Βελτίωση εφαρμογής εφάπαξ στρατιωτικών

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Μάιο 2016 με το Ν.4387/16 επήλθε σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ όλων των ταμείων, όπως αναλύθηκε στο σχετικό άρθρο εκείνης της περιόδου: Αίσιο τέλος στο θρίλερ του εφάπαξ
Με τις νέες διατάξεις το ποσό του εφάπαξ για διαγραφή μετά το 2015 αποτελείται από 2 τμήματα:
1. Το τμήμα Α υπολογίζεται από τις ασφαλιστέες αποδοχές τελευταίου μήνα επί τα έτη ασφάλισης μέχρι και το 2014.
2. Το τμήμα Β είναι το άθροισμα των εισφορών εφάπαξ που κρατήθηκαν για τα έτη από το 2015 έως τη διαγραφή.

Β. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθώς έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το 2015, χρειάζονται πλέον αναλυτικά στοιχεία μισθολογικής εξέλιξης προκειμένου να υπολογιστούν σωστά οι κρατήσεις εφάπαξ του τμήματος Β σε βάθος χρόνου (που επιστρέφονται).
Τροποποιήθηκε η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών (ΕΛΟΑΣ-Ν-Α) και επήλθαν οι κάτωθι βελτιώσεις:
1. Ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2016.
2. Ισχύει για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 και μετά την 1-8-2012 (λόγω αλλαγής μισθολογίου).
3. Για προέλευση παραγωγικής σχολής (αξκων – υπξκων) απαιτείται η εισαγωγή των ετών υπηρεσίας ανά βαθμό.
4. Για προέλευση ΕΜΘ – ΕΠΟΠ η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα και εμφανίζεται πλέον στη σελίδα.
5. Από τη διοικητική εξέλιξη υπολογίζονται οι εισφορές εφάπαξ, για το 2015~16 με το παλιό μισθολόγιο και από 2017 με το νέο.

Γ. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
1. Ο χρόνος θητείας μετράει για τον καθορισμό του ΕΧΥ και των μισθολογικών προαγωγών (και για τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου), αλλά δεν μετράει στα έτη ασφάλισης εφάπαξ, δηλαδή θεωρείται ότι δεν πληρώθηκαν εισφορές εφάπαξ για τη θητεία.
2. Το πεδίο “Πρόσληψη με ΑΕΙ (έτη)” αφορά μόνο πτυχιούχους ΑΕΙ που προσλήφθηκαν με διαγωνισμό και λαμβάνεται υπόψη για το ΕΧΥ και τις διοικητικές προαγωγές, αλλά όπως και η θητεία δεν μετράει ως χρόνος ασφάλισης.
3. Για τον υπολογισμό των τόκων της προκαταβολής εφάπαξ, μέχρι και το 2020 χρησιμοποιούνται τα επιτόκια όπως καθορίστηκαν από τα ταμεία (κυμαίνονται από 1,5 μέχρι 5% ανά έτος), ενώ για μελλοντικούς τόκους μετά το 2021 χρησιμοποιείται επιτόκιο 2%.
4. Κανονικά προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή των εισφορών με το “συντελεστή συσσώρευσης” που εξαρτάται από τα ετήσια έσοδα / έξοδα των ταμείων, όμως ο συντελεστής αυτός δεν ανακοινώνεται από τα ταμεία και στην εφαρμογή δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ενδεικτικά στον ΕΛΟΑΑ ο συντελεστής συσσώρευσης για το έτος 2015 είναι 0%, για το 2016 είναι 0,6% και για το 2018 είναι 0,1%.

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΜΘ
Στους ΕΜΘ προβλέπονται πρόσθετες εισφορές 2% για αναγνώριση της αρχικής 5ετίας (πρώην ασφάλιση ΙΚΑ), παρά το γεγονός ότι είχαν παρακρατηθεί τότε εισφορές εφάπαξ, όμως τελικά κάθε ταμείο αντιμετώπισε διαφορετικά αυτή την υποχρέωση.
ΕΛΟΑΣ: Για κατάταξη μετά την 1-1-1993 έχουν γίνει ήδη οι σχετικές κρατήσεις από τη μισθοδοσία (δεν υπάρχει καμία οφειλή).
Για κατάταξη μέχρι 31-12-1992 δόθηκε η δυνατότητα για σταδιακή εξόφληση της οφειλής από το μισθό υποβάλλοντας σχετική αίτηση, αλλιώς η αναγνώριση γίνεται αυτόματα από το ταμείο κατά την αποστρατεία και παρακρατείται η οφειλή από το εφάπαξ.
Στο “Εφάπαξ ΓΕΣ” υπάρχει σχετικό πεδίο [Εξόφληση 5ετίας], ώστε αντίστοιχα να αφαιρείται ή όχι η πρόσθετη εισφορά 2%.
ΕΛΟΑΝ: Η αναγνώριση γίνεται αυτόματα από το ταμείο κατά την αποστρατεία και παρακρατείται η οφειλή από το εφάπαξ.
Το 2003 είχαν παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία εισφορές μόνο 2 μηνών για το ίδιο θέμα, οπότε οι οφειλόμενες πρόσθετες εισφορές 2% υπολογίζονται για 58 αντί για 60 μήνες (= 5ετία).
ΕΛΟΑΑ: Η αναγνώριση δεν γίνεται αυτόματα από το ταμείο κατά την αποστρατεία και απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο όταν είναι ακόμη εν ενεργεία, αλλιώς η αρχική 5ετία δεν λαμβάνεται υπόψη στο εφάπαξ.
Στο “Εφάπαξ ΓΕΑ” υπάρχει πεδίο [Αναγνώριση 5ετίας] και εάν δεν υποβληθεί αίτηση τότε δεν αφαιρούνται πρόσθετες εισφορές 2%, αλλά αφαιρούνται 5 έτη από τα συνολικά έτη ασφάλισης προ 2014 και το ακαθάριστο εφάπαξ μειώνεται περίπου 12.000 €.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εφάπαξ με νέο βαθμολόγιο Αστυνομίας (ΠΔ 82/21)

Πρόσφατα με το Π.Δ. 82/2021 έγιναν παρεμβάσεις στο βαθμολόγιο των αστυνομικών, με μειώσεις στα αναγκαία έτη για λήψη επόμενου βαθμού και καθορισμό μεγαλύτερου αποστρατευτικού βαθμού για αρκετές κατηγορίες προσωπικού.
Δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή εφάπαξ Αστυνομίας με πολλές βελτιώσεις (ιδιαίτερα για νέους ασφαλισμένους) και προσαρμογή των δεδομένων στις νέες διατάξεις για διαγραφή μετά το Δεκέμβριο 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

α. Τα εφάπαξ ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ εξαρτώνται από τον αποστρατευτικό βαθμό και τις εισφορές ανά έτος μετά το 2015.
β. Το εφάπαξ ΤΠΔΥ εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013 και τις εισφορές ανά έτος μετά το 2014.
γ. Για παλαιούς ασφαλισμένους οι εισφορές εξαρτώνται μόνο από το βασικό μισθό (ή κλιμάκιο), ενώ για τους νέους εξαρτώνται από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές, οπότε οι νέοι ασφαλισμένοι πρέπει να συμπληρώνουν πρόσθετα πεδία για την οικογενειακή κατάσταση (ημ/νία γάμου, γέννησης τέκνων κλπ), διότι επηρεάζονται διάφορα επιδόματα (οικογενειακή παροχή, εξομάλυνσης με παλιό μισθολόγιο, ιδιαίτερων συνθηκών με νέο μισθολόγιο) –> Πρόσθετα πεδία νέων ασφ/νων
δ. Για αξκούς από Σχ.Αξκων ή ΤΕΜΑ, πρέπει να εισαχθεί η διοικητική εξέλιξη ανά έτος, διότι οι προαγωγές δεν γίνονται πάντα σε προκαθορισμένο χρόνο και επηρεάζονται από τις κρίσεις, την ύπαρξη οργανικών θέσεων κλπ.
ε. Για όλους τους υπόλοιπους (Σχολή Αρχφκων – ΑΥ – ΜΑΥ) γίνεται αυτόματος υπολογισμός της διοικητικής εξέλιξης, της μισθοδοσίας ανά έτος αλλά και του αποστρατευτικού βαθμού, με βάση τα έτη υπηρεσίας, την αποφοίτηση από τη σχολή Αρχφκων, τυχόν υποβολή αίτησης για προαγωγή σε αξκό (ΑΥ) ή Ανθμο (ΜΑΥ) και τέλος την αιτία λήψης εφάπαξ –> Αποστρατευτικός βαθμός (αυτόματα)


Α. Σχ. Αξκών (Αξιωματικοί κατηγορίας Α)
astynomia-axiomatikoi-sxolis► Πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας [Διοικητικές προαγωγές] με τα έτη σε κάθε διοικητικό βαθμό.
► Δεν εισάγονται στον πίνακα προαγωγών οι βαθμοί που απονέμονται μόνο για 1 μήνα πριν τη διαγραφή, ενώ ο τελευταίος βαθμός εισάγεται μόνο στο σχετικό πεδίο του πρώτου πίνακα (παράδειγμα αριστερά).
► Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν προέρχεται από παραγωγική σχολή αξκών αλλά έγινε αξκός κατηγορίας Α μεταγενέστερα, στον πίνακα προαγωγών εισάγεται εικονικός (μη πραγματικός) χρόνος φοίτησης στη σχολή αξκών, ώστε να υπολογιστεί σωστά το έτος ονομασίας σε αξκό (παράδειγμα αριστερά).


Β. Αξ. ΤΕΜΑ  (Αξιωματικοί κατηγορίας Β)
astynomia-axiomatikoi-tema► Πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας [Διοικητικές προαγωγές] με τα έτη σε κάθε διοικητικό βαθμό.
► Δεν εισάγονται στον πίνακα προαγωγών οι βαθμοί που απονέμονται μόνο για 1 μήνα πριν τη διαγραφή, ενώ ο τελευταίος βαθμός εισάγεται μόνο στο σχετικό πεδίο του πρώτου πίνακα (παράδειγμα αριστερά).
► Δεν χρειάζεται εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Αρχιφύλακα, ούτε της αποφοίτησης από τo ΤΕΜΑ, διότι όλοι οι χρόνοι προαγωγής προκύπτουν από τα έτη ανά βαθμό του πίνακα προαγωγών.


Γ.1. Σχ. Αρχφκων με προαγωγή σε αξκό  (υποβολή αίτησης για Υ/Β)
Α. Παλιές διατάξεις – διαγραφή μέχρι Νοέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ στα 26 έτη υπηρεσίας ή τουλάχιστον 22 έτη και 11 έτη Ανθυπαστυνόμου (όποιο έρθει πρώτο).
3. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 3 έτη (μέχρι 30-6-2019) ή 4 έτη (από 1-7-2019).
4.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Αστυνόμο Β’.
4.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή στον επόμενο βαθμό (Υ/Α ή Α/Β) με τουλάχιστον 1 έτος στον κατεχόμενο βαθμό.

Β. ΠΔ 82/21 – διαγραφή από Δεκέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ στα 9 έτη Ανθυπαστυνόμου (εκτός εάν έχει γίνει Υ/Β μέχρι Οκτ. 2021 με τις παλιές διατάξεις).
3. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 4 έτη.
4. Προαγωγή σε Αστυνόμο Β’ μετά από 3 έτη (η εφαρμογή υπολογίζει 5 έτη λόγω έλλειψης αντίστοιχων οργανικών θέσεων).
5.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Αστυνόμο Β’ (οι Υ/Β και Υ/Α) ή Αστυνόμο Α’ (οι Α/Β).
5.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή στον επόμενο βαθμό (Υ/Α ή Α/Β ή Α/Α) με τουλάχιστον 1 έτος στον κατεχόμενο βαθμό.


Γ.2. Σχ. Αρχφκων χωρίς προαγωγή σε αξκό  (μη υποβολή αίτησης)
Α. Παλιές διατάξεις – διαγραφή μέχρι Νοέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.

Β. ΠΔ 82/21 – διαγραφή από Δεκέμβριο 2021
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη Αρχφκα.
2.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.
3.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ με τουλάχιστον 1 έτος στο βαθμό Ανθμου.


Δ. Αστυφύλακες ΑΥ  (Παλιές διατάξεις)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 15 έτη.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 25 έτη.
4. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.


Δ.1. Αστυφύλακες ΑΥ χωρίς προαγωγή σε αξκό  (ΠΔ 82/21 – μη υποβολή αίτησης)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 14 έτη.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 24 έτη.
4.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.
4.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ με τουλάχιστον 1 έτος στο βαθμό Ανθμου.


Δ.2. Αστυφύλακες ΑΥ με προαγωγή σε αξκό  (ΠΔ 82/21 – υποβολή αίτησης για Υ/Β)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 14 έτη.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 24 έτη.
4. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ μετά από 33 έτη.
5. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 37 έτη.
6.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Αστυνόμο Β’.
6.β. Αποστρατεία με αίτηση προαγωγή στον επόμενο βαθμό (Υ/Α ή Α/Β) με τουλάχιστον 1 έτος στον κατεχόμενο βαθμό.


Ε. Αστυφύλακες ΜΑΥ  (Παλιές διατάξεις)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 12 έτη υπηρεσίας.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 16 έτη υπηρεσίας.
3. Αποστρατεία με αίτηση και 33 έτη υπηρεσίας ή με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ .


Ε.1. Αστυφύλακες ΜΑΥ χωρίς προαγωγή σε Ανθμο  (ΠΔ 82/21 – μη υποβολή αίτησης)
Καμία αλλαγή – ισχύει η ανωτέρω παρ. Ε.


Ε.2. Αστυφύλακες ΜΑΥ με προαγωγή σε Ανθμο  (ΠΔ 82/21 – υποβολή αίτησης για Ανθμο)
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 12 έτη υπηρεσίας.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 16 έτη υπηρεσίας.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 30 έτη.
4.α. Αποστρατεία με όριο ηλικίας προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’.
4.β. Αποστρατεία με αίτηση και 31 έτη υπηρεσίας (1 έτος ως Ανθμος) προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ .


ΣΤ. Σφ/Σχ.Αρχφ  (συνοριοφύλακες / ειδικοί φρουροί με σχολή Αρχιφυλάκων)
Η διοικητική εξέλιξη είναι ίδια με τις παρ. Γ.1 ή Γ.2 ανωτέρω, με τη διαφορά ότι ανήκουν στην κατηγορία Γ όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.


Ζ. Σφ/Ασ.ΜΑΥ   (συνοριοφύλακες / ειδικοί φρουροί μη ανακριτικοί υπάλληλοι)
Η διοικητική εξέλιξη είναι ίδια με τις παρ. Ε και Ε.1 ή Ε.2 ανωτέρω, με τη διαφορά ότι ανήκουν στην κατηγορία Γ όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.


ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
α. Στις περιπτώσεις αίτησης αποστρατείας θεωρούνται όλοι ευδοκίμως τερματίσαντες (βαθμολογία τουλάχιστον 6 ή 8 οι ανώτατοι).
β. Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω ανικανότητας απονέμεται ο επόμενος βαθμός από τον κατεχόμενο.
γ. Οι μήνες αρχικής σχολής (με την κατάταξη) δεν μετρούν στο εφάπαξ για έτος κατάταξης πριν από το 1994.
Εάν έχει γίνει αναγνώριση σχολής (πληρώθηκαν εισφορές εφάπαξ) τότε εισάγονται μήνες σχολής = 0 (μηδέν).
δ. Η προϋπηρεσία ΑΕΙ (σε έτη) επιλέγεται εφόσον το πτυχίο ήταν προσόν κατάταξης και μόνο εάν ο χρόνος σπουδών μετράει για διοικητικές προαγωγές. Εάν το ΑΕΙ απλά αναγνωρίστηκε για σύνταξη, τότε δεν επηρεάζεται το εφάπαξ και εισάγετε ΑΕΙ = 0 (μηδέν).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Διόρθωση σελίδων σύνταξης μετά την έκδοση ΣΠ

Για όσους αποστράτους διαθέτουν επίσημη ΣΠ του ΕΦΚΑ, η σωστή συμπλήρωση των σελίδων σύνταξης με παράλληλη διόρθωση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής, επιτρέπει την επίλυση πολλών αποριών σχετικά με τη σύνταξη.
Χρειάζεται προσοχή στη συμπλήρωση μηνών θητείας και ΙΚΑ με δεκαδικά (= ακρίβεια ημέρας), τη διόρθωση των χιλιοστών παλιάς σύνταξης ΓΛΚ (εάν απαιτείται), καθώς και τη διόρθωση του μέσου όρου αποδοχών για διαγραφή μετά το 2016.
Οι στρατιωτικοί & λιμενικοί αρκεί να διαβάσουν μόνο μία από τις κατωτέρω παρ. Α ~ Γ (ανάλογα με την ημερομηνία αποστρατείας) και να προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις των προγνώσεων της σελίδας εάν απαιτείται.
Οι απόστρατοι αστυνομικοί και πυροσβέστες ακολουθούν επιπρόσθετα και τις υποδείξεις της παρ. Δ.

Α. Αποστρατεία έως 30-6-2016
Υπολογίζεται η παλιά (ΓΛΚ) και νέα σύνταξη (ΕΦΚΑ) με προσωπική διαφορά 100% | συντάξιμος μισθός = τελευταίος μισθός.
Διαγραφή έως 30-6-20161. Συντάξιμος χρόνος: Πρέπει να συμφωνεί με την επίσημη ΣΠ με ακρίβεια ημέρας για να βγει σωστά το ποσοστό αναπλήρωσης. Συνήθως η θητεία και το ΙΚΑ δεν είναι ακέραιοι μήνες και θα πρέπει να εισαχθούν οι μήνες με ακρίβεια 2 δεκαδικών (υπόδειγμα αριστερά).
2. Χιλιοστά ΓΛΚ: Επηρεάζονται από την ασφάλιση ΙΚΑ (εάν υπάρχει), ενώ για διαγραφή μετά το 2007 εξαρτώνται και από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας 5ετίας, ο οποίος υπολογίζεται κατά προσέγγιση.
Εάν απαιτείται, προστίθεται ή αφαιρείται ακέραιος αριθμός χιλιοστών (συνήθως έως ± 5), ώστε να συμφωνεί η πρόγνωση χιλιοστών στη σελίδα με τα χιλιοστά της ΣΠ (υπόδειγμα αριστερά).
► Διορθώνοντας τα (1) και (2) ανωτέρω, η σύνταξη και οι κρατήσεις θα συμφωνούν 100% με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ.


Β. Αποστρατεία από 1-7-2016 έως 31-12-2018
Υπολογίζεται παλιά (ΓΛΚ) και νέα σύνταξη (ΕΦΚΑ) με προσωπική διαφορά 50-33-25% | συντάξιμος μισθός = μέσος όρος.
Διαγραφή από 2016 έως 20181. Συντάξιμος χρόνος: Πρέπει να συμφωνεί με την επίσημη ΣΠ με ακρίβεια ημέρας για να βγει σωστά το ποσοστό αναπλήρωσης. Συνήθως η θητεία και το ΙΚΑ δεν είναι ακέραιοι μήνες και θα πρέπει να εισαχθεί ο αριθμός μηνών με ακρίβεια 2 δεκαδικών (υπόδειγμα αριστερά).
2. Χιλιοστά ΓΛΚ: Επηρεάζονται από την ασφάλιση ΙΚΑ (εάν υπάρχει), ενώ για διαγραφή μετά το 2007 εξαρτώνται και από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας 5ετίας, ο οποίος υπολογίζεται κατά προσέγγιση.
Εάν απαιτείται, προστίθεται ή αφαιρείται ακέραιος αριθμός χιλιοστών (συνήθως έως ± 5), ώστε να συμφωνεί η πρόγνωση χιλιοστών στη σελίδα με τα χιλιοστά της ΣΠ (υπόδειγμα αριστερά).
3. Μέσος όρος αποδοχών: Επειδή στη σελίδα υπολογίζεται κατά προσέγγιση, αφαιρείται ή προστίθεται το κατάλληλο ποσό ώστε να συμφωνεί πλήρως η πρόγνωση (μέχρι και δεύτερο δεκαδικό) με το μέσο όρο που αναφέρει ο ΕΦΚΑ (υπόδειγμα).
► Διορθώνοντας τα (1), (2) και (3) ανωτέρω, η σύνταξη και οι κρατήσεις συμφωνούν 100% με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ.


Γ. Αποστρατεία μετά την 1-1-2019
Υπολογίζεται μόνο η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ (δεν υπάρχει προσωπική διαφορά) | συντάξιμος μισθός = μέσος όρος από 2002.
Διαγραφή από 1-1-20191. Συντάξιμος χρόνος: Πρέπει να συμφωνεί με την επίσημη ΣΠ με ακρίβεια ημέρας για να βγει σωστά το ποσοστό αναπλήρωσης. Συνήθως η θητεία και το ΙΚΑ δεν είναι ακέραιοι μήνες και θα πρέπει να εισαχθεί ο αριθμός μηνών με ακρίβεια 2 δεκαδικών (υπόδειγμα αριστερά).
2. Μέσος όρος αποδοχών: Επειδή στη σελίδα υπολογίζεται κατά προσέγγιση, αφαιρείται ή προστίθεται το κατάλληλο ποσό ώστε να συμφωνεί πλήρως η πρόγνωση (μέχρι και δεύτερο δεκαδικό) με το μέσο όρο που αναφέρει ο ΕΦΚΑ (υπόδειγμα αριστερά).
► Διορθώνοντας τα (1) και (2) ανωτέρω, η σύνταξη και οι κρατήσεις θα συμφωνούν 100% με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ.


Δ. Διόρθωση ΜΤΠΥ & Επικουρικών (Αστυνομία & Πυροσβεστική)
Διόρθωση επικουρικώνΣτα Σώματα Ασφαλείας το μέρισμα ΜΤΠΥ και τα επικουρικά ΕΤΕΑΕΠ δεν προκύπτουν από πίνακες με βάση το βαθμό (όπως γίνεται στους στρατιωτικούς), αλλά με βάση μέσους όρους αποδοχών προηγούμενων ετών, όπως γίνεται και με τη σύνταξη ΕΦΚΑ.
Για το λόγο αυτό οι υπολογισμοί δεν έχουν απόλυτη ακρίβεια και προστέθηκαν ειδικά πεδία ώστε να διορθώνονται οι προγνώσεις με βάση τα ποσά που καθορίζουν τα ταμεία ΜΤΠΥ και ΕΤΕΑΕΠ.
► Διορθώνοντας και τα επικουρικά θα συμφωνούν πλήρως όλα τα ποσά (και ο φόρος) με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ.

Ε. Πληροφόρηση για μελλοντικές αλλαγές στη σύνταξη
Αφού εφαρμοστούν οι ανωτέρω διορθώσεις, τότε  τα ποσά στις σελίδες σύνταξης θα ταυτίζονται με τις μηνιαίες αναλύσεις σύνταξης / μερισμάτων / επικουρικών και μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τα παρακάτω μελλοντικά ενδεχόμενα:
1. Nέα ποσοστά αναπλήρωσης –> αύξηση ακαθάριστης σύνταξης υπό προϋποθέσεις
Στο πεδίο [Σύνταξη με νομοθεσία] επιλέγεται ΕΦΚΑ/20 –> Νέα ποσοστά αναπλήρωσης
2. Λήξη επιδόματος τέκνου –> μείωση ακαθάριστης σύνταξης (για διαγραφή προ 2016)
Στη σελίδα μειώνονται τα [Ανήλικα τέκνα] κατά ένα (πχ. από 2 σε 1 ή από 1 σε 0) –> Ενηλικίωση τέκνου
και μειώνεται η προσωπική διαφορά (εάν υπάρχει), το οποίο προκαλεί και αντίστοιχη μείωση της σύνταξης.
3. Λήψη ΒΟΕΑ τέκνου –> αύξηση πληρωτέου μερίσματος και μείωση πληρωτέας σύνταξης
Στη σελίδα μειώνονται τα [Τέκνα ΒΟΕΑ] κατά ένα (πχ. από 2 σε 1 ή από 1 σε 0) –> Λήψη ΒΟΕΑ τέκνου
4. Ηλικία 55 ετών –> αύξηση ακαθάριστης σύνταξης υπό προϋποθέσεις
Για παραίτηση πριν το 2016 χωρίς 35 συντάξιμα έτη, ισχύει κράτηση 40% άνω των 1.000 € στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ.
Επιλέγοντας [Ηλικία (έτη) –> 55 έως 59] μειώνεται αυτή η κράτηση σε 20% άνω των 1.200 € –> Μείωση κράτησης Ν.4024
5. Ηλικία 60 ετών –> αύξηση ακαθάριστης σύνταξης υπό προϋποθέσεις
Για παραίτηση πριν το 2016 και παλιά σύνταξη ΓΛΚ άνω των 1.809 € εφαρμόζεται κράτηση 6% άνω των 1.700 €.
Επιλέγοντας [Ηλικία (έτη) –> 60 και άνω] δεν εφαρμόζεται πλέον αυτή η κράτηση  –> Κατάργηση κράτησης Ν.4002
6. Ανάληψη εργασίας –> περικοπή 30% στη σύνταξη και τα επικουρικά
Επιλέγοντας [Μεικτές αποδοχές –> Εργασία] εφαρμόζεται η προβλεπόμενη περικοπή 30% –> Περικοπή λόγω εργασίας
7. Πραγματικό κόστος αναγνώρισης –> πληρωτέο με συνυπολογισμό της μηνιαίας δόσης
Στο πεδίο “Αναγνώριση (οφειλή)” εισάγεται η μηνιαία εισφορά αναγνώρισης για να υπολογιστεί σωστά η πραγματική πληρωτέα σύνταξη με μειωμένο φόρο, καθώς η εισφορά αυτή είναι αφορολόγητη –> Εισαγωγή μηνιαίας αναγνώρισης
8. Αύξηση βαθμού / ετών με δικαστική απόφαση –> αύξηση ακαθάριστης σύνταξης
Εισάγονται τα νέα υπηρεσιακά δεδομένα (υψηλότερος διοικητικός / μισθολογικός βαθμός και νέα ημερομηνία διαγραφής), με βάση τα καθοριζόμενα στην απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου –> Προαγωγή με δικαστική απόφαση
Σε περίπτωση που η ημερομηνία διαγραφής καθοριστεί μεταγενέστερα της 30-6-2016, τότε ο επανακαθορισμός της σύνταξης θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες για νέους συνταξιούχους (παρ. Β ή Γ ανωτέρω).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Υπολογισμός νέου ΒΟΕΑ Αεροπορίας

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο άρθρο: Τροποποίηση ΒΟΕΑ Αεροπορίας (ΜΤΑ)
από 24-2-2021 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού του ΒΟΕΑ τέκνων που δίνεται στην Πολεμική Αεροπορία από το ΜΤΑ.
Με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα δεν υπάρχει πλέον μαθηματικός τύπος για τον καθορισμό του βοηθήματος, αλλά αυτό καθορίζεται με βάση τις εισφορές που πληρώθηκαν για κάθε τέκνο, οι οποίες εξαρτώνται από το ύψος του μισθού ή του μερίσματος (μετά από τυχόν αποστρατεία), σε συνδυασμό με τον εκάστοτε αριθμό των ασφαλισμένων τέκνων.

Β. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΒΟΕΑ ΜΤΑ –> Ποσό ΒΟΕΑ ΜΤΑ από 24-2-2021
Λόγω των πολλών μεταβλητών και παραμέτρων, ήταν μονόδρομος η δημιουργία ξεχωριστής σελίδας ΒΟΕΑ αεροπορίας στην οποία γίνονται κατά σειρά οι κάτωθι υπολογισμοί ανά εξάμηνο μετά την 1-1-2004:
1. Υπολογίζεται ο διοικητικός και ο μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ του γονέα, με βάση το ισχύον μισθολόγιο εκάστου έτους.
2. Σε περίπτωση αποστρατείας υπολογίζεται το δικαιούμενο μέρισμα ΜΤΑ μετά την ημερομηνία διαγραφής, με βάση την εκάστοτε τιμή μεριδίου όπως διαμορφωνόταν κάθε φορά μετά από απόφαση του ταμείου.
3. Σε κάθε εξάμηνο ελέγχεται ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων στο ΒΟΕΑ τέκνων και αφαιρείται αυτόματα κάθε τέκνο που φτάνει σε ηλικία 25 ετών, αφού τότε λαμβάνει το ΒΟΕΑ και σταματά η ασφάλισή του.
4. Σε κάθε εξάμηνο καθορίζεται το ποσοστό εισφορών για κάθε ασφαλισμένο τέκνο, το οποίο είναι:
Μέχρι 2 τέκνα 4% x [βασικός + ΕΧΥ] με παλιό μισθολόγιο ή 3,5% x κλιμάκιο με νέο μισθολόγιο ή 16% στο μέρισμα.
Για 3 τέκνα 3,67% x [βασικός + ΕΧΥ] με παλιό μισθολόγιο ή 3,23% x κλιμάκιο με νέο μισθολόγιο ή 14,67% στο μέρισμα.
Για 4 τέκνα 3,125% x [βασικός + ΕΧΥ] με παλιό μισθολόγιο ή 2,75% x κλιμάκιο με νέο μισθολόγιο ή 12,50% στο μέρισμα.
Για 5 τέκνα 2,80% x [βασικός + ΕΧΥ] με παλιό μισθολόγιο ή 2,46% x κλιμάκιο με νέο μισθολόγιο ή 11,20% στο μέρισμα.
Για 6 τέκνα 2,58% x [βασικός + ΕΧΥ] με παλιό μισθολόγιο ή 2,27% x κλιμάκιο με νέο μισθολόγιο ή 10,33% στο μέρισμα.

Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Παρατίθεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού τριών διαφορετικών ΒΟΕΑ για τα παιδιά τρίτεκνου συναδέλφου με γέννηση τέκνων τα έτη 1995 / 1999 / 2006 και δική του αποστρατεία το έτος 2022.
1. Πρώτο τέκνο με λήψη ΒΟΕΑ το 2020: Το ΒΟΕΑ υπολογίζεται με τον παλιό μαθηματικό τύπο (= 60 μηνιαία μερίσματα ΜΤΑ).

2. Δεύτερο τέκνο με λήψη ΒΟΕΑ το 2024 / υπολογισμός ετήσιων εισφορών μετά το 2014:
α. Περίοδος 2004 ~ 2005: εισφορές 4% x [βασικός + ΕΧΥ] παλιού μισθολογίου, λόγω 2 ασφαλισμένων τέκνων.
β. Περίοδος 2006 ~ 2016: εισφορές 3,67% x [βασικός + ΕΧΥ] παλιού μισθολογίου, λόγω 3 ασφαλισμένων τέκνων.
γ. Περίοδος 2017 ~ 2020: εισφορές 3,23% x [κλιμάκιο] νέου μισθολογίου, λόγω 3 ασφαλισμένων τέκνων.
δ. Περίοδος 2021 ~ 2022: εισφορές 3,50% x [κλιμάκιο] νέου μισθολογίου, λόγω 2 ασφ/νων τέκνων (το πρώτο έλαβε ΒΟΕΑ).
ε. Περίοδος 2023 ~ 2024: εισφορές 16,00% στο μέρισμα, λόγω αποστρατείας το 2022.

3. Τρίτο τέκνο με λήψη ΒΟΕΑ το 2031 / υπολογισμός ετήσιων εισφορών μετά το 2014:
α. Περίοδος 2006 ~ 2016: εισφορές 3,67% x [βασικός + ΕΧΥ], λόγω 3 ασφαλισμένων τέκνων.
γ. Περίοδος 2017 ~ 2020: εισφορές 3,23% x [κλιμάκιο] νέου μισθολογίου, λόγω 3 ασφαλισμένων τέκνων.
δ. Περίοδος 2021 ~ 2022: εισφορές 3,50% x [κλιμάκιο] νέου μισθολογίου, λόγω 2 ασφ/νων τέκνων (το πρώτο έλαβε ΒΟΕΑ).
ε. Περίοδος 2023 ~ 2031: εισφορές 16,00% στο μέρισμα, λόγω αποστρατείας το 2022.

Όπως φαίνεται από το ανωτέρω παράδειγμα, με το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα ΒΟΕΑ κανένα παιδί δεν δικαιούται ίδιο ΒΟΕΑ με οποιοδήποτε από τα αδέλφια του, παρά μόνο εάν πρόκειται για δίδυμα!

Δ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Οι παρακρατηθείσες ανά τέκνο εισφορές τοκίζονται με βάση το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του λογαριασμού κοινού κεφαλαίου / ταμειακής διαχείρισης ΝΠΔΔ και οι τόκοι ανακεφαλαιοποιούνται ανά έτος, σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του ΜΤΑ: Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) ΜΤΑ
Τα εν λόγω επιτόκια είναι πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα τραπεζικά και για τα έτη 2004 ~ 2011 κυμαίνονται από 3,5% ~ 4%, τα έτη 2012 ~ 2014 από 2,0% ~ 2,5%, τα έτη 2015 ~ 2018 από 3% ~ 4% και τα έτη 2019 ~ 2020 από 1,5% ~ 2,5%.
Λόγω των υψηλών επιτοκίων, φαίνεται ότι τα ποσά με το νέο σύστημα (μέχρι 2 τέκνα) είναι λίγο μεγαλύτερα σε σχέση με το παλιό σύστημα, ενώ εκτιμάται ότι η διαφορά με το παλιό ΒΟΕΑ θα αυξάνεται με κάθε επιπλέον έτος μετά το 2021.
Από την άλλη πιθανότατα θα υπάρξει μικρή μείωση του δικαιούμενου ποσού σε τρίτεκνες οικογένειες και μεγαλύτερη μείωση από 4 παιδιά και πάνω, λόγω των μικρότερων ποσοστών εισφορών ΒΟΕΑ που ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές.

ΥΓ. Όπως γίνεται σχεδόν πάντα με κάθε νέα εφαρμογή του site, είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν προβλήματα ή αστοχίες ή λανθασμένοι υπολογισμοί σε ειδικές περιπτώσεις, τα οποία φυσικά θα διορθώνονται μετά την επισήμανσή τους.
Υπενθυμίζεται ότι η ακρίβεια των υπολογισμών εξαρτάται από την ακρίβεια των εισαγόμενων στοιχείων και ειδικά για προελεύσεις ΣΤΥΑ ή Σ.Ι. απαιτείται η σωστή καταγραφή των ετών ανά διοικητικό βαθμό στον πίνακα Γ της εφαρμογής.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εισαγωγή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις

Α. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
1. Στις σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία, υπολογίζεται αυτόματα (χωρίς να απαιτείται εισαγωγή ετών ανά βαθμό) και η διοικητική και η μισθολογική εξέλιξη για όλα τα έτη υπηρεσίας στις περιπτώσεις σταθερής προβλεπόμενης εξέλιξης, όπως οι κάτωθι:
Στρατιωτικοί: ΕΜΘ και ΕΠΟΠ
Αστυνομία: Σχολή Αρχιφυλάκων, Αστυφύλακες ΑΥ (ανακριτικοί), Αστυφύλακες ΜΑΥ (μη ανακριτικοί)
Πυροσβεστική: Σχολή Αρχιπυροσβεστών, Πυροσβέστες ΜΠΣ (μη παραγωγικής σχολής)
Λιμενικό: Λιμενοφύλακες

πίνακας Ε διοικητικής εξέλιξης2. Όσον αφορά τους αποφοίτους σχολών ΑΣΣΥ και ΑΣΕΙ, η διοικητική εξέλιξη των υπαξιωματικών και αξιωματικών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (ειδικότητα, ύπαρξη οργανικών θέσεων, κρίσεις κλπ), οπότε για να υπολογιστεί σωστά ο μέσος όρος αποδοχών θα πρέπει να εισαχθούν τα έτη παραμονής σε κάθε διοικητικό βαθμό στον πίνακα Ε της εφαρμογής (υπόδειγμα στα αριστερά).


Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Πέραν των συνηθισμένων περιπτώσεων, υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα κατάταξης ή εξέλιξης ανάλογα με την υπηρεσία, για τα οποία πρέπει να γίνει κατάλληλα προσαρμοσμένη εισαγωγή δεδομένων ώστε το αποτέλεσμα (μέσος όρος αποδοχών) να είναι σωστό.
Σε κάθε περίπτωση δεν έχει απολύτως καμία σημασία η διοικητική και μισθολογική εξέλιξη (μισθολογικοί βαθμοί και ΕΧΥ) προ 2002, διότι ο μέσος όρος αποδοχών για τον καθορισμό της σύνταξης υπολογίζεται μόνο μετά την 1-1-2002.

1. Αξιωματικοί / υπαξιωματικοί με διαγωνισμό (από ΑΕΙ)
πρόσληψη με διαγωνισμόΑφορά απόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και στις περιπτώσεις αυτές ως χρόνος σχολής στον πίνακα Ε εισάγονται 0 (μηδέν) μήνες, γιατί ο χρόνος ΑΕΙ εισάγεται στον πίνακα Γ, ενώ ως κατάταξη λογίζεται η ημερομηνία πρόσληψης μετά το διαγωνισμό.
Ανάλογα με την υπηρεσία και την προκήρυξη, ο χρόνος ΑΕΙ μετράει ή όχι ως προϋπηρεσία, ασχέτως τυχόν αναγνώρισης για σύνταξη, ενώ ο πίνακας Ε συμπληρώνεται όπως το υπόδειγμα στα αριστερά.


πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙΗ αναγνώριση στον ΕΦΚΑ και η προϋπηρεσία λόγω ΑΕΙ είναι θέματα ανεξάρτητα μεταξύ τους, οπότε:
α. Εάν το ΑΕΙ μετράει ως προϋπηρεσία επιλέγεται [ΑΕΙ=Προϋπ/σία –> ΝΑΙ] και τα έτη αυτά αυξάνουν το μέσο όρο αποδοχών, λόγω προσαύξησης των μισθολογικών βαθμών, του ΕΧΥ και των κλιμακίων.
β. Μόνο εάν γίνει επιπρόσθετα και αναγνώριση για σύνταξη (με πληρωμή εισφορών), τότε επιλέγεται και [Αναγνώριση –> ΕΦΚΑ], οπότε στην περίπτωση αυτή αυξάνεται και το ποσοστό αναπλήρωσης.


2. Μετάταξη από υπξκός σε αξκός (προ 2002)
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος υπαξιωματικός να γίνει αξιωματικός φοιτώντας σε σχολή αξιωματικών ή λόγω πτυχίου ΑΕΙ, αλλάζοντας προέλευση και μισθολόγιο μετά από αρκετά χρόνια υπηρεσίας ως υπαξιωματικός.
Στις περιπτώσεις αυτές η συμπλήρωση του πίνακα Ε γίνεται ως εξής:
α. Στον πίνακα Α επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Αξκών], άσχετα εάν ο ενδιαφερόμενος ξεκίνησε ως υπαξιωματικός.
β. Στον πίνακα Ε εισάγονται “εικονικοί” μήνες σχολής ώστε να ταυτίζεται η λήψη βαθμού Ανθλγού και αντιστοίχων.

μετάταξη αξκούΠχ. αστυφύλακας με κατάταξη το 1989 έγινε αξιωματικός το 1998, εννέα χρόνια μετά την κατάταξη λόγω φοίτησης στη σχολή αξκών. Τα δεδομένα εισάγονται όπως στην διπλανή εικόνα:
Προέλευση “Σχολή Αξκών+ κατάταξη 1989 + 108 μήνες σχολής (=9 έτη), ώστε ο βαθμός αξκού να υπολογίζεται το 1998 (=1989 + 9 έτη), ενώ για το ΕΧΥ μετρούν κανονικά οι “εικονικοί” 108 μήνες.
Μετά εισάγονται κανονικά τα έτη των διοικητικών βαθμών αξκού (Υπαστ. Β, Υπαστ. Α, Αστ. Β κλπ).

Σημείωση: Δεν καλύπτεται η περίπτωση μετάταξης από υπξκό σε αξκό μετά το 2002, διότι η εφαρμογή δεν μπορεί να υπολογίσει το μέσο όρο αποδοχών για 2 διαφορετικές προελεύσεις ταυτόχρονα (Σχ.Υπξκών & Σχ.Αξκών).


3. Εθελόντριες & Ανακαταταγής
Η διοικητική εξέλιξη προσομοιάζει με αυτή των υπαξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, οπότε στην εφαρμογή σύνταξης ισχύουν τα κάτωθι:
προέλευση ανακαταταγήα. Επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Υπξκών].
β. Ημερομηνία κατάταξης θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψης ως υπξκός. Ειδικά οι άντρες εισάγουν το στρατό ξεχωριστά στο πεδίο [Θητεία] σε μήνες, καθώς η θητεία μετράει στο μισθολογικό βαθμό, ΕΧΥ και κλιμάκιο (για πρόσληψη προ 2017), αλλά δεν μετράει στους διοικητικούς βαθμούς και τα μερίσματα.
γ. Εισάγονται μήνες Σχ. Υπξκών = 0 και συμπληρώνεται ο πίνακας Ε με τα έτη ανά βαθμό.


Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Προαγωγή αποστρατείας (τελευταίος μήνας)
Σε πολλές περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει διοικητική προαγωγή αποστρατείας ένα μήνα πριν τη διαγραφή.
Αυτός ο βαθμός εισάγεται κανονικά στον πίνακα Α ως τελευταίος βαθμός, διότι με βάση αυτόν υπολογίζονται τα μερίσματα.
Όμως αυτός ο βαθμός δεν συμπληρώνεται στον πίνακα Ε, από τη μία διότι ισχύει μόνο για ένα μήνα, από την άλλη διότι η εφαρμογή υπολογίζει σε κάθε περίπτωση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα με βάση τον αποστρατευτικό βαθμό του πίνακα Α.
2. Ύπαρξη πτυχίου ΑΕΙ /ΤΕΙ
Εάν υπάρχει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, ασχέτως εάν ήταν προσόν πρόσληψης ή μετράει ως προϋπηρεσία ή έχει αναγνωριστεί, καλό είναι να συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο (μήνες ΑΕΙ) σε κάθε περίπτωση, διότι η εφαρμογή ελέγχει εάν υπάρχει ΑΕΙ και σε ορισμένες υπηρεσίες επηρεάζεται η διοικητική εξέλιξη που υπολογίζεται αυτόματα (πχ. προαγωγές Αρχιφυλάκων, Λιμενοφυλάκων κλπ).
3. Μήνες σχολής (μόνο σε στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική)
εισφορές σχολήςΣτις σελίδες σύνταξης ΓΕΣ, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, υπάρχει ειδικό πεδίο εισαγωγής της αρχικής σχολής, διότι σε αυτές τις υπηρεσίες συνήθως δεν παρακρατούνταν εισφορές υπέρ μερισμάτων / επικουρικών για τη διάρκεια φοίτησης στη σχολή.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Προσθήκη πληθωρισμού 2020 για διαγραφή το 2021

Τον προηγούμενο μήνα το Υπουργείο Εργασίας γνωστοποίησε τους συντελεστές αναπροσαρμογής συντάξιμων αποδοχών ανά έτος, οι οποίοι ισχύουν για διαγραφή εντός του 2021: ΥΠ.Ε.Κ.Υ. – Σωρευτικός ΔΤΚ για συνταξιοδοτήσεις έτους 2021

Οι συντελεστές αυτοί διαμορφώνουν το μέσο όρο αποδοχών [2002 ~ 2021] για να προκύψει η ανταποδοτική σύνταξη.
Κάθε έτος επανακαθορίζονται οι συντελεστές αναπροσαρμογής όλων των ετών μετά το 2002 (με βάση το δείκτη πληθωρισμού του προηγούμενου έτους) και ισχύουν μόνο για διαγραφές εντός του συγκεκριμένου έτους.

kratiseis-sintaksis-efkaΠχ. το 2021 προσδιορίζεται ο μέσος πληθωρισμός του 2020, με τον οποίο επανακαθορίζονται οι σωρευτικοί συντελεστές αναπροσαρμογής των αποδοχών όλων των ετών από το 2002 έως το 2020, οι οποίοι ισχύουν μόνο για διαγραφή το 2021.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι συντάξιμες αποδοχές πχ. του 2002 πολλαπλασιάζονται επί 1,30204, οι αποδοχές του 2007 πολλαπλασιάζονται επί 1,11233 και οι αποδοχές του 2011 επί 1.

Βάσει του νόμου δεν μπορεί να υπάρξει αρνητική αναπροσαρμογή (μείωση) αποδοχών λόγω πληθωρισμού, οπότε όταν ο συνολικός δείκτης πληθωρισμού είναι μικρότερος από τη μονάδα χρησιμοποιείται ο συντελεστής 1 (πχ. έτη 2011 και 2012).
Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο πρόσφατος δείκτης πληθωρισμού 2019 – 2020 ήταν 0,988 (= αρνητικός πληθωρισμός 1,2%), ειδικά για το 2020 λαμβάνεται υπόψη συντελεστής ίσος με 1.

Όμως με το συντελεστή 0,988 πολλαπλασιάζονται οι παλαιότεροι συντελεστές όλων των ετών (από το 2002), οπότε μειώνεται η αναπροσαρμογή αποδοχών (άρα και ο μέσος όρος) σε ποσοστό περίπου 1% σε σχέση με διαγραφή το 2020.
Εννοείται ότι οι συντάξεις με διαγραφή μέχρι την 31-12-2020 δεν επηρεάζονται από τους νέους συντελεστές, διότι σε αυτές δεν λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός του 2020.

Ενημερώθηκαν όλες οι σελίδες σύνταξης με τους νέους συντελεστές και μειώνεται περίπου 1% το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης για ημερομηνία διαγραφής από 1-1-2021 και μετά (σε σχέση με τους προηγούμενους υπολογισμούς).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Κατηγορίες προσωπικού Αστυνομίας (Απρίλιος 2021)

Πρόσφατα προστέθηκαν νέες κατηγορίες προέλευσης / εξέλιξης στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης της Αστυνομίας (τ.ΧΦ και τ.ΑΠ) για όσους προέρχονται από Συνοριακούς Φύλακες ή Ειδικούς Φρουρούς.
Οπότε όλες οι επιλογές προέλευσης στην εφαρμογή και η αντίστοιχη διοικητική εξέλιξη κάθε μίας αποτυπώνονται παρακάτω:

α. Σχ. Αξκών
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Αξιωματικών Αστυνομίας, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία Α όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο (αντιστοιχία με προέλευση ΑΣΕΙ στο παλιό μισθολόγιο).
Για τον ακριβή υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο πίνακας Ε της εφαρμογής, όπου εισάγονται τα έτη που διανύθηκαν σε κάθε διοικητικό βαθμό για όλη τη θητεία του ενδιαφερόμενου.
Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν προέρχεται από παραγωγική σχολή αξκών αλλά έγινε αξκός κατηγορίας Α με μετάταξη, η συμπλήρωση του πίνακα Ε γίνεται σύμφωνα με την παρ. Β.2 του άρθρου: Εισαγωγή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις

β. Αξ. ΤΕΜΑ  (αξιωματικοί ΤΕΜΑ)
Αφορά τους αποφοίτους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, οι οποίοι γίνονται αξιωματικοί και ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο με το νέο μισθολόγιο (αντιστοιχία με προέλευση ΑΣΣΥ στο παλιό μισθολόγιο).
kratiseis-sintaksis-efkaΓια τον ακριβή υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών πρέπει να συμπληρώνεται ο πίνακας Ε της εφαρμογής, όπου εισάγονται τα έτη σε κάθε διοικητικό βαθμό για όλη τη θητεία του ενδιαφερόμενου.
Δεν χρειάζεται εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Αρχιφύλακα, ούτε της αποφοίτησης από τo ΤΕΜΑ, διότι όλοι οι χρόνοι προαγωγής προκύπτουν από τη διοικητική εξέλιξη του πίνακα Ε.


γ. Σχ. Αρχφκων  (σχολή Αρχιφυλάκων)
Αφορά τους αστυνομικούς που φοιτούν στη Σχολή Αρχιφυλάκων, οι οποίοι εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β’ και ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.
Επειδή το έτος φοίτησης στη σχολή είναι τυχαίο, απαιτείται η εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Αρχιφύλακα (αποφοίτηση), με βάση την οποία η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα τις ακόλουθες προαγωγές:
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη.
2. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ στα 26 έτη υπηρεσίας ή τουλάχιστον 22 έτη και 11 έτη Ανθυπαστυνόμου (όποιο έρθει πρώτο).
3. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 4 έτη.
4. Κατά την αποστρατεία προαγωγή σε Αστυνόμο Β’ με όριο ηλικίας ή με 35 έτη υπηρεσίας.

δ. Αστυφύλακες ΑΥ  (ανακριτικοί υπάλληλοι)
Αφορά τους αστυφύλακες που δεν έχουν φοιτήσει σε καμία από τις ανωτέρω σχολές, ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο και η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη την ακόλουθη σταθερή εξέλιξη:
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη υπηρεσίας.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 15 έτη υπηρεσίας.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 25 έτη υπηρεσίας.
4. Κατά την αποστρατεία προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ με όριο ηλικίας ή με 35 έτη υπηρεσίας.

ε. Αστυφύλακες ΜΑΥ  (μη ανακριτικοί υπάλληλοι)
Αφορά τους αστυφύλακες που δεν έχουν φοιτήσει σε καμία από τις ανωτέρω σχολές, ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο και η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη την ακόλουθη σταθερή εξέλιξη:
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 12 έτη υπηρεσίας.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 16 έτη υπηρεσίας.
3. Κατά την αποστρατεία προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ με όριο ηλικίας ή με 33 έτη υπηρεσίας.

στ. Σφ/Σχ.Αρχφ  (συνοριοφύλακες / ειδικοί φρουροί σχολής Αρχιφυλάκων)
Η διοικητική εξέλιξη των ανωτέρω είναι ίδια με των υπολοίπων αστυνομικών της παρ. (γ) ανωτέρω, με τη βασική διαφορά ότι ανήκουν στην κατηγορία Γ όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.
Επειδή όμως στο νέο μισθολόγιο δεν υπάρχουν κλιμάκια κατηγορίας Γ για αξιωματικούς, επί του παρόντος η εφαρμογή περιορίζει τον καταληκτικό βαθμό σε Ανθυπαστυνόμο (ισχύει η ίδια εκκρεμότητα με τους ΕΜΘ στρατιωτικούς που γίνονται αξιωματικοί).

ζ. Σφ/Ασ.ΜΑΥ   (συνοριοφύλακες / ειδικοί φρουροί μη ανακριτικοί υπάλληλοι)
Η διοικητική εξέλιξη των ανωτέρω είναι ακριβώς ίδια με των υπολοίπων αστυνομικών της παρ. (ε) ανωτέρω, με τη βασική διαφορά ότι ανήκουν στην κατηγορία Γ όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.


Η καταγραφή των ανωτέρω παραμέτρων γίνεται αφενός για τη σωστή επιλογή προέλευσης στην εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης, αφετέρου για τη συμπλήρωση ή διόρθωση δεδομένων εάν απαιτείται. Όλες οι πληροφορίες προέρχονται από συναδέλφους αστυνομικούς και από το διαδίκτυο, χωρίς όμως να διαθέτω πλήρη γνώση όλων των ιδιαιτεροτήτων κάθε υπηρεσίας.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Σημαντική αύξηση στο μέρισμα ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ 
Χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ανακοίνωση το ΜΤΑ ξαναχτύπησε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες!
Μετά τη σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ από 24-2-2021 (προηγούμενο άρθρο), σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ σημαντική αύξηση τιμής μεριδίου για το μέρισμα ΜΤΑ και το ΕΚΟΕΜΑ: ΦΕΚ 901/β της 9-3-2021 (σελίδες 1~2)

Η τιμή μεριδίου στο μέρισμα ΜΤΑ αυξάνεται από 7,80 € σε 11,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 41%.
Επίσης η τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΑ αυξάνεται από 2,00 € σε 3,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 50%.
Τα νέα μερίσματα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω ΦΕΚ, δηλαδή από 9-3-2021.

Υπενθυμίζεται ότι το μερίδιο ΜΤΑ είχε μειωθεί από 11,00 € σε 7,80 € στις 1-7-2013, ενώ το μερίδιο ΕΚΟΕΜΑ είχε μειωθεί από 3,10 € σε 2,00 € στις 1-9-2014, δηλαδή τα μερίσματα ΜΤΑ επιστρέφουν (σχεδόν) στα επίπεδα που ίσχυαν το α’ εξάμηνο 2013.

Έχει ήδη ενημερωθεί η σελίδα υπολογισμού “Σύνταξη ΓΕΑ” με τα αυξημένα μερίδια, αλλά δεν είναι σίγουρο εάν θα προλάβουν να εκδοθούν άμεσα τα νέα μερίσματα από το ΜΤΑ, οπότε πιθανώς να μην προλάβουν να εφαρμοστούν στο τέλος αυτού του μήνα.
Επίσης καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πληροφόρηση για το θέμα της κατάργησης της κράτησης Ν.4093, αυτή συνεχίζει να υπολογίζεται και να εμφανίζεται στην εφαρμογή.

Επειδή η αλλαγή των μερισμάτων επηρεάζει το φόρο και την κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη, μέχρι να ενημερωθεί η ΗΔΙΚΑ για τα νέα μερίσματα το πιθανότερο είναι ότι κατά τις 1~2 πρώτες πληρωμές θα υπάρχουν μικροδιαφορές στο πληρωτέο ποσό με τα αποτελέσματα στο site.

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ = ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν.4093 = ΜΕΙΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ !!!
Όταν αυξάνονται τα μερίσματα πάντα μειώνεται το πληρωτέο ποσό της σύνταξης, για δύο διαφορετικούς λόγους:
1. Αύξηση αναλογούντος φόρου στη σύνταξη (ισχύει για όλους)
Ο πρώτος λόγος είναι ο επιμερισμός της μείωσης φόρου (μέχρι 777 € / έτος για έγγαμο χωρίς τέκνα) στη σύνταξη και τα μερίσματα, όπως αναλύεται στην ερώτηση 3.7 της ενότητας FAQ.
Υπενθυμίζεται ότι η συνολική ετήσια φορολόγηση (άθροισμα φόρων σύνταξης και μερισμάτων) υπολογίζεται στη σελίδα “Σύνταξη ΓΕΑ” και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της μεσαίας στήλης –> Αναλογική κατανομή φόρου στις αποδοχές

2. Αύξηση κράτησης Ν.4093 στη σύνταξη (ισχύει για ορισμένους)
Η μνημονιακή μείωση Ν.4093 ισχύει μόνο για όσους συνταξιούχους λαμβάνουν προσωπική διαφορά και το ποσοστό της κράτησης εξαρτάται από το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων (5% για άθροισμα 1.000 ~ 1.500 €, 10% για 1.500 ~ 2.000 € κλπ).
Καθώς αυξάνεται σημαντικά το μέρισμα, αυξάνεται αντίστοιχα και το άθροισμα αποδοχών [σύνταξη + μερίσματα], με βάση το οποίο καθορίζεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 που επιβάλλεται και στη σύνταξη και στα μερίσματα.

α. Σε αρκετές “μεσαίες” συντάξεις το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 1.500 € και τώρα με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει πλέον τα 1.500 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 5% σε 10% και στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

β. Ομοίως σε αρκετές “υψηλές” συντάξεις το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 2.000 € και με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει πλέον τα 2.000 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 10% σε 15% και στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η αύξηση του μερίσματος προκαλεί πάντα μείωση της πληρωτέας σύνταξης, η οποία είναι μικρή όταν αυξάνεται μόνο ο φόρος, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη όταν αυξάνεται επιπρόσθετα και το ποσοστό κράτησης Ν.4093/12.
Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει στην έναρξη καταβολής μερισμάτων λίγους μήνες μετά την πληρωμή σύνταξης, καθώς αυξάνεται ο φόρος και (πιθανώς) η κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη, διαδικασία που αναλύεται στην ερώτηση 3.7 στην ενότητα FAQ.
Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο οποιαδήποτε αύξηση στη σύνταξη (πχ. λόγω αύξησης ποσοστού αναπλήρωσης ή συμπλήρωσης 55 ετών ηλικίας) μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ποσοστού κράτησης Ν.4093, οπότε θα μειωθεί ανάλογα και η πληρωτέα σύνταξη και τα πληρωτέα μερίσματα.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τροποποίηση ΒΟΕΑ Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Α. ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πρόσφατα στα σχόλια αναφέρθηκε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ της Πολεμικής Αεροπορίας (που δίνεται από το ΜΤΑ), σύμφωνα με πρόσφατη ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ: ΦΕΚ 706/β της 24-2-2021 (σελίδα 2)

Η σημαντικότερη δομική αλλαγή είναι το γεγονός ότι το σύστημα ανταπόδοσης ΒΟΕΑ μετατρέπεται από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό (όπως έγινε με τις συντάξεις). Στο προηγούμενο διανεμητικό σύστημα οι εισφορές προστίθονταν σε ένα συνολικό αποθεματικό και το βοήθημα υπολογιζόταν με συγκεκριμένο τύπο (60 μηνιαία μερίσματα με το μισθολογικό βαθμό αποστρατείας), χωρίς όμως να καταγράφονται και να λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές που πλήρωσε ο κάθε ασφαλισμένος ξεχωριστά.

Για τα βοηθήματα από 24-2-2021 (γέννηση τέκνου μετά την 24-2-1996), το ΒΟΕΑ θα προκύπτει με κεφαλαιοποιητικό σύστημα από τις εισφορές που παρακρατήθηκαν πραγματικά, τοκιζόμενες ανά έτος με βάση το επιτόκιο που λαμβάνει το ΜΤΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου κατατίθεται υποχρεωτικά βάσει νόμου το αποθεματικό του.

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη για τη συγκεκριμένη παροχή, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να εισπράξει κάποιος λιγότερα από τις εισφορές του, όπως προέκυπτε τον τελευταίο καιρό λόγω μεγάλης μείωσης της τιμής μεριδίου.
Ομοίως δεν θα είναι ποτέ ελλειμματικό το ταμείο, αφού απλά επιστρέφει τις εισφορές και τους τόκους που εισπράττει!

Β. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Με το προηγούμενο διανεμητικό σύστημα αναπόφευκτα προέκυπταν αδικίες όπως οι κάτωθι:
1. Το δικαιούμενο μέρισμα ΜΤΑ (από το οποίο υπολογίζεται το ΒΟΕΑ) προκύπτει από πίνακες, χωρίς να συνδέεται με τις εισφορές που πληρώθηκαν. Ανάλογα με το βαθμό και την προέλευση (ΕΜΘ ή ΣΤΥΑ ή Σ.Ι.) οι συντελεστές μερίσματος σε κάθε βαθμό είτε ευνοούν είτε αδικούν ανά περίπτωση, αφού η απόδοση κεφαλαίου μέσω πινάκων δεν είναι ποτέ ίδια για όλους.
2. Δύο συνάδελφοι με ίδια χρόνια υπηρεσίας και ίδιο αποστρατευτικό βαθμό δικαιούνταν ίδιο ΒΟΕΑ, ενώ έχουν πληρώσει διαφορετικές εισφορές ο καθένας, ανάλογα με τη διοικητική εξέλιξη, το έτος γέννησης και τον αριθμό των τέκνων.
3. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω ευδόκιμης υπηρεσίας δίνονταν προαγωγή ενός πρόσθετου μισθολογικού βαθμού (σε σχέση με τις υπόλοιπες αποστρατείες), άρα το ΒΟΕΑ υπολογιζόταν με ένα μισθολογικό βαθμό παραπάνω χωρίς όμως να έχουν πληρωθεί οι ανάλογες εισφορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ΒΟΕΑ των δικαιούχων ουσιαστικά επιδοτούνταν από τις εισφορές όσων δεν αποστρατεύθηκαν λόγω ευδοκίμου υπηρεσίας.
4. Παρά το γεγονός ότι οι εισφορές ΒΟΕΑ των αποστράτων ως ποσοστό του μερίσματος είναι αρκετά μεγάλες (16% για τα πρώτα 2 παιδιά), αριθμητικά ως ποσό είναι πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες εισφορές στο μισθό των εν ενεργεία.
Ουσιαστικά όσο νωρίτερα αποστρατευθεί κάποιος το ΒΟΕΑ των τέκνων του επιδοτείται από τις εισφορές των εν ενεργεία.
5. Οι εισφορές ΒΟΕΑ στο μισθό δεν είναι ίδιες για κάθε παιδί (4% για τα 2 πρώτα, 3% για το τρίτο και 1,5% μετά το τέταρτο), ενώ το βοήθημα ήταν ίδιο για όλα τα τέκνα (πάντα 60 μηνιαία μερίσματα), παρά το γεγονός ότι οι εισφορές των πρώτων παιδιών είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με το τέταρτο.
Ουσιαστικά το ΒΟΕΑ όσων είχαν πολλά παιδιά επιδοτούνταν από τις εισφορές όσων είχαν μέχρι 2 παιδιά.

Γ. ΝΕΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Για χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31-12-2003 (αφορά τέκνα που γεννήθηκαν από 1996 ~ 2003) το ποσό ΒΟΕΑ υπολογίζεται αναλογικά με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, δηλαδή 60 μερίσματα x μήνες προ 2003 / 300 μήνες (=25 έτη).

2. Για χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-2004, το συνολικό ποσό εισφορών ΒΟΕΑ του γονέα επιμερίζεται ισομερώς σε όλα τα παιδιά, τοκίζεται με το επιτόκιο λογαριασμών ΝΠΔΔ στην Τράπεζα της Ελλάδος και κεφαλαιοποιείται ετησίως.
Το τελικό ΒΟΕΑ θα είναι το άθροισμα των ανατοκιζόμενων εισφορών για όλα τα έτη ασφάλισης του εκάστοτε τέκνου.

Πχ. συνάδελφος με 4 παιδιά πλήρωσε το 2006 εισφορές ΒΟΕΑ στο μισθό 12,5% (4% για καθένα από τα πρώτα 2 παιδιά, 3% για το τρίτο και 1,5% για το τέταρτο) συνολικού ύψους 1.800 € για όλο το χρόνο.
Οι ετήσιες εισφορές επιμερίζονται ισομερώς στα 4 τέκνα (1.800 / 4 = 450 €) και μετά οι εισφορές που αναλογούν σε κάθε τέκνο (450 €) ανατοκίζονται ετησίως για όλα τα χρόνια από το 2006 μέχρι τη λήψη του βοηθήματος του κάθε τέκνου.

3. Ο νέος τρόπος υπολογισμού επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΜΤΑ κατά 1,2 ~ 1,3 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα έτη, άρα αυξάνεται ισόποσα το συνολικό ποσό ΒΟΕΑ προς τους δικαιούχους (περίπου 1,25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός ΒΟΕΑ ανέρχεται σε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ, προκύπτει ότι το νέο ΒΟΕΑ είναι μεγαλύτερο μεσοσταθμικά κατά 9% (=1,25/14 εκατ.) σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού.
Για τη μεγάλη πλειοψηφία προκύπτει αύξηση στο ποσό ΒΟΕΑ, αλλά πιθανότατα θα υπάρξουν και φαινόμενα μείωσης του βοηθήματος (σε σχέση με το ισχύον σύστημα), ανάλογα με τις υποπεριπτώσεις Β.1 ~ Β.5 της προηγούμενης παραγράφου.

Δ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΕΑ ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ
Βασικό χαρακτηριστικό του κεφαλαιοποιητικού συστήματος είναι ότι, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των τέκνων, το ποσό ΒΟΕΑ που δικαιούνται αδέρφια θα είναι πάντα διαφορετικό μεταξύ τους, για τους κάτωθι λόγους:
1. Οι εισφορές ΒΟΕΑ εξαρτώνται από τις αλλαγές που προκύπτουν στον αριθμό των τέκνων σε κάθε έτος.
Πχ. για 4 τέκνα πληρώνονται συνολικές εισφορές 12,5% που επιμερίζονται σε 3,125% σε κάθε παιδί, αλλά μετά τη λήψη του ΒΟΕΑ από το μεγαλύτερο παιδί οι εισφορές για τα υπόλοιπα τρία γίνονται 11%, δηλαδή αυξάνονται σε 3,67% για κάθε παιδί.
Στη συνέχεια όταν λάβει το ΒΟΕΑ και άλλο τέκνο, οι εισφορές ανέρχονται σε 4% για το καθένα από τα υπόλοιπα δύο.
Άρα η ποσοστιαία εισφορά ανά τέκνο δεν είναι σταθερή για όλη την 25ετία στις οικογένειες με πάνω από δύο παιδιά.
2. Οι εισφορές αναπροσαρμόζονται με βάση το μεσοσταθμικό ετήσιο επιτόκιο ΝΠΔΔ στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο φυσικά είναι διαφορετικό για κάθε έτος. Άρα ανεξαρτήτως ύψους εισφορών, άλλη απόδοση θα έχει πχ. η περίοδος ανατοκισμού 2005 ~ 2030 για το πρώτο παιδί σε σχέση με την περίοδο 2008 ~ 2033 για το δεύτερο.
3. Τα μεγαλύτερα παιδιά δικαιούνται λιγότερο ΒΟΕΑ από τα μικρότερα λόγω μισθολογικής εξέλιξης.
Πολύ απλά το πρώτο παιδί δικαιούται τις εισφορές της νωρίτερης χρονικά 25ετίας (σε σχέση με τα μελλοντικά αδέρφια του), η οποία αντιστοιχεί σε μικρότερους μισθούς του γονέα, αφού ο βαθμός και ο μισθός αυξάνονται με τα έτη υπηρεσίας.
Η διαφορά αντιστρέφεται για τα παιδιά που δικαιούνται ΒΟΕΑ όταν ο γονέας είναι πλέον απόστρατος, διότι το ποσό κράτησης υπέρ ΒΟΕΑ στο μέρισμα είναι πολύ μικρότερο από την αντίστοιχη κράτηση στο μισθό.

Ουσιαστικά ισχύει ότι και για τις συντάξεις, όπου συμμαθητές με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας έχουν διαφορετικό μέσο όρο αποδοχών και δικαιούνται διαφορετική σύνταξη, λόγω διαφορετικής διοικητικής και οικογενειακής εξέλιξης.

Ε. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΕΑ
Μπορεί ο νέος τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος να είναι δίκαιος, αλλά ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί το βοήθημα με ικανοποιητική ακρίβεια, λόγω των κάτωθι παραμέτρων:
1. Οι εισφορές μεταβάλλονται ανά έτος με βάση τη μισθολογική εξέλιξη του ασφαλισμένου.
2. Χρειάζονται οι αποδόσεις των λογαριασμών ΝΠΔΔ στην Τράπεζα της Ελλάδας πριν από δεκαετίες (από το 2003).
3. Για μελλοντικό ΒΟΕΑ (πχ. μετά από 5 έτη) χρειάζονται μελλοντικά επιτόκια ανατοκισμού που φυσικά δεν υπάρχουν.
4. Οι εισφορές ανά τέκνο μεταβάλλονται στις τρίτεκνες και άνω οικογένειες, κάθε φορά που λαμβάνει ΒΟΕΑ ένα τέκνο.
5. Μετά την αποστρατεία οι εισφορές ΒΟΕΑ αλλάζουν (μειώνονται) σημαντικά για όσα τέκνα δικαιούνται το βοήθημα.

Ενδεικτικό παράδειγμα ΒΟΕΑ πολύτεκνων
Ακολουθεί ένα παράδειγμα υπολογισμού ΒΟΕΑ σε πολύτεκνη οικογένεια Υπξκού με έτη γέννησης τέκνων 2004, 2006, 2008 και 2010, όπου ο γονέας αποστρατεύεται το 2024 πριν λάβει ΒΟΕΑ το πρώτο τέκνο.
1. Περίοδος 2004 ~ 2008
Το πρώτο παιδί δικαιούται ποσοστό εισφορών 4% επί (μισθός + ΕΧΥ) μέχρι το 2008 που γεννιέται το τρίτο. Οι εισφορές αντιστοιχούν στο χαμηλό βαθμό που ισχύει τότε για το γονέα (πχ. Αρχισμηνίας), ανατοκιζόμενες με τα επιτόκια που ίσχυαν τα έτη 2004 ~ 2008.
2. Περίοδος 2008 ~ 2010
Το ίδιο τέκνο δικαιούται πλέον ποσοστό εισφορών 3,67% μετά τη γέννηση τρίτου τέκνου (και πριν γεννηθεί το τέταρτο), διότι το συνολικό ποσοστό εισφορών για 3 τέκνα είναι 11% επιμεριζόμενο στα τέκνα. Οι εισφορές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο βαθμό και ΕΧΥ (πχ. Ανθυπασπιστής), ανατοκιζόμενες με τα επιτόκια που ίσχυαν τα έτη 2008 ~ 2010.
3. Περίοδος 2010 ~ 2024 (έτος αποστρατείας)
Το πρώτο τέκνο δικαιούται ποσοστό εισφορών 3,125% μετά τη γέννηση τέταρτου τέκνου, αφού το συνολικό ποσοστό εισφορών για 4 τέκνα είναι 12,5% επιμεριζόμενο στα τέκνα. Οι εισφορές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερους βαθμούς και ΕΧΥ (πχ. Ανθυποσμηναγός και άνω), ανατοκιζόμενες με τα επιτόκια που ισχύουν τα έτη 2010 ~ 2024.
4. Περίοδος 2024 ~ 2029 (έτος λήψης ΒΟΕΑ)
Μετά την αποστρατεία το πρώτο τέκνο δικαιούται ποσοστό εισφορών 12,5% επί του μερίσματος, αφού το συνολικό ποσοστό εισφορών στο μέρισμα είναι 50% επιμεριζόμενο στα 4 τέκνα. Οι μηνιαίες εισφορές είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με τα έτη πριν την αποστρατεία και ανατοκίζονται με τα επιτόκια που θα ισχύουν για τα έτη 2024 ~ 2029.

Προσθήκη 1-9-2021: Λόγω της πολυπλοκότητας του νέου ΒΟΕΑ του ΜΤΑ με τις συνεχείς αλλαγές ποσοστού εισφορών / αποδοχών / επιτοκίων στην 25ετία, δημιουργήθηκε ξεχωριστή σελίδα υπολογισμού, όπου πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι παράμετροι (διοικητική εξέλιξη, αποστρατεία, ημερομηνία γέννησης κάθε τέκνου κλπ): Νέο ΒΟΕΑ ΜΤΑ

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Κατηγορίες προσωπικού στις εφαρμογές Πυροσβ. Σώματος

Μετά από σχετική πληροφόρηση από συνάδελφο του Πυροσβεστικού Σώματος, προστέθηκε νέα κατηγορία προέλευσης / εξέλιξης στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης της Πυροσβεστικής (νέα ημ/νία εφαρμογής Μάρτιος 2021).
Οι επιλογές προέλευσης στην εφαρμογή, καθώς και η αντίστοιχη διοικητική εξέλιξη αποτυπώνονται παρακάτω:

α. Σχ. Αξκών
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Ανθυποπυραγών, οι οποίοι ως αξιωματικοί ανήκουν στην κατηγορία Α όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο (αντιστοιχία με προέλευση ΑΣΕΙ στο παλιό μισθολόγιο).
Για τον ακριβή υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο πίνακας Ε της εφαρμογής, όπου εισάγονται τα έτη που διανύθηκαν σε κάθε διοικητικό βαθμό για όλη τη θητεία του ενδιαφερόμενου.

β. Σχ. Επ. & Μετ.
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, οι οποίοι γίνονται αξιωματικοί και ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο (αντιστοιχία με προέλευση ΑΣΣΥ στο παλιό μισθολόγιο).
kratiseis-sintaksis-efkaΓια τον ακριβή υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο πίνακας Ε της εφαρμογής, όπου εισάγονται τα έτη που διανύθηκαν σε κάθε διοικητικό βαθμό για όλη τη θητεία του ενδιαφερόμενου.
Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται η εισαγωγή της ημερομηνίας αποφοίτησης από τη Σχολή Επιμόρφωσης, διότι ο χρόνος προαγωγής σε αξκό προκύπτει από τη διοικητική εξέλιξη του πίνακα Ε.


γ. Σχ. Απστών
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, οι οποίοι εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου και ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.
Επειδή το έτος φοίτησης στη σχολή δεν είναι σταθερό, απαιτείται η εισαγωγή της ημερομηνίας αποφοίτησης – ονομασίας σε Αρχιπυροσβέστη, μετά την οποία η εφαρμογή υπολογίζει αποδοχές Απστη (και για το παλιό και για το νέο μισθολόγιο).
Εννέα (9) χρόνια μετά από αυτή την ημερομηνία υπολογίζεται προαγωγή σε Πυρονόμο για όλα τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη διαγραφή.
Εννοείται φυσικά ότι όσοι είναι απόφοιτοι και της Σχ. Απστών και της Σχ. Μετεκπαίδευσης επιλέγουν ως προέλευση την τελευταία σχολή [Σχ. Επ. & Μετ.] σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανωτέρω.

δ. Πυρστης ΜΠΣ
Αφορά τους πυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο και θεωρείται ότι ισχύει η ακόλουθη σταθερή εξέλιξη:
Πυροσβέστης από ημερομηνία κατάταξης.
Προαγωγή σε Αρχιπυροσβέστη μετά από 15 έτη (από κατάταξη).
Προαγωγή σε Πυρονόμο μετά από 9 έτη (24 έτη από κατάταξη).


Η καταγραφή των ανωτέρω παραμέτρων γίνεται αφενός για τη σωστή επιλογή προέλευσης στην εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης, αφετέρου για να υπάρξει συμπλήρωση ή διόρθωση των δεδομένων εάν απαιτείται, καθώς όλες οι πληροφορίες προέρχονται από το διαδίκτυο χωρίς όμως να υπάρχει ολοκληρωμένη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε υπηρεσίας.
Πχ. με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν φαίνεται να επηρεάζεται η διοικητική εξέλιξη στις ανωτέρω κατηγορίες β ~ δ σε περίπτωση ύπαρξης πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, όπως ισχύει στην Αστυνομία και στο Λιμενικό.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης