Μείωση τιμής μεριδίου ΜΤΣ έτους 2014

Με σχετική απόφαση της 5-8-2014, το ΜΤΣ προέβη σε μεσοσταθμική ετήσια μείωση 4,10% της τιμής μεριδίου για το 2014 (στα 4,9865 € από 5,1999 €): Απόφαση μείωσης τιμής μεριδίου ΜΤΣ 2014

Προφανώς λόγω του γεγονότος ότι τα ποσά των λαμβανόμενων μερισμάτων αποστέλλονται πλέον στην ΗΔΙΚΑ για τον καθορισμό της κράτησης του Ν.4093 και του συνολικού μηνιαίου φόρου, δεν μπορεί να γίνει αναδρομική κράτηση της διαφοράς (5,1999 – 4,9865) από την αρχή του έτους.
Για το λόγο αυτό το ΜΤΣ θα μειώσει το μέρισμα τους υπολειπόμενους 4 μήνες του 2014 κατά 21% περίπου (με τιμή μεριδίου 4,1122 €), ώστε η μέση τιμή μεριδίου σε ετήσια βάση για το 2014 να διαμορφωθεί στα 4,9865 € (με μείωση 4,10%).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ: http://www.mts-mod.gr/index.php/96-timh-meridiou-2014
η μείωση αυτή του μερίσματος οφείλεται στη νομοθεσία για τα μετοχικά ταμεία (μάλλον εννοείται η ρήτρα μηδενικού ελλείματος) και θα καταβληθεί προσπάθεια να ισχύσει μόνο προσωρινά ώστε το 2015 το μέρισμα να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα (στα 5,1999 €).

Λάθος υπολογισμός από ΜΤΣ:
Ο υπολογισμός του ΜΤΣ για το ύψος του μερίσματος το τελευταίο τετράμηνο δεν συμφωνεί με τον επιδιωκόμενο σκοπό (μέση ετήσια μείωση 4,10%).
Αφού θέλουν σε 4 μήνες να επιτύχουν μεσοσταθμική ετήσια μείωση 4,10% εφαρμόζοντας τη μείωση μόνο στο τελευταίο τετράμηνο (στο 1/3 του έτους), τότε θα έπρεπε η μείωση να είναι ακριβώς τριπλάσια (3 x 4,10 = 12,3%) και όχι 21% (η οποία είναι πενταπλάσια)!
Με μείωση 12,31% για τους τελευταίους 4 μήνες η τιμή μεριδίου θα πρέπει να είναι 5,1999 x (1-0,1231) = 4,5597 € (και όχι 4,1122 €)!
Έτσι θα έχουμε 4 μήνες x 4,5597 + 8 μήνες x 5,1999 = 59,838 / 12 μήνες = 4,9865 € μέση τιμή για όλο το έτος.

Προσθήκη 22-8-2014:
Το ΜΤΣ φαίνεται ότι αναγνώρισε το λάθος στους προηγούμενους υπολογισμούς και σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση της 21-8-2014:
http://www.mts-mod.gr/index.php/97-timh-meridiou-septemvriou-2014
η μείωση των μερισμάτων το επόμενο τετράμηνο θα είναι 12,30% (αντί για 21%) ώστε το μεσοσταθμικό ετήσιο μέρισμα να ανέλθει σε 4,9865 €.

Ενημέρωση σελίδων υπολογισμού σύνταξης

Έγιναν αρκετές και σημαντικές τροποποιήσεις στους υπολογισμούς των σελίδων σύνταξης με βάση τα τελευταία δεδομένα, καθώς και ορισμένες βελτιώσεις που αναλύονται παρακάτω:

1. Παρακράτηση ολόκληρου του αναλογούντος φόρου μερισμάτων (με ποσοστό 22%)
Όπως αναφέρθηκε στην ανάρτηση “Αλλαγή παρακράτησης φόρου μερισμάτων” έχει ψηφιστεί νόμος για την παρακράτηση ολόκληρου του αναλογούντος φόρου στα μερίσματα, ώστε να μην υπάρχει πλέον υπόλοιπο οφειλής κατά την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Από 1-8-2014 θα υπολογίζεται από την ΗΔΙΚΑ επακριβώς ο μηνιαίος φόρος στο σύνολο του εισοδήματος [σύνταξη + μερίσματα] και στη συνέχεια θα επιμερίζεται αναλογικά στη σύνταξη και τα μερίσματα.
Στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης αφαιρέθηκε το πεδίο “Φόρος που χρωστάτε”, αφού με το νέο σύστημα ο ετήσιος “Φόρος που αναλογεί” είναι πλέον ίσος με το “Σύνολο Ετήσιου Φόρου” (πίνακας στο κέντρο).
Το πληρωτέο ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο, διότι μέχρι σήμερα από τον αναλογούντα φόρο της σύνταξης αφαιρούνταν ολόκληρη η μείωση φόρου των 2.100 € για μισθωτούς (αφαιρούνταν 175 € από το φόρο της σύνταξης αφού 175 x 12 = 2.100 €).
Πλέον ένα μέρος της μείωσης φόρου (των 175 €/μήνα) αφαιρείται αναλογικά και από τα μερίσματα, οπότε αυξάνει ο φόρος στη σύνταξη.

2. Υπολογισμός κράτησης Ν.4093 με τα ακαθάριστα μερίσματα
Όπως είναι γνωστό το ποσοστό της κράτησης του Ν.4093 (5% ή 10% ή 15%) εξαρτάται από το άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα].
Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου ποσοστού γίνεται από την ΗΔΙΚΑ με βάση τα ποσά μερισμάτων που αποστέλλουν τα μετοχικά ταμεία.
Μέχρι τώρα τα ταμεία ΜΤΣ/Ν/Α έστελναν στην ΗΔΙΚΑ το καθαρό ποσό των μερισμάτων (αφαιρουμένων των διαφόρων εισφορών, ΒΟΕΑ κλπ), οπότε το ποσοστό προέκυπτε από το άθροισμα [καθαρή σύνταξη + καθαρά μερίσματα].
Από 1-7-2014 τα μετοχικά ταμεία αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ τα ακαθάριστα ποσά των μερισμάτων, με αποτέλεσμα το ποσοστό κράτησης του Ν.4093 να προκύπτει από το άθροισμα [καθαρή σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα].
Ως αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής, σε αρκετούς συναδέλφους αυξήθηκε το ποσοστό κράτησης του Ν.4093 από 5% σε 10%, διότι τώρα το υπολογιζόμενο άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα] υπερβαίνει τα 1.500 €, ενώ το προηγούμενο άθροισμα [σύνταξη + καθαρά μερίσματα] ήταν μικρότερο από 1.500 €. Σε αυτές τις περιπτώσεις η (λογιστική) αύξηση των υπολογιζόμενων μερισμάτων ΜΤΑ προκαλεί διπλασιασμό του ποσού κράτησης του Ν.4093 (από 5% σε 10%) και στο μέρισμα και στη σύνταξη!

3. Δυνατότητα επιλογής μη είσπραξης μερισμάτων
Συνήθως η έναρξη πληρωμής της σύνταξης γίνεται σε περίπου 4 μήνες από τη διαγραφή, αλλά για την απονομή των μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία συνήθως χρειάζονται 8 έως 12 μήνες (ή και περισσότερο ανάλογα με το ταμείο).
Επειδή το ποσοστό κράτησης του Ν.4093/12 (παρ. 2 ανωτέρω) εξαρτάται από το άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα], κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ο νέος συνταξιούχος φαίνεται να έχει ως εισόδημα μόνο τη σύνταξη, οπότε η κράτηση Ν.4093 υπολογίζεται (προσωρινά) μικρότερη από το κανονικό.
Εάν η καθαρή σύνταξη είναι κάτω από 1.500 € το ποσοστό κράτησης τίθεται (αρχικά) από το ΓΛΚ στο προβλεπόμενο 5%, όταν όμως αρχίσει η πληρωμή των μερισμάτων το ποσοστό αυξάνεται στο 10%, αφού το άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα] υπερβαίνει συνήθως τα 1.500 €.
Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής της έναρξης πληρωμής των μερισμάτων δίπλα από το υπολογισθέν μέρισμα (Πληρωμή: ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

