Μέρισμα & ΒΟΕΑ από ΜΤΣ και ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μέχρι και το 2016 για τον υπολογισμό των παροχών των μετοχικών ταμείων στρατού – ναυτικού – αεροπορίας (μέρισμα ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ και βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α), χρησιμοποιούνταν οι μισθολογικοί βαθμοί αποστρατείας, με βάση πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ μισθολογικού βαθμού και δικαιούμενου αριθμού μεριδίων.
Με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν οι μισθολογικοί βαθμοί και θεσπίστηκαν κλιμάκια βασικού μισθού ανά έτος, οπότε για να υπολογιστούν τα μερίσματα θα έπρεπε να προσαρμοστούν τα δικαιούμενα μερίδια στα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

Πρόσφατα κατατέθηκε τροπολογία με την οποία θα καθορίζονταν ο τρόπος υπολογισμού μερισμάτων των στρατιωτικών ταμείων μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου –> Τροπολογία υπ’ αριθ. 1555/85 της 17-4-2018 για ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ (απεσύρθη)
Η τροπολογία τελικά αποσύρθηκε διότι δεν περιλαμβάνονταν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τα ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας.
Στην ανωτέρω τροπολογία αναφέρεται η αντιστοιχία νέων κλιμακίων μισθοδοσίας και μεριδίων μόνο για το ΜΤΣ και το ΜΤΑ, ενώ με βάση το κείμενο δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” οι κάτωθι (πιο ευανάγνωστοι) πίνακες:
α. Στρατός Ξηράς – μερίδια ΜΤΣ & ΕΚΟΕΜΣ –> Μερίδια ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Το μέρισμα ΜΤΣ ισχύει και για τους αστυνομικούς προέλευσης τ.Χ/Φ, διότι ασφαλίζονται (και) στο μετοχικό ταμείο στρατού.
β. Για το Πολεμικό Ναυτικό προβλέπεται ότι το μέρισμα ΜΤΝ θα προσδιορίζεται ανά κατηγορία και ανά κλιμάκιο, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, ούτε υπάρχουν πίνακες αντιστοιχίας κλιμακίων & μεριδίων. Επίσης δεν αναφέρεται τίποτε για τα μερίδια του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΝ με το νέο μισθολόγιο, τα οποία ήταν διαφορετικά από τα μερίδια του μερίσματος ΜΤΝ.
γ. Πολεμική Αεροπορία – μερίδια ΜΤΑ & ΕΚΟΕΜΑ –> Μερίδια ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τροποποιήθηκαν οι σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία [Σύνταξη ΓΕΣ ΓΕΑ τ.ΧΦ] και για διαγραφή μετά την 1-1-2017 τα μερίσματα και το ΒΟΕΑ υπολογίζονται με βάση τους νέους πίνακες, σε σχέση με το κλιμάκιο του βαθμού αποστρατείας και την προέλευση.
1. Οι ανωτέρω πίνακες καθορίζουν το άρτιο (πλήρες) μέρισμα για 25 έτη μετοχικής σχέσης με το ταμείο. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα από 25 έτη το μέρισμα αυξομειώνεται ανάλογα με τα έτη, αλλά με διαφορετικό τρόπο για κάθε ταμείο.
2. Με το παλιό μισθολόγιο απονέμονταν μέρισμα μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό, δηλαδή κάποιος με τελευταίο μισθολογικό βαθμό Λγού έπαιρνε σύνταξη Λοχαγού αλλά μέρισμα Ταγματάρχη. Στην ανωτέρω τροπολογία δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο, οπότε το μέρισμα μετά την 1-1-2017 υπολογίζεται στον τελευταίο διοικητικό βαθμό.
3. Για τους απόστρατους του ΜΤΣ (με διαγραφή έως 31-12-2016) προστέθηκε αντιστοιχία μεριδίων για βαθμούς Αρχιλοχία & Ταξιάρχου, η οποία δεν υπήρχε πριν. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αποστρατεύθηκαν με μισθολογικό βαθμό Συνταγματάρχη και έπαιρναν μέχρι σήμερα μέρισμα Υποστρατήγου (ως μεθεπόμενο βαθμό), το μέρισμα που λαμβάνουν θα μειωθεί σε Ταξιάρχου (επόμενος μισθολογικός βαθμός). Τα εν λόγω καταβαλλόμενα μερίσματα προβλέπεται να αναπροσαρμοστούν από 31-5-2018 (μέρισμα Ιουνίου).
4. Επί του παρόντος δεν ενημερώθηκε ακόμη η σελίδα [Σύνταξη ΓΕΝ], διότι η διάταξη που αναφέρεται ειδικά στο ΜΤΝ είναι ασαφής χωρίς να παρατίθεται αντιστοιχία κλιμακίων – μεριδίων (όπως γίνεται στο ΜΤΣ και στο ΜΤΑ) και θα ήταν παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε ερμηνεία, καθώς θα οδηγούσε σε λανθασμένο υπολογισμό των νέων μερισμάτων και του ΒΟΕΑ.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΕΑ
Με βάση το δικαιούμενο μέρισμα υπολογίζεται και το ΒΟΕΑ που εισπράττουν τα παιδιά σε ηλικία 25 ετών.
Για να υπολογιστεί οποιοδήποτε ΒΟΕΑ σε περίπτωση που ο γονέας παραμένει εν ενεργεία, αρκεί να συμπληρωθεί η σελίδα σύνταξης με τον διοικητικό βαθμό που (εκτιμάται ότι) θα φέρει ο γονέας κατά την ημερομηνία που το παιδί συμπληρώσει ηλικία 25 ετών.
Για να μην ενεργοποιηθεί στους εν ενεργεία ο έλεγχος της εφαρμογής για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, στο πεδίο [Αίτηση αποστρατείας] θα πρέπει να εισαχθεί η επιλογή ΟΧΙ, όπως φαίνεται στο σχετικό υπόδειγμα –> Υπόδειγμα ΒΟΕΑ εν ενεργεία

Δ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Από μία πρόχειρη ανάλυση των νέων μερισμάτων, προκύπτει ότι τα ταμεία προσπάθησαν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μεριδίων σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όμως φυσικά αυτό δεν είναι εφικτό για όλες τις περιπτώσεις, διότι δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ παλαιών μισθολογικών βαθμών και νέων κλιμακίων.
Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δικαιούνται περίπου τα ίδια μερίδια (άρα και το ίδιο μέρισμα) όπως και πριν, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το μέρισμα αυξάνεται ή μειώνεται, όπως έγινε και με τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

Προκειμένου να γίνει σύγκριση στο enstoloi.net μεταξύ παλιών και νέων μερισμάτων, θα πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα οι ημερομηνίες κατάταξης / διαγραφής αλλά και ο (κατηργημένος) μισθολογικός βαθμός.
Πχ. κάποιος που κατετάγη το 1989 και διαγράφεται το 2018 μπορεί να δει στη σελίδα το μέρισμα μόνο με το νέο μισθολόγιο.
Εάν θέλει να μάθει (απλά ενημερωτικά) το μέρισμα που ίσχυε με το παλιό μισθολόγιο, πρέπει να εισάγει ως κατάταξη / διαγραφή τα έτη 1987 / 2016 αντίστοιχα (μετατόπιση διαγραφής πριν το 2017) και επίσης να εισάγει το μισθολογικό βαθμό που προβλεπόταν με το παλιό μισθολόγιο κατά τη διαγραφή του.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επιβεβαίωση υπολογισμών σύνταξης στο enstoloi.net

Πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια από τη στιγμή που προσαρμόστηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης του enstoloi.net στο Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) και τώρα για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία να ελεγχθούν οι προβλέψεις του site, σε αντιπαραβολή με τα αποτελέσματα στις επίσημες ΣΠ (Συνταξιοδοτικές Πράξεις) που άρχισε να εκδίδει ο ΕΦΚΑ.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το εξής άρθρο: Αποκάλυψη: Μειώσεις ως και 30,8% στις συντάξεις ενστόλων
στο οποίο παρατίθενται 4 περιπτώσεις έκδοσης νέων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, παράλληλα με την αναγραφή της σύνταξης με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (παλιά σύνταξη ΓΛΚ), ώστε να προσδιοριστεί η προσωπική διαφορά όπως προβλέπεται στο Ν.4387.
Σε κάθε ΣΠ εμφανίζεται ο αποστρατευτικός μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ, καθώς και το ποσοστό αναπλήρωσης (%) της αναλογικής σύνταξης, με βάση το οποίο μπορούν να υπολογιστούν τα συνολικά συντάξιμα έτη του συναδέλφου, από τα οποία προκύπτει τελικά και η ημερομηνία κατάταξης με ακρίβεια ημέρας!
Από το συνδυασμό των ανωτέρω στοιχείων και των εμφανιζόμενων ποσών προκύπτουν όλα τα αναγκαία υπηρεσιακά δεδομένα για τον υπολογισμό της σύνταξης (ημερομηνίες, διοικητικός βαθμός, προέλευση, χρήση ετών Κονδύλη κλπ).

Περίπτωση ΑΕΜΘ με μισθολογικό βαθμό Σγού και έτη Κονδύλη
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Συμπληρώθηκε η σελίδα μόνο με τις ημ/νίες κατάταξης & διαγραφής και επιλέχθηκε στο πεδίο [Προέλευση –> ΕΜΘ].
Με την επιλογή [ΕΜΘ] δεν χρειάζεται συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών και η εφαρμογή υπολογίζει όλες τις μισθολογικές προαγωγές του ενδιαφερόμενου από την ημερομηνία κατάταξης μέχρι τη διαγραφή!
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 0,84 € ! –> Σύγκριση ΣΠ ΕΜΘ με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> ΕΜΘ]. Ειδικά για τον υπολογισμό της παλιάς σύνταξης προστίθενται επίσης και τα έτη Κονδύλη επιλέγοντας στο σχετικό πεδίο [Έτη Κονδύλη –> ΑΝΘ/ΕΜΘ].
Σε σχέση με την επίσημη ΣΠ, η διαφορά της υπολογιζόμενης παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 10,33 €, ενώ η διαφορά της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι 5,48 € (απόκλιση 0,65%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ ΕΜΘ με σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]

Υπάρχει δυνατότητα διορθώσεων των αποτελεσμάτων στο site, ώστε να ταυτίζονται όλα τα ποσά με την επίσημη ΣΠ και να υπολογίζονται με απόλυτη ακρίβεια όλες οι κρατήσεις (φόρος, περίθαλψη, εισφορές αλληλεγγύης κλπ), καθώς και το πληρωτέο ποσό.
Σύμφωνα με την ερώτηση 2.α στις FAQ η τελική υλοποίηση για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Α

Περίπτωση ΒΣμχος εξ’ υπξκων με μισθολογικό βαθμό 1/3 Ταξχου
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Συμπληρώθηκε η σελίδα μόνο με τις ημ/νίες κατάταξης & διαγραφής και επιλέχθηκε στο πεδίο [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων/40].
Με την επιλογή [Σχ.Υπξκων/40] δεν χρειάζεται συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών και η εφαρμογή υπολογίζει όλες τις μισθολογικές προαγωγές (από κατάταξη μέχρι διαγραφή), με βάση μία τυπική / συνηθισμένη περίπτωση διοικητικής εξέλιξης.
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 2,33 €. –> Σύγκριση ΣΠ Σμχου με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων].
Σε σχέση με την επίσημη ΣΠ, η διαφορά της υπολογιζόμενης παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 2,30 €, ενώ η διαφορά της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι μόλις 1,16 € (απόκλιση 0,1%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ Σμχου με σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σελίδας με τη ΣΠ γίνεται ως ανωτέρω (περίπτωση Α) –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Β

Περίπτωση ΓΣγός εξ’ υπξκων με μισθολογικό βαθμό 2/3 Σμχου
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Συμπληρώθηκε η σελίδα μόνο με τις ημ/νίες κατάταξης & διαγραφής και επιλέχθηκε στο πεδίο [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων/40].
Με την επιλογή [Σχ.Υπξκων/40] δεν χρειάζεται συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών και η εφαρμογή υπολογίζει όλες τις μισθολογικές προαγωγές (από κατάταξη μέχρι διαγραφή), με βάση μία τυπική / συνηθισμένη περίπτωση διοικητικής εξέλιξης.
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 2,28 €. –> Σύγκριση ΣΠ Σγού με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων].
Σε σχέση με την επίσημη ΣΠ, η διαφορά της υπολογιζόμενης παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 4,16 €, ενώ η διαφορά της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι μόλις 1,39 € (απόκλιση 0,15%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ Σγού με σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σελίδας με τη ΣΠ γίνεται ως ανωτέρω (περίπτωση Α) –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Γ

Περίπτωση ΔΑρχηγός ΠΣ με μισθολογικό βαθμό ΑΓΕΣ
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Ειδικά στην περίπτωση αυτή δεν ενδείκνυται ο αυτόματος υπολογισμός προαγωγών με την επιλογή [Σχ.Αξκων/40], διότι αφορά μία πολύ γρήγορη εξέλιξη σε σχέση με το γενικό μέσο όρο (διοικητικός βαθμός Αντγου με λιγότερα από 30 έτη υπηρεσίας).
Οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η επιλογή [Σχ.Αξκων/35] που επιτρέπει την καταγραφή των διοικητικών προαγωγών από το χρήστη.
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 2,60 €. –> Σύγκριση ΣΠ Αρχηγού με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη – Πυροσβεστική]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Αξκων]. Λόγω της ιδιαιτερότητας σε αυτή την περίπτωση (γρήγορη εξέλιξη ανωτάτου), η διαφορά στον υπολογισμό παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 66,38 €, ενώ στη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ είναι 29,06 € (απόκλιση 2,4%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ Αρχηγού με σελίδα [Πυροσβεστική]
Η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σελίδας με τη ΣΠ γίνεται ως ανωτέρω (περίπτωση Α) –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Δ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
α. Σύμφωνα με τον παλιό τρόπο υπολογισμού η σύνταξη εξαρτιόταν κατά 80% περίπου από τον τελευταίο μισθό και κατά 20% περίπου από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας, σε συνδυασμό με το έτος αποχώρησης.
Άρα ο μισθολογικός βαθμός του τελευταίου μήνα ήταν εξαιρετικά σημαντικός αφού διαμόρφωνε το τελικό ποσό της σύνταξης.
Όμως επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση του μέσου όρου αποδοχών τελευταίας πενταετίας, δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια στην πρόβλεψη της (παλιάς) σύνταξης ΓΛΚ, όπως αναλύεται και στην ερώτηση 5.1.β στις FAQ.

β. Με το νέο ασφαλιστικό η σύνταξη εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002, που σημαίνει ότι ο τελευταίος βαθμός (προαγωγή αποστρατείας για 1 μήνα) επηρεάζει ελάχιστα το μέσο όρο αποδοχών, κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τη νέα σύνταξη.
Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ], όπου καταγράφεται η διοικητική εξέλιξη (έτη / βαθμό) του ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια της θητείας του και στη συνέχεια η εφαρμογή υπολογίζει όλους τους μισθολογικούς βαθμούς ανά έτος, ώστε να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια ο μέσος όρος αποδοχών μετά το 2002.

γ. Από την ανάλυση των ανωτέρω συντάξεων, προκύπτει ότι τα αποτελέσματα στη σελίδα κάθε υπηρεσίας (Σύνταξη ΓΕΣ-τΧΦ κλπ) είναι εξαιρετικά ακριβή (απόκλιση έως 1%), για τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων με μία τυπική βαθμολογική εξέλιξη.
Οπότε οι εν ενεργεία συνάδελφοι μπορούν να υπολογίσουν τη μελλοντική σύνταξή τους με μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας μόνο την ξεχωριστή σελίδα σύνταξης ανά υπηρεσία και δεν χρειάζεται η συμπλήρωση της σελίδας [Σύνταξη ΕΦΚΑ].

δ. Σε περιπτώσεις γρήγορης διοικητικής εξέλιξης (αφορά κυρίως ανωτάτους αξκούς), πιθανότατα θα προκύψει μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ της επίσημης ΣΠ και των προβλέψεων (έως 2,5%), μόνο στις ξεχωριστές σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία (ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΠΣ κλπ), διότι όλοι οι αλγόριθμοι υπολογισμού είναι προσαρμοσμένοι και βελτιστοποιημένοι για μία τυπική / συνηθισμένη διοικητική εξέλιξη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτυγχάνεται ακριβής πρόβλεψη στη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ] με αναλυτική καταγραφή των προαγωγών.
Στη συνέχεια διορθώνεται η εξειδικευμένη σελίδα (πχ. Σύνταξη ΓΕΑ), σύμφωνα με τη διαδικασία της ερώτησης 5.2.α στις FAQ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πρόσθετη τριετία για κατάταξη έως το 1995

Ο Ν.3865/10 αύξησε σταδιακά σε 40 τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη για τη θεμελίωση στρατιωτικών και ΣΑ (ερώτηση 3.1 στις FAQ).
Ταυτόχρονα και προκειμένου να υπάρξει ομαλότερη μετάβαση στα νέα δεδομένα, με το άρθρο 22 παρ. 4 θεσπίστηκε για τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας η δυνατότητα εξαγοράς 3 συντάξιμων ετών υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις (αθροιστικά):
α. Ημερομηνία κατάταξης στο δημόσιο έως 31-12-1995.
β. Θεμελίωση μετά την 1-1-2015 (δηλαδή υπαγωγή στην 40ετία).
γ. Θεμελίωση με 40 συντάξιμα έτη, η οποία ισχύει μόνο για αίτηση αποστρατείας (ερώτηση 2.3 στις FAQ).
δ. Χρήση της 3ετίας αποκλειστικά για συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις προκύπτει έμμεσα ότι δεν δικαιολογείται η χρήση της 3ετίας στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αποστρατείας (ανικανότητα, όριο ηλικίας, ετήσιες κρίσεις), αφού τότε δεν χρειάζονται 40 έτη.
2. Σε περίπτωση αποστρατείας σε ηλικία 60 ετών, αφού επίσης δεν χρειάζονται 40 έτη.
3. Όταν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ήδη 40 συντάξιμα έτη (μαζί με 5ετία ή/και εξάμηνα).
4. Όταν υπάρχουν πχ. 38,5 συντάξιμα έτη, αναγνωρίζεται μόνο 1,5 έτος (και όχι 3) ώστε να συμπληρωθούν 40 συντάξιμα έτη.

Λόγω των ανωτέρω μεταβλητών καθίσταται προφανές ότι η δυνατότητα χρήσης της 3ετίας αλλά και το ανώτατο χρονικό διάστημα αναγνώρισης (μέχρι 3 έτη) μπορεί να προσδιοριστεί μόνο κατά τη συνταξιοδότηση, διότι μόνο τότε είναι γνωστά τα συνολικά συντάξιμα έτη του ενδιαφερόμενου και εάν τελικά υποβλήθηκε αίτηση αποστρατείας ή προέκυψε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

Υπήρχε μία συνομιλία το Νοέβριο 2017 για το ίδιο θέμα: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-184/#comment-58517
όπου προέβλεπα ότι το ΓΛΚ πιθανότατα δεν θα προχωρούσε τη σχετική διαδικασία, αλλά προέτρεπα παράλληλα το συνάδελφο Σωτήρη να καταθέσει αίτηση αναγνώρισης της 3ετίας ανεξάρτητα από τις προφορικές απαντήσεις που θα έπαιρνε από το ΓΛΚ, ώστε να κατοχυρώσει το ποσοστό εισφορών του 2017.
Με πρόσφατο mail ο εν λόγω συνάδελφος ενημέρωσε ότι τελικά το ΓΛΚ όντως δεν προχώρησε τώρα τη διαδικασία αναγνώρισης, με το σκεπτικό ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν κρατήσεις προτού υπάρξει θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να αρχίσει από τώρα η εξαγορά αφού το θέμα δεν είναι ξεκάθαρο (δεν έχει κυκλοφορήσει καμία σχετική εγκύκλιος).
Ταυτόχρονα όμως δέχθηκαν να παραλάβουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δόθηκε αριθμός πρωτοκόλλου), προκειμένου να κατοχυρωθεί το ποσοστό εισφορών που αναλογεί στο έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Για το ίδιο θέμα άλλος συνάδελφος ανέφερε ότι το ΓΛΚ δέχθηκε αντίστοιχη αίτηση και θα την επεξεργαστεί σε 1,5 έτος από τώρα:
https://enstoloi.net/stratos/comment-page-196/#comment-63342

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο βασίζεται μόνο σε συμπεράσματα επί του νόμου με βάση την κοινή λογική και σε σχετικές πληροφορίες που δόθηκαν από συναδέλφους, για τον απλούστατο λόγο ότι μέχρι σήμερα (8 ολόκληρα χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.3865) δεν έχει εκδοθεί καμία διευκρινιστική εγκύκλιος για το θέμα της πρόσθετης τριετίας!
Η μοναδική μνεία της 3ετίας ήταν στην πρώτη εγκύκλιο του Ν.3865 (υπάρχει στη σελίδα “Έγγραφα”) όπου αναφέρεται ότι:
“Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου σπουδών.”

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εξαιρέσεις περικοπής για εργασία συνταξιούχων

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4387, σε περίπτωση ανάληψης εργασίας από συνταξιούχο μετά την 13-5-2016 προβλέπεται η περικοπή κατά 60% επί της ακαθάριστης σύνταξης και των επικουρικών (όχι των μερισμάτων).
Ήδη από το 2016 σε όλες τις σελίδες υπολογισμού πληρωτέας σύνταξης στο enstoloi.net (ανά σώμα) προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού της περικοπής κατά 60% εισάγοντας στο πεδίο “Εργασία” την επιλογή [ΙΚΑ – ΟΑΕΕ].
Μόλις πρόσφατα και σχεδόν 2 χρόνια από την ψήφιση του νόμου κυκλοφόρησε εγκύκλιος για το θέμα (ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ), η οποία προβλέπει μερικές εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου της περικοπής, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Όλες οι πληροφορίες καταγράφονται υπό μορφή πινάκων στη σελίδα Πληροφορίες –> Απασχόληση (και εικονίδιο στα δεξιά).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13-5-2016
1. Συντάξεις χηρείας ή αναπηρίας
Το άρθρο 20 του Ν.4387/16 όπου προβλέπεται η νέα αυξημένη περικοπή σύνταξης (60%) αναφέρεται σε συντάξεις γήρατος, οπότε δεν επηρεάζονται οι συντάξεις αναπηρίας και οι συντάξεις επιζώντος συζύγου (χηρείας).
Υπάρχει όμως κάποια ασάφεια εάν η σύνταξη λόγω ανικανότητας ανήκει στην κατηγορία αναπηρίας ή γήρατος.
Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (link στη σελίδα “Σύνδεσμοι”) και στην επιλογή [Ασφαλιστική ικανότητα] εμφανίζεται πίνακας όπου αναγράφεται η “Κατηγορία Σύνταξης” –> https://i.imgur.com/JKtvVWu.jpg
Εάν αναφέρεται ως κατηγορία σύνταξης η ένδειξη “γήρατος” τότε τυπικά αυτή εμπίπτει στις περικοπές.

