Παλιοί συνταξιούχοι και κράτηση Ν.4093/12

Με το Ν.5018/23 καταργήθηκε η μείωση Ν.4093/12 μόνο στα μερίσματα των μετοχικών ταμείων ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ.
Ο τρόπος υλοποίησης αυτής της κράτησης πριν και μετά το Ν.5018/23 καταγράφεται στις κάτωθι παραγράφους Α και Β:

Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Το ποσοστό της μείωσης εξαρτώνταν (μέχρι και το 2022) από το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων ως εξής:
Σύνταξη + μερίσματα 1.000 ~ 1.500 €: κράτηση 5% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα 1.500 ~ 2.000 €: κράτηση 10% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα 2.000 ~ 3.000 €: κράτηση 15% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα πάνω από 3.000 €: κράτηση 20% και στα δύο

Β. ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.5018/23
Λόγω της κατάργησης της μείωσης Ν.4093 στα μερίσματα, αυτά δεν συμμετέχουν πλέον στα εισοδήματα που καθορίζουν την κράτηση, δηλαδή το ποσοστό Ν.4093 εξαρτάται πλέον μόνο από τη σύνταξη ως εξής:
Σύνταξη 1.000 ~ 1.500 €: κράτηση 5% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη 1.500 ~ 2.000 €: κράτηση 10% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη 2.000 ~ 3.000 €: κράτηση 15% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη πάνω από 3.000 €: κράτηση 20% μόνο στη σύνταξη

Γ. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΚΡΑΤΗΣΗ Ν.4093 ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
1. Κατ’ αρχήν η κατάργηση της κράτησης Ν.4093 δεν αφορά αποστρατείες μετά το Β’ εξάμηνο 2016 (νέοι συνταξιούχοι), διότι σε αυτούς δεν είχε επιβληθεί η κράτηση στα μερίσματα, οπότε η κατάργησή της δεν έχει καμία επίπτωση.
Αφού δεν κόπηκε τίποτε αρχικά, δεν υπάρχει κάτι για να επιστραφεί ούτε στη σύνταξη, ούτε στο μέρισμα.

2. Στους παλιούς συνταξιούχους (προ 2016) υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις:
α. Όσοι έχουν αρνητική προσωπική διαφορά σημαίνει ότι λαμβάνουν τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ (στην οποία δεν επιβάλλεται κράτηση Ν.4093), άρα δεν επηρεάζεται η σύνταξη, αλλά αυξάνεται μόνο το πληρωτέο μέρισμα.
β. Εάν το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων ήταν μεγαλύτερο από κάποιο όριο (πχ. 1.500 €), αλλά η σύνταξη μόνη της ήταν κάτω από αυτό το όριο, αυξάνεται το πληρωτέο των μερισμάτων και της σύνταξης, όπως στο παράδειγμα Δ.1 κατωτέρω.
γ. Εάν το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων ήταν μεγαλύτερο από κάποιο όριο (πχ. 1.500 €), όμως και η σύνταξη μόνη της ήταν πάνω από αυτό το όριο, τότε αυξάνεται το πληρωτέο μόνο στα μερίσματα, όπως στο παράδειγμα Δ.2 κατωτέρω.

Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αύξηση μερίσματος και σύνταξης

Δ.1Προηγούμενη ρύθμιση
(άθροισμα 1.700 € = κράτηση 10%)
Νέα ρύθμιση
(σύνταξη 1.400 € = μειωμένη κράτηση 5%)
ΠαροχήΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέοΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέο
Σύνταξη1.40010%1401.2601.4005%701.330
Μέρισμα30010%30270300300

2. Αύξηση μόνο μερίσματος

Δ.2Προηγούμενη ρύθμιση
(άθροισμα 1.950 € = κράτηση 10%)
Νέα ρύθμιση
(σύνταξη 1.600 € = αμετάβλητη κράτηση 10%)
ΠαροχήΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέοΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέο
Σύνταξη1.60010%1601.4401.60010%701.440
Μέρισμα35010%35315350350

ΥΓ. Για τα επικουρικά των σωμάτων ασφαλείας (όπου επιβάλλεται η μείωση Ν.4093/12) θα υπάρξει ξεχωριστό άρθρο.

Καθορισμός κλιμακίων για Ανθλγούς ΕΜΘ

Α. ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 91 του νόμου “Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις…” που ψηφίστηκε την 23-3-2023, θεσπίζονται τα κλιμάκια Γ1 ~ Γ3 για τον καθορισμό των αποδοχών των Ανθυπολοχαγών ΕΜΘ και αντιστοίχων, τα οποία θα ισχύσουν αναδρομικά από 1-1-2022.
Η νέα διαφοροποίηση κλιμακίων ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας είναι η εξής:

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ (παλιό)ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (νέο)
ΕΤΗΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣ
30Γ41.939Γ32.009
31Γ32.009Γ22.039
32Γ32.009Γ22.039
33Γ32.009Γ22.039
34Γ32.009Γ12.145
35Γ32.009Γ12.145
36+Γ22.039Γ12.145

Β. ΜΙΣΘΟΣ
Ενημερώθηκε η εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” με τα νέα κλιμάκια για τον υπολογισμό μισθού ΕΜΘ με βαθμό Ανθλγού.
Καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κλιμάκια βαθμών Υπλγού / Λγού ΕΜΘ (που θεσπίστηκαν με το Ν.5018/23), η μόνη μισθολογική διαφορά των βαθμών αυτών σε σχέση με το μισθό Ανθλγού είναι το ελάχιστα αυξημένο επίδομα ειδικών συνθηκών.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ
Ενημερώθηκαν οι εφαρμογές σύνταξης ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ, όπου η διοικητική εξέλιξη των ΕΜΘ υπολογίζεται αυτόματα.
Υπενθυμίζεται ότι από 1-1-2017 η σύνταξη αποσυνδέθηκε από το μισθολόγιο των εν ενεργεία, δηλαδή για διαγραφή μετά το 2017 η σύνταξη δεν αναπροσαρμόζεται εάν αλλάξει στη συνέχεια το μισθολόγιο (όπως γινόταν ως το 2016).
Οπότε η ανωτέρω αναδρομική αλλαγή κλιμακίων επηρεάζει (έστω και λίγο) το μέσο όρο αποδοχών μόνο των αξκών ΕΜΘ που ήταν εν ενεργεία την 1-1-2022 και διαγράφηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία.
Για το λόγο αυτό στις εφαρμογές σύνταξης ως νωρίτερη ημερομηνία προαγωγής σε Ανθλγό υπολογίζεται η 1-1-2022, διότι για διαγραφή πριν από αυτή την ημερομηνία δεν επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών –> Έτος αλλαγής μισθού ΕΜΘ

Δ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1. ΜΤΣ: Ο αριθμός μεριδίων προκύπτει από το κλιμάκιο ασχέτως διοικητικού βαθμού –> Μερίδια ΜΤΣ νέου μισθολογίου
Ο αριθμός μεριδίων είναι ίδιος για τα κλιμάκια Γ1 ~ Γ3, οπότε για τους Ανθλγούς ΕΜΘ με πάνω από 31 έτη υπηρεσίας δεν αλλάζουν τα μερίδια ΜΤΣ, καθώς ως Ανθστές δικαιούνταν ήδη το κλιμάκιο Γ3 (= 26 μερίδια όπως το Γ1).
Υπάρχει αύξηση μεριδίων μόνο για Ανθλγούς ΕΜΘ που διαγράφονται μετά την 1-1-2022 με 30 έως 30,99 έτη υπηρεσίας, οι οποίοι πριν δικαιούνταν το κλιμάκιο Γ4 (= 23 μερίδια) και πλέον δικαιούνται το κλιμάκιο Γ3 (= 26 μερίδια).
2. ΜΤΝ: Ο αριθμός μεριδίων ΕΚΟΕΜΝ προκύπτει από πίνακες βαθμών (όχι κλιμακίων), όπου όμως δεν προβλέπεται βαθμός Σημαιοφόρου κατηγορίας Γ –> Μερίδια ΕΚΟΕΜΝ κατηγορίας Γ
Ομοίως το μέρισμα ΜΤΝ προκύπτει και από το κλιμάκιο και από πίνακες βαθμών χωρίς πρόβλεψη για αξκούς κατηγορίας Γ, οπότε απαιτείται ο καθορισμός από το ΜΤΝ νέων μεριδίων για Σημαιοφόρους κατηγορίας Γ.
3. ΜΤΑ: Όπως και στο ΜΤΝ, ο αριθμός δικαιούμενων μεριδίων ΜΤΑ / ΕΚΟΕΜΑ προκύπτει με βάση πίνακα βαθμών, όπου επίσης δεν προβλέπεται βαθμός Ανθυποσμηναγού κατηγορίας Γ –> Μερίδια ΜΤΑ κατηγορίας Γ
Άρα απαιτείται ο καθορισμός από το ΜΤΑ νέων μεριδίων για Ανθυποσμηναγούς κατηγορίας Γ.

Ε. ΕΦΑΠΑΞ
Με την αύξηση του βασικού λόγω των νέων κλιμακίων προκαλείται αρκετά σημαντική αύξηση στο εφάπαξ, διότι για τα έτη μέχρι και το 2014 το εφάπαξ υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό.
Ειδικά για πάνω από 34 έτη υπηρεσίας (από κλιμάκιο Γ3 / 2.009 € σε Γ1 / 2.145 €) το εφάπαξ αυξάνεται πάνω από 3.500 €.
Ομοίως έχουν ενημερωθεί οι εφαρμογές εφάπαξ στρατιωτικών, με νωρίτερη ημερομηνία Ανθλγού την 1-1-2022 (ως παρ. Γ).

Ενημέρωση εφαρμογής μισθολογίου

Στην εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” υπολογισμού αποδοχών / κρατήσεων αφαιρέθηκε το παλιό μισθολόγιο που ίσχυε μέχρι το 2016, ενώ ενσωματώθηκαν σχετικές υπουργικές αποφάσεις και ο πρόσφατος Ν.5018/23, με τις κάτωθι αλλαγές.

Α. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Προστέθηκε ο καθορισμός της αποζημίωσης των νυχτερινών υπηρεσιών για τους στρατιωτικούς, σύμφωνα με το άρθρο 1 της σχετικής υπουργικής απόφασης: ΚΥΑ νυχτερινής απασχόλησης στρατιωτικών
Για κάθε νυχτερινή υπηρεσία αποζημιώνονται 5 ~ 5,6 ώρες στους στρατιωτικούς (στα σώματα ασφαλείας είναι 8 ώρες).
Στην αποζημίωση νυχτερινών κρατείται φόρος και εισφορά αλληλεγγύης (όπως σε όλες οι αποδοχές), καθώς και εισφορά υπέρ εφάπαξ (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α) που όμως είναι ανταποδοτική (αυξάνεται ισόποσα το εφάπαξ) –> Νυχτερινά και κρατήσεις

2. Προστέθηκε η εισφορά για τους ειδικούς λογαριασμούς πρόνοιας ΕΛΠΣΞ / ΕΛΠΠΑ που θεσπίστηκαν με το Ν.5018/23 για το στρατό και την αεροπορία (στο ναυτικό υπήρχε ήδη), σε ποσοστό 0,3% επί του κλιμακίου.
Καταγραφή των δικαιούχων και των παροχών στα άρθρα 4 και 10 του Ν.5018/23: Σκοπός ΕΛΠΣΞ / ΕΛΠΠΑ (ισχύουν τα ίδια)

3. Προστέθηκε η κράτηση ειδικού λογαριασμού ΤΠΑΣ ποσοστού 0,1% επί του κλιμακίου.
Είναι υποχρεωτική στην τ.ΧΦ, ενώ στην τ.ΑΠ ισχύει για κατάταξη από 2023 και προαιρετικά για κατάταξη από 2013.
Καταγραφή των δικαιούχων και των παροχών στο άρθρο 84 του Ν.5018/23: Ειδικός Λογαριασμός ΤΠΑΣ

4. Αφαιρέθηκε η φορολόγηση των επιδομάτων επικινδυνότητας (ΠΝΠ ΦΕΚ 14/A/29-1-2022).

5. Αφαιρέθηκε η εισφορά αλληλεγγύης με βάση το συνολικό ετήσιο εισόδημα (άρθρο 29 Ν.3986/11).

6. Αφαιρέθηκε η ειδική εισφορά ποσοστού 1% επί των τακτικών αποδοχών (άρθρο 38 παρ. 2.β. Ν.3986/11).

7. Συνεχίζει να ισχύει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2.α. Ν.3986/11), η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Για να καθοριστεί ο μηνιαίος φόρος, οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές ανάγονται πρώτα σε ετήσια βάση (επί 12 μήνες), δηλαδή καθορίζεται το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (= καθαρό ποσό).
Στη συνέχεια υπολογίζεται ένας “τεκμαρτός” ετήσιος φόρος (με βάση τις αποδοχές μόνο ενός μήνα), καθώς και μία “τεκμαρτή” ετήσια μείωση φόρου (με βάση το ετήσιο εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση).
Ο “τεκμαρτός” ετήσιος φόρος (αφαιρώντας τη μείωση) διαιρείται ξανά διά 12 για να προκύψει ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα.
Ειδικά για τις έκτακτες αποδοχές (πενθήμερα και νυχτερινά) που αλλάζουν κάθε μήνα και δεν μπορούν να προβλεφθούν, κάθε υπηρεσία υπολογίζει τον “τεκμαρτό” ετήσιο φόρο με διαφορετικό τρόπο:

1. Η πυροσβεστική φορολογεί τις συνολικές αποζημιώσεις εκάστου μήνα.
Πχ. σε μήνα με 5 πενθήμερα φορολογούνται όλα, υπολογίζοντας “τεκμαρτές” ετήσιες αποδοχές 60 πενθημέρων (5 x 12), οπότε ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα είναι μεγαλύτερος του κανονικού (μέχρι 52 πενθήμερα ετησίως).

2. Η αστυνομία λαμβάνει υπόψη ένα “μέσο όρο” αποζημιώσεων.
Πχ. σε μήνα με 5 πενθήμερα φορολογούνται τρία (περίπου), υπολογίζοντας “τεκμαρτές” ετήσιες αποδοχές 36 πενθημέρων (3 x 12 μήνες), οπότε ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα είναι μικρότερoς (πάνω από 36 πενθήμερα ετησίως).

3. Τέλος στο στρατό εφαρμόζεται σταθερό ποσοστό φορολογίας 20% στα νυχτερινά που θεσπίστηκαν πρόσφατα.
Όμως το γενικό ποσοστό φορολογίας είναι 22% (και ανεβαίνει σε 29% για ανώτερους αξκούς λόγω υψηλότερων αποδοχών), οπότε και στην περίπτωση αυτή η παρακράτηση φόρου είναι λίγο μικρότερη της πραγματικής οφειλής.

4. Τελικά όμως όλα τα παραπάνω δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι η μηνιαία παρακράτηση φόρου είναι προσωρινή και καμία διαδικασία υπολογισμού δεν μπορεί να είναι απόλυτα σωστή, αφού κανένας δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πόσα πενθήμερα και νυχτερινά θα αποζημιωθούν συνολικά κατά τη διάρκεια του έτους!
Η οριστική φορολόγηση γίνεται μόνο μία φορά κάθε χρόνο με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, όπου με βάση το πραγματικό ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος και η μείωση φόρου, από τον οποίο αφαιρούνται και οι 12 προσωρινοί μηνιαίοι φόροι που παρακρατήθηκαν και προκύπτει πάντα κάποιο ποσό προς επιστροφή ή πληρωμή.

Νέα ενημερωτικά ΕΦΚΑ Φεβρουαρίου 2023

Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά Φεβρουαρίου 2023, όπου περιλαμβάνεται η αύξηση του 7,75% σε όσους τη δικαιούνται.
Υπενθυμίζεται ότι στο site ήδη υπολογίζονται και αναλύονται οι συντάξεις όλων των αποστράτων.
Το μόνο που χρειάζεται ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι να συμπληρώσει τα ασφαλιστικά δεδομένα του (ημερομηνίες, βαθμοί, τέκνα κλπ), όπως περιγράφεται εδώ: Διόρθωση σελίδων σύνταξης μετά την έκδοση ΣΠ

Εάν συμπληρωθούν σωστά όλα τα υπηρεσιακά δεδομένα και γίνουν οι μικρο-διορθώσεις των προγνώσεων σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, τότε όλα τα νούμερα στον κάτω δεξιά πίνακα της ανάλυσης ΕΦΚΑ θα πρέπει να συμφωνούν 100% με τη στήλη ΕΦΚΑ 2023 στο site –> Αντιστοιχία enstoloi.net με ανάλυση ΕΦΚΑ

google_analyticsΥπόδειγμα ανάλυσης μηνιαίου ενημερωτικού ΕΦΚΑ και “ορολογίας” συντάξεων
Σύνταξη ΓΛΚ: Παλιά σύνταξη με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από το 2016.
ΕΦΚΑ 2016: Αρχική νέα σύνταξη με βάση το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό).
ΕΦΚΑ 2020: Αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης (σταδιακή 20% ανά έτος μέχρι το 2024).
ΕΦΚΑ 2023: Τρέχουσα σύνταξη με αύξηση κατά 7,75% (μέσος όρος πληθωρισμού / αύξησης ΑΕΠ).

Οπότε κατ’ αρχάς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει λάθος ούτε στον ΕΦΚΑ ούτε στη σελίδα, ενώ στη συνέχεια μπορεί να κατανοήσει το είδος της προσωπικής διαφοράς που εμπίπτει σε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Ένδειξη ΓΛΚ > ΕΦΚΑ 2023 και ΠΔ 100% –> Μείωση θετικής διαφοράς = ίδιο πληρωτέο
Αφορά τις περιπτώσεις με προηγούμενη μεγάλη (θετική) προσωπική διαφορά που απλώς μειώθηκε λόγω της αύξησης του 7,75% αλλά δεν μηδενίστηκε, οπότε δεν υπάρχει αύξηση πληρωτέου διότι συνεχίζει να δίνεται φορολογητέο ποσό ίσο με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, η οποία εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη και από τη σύνταξη ΕΦΚΑ 2023.

β. Ένδειξη ΕΦΚΑ 2023 > ΓΛΚ  –> Μηδενισμός θετικής διαφοράς = αύξηση
Αφορά τις περιπτώσεις με προηγούμενη μικρή (θετική) προσωπική διαφορά που μηδενίστηκε από την αύξηση του 7,75%, οπότε υπάρχει μικρή αύξηση πληρωτέου καθώς η σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 έγινε μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ (ενώ η σύνταξη ΕΦΚΑ 2020 ήταν μικρότερη).

γ. Ένδειξη ΕΦΚΑ 2020 > ΓΛΚ  –> Μείωση αρνητικής διαφοράς = αύξηση
Αφορά τις περιπτώσεις με προηγούμενη αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή η σύνταξη ΕΦΚΑ 2020 (με αυξημένη αναπλήρωση) ήταν μεγαλύτερη και από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ και από την πρώτη σύνταξη ΕΦΚΑ 2016.
Σε αυτή την περίπτωση η αύξηση σύνταξης του 2020 δεν δίνεται ολόκληρη (= διαφορά ΕΦΚΑ 2020 – ΕΦΚΑ 2016) αλλά σε ποσοστό 80%, δηλαδή από τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 αφαιρείται το 20% της αύξησης [ΕΦΚΑ 2020 – ΕΦΚΑ 2016].
Το 2024 θα αποδοθεί το 100% της αύξησης, δηλαδή δεν θα αφαιρείται πλέον κανένα ποσό από τη σύνταξη ΕΦΚΑ.

δ. Ένδειξη ΕΦΚΑ 2020 < ΕΦΚΑ 2016 και Νέα Πρ.Δ.  –> Νέα θετική διαφορά = αύξηση
Αφορά τις περιπτώσεις με πολλά εξάμηνα επικινδυνότητας, όπου ακόμη και η αρχική σύνταξη ΕΦΚΑ 2016 ήταν μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, αλλά το 2020 με την αλλαγή των συντελεστών αναπλήρωσης μειώθηκαν (κατά 0,3%) οι συντάξεις ΕΦΚΑ 2020 με πάνω από 45 συντάξιμα έτη.
Αυτή η διαφορά του 0,3% (ΕΦΚΑ 2016 – ΕΦΚΑ 2020)  θα δίνεται σε μόνιμη βάση και το άθροισμα [ΕΦΚΑ 2016 + Νέα ΠΔ] θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος όπως γίνεται και με τις υπόλοιπες συντάξεις.

ε. Ένδειξη ΓΛΚ > ΕΦΚΑ 2023 και ΠΔ 25% ή 33% ή 50% –> Μείωση θετικής διαφοράς = ίδιο πληρωτέο
Αφορά τις διαγραφές από 7ο 2016 έως 2018, οι οποίες δικαιούνται μικρότερο ποσοστό προσωπικής διαφοράς, αλλά μόνο εφόσον η αρχική διαφορά [ΕΦΚΑ 2016 – ΓΛΚ] ήταν μεγαλύτερη από το 20% της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ.

στ. Ένδειξη ΓΛΚ > ΕΦΚΑ 2023 (χωρίς ΠΔ) –> Χωρίς προσωπική διαφορά = αύξηση
Αφορά τις διαγραφές από 7ο 2016 έως 2018, οι οποίες δεν δικαιούνται καθόλου προσωπική διαφορά όταν η αρχική διαφορά [ΕΦΚΑ 2016 – ΓΛΚ] ήταν μικρότερη από το 20% της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ, οπότε η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ λαμβάνει ολόκληρη την αύξηση του 7,75% αφού δεν υπάρχει προσωπική διαφορά.

ΥΓ. Οι επικαιροποιημένες σελίδες υπολογισμού σύνταξης έχουν ημερομηνία έκδοσης 14-2-2023.
Εάν εμφανίζεται παλαιότερη ημερομηνία σημαίνει ότι ο browser δεν “κατέβασε” τη νέα σελίδα, αλλά εξακολουθεί να σας δείχνει την παλαιότερη σελίδα που είναι αποθηκευμένη στον Η/Υ σας (μνήμη cache του browser).
Λύση 1 – Πατήστε ταυτόχρονα Control + F5 στο πληκτρολόγιο για να “αναγκάσετε” τον browser να ανανεώσει τη σελίδα.
Λύση 2 – Σβήστε τη μνήμη cache στις ρυθμίσεις του browser, πχ. στον Chrome γίνεται έτσι –> Διαγραφή cache

Τελικό ψηφισθέν νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Δημοσιεύτηκε ο Ν.5018/23 (ΦΕΚ 25Α/9-2-2023) με το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: “Μέριμνα προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων …”
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου ανά κατηγορία με νέα αρίθμηση άρθρων είναι τα κάτωθι:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Άρθρα 3 ~ 14: Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Πρόνοιας Στρατού (ΕΛΠΣΞ) και Αεροπορίας (ΕΛΠΠΑ), καθώς στο Ναυτικό υπήρχε ήδη ο αντίστοιχος λογαριασμός ΕΛΠΝ. Οι λογαριασμοί αφορούν την παροχή βοηθημάτων στους εν ενεργεία για διάφορες δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το δημόσιο (αναγκών υγείας, κηδείας, κατασκηνώσεων, δικηγόρων για υπηρεσιακά θέματα, δάνεια κλπ) και προβλέπεται εισφορά 0,3% επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου.

Άρθρο 22: Αλλάζει το καθεστώς παραμονής μετά την πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια αξιωματικών:
α. Εάν το νόσημα είναι ανίατο, ο αξκός τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. (όπως ίσχυε από το 1973 έως το 2019)
β. Εάν το νόσημα δεν ιάθηκε και παρίσταται ανάγκη χορήγησης δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας, αυτή χορηγείται από τον ΑΓΕΕΘΑ υποχρεωτικά εντός μηνός από τη γνωμάτευση της επιτροπής. (καμία αλλαγή)
γ. Εάν το νόσημα ιάθηκε, στη συνέχεια υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:
1. Εάν παρά την ίαση ο αξκός κρίνεται μεν ανίκανος για την “ενεργό υπηρεσία” αλλά ικανός για υπηρεσία γραφείου, τίθεται σε καθεστώς ελαφράς υπηρεσίας. (όπως ίσχυε από το 1973 έως το 2019)
2. Εάν παρά την ίαση ο αξκός κρίνεται ανίκανος για τη “στρατιωτική υπηρεσία”, τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν επιθυμία του για παραμονή (όπως ίσχυε από το 1973 έως το 2019),
δηλαδή καταργείται η δυνατότητα αίτησης για ελαφρά υπηρεσία που προέβλεπε ο Ν.4609/19.

Με τον προηγούμενο Ν.4609/2019 ουσιαστικά είχε καταργηθεί το δικαίωμα της υγειονομικής επιτροπής να αποστρατεύει λόγω ανικανότητας, καθώς δόθηκε τότε το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στην κατηγορία ελαφράς υπηρεσίας ανεξαρτήτως παθήματος, η οποία γινόταν υποχρεωτικά αποδεκτή.
Με το νέο νόμο επανέρχονται αυτούσιες οι διατάξεις του Ν.Δ.1400/73 που ίσχυε μέχρι το 2019, δηλαδή η απόφαση για παραμονή ή μετάπτωση σε ελαφρά υπηρεσία ή αυτεπάγγελτη αποστρατεία λαμβάνεται μόνο από την υγειονομική επιτροπή αναλόγως της πάθησης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του ενδιαφερόμενου –> Σύγκριση Ν.1400/73 με Ν.5018/23

Άρθρο 24: Η διαγραφή στρατιωτικών γίνεται την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ αποστρατείας. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το πρόβλημα λόγω της έναρξης καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το παλαιότερο άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής άρα και η Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ, ενώ θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα από την παλιά μέχρι τη νέα διαγραφή.
Η διαγραφή λόγω ορίου ηλικίας  στα Σώματα Ασφαλείας γίνεται την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας, ενώ στους στρατιωτικούς τυχόν προαγωγή αποστρατείας απονέμεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και η διαγραφή γίνεται με νέο ΠΔ συνήθως το Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Άρθρο 34: Καταργείται αναδρομικά από 1-1-2021 η κράτηση Ν.4093/12 που επιβάλλονταν στα μερίσματα ΜΤΣ / ΜΤΝ / ΜΤΑ των παλαιών συνταξιούχων προ 2016. Αυτή η κράτηση είχε ήδη αφαιρεθεί (πρόωρα) από τους υπολογισμούς στο site.

Άρθρο 46: Αυξάνεται ο ανώτατος βαθμός εξέλιξης των ΕΜΘ από Ανθλγός σε Υπλγός και αντίστοιχα ο ανώτατος βαθμός αποστρατείας από Υπλγός σε Λγός. Δεν θεσμοθετούνται (ακόμη) μισθολογικά κλιμάκια για αξκούς προέλευσης ΕΜΘ (κατηγορία Γ), οπότε η προαγωγή σε αξκό δεν έχει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα επί του παρόντος.

Άρθρο 50: Αυξάνεται από 2 σε 4 έτη ο ανώτερος χρόνος παραμονής αξιωματικών στο βαθμό του Ταξιάρχου, μετά τον οποίο τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία εάν δεν προαχθούν λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων.
Επίσης προστίθεται η περίπτωση “μη διατηρητέος” στους πίνακες ετήσιων κρίσεων –> Χαρακτηρισμοί κρίσεων

Άρθρο 52: Οι αξιωματικοί ΑΣΣΥ υπάγονται στον προηγούμενο Ν.2439/96 (περί ιεραρχίας και εξέλιξης) εάν έχουν συμπληρώσει 25ετή υπηρεσία μέχρι το 2018, ενώ το προηγούμενο χρονικό όριο της 25ετίας ήταν το 2015.
Οπότε και οι αξιωματικοί ΑΣΣΥ με κατάταξη από 1991 ~ 1993 δικαιούνται πλέον διοικητική προαγωγή με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του παλαιότερου Ν.2439/96, καθώς και προαγωγή αποστρατείας υπό προϋποθέσεις.
Δεν δικαιούνται αναδρομικές αποδοχές όσοι από τους ανωτέρω λάβουν προαγωγή αναδρομικά με βάση το νέο νόμο.

Άρθρο 76: Προσαυξάνεται το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών για τα πληρώµατα των πολεµικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων που εκτελεί ειδική αποστολή.
Το ακριβές ποσό και οι προϋποθέσεις χορήγησης θα καθορίζονται με σχετική ΚΥΑ των υπουργών οικονομικών και άμυνας.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Άρθρο 28: Καθορίζονται μερίδια για τον υπολογισμό των μερισμάτων ΜΤΣ με βάση τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.
Σε κάποιους συνδυασμούς βαθμού / ετών τα νέα μερίδια είναι περισσότερα από όσα ίσχυαν προσωρινά μέχρι σήμερα.

Άρθρο 29: Αυξάνεται το μέρισμα ΜΤΣ ανωτάτων αξκών –> Πρόσθετα μερίδια ανωτάτων / ημερομηνία ισχύος
Προσαυξάνεται κατά 4 ~ 10 μερίδια το μέρισμα των αποστρατευθέντων με το παλιό μισθολόγιο ανωτάτων αξιωματικών, αλλά ταυτόχρονα καταργείται η προσαύξηση 20% που ίσχυε στα μερίδια άνω του Αντιστρατήγου, με συνέπεια η πραγματική αύξηση να κυμαίνεται από 1 έως 6 μερίδια (περίπου) στις περισσότερες περιπτώσεις.
.
Τυχόν αύξηση μερισμάτων ΜΤΣ (θετική διαφορά λόγω αύξησης μεριδίων με το νέο νόμο) θα δοθεί από 1-1-2023, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει μείωση καταβαλλόμενου μερίσματος.

Άρθρο 30: Δίνεται η δυνατότητα και στο ΜΤΣ να καταβάλλει έκτακτο μέρισμα (προβλέπονταν μόνο στο ΜΤΝ και στο ΜΤΑ), εφόσον με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου προκύπτει απόδοση εσόδων πλέον των προϋπολογισθέντων.

Άρθρο 35: Μειώνεται το ποσό για αναγνώριση γάμου στο ΜΤΣ που τελέστηκε μέχρι 22-7-2002 (μετά η αναγνώριση καταργήθηκε με το Ν.3036/02), στο 1/3 του κλιμακίου νέου μισθολογίου που ισχύει κατά την αίτηση.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Άρθρο 37: Τροποποιείται η κράτηση για αναγνώριση γάμου στο ΜΤΝ με τον καθορισμό σταθερού εφάπαξ ποσού, ενώ παλαιότερα προβλέπονταν και προσαύξηση της κράτησης λόγω προαγωγής –> Ποσό αναγνώρισης ανά κατηγορία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Άρθρο 84: Ένταξη εν ενεργεία αστυνομικών τ.ΑΠ στον Ειδικό Λογαριασμό ΤΠΑΣ (ίσχυε μόνο για την τ.ΧΦ), υποχρεωτικά για όσους κατατάσσονται μετά το 2023 και προαιρετικά μόνο για όσους έχουν λιγότερα από 10 έτη υπηρεσίας.
Παρέχεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε έκτακτες περιπτώσεις όπως παθήσεις σε διατεταγμένη υπηρεσία, βαριές παθήσεις ιδίων ή οικογένειας, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμός, πυρκαγιά) κλπ.
Η προβλεπόμενη εισφορά είναι 0,1% επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου.

Άρθρο 85: Η διαγραφή αστυνομικών γίνεται την τελευταία ημέρα του μήνα κυκλοφορίας του ΦΕΚ αποστρατείας. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το πρόβλημα λόγω της έναρξης καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το παλαιότερο άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής άρα και η Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ, ενώ θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα από την παλιά μέχρι τη νέα διαγραφή.
Η διαγραφή λόγω ορίου ηλικίας γίνεται πάντα την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Άρθρο 86: Η διαγραφή πυροσβεστών γίνεται την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ αποστρατείας. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το πρόβλημα λόγω της έναρξης καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το παλαιότερο άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής άρα και η Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ, ενώ θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα από την παλιά μέχρι τη νέα διαγραφή.
Η διαγραφή λόγω ορίου ηλικίας γίνεται πάντα την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας.

Άρθρο 87: Για αξιωματικούς που κατετάγησαν πριν την 15-4-2016 ή εισέρχονται στην Σχολή Ανθυποπυραγών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος προαγωγής Επιπυραγών σε 18 (από 20) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού και Αντιπυράρχων σε 25 (από 27) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού.

Δέκα χρόνια λειτουργίας enstoloi.net

google_analyticsΠριν από μερικές ημέρες συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια λειτουργίας του site, καθώς η διαδικτυακή διεύθυνση “enstoloi.net” ενεργοποιήθηκε στις 28-1-2013.
Από την ανάλυση επισκεψιμότητας της Google, συνολικά πάνω από 2.054.000 διευθύνσεις IP (New Users) από περισσότερες από 50 χώρες έκαναν 8.870.000 επισκέψεις (Sessions) με 30.858.000 θεάσεις σελίδων (Pageviews), με υψηλή μέση διάρκεια επίσκεψης (4 λεπτά).
Σε ημερήσια βάση το site έχει 2.000 ~ 3.000 επισκέψεις αναλόγως της επικαιρότητας.

Το site ξεκίνησε δοκιμαστικά το φθινόπωρο του 2012 ως enstoloi.tk με την δωρεάν κατάληξη .tk της νήσου Τοκελάου (!) και στις 28-1-2013 κατοχυρώθηκε η ονομασία enstoloi.net (επειδή το enstoloi.gr ανήκε ήδη στη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ).

Τους πρώτους μήνες το site περιλάμβανε μόνο on-line υπολογισμούς (σύνταξης, εφάπαξ, θεμελίωσης κλπ) και πληροφορίες με στατικές σελίδες (ενότητα FAQ, σελίδα “Απασχόληση”, σύνδεσμοι, έγγραφα κλπ).
Τον Ιανουάριο 2013 προστέθηκαν ενότητες για σχόλια συναδέλφων, οι οποίες με τον καιρό αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δημοφιλείς και σήμερα έχουμε φτάσει αισίως στα 94.030 σχόλια συνολικά ως ακολούθως:
Διακλαδικά: 19.030
Στρατός Ξηράς: 17.430
Πολ. Ναυτικό: 2.400
Πολ. Αεροπορία: 18.710
Σωμ. Ασφαλείας: 29.470
Επικαιρότητα: 3.440
Φορολογία: 3.550

Σε ελάχιστες περιπτώσεις διαγράφονται προληπτικά κάποια σχόλια για να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο επικοινωνίας.
Σε 10 χρόνια έχουν διαγραφεί μερικές εκατοντάδες σχόλια (περίπου 3 ανά 1.000) λόγω απρεπών εκφράσεων ή πολιτικής αντιπαράθεσης ή ονομαστικές καταγγελίες κατά προσώπων, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να απαντήσουν.
Ενώ αυτή η “λογοκρισία” είναι αυθαίρετη (αφού κρίνει μόνο ένα άτομο), ταυτόχρονα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στις συζητήσεις και σωστού συναδελφικού κλίματος χωρίς εμπρηστικές αντιπαραθέσεις.

Η προληπτική διαγραφή ορισμένων σχολίων είναι το τίμημα για να μπορούν οι συνάδελφοι να υποβάλλουν ερωτήματα ανώνυμα, για προφανείς λόγους λόγω ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος. Το όνομα και το mail που δηλώνονται μπορούν να είναι εικονικά (δεν γίνεται έλεγχος) και το mail δεν εμφανίζεται πουθενά, αλλά χρησιμοποιείται για τυχόν κατ’ ιδίαν επικοινωνία (εφόσον είναι πραγματικό) ή για κοινοποίηση σε άλλους συναδέλφους εφόσον το επιτρέψει ο κάτοχος.

Το site δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από ένα άτομο (ερώτηση 1.1 στην ενότητα FAQ) που δεν διαθέτει καμία “εσωτερική” πληροφόρηση, οπότε δεν θα είχε νόημα η ανάρτηση καθημερινών άρθρων ειδησεογραφίας με απλή αντιγραφή (copy – paste) κειμένων από άλλα site, όπως γίνεται κατά κόρον στο διαδίκτυο.
Στην Αρχική σελίδα ανεβαίνουν μόνο πρωτότυπα άρθρα με πρωτογενές υλικό που αφορούν στρατιωτικούς και Σ.Α.
Καθώς δεν είναι συχνή η έκδοση νέων νόμων ή διατάξεων, οι αναρτήσεις συνήθως δεν υπερβαίνουν τις 1~2 ανά μήνα.

Φυσικά ένα άτομο δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα ούτε να απαντάει σε όλα τα ερωτήματα, οπότε η επιτυχία της ενότητας των σχολίων οφείλεται στη συνεισφορά πολλών συναδέλφων, μερικοί εκ των οποίων ασχολούνται επισταμένως με τη νομοθεσία και είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι για τα περισσότερα θέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως τα σχόλια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις επίσημες απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς (υπηρεσία, ΕΦΚΑ κλπ).

ΥΓ. Ο ενδεικνυόμενος τρόπος ενημέρωσης και χρήσης του site αναλύεται εδώ: Τρόπος χρήσης και αξιοποίησης του site

Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν διατάξεις νομοθεσίας που επηρεάζουν το μέρισμα και το ΒΟΕΑ που απονέμει το ΜΤΣ.

Α. Καθορισμός μεριδίων ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Με το άρθρο 29 του Ν.5018/23 καθορίζονται για πρώτη φορά μερίδια ΜΤΣ με το νέο μισθολόγιο –> Μερίδια κλιμακίων
Αυξάνονται τα μερίδια για ανώτατους αξκούς έως 2016 και για τα κλιμάκια Α1 ~ Α21 και Β1 ~ Β8 του νέου μισθολογίου.
Σε περίπτωση αύξησης μερίσματος αυτή θα καταβάλλεται από 1-1-2023 και όχι αναδρομικά από τη διαγραφή.
Ενημερώθηκαν οι εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ” με τα νέα αυξημένα μερίδια ΜΤΣ του ανωτέρω άρθρου.

Β. Αύξηση μεριδίων ΜΤΣ ανωτάτων με παλιό μισθολόγιο
Αυξάνονται τα μερίδια των αποστρατευθέντων με το παλιό μισθολόγιο ανωτάτων αξκων –> Άρθρο 30 Ν/Σ ΥΠΕΘΑ
Η αύξηση ενσωματώθηκε στις εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ” για αποστρατευθέντες με διοικητικό βαθμό ανωτάτου, ενώ τα αυξημένα μερίσματα θα καταβάλλονται από 1-1-2023 και όχι αναδρομικά από τη διαγραφή.
.
Μετά από σχετική επισήμανση του συναδέλφου GEORGIOSP, προκύπτει ότι ταυτόχρονα με την ανωτέρω αύξηση μεριδίων καταργείται η παλαιότερη προσαύξηση 20% των μεριδίων ανωτάτων (Ν.5018/23 άρθρο 97 / καταργούμενες διατάξεις), οπότε η εμφανιζόμενη αύξηση 4 ~ 10 μεριδίων είναι στην πραγματικότητα 2 ~ 6 μερίδια.

Γ. Μείωση ΒΟΕΑ για χρόνο ασφάλισης σε αποστρατεία
1. Σε ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα προβλέπεται ότι για τα βοηθήματα που θα δοθούν από 1-1-2023 (= γέννηση τέκνου από 1-1-1998), ο χρόνος ασφάλισης ΒΟΕΑ από το μέρισμα του απόστρατου γονέα μετά την 1-1-2023 θα μετράει στο ήμισυ.
Εάν ο απόστρατος γονέας επιθυμεί πλήρες ΒΟΕΑ, μετά την 1-1-2023 θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές ως εν ενεργεία.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του ΜΤΣ με λεπτομέρειες για την εφαρμογή της νέας διάταξης.
Νέα ρύθμιση 10-5-2023 –> ΦΕΚ 3099/Β/10-5-2023
Πχ. εάν ο γονέας είναι απόστρατος πριν το 2023 και το παιδί λάβει το ΒΟΕΑ στο τέλος Ιουνίου 2024, οι 18 μήνες μετά την 1-1-2023 θα μετρήσουν ως 9 μήνες και το βοήθημα θα αντιστοιχεί σε 24,25 έτη ασφάλισης (παράδειγμα Γ.2 παρακάτω).
Για αποστρατεία μετά την 1-1-2023, εννοείται ότι θα μετράει στο ήμισυ ο χρόνος από τη διαγραφή μέχρι τη λήψη ΒΟΕΑ.
Ενημερώθηκε ο υπολογισμός του ΒΟΕΑ στις εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ”, όπου καθορίζεται νέα αναλογία σε 25α (με μείωση των ετών ασφάλισης) για λήψη του βοηθήματος μετά την 1-1-2023 όταν ο γονέας είναι απόστρατος.

2. Λήψη ΒΟΕΑ με γονέα απόστρατο
Ο νέος υπολογισμός με μείωση του ασφαλιστικού χρόνου αναλύεται στο παράδειγμα –> Γονέας σε αποστρατεία
Για να δείτε (ενημερωτικά) το πλήρες ποσό, στο πεδίο [ΒΟΕΑ τέκνου] αντί για α/α τέκνου επιλέγετε “Πλήρες”.

3. Λήψη ΒΟΕΑ με γονέα εν ενεργεία
Ως διαγραφή εισάγεται η ημερομηνία συμπλήρωσης 25 ετών του επιλεγόμενου τέκνου και ο βαθμός του γονέα που ισχύει τότε, ώστε να υπολογιστεί σωστά το μισθολογικό κλιμάκιο και τα μερίδια ΜΤΣ εκείνη την ημέρα.
Η αλλαγή ημερομηνίας διαγραφής (=ηλικία τέκνου 25 ετών) πρέπει να γίνεται για κάθε παιδί ξεχωριστά, επιλέγοντας στη συνέχεια τη σωστή αρίθμηση τέκνου στο σχετικό πίνακα –> Γονέας εν ενεργεία

Διαβούλευση νέου νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ 2022

Δημοσιεύτηκε την 15-12-2022 προς διαβούλευση το (εδώ και πολλούς μήνες) αναμενόμενο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ στη σελίδα:
Opengov.gr – Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων …….»
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου (σε μία πρώτη ανάγνωση) είναι τα κάτωθι:

Άρθρο 25: Η διαγραφή γίνεται την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ αποστρατείας.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η απώλεια εισοδήματος, για το διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την έναρξη καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο άρθρο ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε λογικά θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής και θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα που έχασαν όσοι αποστρατεύθηκαν φέτος χωρίς να λάβουν σύνταξη από την επόμενη ημέρα της διαγραφής.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ που διέρρευσε φέτος τον Ιούνιο, οπότε ίσως και να συνέβαλε το ανωτέρω άρθρο του site στην ανάδειξη και επίλυση του προβλήματος!

Άρθρο 29: Καθορίζονται μερίδια για τον υπολογισμό των μερισμάτων ΜΤΣ με βάση τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.
Σε κάποιους συνδυασμούς βαθμού / ετών τα νέα μερίδια είναι περισσότερα από όσα ίσχυαν προσωρινά μέχρι σήμερα.

Άρθρο 30: Αυξάνεται επιπρόσθετα το μέρισμα ΜΤΣ ανωτάτων αξκών –> Πρόσθετα μερίδια ανωτάτων / ημερομηνία ισχύος
Προσαυξάνεται κατά 4 ~ 10 μερίδια το μέρισμα των αποστρατευθέντων με το παλιό μισθολόγιο ανωτάτων αξιωματικών.
Το μέτρο αφορά την πλειοψηφία των απόστρατων αξκών παραγωγικής σχολής (ΣΣΕ ή ΣΑΕΑ), η οποία είχε διοικητικό βαθμό Ταξιάρχου και άνω κατά τη διαγραφή, λαμβάνοντας υπόψη και την προβλεπόμενη προαγωγή αποστρατείας.
.
Επίσης προβλέπεται ότι τυχόν αύξηση των μερισμάτων ΜΤΣ (θετική διαφορά όταν αυξάνονται τα μερίδια με το νέο νόμο) θα δοθεί από 1-1-2023, δηλαδή δεν θα δοθούν αναδρομικά μερισμάτων για την περίοδο 2017 ~ 2022.
Αυτή η ρύθμιση προκαλεί ασάφεια για την εξόφληση των ΒΟΕΑ ΜΤΣ που εκκρεμούν από το 2017 και μετά, καθώς δεν αποσαφηνίζεται εάν αυτά θα υπολογιστούν με τα αυξημένα μερίδια του νέου μισθολογίου (που καθορίζονται με το νέο νόμο) ή με τα προσωρινά μερίδια που εφάρμοζε το ΜΤΣ μέχρι σήμερα.

Άρθρο 31: Δίνεται η δυνατότητα και στο ΜΤΣ να καταβάλλει έκτακτο μέρισμα (προβλέπονταν μόνο στο ΜΤΝ και στο ΜΤΑ), εφόσον με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου προκύπτει απόδοση εσόδων πλέον των προϋπολογισθέντων.

Άρθρο 35: Καταργείται αναδρομικά από 1-1-2022 η κράτηση Ν.4093/12 που επιβάλλονταν στα μερίσματα ΜΤΣ / ΜΤΝ / ΜΤΑ των παλαιών συνταξιούχων προ 2016. Αυτή η κράτηση είχε ήδη αφαιρεθεί (πρόωρα) από τους υπολογισμούς στο site.

Άρθρο 36: Μειώνεται το ποσό αναγνώρισης γάμου στο ΜΤΣ στο 1/3 του κλιμακίου νέου μισθολογίου κατά το χρόνο εξόφλησης (με το παλιό μισθολόγιο ήταν ένας πλήρης βασικός μισθός), για τους γάμους που τελέστηκαν μέχρι την 22-7-2002, ενώ στη συνέχεια η αναγνώριση γάμου καταργήθηκε με το Ν.3036/02.

Άρθρο 38: Τροποποιείται η κράτηση για αναγνώριση γάμου στο ΜΤΝ με τον καθορισμό ενός σταθερού εφάπαξ ποσού (παλαιότερα προβλέπονταν και προσαύξηση της κράτησης λόγω προαγωγής) –> Ποσό αναγνώρισης ανά κατηγορία

Άρθρο 47: Αυξάνεται ο ανώτατος βαθμός εξέλιξης των ΕΜΘ από Ανθλγός σε Υπλγός και αντίστοιχα ο ανώτατος βαθμός αποστρατείας από Υπλγός σε Λγός.
Από την πρώτη ανάγνωση του νόμου δεν φαίνεται να θεσμοθετούνται μισθολογικά κλιμάκια για αξκούς προέλευσης ΕΜΘ (κατηγορία Γ), οπότε η προαγωγή σε βαθμό Ανθλγού και άνω συνεχίζει να μην παράγει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται στην πρόταση νόμου που δημοσιεύτηκε για διαβούλευση την 15-12-2022.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί το τελικό κείμενο του νόμου και να υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με τα παραπάνω.

Υπολογισμός αύξησης συντάξεων έτους 2023

Αντιστοιχία enstoloi.net με ανάλυση ΕΦΚΑΕνσωματώθηκε στις εφαρμογές σύνταξης η ανακοινωθείσα αύξηση για το 2023 (7,75%), με τροποποίηση των ποσών στην τελευταία στήλη, η οποία μετονομάζεται σε ΕΦΚΑ 2023.
Στην αριστερή εικόνα φαίνεται η αντιστοιχία των ποσών ΓΛΚ & ΕΦΚΑ 2023 στις σελίδες του site με την 1η και 4η στήλη των ενημερωτικών ΕΦΚΑ, ενώ μετά αναλύονται οι αλλαγές κάθε ποσού ξεχωριστά.

1. Εθνική σύνταξη ΕΦΚΑ 2023
Η εθνική σύνταξη αυξάνεται σε 413,76 € (= 384 x 1,0775) για όλους τους συνταξιούχους (υφιστάμενους και μελλοντικούς).

2. Ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ 2023
α. Διαγραφή έως 2022: Η ισχύουσα ανταποδοτική σύνταξη (της Συνταξιοδοτικής Πράξης ΕΦΚΑ) αυξάνεται κατά 7,75%.
β. Διαγραφή από 2023: Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με αυξημένο μέσο όρο αποδοχών κατά 9% περίπου.
Η αύξηση της ανταποδοτικής μετά το 2023 επεξηγείται αναλυτικά στο άρθρο: Αναπροσαρμογή συντάξεων από 1-1-2023

Παρά τις (αβάσιμες) ανησυχίες ότι η διαδικασία της αύξησης αδικεί όσους διαγράφονται μετά το 2023:
https://enstoloi.net/sxolia/epikerotita/comment-page-73/#comment-112502
… στην πραγματικότητα η αύξηση σύνταξης για διαγραφή το 2023 είναι μεγαλύτερη, διότι ο μέσος όρος αποδοχών αυξάνεται με τον πληθωρισμό 9,9% και όχι με το μέσο όρο πληθωρισμού / αύξησης ΑΕΠ (7,75%). Αυτό αποδεικνύεται εύκολα συγκρίνοντας τη διαγραφή 31-12-2022 και 1-1-2023 με τα ίδια υπηρεσιακά δεδομένα –> Σύνταξη 2022 vs 2023

3. Θετική / Αρνητική προσωπική διαφορά (διαγραφή μέχρι το 2018)
Καταγράφεται η διαφορά της αρχικής σύνταξης ΓΛΚ με την προσαυξημένη κατά 7,75% σύνταξη ΕΦΚΑ 2023.
Υπάρχουν 3 περιπτώσεις ανάλογα με το ύψος της υφιστάμενης προσωπικής διαφοράς (θετικής ή αρνητικής).

α. Μείωση θετικής προσωπικής διαφοράς –> Αμετάβλητο φορολογητέο ποσό
Όταν η προσωπική διαφορά είναι μεγάλη (πάνω από το 7,75% της σύνταξης), η αύξηση του 2023 δεν την καλύπτει και διαμορφώνεται μία νέα προσωπική διαφορά (αρκετά μειωμένη).
Παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η εισφορά περίθαλψης (λόγω αυξημένης σύνταξης ΕΦΚΑ 2023), αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς (όπως γινόταν και πριν), ώστε να μην αλλάξει καθόλου το φορολογητέο ποσό.

β. Αλλαγή από θετική σε αρνητική προσωπική διαφορά –> Μικρή αύξηση φορολογητέου
Η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από το 7,75% της σύνταξης και η αύξηση την υπερκαλύπτει, οπότε η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 γίνεται πλέον μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ.
Το 2023 θα δοθεί το 80% αυτής της αύξησης (αφαιρείται το 20%), ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται αρκετά η εισφορά περίθαλψης και σε κάποιες περιπτώσεις αυξάνεται και η κράτηση Ν.3865/10 όπως αναλύεται στην παρ. 4.

γ. Διαγραφή μετά το 2019 /  Αύξηση αρνητικής διαφοράς  –> Σημαντική αύξηση φορολογητέου
Η σύνταξη ΕΦΚΑ ήταν ήδη μεγαλύτερη μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα αύξηση αποδίδεται σχεδόν στο σύνολό της (αφαιρείται μόνο το 20% για ένα έτος), ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να περιοριστεί λόγω πιθανής αύξησης της κράτησης Ν.3865/10 όπως αναλύεται ακριβώς παρακάτω.

4. Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων Ν.3865/10
Η εισφορά αυτή απορροφά ένα ποσοστό της αύξησης μόνο στις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.400 €.
Εάν η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 υπερβεί κάποιο όριο (1.400 € – 1.700 € – 2.000 €), τότε θα αυξηθεί το ποσοστό της κράτησης (από 0% σε 3% ή από 3% σε 6% ή από 6% σε 7% κλπ) και τότε θα αυξηθεί σημαντικά η συγκεκριμένη εισφορά.

5. Μνημονιακή μείωση Ν.4002/11
Η μείωση αυτή αφορά πολύ μικρό ποσοστό αποστράτων, διότι εφαρμόζεται σε υψηλές συντάξεις (άνω των 1.700 €), μόνο στις περιπτώσεις παραίτησης και μόνο μέχρι την ηλικία των 60 ετών.
Εάν η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 υπερβεί κάποιο όριο (1.700 € – 2.300 €), τότε θα αυξηθεί το ποσοστό της κράτησης (από 0% σε 6% ή από 6% σε 8%) και θα αυξηθεί σημαντικά η συγκεκριμένη κράτηση.

6. Εισφορά περίθαλψης
Η εισφορά περίθαλψης 6% αυξάνεται γενικά σε όλους διότι αυξάνεται το μεικτό (ακαθάριστο) ποσό της σύνταξης ΕΦΚΑ.
Στους παλιούς συνταξιούχους (προ 2016) με θετική προσωπική διαφορά αυτή η αύξηση δεν έχει σημασία, διότι το ποσό της περίθαλψης συνυπολογίζεται στην προσωπική διαφορά, ώστε το τελικό φορολογητέο να είναι ακριβώς ίδιο με πριν.

7. Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης Ν.3986/11
Αφαιρέθηκε η εισφορά αλληλεγγύης που υπολογιζόταν με βάση το συνολικό ετήσιο εισόδημα.

8. Κατάργηση κράτησης Ν.4093/12 στα μερίσματα
Αφαιρέθηκε η κράτηση από τα μερίσματα ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ, διότι λογικά θα καταργηθεί (!) με το νέο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ.
Όμως η κατάργηση αυτής της κράτησης στα μερίσματα αυξάνει το φόρο και στη σύνταξη όπως αναλύεται στην ερώτηση 3.7 της ενότητας FAQ, καθώς αυξάνεται το συνολικό φορολογητέο εισόδημα (το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πληρωτέα νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων των ανωτέρω αλλαγών (προσωπική διαφορά, εισφορά Ν.3865/10, αύξηση περίθαλψης, κατάργηση εισφοράς Ν.3986/11, κατάργηση κράτησης Ν.4093/12 στα μερίσματα, αύξηση φόρου), οπότε δεν υπάρχει γενικός κανόνας που να ισχύει για όλους.

Όσοι ήδη είχαν αρνητική προσωπική διαφορά ή διαγράφηκαν μετά το 2019 θα έχουν σημαντική αύξηση (7,75%), η οποία ενδέχεται να μειωθεί μόνο εάν γίνει υπέρβαση συγκεκριμένων ορίων της εισφοράς Ν.3865/10 (παρ. 4).

Όμως για όσους είχαν υψηλή προσωπική διαφορά που δεν μηδενίζεται, το μοναδικό κέρδος είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα μετοχικών ταμείων στρατιωτικών.

Κατάργηση δύο εισφορών αλληλεγγύης

Την αρχική περίοδο της κρίσης θεσμοθετήθηκαν συνολικά τέσσερις εισφορές αλληλεγγύης, δύο για τους συνταξιούχους και τρεις για τους εν ενεργεία (η μία είναι κοινή και στους δύο).
Με πρόσφατες διατάξεις καταργούνται οι δύο από αυτές και παραμένουν οι άλλες δύο ως κάτωθι:

Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα (Ν.3986/11 άρθρο 29) – Καταργείται
Η κράτηση επιβάλλεται στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, στο οποίο περιλαμβάνονται και όλα τα εισοδήματα πέραν του μισθού (ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κλπ).
Το ποσοστό εξαρτάται από το ετήσιο εισόδημα (0% έως 12.000 €, 2,2% από 12 ~ 20.000 €, 5% από 20 ~ 30.000 € κλπ).
Το ποσό της εισφοράς δεν είναι αφορολόγητο, δηλαδή δεν μειώνει το φορολογητέο εισόδημα και το φόρο.
Η εισφορά αυτή καταργείται από 1-1-2023 σύμφωνα με το Ν.4972/22 άρθρο 177 που ψηφίστηκε την 22-9-2022.

2. Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ν.3865/10 άρθρο 11) – Ισχύει
Σκοπός της εισφοράς είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εφαρμόζεται σε όλες τις συντάξεις (παλαιές και νέες) και το ποσοστό της κράτησης εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης και ανέρχεται σε ποσοστό 0% μέχρι τα 1.400 €, 3% από 1.400 ~ 1.700 €, 6% από 1.700 ~ 2.000 €, 7% από 2.000 ~ 2.300 € κλπ.
Το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή μειώνει τον αναλογούντα φόρο.
Η συγκεκριμμένη εισφορά δεν καταργείται και συνεχίζει να ισχύει επ’ αόριστον.

Καταγραφή ανωτέρω εισφορών στις εφαρμογές σύνταξης –> Εισφορές αλληλεγγύης συνταξιούχων
Η αφαίρεση της εισφοράς που καταργείται θα γίνει σε επόμενη ενημέρωση των εφαρμογών σύνταξης, όπου θα συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αύξηση 7,75% στις συντάξεις από 1-1-2023 που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Β. ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα (Ν.3986/11 άρθρο 29 ή Ν.4172/13 άρθρο 43Α) – Καταργείται
Η εισφορά αναλύεται περιληπτικά στην παρ. Α.1 ανωτέρω και καταργείται από 1-1-2023.

2. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΤΠΔΥ και Μετοχικών Ταμείων (Ν.3986/11 άρθρο 38 παρ. 2.β.) – Καταργείται
Η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών (μαζί με όλα τα επιδόματα).
Το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή μειώνεται αντίστοιχα ο φόρος.
Η εισφορά θεσπίστηκε πέραν των προβλεπομένων από το καταστατικό των ταμείων προς ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους.
Η εισφορά αυτή καταργείται από 25-11-2022 με το άρθρο 84 παρ. 1.α. του Ν.4997/22 που ψηφίστηκε πρόσφατα.

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ καταπολέμησης ανεργίας (Ν.3986/11 άρθρο 38 παρ. 2.α.) – Ισχύει
Η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα (πενθήμερα & νυχτερινά σωμάτων ασφαλείας, παραμεθορίου κλπ).
Το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή μειώνεται αντίστοιχα ο φόρος.
Η συγκεκριμμένη εισφορά δεν καταργείται και συνεχίζει να ισχύει επ’ αόριστον.

Ενημερώθηκε η εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” και επιλέγοντας ημερομηνία 1-1-2023 (ή μεταγενέστερη) μηδενίζονται οι εισφορές των παρ. Β.1 και Β.2 ανωτέρω –> Εισφορές αλληλεγγύης εν ενεργεία
Η συγκεκριμένη ημερομηνία (1-1-2023) προστέθηκε ώστε να υπολογίζεται η ανάλυση μισθού από το νέο έτος με το κλιμάκιο που λαμβάνει κάποιος σήμερα, ενώ με την επιλογή 2023 (σκέτο) υπολογίζεται ο μισθός όταν συμπληρώνονται ακέραια έτη υπηρεσίας εντός του έτους και πιθανώς να αλλάζει ο βαθμός ή το κλιμάκιο του νέου μισθολογίου.