4. Υπόλοιπο έτους ή διετίας στον πίνακα αναγνώρισης ΜΤΣ/Ν/Α
Στα μετοχικά ταμεία ΜΤΣ/Ν/Α ο αριθμός των μεριδίων που δικαιούται ο απόστρατος προκύπτει από τη συμπλήρωση πλήρους έτους (ΜΤΝ) ή πλήρους διετίας (ΜΤΣ/Α) πέρα από το βασικό χρονικό διάστημα των 25 ετών. Εφόσον προκύπτει πρόσθετη εισφορά, αυτή παρακρατείται αυτόματα από το ταμείο (χωρίς αίτηση του ενδιαφερόμενου), η οποία υπολογίζεται πλέον στον πίνακα κόστους αναγνώρισης στα δεξιά.
ΜΤΝ: Ο μετοχικός χρόνος στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο έτος μετά τα 25 έτη.
Εάν υπάρχουν 26,33 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 26 έτη (οι εισφορές για το υπόλοιπο των 0,33 ετών = 4 μήνες “χάνονται”).
Εάν υπάρχουν 26,58 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 27 έτη και παρακρατούνται πρόσθετες εισφορές για 0,42 έτη = 5 μήνες.
ΜΤΣ-ΜΤΑ: Ο μετοχικός χρόνος στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη διετία μετά τα 25 έτη.
Εάν υπάρχουν 27,83 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 27 έτη (οι εισφορές για το υπόλοιπο των 0,83 ετών = 10 μήνες “χάνονται”).
Εάν υπάρχουν 28,08 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 29 έτη και παρακρατούνται πρόσθετες εισφορές για 0,92 έτη = 11 μήνες.

5. Αλλαγή αναγνώρισης 5ετίας στα Μετοχικά Ταμεία με εισαγωγή αριθμού μηνών (αντί για ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Μέχρι τώρα υπήρχε επιλογή αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας στα μετοχικά ταμεία μόνο στο σύνολό της (το ΝΑΙ ισοδυναμούσε με 60 μήνες). Επειδή όμως σε αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζεται η αναγνώριση όλης της 5ετίας αλλά μέρους αυτής, το πεδίο εισαγωγής αναγνώρισης 5ετίας άλλαξε σε αριθμητικό (εισάγετε έναν αριθμό από 0 ~ 60 μήνες).
Πχ. στο ταμείο των Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) υπάρχει απαίτηση ελάχιστου χρόνου (26 – 27,5 – 29 ή 30,5 έτη) ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, οπότε απαιτείται υποχρεωτική αναγνώριση μόνο μέρους της 5ετίας (η υπόλοιπη αναγνωρίζεται προαιρετικά).
Επίσης στα στρατιωτικά μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ/Ν/Α) λόγω της προσμέτρησης μόνο ακέραιων ετών ή διετίας πέραν των 25 ετών όπως αναλύθηκε στην παρ. 4 παραπάνω, μπορεί να αναγνωριστούν λιγότεροι από 60 μήνες και το τελικό αποτέλεσμα (αριθμός μεριδίων) να είναι το ίδιο!
Πχ. στο ΜΤΣ και το ΜΤΑ κάποιος με 26,75 χρόνια υπηρεσίας μπορεί να αναγνωρίσει μόνο τα 4 από τα 5 μάχιμα έτη, αφού έτσι θα έχει 30,75 έτη μετοχικής σχέσης που στρογγυλεύονται στα 31. Εάν αναγνώριζε όλη την 5ετία θα είχε 31,75 έτη μετοχικής σχέσης, τα οποία στρογγυλεύονται πάλι στα 31 έτη (οπότε τα 0,75 έτη = 8 μήνες “χάνονται”).

6. Αστυνομία τ.ΑΠ: Προσθήκη κράτησης ΤΕΑΠΑΣΑ/ΚΥΑΑΠ 1,5%
Στους απόστρατους αστυνομικούς τέως Αστυνομίας Πόλεων το ΓΛΚ εφαρμόζει πρόσθετη κράτηση περίθαλψης 1,5% με την ένδειξη ΠΑΠ (Περίθαλψη Αστυνομίας Πόλεων), την οποία πληρώνουν και οι εν ενεργεία αστυνομικοί (με ασφάλιση τ.ΑΠ).
Η κράτηση αυτή είναι προαιρετική και έτσι προστέθηκε σχετική επιλογή πληρωμής (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) στη σελίδα σύνταξης Αστυνομίας τ.ΑΠ.

7. Αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν από 1-7-2011 έως 31-7-2012:
Το ΜΤΑ και το ΜΤΣ απέρριψαν τον επανακαθορισμό των μερισμάτων για όσους διαγράφηκαν την περίοδο του “παγώματος” των μισθών:
Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων ΜΤΑ
Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων ΜΤΣ
Κατά συνέπεια για να υπολογίζονται σωστά τα μερίσματα θα πρέπει να εισάγετε στη φόρμα τα παλαιά υπηρεσιακά δεδομένα (με τον “παγωμένο” μισθό) και μετά να προσθέσετε στο πεδίο “Ποσό διόρθωσης” τη διαφορά σύνταξης που σας απένειμε εκ των υστέρων το ΓΛΚ.
Με αυτό τον τρόπο θα υπολογίζεται σωστά ο αριθμός μεριδίων και τα μερίσματα που λαμβάνετε από τα μετοχικά ταμεία.

Νέα μείωση τιμής μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ

Μετά από επισημάνσεις συναδέλφων στα “Σχόλια”, προέκυψε ότι το ΜΤΣ προέβη σε μείωση της τιμής μεριδίου του ΕΚΟΕΜΣ από 1-7-2014 κατά 15% (από 6,1155 € σε 5,1982 €), μετά από τη σχετική απόφαση του ΑΓΕΣ: ΑΔΑ: ΩΟΞΗ6-3Ι0
Η είδηση αυτή δεν έχει δημοσιευθεί (ακόμα) πουθενά στο διαδίκτυο και αναφέρεται μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ:
http://www.mts-mod.gr/index.php/ekoems
Λογικά η εν λόγω μείωση 15% θα εφαρμοστεί στο μέρισμα Ιουλίου που θα πληρωθεί στις 5 Αυγούστου.

Απόρριψη αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω παγώματος

Στην προηγούμενη ανάρτηση Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων και εφάπαξ από ΜΤΑ υπήρχε η πρόβλεψη:
“Σύντομα θα ακολουθήσει και η απόρριψη των αιτήσεων για αναπροσαρμογή των εφάπαξ με το ίδιο σκεπτικό.”

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να επισημοποιηθεί η (αναμενόμενη) απόρριψη της αναπροσαρμογής του εφάπαξ των στρατιωτικών που διαγράφηκαν την περίοδο παγώματος των μισθών (1-7-2011 έως 31-7-2012), με σχετική απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας: Απόφαση ΥΦΕΘΑ για εφάπαξ
Πριν εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση του ΥΦΕΘΑ, το ΜΤΑ είχε ήδη αποστείλει σχετική απορριπτική απάντηση σε όσους είχαν ζητήσει αναπροσαρμογή του εφάπαξ μετά το “ξεπάγωμα” των αποδοχών: Απόρριψη αιτημάτων εφάπαξ από ΜΤΑ
Πλέον απομένει μόνο η δικαστική οδός για όσους θελήσουν να διεκδικήσουν την αναπροσαρμογή του εφάπαξ με τους νέους μισθολογικούς βαθμούς.

Η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει πρόκριμα και για τυχόν μελλοντική διεκδίκηση αναπροσαρμογής των ήδη χορηγηθέντων εφάπαξ από 1-8-2012 και μετά, σε περίπτωση αναδρομικής αύξησης των μισθών λόγω της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ.

Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων από ΜΤΣ

Μετά την αντίστοιχη απόφαση του ΜΤΑ: http://enstoloi.net/aporripsi-anaprosarmogis-merismaton-mta/
και το ΜΤΣ απέρριψε τις αιτήσεις συναδέλφων του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι διαγράφηκαν την περίοδο παγώματος των αποδοχών (1-7-11 ~ 31-7-12), για αναπροσαρμογή των μερισμάτων τους με βάση το βαθμό και χρονοεπίδομα που αποδόθηκε εκ των υστέρων: Ανακοίνωση ΜΤΣ
Το σκεπτικό του ΜΤΣ είναι ίδιο με αυτό του ΜΤΑ και αναλύεται στο έγγραφο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: Έγγραφο απόρριψης ΜΤΣ

Αναδρομική κράτηση Ν.4093 στο μέρισμα ΜΤΑ

1. Κατά την πληρωμή του μερίσματος ΜΤΑ Ιουλίου 2014 υπάρχει επιπλέον κράτηση με βάση το Ν.4093/12, η οποία κυμαίνεται από 40 ~ 100 € περίπου.
Το ποσό που αφαιρείται αποτελεί αναδρομική κράτηση του Ν.4093 για τους μήνες Ιανουάριο ~ Μάρτιο 2013!
Ενώ ο Ν.4093/12 προέβλεπε την εφαρμογή της κράτησης από 1-1-2013, το ΜΤΑ (όπως και άλλα ταμεία) εφάρμοσε την κράτηση για πρώτη φορά τον Απρίλιο 2013, αλλά στη συνέχεια δεν εισέπραξε αναδρομικά (ως όφειλε) την κράτηση για τους πρώτους 3 μήνες.

Αυτό το αναδρομικό ποσό κράτησης αναγράφεται στην ανάλυση μερίσματος του ΜΤΑ συνεχώς από τον Ιανουάριο 2014, με τον τίτλο “ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ν.4093/12 ΑΝΑΔΡ.” στη στήλη “ΥΠΟΛΟΙΠΟ”. Φαίνεται ότι αποφάσισαν να κρατήσουν τώρα το 65% του αναδρομικού ποσού και υποθέτω ότι θα κρατήσουν και το υπόλοιπο 35% τον άλλο μήνα!

2. Όπως επισημάνθηκε από τους συναδέλφους GeorgiosP και Επαμεινώνδας στα σχόλια της Αεροπορίας, εκτός από τα ανωτέρω αναδρομικά το ΜΤΑ άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της κράτησης του Ν.4093, η οποία εφαρμόζεται στο άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα].
Ο υπολογισμός του ποσοστού της συγκεκριμένης κράτησης γίνεται από την ΗΔΙΚΑ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν τα μετοχικά ταμεία.
Από ότι φαίνεται μέχρι τώρα το ΜΤΑ έστελνε στην ΗΔΙΚΑ το καθαρό ποσό των μερισμάτων (αφαιρουμένων των διαφόρων κρατήσεων, ΒΟΕΑ κλπ), ενώ πλέον για την κράτηση του Ν.4093 λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα μερίσματα.

Ως αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής, σε αρκετούς συναδέλφους αυξήθηκε το ποσοστό κράτησης του Ν.4093 από 5% σε 10%, διότι τώρα το υπολογιζόμενο άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα] υπερβαίνει τα 1.500 €, ενώ το προηγούμενο άθροισμα [σύνταξη + καθαρά μερίσματα] ήταν μικρότερο από 1.500 €. Σε αυτές τις περιπτώσεις η (λογιστική) αύξηση των υπολογιζόμενων μερισμάτων ΜΤΑ προκαλεί διπλασιασμό του ποσού κράτησης του Ν.4093 (από 5% σε 10%) και στο μέρισμα και στη σύνταξη!

Τροποποιήθηκε η σελίδα υπολογισμού σύνταξης ΓΕΑ για υπολογισμό της κράτησης του Ν.4093 λαμβάνοντας υπόψη το ακαθάριστο μέρισμα.

Απόφαση ΣτΕ για περικοπές μισθών στρατιωτικών

Ανακοινώθηκε η αναμενόμενη από καιρό απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία οι περικοπές στους μισθούς των στρατιωτικών:
“… υπερβαίνουν το όριο που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη”.

Εκδόθηκε έκτακτη ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών για το ίδιο θέμα:
http://www.poes.gr/index.php/enimerosi/epikairotita/228-epeigousa-anakoinosi-gia-tin-apofasi-tou-ste

Επειδή μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα ολόκληρο το κείμενο της απόφασης του ΣτΕ, αυτή είναι η πιο αντικειμενική και νηφάλια ενημέρωση επί του θέματος: http://www.sastya.gr/index.php/2009-06-04-19-56-44/517-sxetika-me-tin-apofasi-tou-ste

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του site και επειδή για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που θα υλοποιηθεί η απόφαση (η οποία αφήνει αρκετά περιθώρια ερμηνείας), οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης δεν θα τροποποιηθούν επί του παρόντος παρά μόνο όταν υπάρξουν επίσημες (κρατικές) αποφάσεις για συγκεκριμένες αλλαγές στο μισθολόγιο των στρατιωτικών.
Μέχρι τότε, όσοι θέλουν να υπολογίσουν κατά προσέγγιση τυχόν αύξηση της σύνταξης λόγω αύξησης των βασικών μισθών μπορούν να αυξήσουν τεχνητά τη σύνταξη εισάγοντας οποιοδήποτε ποσό (πχ. 100 ή 150 ή 200 €) στο πεδίο “Ποσό διόρθωσης”, ώστε να δουν πόσο πραγματικά θα αυξηθεί το πληρωτέο ποσό που λαμβάνουν.

Για όσους σκέφτονται να παραιτηθούν, μία σημαντική επίπτωση της απόφασης του ΣτΕ είναι το γεγονός ότι θα αυξηθεί η “ψαλίδα” μεταξύ μισθών εν ενεργεία και σύνταξης, διότι μεγάλο μέρος της οποιασδήποτε αύξησης των βασικών μισθών δεν θα το λάβουν οι απόστρατοι στην πληρωτέα σύνταξη, λόγω των αθροιστικών κρατήσεων – μειώσεων που φυσικά συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

EDIT 25-6-2014:
Όσον αφορά τυχόν απαίτηση για μεμονωμένες αγωγές σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του δικηγορικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την απόφαση ΣτΕ
“… Σε περίπτωση συμμόρφωσης της Διοίκησης με τις αποφάσεις δεν θα απαιτηθεί καμία ενέργεια εκ μέρους των ενδιαφερομένων.
… Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνουν ομαδικές αγωγές εντός ΔΙΕΤΙΑΣ από την ημερομηνία γέννησης της απαίτησης, δηλαδή από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων του ΣτΕ (13-06-2014).
Συνεπώς, η ημερομηνία παραγραφής των απαιτήσεων είναι η 12-06-2016 και όχι η 31-07-2014 όπως διέρρευσε και φημολογείται.”

Αναγνώριση αστυνομικής σχολής για εφάπαξ

Το ΤΕΑΠΑΣΑ εξέδωσε πρόσφατα την εξής ανακοίνωση: Αναγνώριση Αστ. Σχολής στους τομείς Πρόνοιας
με την οποία δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης για εφάπαξ (με πληρωμή των αναλογούντων εισφορών) του χρόνου φοίτησης στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι και το έτος 1995. Το δικαίωμα αναγνώρισης θα πρέπει να αιτηθεί εντός 2 ετών από την 13-03-2014.

Αναγνωρίζοντας τη σχολή προκύπτει αντίστοιχη αύξηση του ποσού του δικαιούμενου εφάπαξ (λόγω αύξησης των μηνών μετοχικής σχέσης) και ταυτόχρονα συμπληρώνεται νωρίτερα ο απαιτούμενος χρόνος των 30 ετών για τη λήψη του εφάπαξ.
Οι εισφορές αναγνώρισης ανά μήνα είναι ίσες με την πάγια κράτηση των εν ενεργεία για το εφάπαξ (υπόδειγμα στη σελίδα του ΤΕΑΠΑΣΑ).

Ο υπολογισμός του εφάπαξ μαζί με τη σχολή μπορεί να γίνει στη σελίδα “Εφάπαξ ΤΠΑΣ / ΤΠΥΑΠ“, εισάγοντας ως ημερομηνία “Έναρξη ασφάλισης” την ημ/νία εισόδου στη σχολή (ενώ χωρίς την αναγνώριση εισάγετε την ημ/νία εξόδου από τη σχολή).
Με την παραπάνω δοκιμή φαίνεται ότι οι εισφορές αναγνώρισης της σχολής είναι περίπου ίσες με το κέρδος από την αύξηση του εφάπαξ.
Οπότε το ουσιαστικό κέρδος είναι η ταχύτερη λήψη του εφάπαξ (όσο είναι το χρονικό διάστημα της σχολής), μόνο όμως για αυτούς που δεν έχουν συμπληρώσει την απαραίτητη 30ετία.

Δικαστική διεκδίκηση εφάπαξ περιόδου “παγώματος”

Όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά εδώ: http://enstoloi.net/aporripsi-anaprosarmogis-merismaton-mta/
ορισμένοι συνάδελφοι της αεροπορίας βρίσκονται σε επαφή με δικηγορικό γραφείο των Αθηνών με σκοπό τη δικαστική διεκδίκηση της διαφοράς εφάπαξ λόγω “παγώματος” των μισθών και χρονοεπιδόματος από τον Ιούλιο του 2011 μέχρι τον Αύγουστο του 2012.

Το θέμα αφορά το εφάπαξ στο στρατό ξηράς και στην αεροπορία (ΜΤΣ/ΕΛΟΑΣ και ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ) και μόνο για όσους διαγράφηκαν από 1-7-2011 έως 31-7-2012. Τα έξοδα συμμετοχής θα εξαρτηθούν από τον τελικό αριθμό των συναδέλφων που θα συμμετέχουν στη δικαστική διεκδίκηση.
Προσωπικά δεν θα συμμετάσχω γιατί το ποσό του εφάπαξ που έχασα είναι μικρό, αλλά όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εξής mail: sp23el@gmail.com και thanasish@gmail.com

Τροποποιητική δήλωση λήψης εφάπαξ έτους 2012

Σύμφωνα με το βιβλιαράκι της εφορίας έτους 2014 (σελίδα 39), ο σωστός κωδικός για τη δήλωση του εφάπαξ φέτος είναι ο κωδικός 781:
http://enstoloi.net/comments/comment-page-27/#comment-5722

Όμως την προηγούμενη χρονιά (οικονομικό έτος 2013 για τα εισοδήματα 2012) το βιβλιαράκι της εφορίας έτους 2013 προέβλεπε για την εισαγωγή του εφάπαξ τον κωδικό 657 (σελίδα 34). Ως αποτέλεσμα, όσοι δήλωσαν πέρυσι (όπως προβλεπόταν τότε) το εφάπαξ στον κωδικό 657 έχασαν το οικογενειακό επίδομα, διότι το ποσό του εφάπαξ προστέθηκε στο ετήσιο εισόδημα του 2012.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το συνάδελφο manolis στα “Σχόλια”: http://enstoloi.net/comments/comment-page-27/#comment-5902
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποητικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2013, δηλώνοντας το εφάπαξ στον κωδικό 781 αντί για τον 657, ώστε να μην θεωρείται πλέον εισόδημα. Στη συνέχεια μπορεί να υποβληθεί το νέο εκκαθαριστικό της εφορίας στον ΟΓΑ, ώστε να εισπράξετε το οικογενειακό επίδομα που δόθηκε το 2013 (όσοι το δικαιούσασταν πέρυσι).

Είναι μία σημαντική εξέλιξη που προέκυψε από την ανταλλαγή πληροφοριών στα σχόλια του site, καθώς αφορά δεκάδες συναδέλφους που έλαβαν το εφάπαξ το έτος 2012 και η φορολογική δήλωσή του είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από το οικογενειακό επίδομα!