2. Εισόδημα από πνευματικά δικαιώματα
Σύμφωνα με παλαιότερη οδηγία της 16-2-2018 (ΑΔΑ: 75Υ1465Θ1Ω-Μ91), η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση και δεν επιφέρει περικοπή στη σύνταξη.

3. Εργασία στο εξωτερικό
Σύμφωνα με την εγκύκλιο η περικοπή σύνταξης “… εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ο οποίος από 13.5.2016 και εφεξής αυτοαπασχολείται ή εργάζεται ως μισθωτός σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας βάσει των διατάξεων του ν.2335/1995.”
Από την ανωτέρω διατύπωση έμμεσα αλλά σαφώς προκύπτει ότι δεν επιβάλλεται περικοπή για εργασία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

4. Εργασία που δεν απαιτεί ασφάλιση στον ΕΦΚΑ
Η περικοπή σύνταξης στο νόμο προβλέπεται εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για την αναληφθείσα εργασία. Οπότε για δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περικοπής, ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα.

5. Εργασία σε δημόσιους φορείς
Για απασχόληση στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, αναστέλλεται η καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης (περικοπή 100%).
Η αναστολή σύνταξης αφορά τις υπηρεσίες και ΝΠΔΔ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΕΛΣΤΑΤ)
Όμως εάν η εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή ή προβλέπεται η δυνατότητα παραίτησης από τη λήψη αμοιβής, τότε εφόσον δεν υπάρχουν εισοδήματα δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και δεν εφαρμόζεται περικοπή στη σύνταξη.
Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η λήψη εξόδων κίνησης ή παράστασης, για τα οποία δεν υπάρχουν εισφορές ασφάλισης.
Με επόμενη εγκύκλιο θα καθοριστούν λεπτομερώς αυτές οι κατηγορίες αμοιβών (που δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές).

6. Αγροτικό εισόδημα
6.α. Παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από 30-6-2016)
Για αγροτικό εισόδημα δεν εφαρμόζεται περικοπή σύνταξης στους παλιούς συνταξιούχους (προτού ισχύσει ο Ν.4387/16) που έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ / ΕΦΚΑ.
Οι παλιοί συνταξιούχοι είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον πρώην ΟΓΑ (τώρα ΕΦΚΑ) όταν έχουν αγροτικό εισόδημα πάνω από το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και μόνο τότε λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης εφαρμόζεται περικοπή της σύνταξης.

6.β. Νέοι συνταξιούχοι (μετά την 1-7-2016)
Για τους νέους συνταξιούχους (μετά την ισχύ του Ν.4387/16) η εγκύκλιος καθορίζει ότι επιβάλλεται περικοπή σύνταξης εάν το ετήσιο αγροτικό εισόδημα ξεπερνά το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του ΟΓΑ, που είναι 410,26 € x 12 μήνες = 4.923,12 €.
Όταν το αγροτικό εισόδημα δεν ξεπερνά το ανωτέρω όριο δεν θεωρείται ως επανένταξη στην αγορά εργασίας του συνταξιούχου, αλλά μόνο ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας.

7. Περικοπή αναλόγως ημερών και ωρών εργασίας
Όταν η απασχόληση δεν είναι μηνιαία αλλά μόνο κάποιες συγκεκριμένες ημέρες, τότε επιβάλλεται περικοπή ανάλογα με τις ημέρες εργασίας και θεωρείται ότι ένας μήνας έχει 25 εργάσιμες ημέρες. Ομοίως εάν η απασχόληση αφορά μειωμένο ωράριο, τότε περικόπτεται η σύνταξη αναλογικά με τις ώρες εργασίας σε συνδυασμό και με τις ημέρες εργασίας.
7.α. Εργασία μερικών ημερών με πλήρες ωράριο
Για μικτή σύνταξη πχ. 1.000 € η περικοπή για κάθε ημέρα απασχόλησης είναι 1.000 / 25 = 40 € x 60% = περικοπή 24 € / ημέρα.
Λόγω μείωσης του φόρου και εισφοράς περίθαλψης, η μείωση στην πληρωτέα σύνταξη είναι μικρότερη (~ 18 € / 8ωρο εργασίας).
7.β. Εργασία μερικών ημερών με μειωμένο ωράριο
Για σύνταξη 1.000 € και 4ωρο η περικοπή για κάθε ημέρα απασχόλησης είναι 1.000 / 25 = 40 € x 60% x (4/8) = περικοπή 12 € / ημέρα.
Λόγω αντίστοιχης μείωσης των κρατήσεων, η μείωση στην πληρωτέα σύνταξη είναι μικρότερη (καθαρά 9 € / 4ωρο εργασίας).

Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό περικοπής υπολογίζοντας την αναλογία των ανωτέρω ποσών με τη δική σας σύνταξη.
Για μικτή σύνταξη + επικουρικά = 1.575 €, η περικοπή για ένα 4ωρο εργασίας είναι 12 x 1,575 = 18,88 € (καθαρά 9 x 1,575 = 14,18 €).


ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13-5-2016
Για όσους ήταν συνταξιούχοι, είχαν δηλώσει την έναρξη εργασίας στο ΓΛΚ και ήδη εργάζονταν κατά την ημ/νία ψήφισης του Ν.4387, ισχύουν οι παλαιές διατάξεις περικοπής σύνταξης και μερισμάτων εφόσον δεν διακόψουν την εργασία τους, οι οποίες προβλέπονταν από το Ν.3865 και περιγράφονται εδώ –> https://enstoloi.net/voithimata/apascholisi-2015/
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μόνο όσοι ανέλαβαν επίσημα εργασία (με ταυτόχρονη ασφάλιση) και είχαν ενημερώσει σχετικά το ΓΛΚ μέχρι 13-5-2016 υποβάλλοντας τη σχετική σύμβαση εργασίας, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι σήμερα χωρίς διακοπή.
Εάν προκύψει έστω και μία ημέρα χωρίς εργασία (πχ. λήξη παλιάς σύμβασης 16-7-2018 και υπογραφή νέας 18-7-2018 ανεξαρτήτως εργοδότη), τότε λόγω της ύπαρξης μίας ημέρας χωρίς ασφάλιση εφαρμόζεται ο Ν.4387 και περικόπτεται η σύνταξη κατά 60%.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για ειδικές περιπτώσεις εφάπαξ

Πρόσφατα εκδόθηκε η γνωμοδότηση ΝΣΚ αριθ. 16/2018: Υπολογισμός εφάπαξ βοηθήματος ΝΔ 398/74 – Συνέχιση μετοχικής σχέσης
η οποία ασχολείται με την απόδοση του εφάπαξ βοηθήματος ΕΛΟΑΑ για τις εξής 2 ειδικές περιπτώσεις:

Α. Λήψη εφάπαξ από 1-8-2012 έως 12-11-2012 με το παλιό μισθολόγιο του 2011.
Η μνημονιακή μείωση των ειδικών μισθολογίων ψηφίστηκε το Νοέμβριο 2012 με αναδρομική ισχύ 3,5 μήνες πριν (από 1-8-2012).
Σε όσους διαγράφηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των 3,5 μηνών δόθηκαν από τον ΕΛΟΑΑ εφάπαξ με το παλιό μισθολόγιο (εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καθυστέρηση), διότι κανείς φυσικά δεν γνώριζε ότι θα μειωνόταν μελλοντικά το μισθολόγιο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ!
Προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα τυχόν επιστροφής της διαφοράς του εφάπαξ από τους δικαιούχους στο ταμείο, υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα στο ΝΣΚ από τη Διεύθυνση Οικονομικού του ΓΕΑ.
Με την πρόσφατη γνωμοδότηση το ΝΣΚ θεωρεί ότι ορθώς είχαν δοθεί τα εφάπαξ με το παλιό μισθολόγιο και δεν θα πρέπει να επιστραφεί η διαφορά στο ταμείο, διότι η συγκεκριμένη μείωση του μισθολογίου έχει κριθεί αντισυνταγματική!

Β. Συνέχιση ασφάλισης στον ΕΛΟΑΑ μετά τη λήψη εφάπαξ στα 35 έτη (σε ενέργεια).
Με το άρθρο 16 του Ν.3075/02 σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Ν.4509/17, δόθηκε η δυνατότητα σε όσους συμπλήρωσαν ασφάλιση 35 ετών στο ταμείο να λάβουν το εφάπαξ στην ενέργεια και να επιλέξουν είτε τη διαγραφή τους από το ταμείο (διακοπή της εισφοράς), είτε τη συνέχιση καταβολής εισφορών για λήψη νέου εφάπαξ κατά την αποστρατεία.
Με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ θεωρείται ότι η επιλογή του ενδιαφερόμενου για διακοπή ή όχι της μετοχικής σχέσης με το ταμείο γίνεται άπαξ (μία φορά) και όσοι επέλεξαν να διαγραφούν (μετά τη λήψη του εφάπαξ) δεν μπορούν να ζητήσουν εκ των υστέρων την επανεγγραφή στο ταμείο.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ (2016) ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σχετικά με το θέμα των συμπληρωματικών εφάπαξ έχει εκδοθεί παλαιότερα ακόμη μία γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία θεωρεί ότι για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που διαγράφηκε από 1-8-2012 έως το Νοέμβριο 2014 (εφαρμογή μερικής αποκατάστασης μισθολογίου) θα πρέπει να δοθεί συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα με βάση το ισχύον μισθολόγιο (μέχρι 31-12-2017) που αποκατέστησε τους μισθούς κατά 50%.
Σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ’ αριθ. 59/2016: Συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα βάσει μισθολογίου Ν. 4307/14

Γενικά όσον αφορά τη νομική ισχύ των γνωμοδοτήσεων, στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ αναφέρονται τα εξής:
Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), “Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή”.

Σχολιασμός: Εάν κάποτε στο μέλλον εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΣτΕ και αποκατασταθούν πλήρως τα ειδικά μισθολόγια αναδρομικά από 1-8-2012, με βάση τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ είναι πολύ πιθανό να προκύψει τότε ζήτημα εκ νέου αναπροσαρμογής όλων των εφάπαξ της περιόδου 1-8-2012 έως 31-12-2017.

Προσθήκη 21/3: Σύμφωνα με ενημέρωση του συναδέλφου G.G.: https://enstoloi.net/sxolia/comment-page-164/#comment-63202
ο ΥΕΘΑ αποδέχθηκε τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (ημ/νία εγγράφου 21-3-2018) που περιλαμβάνει τις παραγράφους Α και Β ανωτέρω.

Ταυτοποίηση DNA Πεσόντων Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου

Ο συνάδελφος aero ενημέρωσε μέσω mail για την έναρξη διαδικασίας από το ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να δημιουργηθεί βάση δεδομένων ταυτοποίησης του DNA των πεσόντων του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου και εν συνεχεία πληροφόρηση των συγγενών / απογόνων.
Η παρούσα ανακοινοποίηση γίνεται για την ενημέρωση όσων συναδέλφων έχουν συγγενείς ή γνωστούς οι οποίοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους πολεμώντας στα βουνά της Αλβανίας την περίοδο 1940-41.
Ιστοσελίδα ΓΕΕΘΑ με περαιτέρω πληροφόρηση: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων DNA Πεσόντων Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Υποχρεωτική ασφάλιση για επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του 2013: Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΠΑΣΑ
καθιερώθηκαν ελάχιστα έτη ασφάλισης προκειμένου οι απόστρατοι σωμάτων ασφαλείας να δικαιούνται επικουρικό βοήθημα.
Το θέμα αφορά τα ταμεία ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ και ΤΕΑΥΠΣ που ανήκουν στο ΤΕΑΠΑΣΑ και δεν αφορά μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ και ΜΤΠΥ).
Επίσης η απόφαση επηρεάζει μόνο όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας (οικειοθελής αποχώρηση).
Δεν επηρεάζονται όσοι αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία (για λόγους υγείας, με όριο ηλικίας, με ετήσιες κρίσεις).

Α. Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλισης
Το έτος θεμελίωσης επικουρικού στο ΤΕΑΠΑΣΑ είναι διαφορετικό από το έτος θεμελίωσης σύνταξης στο ΓΛΚ, διότι στο επικουρικό δεν μετρούν ο χρόνος αστυνομικής σχολής και θητείας (αφού δεν είχαν πληρωθεί εισφορές υπέρ επικουρικού).
Άρα για τη θεμελίωση στο ΤΕΑΠΑΣΑ ο χρόνος ασφάλισης αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία εξόδου από την αστυνομική σχολή.
Εάν υπάρχει προηγούμενη ασφάλιση ΙΚΑ προσμετράει (χωρίς επιπλέον εισφορές) αυξάνοντας τα έτη ασφάλισης για το επικουρικό.
Τα ελάχιστα έτη ασφάλισης που προβλέπει η ανωτέρω απόφαση του ταμείου είναι:
1. Συμπλήρωση 24,5 ετών ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ το 2010 –> δεν υπάρχει απαίτηση ελάχιστων ετών.
2. Συμπλήρωση 24,5 ετών το 2011 –> απαίτηση για 26 έτη ασφάλισης συνολικά.
3. Συμπλήρωση 24,5 ετών το 2012 –> απαίτηση για 27,5 έτη ασφάλισης συνολικά.
4. Συμπλήρωση 24,5 ετών το 2013 –> απαίτηση για 29 έτη ασφάλισης συνολικά.
5. Συμπλήρωση 24,5 ετών το 2014 –> απαίτηση για 30,5 έτη ασφάλισης συνολικά.
6. Συμπλήρωση 24,5 ετών μετά το 2015 –> απαίτηση για 40 έτη ασφάλισης συνολικά.

Β. Υπολογισμοί στις σελίδες σύνταξης ΣΑ
google_analyticsΣτις σελίδες υπολογισμού σύνταξης των Σωμάτων Ασφαλείας εμφανίζονται τα κάτωθι στοιχεία:
1. Συνολικά έτη ασφάλισης επικουρικού (ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΠΣ) μετά την έξοδο από τη σχολή.
2. Το έτος θεμελίωσης (συμπλήρωση 24,5 ετών) στο ΤΕΑΠΑΣΑ από 2010 έως 2015.
3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη με βάση το έτος θεμελίωσης (παρ. Α ανωτέρω).
4. Η διαφορά απαιτούμενων και υπαρχόντων ετών ασφάλισης (Β.3 – Β.1), δηλαδή τα έτη που πρέπει να αναγνωριστούν.

Κόστος: Επί του παρόντος το κόστος εξαγοράς ανά μήνα αναγνώρισης για διαγραφή πριν το 2017 (παλιό μισθολόγιο) υπολογίζεται στο site ως 6% επί του βασικού μισθού, όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ –> Αναγνώριση με εξαγορά
Για διαγραφή μετά το 2017, ως μηνιαίο κόστος υπολογίζεται το 3,5% του ΒΜ κλιμακίου του νέου μισθολογίου.

Σημείωση Νο 1: Η απαίτηση ελάχιστων ετών ασφάλισης (πχ. 30,5 έτη) είναι επιπλέον της απαίτησης 24,5 ετών μέχρι το 2014
Δηλαδή κάποιος που αποφοίτησε από τη σχολή το Δεκέμβριο 1991 (άρα θέλει 1,5 έτος για να έχει 24,5 έτη το 2014), πρέπει να αναγνωρίσει 1,5 έτος υποχρεωτικά, ακόμη και εάν αποστρατευθεί μετά από 33 έτη υπηρεσίας και έχει καλύψει τα ελάχιστα 30,5 έτη.

Σημείωση Νο 2: Ανάλογα με το έτος αποφοίτησης και τα έτη υπηρεσίας, υπάρχουν πολλά εναλλακτικά ενδεχόμενα αναγνώρισης.
Πχ. με αποφοίτηση από τη σχολή τον Ιούνιο 1990, ο ενδιαφερόμενος έχει 3 εναλλακτικές:
α. Να αναγνωρίσει 2 έτη για να συμπληρώσει 24,5 έτη το 2012 και να χρειάζεται συνολικά 27,5 έτη ασφάλισης.
β. Να αναγνωρίσει 1 έτος για να συμπληρώσει 24,5 έτη το 2013 και να χρειάζεται συνολικά 29 έτη ασφάλισης.
γ. Να μην αναγνωρίσει τίποτε οπότε θα συμπληρώσει 24,5 έτη το 2014 και θα χρειάζεται συνολικά 30,5 έτη ασφάλισης.
Άρα ανάλογα με τα έτη ασφάλισης που διαθέτει κατά τη διαγραφή, η βέλτιστη επιλογή μπορεί να είναι είτε η (α), είτε η (β), είτε η (γ).
Στις σελίδες σύνταξης υπολογίζονται όλες οι εναλλακτικές και επιλέγεται ο συμφερότερος συνδυασμός μικρότερου κόστους εξαγοράς.

Γ. Επιπτώσεις μη αναγνώρισης
Εάν δεν αναγνωριστούν τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη και δεν πληρωθούν πρόσθετες εισφορές στο ΤΕΑΠΑΣΑ, τότε:
α. Όσοι εμπίπτουν στην 35ετία θα λάβουν επικουρικό σε ηλικία 67 ετών.
β. Όσοι εμπίπτουν στην 40ετία θα λάβουν επικουρικό σε ηλικία 60 ετών.
Επισήμανση: Η αίτηση για αναγνώριση και η εξαγορά των πρόσθετων εισφορών πρέπει να γίνει αμέσως μετά την αποστρατεία.
Εάν κάποιος κάνει αίτηση αναγνώρισης πχ. 2 χρόνια μετά την αποστρατεία (πιθανώς περιμένοντας το εφάπαξ), τότε τα επικουρικά αυτών των 2 ετών χάνονται και η πληρωμή αρχίζει μετά την ημ/νία εξόφλησης της οφειλής στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Οπότε πριν αποφασίσει κάποιος να παραιτηθεί, καλό θα ήταν να προνοήσει αποταμιεύοντας ειδικά για αυτό το θέμα.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επεξήγηση νέου ειδικού μισθολογίου (μέρος 2ο)

Ενημερώθηκε και βελτιώθηκε σε πολλά σημεία η εφαρμογή [Μισθολόγιο 2017], στην οποία πλέον υπολογίζονται αυτόματα τυχόν διαφορές στο ΒΜ.
Όπως αναλύθηκε για πρώτη φορά στο σχετικό άρθρο του Δεκεμβρίου: Επεξήγηση νέου ειδικού μισθολογίου (μέρος 1ο)
όταν υπάρχει προσωπική διαφορά σημαίνει μείωση αποδοχών με το νέο μισθολόγιο, ενώ όταν εφαρμόζεται προσωρινός ΒΜ (με μείωση του αντίστοιχου κλιμακίου) σημαίνει αύξηση αποδοχών πάνω από 20 € σε σχέση με το παλιό μισθολόγιο.
Οπότε για να δει κάποιος εάν κερδίζει ή χάνει με το νέο μισθολόγιο πρέπει να συγκρίνει τις ακαθάριστες αποδοχές και όχι το ΒΜ κλιμακίου.
Η συμπλήρωση της σελίδας [Μισθολόγιο 2017] γίνεται σύμφωνα με το εξής ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.
Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητή η “παράξενη” υλοποίηση του νέου μισθολογίου ανά περίπτωση.

Περίπτωση Α. Μείωση αποδοχών → Προσωπική διαφορά
Όταν οι ακαθάριστες αποδοχές του νέου μισθολογίου είναι μικρότερες από αυτές της 31-12-2016, τότε δίνεται προσωπική διαφορά.
Ενώ όμως οι ακαθάριστες αποδοχές παραμένουν ίδιες, πολλές κρατήσεις αλλάζουν από 1-1-2018, οπότε το πληρωτέο ποσό αλλάζει.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο – Μικρή προσωπική διαφορά
Απόσπασμα μισθοδοσίας και αποτέλεσμα σελίδας με περιγραφική ανάλυση –> Μείωση → Προσωπική διαφορά 17,04 €
Μικρή προσωπική διαφορά σημαίνει ότι αύξηση αποδοχών τα επόμενα έτη, είτε λόγω προαγωγής, είτε λόγω αλλαγής κλιμακίου.
Και οι δύο περιπτώσεις υπολογίζονται στο [Μισθολόγιο 2017], αλλάζοντας το διοικ. βαθμό και το “Έτος αναφοράς” σε 2018 ή παραπάνω.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο – Μεγάλη προσωπική διαφορά
Απόσπασμα μισθοδοσίας και αποτέλεσμα σελίδας με περιγραφική ανάλυση –> Μείωση → Προσωπική διαφορά 229,08 €
Η ύπαρξη τόσο μεγάλης προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι ο συνάδελφος δεν θα πάρει ποτέ αύξηση αποδοχών μέχρι να αποστρατευθεί.

Περίπτωση Β. Μικρή αύξηση μέχρι 20 € → Πλήρες κλιμάκιο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Απόσπασμα μισθοδοσίας και αποτέλεσμα σελίδας με περιγραφική ανάλυση –> Αύξηση αποδοχών 18,16 €
Η αύξηση αποδίδεται ολόκληρη και εφαρμόζεται ο πλήρης βασικός μισθός κλιμακίου.
Αλλάζοντας στη σελίδα το διοικ. βαθμό (προαγωγή) και το “Έτος αναφοράς” σε 2018 ή παραπάνω υπολογίζονται όλοι οι μελλοντικοί μισθοί.

Περίπτωση Γ. Αύξηση πάνω από 20 € → Μειωμένο κλιμάκιο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο – Μεσαία αύξηση αποδοχών
Απόσπασμα μισθοδοσίας και αποτέλεσμα σελίδας με περιγραφική ανάλυση –> Αύξηση αποδοχών 41,44 €
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο – Μεγάλη αύξηση αποδοχών
Απόσπασμα μισθοδοσίας και αποτέλεσμα σελίδας με περιγραφική ανάλυση –> Αύξηση αποδοχών 161,52 €
Και στις 2 ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχει ανώτατο όριο αποδοχών για το 2018 = παλιές αποδοχές + 50% της αύξησης.
Για να μην υπερβούν οι νέες αποδοχές το ανωτέρω όριο, εφαρμόζεται μειωμένο κλιμάκιο για το 2018 (αλλά οι ακαθάριστες αποδοχές αυξάνονται).
Το 2019 θα δοθεί το 75% της αύξησης, ενώ το 100% της αύξησης θα δοθεί στις 1-1-2020 και τότε θα λάβετε τον πλήρη ΒΜ κλιμακίου.
Επιλέγοντας διαφορετικό “Έτος αναφοράς” (πχ. 1-1-2019 ή 2025), υπολογίζονται οι μελλοντικοί μισθοί με τα ανωτέρω δεδομένα.
Οι ημερομηνίες 1-1-2018, 1-1-2019 και 1-1-2020 προστέθηκαν επειδή τότε αλλάζει το ποσοστό αύξησης (50%-75%-100% αντίστοιχα).
Σημείωση: Η αρνητική διαφορά της περίπτωσης Γ εφαρμόζεται μόνο στο μισθό της 1-1-2018 και στην πρώτη αλλαγή κλιμακίου μηδενίζεται, οπότε μετά ακολουθείται κανονικά το νέο μισθολόγιο χωρίς καμία μείωση.

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης εντός του 2017: Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή [Μισθολόγιο 2017] θα βγάλει λάθος διαφορά αποδοχών, διότι επηρρεάζεται το επίδομα εξομάλυνσης στο παλιό μισθολόγιο και το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών στο νέο.
Η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη ίδια οικογενειακή κατάσταση στις 31-12-2016 και στις 1-1-2018, ενώ για να βγει σωστό αποτέλεσμα σε τυχόν αλλαγή (γάμος, γέννηση παιδιού, διαζύγιο) θα έπρεπε να υπάρχουν διπλές ερωτήσεις (οικ. κατάσταση / παιδιά και για το 2016 και για το 2018).

2. Πρόσθετες κρατήσεις λόγω προαγωγής: Κάθε φορά που προκύπτει αύξηση κλιμακίου, τα περισσότερα ταμεία (εφάπαξ, μερισμάτων, επικουρικών) κάνουν πρόσθετη κράτηση από 1~3 φορές τη διαφορά κλιμακίου. Καθώς το νέο μισθολόγιο συνήθως προβλέπει αύξηση κλιμακίου σχεδόν κάθε χρόνο, αυτό σημαίνει ότι 3~5 μήνες κάθε χρόνο (ανάλογα με τα ταμεία) θα υπάρχουν αυξημένες κρατήσεις οι οποίες δεν υπολογίζονται στη σελίδα. Ειδικά για αυτούς τους μήνες η πρόσθετη κράτηση (διαφορά προαγωγής) θα πρέπει να εισάγεται στο πεδίο “Αναγνώριση & Διαφ. Προαγωγής”.

3. Δόκιμοι που φοιτούσαν στις 31-12-2016: Υπολογίστηκε από την υπηρεσία υπερβολική αύξηση αποδοχών με το νέο μισθολόγιο (400 ~ 500 €), διότι έγινε σύγκριση του μισθού δοκίμου παραγωγικής σχολής στις 31-12-2016 με το μισθό αξκού στις 1-1-2018 μετά την ορκωμοσία!
Έτσι μειώθηκε ο ΒΜ των νέων αξκών / υπξκών κατά 200 ~ 250 €, επειδή θεωρήθηκε ότι παίρνουν μεγάλη αύξηση όταν ορκίζονται!
Είναι επιτακτική η διόρθωση της αδικίας, διότι η φιλοσοφία του νέου μισθολογίου δεν είναι να τιμωρηθούν οι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών.

Ε. ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ [Μισθολόγιο 2017]
Ο υπολογισμός των αποδοχών δεν περιορίζεται μόνο στα υφιστάμενα υπηρεσιακά δεδομένα, ούτε μόνο στους εν ενεργεία συναδέλφους.
Ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσης της σελίδας [Μισθολόγιο 2017] για μελλοντικά αποτελέσματα:
Ανήκω στην περίπτωση Γ, πόσο θα αυξηθεί ο μισθός μου την 1-1-2019 και πόσο την 1-1-2020;
Πόσο θα αυξάνεται ανά έτος ο μισθός με την αύξηση των ετών υπηρεσίας (μέχρι το 2040);
Πόσο θα αυξηθεί ο μισθός εάν λάβω βαθμολογική προαγωγή πχ. το 2021;
Πόσο θα αυξηθεί ο μισθός εάν πάρω μετάθεση σε νησί του Αιγαίου ή εάν αρχίσουν να αποζημιώνονται τα νυχτερινά;
Πόσο θα αυξηθεί ο μισθός εάν παντρευτώ και πόσο εάν κάνω παιδί;
Πόσο θα αυξηθεί ο μισθός εάν λάβω το εφάπαξ ως εν ενεργεία στα 35 έτη υπηρεσίας και σταματήσει η αντίστοιχη κράτηση;
Ένας γνωστός μου σκέφτεται να δώσει για ειδικός φρουρός το 2018, πόσος θα είναι ο μισθός του και πόση η αύξηση ανά έτος μετά;
Το παιδί μου σκέφτεται να δηλώσει παραγωγικές σχολές, ποιες είναι οι αποδοχές και η εξέλιξη μισθού υπξκών / αξκών ανά υπηρεσία;

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επεξήγηση νέου ειδικού μισθολογίου (μέρος 1ο)

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας των στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας με βάση το νέο μισθολόγιο.
Επειδή υπάρχουν πολλές απορίες και έλλειψη ενημέρωσης, υπάρχουν 3 βασικές περιπτώσεις, ανάλογα με το εάν οι αποδοχές του νέου μισθολογίου είναι μικρότερες, λίγο μεγαλύτερες ή πολυ μεγαλύτερες από το παλιό.

Α. ΜΕΙΩΣΗ αποδοχών με το νέο μισθολόγιο
Εάν οι ακαθάριστες αποδοχές του νέου μισθολογίου είναι μικρότερες από το παλιό, δίνεται προσωπική διαφορά προκειμένου να μην υπάρχει οικονομική απώλεια. Στις περιπτώσεις αυτές η προσωπική διαφορά αναγράφεται με την ένδειξη [Διαφορά Ν.4472] και είναι θετικό ποσό που προστίθεται στο βασικό μισθό κλιμακίου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (Α)
Παλιές ακαθάριστες αποδοχές: 1.875
Ακαθάριστες αποδοχές Ν.4472: 1.820 € (με βάση τα κλιμάκια)
Προσωπική [Διαφορά Ν.4472]: 55 € (= 1.875 – 1.820)
Νέος ακαθάριστος μισθός: 1.820 + 55 € = 1.875
► Στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017” πρέπει να εισάγετε το ποσό των 55 € στο πεδίο [Διόρθωση ΒΜ].

Β. ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ αποδοχών μέχρι 20 €
Όταν οι ακαθάριστες αποδοχές του νέου μισθολογίου είναι λίγο μεγαλύτερες από το παλιό (μέχρι 20 €), τότε η αύξηση δίνεται ολόκληρη και ο νέος μισθός υπολογίζεται κανονικά με το πλήρες ποσό του κλιμακίου που έχει απονεμηθεί στο προσωπικό.
► Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017” συμπίπτουν με το αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας της υπηρεσίας και το πεδίο [Διόρθωση ΒΜ] πρέπει να είναι 0 (μηδέν).

Γ. ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ αποδοχών πάνω από 20 €
Εάν οι ακαθάριστες αποδοχές του νέου μισθολογίου είναι αρκετά μεγαλύτερες από το παλιό (πάνω από 20€), τότε η αύξηση δεν δίνεται ολόκληρη αλλά σε δόσεις (25% ανά έτος). Επειδή το 2018 θεωρητικά είναι η δεύτερη χρονιά που ισχύει το νέο μισθολόγιο, ως πρώτη δόση δίνεται το 50% της αύξησης (25% για το 2017 και 25% για το 2018).
Το παράξενο είναι ότι όταν υπάρχει αύξηση τότε αφαιρείται ένα ποσό από το πλήρες κλιμάκιο!
Ένα παράδειγμα με νούμερα γιατί σίγουρα οι περισσότεροι θα μπερδευτούν σε αυτό το σημείο:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (Γ)
Παλιές ακαθάριστες αποδοχές: 1.875
Ακαθάριστες αποδοχές Ν.4472: 1.950 € (από τα οποία 1.605 € είναι το κλιμάκιο και 345 € τα επιδόματα)
Αύξηση αποδοχών: 1.9501.875 = 75 € (για το 2018 αντιστοιχεί μέγιστη αύξηση το 50% = 37,5 €)
Ανώτατες αποδοχές 2018: 1.875 (παλιό) + 37,5 (αύξηση) = 1.912,50

Καθώς οι κανονικές ακαθάριστες αποδοχές 1.950 € (με πλήρες κλιμάκιο) είναι μεγαλύτερες από το ανώτατο των 1.912,50 € (που είναι η “οροφή” για το 2018), θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αφαιρεθούν 37,5 € από τις ακαθάριστες αποδοχές.
Το ποσό αφαιρείται από το πλήρες κλιμάκιο, οπότε προκύπτει νέο προσωρινό κλιμάκιο (συνήθως με δεκαδικά):
1.605 (πλήρες κλιμάκιο) – 37,5 = 1.567,50 € (προσωρινό κλιμάκιο) + 345 € (επιδόματα) = 1.912,50 € (ανώτατο ποσό 2018 ως ανωτέρω).

Άρα όσοι έχουν προσωρινό ποσό κλιμακίου μικρότερο από το κανονικό, σημαίνει ότι παίρνουν αύξηση, διότι τα 1.912,50 € (με “κουτσουρεμένο” κλιμάκιο) είναι μεγαλύτερα από τα 1.875 € των παλαιότερων αποδοχών.
Η υπόλοιπη αύξηση των επιπλέον 37,5 € θα δοθεί σταδιακά σε 2 έτη, οπότε το 2020 θα δοθεί το πλήρες κλιμάκιο των 1.605 € και οι ακαθάριστες αποδοχές θα φτάσουν τότε τα 1.950 € (1.605 κλιμάκιο + 345 επιδόματα).

► Εάν ανήκετε στην περίπτωση Γ, τότε ο ΒΜ στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών της υπηρεσίας είναι μικρότερος από το αναγραφόμενο κλιμάκιο στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017”.
Οπότε θα πρέπει να αφαιρέσετε τα 2 ποσά (ΒΜ φύλλου μισθοδοσίας μείον κλιμάκιο “Μισθολόγιο 2017”) και να εισάγετε στο πεδίο [Διόρθωση ΒΜ] τη διαφορά (με μείον) σύμφωνα με αυτό το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ , ώστε το ποσό αυτό να αφαιρεθεί από το πλήρες κλιμάκιο.
Στη συνέχεια όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται σωστά επί του μειωμένου προσωρινού κλιμακίου (που ισχύει για όλο το 2018).

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Προσωπική μου άποψη είναι ότι τα επιτελεία των υπηρεσιών έπρεπε να ενημερώσουν αναλυτικά (και με παραδείγματα) όλο το προσωπικό για τον τρόπο υλοποίησης του νέου μισθολογίου, διότι τέτοιου μεγέθους αλλαγή είναι σπάνια και αντίστοιχου μεγέθους με την καθιέρωση των μισθολογικών βαθμών παλαιότερα.
Επίσης ο παράξενος τρόπος υλοποίησης των προβλέψεων του νόμου (ειδικά η περίπτωση Γ ανωτέρω), σε συνδυασμό με τις ελάχιστες πληροφορίες που αναγράφονται στους κωδικούς των ενημερωτικών σημειωμάτων, δημιούργησαν πολλές απορίες στη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων.
Οι καλοπροαίρετοι αποδίδουν τα μειωμένα ποσά κλιμακίων σε απλό λάθος της υπηρεσίας, ενώ οι καχύποπτοι υποψιάζονται ότι η υπηρεσία τους αμείβει με μικρότερα ποσά από ότι προβλέπει ο νόμος για να κάνει οικονομία!

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εφάπαξ στρατιωτικών με νέο μισθολόγιο 2017

Πρόσφατα στις 15/12 ο συνάδελφος GEORGIOSP με αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-155/#comment-59655
αποκάλυψε πρώτος (σε όλο το διαδίκτυο) τις προτάσεις των ταμείων των στρατιωτικών (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α) για τον υπολογισμό του εφάπαξ με το νέο μισθολόγιο, οι οποίες περιλαμβάνονται ως τροπολογία σε σχέδιο νόμου του υπουργείου δικαιοσύνης.

Οι προτάσεις (που λογικά θα ψηφισθούν), για διαγραφή μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου (1-1-2017) καθορίζουν ως ασφαλιστέες αποδοχές εφάπαξ το άθροισμα [ΒΜ + ΕΕΔ + 176 €].
Επειδή το επίδομα ειδικών συνθηκών εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση, το ποσό που ενσωματώνεται στο εφάπαξ είναι το μεγαλύτερο που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος στη διάρκεια της θητείας του (ασχέτως πχ. εάν ήταν έγγαμος και χώρισε), όπως ίσχυε παλαιότερα και για το επίδομα εξομάλυνσης.

Με βάση το νέο μισθολόγιο, οι νέες ασφαλιστέες αποδοχές σχεδόν πάντα είναι λίγο μεγαλύτερες από το προηγούμενο άθροισμα παλαιού βασικού και επιδομάτων, κατά συνέπεια το εφάπαξ με τις νέες ρυθμίσεις είναι μεγαλύτερο (αύξηση 0~5% κατά περίπτωση).
Ομοίως, στη δεύτερη σελίδα της έκθεσης του ΓΛΚ για το νομοσχέδιο, αναφέρεται ότι προκύπτει πρόσθετη ετήσια δαπάνη και για τα 3 στρατιωτικά ταμεία (από 1 ~ 1,8 εκατομ. ευρώ), άρα επιβεβαιώνεται η αύξηση των εφάπαξ με βάση τα οικονομικά στοιχεία.
Πχ. για τον ΕΛΟΑΑ με μέση ετήσια δαπάνη για εφάπαξ περίπου 30 εκατομμύρια, η πρόσθετη δαπάνη των 1,4 εκατομ. ευρώ μεταφράζεται σε μεσοσταθμική αύξηση 4,7% (= 1,4 / 30).

Από το 2016 το αποδιδόμενο εφάπαξ αποτελείται από 2 τμήματα, όπως αναλύεται στο άρθρο: Αίσιο τέλος στο θρίλερ του εφάπαξ
Το πρώτο τμήμα είναι το γινόμενο των ασφαλιστέων αποδοχών ως ανωτέρω επί τα έτη υπηρεσίας μέχρι το 2014.
Το δεύτερο τμήμα ουσιαστικά αποτελεί άτοκη επιστροφή των εισφορών εφάπαξ που πληρώνονται από το 2015 και μετά.

Προσθήκη 1-3-2018: Η ψηφισθείσα τροπολογία αποτελεί το άρθρο 45 στον ακόλουθο νόμο –> Ν.4509/17 (αρχείο pdf)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟ enstoloi.net
Αναβαθμίστηκε πλήρως η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ και για τα τρία όπλα (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α) με τις ακόλουθες αλλαγές:
α. Προστέθηκε πεδίο προέλευσης, με βάση το οποίο υπολογίζονται οι βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές.
β. Οι αξκοί εισάγουν τους 2 τελευταίους βαθμολογικούς (διοικητικούς) βαθμούς και όχι μισθολογικούς.
γ. Για τους ΕΜΘ και τους ΕΠΟΠ υπολογίζονται αυτόματα όλες οι προαγωγές μέχρι τη διαγραφή. Επίσης για τους ΕΜΘ λαμβάνεται υπόψη τυχόν διαγραφή με όριο ηλικίας πριν απο την 31-12-2016, ενώ για τους ΕΠΟΠ προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης διετίας ΑΕΙ που αναγνωρίστηκε.
δ. Υπολογίζεται αυτόματα το ΕΧΥ και όλοι οι μισθοί ανά έτος και με το παλιό και το νέο μισθολόγιο, προκειμένου να υπολογίζεται με ακρίβεια το επιστρεφόμενο ποσό κρατήσεων (τμήμα Β του εφάπαξ) για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 και μετά.
ε. Για τον τελευταίο μισθό μετράει η ημερομηνία λήξης ασφάλισης, οπότε τυχόν προαγωγή μετά από αυτή την ημερομηνία δεν λαμβάνεται υπόψη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης