ή της τελευταίας πενταετίας (νέοι ασφαλισμένοι), οπότε για επίτευξη ακρίβειας χρειάζεται να συνυπολογιστεί και η ημερομηνία λήψης του τελευταίου αποστρατευτικού διοικητικού βαθμού.

1. Στις προελεύσεις Σχολής Αξκών ή Σχολής Επιμόρφωσης (όπου συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών), πρέπει να εισαχθούν επιπρόσθετα και ο τελευταίος διοικητικός βαθμός και η ακριβής ημερομηνία λήψης, όπως φαίνεται στα παραδείγματα των ανωτέρω παρ. Β.1.α. και Β.1.β.

2. Στις προελεύσεις Σχολής Απστών ή Πυροσβεστών ΜΠΣ υπολογίζεται αυτόματα προαγωγή αποστρατείας κατά ένα βαθμό, ο οποίος αναγράφεται και θεωρείται ότι ισχύει μόνο για ένα μήνα πριν από τη διαγραφή, όπως φαίνεται στα παραδείγματα των ανωτέρω παρ. Β.3 και Β.4.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναπροσαρμογή συντάξεων από 1-1-2023

Α. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Εκτός από τα συντάξιμα έτη, η δεύτερη παράμετρος καθορισμού της σύνταξης ΕΦΚΑ είναι ο μέσος όρος αποδοχών, ο οποίος υπολογίζεται στο site με τη διαδικασία της παρ. Β στο άρθρο: Υπολογισμός σύνταξης ΕΦΚΑ – enstoloi.net

Σύμφωνα με την παρ. Β.12 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται για κάθε έτος η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, με έναν συνολικό συντελεστή λόγω πληθωρισμού που υπολογίζεται μέχρι και το προηγούμενο της διαγραφής έτος.
Πχ. για διαγραφή το 2025 οι αποδοχές έτους 2002 αναπροσαρμόζονται με το συνολικό πληθωρισμό 2002 ~ 2024, του έτους 2003 με το συνολικό πληθωρισμό 2003 ~ 2024,  του έτους 2004 με το συνολικό πληθωρισμό 2004 ~ 2024 κ.ο.κ. μέχρι και τις αποδοχές έτους 2023 που αναπροσαρμόζονται με τον πληθωρισμό 2024 (= διαφορά 2023 ~ 2024).

Με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν.4387/16, θα υλοποιηθούν 2 διαφορετικές αναπροσαρμογές συντάξεων από 1-1-2023:
Συντάξεις έως 2022: Αναπροσαρμόζεται η [εθνική + ανταποδοτική σύνταξη] με το μέσο όρο πληθωρισμού / αύξησης ΑΕΠ.
Πχ. για ετήσιο πληθωρισμό 9% και αύξηση ΑΕΠ 5% η αναπροσαρμογή των υφιστάμενων συντάξεων θα είναι 7%.
Συντάξεις από 2023: Αναπροσαρμόζεται με 7% η εθνική σύνταξη και με 9% (μόνο πληθωρισμός) ο μέσος όρος αποδοχών.

Παρακάτω παρατίθεται σχετικό παράδειγμα με σύγκριση 2 συντάξεων, μίας με διαγραφή την 31-12-2022 και μίας με διαγραφή την 1-1-2023, με εκτιμώμενο πληθωρισμό 2021-2022 ίσο με 9% και αύξηση ΑΕΠ 5% (= αναπροσαρμογή 7%):

.
 Έτος
αναφοράς
2002
2003
.
.
2009
2010
.
.
2020
2021
2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
 ΜΕΣΟΣ


ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ
Αύξηση από

.
 Ετήσιες
αποδοχές
15.000
16.000
.
.
19.000
20.000
.
.
23.000
24.000
25.000
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
 ΟΡΟΣ


ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
1-1-2023

 Διαγραφή την
Πληθωρισμός
2002 ~ 2021
x 1,32 =
x 1,27 =
.
.
x 1,07 =
x 1,02 =
.
.
x 1,01 =


.
/ 252 μήνες =


έστω 45% =
για το 2022 =
7% (πλθ+ΑΕΠ)
ΣΥΝΟΛΟ

31-12-2022
Αναπρ/νες
αποδοχές
19.800
20.320
.
.
20.330
20.400
.
.
23.230
24.000
25.000
460.000
 1.825


  821 €
  384 €
   84 €
 1.289 €

 Διαγραφή την
Πληθωρισμός
2002 ~ 2022
1,32x1,09=1,44
1,27x1,09=1,38
.
.
1,07x1,09=1,17
1,02x1,09=1,11
.
.
1,01x1,09=1,10
x 1,09 =

.
/ 252 μήνες =


.
για το 2023 =

1-1-2023
Αναπρ/νες
αποδοχές
21.600
22.080
.
.
22.230
22.200
.
.
25.300
26.160
25.000
490.000
 1.944


  875 €
  411 €
   —
 1.286 €


Επιγραμματικά ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξεων του ανωτέρω παραδείγματος είναι:
1. Σύνταξη 31-12-2022 = 1,07 x Εθνική (384 €) + 1,07 x Ποσοστό Αναπλήρωσης x Μέσος Όρος 2022
2. Σύνταξη   1-1-2023 = 1,07 x Εθνική (384 €) + Ποσοστό Αναπλήρωσης x Μέσος Όρος 2023 (= 1,065 x Μέσος Όρος 2022)
Επειδή ο Μέσος Όρος 2023 είναι 6,5% μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο 2022 τα ανωτέρω ποσά (1) και (2) είναι σχεδόν ίδια.
Ανάλογα με τον πληθωρισμό και την αύξηση ΑΕΠ, μπορεί η σύνταξη του 2023 να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το 2022.

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Η εθνική σύνταξη θα αναπροσαρμόζεται λόγω πληθωρισμού / αύξηση ΑΕΠ κάθε έτος για όλους, δηλαδή εάν καθοριστεί αύξηση 7% για το έτος 2023 τότε η εθνική σύνταξη θα γίνει 411 €, η οποία και θα ισχύει μόνο για το έτος 2023.
Ομοίως εάν η αναπροσαρμογή είναι 3% το 2023, τότε για το 2024 η εθνική σύνταξη θα αυξηθεί σε 423 € κλπ.
Στη συνέχεια η εθνική σύνταξη θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο για όλους τους συνταξιούχους (υφιστάμενους και μελλοντικούς), έτσι πχ. το 2030 η εθνική σύνταξη θα είναι περίπου 500 € για όλους (με πληθωρισμό 2,5%).

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Όπως φάνηκε στην ανωτέρω παρ. Α, η σύνταξη 2022 με αύξηση 7% είναι σχεδόν ίδια με τη σύνταξη 2023 χωρίς αύξηση, γιατί ο μέσος όρος αποδοχών της σύνταξης 2023 αυξάνεται επιπρόσθετα με τον πληθωρισμό 2021-22.
Η αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού δεν αυξάνει μόνο τις συντάξεις του 2023 αλλά και όλες τις μελλοντικές συντάξεις, πχ. ο μέσος όρος αποδοχών μίας σύνταξης με διαγραφή το 2030, όταν εκδοθεί θα αυξηθεί και με τον μελλοντικό πληθωρισμό 2022 ~ 2029, επιπρόσθετα του πληθωρισμού 2002 ~ 2021 που λαμβάνεται υπόψη σήμερα.
Άρα κανένας εν ενεργεία δεν μπορεί να γνωρίζει από τώρα το μελλοντικό ποσό σύνταξης όταν θα αποστρατευθεί!

2. Ακριβώς επειδή δεν είναι γνωστός ο πληθωρισμός επόμενων ετών (αφού κανένας δεν γνωρίζει το μέλλον), τα ποσά συντάξεων που υπολογίζονται στο site αποτυπώνουν τη σημερινή αγοραστική δύναμη, και όχι το ονομαστικό ποσό των (πληθωρισμένων) συντάξεων που θα εκδοθούν μελλοντικά από τον ΕΦΚΑ (το οποίο θα είναι αρκετά μεγαλύτερο).
Πχ. Ο υπολογισμός στο site μίας σύνταξης με διαγραφή το 2030 επί του παρόντος γίνεται με βάση την ισχύουσα εθνική σύνταξη (384 €) και τον γνωστό πληθωρισμό 2002 ~ 2021, ενώ στην πραγματικότητα το 2030 η εθνική σύνταξη θα είναι περίπου 500 € και στην ανταποδοτική θα ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός 2002 ~ 2029, άρα το τελικό ποσό σύνταξης που θα καθορίσει σε 8 χρόνια ο ΕΦΚΑ θα είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται σήμερα στις εφαρμογές.

3. Κάθε χρόνο την άνοιξη οριστικοποιείται και ανακοινώνεται ο πληθωρισμός του προηγούμενου έτους. Έτσι την άνοιξη του 2023 θα γνωστοποιηθεί ο πληθωρισμός 2021-22 και θα καθοριστεί η νέα εθνική σύνταξη που θα ισχύει μόνο για το 2023.
Αυτή τη στιγμή οι υπολογισμοί στο site δεν περιλαμβάνουν τον πληθωρισμό 2021-22 (αφού δεν έχει καθοριστεί ακόμη), ο οποίος θα ενσωματωθεί στις εφαρμογές σύνταξης στις αρχές του νέου έτους, μαζί με την αλλαγή της εθνικής σύνταξης.
Όταν γίνει αυτό θα είναι ξανά ακριβείς οι υπολογιζόμενες συντάξεις, πάλι όμως μόνο για διαγραφή μέχρι 31-12-2023.
Για όλα τα επόμενα έτη θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, δηλαδή κάθε άνοιξη θα αναπροσαρμόζονται με τον πληθωρισμό του προηγούμενου έτους και η εθνική σύνταξη και ο μέσος όρος αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Υπολογισμός περικοπής σύνταξης λόγω εργασίας

Α. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. Πρόσφατα μου γνωστοποιήθηκαν μηνιαίες αναλύσεις συντάξεων με περικοπή λόγω εργασίας, από τις οποίες προέκυψε ότι ο καθορισμός της περικοπής στο site ήταν λανθασμένος για συντάξεις με διαγραφή έως 2018 (με προσωπική διαφορά).
Για διαγραφή μετά το 2019 δεν υπάρχει διαφορά, διότι δεν υπολογίζεται η παλιά σύνταξη ΓΛΚ με μνημονιακές κρατήσεις.

Μέχρι τώρα η περικοπή 30% υπολογίζονταν στο site στο άθροισμα [νέα σύνταξη ΕΦΚΑ + προσωπική διαφορά], αλλά ο ΕΦΚΑ ακολουθεί διαφορετική διαδικασία, αφαιρώντας πρώτα περικοπή 30% επί της ακαθάριστης παλαιάς σύνταξης ΓΛΚ και μετά υπολογίζοντας καινούριες μνημονιακές κρατήσεις επί του μειωμένου (70%) ποσού σύνταξης ΓΛΚ.

Προηγούμενος (λάθος) υπολογισμός
α. Ακαθάριστη παλιά σύνταξη ΓΛΚ
β. Μείον παλαιές μνημονιακές μειώσεις
γ. Φορολογητέα σύνταξη ΓΛΚ (= ΕΦΚΑ + πρ.διαφορά)
δ. Μείον περικοπή 30% λόγω εργασίας
ε. Καταβαλλόμενο ποσό με περικοπή εργασίας
Νέος (σωστός) υπολογισμός
α. Ακαθάριστη παλιά σύνταξη ΓΛΚ
β. Μείον περικοπή 30% λόγω εργασίας
γ. Ακαθάριστη σύνταξη ΓΛΚ με περικοπή (= 70% παλαιάς)
δ. Μείον καινούριες μνημονιακές μειώσεις
ε. Καταβαλλόμενο ποσό με περικοπή εργασίας

2. Όπως φαίνεται ανωτέρω, οι μειώσεις (β) και (δ) εφαρμόζονται με αντίστροφη σειρά υπολογισμού, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερο ποσό περικοπής, άρα μεγαλύτερη τελική πληρωτέα σύνταξη.
Αυτό γίνεται διότι η προηγηθείσα μείωση κατά 30% της ακαθάριστης σύνταξης ΓΛΚ οδηγεί αναλογικά σε πολύ μικρότερες μνημονιακές κρατήσεις, επειδή το ποσοστό τους εξαρτάται από το ποσό της σύνταξης.
Πχ. Σε μία ακαθάριστη παλιά σύνταξη ΓΛΚ ποσού 1.800 € ισχύει:
α. Χωρίς περικοπή εργασίας: Εισφορά αλληλεγγύης Ν.3865/10 = 6% σε όλο το ποσό = 1.800 x 0,06 = 108 €.
β. Με περικοπή εργασίας: Σύνταξη x 70% = 1.800 x 0,70 = 1.260 €, όπου η εισφορά αλληλεγγύης Ν.3865/10 είναι μηδέν!

Περικοπή λόγω εργασίας3. Ο υπολογισμός των μνημονιακών κρατήσεων μετά την αφαίρεση του 30% της ακαθάριστης σύνταξης ΓΛΚ προκαλεί πολύ μικρότερη περικοπή στο πληρωτέο, ενώ η περικοπή μειώνεται όσο μεγαλύτερες είναι οι μνημονιακές κρατήσεις και αντί για την “ονομαστική” μείωση του 30% μπορεί να είναι μόλις 10,5% όπως στο διπλανό παράδειγμα!

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Με το άρθρο 20 του Ν.4387/16 περικόπτονται και οι επικουρικές συντάξεις κατά 30% λόγω εργασίας, ενώ στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται: “Οι συνταξιούχοι της παρ. 1 υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ, καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου, ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων συντάξεων.”

Από 1-3-2022 καταργήθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις και δεν υπάρχει πλέον διαφορετική μεταχείριση συνταξιούχων με διαχωρισμό σε παλιούς και νέους εργαζόμενους προ και μετά το 2016: Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση, η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από την 1η.3.2022.”

2. Στα επικουρικά πρώην ταμεία ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ και ΤΕΑΥΠΣ των Σωμάτων Ασφαλείας είναι αυτονόητη η υποχρέωση δήλωσης ανάληψης εργασίας (και η περικοπή 30%), διότι από το 2015 έχουν ενσωματωθεί όλα στο ΕΤΕΑΕΠ.

Όμως τα μετοχικά ταμεία δεν ανήκουν στο ΕΤΕΑΕΠ και υπάρχει ασάφεια ως προς την υποχρέωση ενημέρωσης.
ΜΤΣ: Στην απόφαση καθορισμού μερίσματος δεν αναφέρεται υποχρέωση ενημέρωσης του ταμείου για ανάληψη εργασίας.
Υπάρχει όμως ανεπίσημη πληροφόρηση περί εργαζόμενων αποστράτων δύο ταχυτήτων (με ή χωρίς περικοπή): https://enstoloi.net/stratos/comment-page-329/#comment-111136

ΜΤΝ: Στην απόφαση καθορισμού μερίσματος δεν αναφέρεται υποχρέωση ενημέρωσης για ανάληψη εργασίας, παρά μόνο:
“Κάθε μεταβολή οικογενειακής κατάστασης που επηρεάζει την καταβολή του μερίσματος (πχ. θάνατος, γάμος, ενηλικίωση κλπ) πρέπει να δηλώνετε (sic) άμεσα στην υπηρεσία μας, προς αποφυγή λήψεως τυχόν δυσμενών μέτρων (καταλογισμός, επιβολή προστίμου, ποινική δίωξη).”

ΜΤΑ: Στον καθορισμό μερίσματος δεν αναφέρεται υποχρέωση ενημέρωσης του ταμείου για ανάληψη εργασίας.
Το 2019 απέστειλε επιστολή μόνο σε όσους διαγράφηκαν μετά το 2016, ενημερώνοντας για την υποχρέωση δήλωσης σε περίπτωση ανάληψης εργασίας: Περικοπή μερίσματος ΜΤΑ λόγω εργασίας αποστράτου

ΜΤΠΥ: Στην απόφαση καθορισμού μερίσματος δεν αναφέρεται υποχρέωση ενημέρωσης για ανάληψη εργασίας, παρά μόνο:
“Για κάθε μεταβολή της προσωπικής ή και της οικογενειακής σας κατάστασης που επηρεάζει την καταβολή του μερίσματος, υποχρεούστε να ενημερώνετε άμεσα την Υπηρεσία μας, για την αποφυγή των συνεπειών του Νόμου.”

3. Σημειώνεται ότι στη μηνιαία ανάλυση σύνταξης τα μετοχικά ταμεία αναφέρονται ως “ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ”.
Από τη διατύπωση του άρθρου 20 του Ν.4387/16 με αναφορά μόνο στο ΕΤΕΑΕΠ, προκύπτει το (αμφίβολο) συμπέρασμα ότι σε περίπτωση εργασίας υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΤΕΑΕΠ ακόμη και όταν ο ενδιαφερόμενος δεν ανήκει σε αυτό το ταμείο (πιθανώς το ΕΤΕΑΕΠ να ενημερώνει την ΗΔΙΚΑ και τα μετοχικά ταμεία στα οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος).

Όμως με την ανωτέρω ερμηνεία η υποχρέωση δήλωσης ανάληψης εργασίας εξαντλείται με την ενημέρωση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη δήλωση στα μετοχικά ταμεία.
Το όλο θέμα φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται με όρους “ευέλικτης ασάφειας” μέχρι σήμερα, καθώς δεν υπάρχει έγγραφη ενημέρωση όλων των μερισματούχων ή επίσημη ανακοίνωση των μετοχικών ταμείων σχετικά με τυχόν υποχρέωση δήλωσης ανάληψης εργασίας στο ίδιο το ταμείο (πέραν του ΕΤΕΑΕΠ που προαναφέρθηκε).

4. Στις σελίδες υπολογισμούς σύνταξης η περικοπή λόγω εργασίας εφαρμόζεται στα επικουρικά ταμεία ασχέτως ημερομηνίας διαγραφής και στα μετοχικά μόνο για τους νέους συνταξιούχους με διαγραφή μετά το 2016 (αυθαίρετη επιλογή με βάση ανεπίσημες πληροφορίες και μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το θέμα).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Υπολογισμός σύνταξης στρατιωτικών με μετάταξη

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μέχρι το 2010 γινόταν μετάταξη στρατιωτικών (από υπξκό σε αξκό) για συγκεκριμένες περιπτώσεις και με εξατομικευμένη διαδικασία κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ή μετά από δικαστική διεκδίκηση του ενδιαφερόμενου.
Με το Ν.3883/10 δόθηκε δυνατότητα μετάταξης υπξκών ΑΣΣΥ σε αξκούς και ΕΜΘ σε υπξκούς –> Αρχικό άρθρο 9 Ν.3883/10
Με το Ν.4407/16 επεκτάθηκε αυτή η δυνατότητα σε ΕΠΟΠ πτυχιούχους ΑΕΙ, ενώ με το Ν.4650/2019 καταργήθηκαν για τους μετατασσόμενους τα παλαιά όρια ηλικίας (50 έτη για υπξκούς / 54 έτη για Ανθστές) –> Προσθήκες στο άρθρο 9 Ν.3883/10
Τα τελευταία χρόνια προκηρύχθηκαν θέσεις μετάταξης υπξκών ΑΣΣΥ – ΕΜΘ – ΕΠΟΠ, κυρίως στο στρατό και στην αεροπορία.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Επειδή οι συνάδελφοι που μετατάσσονται θα αυξάνονται συνεχώς, δημιουργήθηκαν 3 νέες κατηγορίες προέλευσης (λόγω μετάταξης) στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης στρατιωτικών (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ).

1. Υπξκός σε Αξκό κατηγορίας Α (Υπ→Αξκός)

Στην περίπτωση αυτή ο μισθός από Ανθλγός (και αντιστοίχων) και μετά υπολογίζεται με βάση τις μισθολογικές προαγωγές αξκών ΑΣΕΙ με το παλιό μισθολόγιο μέχρι το 2016, ενώ από το 2017 και μετά ισχύει η κατηγορία Α του νέου μισθολογίου.
Δεν χρειάζεται η εισαγωγή της ημερομηνίας μετάταξης, διότι ως έτος μετάταξης θεωρείται το έτος ονομασίας σε Ανθλγό, το οποίο προκύπτει από τον πίνακα προαγωγών που συμπληρώνει ο χρήστης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ότι υπξκός ΑΣΣΥ με βαθμό Αλχία / Ακστή / Ασμία μετατάχθηκε το 2006 σε αξκό μετά από 2 έτη στο βαθμό του Αλχία, κατά συνέπεια έγινε Ανθλγός / Σημαιοφόρος / Ανθσγός χωρίς να περάσει καθόλου από το βαθμό του Ανθυπασπιστή.
Εισάγει τα έτη ανά βαθμό όπως ακριβώς τα υπηρέτησε επιλέγοντας 0 (μηδέν) έτη σε όποιον βαθμό έχει “προσπεράσει”, οπότε με βάση τον πίνακα προκύπτει το 2006 ως έτος μετάταξης σε αξκό ΑΣΕΙ –> Συμπλήρωση πίνακα προαγωγών
Στο ανωτέρω παράδειγμα οι μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται ανά έτος ως εξής:
α. Μέχρι το 2006 με μισθολογικές προαγωγές υπξκών ΑΣΣΥ (παλιό μισθολόγιο)
β. Από 2006 έως 2016 με μισθολογικές προαγωγές αξκών ΑΣΕΙ (παλιό μισθολόγιο)
γ. Από 2017 με μισθολογικά κλιμάκια αξκών κατηγορίας Α (νέο μισθολόγιο)


2. ΕΜΘ σε Υπξκό κατηγορίας Β (ΕΜΘ→Υπ)

Οι υπολογισμοί ισχύουν μόνο για μετατάξεις μετά το 2017 και ο μισθός από τη μετάταξη και μετά προκύπτει με βάση την κατηγορία Β του νέου μισθολογίου. Για τις περιπτώσεις αυτές προστέθηκε νέο πεδίο εισαγωγής της ημερομηνίας μετάταξης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ΕΜΘ με 2 έτη στο βαθμό Αλχία / Ακστή / Ασμία μετατάσσεται σε υπξκό το 2021.
Εισάγει την ημερομηνία μετάταξης και μετά συμπληρώνει στον πίνακα προαγωγών τα έτη ανά βαθμό όπως ακριβώς τα υπηρέτησε, οπότε από τη μετάταξη λαμβάνονται υπόψη αποδοχές κατηγορίας Β –> Υπόδειγμα μετάταξης ΕΜΘ
Στο ανωτέρω παράδειγμα οι μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται ανά έτος ως εξής:
α. Μέχρι το 2016 με τις μισθολογικές προαγωγές παλιού μισθολογίου των ΕΜΘ.
β. Από 2016 έως το 2021 (έτος μετάταξης) με τα μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Γ.
γ. Από το 2021 και μετά ισχύουν μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Β (υπξκών, Ανθστών και αξκών).


3. ΕΠΟΠ σε Υπξκό κατηγορίας Β (ΕΠΟΠ→Υπ)

Οι υπολογισμοί ισχύουν μόνο για μετατάξεις μετά το 2017 και ο μισθός από τη μετάταξη και μετά προκύπτει με βάση την κατηγορία Β του νέου μισθολογίου. Για τις περιπτώσεις αυτές προστέθηκε νέο πεδίο εισαγωγής της ημερομηνίας μετάταξης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ΕΠΟΠ με κατάταξη το 2006 μετατάσσεται σε υπξκό το 2024 έχοντας 3 έτη στο βαθμό Επχία / Επκστή / Εσμία.
Εισάγει την ημερομηνία μετάταξης και μετά συμπληρώνει τον πίνακα προαγωγών με τα έτη ανά βαθμό όπως ακριβώς τα υπηρέτησε, οπότε από τη μετάταξη λαμβάνονται υπόψη αποδοχές κατηγορίας Β –> Υπόδειγμα μετάταξης ΕΠΟΠ
Στο ανωτέρω παράδειγμα οι μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται ανά έτος ως εξής:
α. Μέχρι το 2016 με τις μισθολογικές προαγωγές παλιού μισθολογίου των ΕΠΟΠ.
β. Από 2016 έως το 2024 (έτος μετάταξης) με μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Γ (μέχρι τα 3 πρώτα χρόνια Επλχία).
γ. Από το 2024 και μετά ισχύουν μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Β (υπξκών, Ανθστών και αξκών).

Γ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΦΑΠΑΞ
Τα μερίσματα ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζονται σωστά με βάση τη μετάταξη (κατηγορία Α ή Β), όπως και το ΒΟΕΑ στο στρατό και στο ναυτικό.
Όμως οι υφιστάμενοι υπολογισμοί των εφάπαξ ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ και του ΒΟΕΑ της αεροπορίας επί του παρόντος δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις μετάταξης, διότι εξαρτώνται από την εξέλιξη των αποδοχών (όχι μόνο από τον τελευταίο μισθό) και θα χρειαστεί να τροποποιηθούν και να ενημερωθούν οι αντίστοιχες εφαρμογές.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Μικρή αύξηση στην τιμή μεριδίου ΜΤΣ

Πρόσφατα ανακοινώθηκε νέα τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 1-7-2022: ΜΤΣ – Ανακοίνωση Τιμής Μεριδίου
Η νέα τιμή μεριδίου είναι 5,1524 € και είναι αυξημένη κατά 3,33% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή των 4,9865 €.

Ενημερώθηκαν οι υπολογισμοί με τη νέα τιμή μεριδίου στις σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ”, για τους στρατιωτικούς και αστυνομικούς που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ –> Νέα τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 1-7-2022

Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει το ποσό ΒΟΕΑ που δικαιούνται τα τέκνα, το οποίο υπολογίζεται ήδη με τη μεγαλύτερη τιμή μεριδίου ΜΤΣ (= 7,619 €) που ίσχυε το 2011.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τροποποίηση κρατήσεων στο εφάπαξ αστυνομίας

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι κρατήσεις εφάπαξ στους αστυνομικούς είναι διαφορετικές για παλιούς και νέους ασφαλισμένους και ως προς το ποσοστό και ως προς τον ασφαλιστέο μισθό, διαφοροποίηση που ισχύει και με το παλιό και με το νέο μισθολόγιο.
Λόγω των διαφορετικών εισφορών, το τμήμα Ι του εφάπαξ (που αφορά χρόνο έως 31-12-2014) υπολογίζεται με διαφορετικό συντελεστή για παλιούς και νέους ασφαλισμένους –> Εφάπαξ νέου ασφαλισμένου
Το τμήμα ΙΙ του εφάπαξ (διάστημα μετά την 1-1-2015) προκύπτει από την επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν.
Ο τρόπος υπολογισμού εφάπαξ για όλες τις περιπτώσεις αναλύεται εδώ: Νέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας από 1-1-2017

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 30-10-2021
Οι κρατήσεις που επιβάλλονταν κατά τη λήψη του εφάπαξ (από το 2014 και μετά) ήταν οι κάτωθι:
1. Κράτηση νέας γενιάς και βιωσιμότητας σε ποσοστό 1,2% επί του ακαθάριστου ποσού του εφάπαξ, η οποία ισχύει μόνο για παλιούς ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας με λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης στο ΤΑΠΑΣΑ.

2. Κράτηση ίση με τις εισφορές 12 ή 18 μηνών στον τελευταίο και προτελευταίο βαθμό (12 μήνες για αυτεπάγγελτη αποστρατεία και 18 μήνες για παραίτηση) –> Υπουργική Απόφαση 8000/20/89α/2014 – ΦΕΚ 625/Β/13-2-2014
Εάν ο ενδιαφερόμενος είχε υπηρετήσει 12 ή 18 μήνες αντίστοιχα στους δύο τελευταίους βαθμούς και είχε πληρώσει τις αντίστοιχες εισφορές από το μισθό, τότε δεν επιβάλλονταν αυτή η κράτηση.
Όμως σε περίπτωση αποστρατείας με όριο ηλικίας προβλέπεται απονομή προαγωγής μέχρι και 2 διοικητικών βαθμών ένα μήνα πριν την αποστρατεία, έτσι στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλονταν στο εφάπαξ πρόσθετη κράτηση 11 μηνών και για τους 2 τελευταίους βαθμούς, επειδή πληρώθηκαν από το μισθό εισφορές υπέρ εφάπαξ μόνο για 1 μήνα.

Γ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 31-10-2021
Οι κρατήσεις που επιβάλλονται κατά τη λήψη του εφάπαξ (από 31-10-2021 και μετά) είναι πλέον οι κάτωθι:
1. Κράτηση νέας γενιάς και βιωσιμότητας σε ποσοστό 1,2% επί του ακαθάριστου ποσού του εφάπαξ, μόνο για παλιούς ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας έχοντας λιγότερα από 30 έτη μετοχικής σχέσης με το ΤΑΠΑΣΑ.

2. Με πρόσφατη υπουργική απόφαση: Υπουργική Απόφαση 8000/28/59-θ – ΦΕΚ 4302/Β/11-8-2022
θεσμοθετήθηκε νέα κράτηση με σταθερό ποσοστό 3% επί του ακαθάριστου ποσού εφάπαξ, η οποία ισχύει για όλους (παλιούς και νέους ασφαλισμένους), ασχέτως προαγωγής αποστρατείας ή παραίτησης –> Απόσπασμα ΥΑ 8000/28/59-θ
Προσθήκη 24/8: Μετά από σχετική ενημέρωση από το ΤΑΠΑΣΑ, η νέα κράτηση 3% που ισχύει από 31-10-2021 αντικαθιστά πλήρως (και υποχρεωτικά) την προϊσχύουσα κράτηση λόγω προαγωγής της παρ. Β.2 ανωτέρω.

3. Ενημερώθηκε η σελίδα εφάπαξ αστυνομίας και για διαγραφή μέχρι 30-11-2021 αφαιρείται η παλιά εισφορά 12μήνου ή 18μήνου λόγω προαγωγής (Β.2), ενώ από 31-12-2021 αφαιρείται σταθερή κράτηση 3% (Γ.2) –> Αλλαγή κράτησης εφάπαξ

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 2018 θεσπίστηκε η καταβολή σύνταξης από τον επόμενο μήνα μετά τη διαγραφή –> Αρθρο 1 παρ. 2.α Ν.4554/2018
Όμως στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του 2021, αυτή η διάταξη δεν εφαρμοζόταν στους στρατιωτικούς & σώματα ασφαλείας και η σύνταξη ξεκινούσε από την επόμενη ημέρα της διαγραφής, όπως γινόταν και παλαιότερα.

Φέτος ψηφίστηκε ο Ν.4921/22 στις 18-4-2022 όπου το άρθρο 52 επέφερε κάποιες αλλαγές στο ανωτέρω άρθρο 1 του Ν.4554, οι οποίες όμως έχουν σχέση με τυχόν οφειλές και όχι με την έναρξη καταβολής της σύνταξης –> Προσθήκη Ν.4921/22 στο άρθρο 1 Ν.4554/18
Παρά ταύτα, μετά την ψήφιση του Ν.4921/22 οι συντάξεις που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ έχουν ως ημερομηνία έναρξης την πρώτη ημέρα του επόμενου της διαγραφής μήνα –> Απόσπασμα Συνταξιοδοτικής Πράξης 2022

Υπάρχει η πιθανότητα να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διάταξη μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας (κοινώς “παραίτηση”), καθώς στο άρθρο 1 του Ν.4554 χρησιμοποιείται η έκφραση “υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης”.
Χρειάζονται στοιχεία από περισσότερους συναδέλφους για να ελεγθεί η ανωτέρω υπόθεση, αλλά εάν ισχύει σημαίνει ότι η πληρωμή σύνταξης αρχίζει από τον επόμενο της διαγραφής μήνα μόνο στις περιπτώσεις παραίτησης / αίτησης αποστρατείας και όχι στις αυτεπάγγελτες αποστρατείες.

Β. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Η διάταξη του άρθρου 1 του Ν.4554 πιθανώς να έχει νόημα για ιδιώτες που επιλέγουν οι ίδιοι την ημερομηνία συνταξιοδότησης και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ πχ. στις 30 του μήνα για να δικαιούνται σύνταξη από την πρώτη του επόμενου μήνα.
Όμως δημιουργεί αδικίες στους στρατιωτικούς οι οποίοι δεν μπορούν να επιλέξουν την ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ αποστρατείας τους και χάνουν ένα σημαντικό ποσό κατά την αποστρατεία, καθώς για το χρονικό διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την έναρξη της σύνταξης δεν δικαιούνται ούτε μισθό ούτε σύνταξη!
Κατά μέσο όρο χάνεται μισή σύνταξη σε όλες τις αποστρατείες, αλλά θα υπάρχουν και περιπτώσεις με διαγραφή πχ. 3 Ιουλίου (άρα έναρξη σύνταξης 1 Αυγούστου), όπου οι απόστρατοι θα χάσουν σύνταξη 27 ημερών, δηλαδή σχεδόν μία ολόκληρη σύνταξη!

Προσωπική άποψη είναι ότι οι ενώσεις των στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας θα πρέπει να αναδείξουν το θέμα και να γίνουν προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση διόρθωσης της αδικίας, καθώς όλοι οι απόστρατοι “τιμωρούνται” για την ημερομηνία διαγραφής τους, για την οποία όμως ούτε ευθύνονται, ούτε μπορούν να την επιλέξουν!

Επειδή τυχόν αλλαγή του νόμου είναι δύσκολη, απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα και δεν είναι σε καμία περίπτωση σίγουρη, θα μπορούσε να επιλυθεί έμμεσα το πρόβλημα μετά από (προφορική;) συνεννόηση των υπηρεσιών που προωθούν τις αποστρατείες με την Προεδρία της Δημοκρατίας, ώστε τα προεδρικά διατάγματα αποστρατείας να εκδίδονται πάντα τις τελευταίες ημέρες κάθε μήνα και να ελαχιστοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο το χρονικό διάστημα χωρίς αποδοχές.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανανέωση εφαρμογής σύνταξης Λιμενικού

Αναβαθμίστηκε η εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης λιμενικού με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Διαφορετικοί τρόποι εισαγωγής, επέκταση ετών κατάταξης – διαγραφής & αλλαγές βαθμολογίου 
1. Επιλογή του τρόπου εισαγωγής στις σχολές αξιωματικών / υπαξιωματικών (εξετάσεις – πτυχίο ΑΕΙ – ε.ε. λιμενικοί).
2. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
3. Επίσης οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για ονομασία (αποφοίτηση από σχολή λιμενικού) μέχρι 31-12-2016.
4. Για χρόνο σχολής την περίοδο 2002 ~ 2016 ως αποδοχές σπουδαστή λαμβάνονται υπόψη 284 € μηνιαίως.
5. Η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα μόνο για τους Λιμενοφύλακες, ενώ οι απόφοιτοι ΣΔΣΛΣ (αξκοί) και ΣΔΥΛΣ (υπξκοί)  πρέπει να εισάγουν στον πίνακα προαγωγών τα έτη ανά διοικητικό βαθμό όπως ακριβώς τα έχουν υπηρετήσει.

Β. Ελαχιστοποίηση πεδίων ανάλογα με υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα και δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Ομοίως το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα ΜΤΝ (έναρξη πληρωμής) εμφανίζεται μόνο για 12 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή των μερισμάτων (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με προέλευση / έτος διαγραφής
1. Διαγραφή ή παραίτηση έως 30-6-2016 με παλιό ασφαλιστικό (τελευταίος μισθός)

Όλες οι προελεύσεις με αποστρατεία προ 2016   (πατήστε εδώ)

Χρειάζεται μόνο ο τελευταίος διοικητικός και μισθολογικός βαθμός του παλιού μισθολογίου, με βάση τους οποίους υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Υπόδειγμα παλαιού συνταξιούχου (προ 2016)
Το ΕΧΥ (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) υπολογίζεται αυτόματα με βάση όλα τα στοιχεία (κατάταξη, πτυχίο ΑΕΙ, θητεία κλπ).

2. Διαγραφή από 1-7-2016 με νέο ασφαλιστικό (μέσος όρος αποδοχών)

α. Σχολή Αξκών (ΣΔΣΛΣ)

i. Είσοδος ΣΔΣ –> Εξετάσεις (για εισαγωγή στη σχολή)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη ανά βαθμό  –> Εξέλιξη με εισιτήριες εξετάσεις
Για αποφοίτηση από ΣΔΣΛΣ μετά το 2002 λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές σχολής της ανωτέρω παρ. Α.5.

ii. Είσοδος ΣΔΣ –> Απευθείας (κατάταξη ως αξκός)
Εισάγονται οι μήνες ΑΕΙ και τα έτη ανά βαθμό στον πίνακα προαγωγών –> Πρόσληψη αξκου με πτυχίο ΑΕΙ
Δεν εισάγεται χρόνος σχολής και η ημερομηνία κατάταξης ταυτίζεται με την ονομασία σε Σημαιοφόρο.
Επίσης μετρούν 2 επιπλέον έτη στο ΕΧΥ (μέχρι το 2016), ενώ ταυτόχρονα ο χρόνος ΑΕΙ μετράει και διοικητικά και μισθολογικά.

iii. Είσοδος ΣΔΣ –> Λιμενικός ε.ε. (με εσωτερικές εξετάσεις)
Εισάγονται τα έτη για όλους τους βαθμούς από την αρχική κατάταξη. Εάν κάποιος βαθμός δεν ισχύει τότε εισάγονται 0 (μηδέν) έτη, πχ. οι απόφοιτοι ΣΔΥ που ξεκινούν από το βαθμό του Κελευστή εισάγουν 0 (μηδέν) έτη Λιμενοφύλακα.
Παράδειγμα: Λιμενοφύλακας που εισάγεται στη Σχολή Αξκών ως Κελευστής, εισάγει τα 8 έτη Λιμενοφύλακα, μετά πχ. τα 3 έτη ως Κελευστής (μέχρι να ονομαστεί Σημαιοφόρος), μετά εισάγει 0 (μηδέν) έτη στους βαθμούς Επκστή, Ακστή και Ανθστή (που δεν υπηρέτησε) και συνεχίζει με τους βαθμούς από Σημαιοφόρος και μετά –> Μετάταξη υπξκού σε αξκό


β. Σχολή Υπξκών (ΣΔΥΛΣ)

i. Είσοδος ΣΔΥ –> Απευθείας (ιδιώτης με εξετάσεις)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής και τα έτη ανά βαθμό (από Κελευστής) –> Υπαξιωματικός σχολής
Για αποφοίτηση από ΣΔΥ μετά το 2002 λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες αποδοχές σχολής της ανωτέρω παρ. Α.4.

ii. Είσοδος ΣΔΥ –> Λιμενικός ε.ε. (με εσωτερικές εξετάσεις)
Στον πίνακα προαγωγών εισάγονται οι μήνες σχολής Λιμενοφυλάκων και τα έτη στο βαθμό Λιμενοφύλακα μέχρι και την αποφοίτηση από τη ΣΔΥ (ονομασία σε Κελευστή) –> Μετάταξη Λιμενοφύλακα σε Υπξκό


γ. Σχολή Λιμενοφυλάκων

Εισάγονται οι μήνες σχολής και η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα –> Εμφάνιση προαγωγών Λιμενοφύλακα
Εάν συμπληρωθεί το πεδίο “ΑΕΙ (μήνες)” λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη πτυχίου ΑΕΙ, ασχέτως αναγνώρισης στον ΕΦΚΑ.
1. Από 2002: Εξέλιξη σύμφωνα με τον Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος –> Ν.3079/02 άρθρο 57 παρ. 2
2. Από 2007: Προαγωγή Λμνφκων από 10 σε 8 έτη και Αρχικελευστών χωρίς πτυχίο –> Ν.3569/07 άρθρο 2 παρ. 12.β
3. Από 2012: Προαγωγή Ανθυπασπιστών χωρίς πτυχίο και Σημαιοφόρων με πτυχίο –> ΠΔ 81/12 άρθρο 17 παρ. 7.ε & 7. 2
4. Από 2017: Μείωση κατά 1 έτος των ελάχιστων ορίων προαγωγών λόγω θητείας –> Ν.4504/17 άρθρο 65 παρ. 2
5. Από 2020: Προαγωγή Ανθυποπλοιάρχων με πτυχίο και Σημαιοφόρων χωρίς πτυχίο –> Ν.4676/20 άρθρο 28

Δ. Αποστρατευτικός βαθμός
Για διαγραφή μετά το 2019 η προαγωγή αποστρατείας επηρεάζει ελάχιστα τη δικαιούμενη σύνταξη (λιγότερο από 1 ευρώ), επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και επηρεάζεται ελάχιστα ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002.
Όμως ο τελευταίος βαθμός επηρεάζει τα μερίσματα ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ (άρα και το ΒΟΕΑ), οπότε πρέπει να εισάγεται ο σωστός βαθμός από το χρήστη, αναλόγως εάν καλύπτονται ή όχι οι προϋποθέσεις προαγωγής αποστρατείας.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέα αύξηση τιμής μεριδίων ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ 2022

Α. ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ (ενημέρωση 8-6-2022)
Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ με νέα αύξηση των μερισμάτων αεροπορίας αναδρομικά από 1-1-2022: ΦΕΚ αύξησης ΜΤΑ & ΕΚΟΕΜΑ

Η τιμή μεριδίου στο μέρισμα ΜΤΑ αυξάνεται από 11,00 € σε 12,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 9,1%.
Η τιμή μεριδίου στο βοήθημα  ΕΚΟΕΜΑ αυξάνεται από 3,00 € σε 4,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 33,3%.

Το υψηλότερο άθροισμα μεριδίων ήταν 20,42 € (= 14,52 ΜΤΑ + 5,90 ΕΚΟΕΜΑ), το οποίο ίσχυε μέχρι 30-6-2011.
Το μικρότερο άθροισμα μεριδίων ήταν 9,80 € (= 7,80 ΜΤΑ + 2,00 ΕΚΟΕΜΑ), το οποίο ίσχυσε από 1-7-2014.
Με τις νέες τιμές μεριδίων (άθροισμα 16,00 €) τα μερίσματα επανέρχονται στο 80% της υψηλότερης τιμής τους (μετά από 11 έτη).

Έχει ενημερωθεί η σελίδα υπολογισμού “Σύνταξη ΓΕΑ” με τα αυξημένα μερίδια, παράλληλα με την αφαίρεση της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα, η οποία αναλύεται στο προηγούμενο άρθρο: Κατάργηση μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα
Εννοείται ότι εάν δεν εφαρμοστούν ταυτόχρονα και οι 2 αλλαγές από το ΜΤΑ (κατάργηση μείωσης Ν.4093 και αύξηση μερισμάτων), τότε για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα συμφωνεί η εφαρμογή “Σύνταξη ΓΕΑ” με τις μηνιαίες αναλύσεις ΕΦΚΑ και ΜΤΑ.

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ = ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Όταν αυξάνονται τα μερίσματα πάντα μειώνεται το πληρωτέο ποσό της σύνταξης, για δύο διαφορετικούς λόγους:
1. Αύξηση παρακράτησης φόρου στη σύνταξη (ισχύει για όλους)
Ο λόγος είναι η ελάττωση της ετήσιας μείωσης φόρου (λόγω αύξησης συνολικού εισοδήματος) και ο τρόπος επιμερισμού της στη σύνταξη και τα μερίσματα, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά (με παράδειγμα) στην ερώτηση 3.7 παρ. Α στην ενότητα FAQ.

2. Πιθανή αύξηση κράτησης Ν.4093 στη σύνταξη (τυχαίνει σε μικρό ποσοστό παλαιών συνταξιούχων)
Η μνημονιακή μείωση Ν.4093 ισχύει μόνο για όσους συνταξιούχους λαμβάνουν προσωπική διαφορά και το ποσοστό της κράτησης εξαρτάται από το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων (5% για άθροισμα 1.000 ~ 1.500 €, 10% για 1.500 ~ 2.000 € κλπ).
Καθώς αυξάνεται σημαντικά το μέρισμα, αυξάνεται αντίστοιχα και το άθροισμα αποδοχών [σύνταξη + μερίσματα], με βάση το οποίο καθορίζεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 που επιβάλλεται και στη σύνταξη και στα μερίσματα.

α. Σε κάποιες “μεσαίες” συντάξεις όπου το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 1.500 €, πλέον με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει τα 1.500 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 5% σε 10% στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

β. Ομοίως σε κάποιες “υψηλές” συντάξεις όπου το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 2.000 €, πλέον με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει τα 2.000 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 10% σε 15% στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

Γ. Η ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΒΟΕΑ
1. Στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε δεν αλλάζει η παλαιότερη υπουργική απόφαση που καθορίζει την εισφορά υπέρ ΒΟΕΑ για απόστρατους με βάση τιμή μεριδίου 11,00 €, οπότε για την ώρα δεν αλλάζει η σχετική κράτηση στο μέρισμα ΜΤΑ.

2. Η αύξηση μερισμάτων δεν επηρεάζει το ΒΟΕΑ τέκνου όταν ο γονέας είναι εν ενεργεία, αλλά ακόμη και εάν στο μέλλον αλλάξει η βάση υπολογισμού εισφορών στο μέρισμα (από 11 σε 12 €) θα είναι ελάχιστη η διαφορά όταν ο γονέας είναι απόστρατος.
Πχ. για απόστρατο που λαμβάνει 30 μερίδια η εισφορά ΒΟΕΑ (16% ανά τέκνο) θα αυξηθεί κατά 30 μερίδια x 1 € x 16% = 4,8 € μηνιαίως, άρα το ΒΟΕΑ του τέκνου θα αυξηθεί κατά 5 € περίπου (μαζί με τον τόκο) για κάθε μήνα από 1-1-2022 μέχρι τη λήψη του βοηθήματος, πχ. για λήψη βοηθήματος μετά από 3 χρόνια το ποσό ΒΟΕΑ θα αυξηθεί κατά 36 μήνες x 5 € = 180 €.

3. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται η ορθότητα της περυσινής απόφασης του ΜΤΑ για το ΒΟΕΑ: Τροποποίηση ΒΟΕΑ Αεροπορίας
διότι με τον παλιό τρόπο υπολογισμού (= 60 μηνιαία μερίσματα) σε κάθε αλλαγή τιμής μεριδίου θα προέκυπτε αδικία μεταξύ των δικαιούχων τέκνων, καθώς για διαφορά λίγων ημερών ή μηνών οι νεώτεροι θα εισέπρατταν αρκετά μεγαλύτερο βοήθημα κατά 9,1% (με τιμή μεριδίου 12 € το 2022 σε σχέση με 11 € το 2021), χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει διαφορά στις παρακρατηθείσες εισφορές.

 

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης